Oldbury - Gwybodaeth am ein Safle

Mae’r tir yn Shepperdine, ger Oldbury yn ne Swydd Gaerloyw, yn safle ardderchog ar gyfer gorsaf niwclear newydd bosibl. Mae gan y safle ar lannau Aber Afon Hafren hanes hir o gynhyrchu pŵer niwclear, sylfaen sgiliau lleol profiadol, a chysylltiad da â’r rhwydwaith trosglwyddo trydan.

Deall y potensial

Gallai gorsaf pŵer niwclear newydd yn Oldbury gynhyrchu lleiafswm o 2,700MW o drydan carbon isel, sy’n llawer iawn mwy na’r orsaf bresennol. I gyflawni hyn, byddai angen tyrau oeri newydd i oeri’r stêm a ddefnyddir i gynhyrchu’r trydan.

Ar sail canlyniadau ein hastudiaethau cychwynnol, tyrrau oeri ‘hybrid’ crwn fyddai’r dewis gorau ar gyfer y safle wrth ystyried canfyddiadau’r ymchwil a phwysigrwydd y penderfyniad hwn i’r gymuned leol. Mae’r tyrrau oeri llai o faint hyn yn cyd-fynd yn well ag uchder yr hen orsaf bŵer Magnox gyferbyn â’r safle.
.
Cerrig milltir pwysig y prosiect
Mae llawer o gamau allweddol yn y broses gynllunio cyn y gellir dechrau unrhyw waith adeiladu. I adeiladu gorsaf bŵer niwclear newydd, rhaid cyflwyno cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu i’r Arolygiaeth Gynllunio. Mae’r broses hon yn gofyn am gyfnod hir o ymgynghori a gall gymryd sawl blwyddyn i’w chwblhau.

Camau nesaf
Un o egwyddorion sylfaenol ein datblygiadau yw bod rhaglen Oldbury yn dysgu gwersi gan ein safle arweiniol yn Wylfa Newydd. Ym mis Ionawr 2019, fe wnaethom gyhoeddi ein bod yn gohirio ein gwaith yn Wylfa Newydd ac yn ein hail safle yn Oldbury, oherwydd na fu’n bosib dod i gytundeb ar y cyllid a’r trefniadau masnachol cysylltiedig mewn da bryd i gynnal lefelau datblygu parhaus

Gobeithio y bydd modd canfod ffordd ymlaen, drwy drafod â Llywodraeth y DU, a fydd yn caniatáu i’r gwaith ailddechrau er mwyn i’n prosiectau chwarae rhan allweddol yn nyfodol ynni carbon isel y DU. Tra byddwn yn ystyried ein camau nesaf, byddwn yn parhau i fod yn gymydog da ac yn dirfeddiannwr cyfrifol yn lleol. Hefyd, byddwn yn sicrhau bod y gymuned leol yn cael gwybod am y newyddion diweddaraf.

Rhagor o wybodaeth
Ers 2009 rydyn ni wedi bod yn cynhyrchu cylchlythyrau i gymunedau cyfagos Oldbury er mwyn i’r trigolion gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ein cynlluniau. I weld y cylchlythyr diweddaraf, cliciwch yma.

Cewch ragor o wybodaeth am ein safle yn Oldbury drwy ein tudalen Newyddion a Chwestiynau Cyffredin.