Wylfa Newydd – Buddsoddi yng Ngogledd Cymru

Mae gan Ynys Môn dreftadaeth ddiwydiannol i ymfalchïo ynddi, gan gynnwys hanes hir o gynhyrchu pŵer niwclear yn ogystal â sylfaen sgiliau lleol profiadol. Gan edrych tua’r dyfodol, mae gan Ynys Môn uchelgais fawr i wireddu ei photensial fel canolfan gynhyrchu carbon isel ac mae’n cydnabod y rôl allweddol y gallai gorsaf bŵer niwclear newydd ei chwarae.

Ein nod yw sicrhau bod unigolion, cymunedau a busnesau lleol yn cael budd o’n buddsoddiad yn Ynys Môn. Rydyn ni’n disgwyl i Wylfa Newydd agor amrywiaeth eang o gyfleoedd i hyfforddi a datblygu gweithlu yn y dyfodol a darparu contractau i gwmnïau lleol.
 
Seilwaith a’r economi
Bydd ein buddsoddiad yn y safle a’r ardal o’i gwmpas - yn cynnwys cysylltiadau trafnidiaeth newydd - yn arwain at hyd at 60% o werth yr uned gynhyrchu cyntaf yn cael ei fuddsoddi mewn deunyddiau a gwasanaethau o ffynonellau lleol ac yn y Deyrnas Unedig, gyda’r ffigur hwn yn debygol o gynyddu gyda phob uned ychwanegol.  

Swyddi a Sgiliau
Gallai ein cynigion presennol ar gyfer Wylfa Newydd arwain at greu hyd at 850 o swyddi parhaol, gyda llawer ohonynt yn fedrus iawn, gyda gweithlu o 9,000 yn ystod cyfnod prysuraf y gwaith adeiladu. Rydyn ni’n awyddus i fanteisio ar y sgiliau sydd eisoes yn bodoli a chyfrannu at ddatblygu sgiliau newydd drwy ddarparu cyfleoedd hyfforddi i bobl yn yr ardal.
 
Rydyn ni wedi cefnogi Cynllun Prentisiaeth Cwmni Prentis Menai Coleg Menai er 2011, gan fuddsoddi £450,000 i ddarparu sgiliau ynni ac adeiladu i bobl ifanc dros gwrs tair blynedd.

Ym mis Chwefror 2016 fe wnaethom lansio ein Cynllun Prentisiaethau Technegol cyntaf, gan gyflogi 10 prentis o Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy. Rydyn ni wrthi’n recriwtio ein cymeriant o brentisiaid ar gyfer 2017.

Cymunedau
Mae buddsoddiad ar raddfa fawr, tebyg i Wylfa Newydd, angen cydweithrediad agos rhwng pawb sy’n chwarae rhan. Er mwyn sicrhau bod y datblygiad hwn yn gallu mynd rhagddo gan amharu cyn lleied â phosibl ar gymunedau lleol, rydyn ni’n cadw mewn cysylltiad cyson â Llywodraeth y Deyrnas Unedig, Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Ynys Môn, a’r gymuned leol drwy ein rhaglen ymgysylltu. Pan wneir y penderfyniad i ddechrau adeiladu, byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd am y gweithgareddau y byddwn yn eu cynnal yn eich ardal ar y wefan hon.

Cysylltu â ni
Os hoffech chi gysylltu â ni ynghylch Prosiect Wylfa Newydd gallwch gysylltu â ni ar ein llinell gymorth a’n cyfeiriad e-bost arbennig ar gyfer Wylfa Newydd, drwy ffonio 0800 954 9516 neu e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com
Ein nod yw sicrhau bod unigolion, cymunedau a busnesau lleol yn cael budd o’n buddsoddiad yn Ynys Môn.
Mae gan Ynys Môn uchelgais fawr i wireddu ei photensial fel canolfan gynhyrchu carbon isel.