Wylfa Newydd – Deunyddiau a Dogfennau Cyhoeddus

Ap Rhyngweithiol Cyfnod Sylfaen

Mwy
Ap rhyngweithiol cyfrwng Cymraeg ar gyfer y Cyfnod Sylfaen sy’n canolbwyntio ar herio stereo-teipio yn y gweithle. Mae’r Ap yn cynnwys 7 ffilm o Jac a Bethan yn ymweld â nifer o gyflogwyr amrywiol yng Ngwynedd a Môn, gweithgareddau rhyngweithiol sydd wedi’u cysylltu â’r pedwar thema – Teithio, Gofal, Hamdden ac Adeiladwaith. Gallwch hefyd ddysgu’r gân gyda Jac a Bethan am gyfleoedd yn y dyfodol.
 
 

Trwydded Forol

Mae Horizon wedi gwneud cais i gorff Cyfoeth Naturiol Cymru am Drwydded Forol. Os caiff ei chymeradwyo, bydd y drwydded yn caniatáu i Horizon ymgymryd â gweithgareddau penodol ar y môr, yn y môr neu oddi tano.
Mwy
Rydym wedi llunio taflen wybodaeth sy'n crynhoi ein cais. Gallwch ei darllen yma.

I lwytho copi PDF i lawr o'r dogfennau sy’n ymwneud â’r cais hwn, cliciwch ar y dolenni isod. Mae rhai o'r ffeiliau yn fawr a bydd yn cymryd amser i’w llwytho i lawr Lluniadau’r Drwydded Forol

Fel rhan o’r Cais am Drwydded Forol, cafodd yr ystod ganlynol o gyfeiriadau lluniadau eu cyflwyno:
WN0907-HZCON-LAP-DRG-00001 i WN0907-HZCON-LAP-DRG-00041, heb gynnwys cyfeiriadau WN0907-HZCON-LAP-DRG 00027, WN0907-HZCON-LAP-DRG 00030, a WN0907-HZCON-LAP-DRG 00031. Mae’r holl luniadau yn yr ystod a gyflwynwyd fel y nodir uchod yn cael eu darparu isod ar ffurf ffeiliau unigol. I lwytho fersiwn cyfun i lawr o’r holl luniadau a gyflwynwyd, cliciwch yma.
Dim ond yn Saesneg y caiff dogfennau technegol eu cyhoeddi yn unol â Pholisi Iaith Gymraeg Horizon.
 

Cais am Drwydded Amgylcheddol Gollwng Dŵr Adeiladu

Mae Horizon wedi gwneud cais i Gyfoeth Cyfoeth Naturiol Cymru am Drwydded Amgylcheddol Gollwng Dŵr Adeiladu. Os caiff ei chymeradwyo, bydd y drwydded yn caniatáu i Horizon ollwng dŵr i'r môr yn ddiogel a chynnal gweithgareddau eraill cysylltiedig yn ystod cyfnod adeiladu Wylfa Newydd.
Mwy
Rydym wedi llunio taflen wybodaeth sy'n crynhoi ein cais. Gallwch ei darllen yma.

I lwytho copi PDF i lawr o'r dogfennau sy’n ymwneud â’r cais hwn, cliciwch ar y dolenni isod. Mae rhai o'r ffeiliau yn fawr a bydd yn cymryd amser i’w llwytho i lawr. Ffeiliau Ychwanegol
Mae dogfennau annhechnegol a chrynodeb sy'n ymwneud â'r cais hwn hefyd ar gael yn Gymraeg. Dim ond yn Saesneg y caiff dogfennau technegol eu cyhoeddi yn unol â Pholisi Iaith Gymraeg Horizon.


 

Gwelliannau i Briffordd yr A5025

Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer gwelliannau i’r A5025 presennol rhwng y Fali a safle Wylfa Newydd. Mae’r dogfennau cysylltiedig wedi’u cynnwys isod.
Mwy
Rhif y Cais: 27C106E/FR/ECON

Mae’r cynigion yn cynnwys ailadeiladu a lledu rhai rhannau o’r ffordd a rhoi wyneb newydd arni. Mae’r cynigion hefyd yn cynnwys Compownd Adeiladu Dros Dro, seilwaith draeniau, trin ffiniau, plannu, arwyddion newydd a marciau newydd ar y ffordd.

Er mwyn llwytho copi PDF i lawr o ddogfennau'r cais, cliciwch y dolenni isod. Cofiwch fod rhai yn ffeiliau mawr ac y bydd hi’n cymryd amser i’w llwytho i lawr.

Gwelliannau Arfaethedig i’r A5025 – Taflen Ffeithiau

Mae dogfennau’r cais, sydd eu hangen er mwyn diwallu gofynion cyfreithiol cais cynllunio, ar gael isod: Mae’r cais cynllunio’n cael ei gefnogi gan Adroddiad Amgylcheddol sy’n darparu asesiad o effeithiau amgylcheddol tebygol y datblygiad. Mae'n cynnwys y cyfrolau canlynol yn ogystal â dogfen gryno: Mae’r dogfennau cefnogol hyn yn asesiadau annibynnol sy’n cefnogi’r Adroddiad Amgylcheddol a’r Cais Cynllunio: Mewn ymateb i’r cais cynllunio ar gyfer y Gwelliannau arfaethedig i Briffordd yr A5025 a gyflwynwyd i Gyngor Sir Ynys Môn ym mis Tachwedd 2017, cafodd Cyngor Sir Ynys Môn nifer o sylwadau gan amrywiaeth o randdeiliaid. Arweiniodd hyn at gais am wybodaeth ychwanegol ar rai agweddau o'r cais.  Cawsom gyfarfodydd gyda nifer o’r rhanddeiliaid i drafod eu sylwadau ac rydyn ni wedi paratoi cyfres o luniadau a dogfennau wedi’u diwygio ac rydyn ni wedi cyflwyno’r rhain i Gyngor Sir Ynys Môn ar 27ain Ebrill 2018, sef y rhain a nodir isod.
Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi dosbarthu llythyrau ymgynghori a chopïau o’r dogfennau a’r lluniadau mewn llyfrgelloedd cyhoeddus a Swyddfeydd y Cyngor, ac mae’n rhaid cyflwyno sylwadau erbyn 30ain Mai 2018. Bydd y Cyngor wedyn yn bwrw ymlaen i wneud penderfyniad ynghylch y cais cynllunio ym mis Mehefin 2018.

Mae’r dogfennau cryno ac annhechnegol sy’n ymwneud â’r cais hwn hefyd ar gael yn Gymraeg. Dim ond yn Saesneg bydd rhai dogfennau technegol yn cael eu cyhoeddi, yn unol â Pholisi Iaith Gymraeg Horizon.

Ar 13 Gorffennaf 2018 rhoddodd Cyngor Sir Ynys Môn ganiatâd cynllunio ar gyfer y Gwelliannau i Briffordd yr A5025 a ystyriwyd mewn perthynas â chais cyfeirnod: 27C106E/FR/ECON fel y nodir yn y dogfennau isod. Mae copi o’r hysbysiad o benderfyniad (yn Gymraeg ac yn Saesneg) ar gael isod.
 

Paratoi a Chlirio’r Safle

Paratoi a chlirio safle Wylfa Newydd ar gyfer adeiladu fydd y prif gam gwaith cyntaf er mwyn adeiladu’r Orsaf Bŵer. Mae ein cynigion yn cynnwys codi ffens o amgylch y safle, compowndiau storio dros dro a gwaith i glirio’r safle.
Mwy
Cafodd y cais cynllunio Paratoi a Chlirio’r Safle ei gymeradwyo gan Gyngor Sir Ynys Môn ar 5ed Medi 2018, yn amodol ar gytundeb ac amodau cyfreithiol. Caiff hysbysiad o’r penderfyniad ei bostio ar y safle hwn pan fydd ar gael.

Rhif y Cais: 38C310F/EIA/ECON

Er mwyn llwytho copi PDF i lawr o ddogfennau'r cais, cliciwch y dolenni isod. Cofiwch fod rhai yn ffeiliau mawr ac y bydd hi’n cymryd amser i’w llwytho i lawr.

Paratoi a Chlirio’r Safle – Taflen Ffeithiau

Mae dogfennau’r cais, sydd eu hangen er mwyn diwallu gofynion cyfreithiol cais cynllunio, ar gael isod: Mae’r cais cynllunio’n cael ei gefnogi gan Ddatganiad Amgylcheddol sy’n cynnwys yr wybodaeth sydd ei hangen i asesu effeithiau arwyddocaol tebygol y datblygiad. Mae'n cynnwys y cyfrolau canlynol yn ogystal â chrynodeb annhechnegol: Mae’r dogfennau cefnogol hyn yn asesiadau annibynnol sy’n cefnogi’r Datganiad Amgylcheddol a’r Cais Cynllunio: Mae’r Cais wedi cael ei ddiweddaru o ganlyniad i’r ymatebion i’r ymgynghoriad ac o ganlyniad i egluro’r wybodaeth sydd eisoes wedi cael ei chyflwyno. Dyma’r unig newidiadau sylweddol i’r cais: Adroddiad o'r Effaith ar Gymunedau sy’n crynhoi effeithiau’r datblygiad ar gymunedau lleol, gan ganolbwyntio’n benodol ar sut byddai’r datblygiad yn effeithio ar bentrefi Tregele a Chemaes sy’n agos at y gwaith.

Mae’r dogfennau cryno ac annhechnegol sy’n ymwneud â’r cais hwn hefyd ar gael yn Gymraeg. Dim ond yn Saesneg bydd rhai dogfennau technegol yn cael eu cyhoeddi, yn unol â Pholisi Iaith Gymraeg Horizon

 

Dogfennau ymgynghori

Cynhaliom gam cyntaf ein hymgynghoriad yn ystod yr hydref yn 2014 a’n hail gam yn ystod yr hydref yn 2016.
Mwy

Gallwch weld holl ddogfennau’r ymgynghoriadau hyn yma.

Cylchlythyrau

Aelodau tîm Horizon yn sgwrsio â’r cyhoedd ym Môn Caiff ein cylchlythyrau eu dosbarthu i tua 33,000 o gartrefi ledled Ynys Môn.
Mwy

Mae copïau ar gael drwy e-bostio i gofrestru â ni yn ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com neu gallwch ffonio’r rhif Rhadffôn 0800 954 9516

Newyddion i'r gymuned Ebrill 2019

Datganiad o Ymgynghori Cymunedol

Datganiad o Ymgynghori Cymunedol Mae ein Datganiad o Ymgynghori Cymunedol yn egluro sut byddwn ni’n ymgynghori’n ffurfiol â phobl sy’n byw wrth ymyl y datblygiad arfaethedig yn Wylfa Newydd a sut gall pobl gael dweud eu dweud ynghylch ein cynlluniau. Mae’r ddogfen hon wedi cael ei chynhyrchu drwy ymgynghori’n ffurfiol â Chyngor Sir Ynys Môn.
Mwy

I lawrlwytho copi o'n Datganiad o Ymgynghori Cymunedol ar ffurf PDF, cliciwch ar y ddolen isod:
Datganiad o Ymgynghori Cymunedol

I lawrlwytho copi print bras o'r Datganiad o Ymgynghoriad Cymunedol fel dogfen PDF, cliciwch ar y ddolen isod:
Datganiad o Ymgynghori Cymunedol (Print Bras)

I lawrlwytho copi o'r Strategaeth Cynyddu Cynhwysiant fel PDF, cliciwch ar y ddolen isod:
Strategaeth Cynyddu Cynhwysiant

Polisi Iaith Gymraeg

Dogfennau gwybodaeth yn cael eu harddangos mewn digwyddiad ymgynghori â’r cyhoedd. Mae ein Polisi Iaith Gymraeg yn nodi ein hymrwymiad i hyrwyddo’r Gymraeg ar draws prosiect Wylfa Newydd. Mae hyn yn cynnwys darparu deunyddiau ysgrifenedig dwyieithog a sicrhau bod siaradwyr Cymraeg ar gael yn ein digwyddiadau.
Mwy

I lawrlwytho copi o’n Polisi Iaith Gymraeg oddi ar y we fel dogfen PDF, cliciwch ar y ddolen isod:

Polisi Iaith Gymraeg

Dogfennau ein proses ganiatâd

Mae’r llun yn dangos staff Horizon yn sgwrsio ag aelod o’r cyhoedd mewn digwyddiad ymgynghori â’r cyhoedd yn Ne Swydd Gaerloyw Mae ein hadroddiad cwmpasu yn nodi amrediad yr astudiaethau manwl rydyn ni wedi cynnig eu gwneud er mwyn pennu effaith amgylcheddol y prosiect. Bydd hyn yn arwain at Ddatganiad Amgylcheddol, sy’n rhan hanfodol o’r cais cynllunio ar gyfer Wylfa Newydd.
Mwy

I lawrlwytho copi o’r Adroddiad Barn Gwmpasu fel PDF, cliciwch ar y ddolen isod:
Adroddiad Barn Gwmpasu
 
I lawrlwytho copi o'r Adroddiad Cwmpasu llawn fel PDF, cliciwch ar y ddolen isod:
Adroddiad Cwmpasu Wylfa

Cais Cynllunio Compownd Safle Wylfa Newydd

Yn yr adran hon mae dogfennau sydd wedi cael eu paratoi i gefnogi cais cynllunio a gyflwynwyd gan Pŵer Niwclear Horizon i Gyngor Sir Ynys Môn i gadw compownd y safle. Mae compownd y safle yng nghanol yr Ardal Datblygu Wylfa Newydd arfaethedig ac mae’n cael ei ddefnyddio i roi lle i gerbydau a chyfleusterau dros dro ar gyfer gweithrediadau fel ymchwiliadau archaeolegol.
Mwy
Er mwyn llwytho copi i lawr o'r dogfennau sy’n ymwneud â’r Cais am Gompownd Safle Wylfa Newydd ar ffurf PDF, cliciwch y dolenni isod.
 
Ffurflenni Cais Cynllunio
Datganiad Cynllunio, Dylunio a Mynediad
Cynllun o’r Lleoliad
Cynllun Bloc Presennol
Triniaeth Ffiniau Bresennol
Cynllun Bloc Arfaethedig
Cynllun Draenio Arfaethedig
Palmant Concrit Newydd

Ar 17eg Gorffennaf 2018 rhoddodd Cyngor Sir Ynys Môn ganiatâd cynllunio ar gyfer cadw’r compownd gweithwyr dros dro sydd wrth ymyl y ffordd fynediad yn Wylfa. Mae copi o’r hysbysiad o benderfyniad (yn Gymraeg ac yn Saesneg) ar gael isod.
 

Cynllun Cefnogi Cymdogaeth

Cynllun Cefnogi Cymdogaeth Bydd adeiladu’r Orsaf Bŵer yn brosiect mawr a fydd yn digwydd dros gyfnod cymharol hir. Rydyn ni’n gwybod bod effeithiau posibl y gwaith adeiladu’n achosi pryder penodol i’r rhai sy’n byw agosaf at Safle’r Orsaf Bŵer.
Mwy

I gael arweiniad ar sut y mae Horizon yn mynd ati i Gefnogi Cymdogaeth, gan gynnwys manylion ei Gynllun Cefnogaeth Pris Eiddo a gwybodaeth i briswyr ewch i’r dudalen Cynllun Cefnogi Cymdogaeth

Dylai priswyr sicrhau eu bod wedi darllen ac ystyried y dogfennau canlynol:

Oherwydd natur dechnegol y dogfennau hyn dim ond yn Saesneg maen nhw ar gael. I gael gwybodaeth am y ffordd rydyn ni’n delio â’r Gymraeg, gallwch chi ddarllen ein polisi yma.

Llyfryn Prosiect Wylfa Newydd, Cynllun Cefnogi Cymdogaethau, Cefnogi Pris Eiddo
Llyfryn Prosiect Wylfa Newydd, Cynllun Cefnogi Cymdogaethau, Cefnogi Pris Eiddo: Arweiniad i Briswyr