addysg

Dyfodol yw ein rhaglen addysg wedi ei dylunio’n arbennig, ond mae’n llawer mwy na hynny hefyd. Mae’n ffordd o greu cyfleoedd go iawn i bobl ifanc yn y cymunedau sy'n lleol i'n prosiectau.

Gan weithio gyda phobl ifanc mewn addysg, ein nod ni yw eu hysbrydoli nhw i archwilio meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM), cyfathrebu â nhw er mwyn iddyn nhw gael gwybod am gyfleoedd swyddi gyda Horizon yn y dyfodol, a rhoi’r sgiliau iddyn nhw a fydd yn hanfodol i’w llwyddiant.

Felly os ydych chi’n fyfyriwr, yn athro, yn rhiant neu’n ystyried dechrau ar yrfa gyda Horizon, mae gan Dyfodol rywbeth i’w gynnig i chi. Cliciwch ar y dolenni isod i weld yr wybodaeth sydd o ddiddordeb i chi.
 
Gweithgareddau addysg gynradd: Archwilio cynhyrchu trydan carbon isel a niwclear fel rhan o’r gymysgedd ynni.
Rhagor o wybodaeth >

Gweithgareddau addysg uwchradd: Ceisio cefnogi datblygu sgiliau a llwybrau a fydd yn arwain at yrfaoedd cynaliadwy yn y dyfodol.
Rhagor o wybodaeth >

Gweithgareddau addysg ôl-16: Pob haf rydyn ni’n cynnal ein Wythnos Cipolwg ar Waith ar gyfer myfyrwyr blynyddoedd 11, 12 a 13.
Rhagor o wybodaeth >

Cynllun Prentisiaethau Technegol: Wrth ddatblygu aelodau ein tîm ar Ynys Môn, rydyn ni hefyd am gefnogi’r genhedlaeth nesaf o weithwyr drwy gynnig amrywiol gyfleoedd hyfforddi, gan gynnwys ein Cynllun Prentisiaethau Technegol.
Rhagor o wybodaeth >

 
Drwy weithio â phobl ifanc, ein nod yw meithrin eu chwilfrydedd ym maes Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg.
Rydyn ni am ysgogi’r genhedlaeth nesaf o weithwyr drwy gynnig amrediad o gyfleoedd hyfforddi, yn cynnwys ein Cynllun Prentisiaeth Dechnegol.