Cofrestru Cyflenwyr

Yn ystod y gwaith cynllunio, adeiladu a gweithredu, bydd ein gorsafoedd niwclear newydd yn cyflwyno cyfleoedd cyflogaeth a busnes newydd sylweddol. Rydyn ni ar gamau cynnar prosiectau seilwaith mawr cymhleth, ac yn ystod y degawd nesaf, rydyn ni’n awyddus i feithrin perthynas gref ar bob lefel o’r gadwyn gyflenwi.

 
Yn Horizon, credwn fod gan y gadwyn gyflenwi yn y Deyrnas Unedig y profiad, y gallu a’r capasiti i gynorthwyo’r gwaith o gyflawni ein safleoedd yn Wylfa Newydd ac Oldbury. Mae maint y prosiectau’n cynnig cyfleoedd gwerthfawr i gyflenwyr.

Rhaid i unrhyw ddarpar gyflenwr ddangos bod ganddo’r gallu a’i fod yn gystadleuol ond ei fod hefyd yn bodloni’r gofynion diogelwch ac ansawdd drwy reoli risg prosiectau’n systematig yn ystod y gwaith cyflenwi.

Canolbwyntio ar y dyfodol
Hoffem sicrhau bod cwmnïau bach a chanolig yn ardal ein safleoedd yn deall y cyfleoedd posibl. Byddwn yn gweithio gyda’n partneriaid i gynorthwyo busnesau lleol sydd eisiau cael eu hystyried ar gyfer cyfleoedd is-gontractio uniongyrchol ac anuniongyrchol er mwyn bodloni ein gofynion sylfaenol ar gyfer tendro ac is-gontractio.
 
Sut gall cwmnïau gymryd rhan?
Yn y cam cynnar hwn o’r datblygiad, rydyn ni’n annog cyflenwyr posibl i gyflwyno galluoedd eu busnesau ac i amlinellu eu meysydd arbenigedd. Y cam cyntaf yw cwblhau’r broses gofrestru ar-lein i gyflenwyr.

Beth yw’r broses gofrestru?
Mae’r broses gofrestru’n un o’r dulliau a ddefnyddiwn i ganfod cyflenwyr sydd â diddordeb a allai gefnogi ein prosiectau o bosibl. Proses i gofrestru cwmnïau yw hon, felly dim ond un cais fesul cwmni neu fusnes a ganiateir.

Rhaid i’r wybodaeth a gyflwynwch fod yn adlewyrchiad cywir a gwir o’r sefydliad.

Cyfrifoldeb y prif gyswllt a gofrestrwyd drwy ein system yw sicrhau bod yr wybodaeth yn aros yn ‘fyw’.  Mae’r system yn caniatáu i’r defnyddwyr reoli a diweddaru manylion eu cwmni eu hunain.

Beth mae angen i gwmnïau ei wneud cyn cofrestru?
Byddai’n ddoeth holi eich cydweithwyr a yw eich cwmni wedi cofrestru’n barod, ond mae’r system wedi cael ei dylunio i wybod os bydd cwmni’n cofrestru unwaith eto.

Alla’ i drefnu cyfarfod ag aelod o’r tîm i gyflwyno galluoedd ein cwmni?
Bydd Horizon yn trefnu ac yn mynd i amrywiaeth o ddigwyddiadau, cynadleddau a seminarau i’r diwydiant, ond mae ein gallu i drefnu apwyntiadau hapfasnachol yn gyfyngedig. 

Er mwyn cael eich ystyried, e-bostiwch suppliers@horizonnuclearpower.com gan gynnwys manylion y cyfarfod a’r prif amcan.

Cyngor ar gofrestru
I weld y cwestiynau ymlaen llaw cyn dechrau ar y broses gofrestru, cliciwch yma.

Sylwch nad yw hon yn system rhag-gymhwyso nac yn rhestr o gyflenwyr cymeradwy. Mae’n cymryd tua 10 munud i gofrestru manylion sylfaenol y cwmni, ac mae’n ffordd wych o dynnu sylw Hitachi Nuclear Energy Europe at eich cwmni.
Pan fo’n berthnasol, a chyda’ch caniatâd chi, efallai y byddwn yn rhannu gwybodaeth berthnasol gyda’n partneriaid Haen 1.

Yn anffodus, ni allwn dderbyn ffurflenni mewn llawysgrifen na chopïau wedi’u sganio, oni bai fod Horizon wedi cytuno i hynny ymlaen llaw.  Os nad ydych yn gallu cwblhau’r cofrestriad ar-lein, neu os oes gennych gwestiynau ynglŷn â chofrestru, cysylltwch â thîm y gadwyn gyflenwi yn suppliers@horizonnuclearpower.com

Yn Horizon, credwn fod gan y gadwyn gyflenwi yn y Deyrnas Unedig y profiad, y gallu a’r capasiti i gynorthwyo’r gwaith o gyflawni ein safleoedd yn Wylfa Newydd ac Oldbury.
 

Yn y cam cynnar hwn o’r datblygiad, rydyn ni’n annog cyflenwyr posibl i gyflwyno galluoedd eu busnesau ac i amlinellu eu meysydd arbenigedd.