Wylfa Newydd – Buddsoddi yng Ngogledd Cymru

Mae gan Ynys Môn dreftadaeth ddiwydiannol i ymfalchïo ynddi, gan gynnwys hanes hir o gynhyrchu pŵer niwclear yn ogystal â sylfaen sgiliau lleol profiadol. Gan edrych tua’r dyfodol, mae gan Ynys Môn uchelgais fawr i wireddu ei photensial fel canolfan gynhyrchu carbon isel ac mae’n cydnabod y rôl allweddol y gallai gorsaf bŵer niwclear newydd ei chwarae.

Ein nod yw sicrhau bod unigolion, cymunedau a busnesau lleol yn cael budd o’n buddsoddiad yn Ynys Môn. Rydyn ni’n disgwyl i Wylfa Newydd agor amrywiaeth eang o gyfleoedd i hyfforddi a datblygu gweithlu yn y dyfodol a darparu contractau i gwmnïau lleol.
 
Swyddi a Sgiliau

Pan fyddai Wylfa Newydd yn weithredol byddai’n creu hyd at 850 o swyddi parhaol, a byddai nifer ohonyn nhw’n swyddi medrus iawn. Rydyn ni’n disgwyl y byddem ni angen gweithlu o oddeutu 8,500 ar y cyfnod adeiladu prysuraf. Rydyn ni’n awyddus i fanteisio ar y sgiliau sydd eisoes yn bodoli a chyfrannu at ddarparu cyfleoedd hyfforddi i bobl leol.

Er mwyn gwneud hyn rydyn ni wedi cefnogi Cynllun Prentisiaeth Cwmni Prentis Menai Coleg Menai er 2011, gan fuddsoddi £540,000 i ddarparu sgiliau ynni ac adeiladu i bobl ifanc dros gwrs tair blynedd.

Ym mis Chwefror 2016 roedden ni wedi lansio ein Cynllun Prentisiaeth Dechnegol. Ar hyn o bryd mae gan Horizon 33 o brentisiaid ar y cynllun, sy’n elwa o gael hyfforddiant a phrofiad ymarferol ar draws amrywiaeth eang o feysydd technegol.

Cysylltu â ni

Os hoffech chi gysylltu â ni ynghylch Prosiect Wylfa Newydd gallwch gysylltu â ni ar ein llinell gymorth a’n cyfeiriad e-bost arbennig ar gyfer Wylfa Newydd, drwy ffonio 0800 954 9516 neu e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com