Yn sgil y penderfyniad gan Hitachi, Ltd., bydd Pŵer Niwclear Horizon yn rhoi’r gorau i’w weithgareddau i ddatblygu prosiectau yn Wylfa Newydd ar Ynys Môn ac yn Oldbury on Severn yn Ne Swydd Gaerloyw.
 
Ataliwyd gweithgareddau dros dro ym mis Ionawr 2019 oherwydd diffyg pecyn cyllido clir ar gyfer prif brosiect Wylfa Newydd. Roedd Horizon yn cynnal y gallu i ailgydio yn y gwaith pe bai model cyllido newydd yn cael ei ailsefydlu. Roedd hyn yn cynnwys dros 10 mlynedd o ddata a gwybodaeth oedd wedi cael eu storio am y prosiect, ceisiadau am drwyddedau a chaniatadau a thîm craidd bach o staff a chontractwyr.
 
Bydd Horizon yn cymryd camau nawr i fynd ati’n drefnus i gau ei holl weithgareddau datblygu presennol, ond bydd yn parhau i fod mewn cysylltiad â’r Llywodraeth a rhanddeiliaid allweddol eraill ynghylch opsiynau ar ein dau safle yn y dyfodol.
 
Dywedodd y Prif Weithredwr Duncan Hawthorne:
 
“Rwy’n deall y bydd y cyhoeddiad hwn yn siomedig i lawer o’n cefnogwyr a oedd wedi gobeithio gweld ein prosiect yn dwyn ffrwyth. Hoffwn ddiolch yn bersonol i chi am eich cefnogaeth drwy gydol ein cyfnod ar y prosiect hwn.
 
“Hoffwn ddiolch yn arbennig i’n prif gymuned groesawu ar Ynys Môn yng Nghymru, wedi’i chynrychioli gan Gyngor Sir Ynys Môn a Llywodraeth Cymru, a’r prif gynrychiolwyr o amgylch Oldbury.
 
“Hoffwn ddiolch o waelod calon hefyd i’r holl randdeiliaid rhyngwladol, a’r rhanddeiliaid hynny yng Nghymru ac yn y DU sydd wedi ein cefnogi ni i ddatblygu ein prosiectau.
 
“Mae gan bŵer niwclear rôl allweddol i’w chwarae i’n helpu i ddiwallu ein hanghenion ynni, cyflawni targedau newid yn yr hinsawdd a chydbwyso’r economi drwy dwf gwyrdd a chreu swyddi.  
 
“Mae Wylfa Newydd ar Ynys Môn ac Oldbury on Severn yn safleoedd hynod ddymunol ar gyfer gwaith adeiladu niwclear newydd. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i hwyluso’r rhagolygon ar gyfer datblygu a fydd yn sicrhau’r manteision lleol, cenedlaethol ac amgylcheddol enfawr all ddod law yn llaw â niwclear wrth i ni ymdrechu i sicrhau economi ddi-garbon net erbyn 2050.”