Newyddion

Yma cewch yr holl newyddion diweddaraf ynghylch Pŵer Niwclear Horizon ac ein safleoedd yn Wylfa Newydd ac Oldbury.

Os ydych chi’n aelod o’r cyfryngau ac y byddech chi’n hoffi siarad â’n Swyddfa’r Wasg, ffoniwch: 01242 713 677 (24awr) neu e-bostiwch un o’r tîm: mediaenquiries@horizonnuclearpower.com
 

NEWYDDION HORIZON - 15.01.2018

Horizon yn cyhoeddi cymhorthfa agored gyntaf 2018

Bydd Cymhorthfa Agored gyntaf Pŵer Niwclear Horizon yn cael ei chynnal ddydd Llun 22 Ionawr yn Neuadd Bentref Cemaes.
Caiff pobl leol eu gwahodd i gwrdd â'r tîm rhwng 1pm a 7pm i gael rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd. Mae croeso i bawb alw heibio i'r sesiwn - does dim angen trefnu apwyntiad.
 
O fis Chwefror ymlaen bydd y digwyddiadau’n cael eu cynnal ar y trydydd dydd Llun o bob mis yn Neuadd Bentref Cemaes. Bydd y wybodaeth, y dogfennau, y mapiau a’r delweddau diweddaraf ar gael i’w gweld ym mhob sesiwn. 
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon: “Mae 2018 eisoes yn profi i fod yn flwyddyn brysur arall i ni yma yn Horizon wrth i ni barhau gyda’n paratoadau i gyflwyno ein Gorchymyn Cydsyniad Datblygu - y caniatâd sydd ei angen arnom i adeiladu Wylfa Newydd - i Lywodraeth y DU.  
 
“Fel rhan o’r paratoadau hyn, rydyn ni wedi mireinio manylion ein cynlluniau ac rydyn ni’n ymgynghori ar y diweddariadau hyn tan 16 Chwefror. Os hoffai unrhyw un gael rhagor o wybodaeth am hyn neu ddysgu mwy am y Prosiect, bydd ein tîm wrth law i ateb eich cwestiynau yn ystod ein cymhorthfa agored”.
 
Mae rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd ar gael yn www.horizonnuclearpower.com/hafan, neu drwy ffonio 0800 954 9516, anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com neu ddilyn Horizon ar Twitter @horizonnuclear ac Instagram ‘horizonnuclear’.
Mwy

NEWYDDION HORIZON - 12.01.2018

Horizon yn lansio ymgynghoriad ynghylch ardaloedd ar gyfer lliniaru er lles bywyd gwyllt a gofynion tir cyn cyflwyno’r prif gais am yr orsaf bŵer

Bydd Pŵer Niwclear Horizon yn ymgynghori ynghylch creu ardaloedd ecolegol newydd a chynefinoedd gwlyptir i helpu i leihau effeithiau posibl adeiladu Wylfa Newydd, ynghyd ag addasu ffiniau tir, rhwng 16 Ionawr ac 16 Chwefror.
 
Mae Horizon bellach bron wedi gorffen y gwaith o baratoi ei brif gais ar gyfer Wylfa Newydd, sef Gorchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO). Fel rhan o’r gwaith helaeth hwn mae Horizon wedi canfod bod angen rhai ardaloedd ychwanegol o dir ac mae angen y tir hwn am y rhesymau canlynol:
 • Creu neu wella safleoedd gwlyptir ledled Ynys Môn, a fyddai, yn ogystal â gwneud iawn am unrhyw effaith bosibl y gallai’r adeiladu ei chael ar Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) Tre’r Gof, sydd o fewn ffiniau ei safle, yn gwella  ecoleg y gwlyptir mewn mannau eraill ar yr ynys. Ar hyn o bryd mae Horizon yn edrych ar nifer o safleoedd rhwng Cemaes ac Amlwch ac i’r gogledd o Langefni
 • Ar gyfer dwy ardal liniaru ecolegol newydd er mwyn lleihau effeithiau’r cynlluniau i glirio’r safle ar fywyd gwyllt, a mân newidiadau i’n cysylltiad ag is-orsaf y grid cenedlaethol yn Ardal Datblygu Wylfa Newydd
 • Terfynau’r gorchymyn a gadarnhawyd (ffin yr holl dir sydd ei angen i wneud y gwaith) ar gyfer yr adrannau newydd o’r A5025 rhwng safle Horizon a’r Fali, a mân addasiadau i ffiniau’r Cyfleusterau arfaethedig Oddi ar Safle’r Orsaf Bŵer yn Llanfaethlu a Chanolfan Logisteg ym Mharc Cybi.
Mae Horizon yn cynnal ymgynghoriad ar yr agweddau hyn rhwng dydd Mawrth 16 Ionawr a dydd Gwener 16 Chwefror 2018. Bydd hyn yn rhoi cyfle i bobl leol gyflwyno eu hadborth cyn cyflwyno’r prif gais ar gyfer yr orsaf bŵer yn ystod Gwanwyn 2018.
 
Dywedodd Sasha Davies, Pennaeth Datblygu Strategol Cymru Horizon: “Fel un o brosiectau adeiladu mwyaf Ewrop, rydyn ni’n ymwybodol iawn bod adeiladu a gweithredu gorsaf pŵer niwclear yn brosiect tymor hir sy’n cynnwys ei heriau a’i effeithiau ei hun. Mae'r addasiadau hyn i’n cynigion ni’n cynnwys helpu i reoli unrhyw effaith ar yr ecoleg ar ein safle ac yn agos ato, ac mae’n rhan o’n hymrwymiad sylfaenol ni i fod yn amgylcheddol gyfrifol dros oes ein prosiect.
 
“Fel rhan o’r gwaith hwn rydyn ni wedi bod yn gweithio’n agos gyda Chyngor Sir Ynys Môn a Chyfoeth Naturiol Cymru ar gynnig i greu ardaloedd newydd o wlyptir ar Ynys Môn yn ogystal â gwella rhai sydd eisoes yn bodoli. Rydyn ni’n credu y bydd y mesurau pwysig hyn, ynghyd â dwy ardal ecolegol wrth ymyl y safle, yn helpu i ddiogelu a gwarchod bywyd gwyllt Ynys Môn wrth i ni adeiladu a gweithredu Wylfa Newydd.
 
“Mae gwrando ar farn trigolion am y cynigion hyn yn sicrhau ein bod yn parhau i roi Ynys Môn a Gogledd Cymru wrth galon yr hyn rydyn ni’n ei wneud, er mwyn i ni allu sicrhau manteision cadarnhaol am genedlaethau i ddod. Rydyn ni'n edrych ymlaen at gael cwrdd â phobl a chlywed eu sylwadau dros yr wythnosau nesaf.” 
 
Mae Horizon yn cynnal nifer o ddigwyddiadau a sesiynau galw heibio ar Ynys Môn ac yng Ngogledd Cymru.
 
DYDD GWENER 19 IONAWR 1pm – 4pm, Neuadd Goffa Amlwch, Amlwch
DYDD SADWRN 20 IONAWR 10am – 1pm, Neuadd y Dref Llangefni, Llangefni
DYDD SADWRN 20 IONAWR 4pm – 7pm, Neuadd Bentref Cemaes, Cemaes
DYDD MAWRTH 23 IONAWR 10am – 1pm, Neuadd Bentref Llanfachraeth, Llanfachraeth
DYDD MAWRTH 23 IONAWR 4pm – 7pm Gwesty The Valley Anglesey, y Fali
DYDD MERCHER 24 IONAWR 10am – 12pm Llyfrgell Conwy, Stryd y Castell
DYDD MERCHER 24 IONAWR 2pm – 5:30pm Canolfan Siopa Deiniol, Bangor
DYDD GWENER 26 IONAWR 2pm – 7pm Neuadd Bentref Cemaes, Cemaes
 
Bydd rhagor o wybodaeth ar gael am y cynigion pan fydd yr ymgynghoriad yn agor ddydd Mawrth 16 Ionawr. Gall unrhyw un sy’n methu dod i ddigwyddiad, neu sydd eisiau gwybod rhagor, edrych ar wefan ymgynghori Horizon yn www.horizonnuclearpower.com/ymgynghoriad. Mae rhagor o fanylion hefyd ar gael drwy ffonio llinell Radffon Horizon ar 0800 954 9516 a thrwy anfon e-bost i’r cyfeiriad ymholiadau, ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.
Mwy

NEWYDDION HORIZON - 18.12.2017

Croeso cynnes ar stryd fawr Amlwch diolch i Horizon

Mae rhodd gan Bŵer Niwclear Horizon wedi helpu Cwmni Cymunedol Amlwch Cyf i brynu system wresogi newydd sy’n arbed ynni ar gyfer Siop Gymunedol Amlwch, gan ei helpu i wasanaethu'r gymuned drwy gydol y flwyddyn.
Gwnaeth Cwmni Cymunedol Amlwch Cyf gais llwyddiannus am gyllid drwy gynllun Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd Horizon yn gynharach eleni. Mae’r rhoddion wedi galluogi'r grŵp i newid system wresogi bresennol y siop gymunedol am ddau bwmp gwresogi aer i aer ynni effeithlon - gan gadw’r siop yn gynnes, lleihau ôl troed carbon a lleihau costau rhedeg.
 
Agorwyd Siop Gymunedol Amlwch, sydd ar Stryd y Frenhines, gan Gwmni Cymunedol Amlwch Cyf ym mis Chwefror 2017 ac mae’n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr o’r dref. Mae’r siop yn adnodd gwerthfawr i’r gymuned leol, nid yn unig drwy werthu cynnyrch gwych ond hefyd drwy hybu treftadaeth Amlwch.  Mae’r tîm yn annog ailddefnyddio, ailgylchu a chynaliadwyedd ac mae’n rhan bwysig o gymuned Amlwch.
 
Unwaith bydd y siop wedi’i sefydlu’n iawn, bydd yn dod yn gwbl hunangynhaliol gyda’r arian dros ben yn cael ei ddefnyddio i gefnogi gweithgareddau a digwyddiadau cymunedol. Gobeithir y bydd y rhoddion cyntaf yn cael eu dosbarthu ar 1af Mawrth 2018. Gan weithio ochr yn ochr â'r Ganolfan Byd Gwaith a Cyfle Cymru, bydd cyfleoedd hyfforddi achrededig yn cael eu darparu i wirfoddolwyr er mwyn iddynt ennill profiad a magu hyder, a hefyd datblygu sgiliau newydd i’w trosglwyddo wedyn i’r gweithle.
 
Dywedodd Carli Evans-Thau, Ysgrifennydd Cwmni Cymunedol Amlwch Cyf: “Rydyn ni’n eithriadol ddiolchgar i Horizon am ein helpu ni i wella’r gwresogi yn y siop. Bydd y pympiau gwres newydd yn gwneud yr adeilad yn llawer rhatach ac yn fwy effeithlon i'w redeg, fel ein bod yn gallu rhoi unrhyw arian ychwanegol tuag at weithgareddau cymunedol.
 
“Fe wnaethon ni agor y siop i geisio cymryd lle rhai o’r busnesau sydd wedi gadael y dref yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Roedd y trigolion angen rhywle i brynu cynhyrchion lleol fforddiadwy, felly mae Siop Gymunedol Amlwch yn darparu’r gwasanaeth hwnnw, ond hefyd mae wedi dod yn ganolfan boblogaidd i bobl leol a thwristiaid. Mae’n bwysig cofio fodd bynnag na fyddai siop gymunedol yma o gwbl heb y tîm brwd o wirfoddolwyr a’r cyfranwyr hael.”
 
Dywedodd Delyth Owen, Swyddog Cynnwys y Gymuned yn Horizon: “Rydyn ni’n falch o gefnogi'r siop ac rydyn ni’n cydnabod bod mentrau cymunedol fel hyn yn gwbl hanfodol i’r dref. Rydyn ni’n meddwl ei bod yn bwysig iawn cefnogi busnesau cymunedol gydag effeithlonrwydd adnoddau ac ynni a bydd gosod y system wresogi newydd yn y siop yn helpu’r sefydliad i wneud hynny.”
 
Mae rhagor o wybodaeth am gynllun Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd Horizon ar gael ar ei wefan: www.horizonnuclearpower.com/cefnogir-gymuned..
 
I gael gwybod mwy am Bŵer Niwclear Horizon, ewch i www.horizonnuclearpower.com, anfonwch e-bost at ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com, ffoniwch 0800 954 9516, neu dilynwch Horizon ar Twitter @horizonnuclear ac Instagram ‘horizonnuclear’.
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
   
   
Mwy

NEWYDDION HORIZON - 14.12.2017

Cymeradwyo technoleg Adweithydd Dŵr Berw Uwch y DU – Cam ymlaen pwysig ar gyfer gorsaf Wylfa Newydd Horizon

Mae Horizon Nuclear Power yn croesawu’r cyhoeddiad heddiw bod Adweithydd Dŵr Berw Uwch y DU wedi’i gymeradwyo i’w ddefnyddio yn y DU, sy’n paratoi’r ffordd i’r dechnoleg gael ei hadeiladu yn natblygiadau arfaethedig Horizon ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn.

Bydd y prosiectau hyn yn creu degau o filoedd o swyddi ac yn y pen draw byddant yn darparu mwy na 5.4GW o drydan glân, diogel a fforddiadwy – digon i bweru tua 10 miliwn o gartrefi.
 
Mae’r gymeradwyaeth hon yn nodi cwblhad yr Asesiad Dyluniad Generig, asesiad trylwyr a gynhelir gan reoleiddwyr y DU. Cyrhaeddwyd y garreg filltir hon ar amser, diolch i ansawdd profedig yr Adweithydd ac i'r gwaith a wnaed ar y cyd gan dîm Hitachi-GE, Horizon a GE-Hitachi.
 
Dyma gyflawniad arall i'r Adweithydd Dŵr Berw Uwch, y mae pedwar ohonynt wedi’u hadeiladu a’u gweithredu’n llwyddiannus yn y gorffennol - ar amser ac o fewn y gyllideb - ac mae’r dyluniad bellach wedi cael ei gymeradwyo o dan bedair trefn reoleiddio wahanol ledled y byd.
 
Dywedodd Duncan Hawthorne, Prif Swyddog Gweithredol Horizon: “Mae hon yn garreg filltir enfawr i Horizon ac yn gam pwysig ymlaen i ni wrth sicrhau pŵer niwclear newydd sydd ei angen yn fawr yn y DU.  Gall ynni niwclear gyflenwi cryn dipyn o ynni carbon isel sefydlog, sy’n ei wneud yn rhan hollbwysig o gymysgedd trydan y wlad a phan fydd yn weithredol, bydd Wylfa Newydd a’n safle yn Oldbury yn cyflenwi pŵer dibynadwy, glân i’r DU am ddegawdau i ddod.
 
“Mae cryfder y tîm cyfunol a natur brofedig y dechnoleg, wedi sicrhau bod proses yr Asesiad Dyluniad Generig wedi’i chwblhau ar amser.”
 
Dywedodd Tadashi Kume, Llywydd a Chyfarwyddwr Cynrychioliadol Hitachi-GE: “Mae cyflawni safonau uchel iawn rheoleiddwyr y DU a chwblhau Asesiad Dyluniad Generig o fewn ein targed o bum mlynedd yn profi ymhellach gryfder y prosiect hwn, a gallu’r tîm i’w gyflawni.  Mae’r asesiad hwn yn drylwyr a thrwyadl, ac mae derbyn cymeradwyaeth ar amser yn glod i ddyluniad rhagorol Adweithydd Dŵr Berw Uwch y DU. 
 
“Ers 2012, rydym wedi bod yn destun proses asesu a chraffu fanwl iawn gan y rheoleiddwyr.  Drwy gydol y broses hon, mae eu harbenigedd a’u proffesiynoldeb wedi bod heb eu hail. Rydym yn edrych ymlaen yn awr i gynorthwyo Horizon i sicrhau trwydded safle penodol ar gyfer Wylfa Newydd.”
 
Mae cymeradwyo Asesiad Dyluniad Generig Adweithydd Dŵr Berw Uwch y DU yn ychwanegol at y cynnydd cyson sy’n cael ei wneud gan Horizon mewn perthynas â  phrosiect Wylfa Newydd.  Mae hyn yn cynnwys cyflwyno’r Cais am Drwydded Safle, a chwblhau’r trydydd ymgynghoriad cyhoeddus yn llwyddiannus.
 
Mae'r newyddion hefyd wedi cael ei groesawu'n ehangach:
 
 • Dywedodd Albert Owen AS, Aelod Seneddol dros Ynys Môn: "Rydw i'n croesawu'r newyddion heddiw bod yr Asesiad Dyluniad Generig ar gyfer Adweithydd Dŵr Berw Uwch y DU wedi cael ei gwblhau. Mae'r pedair blynedd o waith caled ac ymroddiad wedi dwyn ffrwyth. Dyma garreg filltir bwysig ac rydw i'n falch bod Adweithydd y DU wedi cyrraedd y safonau uchel iawn o ddiogelwch sy'n ofynnol gan reoleiddwyr y DU. Rydw i'n edrych ymlaen at ymgysylltu'n barhaus â thîm prosiect Wylfa Newydd a'i ddatblygiad yn y dyfodol".
   
 • Dywedodd Dennis Evans, Cadeirydd Grŵp Cyswllt annibynnol Prosiect Wylfa Newydd: "Rydw i'n falch iawn o nodi'r garreg filltir hon yn natblygiad y Prosiect. Mae'r ffaith bod yr asesiad trylwyr o Adweithydd Dŵr Berw Uwch y DU a gyflawnwyd dros bedair blynedd wedi bodloni Rheoleiddwyr y DU, o fewn yr amserlen a bennwyd gan Hitachi-GE, yn glodwiw ac yn ganmoladwy. Rydw i'n edrych ymlaen at weld y cynigion manwl terfynol ar gyfer datblygiad Wylfa Newydd maes o law, a hoffwn longyfarch y tîm am gwblhau'r Asesiad Dyluniad Generig".
   
 • Dywedodd Guto Bebb, Gweinidog yn Llywodraeth y Deyrnas Unedig: “Mae gan niwclear newydd rôl ganolog i’w chwarae yn ein dyfodol ynni, gan ddarparu pŵer diogel, carbon isel ac yn cefnogi swyddi a thwf economaidd. Mae helpu i roi Cymru ar flaen y gad ym maes technolegau'r dyfodol a phrosiectau twf glân yn amcanion sylfaenol ein Strategaeth Ddiwydiannol. Er hynny, mae’n rhaid i ni fod yn gwbl sicr y bydd unrhyw adweithydd niwclear a fydd yn cael ei ddefnyddio yn y wlad hon yn bodloni ein safonau diogelwch llym. Mae cyhoeddiad heddiw yn gam pwysig ymlaen i brosiect Pŵer Niwclear Horizon yn Wylfa Newydd ar Ynys Môn. Bydd yn dod â miloedd o swyddi i'r ardal leol a phŵer niwclear newydd i filiynau o gartrefi ledled y Deyrnas Unedig.”
   
  -     Dywedodd Ian Price, Cyfarwyddwr CBI Cymru: “Bydd Wylfa Newydd yn dod â manteision busnes enfawr i Gymru gyfan ac rydym felly’n croesawu cyhoeddiad heddiw’n fawr. Mae busnesau ar Ynys Môn ac ar draws Gogledd Cymru eisoes yn gweithio’n galed ar y prosiect ac mae newyddion heddiw yn gam mawr tuag at hyd yn oed ragor o gyfleoedd i gwmnïau yng Nghymru.”
   
 • Dywedodd Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Llywodraeth Cymru: "Rydw i wrth fy modd bod technoleg Adweithydd Dŵr Berw Uwch y DU Hitachi-GE wedi llwyddo heddiw i gwblhau Cam 4 o broses Asesiad Dyluniad Generig y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear. Mae cwblhau'r cam olaf hwn o fewn yr amserlen wreiddiol yn dipyn o gamp a hoffwn longyfarch pawb dan sylw am gyflawni hyn. Edrychwn ymlaen at weld prosiect Wylfa Newydd yn cymryd camau pellach yn 2018".
   
 • Dywedodd y Cynghorydd Llinos Medi, Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn: “Mae hon yn garreg filltir allweddol ar gyfer Hitachi-GE, Pŵer Niwclear Horizon, a cham pwysig arall ymlaen yn y daith i wireddu'r Wylfa Newydd. Mae'r Swyddfa Rheoli dros Niwclear (ONR) yn adnabyddus fel y rheoleiddiwr mwyaf caeth yn y byd, ac mae sêl bendith ganddynt yn dilyn yr Asesiad Dyluniad Generig cynhwysfawr yn rhoi hyder i ni yn niogelwch y dechnoleg sydd wedi ei darperir gan Hitachi-GE. Bydd Cyngor Sir Ynys Môn yn parhau i drafod gyda Pŵer Niwclear Horizon. Rydym wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth i sicrhau bod y prosiect yma’n elwa Ynys Môn a rhanbarth Gogledd Cymru’n ehangach.”
   
 • Dywedodd Rebecca Long Bailey AS , Ysgrifennydd Gwladol yr Wrthblaid dros Fusnes, Ynni a’r Strategaeth Ddiwydiannol: “Rwyf yn croesawu’r cyhoeddiad gan Bŵer Niwclear Horizon eu bod wedi cwblhau’r broses GDA a’u bod gam yn nes at gyflawni’r prosiect hwn. Mae ynni niwclear yn rhan bwysig o strategaeth ynni gytbwys i ddatgarboneiddio’r economi. Bydd Wylfa Newydd yn rhan allweddol o’r strategaeth ynni hon gan greu miloedd o swyddi crefftus â thâl da mewn rhannau o’r wlad sydd wir angen swyddi o’r fath.” 
 
 • Dywedodd y Gweinidog Ynni, Richard Harrington:Mae cyhoeddiad heddiw yn garreg filltir bwysig ar gyfer datblygu safleodd niwclear arloesol newydd yn y DU. Fel y nodwyd yn ein Strategaeth Ddiwydiannol, rydyn ni'n rhoi'r DU ar flaen y gad mewn technolegau yn y dyfodol sydd â'r potensial i greu gwerth a swyddi ledled y DU. Mae technoleg niwclear Pŵer Niwclear Horizon yn un enghraifft o hyn."
 
 • Dywedodd Tom Greatrex, Prif Weithredwr, Cymdeithas y Diwydiant Niwclear(NIA): “Mae cymeradwyo dyluniad ABWR y DU yn newyddion da i raglen niwclear newydd y DU. Dyma benllanw proses drwyadl, gadarn a manwl gan reoleiddwyr annibynnol y DU, sy’n cael ei chydnabod yn broses o’r radd flaenaf. Gyda dau draean o orsafoedd pŵer y DU yn cau rhwng 2010 a 2030, dyma gam pwysig ar gyfer darparu pŵer niwclear carbon isel diogel a dibynadwy ar gyfer y dyfodol, i gartrefi, busnesau a gwasanaethau cyhoeddus. Mae'r sector niwclear eisoes yn gyfrifol am £400 miliwn o gynnyrch domestig gros Cymru. Bydd prosiectau'r dyfodol yn adeiladu ar hyn, gan greu swyddi hyfedr iawn a darparu mwy o fudd economaidd i gymunedau lle bydd yn cael ei adeiladu.”
   
   
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:
 
Horizon: Richard Foxhall, richard.foxhall@horizonnuclearpower.com, 07807 769265
 
Hitachi-GE: Lowri Joyce, lowri.joyce@hitachi-hne.com, 07464 980601
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Bu Adweithydd Dŵr Berw Uwch y DU yn destun Asesiad Dyluniad Generig pedwar cam trylwyr a gynhaliwyd gan y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear (ONR), Asiantaeth yr Amgylchedd a Cyfoeth Naturiol Cymru, er mwyn craffu ar ei addasrwydd i’w ddefnyddio yn y DU.Mae’r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear wedi cyflwyno Cadarnhad Derbyn Dyluniad (DAC) i Adweithydd Dŵr Berw Uwch y DU ac mae Asiantaeth yr Amgylchedd a Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyflwyno Datganiad o Dderbynioldeb Dyluniad (SoDA).
   
 • Mae’r Asesiad Dyluniad Generig yn broses a ddefnyddir gan reoleiddwyr niwclear y DU i asesu addasrwydd posibl dyluniad i’w ddatblygu mewn lleoliad amhenodol yn y DU, gan archwilio diogelwch, gwarchodaeth amgylcheddol a diogeledd.  Mae cyflwyno Cadarnhad Derbyn Dyluniad a Datganiad o Dderbynioldeb Dyluniad yn nodi cwblhad llwyddiannus y broses hon.
 
 • Dechreuodd yr Asesiad Dyluniad Generig o Adweithydd Dŵr Berw Uwch y DU ym mis Ebrill 2013. Roedd y broses yn cynnwys asesiadau a chyflwyniadau manwl o 20 o ffrydiau gwaith pwnc, sy’n cynnwys tîm brig o fwy na 300 o Hitachi-GE a Horizon.
 
 • Mae Horizon wedi gweithio’n agos gyda’i gyflenwr adweithyddion, Hitachi-GE drwy’r broses Asesiad Dyluniad Generig, a'r cwmni hwn fydd yn gwneud cais am drwydded safle ar gyfer y datblygiadau arfaethedig.  Nid yw’r Asesiad ynddo’i hun yn rhoi caniatâd i adeiladu, ac mae Horizon yn dechrau yn awr ar broses o geisiadau diogelwch ac amgylcheddol ar gyfer safle penodol, ochr yn ochr â’i gais am drwydded safle niwclear.  Ar ôl sicrhau pob un o’r caniatadau hyn, gall Horizon symud ymlaen i adeiladu Wylfa Newydd.
 
 • Heddiw cyhoeddodd y rheoleiddwyr: y Cadarnhad Derbyn Dyluniad; y Datganiad o Dderbynioldeb Dyluniad; Adroddiadau Asesu ar gyfer pob pwnc (GDA Cam 4); Adroddiad Asesiad Cryno'r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear a Dogfen Penderfyniad Asiantaeth yr Amgylchedd a Cyfoeth Naturiol Cymru.
Maent hefyd wedi llwyddo i gyhoeddi pob Mater Rheoleiddiol ac Arsylwad Rheoleiddiol, gyda chynlluniau datrys a llythyrau cadarnhau yn www.onr.org.uk/new-reactors/uk-abwr/index.htm.
   
Gwybodaeth ychwanegol:
       
 
Horizon Nuclear Power:
Sefydlwyd Horizon Nuclear Power yn 2009 er mwyn datblygu gorsafoedd niwclear newydd yn y DU.  Cafodd ei brynu gan Hitachi, Cyf. (TSE: 6501)  o Japan ym mis Tachwedd 2012.  Mae’r cwmni yn datblygu cynlluniau i adeiladu o leiaf 5,400MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw.  Bydd eu safleoedd niwclear yn cyflogi hyd at 850 o bobl pan fyddant yn weithredol gyda gweithluoedd adeiladu o hyd at 8,500.  I gael mwy o wybodaeth am Horizon, ewch i www.horizonnuclearpower.com
 
Hitachi-GE Nuclear Energy, Cyf.:
Mae Hitachi-GE, menter a sefydlwyd ar y cyd gan Hitachi, Cyf. (TSE:6501) a GE ym mis Gorffennaf 2007, fel un o’r gweithgynhyrchwyr safleoedd mwyaf cynhwysfawr yn y byd, yn ymgymryd â gwaith datblygu, cynllunio, dylunio, gweithgynhyrchu, archwilio, gosod, cyn-gweithredu a chynnal offer sy’n gysylltiedig ag adweithyddion niwclear, a gall reoli prosiectau integredig.  Mae Hitachi-GE wedi bod yn gysylltiedig â 23 o adweithyddion yn Japan hyd yma, gan gynnwys y rhai sy’n cael eu hadeiladu yn awr.  I gael mwy o wybodaeth am Hitachi-GE, ewch i http://www.hitachi-hgne.co.jp/en/index.html
 
Mwy

NEWYDDION HORIZON - 12.12.2017

Bydd Horizon yn cynnal ei Gymhorthfa Agored olaf yn 2017 ar 18 Rhagfyr

Bydd Cymhorthfa Agored olaf Pŵer Niwclear Horizon yn 2017 yn cael ei chynnal ddydd Llun 18 Rhagfyr yng Nghemaes.
Gall pobl leol gwrdd â thîm Horizon yn y Neuadd Bentref rhwng 1pm a 7pm i gael rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd.  Caiff y Cymorthfeydd Agored eu cynnal ar y trydydd ddydd Llun o bob mis ac mae croeso i bawb alw heibio, felly does dim angen trefnu apwyntiad.
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon: “Rydyn ni wedi cael blwyddyn brysur a llwyddiannus iawn yn Wylfa Newydd.  Byddwn yn cael seibiant byr dros gyfnod y Nadolig, ac rydyn ni’n edrych ymlaen yn barod at y flwyddyn nesaf ac at gyflwyno ein Gorchymyn Caniatâd Datblygu - y cais cynllunio sydd ei angen arnom i adeiladu Wylfa Newydd - i Lywodraeth y DU.  Os hoffai unrhyw un ddysgu mwy am y Prosiect a chael gwybod beth sydd ar y gweill yn 2018, bydd ein tîm wrth law i ateb cwestiynau yn y Gymhorthfa Agored ddydd Llun 18 Rhagfyr.
 
“Hoffem ddiolch yn fawr hefyd i bawb sydd wedi ein cefnogi ni drwy gydol 2017; o ymweld â’r Eisteddfod a Sioe Môn a mynd i’n cloddfeydd archaeolegol, i roi adborth gwerthfawr i ni yn ein digwyddiadau ymgynghori yn ystod yr haf”.
 
Mae rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd ar gael yn www.horizonnuclearpower.com/hafan, neu drwy ffonio 0800 954 9516, anfon neges e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com neu ddilyn Horizon ar Twitter @horizonnuclear ac Instagram ‘horizonnuclear’.
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
   
Mwy

NEWYDDION HORIZON - 04.12.2017

Horizon yn cyhoeddi cyfleoedd prentisiaeth newydd

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi heddiw y bydd yn dechrau recriwtio ei drydedd garfan o brentisiaid technegol ddechrau 2018.
Mae cynllun prentisiaeth tair blynedd cynhwysfawr Horizon wedi’i gynllunio i helpu i ddatblygu gweithlu cryf a dawnus a all helpu i adeiladu a gweithredu gorsaf bŵer niwclear arfaethedig Wylfa Newydd ar Ynys Môn. Mae’r cynllun wedi’i gynllunio mewn partneriaeth â Grŵp Llandrillo Menai ac mae’n rhoi’r cyfle i fyfyrwyr creadigol, uchelgeisiol sy’n meddwl yn dechnegol i weithio ar brosiect seilwaith mawr a meithrin sgiliau a chymwysterau gwerthfawr ar yr un pryd.
 
Bydd Horizon yn chwilio am 12 prentis ychwanegol i ymuno â’r tîm cadarn presennol o 21 o brentisiaid technegol ym mis Medi’r flwyddyn nesaf. Bydd y garfan newydd yn gweithio yng nghampws Bangor Grŵp Llandrillo Menai cyn symud i’r Ganolfan Peirianneg newydd yng nghampws Llangefni ddechrau 2019, lle bydd y prentisiaid yn datblygu eu sgiliau peirianneg ac yn gweithio tuag at brentisiaeth Lefel 3 mewn cynnal a chadw peirianneg.  Fel yn y gorffennol, bydd y prentisiaid hefyd yn cael cyfle i ymweld â safleoedd peirianneg eraill ledled y DU i fynd i’r afael â gweithio mewn amgylchedd byw.
 
Dywedodd Duncan Hawthorne, Prif Swyddog Gweithredol Horizon: “Rydyn ni’n falch iawn o’n prentisiaid presennol a’r cyfraniad anhygoel maen nhw eisoes yn ei wneud at Brosiect Wylfa Newydd. Felly rydyn ni wrth ein bodd o gyhoeddi y byddwn yn derbyn trydedd garfan y flwyddyn nesaf. Mae’n gynllun gwych, ac yn un sy’n rhoi cyfle go iawn i bobl ifanc leol ddatblygu a defnyddio eu sgiliau mewn Prosiect mawr ar garreg eu drws.
 
“Fel busnes, rydyn ni’n ymrwymedig i fuddsoddi yn y genhedlaeth nesaf o brentisiaid medrus a chredwn fod gwneud hyn yn hollbwysig i lwyddiant y Prosiect. Bydd nid yn unig yn datblygu gweithwyr dawnus y dyfodol yma yng Ngogledd Cymru, ond bydd yn rhoi enw da i’r rhanbarth fel canolfan rhagoriaeth ym maes peirianneg niwclear. Mae hefyd yn rhan o’n buddsoddiad ehangach mewn sgiliau - sydd hefyd yn cynnwys buddsoddiad o £1 filiwn yng Nghanolfan Peirianneg newydd Coleg Menai a mwy na £500,000 ers 2010 ar gyfer cynllun ardderchog Cwmni Prentis Menai.
 
“Pob lwc i bawb sy’n gwneud cais. Rydw i’n edrych ymlaen at gwrdd â’n carfan newydd fydd yn dechrau’r flwyddyn nesaf”.
 
Dywedodd Dafydd Evans, Prif Swyddog Gweithredol Grŵp Llandrillo: “Mae’r cyhoeddiad heddiw yn newyddion da iawn i bobl ifanc Gogledd Cymru.  Rydyn ni’n ymrwymedig i weithio gyda Horizon i sicrhau bod pobl leol yn meithrin y sgiliau sy’n ofynnol i ddatblygu gyrfaoedd da yn Wylfa Newydd.  Rydyn ni’n falch iawn o fod yn gweithio gyda Horizon yn hyfforddi eu prentisiaid ac rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu’r garfan newydd yn 2018.  Gallant edrych ymlaen at hyfforddi yn y cyfleuster newydd o’r radd flaenaf ar ein Campws yn Llangefni”. 
 
Dywedodd Jessica Williams, un o brentisiaid Horizon: “Ymunais â Horizon ym mis Medi eleni ac mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn anhygoel.
 
"Wylfa Newydd yw un o’r prosiectau peirianneg ac adeiladu mwyaf ledled y DU, ac mae’r cyfle i weithio’n lleol i ddatblygu fy sgiliau a’m diddordeb mewn peirianneg yn rhy dda i’w golli. Rydw i’n edrych ymlaen at barhau i astudio ac annog unrhyw un â diddordeb mewn peirianneg dechnegol i wneud cais”.
 
Mae rhagor o wybodaeth am Gynllun Prentisiaeth Dechnegol Horizon ar gael ar-lein yn www.horizonnuclearpower.com/technical-apprenticeship-scheme. Bydd y cyfnod gwneud cais yn dechrau yn gynnar yn 2018.
 
- DIWEDD -
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Mae rhagor o wybodaeth am gynlluniau sgiliau a phrentisiaethau’r diwydiant niwclear ar gael yn:
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
Mwy