Dolenni Defnyddiol

Os ydych chi’n awyddus i gael rhagor o wybodaeth am ddiwydiant niwclear y Deyrnas Unedig, am y cyrff rheoleiddio, neu am randdeiliaid Horizon, ewch i’r gwefannau isod am ragor o fanylion:

Llywodraeth 
Yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol
Adran yn Llywodraeth y Deyrnas Unedig, sy’n gyfrifol am gyflawni polisi yn ymwneud â chynhyrchu ynni a datgomisiynu niwclear a newid yn yr hinsawdd.

Y Swyddfa Datblygu Niwclear (OND)
Y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear sy’n gyfrifol am reoleiddio diogelwch niwclear ledled y Deyrnas Unedig.

Llywodraeth Cymru
Llywodraeth Cymru yw Llywodraeth ddatganoledig Cymru.

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA)
Defra yw’r adran o lywodraeth y Deyrnas Unedig sy’n gyfrifol am bolisïau a rheoliadau’n ymwneud â’r amgylchedd, bwyd a materion gwledig.
 
Cyrff cyhoeddus anadrannol
Yr Awdurdod Datgomisiynu Niwclear (NDA)
Yn gyfrifol am ddatgomisiynu cyfleusterau niwclear sifil.

Rheoleiddwyr
Y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear (ONR)
Y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear (ONR) sy’n gyfrifol am reoleiddio’r diwydiant niwclear a’i ddal i gyfrif ar ran y cyhoedd.

Diogelwch Niwclear Sifil (ONR-CNS)
Rhaglen Diogelwch Niwclear Sifil y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear yw’r rheoleiddiwr niwclear ar gyfer diwydiant niwclear sifil y Deyrnas Unedig.

Asiantaeth yr Amgylchedd (EA)
Asiantaeth yr Amgylchedd sy’n gyfrifol am reoleiddio’r ffordd y mae safleoedd niwclear yn rheoli ac yn gwaredu gwastraff ymbelydrol a gwastraff arall er mwyn gwarchod pobl a’r amgylchedd.

Cyfoeth Naturiol Cymru
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn dwyn ynghyd waith Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru, yn ogystal â rhai o swyddogaethau Llywodraeth Cymru.

Asiantaeth Diogelu’r Amgylchedd yn yr Alban (SEPA)
Asiantaeth Diogelu’r Amgylchedd yn yr Alban (SEPA) yw’r rheoleiddiwr amgylcheddol yn yr Alban. Prif rôl yr Asiantaeth yw diogelu a gwella’r amgylchedd.

Cymdeithasau Masnach y Deyrnas Unedig
Cymdeithas y Diwydiant Niwclear (NIA)
Cymdeithas fasnach diwydiant niwclear sifil Prydain. Mae’n cynrychioli dros 60,000 o weithwyr niwclear y Deyrnas Unedig ar draws dros 260 o gwmnïau sy’n aelodau. Am ragor o wybodaeth am sut mae ynni niwclear yn gweithio, darllenwch Ffeithiau Ynni Niwclear yr NIA.

Cymdeithas Niwclear y Byd (WNA)
Cymdeithas fasnach ryngwladol sy’n cynrychioli pobl a sefydliadau yn y diwydiant ynni niwclear.

Sefydliadau rhyngwladol
Foratom
Cymdeithas fasnach y diwydiant niwclear yn Ewrop.

Cymdeithas Gweithredwyr Niwclear y Byd (WANO)
Sefydliad nid-er-elw sy’n annog rhannu arfer gorau yn y diwydiant niwclear.

Yr Awdurdod Ynni Atomig Rhyngwladol (IAEA)
Sefydliad rhyngwladol annibynnol sy’n darparu cymorth i hyrwyddo arferion diogel yn y diwydiant niwclear yn fyd-eang.

Sgiliau a Hyfforddiant
Yr Academi Sgiliau Genedlaethol, Niwclear (NSAN)
Sefydlwyd i sicrhau bod diwydiant niwclear y Deyrnas Unedig a’i gadwyn gyflenwi yn meddu at y gweithlu medrus, cymwys a diogel y mae ei angen i ymdrin â rhaglen niwclear y Deyrnas Unedig yn y presennol a’r dyfodol.

Cogent
Corff sgiliau’r diwydiant yn y Deyrnas Unedig ar gyfer busnesau cemegol, fferyllol, niwclear, olew a nwy, petroliwm a pholymer.

Dolenni pwysig eraill
Hitachi, Ltd.
Mae Hitachi, Ltd., sydd â’i bencadlys yn Tokyo, Japan, yn gwmni electroneg byd-eang blaengar gyda thua 320,000 o weithwyr ledled y byd.

Hitachi-GE.
Hitachi-GE, Ltd. yw darparwr technoleg adweithyddion Horizon, ac yn sgil hynny, dyma’r cwmni sy’n brif gontractwr Haen 2 Horizon.

Yr Arolygiaeth Gynllunio
Corff annibynnol sy’n archwilio ceisiadau ar gyfer prosiectau seilwaith o bwysigrwydd cenedlaethol, gan gynnwys adeiladu gorsafoedd niwclear newydd.

Ynys Ynni
Rhaglen sy’n cael ei rhedeg gan Gyngor Sir Ynys Môn i hyrwyddo Ynys Môn fel canolfan ragoriaeth ar gyfer ymchwil a datblygu, cynhyrchu, a gwasanaethau ym maes ynni.

Grŵp Cyswllt Prosiect (PLG) Wylfa Newydd
Fforwm ar gyfer cynrychiolwyr grwpiau a sefydliadau cymunedol i gael yr wybodaeth ddiweddaraf gan Horizon am y cynlluniau i adeiladu gorsaf bŵer niwclear newydd yn Wylfa Newydd.

Wylfa Magnox 
Magnox sy’n gweithredu gorsaf Bŵer Niwclear bresennol Wylfa ar arfordir gogledd Ynys Môn rhwng Caergybi ac Amlwch.