Cynradd

Adnoddau i ysbrydoli pobl ifanc

Bwriad gweithgareddau Dyfodol i blant oedran cynradd ydy cefnogi'r cwricwlwm a darparu adnoddau ychwanegol i athrawon ac ysgolion. Rydyn ni wedi gweithio gydag athrawon i ddatblygu’r adnoddau hyn, ac yn parhau i ddatblygu’r rhaglen wrth i ni gael adborth arni.

Cyfnod Allweddol 2 (7 – 11 oed)

Trydan a Fi (Pecyn Gweithgareddau)

Mae’r pecyn hwn wedi cael ei ddylunio i ennyn diddordeb plant a’u cyflwyno i’r wyddoniaeth sy’n sail i ynni carbon isel, gan gynnwys niwclear. Mae’r pecyn yn cefnogi pynciau STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg) ac yn hybu trafodaeth grŵp, meddwl yn annibynnol a sgiliau datrys problemau. Yn ogystal â chanllaw athro a rhiant, mae’r pecyn yn cynnwys cyflwyniad PowerPoint, animeiddiadau a chanllaw ‘Trydan a Fi’ i helpu disgyblion i gwblhau’r gweithgareddau.

Mae modd cwblhau’r chwe gweithgaredd yn y dosbarth neu gartref, a byddant yn cymryd tua 45 munud i 60 munud, er bydd angen paratoi rhywfaint ar gyfer rhai ohonynt.

Mae'r chwe sesiwn gweithgaredd yn cynnwys cymysgedd o animeiddiadau, taflenni gwaith a gweithgareddau ymarferol. Sef:
  1. Cyfrifo eich ôl-troed carbon Animeiddiad a thaflenni gwaith
  2. Beth yw ynni carbon isel? Animeiddiad a thaflenni gwaith
  3. Faint o ynni carbon isel ydyn ni’n ei ddefnyddio? Animeiddiad a thaflenni gwaith
  4. Sut mae ynni niwclear yn gweithio? Animeiddiad a thaflenni gwaith
  5. Sut gallwch chi achub y blaned? Animeiddiad a thaflenni gwaith
Os hoffech chi lwytho unrhyw rai o’r gweithgareddau uchod i lawr gallwch chi wneud hynny drwy fynd i’n tudalen Eitemau Addysg i’w Lawr-lwytho lle byddwch chi’n dod o hyd i’r holl daflenni gweithgaredd a’r adnoddau byddwch chi eu hangen er mwyn dod â phwnc ynni yn fyw yn yr ystafell ddosbarth neu gartref.

Os ydych chi’n ysgol yn Ynys Môn, Gwynedd neu Gonwy a hoffech chi gael cefnogaeth i ddarparu’r gweithgareddau hyn, cysylltwch â cymuned@horizonnuclearpower.com i gofrestru eich diddordeb. Dim ond ar ddydd Llun, ar ddydd Mawrth ac ar ddydd Iau gallwn ni gyflwyno sesiynau.

Rydyn ni hefyd yn cefnogi Camau STEM, ymgyrch a lansiwyd yn 2017 gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru i godi ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd a allai agor drwy ddilyn gyrfa mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Trydan a Fi (Ap)
Ap byr, llawn hwyl sydd wedi’i ddylunio i wneud i blant feddwl am sut maen nhw’n defnyddio trydan gartref, a sut mae gorsafoedd pŵer niwclear yn cynhyrchu trydan. Mae cyfres o daflenni gwaith Mathemateg y gellir eu lawr-lwytho i lawr yn cefnogi'r Ap hefyd. Mae modd llwytho’r Ap i lawr ar ddyfeisiau Apple ac Android.

Dolenni i’r ap


Mae cyfres o daflenni gwaith Mathemateg a Nodiadau Athrawon y gellir eu lawr-lwytho yn cefnogi’r Ap, a gallwch wneud hynny drwy fynd i’n tudalen Eitemau Addysg i’w Lawr-lwytho.
 

Primary education 1

Primary education 2

Primary education 4

Primary education 5