Oldbury - Cwestiynau Cyffredin

Mae tir ger yr orsaf bŵer bresennol yn Oldbury yn un o wyth safle yn y Deyrnas Unedig sydd wedi’u cynnwys yn Natganiad Polisi Niwclear Cenedlaethol (NPS) y Llywodraeth fel rhai sy’n addas i adeiladu gorsaf pŵer niwclear newydd. Mae gan y safle hefyd fanteision penodol o fod yn agos at gyn orsaf bŵer niwclear, fel cysylltiadau presennol at y National Grid a seilwaith.
Byddwn yn adeiladu dau Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch y DU  (ABWR) yn Oldbury, gan gynhyrchu tua 2,900MW (megawat) o drydan. Bydd hyn yr un dechnoleg adweithydd â’r hyn rydyn ni’n ei ddefnyddio yng Ngorsaf Bŵer Wylfa Newydd ar Ynys Môn, Gogledd Cymru.

Yn 2017, cwblhaodd UK ABWR Asesiad Dyluniad Generig helaeth. Mae’r broses drylwyr hon, sy’n benodol i’r DU yn craffu ar dechnoleg adweithydd ac yn sicrhau bod yr achos diogelwch dros y dechnoleg yn un cadarn. Daeth yr asesiad cynhwysfawr hwn o dechnoleg a gynhaliwyd gan y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear ac Asiantaeth yr Amgylchedd, i’r casgliad bod technoleg UK ABWR yn addas i symud ymlaen i’r cam trwyddedu safle-benodol. 
 
Un o amcanion allweddol ein datblygiad yw bod cynlluniau ar gyfer Oldbury yn manteisio ar wersi a ddysgwyd yn Wylfa Newydd.

Mae Wylfa Newydd bellach yn dynesu at gerrig milltir pwysig a bydd gwersi o Wylfa yn ein helpu i lunio rhaglen sy’n glir, yn effeithiol o ran amser, ac yn gost effeithiol ar gyfer yr orsaf arfaethedig newydd yn Oldbury.

Rydyn ni’n bwrw ymlaen gyda’r gwaith dylunio manwl ar Brosiect Wylfa Newydd. Bydd hyn yn rhoi rhagor o wybodaeth am yr amserlenni adeiladu a fydd, ynghyd â datblygu strategaeth ariannu, yn rhoi cyfle i ni osod amserlen debygol ar gyfer Oldbury.

Disgwyliwn i’r cyntaf o’r ddau adweithydd yn Wylfa Newydd ddechrau gweithio erbyn canol y 2020au, felly mae’n annhebygol y bydd y gwaith adeiladu yn cychwyn yn Oldbury cyn diwedd y 2020au ar y cynharaf. Mae rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd ar gael yma.
Mae ABWR y Deyrnas Unedig yn ddyluniad syml sy’n darparu ôl troed llai o faint. Wrth i’n prosiect ddatblygu, byddwn yn gallu rhannu rhagor o wybodaeth am gynllun yr orsaf, gan gynnwys delweddau o sut mae’r orsaf yn debygol o edrych, a bydd cyfle i bobl leol ddweud eu dweud ar ein cynigion.
Byddai gan orsaf bŵer newydd yn Oldbury lawer mwy o gapasiti i gynhyrchu trydan na’r orsaf bresennol. O ganlyniad, bydd yr orsaf bŵer newydd angen system oeri anuniongyrchol, oherwydd ni fyddai aber yr afon yn gallu ymdopi â’r galw ychwanegol hwn am ddŵr oeri. Ein dewis ni yw’r tyrau oeri hybrid, sy’n sylweddol is o ran uchder ac yn cyd-fynd ag uchder hen orsaf Magnox yn Oldbury.
Rydyn ni’n sylweddoli ac yn deall bod maint a dyluniad y tŵr oeri yn fater eithriadol o bwysig i bobl leol. O ystyried pa mor bwysig yw’r mater, ac er mwyn profi ein hymrwymiad i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i bobl, roeddem am rannu ein safbwynt cynnar mai tyrau oeri hybrid fyddai ein dewis cyntaf ar gyfer Oldbury.
 
Fodd bynnag, nes ein bod ni wedi ymgynghori â phobl leol yn ffurfiol ar ein cynlluniau arfaethedig ar gyfer yr orsaf bŵer, byddai’n rhy fuan cadarnhau canlyniad terfynol yn llawn.
Bydd pob math o dyrau oeri yn creu rhywfaint o sŵn, ac mae’n arferol cynnwys manyleb ar sŵn i’r gwneuthurwr fel bod y tyrau’n bodloni’r terfynau sŵn cefndir.

Bydd dyluniad y safle a’r gwaith tirlunio’n helpu i reoli’r sŵn a bydd y mesurau a gynigwn yn rhan allweddol o unrhyw gais cynllunio yn y dyfodol.
Mae’n wir fod cost adeiladu tyrau hybrid yn fwy na Thyrau Oeri Drafft Naturiol. Fodd bynnag, mae llawer o gydrannau a systemau gwahanol yn cyfuno i greu gorsaf bŵer, ac yn y pen draw, rhaid i’r dyluniad terfynol gael cydbwysedd derbyniol rhwng ffactorau technegol, amgylcheddol a masnachol, a bod yn dderbyniol yn lleol.
Mae tyrau oeri hybrid yn defnyddio chwythwyr i orfodi’r aer drwy’r tyrau, ac mae angen pŵer ychwanegol ar y gwyntyllau hyn i weithio. Mae’r wybodaeth bresennol sydd gennym yn awgrymu y byddai tyrau hybrid ar gyfer ein gorsaf bŵer niwclear arfaethedig ger Oldbury yn defnyddio 40 MW yn ychwanegol, neu tua 1-2% o allbwn yr orsaf.
Yr egwyddor y tu ôl i’r broses gynllunio a thrwyddedu lem ar gyfer datblygiadau niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig yw bod yn rhaid diogelu pob rhan o’r orsaf bŵer, sy’n bwysig i sicrhau diogelwch niwclear, rhag pob perygl eithafol. Mae hyn yn cynnwys y lefelau llifogydd uchaf y gellir eu disgwyl, hyd yn oed unwaith mewn 10,000 o flynyddoedd. Mae lefel posibl y dŵr mewn achos o lifogydd yn cael ei gyfrifo drwy ystyried ffenomen naturiol fel tswnamïau neu ymchwyddiadau storm, yn ogystal â goblygiadau posibl newid yn yr hinsawdd. Bydd y cynigion ar gyfer sicrhau’r lefel hon o amddiffyniad yn cael eu llunio gydag Asiantaeth yr Amgylchedd a’r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear ac maent yn debygol o gynnwys cyfuniad o godi lefel y safle a gwelliannau i fesurau amddiffyn llifogydd presennol yr ardal.

Beth bynnag fydd yn cael ei gynnig yn derfynol, bydd angen i ni ddangos nad yw ein mesurau amddiffyn llifogydd yn achosi mwy o berygl llifogydd yn rhywle arall.
Ar hyn o bryd, mae dwy linell uwchben 132kV yn cysylltu’r orsaf bresennol yn Oldbury â’r National Grid. Er mwyn gallu allgludo’r trydan a gynhyrchir gan ein gorsaf newydd arfaethedig, bydd angen uwchraddio’r ddwy linell hon.

Bydd y gwelliannau hyn yn golygu cynyddu capasiti’r llinellau presennol a’u dargyfeirio o’r is-orsaf 132kV bresennol, sydd nesaf at orsaf Magnox yn Oldbury, i is-orsaf 400kV newydd a fyddai’n cael ei hadeiladu wrth ymyl safle’r orsaf bŵer arfaethedig. Gwneir y gwaith hwn gan y National Grid a fydd yn cynnal ei broses ymgynghoriad cyhoeddus ei hun ar yr agwedd hon ar y cynllun.
Mae sawl cam allweddol yn y broses gynllunio cyn y gellir dechrau ar unrhyw waith adeiladu. Er mwyn adeiladu gorsaf bŵer niwclear rhaid cyflwyno cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO) i’r Arolygiaeth Gynllunio. Mae cyfnod hir o ymgynghori ynghlwm wrth y broses hon a gall gymryd sawl blwyddyn i’w chwblhau. Mae manylion llawn am y broses i’w gweld ar wefan Yr Arolygiaeth Gynllunio. Cyn y byddwn yn cyflwyno unrhyw gais cynllunio byddwn yn cynnal ymgynghoriadau cyhoeddus ffurfiol â chymunedau a phobl leol, pan fyddwn yn gofyn am sylwadau ac adborth ar ein cynlluniau.
Rydyn ni wedi ymrwymo i gyfathrebu’n dryloyw ac yn glir. Yn ogystal ag ymgynghori’n ffurfiol yn y dyfodol, byddwn hefyd yn parhau i ymgysylltu â chymunedau lleol i roi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am ein cynigion. Os oes gennych chi gwestiynau neu adborth, cysylltwch â ni drwy ffonio ein rhif Rhadffôn penodol ar gyfer Oldbury ar 0800 130 3125 neu drwy anfon e-bost atom oldburyenquiries@horizonnuclearpower.com