Newyddion

Yma cewch yr holl newyddion diweddaraf ynghylch Pŵer Niwclear Horizon ac ein safleoedd yn Wylfa Newydd ac Oldbury.

Os ydych chi’n aelod o’r cyfryngau ac y byddech chi’n hoffi siarad â’n Swyddfa’r Wasg, ffoniwch: 01242 713 677 (24awr) neu e-bostiwch un o’r tîm: mediaenquiries@horizonnuclearpower.com. I lawrlwytho delwedd gyfrifiadurol (CGI) o safle Wylfa Newydd, cliciwch yma.
 

NEWYDDION HORIZON - 07.09.2018

Cymorthfeydd Agored Horizon yn yr hydref

Bydd Pŵer Niwclear Horizon yn cynnal ei Gymhorthfa Agored fisol nesaf ddydd Llun 17 Medi yn Neuadd y Pentref Cemaes.
Yn cael eu cynnal ar y trydydd dydd Llun o bob mis, mae'r Cymorthfeydd Agored galw heibio’n gyfle i bobl leol ddysgu mwy am Brosiect Wylfa Newydd a chyfarfod tîm Horizon. 
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhanddeiliaid yn Horizon: “Gyda haf prysur tu ôl i ni nawr, rydyn ni’n edrych ymlaen at lawer o weithgareddau cyffrous yn y gymuned ac ar y safle. Hefyd rydyn ni’n paratoi ar gyfer cam archwilio ein cais ar gyfer Gorchymyn Cydsyniad Datblygu, y caniatâd y mae arnom ni ei angen i adeiladu Gorsaf Bŵer Wylfa Newydd.
 
“Yn gynharach y mis yma cafodd ein cerbyd cymunedol ei lansio, ac efallai bod trigolion yr ardal wedi ei weld mewn nifer o leoliadau ledled yr ynys, gan gynnwys Burwen, Rhosybol a Rhosgoch. Mae hon yn ffordd wych i ni siarad gyda thrigolion ar draws yr ynys ond bydd ein sesiynau Cymorthfeydd Agored yn parhau ar y trydydd dydd Llun o bob mis fel arfer.”
 
Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymweld â’r cerbyd cymunedol gael mwy o fanylion am ble fydd y cerbyd a pha bryd ar gyfrifon Twitter ac Instagram Horizon, @horizonnuclear.
 
Mae mwy o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd ar gael drwy fynd i www.horizonnuclearpower.com/hafan, ffonio 0800 954 9516 neu anfon neges e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.
  
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
  • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 
  • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
 
 
Mwy

NEWYDDION HORIZON - 03.09.2018

Prentisiaid trydedd flwyddyn Horizon yn teithio i Sbaen am leoliad wyth mis - Ac Wylfa Newydd yn croesawu criw newydd o brentisiaid

Bydd prentisiaid technegol trydedd flwyddyn Pŵer Niwclear Horizon yn dechrau ar leoliad wyth mis sy’n cynnwys gweithio mewn gorsafoedd pŵer niwclear yn Sbaen, wrth i ddwsin o brentisiaid newydd gael eu croesawu i Wylfa Newydd hefyd.

Bydd y 10 prentis yn eu trydedd flwyddyn yn cael profiad gwerthfawr o weithio mewn gorsafoedd pŵer niwclear gweithredol ledled Sbaen, diolch i bartner hyfforddi Horizon, Tecnatom, gan gynnwys cymryd rhan yn y broses o ail-lenwi â thanwydd. Bydd y profiad hwn yn cyfrannu tuag at y cymwysterau y mae arnynt eu hangen i gwblhau eu Cynllun Prentisiaeth Dechnegol yn Horizon.
 
Hefyd mae Horizon wedi croesawu 12 prentis technegol newydd i dîm Wylfa Newydd, y trydydd grŵp ers lansio'r cynllun prentisiaeth yn 2016. Mae’r criw newydd yn golygu bod Horizon bellach yn cyflogi 33 o brentisiaid, gyda’r mwyafrif yn siaradwyr Cymraeg sy’n byw ar Ynys Môn. Wedi’u lleoli yng Ngholeg Menai, Bangor i ddechrau, byddant yn symud i’r Ganolfan Beirianneg newydd sbon gwerth miliynau o bunnoedd yn Llangefni pan fydd yn agor yn ystod y misoedd nesaf. Mae’r prentisiaethau’n para tair blynedd ac maent yn cael eu rhedeg mewn partneriaeth â Grŵp Llandrillo Menai.
 
Dywedodd Gwen Parry-Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol, Datblygu Gweithrediadau gyda chwmni Pŵer Niwclear Horizon: “Mae hwn yn gyfle unigryw ac anhygoel i’n prentisiaid ni yn eu blwyddyn olaf. Fe fyddan nhw nid yn unig yn gweithio mewn sawl gorsaf pŵer niwclear weithredol, ond hefyd yn cael cyfle i fyw a gweithio mewn gwlad wahanol gyda diwylliant, iaith a thîm newydd. Rydw i’n hynod falch ein bod ni wedi gallu trefnu hyn mewn partneriaeth â’n partner hyfforddi Tecnatom a darparu profiad mor werthfawr i’n prentisiaid ni.”
Bydd rhaglen y lleoliad, sy’n weithredol o 11 Medi 2018 tan fis Ebrill 2019, yn cynnwys y prentisiaid yn gweithio bob pedair wythnos yn Sbaen ar sawl safle niwclear, cyn gweithio am wythnos yn ôl gyda Horizon yng ngogledd Cymru.
 
Ychwanegodd Gwen Parry-Jones: “Rydyn ni mor falch o gael croesawu aelodau mwyaf newydd y tîm i Brosiect Wylfa Newydd. Mae ein rhaglen prentisiaeth yn parhau â’n hymrwymiad ni i fuddsoddi yn y genhedlaeth nesaf o weithwyr ac rydyn ni’n gobeithio y bydd y cyfle yma'n eu hysbrydoli nhw i weithio yn y diwydiant cyffrous yma ar ôl iddyn nhw ennill eu cymwysterau.”
 
Dywedodd Cari Jones, prentis blwyddyn gyntaf yn Horizon: “Rydw i mor gyffrous am fod wedi ymuno â Horizon, oherwydd rydw i wedi bod eisiau bod yn beiriannydd erioed. Fi ydi’r ail genhedlaeth yn fy nheulu i sy’n gweithio yn y diwydiant niwclear ar Ynys Môn ac felly rydw i’n falch o fod yn dilyn yn ôl eu troed nhw. Mae’r brentisiaeth yma’n gyfle gwych oherwydd mae’n golygu bod posib i mi weithio gan ennill cymwysterau newydd ar yr un pryd, ac aros ar yr ynys.”
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
Richard Foxhall
07807 769265
richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Phillippa Burgess
01242 507 702
phillippa.burgess@horizonnuclearpower.com
 
 
Er mwyn cofrestru eich diddordeb yng Nghynllun Prentisiaeth Dechnegol 2019 Horizon, anfonwch neges e-bost i gyrfaoedd@horizonnuclearpower.com neu ffoniwch 0800 954 9516.
 
I gael rhagor o wybodaeth am Wylfa Newydd a’r cyfleoedd a ddaw yn ei sgil, ewch i www.horizonnuclearpower.com, ffoniwch y llinell wybodaeth radffôn ar 0800 954 9516, neu anfonwch e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.
 
Nodiadau i olygyddion:
 
Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd Horizon gan Hitachi, Ltd. ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,800MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi hyd at 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda gweithlu adeiladu o hyd at 9,000.
 
Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
 
 
 
Mwy

NEWYDDION HORIZON - 22.08.2018

Pŵer Niwclear Horizon yn arwyddo rhagor o gontractau datblygu i symud ymlaen â’r cynlluniau ar gyfer adweithyddion Ynys Môn

~ Penodi Bechtel yn Gontractwr Rheoli Prosiect
~ Cytuno ar ragor o gontractau gyda Hitachi Nuclear Energy Europe a JGC

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi heddiw (22 Awst 2018) ei fod wedi penodi’r cwmni adeiladu Bechtel, sydd gyda’r gorau yn y byd, yn Gontractwr Rheoli Prosiect ar gyfer ei orsaf bŵer niwclear Wylfa Newydd arfaethedig ar Ynys Môn.

Mae Horizon hefyd wedi arwyddo rhagor o gontractau gyda Hitachi Nuclear Energy Europe (HNE) a JGC New Energy UK Limited (JGC) i barhau i ddarparu cefnogaeth yn ystod cam datblygu’r prosiect.
 
Mae'r cam yma’n cryfhau’r strwythur darparu ymhellach ac yn adeiladu ar y gwaith dwys sydd eisoes wedi cael ei wneud, gan alluogi’r prosiect i symud ymlaen i’r cam nesaf. Bydd Bechtel, y bydd bron i 200 o’i weithwyr yn gweithio yn Horizon, yn goruchwylio gwaith rheoli prosiect yr orsaf bŵer, gyda Horizon.
 
Fel Contractwr Rheoli Prosiect, bydd Bechtel yn defnyddio ei 120 mlynedd o brofiad a gwybodaeth o gyflawni prosiectau enfawr. Mae Bechtel wedi bod yn weithredol yn y maes adeiladu yn y DU am dros 60 o flynyddoedd, yn dylunio ac yn adeiladu gorsafoedd pŵer, purfeydd, systemau rheilffordd a rhwydweithiau cyfathrebu. 
 
Mae wedi bod yn ymwneud â dros 150 o orsafoedd pŵer niwclear, gan weithredu fel pensaer beiriannydd ar gyfer 71 o orsafoedd a gan adeiladu 42. Bydd y cwmni yn eistedd wrth galon sefydliad prosiect Wylfa Newydd, gan arwain y rhyngwyneb contractaidd a masnachol gyda chyflenwyr ar ran Horizon.
 
A thybio canlyniad llwyddiannus i’r prosiect, bydd Hitachi Nuclear Energy Europe yn cyflenwi Adweithyddion Dŵr Berwedig Uwch y DU ar gyfer yr orsaf bŵer, gan fanteisio hefyd ar eu harbenigedd technoleg i weithredu fel Pensaer Beiriannydd.  Bydd JGC yn parhau i ddarparu amrywiaeth o wasanaethau arbenigol sy’n ymwneud â´r ‘Cydbwysedd Offer’, y cydrannau a'r systemau ategol sydd eu hangen i ddarparu’r ynni y tu hwnt i’r uned gynhyrchu ei hun.
 
Meddai Duncan Hawthorne, Prif Weithredwr Pŵer Niwclear Horizon: “Mae’r cwmnïau hyn sydd gyda’r gorau yn y byd yn dod â chyfoeth o arbenigedd niwclear, peirianneg ac adeiladu i ategu ein sefydliad sy’n tyfu a byddan nhw’n ein helpu i efelychu llwyddiannau'r pedwar adweithydd ABWR blaenorol o ran cost ac amserlen. Mae dal angen pŵer niwclear dibynadwy ar y DU er mwyn helpu i weddnewid ein cymysgedd ynni, ac rydyn ni’n paratoi i gyflenwi hynny. Bydd ein gorsaf bŵer gyntaf yn rhatach na'r hyn sydd wedi bod o’r blaen ac ar ôl hynny, gyda chyllido clyfar, gwersi o’r gadwyn gyflenwi a’r ffaith na fydd angen gorbenion tro cyntaf, bydd costau prosiectau yn y dyfodol hyd yn oed yn is.”
 
Dywedodd Barbara Rusinko, Llywydd, Niwclear, Diogelwch ac Amgylcheddol yn Bechtel, “Rydyn ni wedi bod yn rhan o deulu Horizon ers blynyddoedd, ac mae hi wedi bod yn bleser gweithio ochr yn ochr â’r cwmni wrth iddo esblygu drwy ei gam datblygu.  Rydyn ni’n edrych ymlaen at ddod â’n harbenigedd i adeiladu gorsaf bŵer niwclear newydd nesaf y DU yn Wylfa Newydd yn ein rôl newydd fel Contractwr Rheoli Prosiect.”
 
Bydd gwreiddio Bechtel yn Horizon yn adlewyrchu’r math o berthynas cleient/contractwr sydd wedi bod yn llwyddiannus i gyflawni’r pedwar adweithydd niwclear ABWR blaenorol yn unol â’r amserlen a’r gyllideb.
 
Ym mis Mehefin, roedd Llywodraeth y DU wedi cadarnhau ei bod yn ystyried buddsoddi’n uniongyrchol ym mhrosiect Wylfa Newydd fel ffordd o sicrhau cyflenwadau fforddiadwy a sicr o bŵer carbon isel i Brydain. Ym mis Gorffennaf, roedd yr Arolygiaeth Gynllunio, sy’n ystyried ceisiadau am brosiectau seilwaith mawr, wedi derbyn cyflwyniad 41,000 tudalen o hyd am Orchymyn Cydsyniad Datblygu ar gyfer Wylfa Newydd. Mae disgwyl i’r cam archwilio ddechrau yn yr hydref.
 
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Ben Russell
07580 948 106
ben.russell@horizonnuclearpowr.com


Phillippa Burgess
01242 507 702
 phillippa.burgess@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 

Strwythur Cyflawni'r Prosiect (islaw)


Mae cyhoeddi’r contractau hyn yn dilyn dwy flynedd o gynnydd gwych gan Hitachi, Bechtel a JGC, yn cefnogi datblygiad y prosiect drwy eu gwaith yn y fenter ar y cyd Menter Newydd. Mae'r strwythur contractio rŵan wedi esblygu yn unol â cham nesaf y prosiect wrth iddo symud i’r cam cyn adeiladu.  
 
 
Gair am Pŵer Niwclear Horizon
 
Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd Horizon gan Hitachi, Ltd. ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,800MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi hyd at 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda gweithlu adeiladu o hyd at 9,000.
 
 
Gair am Bechtel
 
Mae Bechtel yn un o’r cwmnïau peirianneg, adeiladu a rheoli prosiect uchaf eu parch yn y byd. Gyda’u cwsmeriaid, maen nhw’n cyflawni prosiectau arloesol sy’n meithrin cynnydd tymor hir a thwf economaidd. Ers 1898, maen nhw wedi cwblhau dros 25,000 o brosiectau nodedig ar draws 160 o wledydd ac ar y saith cyfandir. Maen nhw’n gweithredu drwy bedwar busnes byd-eang. Seilwaith; Niwclear, Diogelwch ac Amgylcheddol; Olew, Nwy a Chemegau; a Mwyngloddio a Metelau.
 
 
Gair am Hitachi Nuclear Energy Europe
 
Mae Hitachi Nuclear Energy Europe yn is-gwmni wedi’i gofrestru yn y DU sy’n perthyn yn llwyr i Hitachi, Ltd., gan weithredu o dan Adran Systemau Niwclear Uned Busnes Ynni Niwclear Hitachi. Cafodd y cwmni ei ffurfio yn 2015 a dechreuodd weithredu ar 1 Ebrill 2016 gan ddarparu rheolaeth leol effeithiol a chyflawni busnes niwclear dethol yn y Deyrnas Unedig ac yn Ewrop.
 
 
Gair am JGC New Energy UK Limited
 
Cafodd JGC UK ei sefydlu ym mis Mawrth 2014 wrth i JGC ehangu’n fyd-eang. Fel is-gwmni sy’n perthyn yn llwyr i JGC Corporation, mae gan swyddfa JGC yn y Deyrnas Unedig dros 85 mlynedd o brofiad cryf o gwblhau prosiectau mewn amrywiaeth o ddiwydiannau, gan gynnwys LNG, puro, prosesu nwy, petrogemegau a hydrocarbonau eraill.
 
 

 
Mwy