Wylfa Newydd – Ynghylch Ein Safle

Mae safle Wylfa Newydd, ar Ynys Môn, mewn safle delfrydol ar gyfer cynhyrchu pŵer niwclear carbon isel. 
    
Byddai ein cynigion ar gyfer Wylfa Newydd yn dod â buddsoddiad a manteision sylweddol i’r rhanbarth, gan roi hwb economaidd hirdymor i ddyfodol yr ardal.

Mae’r safle ar dir wrth ymyl hen Orsaf Bŵer Wylfa Magnox, sydd bellach yn cael ei datgomisiynu. Mae’n darparu amodau da fel sylfaen i orsaf bŵer niwclear newydd, ac mae’n uchel uwchben lefel y môr, sy’n symleiddio’r broses o reoli peryglon llifogydd.

Bydd datblygu Wylfa Newydd yn brosiect adeiladu mawr. Mae’n debyg y bydd cydrannau gwahanol ein cynigion yn cynnwys y canlynol:
  • gorsaf bŵer, a fydd yn cynnwys dau adweithydd niwclear â gallu cynhyrchu o 2900 MW o leiaf;
  • Cyfleusterau Dadlwytho Morol (MOLF);
  • strwythur ar gyfer sugno a gollwng dŵr oeri;
  • seilwaith trosglwyddo trydan;
  • adeiladau cysylltiedig eraill, fel swyddfeydd gweinyddol, cyfleusterau parcio a theithio, llety gweithwyr dros dro, ac o leiaf un ganolfan logisteg;
  • adeiladu Campws dros dro ar y Safle ar gyfer y gweithwyr adeiladu;
  • cyfleusterau dros dro i storio gwastraff a gweddillion tanwydd;
  • ffyrdd mynediad; a
  • mesurau a chynlluniau i reoli unrhyw effaith yn ystod cyfnodau adeiladu a gweithredu’r orsaf bŵer newydd.
Prif gerrig milltir y prosiect

Mae llawer o gamau allweddol yn y broses gynllunio cyn y gellir dechrau ar unrhyw waith adeiladu. I adeiladu gorsaf bŵer niwclear newydd, rhaid cyflwyno cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO) i’r Arolygiaeth Gynllunio.

Mae’r broses hon yn gofyn am gyfnodau hir o ymgynghori a gall gymryd sawl blwyddyn i’w chwblhau. Cyflwynodd Horizon ei DCO ar gyfer Wylfa Newydd ym mis Mehefin 2018.

Ym mis Ionawr 2019, fe wnaethom gyhoeddi ein bod yn gohirio ein gwaith yn Wylfa Newydd ac yn ein hail safle yn Oldbury, oherwydd na fu’n bosib dod i gytundeb ar y cyllid a’r trefniadau masnachol cysylltiedig mewn da bryd i gynnal lefelau datblygu parhaus.

Gobeithio y bydd modd canfod ffordd ymlaen, drwy drafod â Llywodraeth y DU, a fydd yn caniatáu i’r gwaith ailddechrau er mwyn i’n prosiectau chwarae rhan allweddol yn nyfodol ynni carbon isel y DU. Tra byddwn yn ystyried ein camau nesaf, byddwn yn parhau i fod yn gymydog da ac yn dirfeddiannwr cyfrifol yn lleol. Hefyd, byddwn yn sicrhau bod y gymuned leol yn cael gwybod am y newyddion diweddaraf.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn neu adborth penodol ynghylch Prosiect Wylfa Newydd gallwch gysylltu â ni ar ein llinell gymorth a’n cyfeiriad e-bost arbennig ar gyfer Wylfa Newydd, drwy ffonio’n rhad ac am ddim ar 0800 954 9516 neu e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com