Wylfa Newydd – Deunyddiau a Dogfennau Cyhoeddus

Trwydded Forol

Mae Horizon wedi gwneud cais i gorff Cyfoeth Naturiol Cymru am Drwydded Forol. Os caiff ei chymeradwyo, bydd y drwydded yn caniatáu i Horizon ymgymryd â gweithgareddau penodol ar y môr, yn y môr neu oddi tano.
Mwy
Rydym wedi llunio taflen wybodaeth sy'n crynhoi ein cais. Gallwch ei darllen yma.

I lwytho copi PDF i lawr o'r dogfennau sy’n ymwneud â’r cais hwn, cliciwch ar y dolenni isod. Mae rhai o'r ffeiliau yn fawr a bydd yn cymryd amser i’w llwytho i lawr Lluniadau’r Drwydded Forol

Fel rhan o’r Cais am Drwydded Forol, cafodd yr ystod ganlynol o gyfeiriadau lluniadau eu cyflwyno:
WN0907-HZCON-LAP-DRG-00001 i WN0907-HZCON-LAP-DRG-00041, heb gynnwys cyfeiriadau WN0907-HZCON-LAP-DRG 00027, WN0907-HZCON-LAP-DRG 00030, a WN0907-HZCON-LAP-DRG 00031. Mae’r holl luniadau yn yr ystod a gyflwynwyd fel y nodir uchod yn cael eu darparu isod ar ffurf ffeiliau unigol. I lwytho fersiwn cyfun i lawr o’r holl luniadau a gyflwynwyd, cliciwch yma.
Dim ond yn Saesneg y caiff dogfennau technegol eu cyhoeddi yn unol â Pholisi Iaith Gymraeg Horizon.
 

Cais am Drwydded Amgylcheddol Gollwng Dŵr Adeiladu

Mae Horizon wedi gwneud cais i Gyfoeth Cyfoeth Naturiol Cymru am Drwydded Amgylcheddol Gollwng Dŵr Adeiladu. Os caiff ei chymeradwyo, bydd y drwydded yn caniatáu i Horizon ollwng dŵr i'r môr yn ddiogel a chynnal gweithgareddau eraill cysylltiedig yn ystod cyfnod adeiladu Wylfa Newydd.
Mwy
Rydym wedi llunio taflen wybodaeth sy'n crynhoi ein cais. Gallwch ei darllen yma.

I lwytho copi PDF i lawr o'r dogfennau sy’n ymwneud â’r cais hwn, cliciwch ar y dolenni isod. Mae rhai o'r ffeiliau yn fawr a bydd yn cymryd amser i’w llwytho i lawr. Ffeiliau Ychwanegol
Mae dogfennau annhechnegol a chrynodeb sy'n ymwneud â'r cais hwn hefyd ar gael yn Gymraeg. Dim ond yn Saesneg y caiff dogfennau technegol eu cyhoeddi yn unol â Pholisi Iaith Gymraeg Horizon.


 

Cais am Drwydded Amgylcheddol Gollwng Dŵr Weithredol

Mae Horizon wedi gwneud cais i gorff Cyfoeth Cyfoeth Naturiol Cymru am Drwydded Amgylcheddol Gollwng Dŵr Weithredol. Os caiff ei chymeradwyo, bydd y drwydded yn caniatáu i Horizon gymryd dŵr o'r môr a’i ollwng yn ôl, a chynnal gweithgareddau eraill cysylltiedig yn ystod cyfnod gweithredol Wylfa Newydd.
Mwy
Rydym wedi llunio taflen wybodaeth sy'n crynhoi ein cais. Gallwch ei darllen yma.

I lwytho copi PDF i lawr o'r dogfennau sy’n ymwneud â’r cais hwn, cliciwch ar y dolenni isod.

Mae rhai o'r ffeiliau yn fawr a bydd yn cymryd amser i’w llwytho i lawr.
Mae dogfennau annhechnegol a chrynodeb sy'n ymwneud â'r cais hwn hefyd ar gael yn Gymraeg. Dim ond yn Saesneg y caiff dogfennau technegol eu cyhoeddi yn unol â Pholisi Iaith Gymraeg Horizon.


 

Cais am Drwydded Amgylcheddol Gweithgarwch Hylosgi Weithredol

Mae Horizon wedi gwneud cais i gorff Cyfoeth Naturiol Cymru am Drwydded Amgylcheddol Hylosgi Weithredol. Os caiff ei chymeradwyo, bydd y drwydded yn caniatáu i Horizon weithredu boeleri, generaduron ategol ac wrth gefn a chynnal gweithgarwch cysylltiedig arall.
Mwy
Rydym wedi llunio taflen wybodaeth sy'n crynhoi ein cais. Gallwch ei darllen yma.

I lwytho copi PDF i lawr o'r dogfennau sy’n ymwneud â’r cais hwn, cliciwch ar y dolenni isod.

Mae rhai o'r ffeiliau yn fawr a bydd yn cymryd amser i’w llwytho i lawr. Fel rhan o gyflwyno’r Cais am Drwydded Amgylcheddol Hylosgi ar 1af Mehefin, roedden ni wedi darparu ffeiliau cronfa ddata modelu. Oherwydd y math o ffeil a’i bod yn rhaid cael meddalwedd arbenigol i weld a defnyddio’r ffeiliau hyn, nid ydym wedi darparu’r ffeiliau hyn ar y wefan yma. Mae’r ffeiliau yma wedi cael eu henwi ar Gofrestr Gyhoeddus Cyfoeth Naturiol Cymru. Cysylltwch â Chyfoeth Naturiol Cymru i gael rhagor o wybodaeth am y ffeiliau yma.

Mae dogfennau annhechnegol a chrynodeb sy'n ymwneud â'r cais hwn hefyd ar gael yn Gymraeg. Dim ond yn Saesneg y caiff dogfennau technegol eu cyhoeddi yn unol â Pholisi Iaith Gymraeg Horizon.

 

Gwelliannau i Briffordd yr A5025

Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer gwelliannau i’r A5025 presennol rhwng y Fali a safle Wylfa Newydd. Mae’r dogfennau cysylltiedig wedi’u cynnwys isod.
Mwy
Rhif y Cais: 27C106E/FR/ECON

Mae’r cynigion yn cynnwys ailadeiladu a lledu rhai rhannau o’r ffordd a rhoi wyneb newydd arni. Mae’r cynigion hefyd yn cynnwys Compownd Adeiladu Dros Dro, seilwaith draeniau, trin ffiniau, plannu, arwyddion newydd a marciau newydd ar y ffordd.

Er mwyn llwytho copi PDF i lawr o ddogfennau'r cais, cliciwch y dolenni isod. Cofiwch fod rhai yn ffeiliau mawr ac y bydd hi’n cymryd amser i’w llwytho i lawr.

Gwelliannau Arfaethedig i’r A5025 – Taflen Ffeithiau

Mae dogfennau’r cais, sydd eu hangen er mwyn diwallu gofynion cyfreithiol cais cynllunio, ar gael isod: Mae’r cais cynllunio’n cael ei gefnogi gan Adroddiad Amgylcheddol sy’n darparu asesiad o effeithiau amgylcheddol tebygol y datblygiad. Mae'n cynnwys y cyfrolau canlynol yn ogystal â dogfen gryno: Mae’r dogfennau cefnogol hyn yn asesiadau annibynnol sy’n cefnogi’r Adroddiad Amgylcheddol a’r Cais Cynllunio: Mewn ymateb i’r cais cynllunio ar gyfer y Gwelliannau arfaethedig i Briffordd yr A5025 a gyflwynwyd i Gyngor Sir Ynys Môn ym mis Tachwedd 2017, cafodd Cyngor Sir Ynys Môn nifer o sylwadau gan amrywiaeth o randdeiliaid. Arweiniodd hyn at gais am wybodaeth ychwanegol ar rai agweddau o'r cais.  Cawsom gyfarfodydd gyda nifer o’r rhanddeiliaid i drafod eu sylwadau ac rydyn ni wedi paratoi cyfres o luniadau a dogfennau wedi’u diwygio ac rydyn ni wedi cyflwyno’r rhain i Gyngor Sir Ynys Môn ar 27ain Ebrill 2018, sef y rhain a nodir isod.
Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi dosbarthu llythyrau ymgynghori a chopïau o’r dogfennau a’r lluniadau mewn llyfrgelloedd cyhoeddus a Swyddfeydd y Cyngor, ac mae’n rhaid cyflwyno sylwadau erbyn 30ain Mai 2018. Bydd y Cyngor wedyn yn bwrw ymlaen i wneud penderfyniad ynghylch y cais cynllunio ym mis Mehefin 2018.

Mae’r dogfennau cryno ac annhechnegol sy’n ymwneud â’r cais hwn hefyd ar gael yn Gymraeg. Dim ond yn Saesneg bydd rhai dogfennau technegol yn cael eu cyhoeddi, yn unol â Pholisi Iaith Gymraeg Horizon.

Ar 13 Gorffennaf 2018 rhoddodd Cyngor Sir Ynys Môn ganiatâd cynllunio ar gyfer y Gwelliannau i Briffordd yr A5025 a ystyriwyd mewn perthynas â chais cyfeirnod: 27C106E/FR/ECON fel y nodir yn y dogfennau isod. Mae copi o’r hysbysiad o benderfyniad (yn Gymraeg ac yn Saesneg) ar gael isod.
 

Trwydded Amgylcheddol Rheoleiddio Sylweddau Ymbelydrol

Mae Horizon wedi gwneud cais i Gyfoeth Naturiol Cymru am Drwydded Amgylcheddol Rheoleiddio Sylweddau Ymbelydrol ar gyfer Gorsaf Bŵer arfaethedig Wylfa Newydd. Pe byddai’r drwydded yn cael ei rhoi, byddai’n galluogi rheoli, rhyddhau, trosglwyddo a gwaredu deunyddiau ymbelydrol o’r Orsaf Bŵer, wedi’i reoleiddio gan Cyfoeth Naturiol Cymru.
Mwy
Er mwyn llwytho copi i lawr o'r dogfennau sy’n ymwneud â’r Cais hwn ar ffurf PDF, cliciwch y dolenni isod.
Ein cais am Drwydded Amgylcheddol Rheoleiddio Sylweddau Ymbelydrol - Taflen Ffeithiau

Cais am Drwydded Amgylcheddol Rheoleiddio Sylweddau Ymbelydrol
Crynodeb o’r Cais am Drwydded Amgylcheddol Rheoleiddio Sylweddau Ymbelydrol
Tudalen Gynnwys Atodiadau\'r Drwydded Amgylcheddol Rheoleiddio Sylweddau Ymbelydrol

Atodiad A Ffurflenni Cais Cyfoeth Naturiol Cymru wedi’u Llenwi
Atodiad B Geirfa a Byrfoddau (tudalen.7)
Atodiad C Achos Technegau Gorau sydd ar Gael Trwydded Amgylcheddol Rheoleiddio Sylweddau Ymbelydrol Wylfa Newydd
Atodiad D Defnydd Enghreifftiol o Ddata Monitro – Canfod Methiant Pin (tudalen.19)
Atodiad E Mewnbynnau Data Cyffredin Asesiad Radiolegol (tudalen.23)
Atodiad F Mewnbynnau Data PC-CREAM 08®, ERICA ac ADMS (tudalen.43)
Atodiad G Ansicrwydd ac Amrywiadau yn yr Asesiad Dos i’r Cyhoedd (tudalen.63)
Atodiad H Ansicrwydd ac Amrywiaethau yn yr Asesiad Dos i Fiota heb fod yn Bobl (tudalen.79)
Atodiad I Deilliant Cyfraddau Anadlu (tudalen.85)
Atodiad J  Pennu’r Ddau Fwyd Uchaf (tudalen.91)
Atodiad K Cymharu Data Amlyncu Safle Penodol gyda Chyfartaledd Cenedlaethol y DU (tudalen.101)
Atodiad L Cysylltiad i Blant rhwng Cenhedlu a Chwe Mis (tudalen.107)
Atodiad M Cyfrifo Croniad H-3 a C-14 mewn Pridd (tudalen.117)
Atodiad N Modelu MCNP (tudalen.123)
Atodiad O Canlyniadau Manwl ar gyfer Asesiad Dos i’r Cyhoedd (tudalen.161)
Atodiad P Data Mewnbwn a Ddefnyddiwyd ar gyfer yr Asesiad Dos i Fiota heb fod yn Bobl (tudalen.247)
Atodiad Q Canlyniadau Manwl ar gyfer Asesiad Dos i Fiota heb fod yn Bobl (tudalen.259)
Atodiad R Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd: Sgrinio Cam 1
Atodiad S Prosbectws Rheoli
Atodiad T Llawlyfr y Cwmni
Atodiad U Cyfeiriadau (tudalen.285)

Mae’r dogfennau cryno ac annhechnegol sy’n ymwneud â’r cais hwn hefyd ar gael yn Gymraeg. Dim ond yn Saesneg bydd rhai dogfennau technegol yn cael eu cyhoeddi, yn unol â Pholisi Iaith Gymraeg Horizon 
 

Paratoi a Chlirio’r Safle

Paratoi a chlirio safle Wylfa Newydd ar gyfer adeiladu fydd y prif gam gwaith cyntaf er mwyn adeiladu’r Orsaf Bŵer. Mae ein cynigion yn cynnwys codi ffens o amgylch y safle, compowndiau storio dros dro a gwaith i glirio’r safle.
Mwy
Cafodd y cais cynllunio Paratoi a Chlirio’r Safle ei gymeradwyo gan Gyngor Sir Ynys Môn ar 5ed Medi 2018, yn amodol ar gytundeb ac amodau cyfreithiol. Caiff hysbysiad o’r penderfyniad ei bostio ar y safle hwn pan fydd ar gael.

Rhif y Cais: 38C310F/EIA/ECON

Er mwyn llwytho copi PDF i lawr o ddogfennau'r cais, cliciwch y dolenni isod. Cofiwch fod rhai yn ffeiliau mawr ac y bydd hi’n cymryd amser i’w llwytho i lawr.

Paratoi a Chlirio’r Safle – Taflen Ffeithiau

Mae dogfennau’r cais, sydd eu hangen er mwyn diwallu gofynion cyfreithiol cais cynllunio, ar gael isod: Mae’r cais cynllunio’n cael ei gefnogi gan Ddatganiad Amgylcheddol sy’n cynnwys yr wybodaeth sydd ei hangen i asesu effeithiau arwyddocaol tebygol y datblygiad. Mae'n cynnwys y cyfrolau canlynol yn ogystal â chrynodeb annhechnegol: Mae’r dogfennau cefnogol hyn yn asesiadau annibynnol sy’n cefnogi’r Datganiad Amgylcheddol a’r Cais Cynllunio: Mae’r Cais wedi cael ei ddiweddaru o ganlyniad i’r ymatebion i’r ymgynghoriad ac o ganlyniad i egluro’r wybodaeth sydd eisoes wedi cael ei chyflwyno. Dyma’r unig newidiadau sylweddol i’r cais: Adroddiad o'r Effaith ar Gymunedau sy’n crynhoi effeithiau’r datblygiad ar gymunedau lleol, gan ganolbwyntio’n benodol ar sut byddai’r datblygiad yn effeithio ar bentrefi Tregele a Chemaes sy’n agos at y gwaith.

Mae’r dogfennau cryno ac annhechnegol sy’n ymwneud â’r cais hwn hefyd ar gael yn Gymraeg. Dim ond yn Saesneg bydd rhai dogfennau technegol yn cael eu cyhoeddi, yn unol â Pholisi Iaith Gymraeg Horizon

 

Cais am Newidiadau i’r Briffordd yn y Fali

Rydyn ni wedi cyflwyno cais cynllunio i Gyngor Sir Ynys Môn ar gyfer gwaith Ymchwiliadau Tir fel rhan o’n cynlluniau i greu darnau newydd o briffordd i gysylltu â’r A5 a’r A5025 rhwng y Fali a safle Wylfa Newydd.
Mwy
Yn yr adran hon mae dogfennau sydd wedi cael eu paratoi i gefnogi cais cynllunio a gafodd ei gyflwyno gan Horizon i Gyngor Sir Ynys Môn i wneud gwaith ymchwiliadau tir i gefnogi gwaith Gwella Priffyrdd. Mae’r gwaith yn cynnwys saith twll turio ychwanegol ar y tir i'r gogledd-ddwyrain o Gyffordd 3 ar yr A55 yn y Fali. Ar 10 Hydref 2018 rhoddodd Cyngor Sir Ynys Môn ganiatâd cynllunio ar gyfer gwaith Ymchwiliadau Tir fel rhan o’n cynlluniau i greu adrannau newydd o briffordd i ymuno â’r A5 a’r A5025 presennol rhwng y Fali a safle Wylfa Newydd fel y nodir yn y dogfennau isod. Cyf: 49C342/FR mae copi o’r hysbysiad o benderfyniad (yn Gymraeg ac yn Saesneg) ar gael yma.


 

Cais i Amrywio Amod i Waith Ymchwiliadau Tir ar gyfer Newidiadau i'r Briffordd yn Llanfachraeth

Rydyn ni wedi cyflwyno cais cynllunio i Gyngor Sir Ynys Môn ar gyfer gwaith Ymchwiliadau Tir fel rhan o’n cynlluniau i greu darnau newydd o briffordd i gysylltu â’r A5 a’r A5025 rhwng y Fali a safle Wylfa Newydd.
Mwy
Yn yr adran hon mae dogfennau sydd wedi cael eu paratoi i gefnogi cais cynllunio a gafodd ei gyflwyno gan Horizon i Gyngor Sir Ynys Môn i amrywio’r amodau cynllunio presennol sydd wedi’u hatodi i’r caniatâd cynllunio gwreiddiol ar gyfer Gwaith Ymchwiliadau Tir mewn perthynas â Newidiadau i’r Briffordd.  Mae Horizon yn gwneud cais am amrywiadau i'w ganiatâd cynllunio gwreiddiol er mwyn diwygio mymryn ar leoliadau’r tyllau turio a gymeradwywyd yn Llanfachraeth (Safle 2) a chynnal a chwblhau'r gwaith o fewn amserlen newydd.

Cais am Drwydded Safle Niwclear

Cyn bod cwmni yn gallu adeiladu a gweithredu gorsaf bŵer niwclear, mae angen i nifer o ganiatadau fod ar waith, yn cynnwys Trwydded Safle Niwclear. Mae Horizon wedi cyflwyno ei gais am Drwydded Safle Niwclear ar gyfer Gorsaf Bŵer arfaethedig Wylfa Newydd ar Ynys Môn i'r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear (ONR).
Mwy
Cyflwynodd Horizon ei gais am Drwydded Safle Niwclear i’r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear yn ystod gwanwyn 2017 gyda tharged i ddyfarnu’r drwydded ddiwedd 2018.

Gallwch weld yr holl wybodaeth a oedd yn rhan o'n cais yma.

Dogfennau ymgynghori

Cynhaliom gam cyntaf ein hymgynghoriad yn ystod yr hydref yn 2014 a’n hail gam yn ystod yr hydref yn 2016.
Mwy

Gallwch weld holl ddogfennau’r ymgynghoriadau hyn yma.

Cylchlythyrau

Aelodau tîm Horizon yn sgwrsio â’r cyhoedd ym Môn Caiff ein cylchlythyrau eu dosbarthu i tua 33,000 o gartrefi ledled Ynys Môn.
Mwy

Mae copïau ar gael drwy e-bostio i gofrestru â ni yn ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com neu gallwch ffonio’r rhif Rhadffôn 0800 954 9516

Newyddion i'r gymuned Gorffennaf 2018

Datganiad o Ymgynghori Cymunedol

Datganiad o Ymgynghori Cymunedol Mae ein Datganiad o Ymgynghori Cymunedol yn egluro sut byddwn ni’n ymgynghori’n ffurfiol â phobl sy’n byw wrth ymyl y datblygiad arfaethedig yn Wylfa Newydd a sut gall pobl gael dweud eu dweud ynghylch ein cynlluniau. Mae’r ddogfen hon wedi cael ei chynhyrchu drwy ymgynghori’n ffurfiol â Chyngor Sir Ynys Môn.
Mwy

I lawrlwytho copi o'n Datganiad o Ymgynghori Cymunedol ar ffurf PDF, cliciwch ar y ddolen isod:
Datganiad o Ymgynghori Cymunedol

I lawrlwytho copi print bras o'r Datganiad o Ymgynghoriad Cymunedol fel dogfen PDF, cliciwch ar y ddolen isod:
Datganiad o Ymgynghori Cymunedol (Print Bras)

I lawrlwytho copi o'r Strategaeth Cynyddu Cynhwysiant fel PDF, cliciwch ar y ddolen isod:
Strategaeth Cynyddu Cynhwysiant

Polisi Iaith Gymraeg

Dogfennau gwybodaeth yn cael eu harddangos mewn digwyddiad ymgynghori â’r cyhoedd. Mae ein Polisi Iaith Gymraeg yn nodi ein hymrwymiad i hyrwyddo’r Gymraeg ar draws prosiect Wylfa Newydd. Mae hyn yn cynnwys darparu deunyddiau ysgrifenedig dwyieithog a sicrhau bod siaradwyr Cymraeg ar gael yn ein digwyddiadau.
Mwy

I lawrlwytho copi o’n Polisi Iaith Gymraeg oddi ar y we fel dogfen PDF, cliciwch ar y ddolen isod:

Polisi Iaith Gymraeg

Dogfennau ein proses ganiatâd

Mae’r llun yn dangos staff Horizon yn sgwrsio ag aelod o’r cyhoedd mewn digwyddiad ymgynghori â’r cyhoedd yn Ne Swydd Gaerloyw Mae ein hadroddiad cwmpasu yn nodi amrediad yr astudiaethau manwl rydyn ni wedi cynnig eu gwneud er mwyn pennu effaith amgylcheddol y prosiect. Bydd hyn yn arwain at Ddatganiad Amgylcheddol, sy’n rhan hanfodol o’r cais cynllunio ar gyfer Wylfa Newydd.
Mwy

I lawrlwytho copi o’r Adroddiad Barn Gwmpasu fel PDF, cliciwch ar y ddolen isod:
Adroddiad Barn Gwmpasu
 
I lawrlwytho copi o'r Adroddiad Cwmpasu llawn fel PDF, cliciwch ar y ddolen isod:
Adroddiad Cwmpasu Wylfa

Cais Cynllunio ar gyfer Adeiladau Eraill Magnox

Yn yr adran hon gallwch ddod o hyd i ddogfennau sydd wedi cael eu paratoi i gefnogi cais cynllunio a gyflwynwyd gan gwmni Pŵer Niwclear Horizon i Gyngor Sir Ynys Môn ar gyfer Canolfan Rheoli Argyfwng Amgen (AECC) a Labordy Arolygu Dalgylch (DSL) newydd i wasanaethu Gorsaf Bŵer Magnox (sydd bellach yn cael ei datgomisiynu).

Ein Cytundeb Perfformiad Cynllunio Wylfa Newydd

Staff Horizon yn gwneud gwaith ymchwilio ar y safle Rydyn ni wedi arwyddo Cytundeb Perfformiad Cynllunio gyda Chyngor Sir Ynys Môn ar gyfer prosiect Wylfa Newydd. Mae Cytundeb o’r fath yn rhan safonol o’r broses gynllunio ar gyfer prosiect seilwaith mawr.
Mwy

Maent yn rhoi’r adnoddau ychwanegol sydd eu hangen ar awdurdod cynllunio lleol i asesu cynnig yn annibynnol a pharhau i gyflawni ei gyfrifoldebau statudol.
 
Cliciwch yma i weld PPA Wylfa Newydd
 
 

Gweithgor Statudol Wylfa (SWoG)

Aelodau tîm Horizon yn sgwrsio â’r cyhoedd ym Môn Mae Gweithgor Statudol Wylfa Newydd wedi cael ei sefydlu er mwyn sicrhau cyfathrebu effeithiol ac annog rhyngweithio rhwng cyrff statudol allweddol a chwmni Pŵer Niwclear Horizon ar gyfer datblygu gorsaf bŵer niwclear Wylfa Newydd Horizon.
Mwy

I lawrwytho copi o gylch gwaith SWoG, cliciwch ar y ddolen isod:
Cylch gwaith SWoG Wylfa

I lawrlwytho cofnodion cyfarfodydd SWoG, cliciwch ar y ddolen berthnasol isod

26 Medi 2013
26 Mehefin 2013
21 Mawrth 2013 
24 Ionawr 2013
5 Rhagfyr 2012
Hydref 2012

Cais Cynllunio Compownd Safle Wylfa Newydd

Yn yr adran hon mae dogfennau sydd wedi cael eu paratoi i gefnogi cais cynllunio a gyflwynwyd gan Pŵer Niwclear Horizon i Gyngor Sir Ynys Môn i gadw compownd y safle. Mae compownd y safle yng nghanol yr Ardal Datblygu Wylfa Newydd arfaethedig ac mae’n cael ei ddefnyddio i roi lle i gerbydau a chyfleusterau dros dro ar gyfer gweithrediadau fel ymchwiliadau archaeolegol.
Mwy
Er mwyn llwytho copi i lawr o'r dogfennau sy’n ymwneud â’r Cais am Gompownd Safle Wylfa Newydd ar ffurf PDF, cliciwch y dolenni isod.
 
Ffurflenni Cais Cynllunio
Datganiad Cynllunio, Dylunio a Mynediad
Cynllun o’r Lleoliad
Cynllun Bloc Presennol
Triniaeth Ffiniau Bresennol
Cynllun Bloc Arfaethedig
Cynllun Draenio Arfaethedig
Palmant Concrit Newydd

Ar 17eg Gorffennaf 2018 rhoddodd Cyngor Sir Ynys Môn ganiatâd cynllunio ar gyfer cadw’r compownd gweithwyr dros dro sydd wrth ymyl y ffordd fynediad yn Wylfa. Mae copi o’r hysbysiad o benderfyniad (yn Gymraeg ac yn Saesneg) ar gael isod.
 

Cynllun Cefnogi Cymdogaeth

Cynllun Cefnogi Cymdogaeth Bydd adeiladu’r Orsaf Bŵer yn brosiect mawr a fydd yn digwydd dros gyfnod cymharol hir. Rydyn ni’n gwybod bod effeithiau posibl y gwaith adeiladu’n achosi pryder penodol i’r rhai sy’n byw agosaf at Safle’r Orsaf Bŵer.
Mwy

I gael arweiniad ar sut y mae Horizon yn mynd ati i Gefnogi Cymdogaeth, gan gynnwys manylion ei Gynllun Cefnogaeth Pris Eiddo a gwybodaeth i briswyr ewch i’r dudalen Cynllun Cefnogi Cymdogaeth

Dylai priswyr sicrhau eu bod wedi darllen ac ystyried y dogfennau canlynol:

Oherwydd natur dechnegol y dogfennau hyn dim ond yn Saesneg maen nhw ar gael. I gael gwybodaeth am y ffordd rydyn ni’n delio â’r Gymraeg, gallwch chi ddarllen ein polisi yma.

Llyfryn Prosiect Wylfa Newydd, Cynllun Cefnogi Cymdogaethau, Cefnogi Pris Eiddo
Llyfryn Prosiect Wylfa Newydd, Cynllun Cefnogi Cymdogaethau, Cefnogi Pris Eiddo: Arweiniad i Briswyr
 

Cais Cynllunio Canolfan Rheoli Argyfwng Amgen Magnox, Coleg Menai

Yn yr adran hon gallwch ddod o hyd i ddogfennau sydd wedi cael eu paratoi i gefnogi cais cynllunio a gyflwynwyd gan Pŵer Niwclear Horizon i Gyngor Sir Ynys Môn i adleoli’r Ganolfan Rheoli Argyfwng Amgen newydd sy’n gwasanaethu Gorsaf Bŵer Magnox (sy’n cael ei datgomisiynu ar hyn o bryd) i adeilad sydd eisoes yn bodoli yng nghampws Coleg Menai yn Llangefni.
Mwy
Er mwyn llwytho copi i lawr o'r dogfennau sy’n ymwneud â’r Cais Canolfan Rheoli Argyfwng Amgen sy’n gwasanaethu Gorsaf Bŵer Magnox ar ffurf PDF, cliciwch y dolenni isod.
 
Ffurflenni Cais Cynllunio
Cynllun Trefniant Cyffredinol Arfaethedig
Cynllun Bloc Arfaethedig