Wylfa Newydd – Buddsoddi yng Ngogledd Cymru

Mae gan Ynys Môn dreftadaeth ddiwydiannol i ymfalchïo ynddi, gan gynnwys hanes hir o gynhyrchu pŵer niwclear yn ogystal â sylfaen sgiliau lleol profiadol. Gan edrych tua’r dyfodol, mae gan Ynys Môn uchelgais fawr i wireddu ei photensial fel canolfan gynhyrchu carbon isel ac mae’n cydnabod y rôl allweddol y gallai gorsaf bŵer niwclear newydd ei chwarae.

Ein nod yw sicrhau bod unigolion, cymunedau a busnesau lleol yn cael budd o’n buddsoddiad yn Ynys Môn. Rydyn ni’n disgwyl i Wylfa Newydd agor amrywiaeth eang o gyfleoedd i hyfforddi a datblygu gweithlu yn y dyfodol a darparu contractau i gwmnïau lleol.
 
Seilwaith a'r economi

Bydd ein buddsoddiad yn y safle a'r ardal o'i gwmpas - yn cynnwys cysylltiadau trafnidiaeth newydd - yn arwain at hyd at 60% o werth yr uned gynhyrchu cyntaf yn cael ei fuddsoddi mewn deunyddiau a gwasanaethau o ffynonellau lleol ac yn y Deyrnas Unedig, gyda'r ffigur hwn yn debygol o gynyddu gyda phob uned ychwanegol. 

Swyddi a Sgiliau

Pan fydd Wylfa Newydd yn weithredol bydd yn creu hyd at 850 o swyddi parhaol, a bydd nifer ohonyn nhw’n swyddi medrus iawn. Rydyn ni’n disgwyl y byddwn ni angen gweithlu o oddeutu 8,500 ar y cyfnod adeiladu prysuraf. Rydyn ni’n awyddus i fanteisio ar y sgiliau sydd eisoes yn bodoli a chyfrannu at ddarparu cyfleoedd hyfforddi i bobl leol.

Er mwyn gwneud hyn rydyn ni wedi cefnogi Cynllun Prentisiaeth Cwmni Prentis Menai Coleg Menai er 2011, gan fuddsoddi £540,000 i ddarparu sgiliau ynni ac adeiladu i bobl ifanc dros gwrs tair blynedd.

Ym mis Chwefror 2016 roedden ni wedi lansio ein Cynllun Prentisiaeth Dechnegol. Bob blwyddyn rydyn ni’n croesawu hyd at 12 prentis o Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy, gan gynnig hyfforddiant a phrofiad ymarferol iddyn nhw ar draws amrywiaeth eang o feysydd technegol.

Cymunedau

Mae buddsoddiad ar raddfa fawr, tebyg i Wylfa Newydd, angen cydweithrediad agos rhwng pawb sy'n chwarae rhan. Er mwyn sicrhau bod y datblygiad hwn yn gallu mynd rhagddo gan amharu cyn lleied â phosibl ar gymunedau lleol, rydyn ni’n cadw mewn cysylltiad cyson â Llywodraeth y Deyrnas Unedig, Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Ynys Môn, a’r gymuned leol drwy ein rhaglen ymgysylltu. Ar ôl i’r penderfyniad gael ei wneud i adeiladu, byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan hon yn rheolaidd ynghylch y gweithgareddau rydyn ni’n eu gwneud.

Cysylltu â ni
Os hoffech chi gysylltu â ni ynghylch Prosiect Wylfa Newydd gallwch gysylltu â ni ar ein llinell gymorth a’n cyfeiriad e-bost arbennig ar gyfer Wylfa Newydd, drwy ffonio 0800 954 9516 neu e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com

Ein nod yw sicrhau bod unigolion, cymunedau a busnesau lleol yn cael budd o’n buddsoddiad yn Ynys Môn.
Mae gan Ynys Môn uchelgais fawr i wireddu ei photensial fel canolfan gynhyrchu carbon isel.