Addysg

Dyma lle mae’r daflenni gweithgaredd ac adnoddau byddwch eu hangen i ddod â’r pwnc ynni yn fyw yn yr ystafell ddosbarth neu gartref.

Mae ein holl ddeunyddiau’n ceisio hyrwyddo dealltwriaeth o ynni carbon isel ac maent wedi cael eu dylunio’n unol â’r Cwricwlwm Cenedlaethol, gyda chyngor athrawon.
 

Addysg Gynradd

Trydan a Fi – Llyfryn
Canllaw 12 tudalen ar sut i ddod yn bencampwr ynni, a chynnwys am gyfrifo eich ôl-troed carbon ac ynni carbon isel. 
12.2mb PDF
Trydan a Fi – Canllaw i Athrawon a Rhieni
Canllaw byr sy’n cynnwys chwe gweithgaredd i helpu i ddysgu plant am ynni carbon isel, yr adnoddau sydd eu hangen ar gyfer y gweithgareddau a gwybodaeth am ynni carbon isel. 
6.2mb PDF
Mapio Cwricwlwm – Cymru
Sut mae’r chwe gweithgaredd yn cyd-fynd â’r Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer ysgolion yng Nghymru o Flwyddyn 3 - 6.
  
257.1kb PDF

Cyflwyniad i Ysgolion Cynradd

Cyflwyniad Cynradd – Carbon Isel
Cyflwyniad byr yn trafod pam mae angen ynni carbon isel, gan egluro’r gwahanol ffyrdd o gynhyrchu ynni carbon isel, gyda rhagor o fanylion am sut mae ynni niwclear yn gweithio. Perffaith ar gyfer helpu plant i ddeall y gweithgareddau Trydan a Fi. 
11.3mb PPTX
Cyflwyniad Cynradd – Nodiadau Cyflwynydd
Nodiadau fesul sleid ar gyfer y Cyflwyniad i Ysgolion Cynradd ar Garbon Isel. 
40.2kb DOCX

Taflenni Gwaith Gweithgaredd

Gweithgaredd 1 – Taflen Ffeithiau
Tasgau dilynol o Weithgaredd 1 - Dull Cyfrifo Ôl-troed Carbon. 
416.4kb DOCX
Dull Cyfrifo Ôl-troed Carbon
I’w ddefnyddio gyda Gweithgaredd 1 i gyfrifo ôl-troed carbon.  
192.7kb PDF
Dull Cyfrifo Ôl-troed Carbon Syml
Fersiwn hawdd ei ddefnyddio o’r dull cyfrifo ôl-troed carbon ar gyfer Gweithgaredd 1. 
188.7kb PDF
Gweithgaredd 2 – Gwefannau a Awgrymir
I helpu gyda Gweithgaredd 2 - beth yw ynni carbon isel? Rhestr o wefannau sy’n cael eu hawgrymu er mwyn helpu i ymchwilio i hinsawdd yn y DU a ffyrdd gwahanol o gynhyrchu ynni carbon isel. 
390.4kb DOCX
Gweithgaredd 2 - Tirluniau
Copïau digidol o’r adnoddau i’w lawr lwytho ar gyfer cefnogi’r gweithgaredd. 
2.5mb PDF
Gweithgaredd 2 - Sticeri
Copïau digidol o’r adnoddau i’w lawr lwytho ar gyfer cefnogi’r gweithgaredd. 
1.5mb PDF
Gweithgaredd 3 – Ffynonellau Ynni a Chanrannau
I helpu gyda Gweithgaredd 3 - Faint o ynni carbon isel ydyn ni’n ei ddefnyddio? Data ar gyfer y ffynonellau ynni sy’n cael eu defnyddio yn y DU a chyfanswm faint o ynni sy’n cael ei gynhyrchu. 
183.3kb XLSX
Gweithgaredd 3 – Taflen Ffeithiau
I helpu gyda Gweithgaredd 3 - Faint o ynni carbon isel ydyn ni’n ei ddefnyddio? Ffeithiau am ffynonellau ynni; gwynt, yr haul, llanw, tonnau, geothermol, pŵer trydan dŵr , glo, olew a nwy naturiol, niwclear a biomas. 
1.4mb DOCX
Gweithgaredd 3 – Taflen Wybodaeth Syml am Ffynonellau Ynni
Taflen trosolwg o ffynonellau ynni a rhestr o wefannau allanol sy’n cynnwys rhagor o wybodaeth. 
275kb DOCX
Gweithgaredd 4 – Taflen Wybodaeth
Cyfres o gwestiynau dilynol ar ôl Gweithgaredd 4 - Sut mae ynni niwclear yn gweithio? 
405.1kb DOCX
Gweithgaredd 4 - Jig-So
Copïau digidol o’r Jig-So i’w lawr lwytho ar gyfer cefnogi’r gweithgaredd a chwblhau’r broses niwclear. 
32.7kb PDF
Gweithgaredd 4 - Geiriau Jig-So
Copïau digidol o’r geiriau i’w lawr lwytho ar gyfer cwblhau’r broses niwclear. 
32.7kb PDF
Taflen Atebion Athrawon – Jig-so
Y broses gywir ar gyfer y Jig-So. 
464.8kb PDF
Gweithgaredd 5 – Gweithgaredd Dilyn Ymlaen
Sut mae adolygu’r ynni mae eich ysgol yn ei ddefnyddio ac awgrymiadau ynghylch sut gallai arbed ynni a bod yn fwy gwyrdd. I ddilyn Gweithgaredd 5 - Sut gallwch chi achub y blaned? 
274.6kb DOCX
Gweithgaredd 5 – Taflen Wybodaeth
Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio ynni a syniadau ar arbed ynni, er mwyn dilyn Gweithgaredd 5 - Sut gallwch chi achub y blaned? 
275.8kb DOCX
Gweithgaredd 6 – Gweithgaredd Dilyn Ymlaen – Mesurydd Golau
Gweithgaredd yn defnyddio Mesurydd Lux i fesur golau fel rhan o Weithgaredd 5 - Sut gallwch chi achub y blaned? 
148.5kb PDF
Gweithgaredd 6 – Sut i Wneud Anemomedr
Gwybodaeth am sut i wneud anemomedr - offeryn mesur gwynt, fel rhan o Weithgaredd 5 - Sut gallwch chi achub y blaned? 
166.1kb PDF
Gweithgaredd 6 – Tabl a Siart Cyflymder y Gwynt
I’w ddefnyddio i fesur y canlyniadau cyflymder gwynt ar ôl eu cymryd ar yr anemomedr fel rhan o Weithgaredd 5 - Sut gallwch chi achub y blaned?  
182.5kb XLSX

Animeiddiadau

Cyfrifo eich ôl-troed carbon
Animeiddiad byr sy’n cefnogi ein rhaglen allgymorth CA2. Mae’r animeiddiad yn cyflwyno’r cysyniad o ôl troed carbon, beth sy’n cyfrannu at ôl-troed carbon y byd, a sut gallwn ni leihau ein hôl troed carbon.

 
Beth yw egni carbon isel
Animeiddiad byr sy’n cefnogi ein rhaglen allgymorth CA2. Mae'r animeiddiad yn cyflwyno ynni adnewyddadwy fel dewis yn lle tanwyddau ffosil ac mae’n dangos rhai o’r gwahanol fathau o ffynonellau ynni adnewyddadwy ac ynni carbon isel sy’n cael eu defnyddio i gynhyrchu pŵer.

 
Faint o egni carbon isel ydyn ni’n ei ddefnyddio?
Animeiddiad byr sy’n cefnogi ein rhaglen allgymorth CA2. Mae’r animeiddiad yn edrych ar faint o ynni adnewyddadwy rydyn ni’n ei ddefnyddio a faint byddwn ni o bosibl yn ei ddefnyddio yn y dyfodol.

 
Sut mae ynni niwclear yn gweithio?
Animeiddiad byr sy’n cefnogi ein rhaglen allgymorth CA2. Mae’r animeiddiad yn egluro mewn ffordd syml sut caiff pŵer niwclear ei gynhyrchu a sut mae’n cyrraedd ein cartrefi.

 
Sut gallwch arbed y blaned?
Animeiddiad byr sy’n cefnogi ein rhaglen allgymorth CA2. Mae'r animeiddiad yn awgrymu ffyrdd syml i ddisgyblion leihau eu heffaith ar yr amgylchedd. 

 

Batri Llysiau

Batri Llysiau – Canllaw Cychwyn Cyflym i Athrawon
I helpu gyda’r dysgu i ddefnyddio ffrwythau a llysiau i greu ynni. 
76.6kb PDF
Batri Llysiau – Canllawiau i Athrawon
I helpu gyda’r dysgu i ddefnyddio ffrwythau a llysiau i greu ynni. 
126.5kb PDF
Batri Llysiau – Batri Tatws
Dysgu sut mae defnyddio ffrwythau a llysiau i greu ynni 
343.7kb PDF
Cynhyrchu Pŵer – Taflen Waith
Gwybodaeth am y gwahanol ffyrdd o gynhyrchu pŵer.  
302.6kb PDF
Creu Batri
Syniad am dasg asesu ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 yn defnyddio’r citiau Batri Llysiau. Taflen waith syml wedi’i baratoi yn barod ar gyfer y disgyblion.  
1.1mb DOCX
Tasg Asesu
Taflen hunan-asesu tasg Ffiseg yn defnyddio’r citiau Batri Llysiau fel sail i’r asesiad.
  
413kb DOCX

Ap Ac Adnoddau Cefnogi'r Ap

Ap Rhyngweithiol Cyfnod Sylfaen
Ap rhyngweithiol cyfrwng Cymraeg ar gyfer y Cyfnod Sylfaen sy’n canolbwyntio ar herio stereo-teipio yn y gweithle. Mae’r Ap yn cynnwys 7 ffilm o Jac a Bethan yn ymweld â nifer o gyflogwyr amrywiol yng Ngwynedd a Môn, gweithgareddau rhyngweithiol sydd wedi’u cysylltu â’r pedwar thema – Teithio, Gofal, Hamdden ac Adeiladwaith. Gallwch hefyd ddysgu’r gân gyda Jac a Bethan am gyfleoedd yn y dyfodol.
   
Trydan â chi (Ap)
Ap bychan, llawn hwyl wedi ei gynllunio i wneud i blant feddwl am sut maent yn defnyddio trydan yn y cartref a sut mae gorsafoedd pŵer niwclear yn cynhyrchu trydan. Mae cyfres o daflenni gwaith Mathemateg y gellir eu llwytho i lawr yn ategu’r Ap hefyd. Mae modd llwytho’r Ap i lawr ar ddyfeisiau Apple ac Android.  
Faint wnaeth hi ei gostio i'r dosbarth wylio'r teledu ddoe? (Uwch)
Lefel  addysg: Uwch 
158.2kb PDF
Faint wnaeth hi ei gostio i'r dosbarth wylio'r teledu ddoe? (Is)
Lefel addysg: Is 
155.4kb PDF
Cadw'r goleuadau ymlaen (Uwch)
Lefel addysg: Uwch 
160.1kb PDF
Cadw’r goleuadau ymlaen (Canol)
Lefel addysg: Canol 
159.8kb PDF
Cadw’r goleuadau ymlaen (Is)
Lefel addysg: Is 
160.1kb PDF
Siâp a strwythur (Uwch)
Lefel addysg: Uwch 
196.6kb PDF
Siâp a strwythur (Is)
Lefel addysg: Is 
194.5kb PDF
Canllawiau i athrawon – atebion
 
83.8kb PDF

Addysg Uwchradd

Cyflwyniad i Ysgolion Uwchradd
Cyflwyniad byr sy’n cefnogi'r dysgu mewn ysgolion uwchradd ac sy’n addysgu ar ynni carbon isel a defnyddio ynni, ynghyd â chyfleoedd gyrfa yn y sector ynni yn y dyfodol.  
19.3mb PPTX
Cyflwyniad i Ysgolion Uwchradd – Nodiadau i’r Cyflwynydd
Nodiadau fesul sleid i fynd gyda’r cyflwyniad i ysgolion uwchradd. 
42kb DOC
Sgiliau Cyflogadwyedd
Ffilm Fer - Canllaw i Athrawon 
412kb PDF
Gweithgaredd Gweithdy Sgiliau
Gweithgaredd grŵp sgiliau cyflogaeth. 
923.4kb PDF
Gweithgaredd Gweithdy Sgiliau – Cardiau
Cardiau i fynd gyda’r gweithgaredd grŵp sgiliau cyflogaeth. 
438.9kb PDF
Gweithdy Sgiliau - CV
CV enghreifftiol myfyriwr sy’n gwneud cais am gynllun prentisiaeth. 
804.8kb PDF
Gweithdy Sgiliau – Llythyr Cais
Enghraifft o lythyr eglurhaol myfyriwr yn gwneud cais am gynllun prentisiaeth 
949.5kb PDF

Bagloriaeth Cymru

Bagloriaeth Cymru
Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth ag Ysgol David Hughes, Porthaethwy, Ynys Môn i ddatblygu Brîff Her Dinasyddiaeth Fyd-Eang ar gyfer adnodd Cenedlaethol / Sylfaen Cyfnod Allweddol 4, Bagloriaeth Cymru, sydd bellach ar gael i’w lawr-lwytho a’i asesu.

Gofynnir y cwestiwn: Egni Niwclear – y ffordd ymlaen? I lawr-lwytho’r adnoddau, dilynwch y linc canlynol.