Ffeithiau am Bŵer Niwclear

Mae llawer o wybodaeth ar gael am y diwydiant pŵer niwclear. Yma, rydyn ni wedi dod â’r ffeithiau allweddol ynghyd ar un dudalen ddefnyddiol.

Mae prosesau llym yn sicrhau bod gan safleoedd niwclear y Deyrnas Unedig record ddiogelwch ragorol.

Caiff y diwydiant ei reoleiddio’n ofalus gan y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear sy’n sicrhau bod yr holl orsafoedd niwclear yn cael eu hadeiladu a’i gweithredu i’r lefelau diogelwch uchaf.  Mae Asiantaeth yr Amgylchedd, Cyfoeth Naturiol Cymru ac Asiantaeth Diogelu’r Amgylchedd yn yr Alban yn sicrhau bod gwastraff ymbelydrol ac effeithiau amgylcheddol eraill yn cael eu rheoli’n gywir.
 
Caiff cyfleusterau niwclear y Deyrnas Unedig eu hadeiladu gyda mesurau diogelwch helaeth mewn grym er mwyn iddynt allu gwrthsefyll amodau eithriadol yn ddiogel, fel tân a daeargrynfeydd.

Mae gwastraff niwclear wedi cael ei reoli’n ddiogel yn y Deyrnas Unedig am dros 50 mlynedd. Mae gan y diwydiant brofiad helaeth, diwylliant diogelwch cadarn ac mae’n cael ei oruchwylio gan gorff rheoleiddio niwclear cadarn ac annibynnol.  Mae gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig bolisi i ddatblygu Cyfleuster Gwaredu Daearegol dwfn er mwyn storio gwastraff y Deyrnas Unedig yn derfynol.  Mae hyn yn unol ag arfer gorau rhyngwladol, ac mae gwaith adeiladu cyfleusterau gwaredu daearegol eisoes yn mynd rhagddo mewn gwledydd fel y Ffindir a Sweden.

Mae cyfleusterau niwclear yn cael eu monitro gan nifer o gyrff domestig a rhyngwladol sy’n sicrhau bod amrediad llawn o drefniadau ddiogelwch a diogelu pendant yn cael eu dilyn.  Mae gorsafoedd pŵer niwclear modern yn strwythurau hynod gadarn. Mae ganddynt amddiffyniad aml-haenog yn erbyn bygythiadau corfforol fel ymosodiadau gan awyrennau a gwrthdrawiadau eraill.
Mae cymysgedd ynni cytbwys yn hanfodol i ddarparu cyflenwadau ynni fforddiadwy, diogel a chynaliadwy ar gyfer y Deyrnas Unedig dros y degawdau sydd i ddod.  Bydd ynni adnewyddadwy yn chwarae rhan ganolog yn y gymysgedd hon, ond ni all dyfu’n ddigon sydyn i ddiwallu’r angen am drydan. Ni all ychwaith sicrhau cyflenwadau trydan sefydlog ar ei ben ei hun.
Profwyd bod pŵer niwclear yn ffordd hirdymor, fforddiadwy a charbon isel o gynhyrchu pŵer. Y rheswm am hyn yw mai canran fach iawn o holl gostau gweithredu pŵer niwclear yw costau tanwydd, o’i gymharu â chynhyrchu gyda thanwydd ffosil. Mae amrywiaeth o astudiaethau annibynnol yn dangos bod cost cynhyrchu ynni niwclear yn ystod ei oes (gan gynnwys datgomisiynu a rheoli gwastraff) yn gystadleuol mewn cymhariaeth â ffynonellau eraill o bŵer.

Mae gan bŵer niwclear ddyfodol cryf. Mae modd cael gafael ar y tanwydd yn hawdd heb unrhyw arwydd ei fod yn darfod. Mae’r wraniwm rydyn ni ei angen i ddarparu tanwydd ar gyfer gorsafoedd presennol a gorsafoedd arfaethedig newydd ar gael yn rhwydd, a hynny o wledydd sy’n wleidyddol sefydlog. Ychydig iawn o danwydd sydd ei angen, a hyd yn oed pe bai cynnydd sydyn mewn pŵer niwclear yn fyd-eang, ni fyddai hynny’n effeithio’n ormodol ar ei argaeledd.
Mae’r diwydiant niwclear sifil eisoes yn cyflogi bron i 64,000 o bobl fedrus iawn ledled y Deyrnas Unedig, gyda rhagolygon y bydd buddsoddiad mewn prosiectau niwclear newydd yn creu hyd at 25,000 o swyddi newydd.
Mae ynni niwclear wedi darparu trydan yn ddiogel ac yn ddibynadwy i’r Deyrnas Unedig er 1956. Mae 8 adweithydd y diwydiant niwclear yn darparu tua un rhan o bump o drydan y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd.

Mae niwclear yn darparu tua 11% o drydan y byd. Mae dros 440 o adweithyddion ynni niwclear masnachol ar waith mewn 31 o wledydd.
Niwclear yw’r unig dechnoleg sydd wedi’i brofi sy’n gallu darparu symiau mawr o ynni carbon isel, ni waeth beth fo’r tywydd. Dywed Cymdeithas Niwclear y Byd (WNA) fod cynhyrchu niwclear yn osgoi’r angen i allyrru dros ddau biliwn o dunelli o garbon deuocsid bob blwyddyn.

Nid yw adweithydd niwclear ei hun yn allyrru nwyon tŷ gwydr o gwbl, a hyd yn oed os ystyrir allyriadau drwy gloddio am wraniwm, adeiladu gorsafoedd ynni a rheoli gwastraff, maent yn dal yn llawer is na’r allyriadau a gynhyrchir drwy losgi tanwydd ffosil, ac yn cyfateb yn fras ag ôl troed carbon ynni gwynt ar hyd ei oes.
Dywed Cymdeithas y Diwydiant Niwclear y bydd 65% o safleoedd cynhyrchu trydan y Deyrnas Unedig yn cau rhwng 2010 a 2030, sy’n golygu y bydd angen seilwaith carbon isel i gadw’r goleuadau ynghynn a chadw allyriadau carbon yn isel. Er gwaethaf ymdrechion parhaus i wella effeithlonrwydd ynni, disgwylir y bydd y galw am drydan yn cynyddu ac oni chaiff y gorsafoedd pŵer newydd hyn eu datblygu, gallai’r Deyrnas Unedig wynebu diffyg sylweddol yng nghyflenwadau trydan.

I gael rhagor o wybodaeth am y Diwydiant Niwclear, ewch i’n tudalen Dolenni Defnyddiol