OldburyDeunyddiau a Dogfennau Cyhoeddus

Cylchlythyr

aderyn y hedfan uwchben Aber afon Hafren ger Oldbury Mae ein cylchlythyr, sy’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r gymuned, yn cael ei ddosbarthu i 15,000 o gartrefi yng nghyffiniau ein safle arfaethedig, y naill ochr a’r llall i Afon Hafren.
Mwy

Hyd yn oed os ydych chi’n byw y tu allan i’r ardaloedd hyn, gallwch gael copi electronig o’r cylchlythyr drwy gysylltu â ni naill ai drwy e-bost i oldburyenquiries@horizonnuclearpower.com neu drwy ffonio’r rhif Rhadffôn 0800 130 3125. Mae copïau caled hefyd ar gael gan eich cyngor plwyf lleol.

Llwytho Cylchlythyr Awst 2018 i lawr
 

Cefnogi’r Gymuned

Mae Horizon bob amser wedi ymrwymo i greu ac i gynnal perthynas bositif â’r cymunedau lleol lle rydyn ni’n gweithredu. I gefnogi’r nod hwn, byddwn yn darparu arian i grwpiau yn unol â’r themâu a’r canllawiau a nodir yn ein Polisi Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd.
Mwy

Caiff ymgeiswyr eu hannog i ddarllen ein dogfennau Polisi a Chanllawiau yn llawn cyn cyflwyno cais am arian.  Dim ond ar ein Ffurflen Gais Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd y derbynnir ceisiadau.

I lawrlwytho copi o’n Polisi Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd fel dogfen PDF, cliciwch ar y ddolen isod:

Polisi Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd

I lawrlwytho copi o’n Ffurflen Gais Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd, cliciwch ar y ddolen isod:

Ffurflen Gais Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd
 

Polisi Diogelwch, Iechyd a’r Amgylchedd

Polisi Diogelwch, Iechyd a’r Amgylchedd Yng nghwmni Pŵer Niwclear Horizon rydyn ni’n cydnabod ein cyfrifoldeb at yr amgylchedd. Rydyn ni wedi ymrwymo i gynnal ein busnes mewn ffordd sy’n amgylcheddol gyfrifol gan weithio gyda’n partneriaid, ein cyflenwyr a’n contractwyr at y diben hwn.
Mwy

I lawrlwytho copi o’n Polisi Diogelwch, Iechyd a’r Amgylchedd fel ffeil PDF, cliciwch ar y linc islaw:

Polisi Diogelwch, Iechyd a’r Amgylchedd PDF

Dogfennau ein proses ganiatâd

Staff Horizon yn sgwrsio ag aelod o’r cyhoedd mewn digwyddiad ymgynghori â’r cyhoedd yn Ne Swydd Gaerloyw Mae ein hadroddiad cwmpasu yn nodi amrediad yr astudiaethau manwl rydyn ni wedi cynnig eu gwneud er mwyn pennu effaith amgylcheddol y prosiect.
Mwy

Bydd hyn yn arwain at Ddatganiad Amgylcheddol, sy’n rhan hanfodol o’r cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu ar gyfer Oldbury.
 
I lawrlwytho copi (PDF) o Adroddiad Cwmpasu Barn Oldbury a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Cynllunio Seilwaith, cliciwch y ddolen isod:
Adroddiad Cwmpasu Barn (Ebrill 2010)
 
I lawrlwytho copi o Adroddiad Cwmpasu Llawn yr Asesiad Effaith ar yr Amgylchedd, yr Adroddiad Cryno a’r dogfennau cysylltiedig, a oedd ynghlwm wrth ein cais am farn drwy’r Comisiwn Cynllunio Seilwaith, cliciwch y ddolen isod:
Adroddiad Cwmpasu Llawn
Adroddiad Cwmpasu Cryno
 
I lawrlwytho copi o Adroddiad Cwmpasu yr Asesiad Effaith ar yr AmgylcheddYmateb i Adborth y Cyhoedd, cliciwch y ddolen isod:
Adroddiad Cwmpasu yr Asesiad Effaith ar yr AmgylcheddYmateb i Adborth y Cyhoedd
 

Deunyddiau arddangosfeydd cyhoeddus

Deunyddiau arddangosfeydd cyhoeddus Llwythwch i lawr wybodaeth o’n digwyddiadau galw heibio.
Mwy

Oherwydd natur dechnegol y dogfennau hyn dim ond yn Saesneg maen nhw ar gael. I gael gwybodaeth am y ffordd rydyn ni’n delio â’r Gymraeg, gallwch chi ddarllen ein polisi yma.

2010
Hydref 2010 – Gwybodaeth o’r digwyddiad galw heibio