Newyddion

Yma cewch yr holl newyddion diweddaraf ynghylch Pŵer Niwclear Horizon ac ein safleoedd yn Wylfa Newydd ac Oldbury.

Os ydych chi’n aelod o’r cyfryngau ac y byddech chi’n hoffi siarad â’n Swyddfa’r Wasg, ffoniwch: 01242 713 677 (24awr) neu e-bostiwch un o’r tîm: mediaenquiries@horizonnuclearpower.com
 

NEWYDDION HORIZON - 13.04.2018

Sefydliad y Merched Ynys Môn yn barod gyda’u brwshys paent, diolch i rodd gan Horizon

Bydd cangen Ynys Môn o Sefydliad y Merched yn sicrhau bod tirnod lleol pwysig yn edrych ar ei orau cyn tymor twristaidd yr haf, diolch i rodd gan Bŵer Niwclear Horizon.
Mae cynllun Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd Pŵer Niwclear Horizon wedi helpu mwy na 150 o sefydliadau ledled Gogledd Cymru ers ei lansio yn 2014. Mae’r cyfraniad diweddaraf hwn i Sefydliad y Merched Ynys Môn wedi helpu Horizon i gyrraedd carreg filltir bwysig - buddsoddi mwy na £250,000 mewn achosion da, prosiectau a sefydliadau yn agos at safle Wylfa Newydd.
 
Mae’r grŵp wedi cael cyllid i gwblhau’r gwaith adnewyddu ar Neuadd Sefydliad y Merched a Tholldy Llanfairpwll. Yn atyniad lleol poblogaidd, roedd yr adeilad hefyd yn gartref i Sefydliad y Merched cyntaf Prydain yn 1915. 
 
Bydd gwaith adnewyddu ar y Tolldy, sydd wedi cael ei drawsnewid yn amgueddfa i ddangos man geni Sefydliad y Merched ym Mhrydain, yn sicrhau bod yr eiddo mewn cyflwr gwych cyn i lawer iawn o ymwelwyr gyrraedd dros fisoedd yr haf. 
 
Mae Sefydliad y Merched Llanfairpwll yn dal i weithredu o’r neuadd wreiddiol ac yn croesawu aelodau newydd yn rheolaidd. Ers cael ei sefydlu fwy na 100 mlynedd yn ôl, mae Sefydliad y Merched yn parhau i symud gyda’r oes, gan groesawu'r technolegau diweddaraf, mynd i'r afael â phroblemau lleol a chenedlaethol a gweithio’n ddiwyd mewn cymunedau lleol, a’r cyfan gan warchod treftadaeth y sefydliad.
 
Dywedodd Delyth Owen, Swyddog Cynnwys y Gymuned ym Mhŵer Niwclear Horizon: “Mae Tolldy a Neuadd Sefydliad y Merched yn Llanfairpwll yn bwysig iawn i’r gymuned ac mae iddyn nhw arwyddocâd arbennig ar lefel genedlaethol hefyd.
 
“Roedden ni’n falch iawn o allu cefnogi’r fenter ragorol yma ac roeddem yn hynod gyffrous o weld mai’r rhodd yma wnaeth ein helpu ni i gyrraedd carreg filltir y £250,000.” 
 
Dywedodd Audrey Jones, Trysorydd Ffederasiwn Sefydliadau'r Merched ar Ynys Môn: “Roedden ni wedi synnu at haelioni Horizon ac yn hynod falch o allu bwrw ymlaen â’r gwaith adnewyddu. Mae’r ddau adeilad yma yn Llanfairpwll o arwyddocâd mawr i bobl leol ac yn rhan bwysig o dreftadaeth genedlaethol Sefydliad y Merched. Mae gennym ni gyfrifoldeb enfawr i sicrhau eu bod yn cael eu cadw mewn cyflwr gwych ac yn hygyrch i’n haelodau ni ac ymwelwyr fel ei gilydd. Rydyn ni’n edrych ymlaen at ddechrau arni.”
 
I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd a sut i wneud cais, ewch i www.horizonnuclearpower.com/cefnogir-gymuned.
 
Mae posib cael gwybod mwy am Bŵer Niwclear Horizon a’r cynigion ar gyfer Wylfa Newydd drwy fynd i www.horizonnuclearpower.com, ffonio 0800 954 9516 neu anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.   
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Cafodd Pŵer Niwclear Horizon ei greu yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
 
 
Mwy

NEWYDDION HORIZON - 09.04.2018

Dewch i gwrdd â thîm Horizon yn y Gymhorthfa Agored nesaf

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn gwahodd unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am Brosiect Wylfa Newydd i alw draw yn ei Gymhorthfa Agored nesaf, a gynhelir ddydd Llun 16 Ebrill yn Neuadd Bentref Cemaes.

Nid oes angen apwyntiadau ar gyfer y sesiynau galw heibio, sy’n cael eu cynnal rhwng 1pm a 7pm. Bydd tîm Horizon ar gael i roi cyfle i bobl leol ofyn unrhyw gwestiynau sydd ganddynt am y Prosiect.
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon: “Mae ein Cymorthfeydd Agored yn ffordd wych i ni ddal ati i fod â phresenoldeb gweithredol yn y gymuned a sgwrsio am y gwaith rydyn ni’n ei wneud ledled Gogledd Cymru, yn ychwanegol at Brosiect Wylfa Newydd.
 
“Yn ddiweddar rydyn ni wedi dod yn berchen ar hen Ganolfan Ymwelwyr Wylfa ac rydyn ni’n brysur yn rhoi bywyd newydd yn yr hen adeilad. Rydyn ni wedi dechrau gweithio ar ei atgyweirio, gan sicrhau bod gwasanaethau’r adeilad yn cyrraedd y safonau presennol, a rhoi côt o baent yr oedd ei wir angen iddo. Mae gennym ni syniadau cyffrous ar gyfer dod â’r adeilad yn ôl i lygad y cyhoedd yn y dyfodol agos, felly cadwch lygad am fwy o wybodaeth am ein cynlluniau ar ôl i ni gwblhau’r gwaith adnewyddu.”
 
Mae rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd ar gael yn www.horizonnuclearpower.com, neu drwy ffonio 0800 954 9516, anfon neges e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com neu ddilyn Horizon ar Twitter @horizonnuclear ac Instagram ‘horizonnuclear’.
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – ar 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com 
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Cafodd Pŵer Niwclear Horizon ei greu yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
 
 
Mwy

NEWYDDION HORIZON - 06.04.2018

Myfyrwyr yn cael cipolwg ar weithio yn Wylfa Newydd

Rhoi cipolwg i fyfyrwyr o ysgolion ledled Ynys Môn a Gogledd Gwynedd ar sut brofiad yw gweithio yn Wylfa Newydd, fel rhan o Wythnos Cipolwg ar Waith 2018 Horizon.

Ar 9 Ebrill, bydd Horizon yn gwahodd myfyrwyr blwyddyn 11 a chweched dosbarth i wneud cais ar gyfer y cynllun eleni, a fydd yn cael ei gynnal ym mis Gorffennaf yng Nghanolfan Ynni Coleg Menai yn Llangefni.  Mae’r fenter boblogaidd yma gan Horizon yn cynnig cyfle i 28 o fyfyrwyr ledled Ynys Môn a Gogledd Gwynedd gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau a gaiff eu cynnal gan staff Horizon, sydd wedi’u dylunio i ysgogi’r myfyrwyr i feddwl am fywyd gwaith.
 
Yn ogystal â darganfod sut mae Horizon yn bwriadu adeiladu a gweithredu ei orsaf bŵer niwclear arfaethedig, bydd y myfyrwyr yn ymweld â’r safle i ddysgu mwy am y Prosiect a’r cyfleoedd cyflogaeth y bydd Wylfa Newydd yn eu cynnig i bobl ifanc leol. 
 
Yn ystod yr wythnos, bydd y myfyrwyr hefyd yn datblygu rhai o’r sgiliau allweddol y bydd angen iddynt eu defnyddio pan fyddant yn dechrau yn y byd gwaith.  Bydd hyn yn cynnwys cyfleoedd i ymarfer eu technegau cyfweld, ystyried pwysigrwydd cyfathrebu ac ymarfer eu sgiliau arwain a gweithio mewn tîm.  Ar ddiwedd yr wythnos, bydd gofyn i’r myfyrwyr greu a rhoi cyflwyniad i dîm Horizon, yn esbonio beth maen nhw wedi’i ddysgu am y Prosiect yn ystod yr wythnos.
 
Dywedodd Claire Burgess, Cydlynydd Rhaglen Addysg Pŵer Niwclear Horizon: “Rydyn ni’n gyffrous iawn o gynnal y rhaglen boblogaidd hon eto. 
 
“Mae’n gyfle ardderchog i gyflwyno pobl ifanc i’r gwaith y byddwn ni’n ei wneud ac i’w hysbrydoli ynglŷn â photensial gweithio gyda ni yn y dyfodol. Rydyn ni’n edrych ymlaen yn arw at eu croesawu i’r Ganolfan Ynni ac i’r safle yn yr haf”.
 
Dywedodd Jack Lander, a ymunodd â Horizon fis Medi diwethaf fel prentis: “Roeddwn i’n ddigon ffodus o gymryd rhan yn Wythnos Cipolwg ar Waith Horizon y llynedd. Cawsom ni i gyd gipolwg gwych ar beth gallai’r Prosiect hwn ei olygu i ni.  Rhoddodd syniad da iawn i ni o’r byd gwaith ac, yn fy achos i, roedd yn gam tuag at gael swydd gyda Horizon”.
 
Dyma ddyddiadau Wythnosau Cipolwg ar Waith eleni:
 • Blwyddyn 11: 9 – 13 Gorffennaf 2018
 • Blynyddoedd 12 a 13: 23 - 27 Gorffennaf 2018
 
Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn cymryd rhan wneud cais drwy wefan Pŵer Niwclear Horizon: www.horizonnuclearpower.com/addysg/Ol-16.
 
I gael rhagor o wybodaeth am Wylfa Newydd a’r cyfleoedd a ddaw yn ei sgil, ewch i www.horizonnuclearpower.com/hafan, ffoniwch y llinell wybodaeth radffôn ar 0800 954 9516, neu anfonwch e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com
 
- DIWEDD -
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Cafodd Pŵer Niwclear Horizon ei greu yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
 
 
Mwy

NEWYDDION HORIZON - 04.04.2018

Adroddiad ar y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau

Dywedodd y Prif Swyddog Gweithredol Duncan Hawthorne, ar ôl i Horizon gyhoeddi ei Adroddiad ar y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau:

“Rydw i wedi credu erioed bod llwyddiant y prosiect hwn wedi’i ysgogi gan ddoniau, ymrwymiad ac ymroddiad ein pobl.  Dylai Horizon fod yn lle ysbrydoledig i weithio, a dylem gefnogi uchelgeisiau gyrfaol ein pobl er mwyn parhau i ddenu a chadw’r doniau sydd eu hangen arnom i gyflawni nodau hirdymor heriol y cwmni.

“Yn hanesyddol, dynion sydd wedi bod fwyaf blaenllaw yn ein sector ac mae cyfrifoldeb arnom ni nid yn unig i unioni’r cydbwysedd, ond i ddenu a datblygu’r doniau gorau posib.  Mae’r ddau beth yn mynd llaw yn llaw.  Yn yr hirdymor, mae angen ymroddiad i hyrwyddo gyrfaoedd yn y diwydiannau STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, a mathemateg).

“Mae croesawu amrywiaeth a chynhwysiant yn hanfodol i iechyd ein cwmni a bydd yn ein helpu i ddatblygu ein pobl i wireddu eu llawn botensial a meddwl am syniadau newydd.  Bydd cael gweithlu sydd wir yn cynrychioli pob rhan o’r gymdeithas yn fantais enfawr i ni wrth i ni adeiladu busnes o’r radd flaenaf sy’n trin pobl yn deg, yn ogystal â chreu cyfleoedd i genedlaethau’r dyfodol. 

“Rydyn ni’n croesawu’r ffaith bod y Llywodraeth yn canolbwyntio ar y maes hwn ac yn cefnogi’r gofyniad i gyhoeddi data ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau.  Yn yr adroddiad hwn, rydyn ni wedi cyfleu rhai o’r heriau a wynebir gennym, yn ogystal â’r cynnydd rydyn ni’n ei wneud.  Fel tîm arwain, rydyn ni’n ymrwymedig i gau’r bwlch.  Edrychaf ymlaen yn arw at gyflwyno adroddiad ar ein cynnydd yn y dyfodol”.

Mae Horizon yn ymrwymedig i barhau i greu amgylchedd cynhwysol lle rydym yn cefnogi merched a’u datblygiad i swyddi arwain.  Rydym yn gwneud hyn mewn nifer o ffyrdd, yn cynnwys:
 • Rhaglen Llysgennad STEM lle bydd ein llysgenhadon, yn cynnwys ein graddedigion sy’n ddynion ac yn ferched, yn weithgar yn y gymuned ehangach drwy gydol y flwyddyn, yn cymryd rhan mewn digwyddiadau a ffeiriau gyrfaoedd er mwyn annog pobl i ddilyn gyrfa yn y sector, yn ogystal â chyflwyno’n uniongyrchol mewn ysgolion i fyfyrwyr o bob oedran 
 • Rhaglen allgymorth addysg - ‘Dyfodol’. Mae’r rhaglen hon yn gwneud mwy na dim ond annog merched a bechgyn i ddangos diddordeb mewn gyrfaoedd STEM, mae hefyd yn gwella sgiliau’r cymunedau o amgylch ein safleoedd
 • Cyfranogiad yn Rhwydwaith Rhyngweithiol y Merched. Mae’r fenter hon gan Hitachi yn hybu merched yn y gweithle i gyfnewid syniadau ac mae’n darparu cyfleoedd e-ddysgu, ymchwil, cysylltiadau ar-lein, digwyddiadau, mentora a chymorth parhaus
 • Cyfranogiad ym Mhwyllgor Amrywiaeth a Chynhwysiant Hitachi. Mae’r Pwyllgor hwn wedi bod yn datblygu fframwaith yn ddiweddar i’w rannu ag uwch reolwyr a chyflogeion, i dynnu eu sylw at werth a manteision cael gweithlu amrywiol a chynhwysol ac i ymgysylltu â nhw yn eu cylch.
 • Ymrwymiad i fentrau yn y diwydiant ehangach fel rhaglen Merched ym maes Niwclear y Sefydliad Niwclear (NI)
Mae sicrhau bod gan ferched yn Horizon gyfle cyfartal a llwybr gyrfa clir i swyddi uwch yn rhan hanfodol o’n cynllun gweithredu yn y dyfodol i fynd i’r afael â’r bwlch cyflog presennol rhwng y rhywiau.  Yn ogystal â hyn, i sicrhau llif o arweinwyr sy’n ferched, bydd Horizon yn datblygu ac yn cyflwyno rhaglenni sy’n darparu cyfleoedd i dyfu a datblygu a, lle bo angen, bydd yn canolbwyntio’n fwriadol ar ferched sy’n perfformio’n dda ac yn eu hannog i gymryd rhan mewn rhaglenni o’r fath.

I ddarllen Adroddiad Horizon ar y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau, cliciwch yma.


 
Mwy

NEWYDDION HORIZON - 19.03.2018

Horizon yn edrych ymlaen at Wanwyn 2018 yn y Gymhorthfa Agored nesaf

Bydd tîm Pŵer Niwclear Horizon yn siarad am y cynlluniau sydd ganddynt ar y gweill yng Nghymhorthfa Agored nesaf Wylfa Newydd, sy’n cael ei chynnal ddydd Llun 19 Mawrth yn Neuadd Bentref Cemaes.
Mae disgwyl i fisoedd y Gwanwyn fod yn rhai prysur iawn i Brosiect Wylfa Newydd, ac mae Cymorthfeydd Agored misol Horizon yn parhau i roi’r cyfle i bobl leol ddysgu mwy am y Prosiect ac i siarad ag aelodau o dîm y Prosiect. 
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon: “Mae’n gyfnod prysur a chyffrous iawn i ni gyd wrth i ni baratoi i gyflwyno ein Gorchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO), y cais cynllunio i adeiladu Wylfa Newydd, yn y misoedd nesaf.  Mae ein gwaith ar y safle yn parhau i ddatblygu’n dda. Rydym wedi adeiladu dwy sgubor newydd i ystlumod, ac rydym ni’n dal wrthi’n gwneud gwaith cloddio archeolegol.
 
"Mae ein Cymorthfeydd Agored yn parhau i roi cyfle rheolaidd i'r gymuned gwrdd â'r tîm a chael rhagor o wybodaeth am y Prosiect a'r cynnydd rydym ni'n ei wneud.” 
 
Gallwch ddysgu mwy am Brosiect Wylfa Newydd ar www.horizonnuclearpower.com/hafan, drwy ffonio 0800 954 9516, e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com neu ddilyn Horizon ar Twitter @horizonnuclear ac Instagram ‘horizonnuclear’.
 
 
- DIWEDD -
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall ar 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com 
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd uchel ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
Mwy

NEWYDDION HORIZON - 08.03.2018

Un o Weinidogion Cymru yn ymweld â Wylfa Newydd ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched

Heddiw (dydd Iau 8 Mawrth) daeth Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, i ymweld â Wylfa Newydd er mwyn clywed am y gwaith mae Pŵer Niwclear Horizon yn ei wneud i ddiogelu ac ehangu’r iaith Gymraeg ac i hyrwyddo cyfleoedd gyrfaoedd i bobl leol.

Wrth ymweld â'r safle ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched ac yn ystod Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau, cafodd y Gweinidog daith o amgylch safle Gorsaf Bŵer arfaethedig Wylfa Newydd er mwyn dysgu mwy am y prosiect a thrafod sut mae tîm Horizon yn ysbrydoli mwy o ferched i ddilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM).
 
Cafodd y Gweinidog gyfle i gwrdd â rhai o’r merched sy’n gweithio yn Horizon, gan gynnwys Nia James o Ddolgellau, Gwynedd, a Sophie Wright o'r Fali, Ynys Môn. Mae’r ddwy yn brentisiaid yn eu hail flwyddyn.
 
Cafodd y Gweinidog gyfle i gwrdd â Bethan Jones Parry hefyd, sef cadeirydd annibynnol Grŵp Llywio Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg Wylfa Newydd. Mae’r grŵp yn edrych ar sut bydd Horizon yn rheoli effeithiau Wylfa Newydd ar y Gymraeg, yn ogystal â chanfod ffyrdd y gallai’r prosiect ddiogelu’r iaith ar Ynys Môn ac yng Ngwynedd a Chonwy. 
 
Dywedodd Sasha Davies, Pennaeth Datblygu Strategol Cymru yn Horizon: “Roedd hi’n wych cael croesawu’r Gweinidog i’n safle – yn enwedig ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched – ac i gael dangos iddi rywfaint o’r gwaith rydyn ni’n ei wneud i annog mwy o ferched i ddilyn y math o yrfaoedd mae ein prosiect eisoes yn eu creu. Mae llawer o ferched yn rhan o’n tîm yn barod, gan gynnwys nifer o brentisiaid sy’n llysgenhadon STEM ardderchog i bobl ifanc. Rydyn ni’n ffodus bod gennym dîm mor dalentog ac amrywiol ac rydyn ni’n gobeithio byddan nhw’n parhau i ysbrydoli pobl eraill.
 
“Roedd hi hefyd yn wych cael siarad â’r Gweinidog am sut rydyn ni’n hyrwyddo’r Gymraeg; mae meithrin yr iaith yn bwysig iawn i ni.”
 
Dywedodd Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: “Fe wnes i fwynhau fy ymweliad â Wylfa Newydd yn fawr iawn. Roeddwn yn falch o glywed cynlluniau Horizon i wneud yn siŵr ei fod yn helpu’r Gymraeg i barhau i ffynnu ac i wneud yn siŵr bod y gymuned leol yn elwa ar ddatblygiad yr orsaf bŵer. 
 
“Roedd hi’n dda gennyf gwrdd â Nia a Sophie hefyd. Mae'r ddwy yn esiampl ardderchog o ferched ifanc yn sefydlu gyrfa ddiddorol a gwerthfawr i’w hunain drwy astudio pynciau STEM a bwrw prentisiaeth. Bydd hyn yn eu galluogi nhw i ddilyn gyrfa mewn amgylchedd technegol a medrus iawn sydd â llawer i’w gynnig o ran cynnydd, amrywiaeth y gwaith a diogelwch swydd.”
 
Mae rhagor o wybodaeth am Horizon a’i gynigion ar gyfer Wylfa Newydd ar gael yn www.horizonnuclearpower.com, drwy ffonio 0800 954 9516 neu drwy anfon e-bost at wylfaenquiries@horizonnuclearpower.com.
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
Phillippa Burgess – 01242 507702 neu phillippa.burgess@horizonnuclearpower.com   
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com  (SIARADWR CYMRAEG)
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Mae Nia James, Prentis Technegol yn Horizon, newydd ennill y Wobr Aur yng nghystadleuaeth Electroneg Ddiwydiannol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru, a bydd yn awr yn cynrychioli Cymru yn rownd derfynol y DU.
   
 • Bydd Horizon yn cyflwyno fersiwn terfynol o’i adroddiad ar yr Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg yn y misoedd nesaf, fel rhan o’i gais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO) i Arolygiaeth Gynllunio’r DU.
   
 • Cafodd Pŵer Niwclear Horizon ei greu yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
 
 
Mwy