Cyflenwyr

Byddai ein rhaglen fuddsoddi arfaethedig, sy’n werth sawl biliwn o bunnoedd, mewn gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn Wylfa Newydd ac Oldbury yn un o’r prosiectau seilwaith sifil mwyaf yn y Deyrnas Unedig.

Ein rôl
Byddwn yn cynnal yr holl weithgareddau datblygu, gan gynnwys gwaith galluogi, sicrhau caniatâd cynllunio a thrwyddedau safle yn ogystal â rhedeg yr holl ymgynghoriadau cyhoeddus.

Y ni fydd Cwmni Trwydded y Safle (SLC), a fydd yn gyfrifol am adeiladu a gweithredu ein gweithfeydd pŵer, a’u datgomisiynu yn ddiweddarach, ac fel y cyfryw byddwn yn caffael ac yn rheoli nifer o gontractau gyda chyflenwyr cymeradwy yn uniongyrchol.

Bydd y cyflenwyr cymeradwy hyn yn gyfrifol am gaffael a rheoli unrhyw wasanaeth is-gontractio sydd ei angen. Byddant yn gyfrifol am yr holl waith neu nwyddau ac am ansawdd a pherfformiad eu cadwyn gyflenwi (gan gynnwys pob haen o’u his-gontractwyr).

Fel Cwmni Trwydded y Safle, bydd Pŵer Niwclear Horizon yn cymryd ymagwedd graddfa ansawdd at oruchwylio’r gadwyn gyflenwi gyffredinol fel rhan o’n cyfrifoldeb eithaf dros ddiogelwch ac ansawdd. Mae’r rôl oruchwylio hon yn cynnwys ein cyflenwyr cymeradwy a’u his-gontractwyr drwy’r gadwyn gyflenwi gyfan.

Cyfleoedd Cadwyn Gyflenwi

Mae CompeteFor yn wasanaeth am ddim sy’n galluogi busnesau i weld cyfleoedd am gontractau cadwyn gyflenwi. Mae’n canolbwyntio ar gyfleoedd cadwyn gyflenwi mewn prosiectau seilwaith cyfalaf mawr. Byddwn ni’n defnyddio’r porth CompeteFor i hysbysebu cyfleoedd cadwyn gyflenwi ar gyfer ein prosiect Wylfa Newydd. I gofrestru ar y wefan, cliciwch yma.


Siarter y Gadwyn Gyflenwi 

Ein Siarter Cadwyn Gyflenwi - nod y Siarter yw nodi’r egwyddorion, y disgwyliadau a’r ymddygiad rydyn ni wedi’u gosod i ni ein hunain ac i’n cyflenwyr Haen 1 a 2.  Byddwn yn annog pob un o’n cyflenwyr i geisio bodloni ein hegwyddorion o ran bod yn agored a thryloyw, datblygu a chynnwys y gadwyn gyflenwi leol, ystyried yr iaith Gymraeg a’r diwylliant, a pherfformiad - fel y nodir yn y Siarter.

Busnesau Lleol a Rhanbarthol
Mae modd hefyd i fusnesau yn ardal Wylfa Newydd fynegi diddordeb mewn chwilio am gyfleoedd gyda Horizon a’u partneriaid cyflenwi Haen 1 drwy’r dolenni isod:

 

Byddai ein rhaglen fuddsoddi arfaethedig, sy'n werth sawl biliwn o bunnoedd, mewn gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn un o’r prosiectau seilwaith sifil mwyaf yn y DU.
 
 
Bydd Pŵer Niwclear Horizon yn cymryd ymagwedd graddfa ansawdd at oruchwylio’r gadwyn gyflenwi gyffredinol fel rhan o'n cyfrifoldeb eithaf dros ddiogelwch ac ansawdd.