Wylfa - Cwestiynau Cyffredin

Wylfa Newydd yw enw ein prosiect i ddatblygu gorsaf bŵer niwclear newydd wrth ymyl hen Orsaf Bŵer Magnox Wylfa yn Ynys Môn, fel mae’r enw ‘Wylfa Newydd’ yn ei awgrymu.

Fe wnaethom gwblhau ein hail Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio ym mis Hydref 2016. Rydyn ni’n awr yn ystyried yn ofalus yr holl adborth a gawsom gan drigolion lleol, rhanddeiliaid, cynghorwyr, Aelodau Seneddol ac Aelodau Cynulliad. 

Mae’r dechnoleg Adweithyddion Dŵr Berwedig Uwch y byddwn yn ei defnyddio yn Wylfa Newydd yn awr ar bedwerydd cam, sef cam olaf, yr Asesiad Dyluniad Generig (GDA). Mae’r amserlen yn parhau i fod ar y trywydd iawn, a disgwylir y bydd yn cael ei chwblhau yn 2017.

Rydyn ni wedi cael Tystysgrif Trwyddedai (Rhagfyr 2016), fel sy’n ofynnol gan y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear (ONR), er mwyn ein galluogi i ddechrau prynu cydrannau adweithyddion mawr cyn cael Trwydded Safle Niwclear. Y Dystysgrif Trwyddedai yw’r ail yn unig i gael ei dyfarnu yn y Deyrnas Unedig. 

Rydyn ni ar y trywydd iawn i wneud ein Cais am Drwydded Safle (CLG) yn 2017. Mae hyn yn golygu datblygu ein gwaith dylunio manwl, cynnal gwaith paratoi safle ac ymgysylltu’n rheolaidd â’r gymuned leol. Rydyn ni hefyd yn parhau i gynnal nifer o arolygon ar yr amgylchedd, y topograffi, a thraffig yn ogystal â gweithio ar yr asesiadau effaith ar iechyd ac iaith. Bydd y rhain yn rhan o’r broses ymgynghori a’n cais cynllunio yn y pen draw. 
  

Mae gennym sawl carreg milltir i’w cyflawni cyn y gallwn ddechrau adeiladu, gan gynnwys cynnal ymgynghoriad ffurfiol ar ein cynigion a chyflwyno cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu i’r Arolygiaeth Gynllunio.
 
Ni all gwaith adeiladu ddechrau tan i’r dechnoleg Adweithyddion Dŵr Berwedig Uwch gael Asesiad Dyluniad Generig (GDA) – gwerthusiad rheoleiddio trylwyr o’n technoleg adweithyddion arfaethedig gan y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear ac Asiantaeth yr Amgylchedd.

Mae’r broses hon ar ei chamau terfynol yn awr ac mae disgwyl iddi gael ei chwblhau yn 2017.

Ers i Hitachi Ltd ein prynu ym mis Tachwedd 2012, rydyn ni wedi pasio sawl carreg filltir bwysig. Rydyn ni wedi llofnodi cytundeb gwerth sawl miliwn o bunnoedd gyda Hitachi GE-Nuclear Energy Ltd i wneud gwaith dylunio cychwynnol, ac rydyn ni wedi cynyddu ein cysylltiad â busnesau ledled gogledd Cymru a’r Deyrnas Unedig. 

Rydyn ni hefyd wedi cynnal arolygon pwysig ar safle datblygu Wylfa Newydd ac o’i amgylch, gan gynnwys ymchwiliadau tir, arolygon traffig a thrafnidiaeth ac astudiaethau lliniaru amgylcheddol ac ecolegol ar draws y safle. 

Rydyn ni wrthi’n asesu lleoliadau posibl ar gyfer cyfleusterau cymorth newydd a phresennol ar hyn o bryd, gan gynnwys llety gweithwyr, canolbwynt parcio a theithio a logisteg, ac yn bwrw ymlaen â’n cynigion ar gyfer gwelliannau i ffordd yr A5025.

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch â ni ar ein llinell gymorth ar 0800 954 9516 neu anfonwch e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com

Bydd Wylfa Newydd angen gweithlu adeiladu o tua 4,000 o weithwyr y rhan fwyaf o'r amser, gyda hyd at 9,000 o weithwyr yn ystod y cyfnod prysur tuag at ddiwedd 2023.

Unwaith y bydd wedi’i gwblhau, bydd Wylfa Newydd yn creu hyd at 850 o swyddi parhaol a bydd yn gweithredu am 60 mlynedd, gan gynnig cyflogaeth i weithwyr medrus am genedlaethau i ddod. 

Mae datblygiad gorsaf bŵer sylweddol fel Wylfa Newydd yn chwistrellu degau o filiynau o bunnoedd y flwyddyn i’r economi leol. Bydd y prif gyfnod adeiladu yn cyfrannu hyd at £200 miliwn o fuddsoddiad lleol yn y rhanbarth. Unwaith y bydd yr orsaf yn weithredol, byddwn yn creu 850 o swyddi - bydd y rhan fwyaf ohonynt yn cael eu cyflawni gan bobl sy’n byw ar Ynys Môn - felly rydyn ni’n disgwyl y bydd bron i £20 miliwn yn cael ei fuddsoddi yn economi Ynys Môn bob blwyddyn drwy’r cyflogau hyn.

Rydyn ni eisiau gweld y datblygiad yn helpu i gadarnhau Ynys Môn fel canolbwynt arbenigedd ar gyfer cynhyrchu ynni carbon-isel a thechnoleg niwclear. Bydd hynny’n arwain at fanteision i unigolion, i gymunedau ac i fusnesau.

Fe wnaethom gynnal dau Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio ffurfiol yn 2014 a 2016, ac ers hynny rydyn ni wedi parhau i rannu gwybodaeth am y prosiect mewn nifer o ffyrdd.

Mae cam diweddaraf ein hymgynghoriad cyn-ymgeisio ar y gweill ar hyn o bryd, a bydd yn para tan ddydd Iau 22 Mehefin 2017.  Mae rhestr o ddigwyddiadau ymgynghori ar gael yma.  Hefyd, gallwch ddarllen mwy am y diweddariadau rydyn ni wedi’u gwneud i’n cynlluniau ar ein gwefan ymgynghori.

Os oes gennych chi gwestiynau neu adborth ynghylch Prosiect Wylfa Newydd, gallwch gysylltu â ni ar ein llinell frys a chyfeiriad e-bost pwrpasol ar gyfer Wylfa Newydd, drwy ffonio’n rhad ac am ddim ar 0800 954 9516 neu e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com
 
Gallwch gyfarfod aelodau o dîm y prosiect yn ein Cymorthfeydd Agored misol, sy’n cael eu cynnal mewn lleoliadau canolog yn Ynys Môn. Hysbysebir y sesiynau hyn ar y wefan hon, yn ein cylchlythyrau, sy’n cael eu cyhoeddi’n rheolaidd i ddiweddaru’r gymuned, a thrwy’r cyfryngau lleol.

Gallwch hefyd gael yr holl newyddion diweddaraf gan Horizon, gan gynnwys y digwyddiadau a’r gweithgareddau diweddaraf yng ngogledd Cymru, drwy Twitter ac Instagram.
 
Rydyn ni hefyd yn cefnogi Grŵp Cyswllt Prosiect Wylfa Newydd, sy’n cael ei gadeirio’n annibynnol ac sy’n dwyn ynghyd gynrychiolwyr a grwpiau cymunedol lleol i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ein prosiect. I gael rhagor o wybodaeth am y Grŵp – ac i weld cofnodion a chyflwyniadau o gyfarfodydd blaenorol – trowch at Grŵp Cyswllt Prosiect Wylfa Newydd.