DIOGELU EIN DYFODOL CARBON ISEL


Mae Pŵer Niwclear Horizon yn gwmni ynni yn y Deyrnas Unedig sy’n datblygu cenhedlaeth newydd o orsafoedd pŵer niwclear. Rydyn ni’n un o is-gwmnïau Hitachi, Ltd., ac rydyn ni’n bwriadu darparu o leiaf 5,800MW o gapasiti cynhyrchu trydan newydd i’r DU, a fydd yn ddigon o bŵer ar gyfer tua 11 miliwn o gartrefi.

Byddai ein prosiectau'n creu hyd at 850 o swyddi parhaol yn ystod y cyfnod gweithredu ar bob un o’n safleoedd ar Ynys Môn ac Oldbury, gyda thua 4,000 o weithwyr adeiladu y rhan fwyaf o'r amser. Bydd angen hyd at 9,000 o weithwyr yn ystod cyfnod prysuraf y gwaith adeiladu.

Ym mis Ionawr 2019, cyhoeddasom ein bod yn atal gwaith ar ein prosiectau i godi gorsafoedd niwclear newydd gan na fu’n bosibl dod i gytundeb ar y trefniadau ariannu a threfniadau masnachol cysylltiol mewn pryd i gynnal y lefelau datblygu gofynnol.  Rydym yn gobeithio canfod ffordd ymlaen, mewn trafodaeth â Llywodraeth y DU, a fydd yn ein galluogi i ailgydio yn y gwaith hwn er mwyn i’n prosiectau allu chwarae rôl allweddol yn nyfodol ynni carbon isel y DU.