Uwchradd

Adnoddau i ysbrydoli pobl ifanc a meithrin sgiliau.

Mae gweithgareddau Dyfodol i blant oedran uwchradd wedi eu dylunio i adeiladu ar y sylfeini a osodwyd drwy ein hadnoddau cynradd. Gan gadw ffocws cryf ar bynciau STEM, mae ein rhaglen uwchradd hefyd yn bwriadu cefnogi'r broses o ddatblygu sgiliau, a chefnogi'r llwybrau a fydd yn arwain at yrfaoedd cynaliadwy yn y dyfodol.

Os ydych chi’n ddisgybl sydd wrthi’n meddwl am ba bynciau i’w dewis ar gyfer TGAU, neu’n gynghorydd gyrfa neu riant sy’n helpu unigolyn ifanc i wneud penderfyniadau ynghylch llwybrau gyrfa, gall ein mapiau llwybrau gyrfa helpu i’ch arwain chi. Mae modd llwytho pob un o’n mapiau llwybrau gyrfa i lawr ar ein tudalen Eitemau Addysg i’w Lawrlwytho.

Rydyn ni hefyd wedi gofyn i rai o weithwyr Horizon siarad am eu swyddi, eu taith i’r swydd honno, a’r cymwysterau a’r profiadau sydd ganddynt. Mae modd llwytho pob un o’n proffiliau gweithwyr i lawr ar ein tudalen Eitemau Addysg i’w Lawrlwytho.

Ar hyn o bryd rydym yn y broses o ddatblygu gwersi i gyd-fynd â’r citiau Ynni a’r Amgylchedd a fydd yn cael eu rhannu â phob ysgol uwchradd yn Ynys Môn cyn diwedd 2017. Rydym hefyd wrthi’n datblygu adnodd Her Dinasyddiaeth Fyd-Eang ar gyfer Bagloriaeth Cymru gydag athrawon uwchradd Ynys Môn, felly cofiwch ddod yn ôl yn y dyfodol i weld yr hyn sy’n newydd!

Sgiliau Cyflogadwyedd

Mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, Gyrfa Cymru a Phŵer Niwclear Horizon wedi gweithio mewn partneriaeth i greu ffilm fer i helpu pobl ifanc baratoi r gyfer byd gwaith drwy egluro pa sgiliau sydd eu hangen i lwyddo a'r hyn mae cyflogwyr yn chwilio amdano. Os ydyn nhw’n ysgrifennu CV neu’n paratoi am gyfweliad, bydd yr awgrymiadau hyn yn helpu pobl ifanc i wella eu cyflogadwyedd.

Secondary education 1

Secondary education 2

Secondary Education 3

Secondary Education 4