Wylfa - Cwestiynau Cyffredin

Wylfa Newydd yw enw ein prosiect i ddatblygu gorsaf bŵer niwclear newydd wrth ymyl hen Orsaf Bŵer Magnox Wylfa yn Ynys Môn, fel mae’r enw ‘Wylfa Newydd’ yn ei awgrymu.

Ddechrau'r flwyddyn yma roedden ni wedi gorffen ein cam olaf o ymgynghori cymunedol statudol. Roedden ni wedi gofyn am safbwyntiau pobl ar ein cynigion ar gyfer y tir byddwn ni ei angen ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd, ac ar gynlluniau i greu cynefinoedd gwlyptir newydd ar Ynys Môn. Carem ddiolch i bawb a fu’n ymweld â’n digwyddiadau ac a oedd wedi anfon eu hadborth atom yn ystod yr ymgynghoriad hwn.

Rydyn ni rŵan yn paratoi ein cais am ganiatâd i adeiladu Wylfa Newydd, o’r enw Gorchymyn Cydsyniad Datblygu, a byddwn yn cyflwyno hwn i’r Arolygiaeth Gynllunio yn ystod y misoedd nesaf.

Rydyn ni wedi cyflwyno cais i Gyfoeth Naturiol Cymru am nifer o drwyddedau amgylcheddol y byddwn ni eu hangen i wneud rhai gweithgareddau penodol ar ein safle. Ewch i’n tudalen dogfennau i gael dysgu mwy am y ceisiadau hyn a rhai eraill, ac i weld y dogfennau roedden ni wedi’u cyflwyno.

Yn 2017, cwblhaodd UK ABWR Asesiad Dyluniad Generig helaeth. Mae’r broses drylwyr hon, sy’n benodol i’r DU yn craffu ar dechnoleg adweithydd ac yn sicrhau bod yr achos diogelwch dros y dechnoleg yn un cadarn. Daeth yr asesiad cynhwysfawr hwn o dechnoleg a gynhaliwyd gan y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear ac Asiantaeth yr Amgylchedd, i’r casgliad bod technoleg UK ABWR yn addas i symud ymlaen i’r cam trwyddedu safle-benodol.

Ym mis Rhagfyr 2016 gawson ni Dystysgrif Trwyddedai. Mae hyn yn ofynnol gan y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear ac mae’n caniatáu i ni ddechrau prynu cydrannau adweithydd mawr cyn cael Trwydded Safle Niwclear. Y Dystysgrif Trwyddedai yw’r ail yn unig i gael ei dyfarnu yn y Deyrnas Unedig.
 

Bydd y gwaith adeiladu yn dechrau ar ôl i ni gael caniatâd i adeiladu Wylfa Newydd, o’r enw Gorchymyn Cydsyniad Datblygu. Rydyn ni wrthi’n paratoi ein cais ar hyn o bryd ac yn disgwyl ei gyflwyno yn ystod y misoedd nesaf.

Bydd y gwaith adeiladu yn dechrau ar ôl y broses 18-mis hon, os rhoddir caniatâd i adeiladu'r Orsaf Bŵer gan Ysgrifennydd Gwladol y DU dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol. 

Fel busnes, mae hefyd angen i ni wneud ein Penderfyniad Buddsoddi Terfynol. Mae hyn yn dibynnu ar nifer o ffactorau ond mae’n ymwneud â darparu prosiect am bris sy’n gweithio i ddefnyddwyr, i’r Llywodraeth ac i fuddsoddwyr.

Gan gofio hyn i gyd, rydyn ni’n gobeithio dechrau prif gam adeiladu Wylfa Newydd yn 2020, gyda’r targed o ddechrau cynhyrchu trydan ganol y 2020au.
 

Ers i Hitachi Ltd ein prynu ym mis Tachwedd 2012, rydyn ni wedi pasio sawl carreg filltir bwysig. Rydyn ni wedi llofnodi cytundeb gwerth sawl miliwn o bunnoedd gyda Hitachi GE-Nuclear Energy Ltd i wneud gwaith dylunio cychwynnol, ac rydyn ni wedi cynyddu ein cysylltiad â busnesau ledled gogledd Cymru a’r Deyrnas Unedig. 

Rydyn ni hefyd wedi cynnal arolygon pwysig ar safle datblygu Wylfa Newydd ac o’i amgylch, gan gynnwys ymchwiliadau tir, arolygon traffig a thrafnidiaeth ac astudiaethau lliniaru amgylcheddol ac ecolegol ar draws y safle. 

Rydyn ni wrthi’n asesu lleoliadau posibl ar gyfer cyfleusterau cymorth newydd a phresennol ar hyn o bryd, gan gynnwys llety gweithwyr, canolbwynt parcio a theithio a logisteg, ac yn bwrw ymlaen â’n cynigion ar gyfer gwelliannau i ffordd yr A5025.

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch â ni ar ein llinell gymorth ar 0800 954 9516 neu anfonwch e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com

Bydd Wylfa Newydd angen gweithlu adeiladu o tua 4,000 o weithwyr y rhan fwyaf o'r amser, gyda hyd at 9,000 o weithwyr yn ystod y cyfnod prysur tuag at ddiwedd 2023.

Unwaith y bydd wedi’i gwblhau, bydd Wylfa Newydd yn creu hyd at 850 o swyddi parhaol a bydd yn gweithredu am 60 mlynedd, gan gynnig cyflogaeth i weithwyr medrus am genedlaethau i ddod. 

Mae datblygiad gorsaf bŵer sylweddol fel Wylfa Newydd yn chwistrellu degau o filiynau o bunnoedd y flwyddyn i’r economi leol. Bydd y prif gyfnod adeiladu yn cyfrannu hyd at £200 miliwn o fuddsoddiad lleol yn y rhanbarth. Unwaith y bydd yr orsaf yn weithredol, byddwn yn creu 850 o swyddi - bydd y rhan fwyaf ohonynt yn cael eu cyflawni gan bobl sy’n byw ar Ynys Môn - felly rydyn ni’n disgwyl y bydd bron i £20 miliwn yn cael ei fuddsoddi yn economi Ynys Môn bob blwyddyn drwy’r cyflogau hyn.

Rydyn ni eisiau gweld y datblygiad yn helpu i gadarnhau Ynys Môn fel canolbwynt arbenigedd ar gyfer cynhyrchu ynni carbon-isel a thechnoleg niwclear. Bydd hynny’n arwain at fanteision i unigolion, i gymunedau ac i fusnesau.

Mae ymgynghori yn rhan bwysig o’r broses gynllunio ac mae’n rhoi cyfle i’r cyhoedd a rhanddeiliaid roi eu safbwyntiau i ni ar ein cynigion. Rydyn ni wedi cynnal sawl cam o ymgynghori ffurfiol ac anffurfiol am Wylfa Newydd cyn ymgeisio ers 2014, ac rydyn ni wedi siarad â miloedd o bobl yn ein digwyddiadau. 

Fel rhan o’n cais am ganiatâd i adeiladu Wylfa Newydd, o’r enw Gorchymyn Cydsyniad Datblygu, rydyn ni’n cynhyrchu Adroddiad yr Ymgynghoriad.

Pan fyddwn ni wedi cyflwyno ein cais, byddwn yn diweddaru’r wefan hon gyda manylion ynghylch sut gallwch chi weld yr adroddiad hwn.
 

Os oes gennych chi gwestiynau neu adborth ynghylch Prosiect Wylfa Newydd, gallwch gysylltu â ni ar ein llinell frys a chyfeiriad e-bost pwrpasol ar gyfer Wylfa Newydd, drwy ffonio’n rhad ac am ddim ar 0800 954 9516 neu e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com
 
Gallwch gyfarfod aelodau o dîm y prosiect yn ein Cymorthfeydd Agored misol, sy’n cael eu cynnal mewn lleoliadau canolog yn Ynys Môn. Hysbysebir y sesiynau hyn ar y wefan hon, yn ein cylchlythyrau, sy’n cael eu cyhoeddi’n rheolaidd i ddiweddaru’r gymuned, a thrwy’r cyfryngau lleol.

Gallwch hefyd gael yr holl newyddion diweddaraf gan Horizon, gan gynnwys y digwyddiadau a’r gweithgareddau diweddaraf yng ngogledd Cymru, drwy Twitter ac Instagram.
 
Rydyn ni hefyd yn cefnogi Grŵp Cyswllt Prosiect Wylfa Newydd, sy’n cael ei gadeirio’n annibynnol ac sy’n dwyn ynghyd gynrychiolwyr a grwpiau cymunedol lleol i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ein prosiect. I gael rhagor o wybodaeth am y Grŵp – ac i weld cofnodion a chyflwyniadau o gyfarfodydd blaenorol – trowch at Grŵp Cyswllt Prosiect Wylfa Newydd.