Oldbury - Gwybodaeth am ein Safle

Mae’r tir yn Shepperdine, ger Oldbury yn ne Swydd Gaerloyw, yn safle ardderchog ar gyfer gorsaf niwclear newydd bosibl. Mae gan y safle ar lannau Aber Afon Hafren hanes hir o gynhyrchu pŵer niwclear, sylfaen sgiliau lleol profiadol, a chysylltiad da â’r rhwydwaith trosglwyddo trydan.

Deall y potensial
Gallai gorsaf pŵer niwclear newydd yn Oldbury gynhyrchu lleiafswm o 2,700MW o drydan carbon isel, sy’n llawer iawn mwy na’r orsaf bresennol. I gyflawni hyn, byddai angen tyrau oeri newydd i oeri’r stêm a ddefnyddir i gynhyrchu’r trydan.

Ar sail canlyniadau ein hastudiaethau cychwynnol, tyrrau oeri ‘hybrid’ crwn fyddai’r dewis gorau ar gyfer y safle wrth ystyried canfyddiadau’r ymchwil a phwysigrwydd y penderfyniad hwn i’r gymuned leol. Mae’r tyrrau oeri llai o faint hyn yn cyd-fynd yn well ag uchder yr hen orsaf bŵer Magnox gyferbyn â’r safle.

Cerrig milltir pwysig y prosiect
Mae llawer o gamau allweddol yn y broses gynllunio cyn y gellir dechrau unrhyw waith adeiladu. I adeiladu gorsaf bŵer niwclear newydd, rhaid cyflwyno cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu i’r Arolygiaeth Gynllunio. Mae’r broses hon yn gofyn am gyfnod hir o ymgynghori a gall gymryd sawl blwyddyn i’w chwblhau.

Camau nesaf
Un o egwyddorion sylfaenol ein datblygiadau yw bod rhaglen Oldbury yn dysgu gwersi gan ein safle arweiniol yn Wylfa Newydd. Mae Wylfa Newydd bellach yn dynesu at gerrig milltir pwysig a bydd gwersi o Wylfa yn ein helpu i lunio rhaglen sy’n gliriach, yn fwy effeithiol o ran amser, ac yn fwy cost effeithiol ar gyfer yr orsaf arfaethedig newydd yn Oldbury. Disgwyliwn i’r cyntaf o’r ddau adweithydd yn Wylfa Newydd ddechrau gweithio yn hanner cyntaf y 2020au, felly mae’n annhebygol y bydd y gwaith adeiladu yn cychwyn yn Oldbury cyn diwedd y 2020au ar y cynharaf.

Wrth i’n gwaith datblygu barhau, byddwn yn gwneud penderfyniadau ar yr amserlenni, nifer yr unedau cynhyrchu a threfn safle Oldbury. Efallai y bydd angen rhywfaint o dir ychwanegol yn agos at y safle ac ymhellach i ffwrdd ar gyfer cyfleusterau adeiladu dros dro, gwaith tirlunio parhaol a gwelliannau bioamrywiaeth. Wrth i’r cynlluniau hyn gael eu datblygu, byddwn yn sicrhau bod y gymuned leol yn cael gwybod.

Rhagor o wybodaeth
Ers 2009 rydyn ni wedi bod yn cynhyrchu cylchlythyrau i gymunedau cyfagos Oldbury er mwyn i’r trigolion gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ein cynlluniau. I weld y cylchlythyr diweddaraf, cliciwch yma.

Cewch ragor o wybodaeth am ein safle yn Oldbury drwy ein tudalen Newyddion a Chwestiynau Cyffredin.

 

Gallai gorsaf pŵer niwclear newydd yn Oldbury gynhyrchu lleiafswm o 2,900MW o drydan carbon isel.
Niwclear yw’r unig dechnoleg sydd wedi’i phrofi ac sy’n gallu darparu cyfansymiau mawr o ynni carbon isel, ni waeth beth fo’r tywydd.