Y sgiliau sydd eu hangen

Er mwyn llenwi’r swyddi hyn yn yr orsaf bŵer newydd ac i weithio i safonau uchaf y diwydiant, bydd angen pobl arnom sy’n meddu ar y doniau a’r sgiliau cywir. Os ydych chi’n awyddus i weithio i ni, gallwch gael rhagor o wybodaeth yma am rai o’r swyddi fydd ar gael a’r math o hyfforddiant y byddwn yn gofyn amdano.

 
Proffiliau swydd:

Staff Gweithrediadol
Mae gweithgareddau gweithrediadol yn hanfodol i’r gwaith beunyddiol o redeg yr orsaf. Y staff gweithrediadol, yn gweithio mewn shifftiau, sy’n rhedeg yr adweithyddion, y tyrbinau stêm a’r adeiladau eraill. Mae’r gofynion mynediad yn amrywio – mae gan rai brofiad ymarferol ac mae gan eraill raddau perthnasol.

Staff peirianyddol
Mae peirianneg yn hanfodol ar gyfer gweithrediad diogel gorsaf bŵer niwclear. Mewn gorsaf newydd, bydd angen peirianwyr niwclear, mecanyddol, trydanol a sifil, yn ogystal ag arbenigwyr ym maes cemeg, yr amgylchedd ac ymbelydredd. Mae’r gofynion mynediad ar gyfer y swyddogaethau hyn fel rheol yn cynnwys cymhwyster gradd, ond mae angen profiad hefyd yn aml.

Staff safle
Staff cynnal a chadw sy’n darparu cymorth i’r orsaf bŵer er mwyn sicrhau bod y cyfleuster yn gweithredu’n ddidrafferth. Fel rheol, nid yw criwiau cynnal a chadw’n gweithio mewn shifftiau a bydd ganddynt amrediad eang o brofiad.

Staff cymorth – maent yn cyflawni amrywiol swyddogaethau, fel adnoddau dynol, cyllid a rheoli cyfleusterau.

Crefftwyr – mae’r rhain yn cynnwys arlwywyr, glanhawyr, gofalwyr, peintwyr, seiri a swyddogion diogelwch, ac maent yn gwneud cyfraniad pwysig at unrhyw orsaf bŵer. Yn aml, nid oes gofynion mynediad penodol ar gyfer y swyddi hyn, ond bydd rhai meysydd yn gofyn am lefel briodol o sgiliau. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dilyn gyrfa yn y diwydiant niwclear, mae llawer o wybodaeth ar gael i’ch helpu i ddewis y pynciau, y cyrsiau neu’r rhaglenni hyfforddi priodol. I gael popeth fyddwch chi angen ei wybod am sgiliau a hyfforddiant, trowch at ein tudalen
Dolenni Defnyddiol .
Er mwyn gweithio i safonau uchaf y diwydiant, bydd angen pobl arnom sy’n meddu ar y doniau a’r sgiliau cywir.