Newyddion

Yma cewch yr holl newyddion ynghylch Pŵer Niwclear Horizon ac ein safleoedd yn Wylfa Newydd ac Oldbury.

Os ydych chi’n aelod o’r cyfryngau ac y byddech chi’n hoffi siarad â’n Swyddfa’r Wasg, ffoniwch: 0800 954 9516 neu e-bostiwch un o’r tîm: mediaenquiries@horizonnuclearpower.com. I lawrlwytho delwedd gyfrifiadurol (CGI) o safle Wylfa Newydd, cliciwch yma.
 

NEWYDDION HORIZON - 12.03.2019

Dewch i gwrdd â thîm Horizon yng Nghymhorthfa Agored mis Mawrth

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn gwahodd pobl leol i gwrdd â’r tîm yn ei Gymhorthfa Agored nesaf ddydd Llun 18 Mawrth.
Does dim angen trefnu apwyntiad ar gyfer y sesiwn galw heibio, a fydd yn cael ei chynnal rhwng 1pm a 6.30pm yn Neuadd Bentref Cemaes.  Bydd tîm Horizon ar gael i siarad â phobl leol ac i ateb unrhyw gwestiynau am Brosiect Wylfa Newydd.
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Materion Allanol Cymru yn Horizon: “Mae ein Cymorthfeydd Agored yn ffordd wych i ni gwrdd â phobl leol a siarad â nhw am Brosiect Wylfa Newydd.  Rydyn ni’n gwybod bod gan rai pobl gwestiynau o hyd yn dilyn y penderfyniad diweddar i ohirio’r prosiect, felly rydyn ni’n annog pawb sydd eisiau gwybod mwy i ddod i gwrdd â’r tîm”.
 
Mae rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd ar gael yn www.horizonnuclearpower.com, neu drwy ffonio 0800 954 9516, anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com neu ddilyn Horizon ar Twitter @horizonnuclear ac Instagram ‘horizonnuclear’.
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
   
Mwy

NEWYDDION HORIZON - 08.02.2019

Pŵer Niwclear Horizon yn cadarnhau dyddiad y Gymhorthfa Agored nesaf

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi y bydd ei Gymhorthfa Agored nesaf yn cael ei chynnal ddydd Llun 18 Chwefror yn Neuadd Bentref Cemaes.
Does dim angen trefnu apwyntiad ar gyfer y sesiwn galw heibio, a fydd yn cael ei chynnal rhwng 1pm a 7pm.  Bydd tîm Horizon yno i siarad â phobl leol am y Prosiect ac i ateb unrhyw gwestiynau.
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Materion Allanol Cymru yn Horizon: “Er bod y penderfyniad wedi cael ei wneud i ohirio Prosiect Wylfa Newydd, byddwn yn dal i gynnal ein Cymhorthfa Agored fisol ym mis Chwefror.   Rydyn ni'n ymwybodol iawn fod gan bobl leol gwestiynau o hyd am y penderfyniad diweddar a byddwn ni yno i helpu i’w hateb.”
 
Mae rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd ar gael yn www.horizonnuclearpower.com, neu drwy ffonio 0800 954 9516, anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com neu ddilyn Horizon ar Twitter @horizonnuclear ac Instagram ‘horizonnuclear’.
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
Mwy

NEWYDDION HORIZON - 17.01.2019

Horizon yn atal ei weithgareddau i adeiladu gorsafoedd niwclear newydd yn y DU

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi heddiw y bydd yn atal ei raglen i ddatblygu gorsafoedd niwclear yn y DU, yn dilyn penderfyniad gan ei riant gwmni Hitachi, Ltd. Mae Horizon yn datblygu gorsaf niwclear Wylfa Newydd ar Ynys Môn yng Ngogledd Cymru ac mae ganddo ail safle yn Oldbury on Severn yn Ne Swydd Gaerloyw.

Mae’r cwmni wedi rhoi gwybod i Lywodraeth y DU am y penderfyniad a wnaed yng nghyfarfod Bwrdd Hitachi ar 17eg Ionawr i beidio â bwrw ymlaen â’r rhaglen gyfredol o weithgareddau.

Dywedodd Duncan Hawthorne, Prif Weithredwr Pŵer Niwclear Horizon:

“Rydyn ni wedi dod yn ein blaenau’n dda ar bob agwedd o ddatblygiad y prosiect, gan gynnwys dyluniad y DU o’n hadweithydd a oedd wedi cael ei brofi, datblygu’r gadwyn gyflenwi ac yn enwedig adeiladu sefydliad galluog iawn o bobl dalentog ac ymrwymedig. 

“Rydyn ni wedi bod mewn trafodaethau agos gyda Llywodraeth y DU, ar y cyd â Llywodraeth Japan, ar yr ochr ariannu a’r trefniadau masnachol cysylltiedig ar gyfer ein prosiect ers blynyddoedd. Mae’n ddrwg iawn gennyf ddweud er gwaethaf ymdrechion gorau pawb a fu’n ymwneud â’r gwaith, nid ydym wedi gallu dod i gytundeb sy’n bodloni pawb dan sylw.

“O ganlyniad byddwn yn atal y gwaith o ddatblygu prosiect Wylfa Newydd, yn ogystal â’r gwaith sy’n ymwneud ag Oldbury, nes bydd modd dod o hyd i ateb. Yn y cyfamser, byddwn yn cymryd camau i leihau ein presenoldeb ond byddwn yn cadw’r opsiwn i ailgydio yn y datblygiad yn y dyfodol.”
 
Wrth drafod effeithiau’r penderfyniad hwn, dywedodd Mr Hawthorne:

“Yn amlwg bydd hyn yn cael effaith fawr ar bawb sy’n ymwneud â’n prosiect. Byddwn yn ceisio lleihau hyn cymaint ag y bo modd wrth i ni symud i’r cam nesaf a byddwn yn dechrau ymgynghori â’n staff ar unwaith ynghylch y goblygiadau. Staff sydd wedi dangos doniau, gwytnwch a phenderfyniad eithriadol i fynd â’r prosiect cymhleth a chyffrous hwn i’r cam yma.

“Byddwn hefyd yn ymgysylltu’n agos â nifer o randdeiliaid rhyngwladol ac yn y DU sydd wedi cefnogi datblygiad y prosiect yn gryf, yn enwedig cymuned Ynys Môn yng Nghymru a gynrychiolir gan Gyngor Sir Ynys Môn a Llywodraeth Cymru a’r cynrychiolwyr allweddol o amgylch Oldbury.”

Dywedodd Mr Hawthorne fod ynni niwclear yn dal yn hollbwysig er mwyn darparu’r ynni fforddiadwy a charbon isel sicr sydd ei angen ar y DU. 

“Fel y dangoswyd wrth i ni gwblhau’r Asesiad Dyluniad Generig ar gyfer Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch y DU, rwyf yn ffyddiog y gall y dechnoleg chwarae rhan bwysig i helpu i fynd i’r afael â’n hanghenion ynni a diwallu ein targedau o ran newid yn yr hinsawdd.  Wylfa Newydd ar Ynys Môn ydy’r safle gorau o hyd ar gyfer datblygu gorsaf niwclear yn y DU ac rydyn ni’n dal wedi ymrwymo i barhau i gyfathrebu â’r Llywodraeth a’n rhanddeiliaid allweddol eraill ynghylch y dewisiadau ar gyfer y dyfodol yn y naill safle a’r llall.”
 
- DIWEDD -
 
I gael gwybod rhagor cysylltwch â:
 
Horizon:
Ben Russell - 01242 713604 / 07580 948 106 / ben.russell@horizonnuclearpower.com
 
Phillippa Burgess - 01242 507702 / 07393802219 / phillippa.burgess@horizonnuclearpower.com
 
Richard Foxhall (Cyfryngau Cymraeg /Cymru a lleol) - 07807 769265 / richard.foxhall@horizonnuclearpower.com.
 
Hitachi:
Yoshimasa Doi – +44 (0)1628 585384 / Yoshimasa.doi@hitachi-eu.com
Kelly Smith – +44 (0)1628 585379 neu Kelly.smith@hitachi-eu.com
 
 
 
 
Nodiadau i olygyddion:
 
Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd. ym mis Tachwedd 2012. Mae’r cwmni yn datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd niwclear newydd i gynhyrchu o leiaf 5,800MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd ei safleoedd yn cyflogi hyd at 850 o bobl pan fyddan nhw’n weithredol gyda gweithluoedd adeiladu o hyd at 9.
 
Adnoddau Cyfryngau -  https://www.horizonnuclearpower.com/adnoddau-cyfryngau
 
 
Mwy

NEWYDDION HORIZON - 11.01.2019

Dysgwch ragor am Wylfa Newydd yng Nghymhorthfa Agored gyntaf 2019

Bydd Pŵer Niwclear Horizon yn cynnal ei Gymhorthfa Agored gyntaf yn 2019 ddydd Llun 21 Ionawr yn Neuadd Bentref Cemaes.
Rhwng 1pm a 7pm, bydd aelodau'r cyhoedd yn cael eu gwahodd i ddod draw i gwrdd â thîm Horizon a chael mwy o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd.  Mae croeso i bawb alw heibio felly does dim angen trefnu apwyntiad.
 
Mae’r Cymorthfeydd Agored, a gynhelir ar y trydydd dydd Llun o bob mis, yn gyfle i bobl weld yr wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect a gofyn unrhyw gwestiynau a allai fod ganddynt i aelodau o’r tîm. 
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Materion Allanol Cymru: “Wrth i ni aros am y penderfyniad ar ein Gorchymyn Cydsyniad Datblygu yng nghyswllt y cais cynllunio ac edrych ymlaen at ddechrau'r gwaith mawr arall, mae 2019 yn argoeli i fod yn flwyddyn arwyddocaol ar gyfer Wylfa Newydd. 
 
“Mae’r sesiynau galw heibio hyn yn rhoi’r cyfle i bobl leol siarad ag aelod o’r tîm bob mis a thrafod unrhyw ran o’r prosiect. Os na fyddwch chi'n gallu galw draw i’n Cymhorthfa Agored, mae ein tîm hefyd yn ymweld â phentrefi ar draws Ynys Môn yn ein cerbyd cymunedol bob wythnos, felly cadwch lygad allan ar Twitter i ddarganfod ble fydd y bws”.
 
Mae rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd ar gael yn www.horizonnuclearpower.com, neu drwy ffonio 0800 954 9516, anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com neu ddilyn Horizon ar Twitter @horizonnuclear ac Instagram ‘horizonnuclear’.
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
   
Mwy

NEWYDDION HORIZON - 18.12.2018

Gŵyl y gwledda...Cinio Nadolig yn dod â hwyl yr Ŵyl i drigolion Caergybi

Daeth hwyl yr Ŵyl yn gynnar i Gaergybi ddoe, wrth i drigolion hŷn a phlant meithrin eistedd i lawr gyda’i gilydd i fwynhau cinio Nadolig, diolch i rodd gan Pŵer Niwclear Horizon.

Mae’r Lunch Club Fundraising Group wedi bod yn darparu cinio Nadolig am ddim i bensiynwyr lleol dros y 14 mlynedd diwethaf yng Nghanolfan Gymunedol Gwelfor, ond oherwydd y cynnydd mewn prosiectau cymunedol eraill, roedd y tîm o wirfoddolwyr yn disgwyl rhagor o westeion eleni o Glwb Cinio Gwelfor a grŵp Mens Sheds Morlo.
 
Roedd y gwirfoddolwyr wedi gwneud cais i Gynllun Buddsoddi Cymunedol Horizon am gymorth ariannol i allu cynnal y cinio Nadolig eleni.  Roedd y cais wedi llwyddo ac roedd dros 80 o bobl hŷn wedi mwynhau twrci a chanu carolau.
 
Eleni daeth plant o Feithrinfa Morlo at y grŵp, gan eu bod wedi bod yn ymweld â chartrefi gofal lleol i wneud gwaith rhwng y cenedlaethau gyda’r preswylwyr.  Roedden nhw hefyd wedi cael mwynhau’r cinio Nadolig, a gafodd ei weini gan wirfoddolwyr lleol, gan gynnwys y Cynghorydd Robert Llewelyn Jones – Pencampwr Pobl Hŷn Cyngor Sir Ynys Môn – a staff o Horizon.
 
Dywedodd Veronica Huband, Ysgrifennydd y Lunch Club Fundraising Group: “Mae nifer o’r bobl hŷn a ddaw i’n grŵp yn wynebu nifer o anfanteision, fel salwch neu anabledd, colli cymar, unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol.  Mae'r clwb cinio wedi bod yn ffordd wych o ddod â’r gymuned at ei gilydd dros ginio poeth mewn awyrgylch croesawgar a dathlu’r Nadolig gyda ffrindiau.
 
“Hoffem ddiolch i dîm Horizon am eu rhodd caredig ac am ein helpu ni ar y diwrnod.  Fydden ni ddim wedi gallu cynnal y cinio Nadolig heb y cymorth ariannol, felly rydyn ni’n ddiolchgar dros ben.”
 
Dywedodd Gwen Parry-Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol, Datblygiadau Gweithredol yn Pŵer Niwclear Horizon: “Mae'r Nadolig yn amser i roi ac felly rydyn ni wrth ein bodd ein bod wedi gallu dod â rhywfaint o hwyl yr Ŵyl i Glwb Cinio Gwelfor.  Mae'r gwirfoddolwyr yn gweithio’n ddiflino i ddod a’r gymuned gyda'i gilydd a darparu cefnogaeth sydd wir ei hangen i rai o’r rheini sydd fwyaf agored i niwed mewn cymdeithas, felly roedden ni’n falch iawn o allu eu helpu i ddathlu’r Nadolig.”
 
I gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun Buddsoddi Cymunedol a sut i wneud cais, ewch i, www.horizonnuclearpower.com/cefnogir-gymuned.
 
Dysgwch ragor am Pŵer Niwclear Horizon a’r cynigion ar gyfer Wylfa Newydd drwy fynd i www.horizonnuclearpower.com/hafan, ffonio 0800 954 9516 neu anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.  I gael yr wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch @horizonnuclear ar Twitter ac Instagram.
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd Horizon gan Hitachi, Ltd ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,800MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi hyd at 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda gweithlu adeiladu o hyd at 9,000.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
 
 
 
Mwy

NEWYDDION HORIZON - 07.12.2018

Horizon i gynnal Cymhorthfa Agored olaf 2018 ar 17 Rhagfyr

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn cynnal ei Gymhorthfa Agored olaf o’r flwyddyn ddydd Llun 17 Rhagfyr yng Nghemaes.
Bydd pobl leol yn gallu dod i’r sesiwn galw heibio, rhwng 1pm a 7pm yn Neuadd Bentref Cemaes, i siarad ag aelodau o dîm Horizon a chlywed y newyddion diweddaraf am Brosiect Wylfa Newydd.
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Materion Allanol Cymru yn Horizon: “Dros y 12 mis diwethaf, rydyn ni wedi llwyddo i gyrraedd rhai o’r cerrig milltir mwyaf ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd, felly mae wedi bod yn flwyddyn gyffrous iawn i Horizon. O gyflwyno ein cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO) i roi cychwyn ar raglen arall o ddigwyddiadau cadwyn gyflenwi a derbyn mwy fyth o brentisiaid, mae wedi bod yn wych gweld y prosiect yn gwneud cymaint o gynnydd.
 
“Rydyn ni hefyd yn edrych i’r dyfodol at ein gwaith paratoi a chlirio'r safle, fydd yn dechrau yn ystod ychydig fisoedd cyntaf 2019, a’r gwaith o wella ffordd yr A5025 rhwng y Fali a safle Wylfa Newydd fydd yn dechrau tua’r un adeg. Bydd hyn i gyd yn golygu ein bod ni mor barod ag y gallwn fod ar gyfer y brif broses adeiladu, ar yr amod y caiff ein DCO ei gymeradwyo.
 
“Hoffem ddiolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi ein cefnogi ni yn 2018. Mae wedi bod yn anhygoel gweld cynifer o bobl yn ymweld â ni yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru ac yn Sioe Môn, gan roi adborth i ni ar ein digwyddiadau ymgynghori a dod i sgwrsio â’r tîm ar ein cerbyd cymunedol newydd.”
 
Mae rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd ar gael yn www.horizonnuclearpower.com, neu gallwch ffonio 0800 954 9516, anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com neu ddilyn @horizonnuclear ar Twitter ac Instagram.
 
 
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd Horizon gan Hitachi, Ltd ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,800MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi hyd at 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda gweithlu adeiladu o hyd at 9,000.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
 
 
 
Mwy