Orchymyn Cydsyniad Datblygu

Gelwir prosiectau mawr fel Wylfa Newydd yn Brosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol (NSIP). Mae angen gwneud cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO) ar gyfer prosiectau fel hyn. Llywodraeth y DU sy’n penderfynu a ddylid caniatáu'r cais ai peidio. Mae Horizon wedi gwneud cais am DCO i Ysgrifennydd Gwladol y DU dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol.

Yr Arolygiaeth Gynllunio sy'n rheoli'r broses DCO (yn hytrach na’r cyngor lleol sy’n ystyried ceisiadau cynllunio traddodiadol), ac mae’n rhoi cyfleoedd i randdeiliaid roi sylwadau ar y cais.

Ewch i wefan yr Arolygiaeth Gynllunio i gael rhagor o wybodaeth am ei phroses. 

Gweld ein cais

Gallwch weld dogfennau ein cais am DCO yma ar wefan yr Arolygiaeth Gynllunio.

I’ch helpu i lywio drwy ein cais am DCO ar gyfer Wylfa Newydd, rydym wedi creu canllaw y gallwch ei lawrlwytho isod.  Mae’n nodi strwythur y dogfennau er mwyn i chi ddod o hyd i'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddi.

Llyfryn ‘Llywio eich ffordd drwy ein cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu’Lawrlwytho 1mb PDF

Yn unol â’n Polisi Iaith Gymraeg, mae’r rhan fwyaf o’n dogfennau technegol ar gael yn Saesneg yn unig. Mae’r dogfennau neu'r adrannau sydd hefyd ar gael yn Gymraeg yn grynodebau, yn bennaf, o’r dogfennau allweddol, y crynodebau annhechnegol a'r Asesiad o'r Effaith ar yr Iaith Gymraeg. Mae’r rhain wedi’u nodi yn y canllaw.
 

Fideos

Gan ddefnyddio ein model cyfrifiadurol 3D o Brosiect Wylfa Newydd, rydyn ni wedi cynhyrchu cyfres o fideos byr er mwyn i chi allu gweld sut gallai elfennau gwahanol y Prosiect edrych ar ôl eu hadeiladu.

Nodwch: lluniau dangosol yn unig sydd yn y fideos.

Cliciwch chwarae ar unrhyw un o’r fideos isod i ddechrau gwylio.

 

Y Prif Safle

Cyfleusterau Hanfodol Oddi ar y Safle

 

Canolfan Logisteg

Parcio a Theithio

 

Campws y Safle

Ffordd Osgoi Llanfaethlu

 

Ffordd Osgoi Cefn Coch

Ffordd Osgoi Llanfachraeth

Cae Canol-Dydd