Cyflenwyr

Byddai ein rhaglen fuddsoddi arfaethedig, sy’n werth sawl biliwn o bunnoedd, mewn gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn Wylfa Newydd ac Oldbury yn un o’r prosiectau seilwaith sifil mwyaf yn y Deyrnas Unedig.

Ein rôl
Byddwn yn cynnal yr holl weithgareddau datblygu, gan gynnwys gwaith galluogi, sicrhau caniatâd cynllunio a thrwyddedau safle yn ogystal â rhedeg yr holl ymgynghoriadau cyhoeddus.

Y ni fydd Cwmni Trwydded y Safle (SLC), a fydd yn gyfrifol am adeiladu a gweithredu ein gweithfeydd pŵer, a’u datgomisiynu yn ddiweddarach, ac fel y cyfryw byddwn yn caffael ac yn rheoli nifer o gontractau gyda chyflenwyr cymeradwy yn uniongyrchol.

Bydd y cyflenwyr cymeradwy hyn yn gyfrifol am gaffael a rheoli unrhyw wasanaeth is-gontractio sydd ei angen. Byddant yn gyfrifol am yr holl waith neu nwyddau ac am ansawdd a pherfformiad eu cadwyn gyflenwi (gan gynnwys pob haen o’u his-gontractwyr).

Fel Cwmni Trwydded y Safle, bydd Pŵer Niwclear Horizon yn cymryd ymagwedd graddfa ansawdd at oruchwylio’r gadwyn gyflenwi gyffredinol fel rhan o’n cyfrifoldeb eithaf dros ddiogelwch ac ansawdd. Mae’r rôl oruchwylio hon yn cynnwys ein cyflenwyr cymeradwy a’u his-gontractwyr drwy’r gadwyn gyflenwi gyfan.

Rôl Menter Newydd.
Ar 20 Mai 2016 cyhoeddwyd bod Menter Newydd wedi cael ei ffurfio i ddod yn dîm cyflwyno Haen 1 fydd yn gyfrifol am adeiladu Wylfa Newydd. 

Wrth iddi ddatblygu ac ehangu ei gweithrediadau yn y Deyrnas Unedig, bydd Menter Newydd yn creu gofyniad sylweddol am nwyddau, gwasanaethau a gwaith, a bydd yn uniongyrchol gyfrifol am reoli gweithgareddau caffael yn ymwneud â’r prif waith adeiladu ar safle Wylfa Newydd, gan gynnwys dylunio, caffael ac adeiladu technoleg yr adweithyddion arfaethedig - Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch y Deyrnas Unedig.

Rôl Hitachi Nuclear Energy Europe, Ltd.
Cafodd Hitachi Nuclear Energy Europe, Ltd. ei ffurfio yn 2015 i ddarparu rheolaeth leol effeithiol a chyflawni busnes niwclear dethol yn y Deyrnas Unedig ac yn Ewrop.  Ei rôl fawr gyntaf yw arwain gwaith Hitachi ym menter ar y cyd Menter Newydd.

Mae gan Hitachi Nuclear Energy Europe, Ltd. - yn ei rôl fel prif gontractwr Pŵer Niwclear Horizon - wefan annibynnol newydd i gofrestru cyflenwyr. I gael rhagor o wybodaeth ewch i: www.hitachi-hgne.co.uk/suppliers
 
Siarter y Gadwyn Gyflenwi 

Ein Siarter Cadwyn Gyflenwi - nod y Siarter yw nodi’r egwyddorion, y disgwyliadau a’r ymddygiad rydyn ni wedi’u gosod i ni ein hunain ac i’n cyflenwyr Haen 1 a 2.  Byddwn yn annog pob un o’n cyflenwyr i geisio bodloni ein hegwyddorion o ran bod yn agored a thryloyw, datblygu a chynnwys y gadwyn gyflenwi leol, ystyried yr iaith Gymraeg a’r diwylliant, a pherfformiad - fel y nodir yn y Siarter.

Mae gennym system cofrestru cyflenwyr ar wahân ers peth amser, a dyma’r ffordd orau o hyd o gysylltu â Horizon.

Busnesau Lleol a Rhanbarthol
Mae modd hefyd i fusnesau yn ardal Wylfa Newydd fynegi diddordeb mewn chwilio am gyfleoedd gyda Horizon a’u partneriaid cyflenwi Haen 1 drwy’r dolenni isod:

Byddai ein rhaglen fuddsoddi arfaethedig, sy'n werth sawl biliwn o bunnoedd, mewn gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn un o’r prosiectau seilwaith sifil mwyaf yn y DU.
 
 
Bydd Pŵer Niwclear Horizon yn cymryd ymagwedd graddfa ansawdd at oruchwylio’r gadwyn gyflenwi gyffredinol fel rhan o'n cyfrifoldeb eithaf dros ddiogelwch ac ansawdd.