CYNLLUN PRENTISIAETH DECHNEGOL

Er mwyn ein helpu ni i adeiladu a gweithredu Wylfa Newydd, bydd angen tîm dawnus ac amrywiol arnom sydd â’r sgiliau cywir i gyflawni un o’r prosiectau ynni mwyaf cyffrous a mwyaf o ran maint yn Ewrop.

Wrth ddatblygu aelodau ein tîm ar Ynys Môn, rydyn ni hefyd am gefnogi’r genhedlaeth nesaf o weithwyr drwy gynnig amrywiol gyfleoedd hyfforddi, gan gynnwys ein Cynllun Prentisiaeth Dechnegol.

Gwyddom fod y rhan fwyaf o ddarpar weithwyr Wylfa Newydd yn yr ysgol, y coleg neu’r brifysgol ar hyn o bryd, ac rydyn ni eisiau creu cyfleoedd i chwarae rhan yn ein Prosiect yn y cam cynnar hwn. Rydyn ni hefyd eisiau denu ymgeiswyr hŷn sydd eisoes wedi cychwyn ar eu gyrfaoedd ond sydd eisiau’r cyfle i ail-hyfforddi.
 
Yn ei ail flwyddyn, bydd ein
Cynllun Prentisiaeth Dechnegol yn rhoi profiad gwerthfawr i ymgeiswyr llwyddiannus ar ddatblygiad cyffrous a chymhleth, ac yn rhoi hwb i’ch gyrfa yn y sector niwclear ac ynni. Bydd yn cynnig profiad ymarferol i chi ac yn eich helpu i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth mewn amrywiaeth o feysydd technegol, a gallwch ddefnyddio’r rhain yn ystod eich hyfforddiant ac yna drwy gydol eich gyrfa broffesiynol.
 
Byddwn yn gweithio’n agos gyda Choleg Menai i ddarparu’r prentisiaethau, a hynny oherwydd y profiad sylweddol sydd gan y coleg o ddarparu sgiliau a hyfforddiant ledled gogledd Cymru.

Beth allwch chi ei ddisgwyl gan Brentisiaeth Dechnegol gyda Horizon?
  • Cael hyfforddiant mewn amrywiaeth eang o sgiliau ymarferol a thechnegol craidd a dealltwriaeth eang o beirianneg
  • Ennill cymwysterau newydd
  • Ennill cyflog a lwfans gwyliau sy’n cymharu’n dda â chynlluniau prentisiaeth eraill yn y diwydiant pŵer a niwclear

Pa gymwysterau sydd eu hangen arnoch i wneud cais?
Byddwch angen (neu byddwch yn disgwyl cael):
  • 5 TGAU gradd C neu uwch (gan gynnwys Mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth), neu gymwysterau cyfatebol
  • Edrychir yn ffafriol ar gymwysterau eraill sy’n dangos gallu academaidd tebyg i lefel 5 TGAU, gan gynnwys cymwysterau yn Gymraeg
Beth fyddwch chi’n ei gael o Brentisiaeth Dechnegol gyda Horizon?
Bydd y prentisiaethau yn para tair blynedd, a byddant yn cynnwys hyfforddiant ar wahanol safleoedd Coleg Menai ac yn swyddfeydd Horizon:

 
BLWYDDYN PA GYMWYSTERAU FYDDWCH CHI’N EU HENNILL? BLE FYDDWCH CHI’N CAEL EICH LLEOLI?
Blwyddyn 1 NVQ Lefel 2 mewn Perfformio Gweithrediadau Peirianneg a Thystysgrif Dechnegol Coleg Menai yn bennaf (Bangor a Llangefni)
Blwyddyn 2 a Blwyddyn 3 Diploma BTEC Lefel 3 ac NVQ Lefel 3 mewn disgyblaeth peirianneg o’ch dewis, gyda llawer o ddysgu yn y gwaith a pheth hyfforddiant ar safleoedd Coleg Menai a safleoedd niwclear Gogledd Cymru, Coleg Menai (Bangor a Llangefni) a rhywfaint o deithio / aros y tu allan i Gymru

 
Ble gallwch gael rhagor o wybodaeth am y prentisiaethau?

Gallwch ddarllen Llawlyfr y
Cynllun Prentisiaeth Dechnegol yma.

Gallwch ddarllen y disgrifiad swydd ar wefan gyrfaoedd Hitachi

Sut gallwch chi wneud cais?

Mae’r cyfnod ymgeisio ar gyfer ein Cynllun Prentisiaethau Technegol 2018 bellach ar gau. Diolch i bawb sydd wedi gwneud cais ar gyfer y rhaglen eleni.
 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Cynllun Prentisiaeth Dechnegol, anfonwch neges e-bost at dîm Horizon ar ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com neu ffoniwch ein rhif rhadffôn: 0800 954 9516.