Gwastraff a Datgomisiynu

Rydyn ni wedi ymrwymo i reoli gweddillion tanwydd a gwastraff ymbelydrol yn ddiogel ac yn saff, a hynny i’r safonau uchaf.

Mae gan y Deyrnas Unedig gorff rheoleiddio niwclear cadarn ac annibynnol, a fydd yn allweddol wrth sicrhau bod gwastraff o’r gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn cael ei waredu’n ddiogel. 
Mae’r Llywodraeth wedi datgan yn glir y bydd angen i ddatblygwyr a gweithredwyr gorsafoedd pŵer niwclear newydd eu cyllido. Mae hyn yn cynnwys yr holl gostau datgomisiynu a chyfran lawn y costau rheoli gwastraff i bob gweithredwr.

Bydd yr adweithyddion a ddefnyddiwn wedi’u dylunio’n benodol gyda datgomisiynu mewn golwg. Bydd ein safleoedd ni wedi cael eu hadeiladu, eu gweithredu am dros 60 mlynedd, a’u tynnu i lawr yn llwyr cyn y bydd llawer o orsafoedd pŵer niwclear presennol y Deyrnas Unedig wedi cael eu datgomisiynu’n llwyr.

Mae gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig bolisi i ddatblygu Cyfleuster Gwaredu Daearegol dwfn er mwyn storio gwastraff y Deyrnas Unedig yn derfynol. Mae hyn yn unol ag arfer gorau rhyngwladol, ac mae gwaith adeiladu cyfleusterau gwaredu daearegol eisoes yn mynd rhagddo mewn gwledydd fel y Ffindir a Sweden.  

Mae’r Awdurdod Datgomisiynu Niwclear wedi cymryd yr awenau o ran nodi safle yn y Deyrnas Unedig ar gyfer y storfa, a rôl Llywodraeth y Deyrnas Unedig yw asesu’r dewisiadau sydd ar gael.
I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y mae’r Llywodraeth yn ei wneud ynghylch gwastraff ymbelydrol, ewch i wefan yr Awdurdod Datgomisiynu Niwclear (NDA).