Diogelwch

Diogelwch ac iechyd yw ein prif flaenoriaethau, ac mae’n rhan ganolog o bopeth a wnawn. rydyn ni’n frwd dros ddiogelwch a lles ein gweithwyr, ein hamgylchedd, ein rhanddeiliaid a’r cyhoedd yn gyffredinol.

Rheoleiddio niwclear

Mae prosesau llym yn sicrhau bod gan safleoedd niwclear y Deyrnas Unedig record ddiogelwch ragorol.

Caiff y diwydiant ei reoleiddio’n ofalus gan y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear sy’n sicrhau bod yr holl orsafoedd niwclear yn cael eu hadeiladu a’i gweithredu i’r lefelau diogelwch uchaf.  Mae Asiantaeth yr Amgylchedd, Cyfoeth Naturiol Cymru ac Asiantaeth Diogelu’r Amgylchedd yn yr Alban yn sicrhau bod gwastraff ymbelydrol ac effeithiau amgylcheddol eraill yn cael eu rheoli’n gywir.
 
Caiff safleoedd niwclear y Deyrnas Unedig eu hadeiladu gyda mesurau diogelwch helaeth mewn grym er mwyn sicrhau eu bod yn gallu gwrthsefyll amodau eithriadol yn ddiogel, gan gynnwys tân a daeargrynfeydd.

Diogelwch
Mae dyluniad Adweithyddion Dŵr Berwedig Uwch (ABWR) yn cydymffurfio’n llawn â’r meini prawf rhyngwladol sefydledig ar ddiogelwch. Mae nodweddion diogelwch ABWR yn seiliedig ar y cysyniad Amddiffyniad mewn Dyfnder (DiD), lle mae lefelau lluosog o ddiogelwch yn cael eu darparu ym mhob haen o’r adeilad heb unrhyw ddibyniaeth ar haenau eraill.

I gael rhagor o wybodaeth am enw da Hitachi am adeiladu a chyflawni ABWR  cliciwch yma.

Rheoli Ymbelydredd
Mae lefelau isel o ymbelydredd o’n cwmpas bob dydd. Daw’r rhan fwyaf ohono o ffynonellau naturiol, gan gynnwys nwy radon o’r ddaear, pelydrau cosmig o’r gofod, ac ymbelydredd o greigiau a phridd.

Mae’r ffynonellau naturiol hyn yn cyfrif am tua 85% o’r dos cyfartalog o ymbelydredd, ac mae ffynonellau artiffisial yn cyfrif am tua 15%. Mae’r holl ymbelydredd cefndirol artiffisial fwy neu lai yn deillio o weithdrefnau meddygol, fel pelydr-X, tra bo gorsafoedd pŵer niwclear yn cyfrif am lai na 0.1% o’r holl ymbelydredd a gawn yn flynyddol.
 
I unrhyw aelod o’r cyhoedd, mae’r effaith fwyaf bosibl o ymbelydredd o orsaf bŵer niwclear tua’r un faint â thaith unffordd i Efrog Newydd mewn awyren bob blwyddyn. Nid oes risg sylweddol yn y lefel hon i iechyd pobl sy’n byw gerllaw gorsafoedd pŵer niwclear nac i’r gweithwyr.

Ein haddewid 
Rydyn ni wedi ymrwymo i reoli cynhyrchu pŵer yn ddiogel ym mhob un o’n safleoedd. Gan hynny, byddwn yn gweithio’n agos â’r awdurdodau perthnasol i sicrhau bod gweithrediad radiolegol ein gorsaf yn ddiogel drwy gydol ei hoes ac yn ystod y broses ddatgomisiynu ddilynol.

I gael rhagor o wybodaeth am iechyd a diogelwch yn niwydiant niwclear y Deyrnas Unedig, ewch i wefan y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear.