Dweud eich dweud

Fel rhan o broses gynllunio’r prosiect, rydyn ni’n siarad â’r gymuned leol, y cyhoedd, awdurdodau lleol ac amrywiaeth o gyrff statudol a chyrff anstatudol eraill yn rheolaidd.

Rydyn ni wedi ymrwymo i gyfathrebu’n dryloyw ac yn glir. Yn ogystal ag ymgynghori’n ffurfiol yn y dyfodol, byddwn hefyd yn parhau i ymgysylltu â chymunedau lleol i roi’r wybodaeth ddiweddaraf un iddynt am ein cynigion. 

Rydyn ni hefyd yn cefnogi’r Grŵp Cyswllt Prosiect Wylfa Newydd, sy’n cael ei gadeirio’n annibynnol ac sy’n dwyn ynghyd gynrychiolwyr a grwpiau cymunedol lleol i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y Prosiect. I gael rhagor o wybodaeth am y Grŵp – ac i weld cofnodion a chyflwyniadau o gyfarfodydd blaenorol – trowch at Grŵp Cyswllt Prosiect Wylfa Newydd.
 
Mae ein cylchlythyr yn cael ei ddosbarthu ar draws yr ynys o leiaf ddwywaith y flwyddyn, ac rydyn ni’n cynnal digwyddiadau Cymorthfeydd Agored yn fisol lle gall pobl gyfarfod a holi tîm y Prosiect.

Cymhorthfa Agored
Mae Cymhorthfa Agored fisol Horizon – rhan o raglen allgymorth cymunedol y Prosiect ers 2010 – yn rhoi'r cyfle i bobl gael mwy o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd gan dîm y Prosiect mewn amgylchedd anffurfiol

Dyddiadau’r Cymorthfeydd Agored Nesaf:
Bydd Cymorthfeydd Agored ar agor 1.00pm i 7.00pm – does dim angen i chi gael apwyntiad.

22 Ionawr 2018              Neuadd Bentref Cemaes
19 Chwefror 2018          Neuadd Bentref Cemaes
19 Mawrth 2018             Neuadd Bentref Cemaes
16 Ebrill 2018                Neuadd Bentref Cemaes
14 Mai 2018                   Neuadd Bentref Cemaes
18 Mehefin 2018            Neuadd Bentref Cemaes
16 Gorffennaf 2018       Neuadd Bentref Cemaes
20 Awst 2018                 Neuadd Bentref Cemaes
17 Medi 2018                 Neuadd Bentref Cemaes
15 Hydref 2018              Neuadd Bentref Cemaes
19 Tachwedd 2018        Neuadd Bentref Cemaes
17 Rhagfyr 2018            Neuadd Bentref Cemaes


Ymgynghoriadau Cyfredol

Byddwn ni’n ymgynghori ynghylch creu ardaloedd ecolegol newydd a chynefinoedd gwlyptir i helpu i leihau effeithiau posibl adeiladu Wylfa Newydd, ynghyd ag addasu ffiniau tir, rhwng 16 Ionawr ac 16 Chwefror.

I ddysgu mwy ac i weld ein deunyddiau, ewch i wefan ein hymgynghoriad.