WYLFA NEWYDD – DIOGELU EIN HAMGYLCHEDD

Mae datblygu ein prosiect Wylfa Newydd mewn ffordd gyfrifol wrth galon bopeth a wnawn.

Er ein bod yn cydnabod bod gorsaf bŵer newydd i Ynys Môn yn ddatblygiad sylweddol yn lleol, rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau bod unrhyw effeithiau negyddol o’r prosiect yn cael eu lleihau ar yr un pryd â chynyddu’r cyfleoedd i gyflawni manteision amgylcheddol a gwelliannau lleol a rhanbarthol a fydd yn para i’r dyfodol.

Rheoli effeithiau amgylcheddol posibl Wylfa Newydd

Mae Horizon wedi cynnal asesiad helaeth o’r effeithiau amgylcheddol posibl sy’n gysylltiedig â chynigion datblygiad Wylfa Newydd fel rhan o’r Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol a’r prosesau Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd. Mae’r gwaith yma wedi nodi cyfres o fesurau sydd eu hangen er mwyn lliniaru’r effeithiau posibl yn briodol.

Byddai’r gofynion lliniaru amgylcheddol ar gyfer datblygiad Wylfa Newydd yn cael eu sicrhau gan fwyaf yn unol â gofynion y Gorchymyn Cydsyniad Datblygu a’r Drwydded Forol. Bydd yn rhaid i waith adeiladu a gweithredu’r orsaf bŵer hefyd ddilyn terfynau gollyngiadau amgylcheddol a fydd wedi’u nodi yn y Trwyddedau Amgylcheddol a fyddai’n dod gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

Gweithio ar gyfer Bywyd Gwyllt Wylfa

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiectau amgylcheddol rydyn ni wedi’u datblygu ar safle Wylfa Newydd ac o'i amgylch, cliciwch ar y dolenni astudiaethau achos a ganlyn:

1. Ysguboriau ystlumod, tyrrau bywyd gwyllt ac ysguboriau tylluanod Wylfa Newydd
2. Rheoli Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Tre’r Gof
3. Safle Derbyn Ymlusgiaid Mynydd Ithel
4. Safle Gwella Bywyd Gwyllt Nodedig Pencarreg
5. Rheoli Trwyn Wylfa

Gallwch hefyd ddarllen mwy am waith ein tîm amgylchedd ar

Twitter ac ar Instagram .