Newyddion

Yma cewch yr holl newyddion diweddaraf ynghylch Pŵer Niwclear Horizon ac ein safleoedd yn Wylfa Newydd ac Oldbury.

Os ydych chi’n aelod o’r cyfryngau ac y byddech chi’n hoffi siarad â’n Swyddfa’r Wasg, ffoniwch: 01242 713 677 (24awr) neu e-bostiwch un o’r tîm: mediaenquiries@horizonnuclearpower.com. I lawrlwytho delwedd gyfrifiadurol (CGI) o safle Wylfa Newydd, cliciwch yma.
 

NEWYDDION HORIZON - 09.11.2018

Cyfle i ddweud eich dweud yng Nghymhorthfa Agored nesaf Horizon

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn gwahodd aelodau’r cyhoedd i ddod draw i’w Gymhorthfa Agored nesaf yng Nghemaes ar ddydd Llun, 19 Tachwedd.
Bydd y sesiwn galw heibio, rhwng 1pm a 7pm yn Neuadd Bentref Cemaes, yn gyfle i bobl leol siarad ag aelodau o dîm Horizon a chlywed y newyddion diweddaraf am Brosiect Wylfa Newydd.   
 
Mae Horizon hefyd newydd lansio ymgynghoriad ar dri newid ansylweddol i’w Gais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO).  Bydd tîm bychan o arbenigwyr technegol yn bresennol yn y Gymhorthfa Agored ym mis Tachwedd i ateb unrhyw gwestiynau am yr ymgynghoriad a’r newidiadau arfaethedig.
 
Dywedodd  Ifer Gwyn, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid yn Horizon: “Ers i ni gyflwyno ein cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO) ym mis Mehefin, rydyn ni wedi nodi bod angen diwygio tri o’r gweithgareddau adeiladu: patrymau shifftiau gweithwyr, oriau gwaith a symudiadau Cerbydau Nwyddau Trwm (HGV).  Rydyn ni wedi llwytho’r manylion i fyny ar wefan ein hymgynghoriad, er mwyn i bobl ddysgu mwy am ein cynigion.
 
“Dydyn ni ddim yn disgwyl i'r newidiadau hyn greu unrhyw effeithiau amgylcheddol sylweddol newydd yn wahanol i’r rhai sydd wedi’u cyflwyno yn ein cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu, ond hoffem glywed beth yw barn pobl am ein newidiadau arfaethedig.  Mae’n bwysig bod y gymuned yn rhannu safbwyntiau â ni, felly rydyn ni’n gofyn i bobl leol anfon unrhyw adborth atom erbyn 6 Rhagfyr.”
 
Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys taflenni ffeithiau a dogfennau technegol manwl, am ymgynghoriad Horizon ar y newidiadau ansylweddol ar gael ar wefan ymgynghoriad Horizon: www.horizonnuclearpower.com/ymgynghoriad  
 
Mae rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd yn www.horizonnuclearpower.com, neu gallwch ffonio 0800 954 9516, anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com neu ddilyn @horizonnuclear ar Twitter ac Instagram.
 
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Claire Loveday – 07717 300379 neu claire.loveday@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
 
 
Mwy

NEWYDDION HORIZON - 24.10.2018

Horizon yn cynnal digwyddiad mawr i'r gadwyn gyflenwi

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn cynnal digwyddiad i’r gadwyn gyflenwi heddiw (dydd Mercher 24 Hydref) i roi cyfle i gyflenwyr a chontractwyr posibl Prosiect Wylfa Newydd ddysgu am y cannoedd o gyfleoedd sydd ar gael i fusnesau lleol a chenedlaethol.
Mae cynrychiolwyr o fusnesau ledled Ynys Môn, gogledd Cymru a thu hwnt wedi ymgasglu yn Venue Cymru, Llandudno, i ddysgu mwy am y cyfleoedd a fydd yn cael eu creu gan y prosiect i adeiladu gorsaf bŵer niwclear newydd ar Ynys Môn.  Mae'r digwyddiad wedi ei deilwra ar gyfer sefydliadau sy'n arbenigo mewn darparu nwyddau a gwasanaethau ar gyfer prif agweddau peirianneg, caffael ac adeiladu'r prosiect.
 
Mae cynrychiolwyr o Lywodraeth y Deyrnas Unedig, Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Ynys Môn a Chymdeithas y Diwydiant Niwclear yn cymryd rhan mewn trafodaethau drwy gydol y diwrnod, er mwyn dangos sut gallan nhw gefnogi cwmnïau yng Nghymru a'r tu hwnt i fod yn barod am fusnes.  Mae'r digwyddiad hefyd yn rhoi sylw i’r strwythur masnachol, y manteision ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, ansawdd a chwmpasau gwaith.
 
Dywedodd Rabih Hafez, Cyfarwyddwr Cynllunio Prosiectau Pŵer Niwclear Horizon, a Chadeirydd y digwyddiad: "Rydyn ni’n falch iawn ein bod ni'n cynnal y digwyddiad cadwyn gyflenwi cyntaf ers i ni gyhoeddi penodi’r cwmni adeiladu byd-enwog Bechtel fel Contractwr Rheoli Prosiect yr haf hwn a llofnodi contractau pellach gyda Hitachi Nuclear Energy Europe a JGC New Energy UK Limited (JGC).
 
"Rydyn ni wrth ein bodd yn gweld y cyffro ymysg busnesau sy'n awyddus i gymryd rhan yn y prosiect, ac mae'r ffaith fod pob lle wedi ei gymryd yn y digwyddiad hwn yn brawf o'r cyffro hwnnw.  Mae cynnal y digwyddiad hwn yn dangos ein bod ni yn awr mewn sefyllfa i siarad yn fanylach am y cyfleoedd a fydd yn cael eu datgloi gan y prosiect.  Mae'n arwydd gwych o gynnydd ac yn gyfle rhagorol i ni gyfarfod â busnesau ar draws y gadwyn gyflenwi, a rhoi cyngor iddyn nhw ar sut i baratoi ar gyfer Wylfa Newydd.”
 
Mae'r digwyddiad hefyd yn cynnwys stondinau arddangosfeydd gan y llywodraeth, diwydiant a sefydliadau lleol, gan gynnwys Cyngor Sir Ynys Môn, Cymdeithas y Diwydiant Niwclear, Llywodraeth Cymru, Dyfodol Adeiladu Cymru, Busnes Cymru Niwclear, Parth Menter Ynys Môn, Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, Grŵp Llandrillo Menai ac M-SParc.  Mae cyfle i gynrychiolwyr ddysgu mwy am sut gall y sefydliadau hyn helpu i gefnogi busnesau yng Nghymru.
 
Cynhelir rhagor o ddigwyddiadau dros y misoedd nesaf, a fydd yn edrych yn fanwl ar wasanaethau’r safle a’r cadwyni cyflenwi cysylltiedig.
 
Am ragor o fanylion ynghylch digwyddiadau i’r gadwyn gyflenwi yn y dyfodol, e-bostiwch supplier-event@horizonnuclearpower.com.
 
Dysgwch ragor am Pŵer Niwclear Horizon a’r cynigion ar gyfer Wylfa Newydd drwy fynd i www.horizonnuclearpower.com/hafan, ffonio 0800 954 9516 neu anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.   I gael yr wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch @horizonnuclear ar Twitter ac Instagram.
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd Horizon gan Hitachi, Ltd ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,800MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi hyd at 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda gweithlu adeiladu o hyd at 9,000.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
 
 
Mwy

NEWYDDION HORIZON - 16.10.2018

O’r galon: Horizon yn ariannu offer achub bywyd ar gyfer Ynys Môn

Bydd Calonnau Cymru - prif elusen y galon yng Nghymru - yn gallu gosod tri diffibriliwr arall, sydd eu hangen yn ddirfawr, ar gyfer y cyhoedd ar Ynys Môn, diolch i rodd gan Pŵer Niwclear Horizon.
Gwnaeth Calonnau Cymru gais i Horizon am gyllid o dan ei Gynllun Buddsoddi Cymunedol, i’w galluogi i osod diffibrilwyr newydd sy’n hawdd cael gafael arnynt o amgylch Ynys Môn. Bydd y rhodd hefyd yn cefnogi hyfforddiant am ddim ar ddefnyddio’r diffibrilwyr a CPR gan dîm o weithwyr meddygol proffesiynol yng Nghymru i’r rheini sydd yng ngofal yr offer achub bywyd.  
 
Dywedodd Nick Aitken, Rheolwr Codi Arian Calonnau Cymru yng Ngogledd Cymru: “Mae’r diffibrilwyr hyn, sy’n hawdd i’r cyhoedd gael gafael arnynt, yn ychwanegiad pwysig i Calonnau Cymru ar Ynys Môn. Os yw rhywun yn cael ataliad y galon, mae pob eiliad yn cyfrif. Mae tua 8000 o achosion o ataliad y galon sydyn yn digwydd y tu allan i ysbytai yng Nghymru bob blwyddyn, a dim ond 3% sy’n goroesi. Gall diffibriliwr ailddechrau'r galon yn ystod ataliad y galon, a gall achub bywydau. Pan gaiff ei ddefnyddio, gall y gyfradd oroesi gynyddu i 50%, ond mae’n hanfodol ymateb yn gyflym.
 
“Rydyn ni’n benderfynol o sicrhau nad oes neb yng Nghymru fyth yn bellach na 100m i ffwrdd o ddiffibriliwr allai achub eu bywyd. Mae hyn yn arbennig o bwysig yng nghefn gwlad Cymru lle gall ambiwlans gymryd mwy o amser i gyrraedd. Rydyn ni’n hynod o ddiolchgar i Horizon am ei gyfraniad hael at y prosiect hwn, fydd yn gweld tri diffibriliwr newydd yn cael eu gosod ar Ynys Môn”.
 
Dywedodd Gwen Parry-Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol, Datblygiadau Gweithredol yn Pŵer Niwclear Horizon: “Rydyn ni’n falch iawn o gefnogi Calonnau Cymru a’r gwaith pwysig mae’n ei wneud yma ar Ynys Môn a ledled Cymru. Gallai’r diffibrilwyr a’r hyfforddiant y bydd Calonnau Cymru yn eu darparu achub bywydau ar Ynys Môn. Rydyn ni’n hapus iawn i helpu elusen mor bwysig er mwyn iddi barhau i wneud gwaith da ar ran y gymuned”.
 
I gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun Buddsoddi Cymunedol a sut i wneud cais, ewch i, www.horizonnuclearpower.com/cefnogir-gymuned.
 
Dysgwch ragor am Pŵer Niwclear Horizon a’r cynigion ar gyfer Wylfa Newydd drwy fynd i www.horizonnuclearpower.com/hafan, ffonio 0800 954 9516 neu anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com. I gael yr wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch @horizonnuclear ar Twitter ac Instagram.
 
I gael rhagor o wybodaeth am Calonnau Cymru ac i ofyn am y gwaith pwysig mae’n ei wneud, ewch i http://welshhearts.org/
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd Horizon gan Hitachi, Ltd ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,800MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi hyd at 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda gweithlu adeiladu o hyd at 9,000.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
 
 
Mwy

NEWYDDION HORIZON - 05.10.2018

Dewch i gwrdd â thîm Horizon yn y Gymhorthfa Agored nesaf

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn gwahodd unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am Brosiect Wylfa Newydd i alw draw yn y Gymhorthfa Agored nesaf, ddydd Llun 15 Hydref.
Does dim angen trefnu apwyntiad ar gyfer y sesiynau galw heibio, a fydd yn cael eu cynnal rhwng 1pm a 7pm yn Neuadd Bentref Cemaes. Bydd tîm Horizon yno i siarad â phobl leol am y Prosiect ac i ateb unrhyw gwestiynau.
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhanddeiliaid yn Horizon: “Mae ein Cymorthfeydd Agored yn ffordd wych i bobl gael dysgu mwy am y Prosiect ac am ein gwaith yn y gymuned leol. Bydd siarad ag aelodau o’n tîm safle wyneb yn wyneb yn gyfle i bobl ddod i’n hadnabod ni’n well a gofyn unrhyw gwestiynau sydd ganddyn nhw am ein cynlluniau i adeiladu Wylfa Newydd – edrychwn ymlaen at weld pobl yno.”
 
Mae rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd yn www.horizonnuclearpower.com, neu gallwch ffonio 0800 954 9516, anfon e-bost i wylfaenquiries@horizonnuclearpower.com neu ddilyn @horizonnuclear ar Twitter ac Instagram.
 
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
 
 
 
Mwy

NEWYDDION HORIZON - 28.09.2018

Croeso ‘cynnes’ Clwb Rygbi Porthaethwy i nawdd gan gwmni Pŵer Niwclear Horizon

Mae Clwb Rygbi Porthaethwy wedi trawsnewid ei hen system wresogi a goleuo drwy gyfnewid ei hen offer am ddewisiadau newydd sy'n defnyddio ynni’n effeithlon, diolch i rodd gan gwmni Pŵer Niwclear Horizon.

Gwnaeth y clwb rygbi gais i Horizon am gefnogaeth ariannol drwy ei Gynllun Buddsoddi Cymunedol, er mwyn iddyn nhw allu newid hen oleuadau stribed fflwroleuol y clwb am rai LED newydd, a fydd yn gwella effeithlonrwydd ynni'r adeilad. Roedd angen iddyn nhw hefyd newid y gwresogydd trydan aneffeithlon presennol i alluogi chwaraewyr y clwb a grwpiau cymunedol eraill i barhau i ddefnyddio adeilad y clwb yn ystod misoedd y gaeaf.
 
Mae adeilad y clwb yn nid yn unig yn darparu ar gyfer Clwb Rygbi Porthaethwy a thimau ieuenctid y clwb, ond mae hefyd yn cael ei ddefnyddio gan nifer o grwpiau cymunedol a sefydliadau addysgol, gan gynnwys Prifysgol Bangor, Môn Actif Woods, Chwilio ac Achub Môn, meithrinfa Babinogion ac Ysgol David Hughes.
 
Dywedodd Sion Hughes, ysgrifennydd er anrhydedd Clwb Rygbi Porthaethwy: "Mae tua 600 o bobl yn defnyddio adeilad ein clwb bob blwyddyn, felly rydyn ni wedi bod yn gweithio'n galed i ddiweddaru ein cyfleusterau a sicrhau eu bod nhw'n cyrraedd safonau modern. Mae'r gwelliannau wedi cael eu gwireddu drwy'r arian rydyn ni wedi ei godi drwy ein mentrau ein hunain a chefnogaeth gan gwmnïau fel Horizon.
 
“Rydyn ni’n hynod ddiolchgar i Horizon am ei gyfraniad hael at y prosiect hwn, sydd nid yn unig yn creu amgylchedd cynhesach a brafiach, ond un sy'n fwy effeithlon o ran ynni ac sy’n cadw ein costau i lawr.”
 
Dywedodd Gwen Parry-Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol, Datblygu Gweithrediadau gyda chwmni Pŵer Niwclear Horizon: “Mae rygbi wrth wraidd diwylliant Cymru, ac mae clybiau fel Clwb Rygbi Porthaethwy yn chwarae rhan fawr o ran dod â phobl o bob oed at ei gilydd i fwynhau chwarae a gwylio chwaraeon. Rydyn ni'n falch iawn o helpu'r clwb i foderneiddio ei gyfleusterau, fel y gall barhau â'i waith da yn y gymuned a lleihau ei ôl troed carbon.”
 
I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun Buddsoddi Cymunedol a sut i wneud cais, ewch i, www.horizonnuclearpower.com/cefnogir-gymuned.
 
Dysgwch ragor am Pŵer Niwclear Horizon a’r cynigion ar gyfer Wylfa Newydd drwy fynd i www.horizonnuclearpower.com/hafan, ffonio 0800 954 9516 neu anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.   I gael yr wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch @horizonnuclear ar Twitter ac Instagram.
 
Am ragor o wybodaeth ynghylch Clwb Rygbi Porthaethwy ac i holi ynghylch defnyddio ei gyfleusterau, ewch i menaibridge.rfc.wales
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd Horizon gan Hitachi, Ltd. ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,800MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi hyd at 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda gweithlu adeiladu o hyd at 9,000.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
 
 
Mwy

NEWYDDION HORIZON - 24.09.2018

Mae Horizon yn gwahodd cymunedau i helpu i ysbrydoli eraill am ddyfodol cyffrous Ynys Môn

Bydd cerbyd cymunedol Horizon yn mynd ar y strydoedd i gwrdd â phobl ar draws Ynys Môn a gogledd Cymru i ddysgu sut maent yn gobeithio elwa ar Brosiect Wylfa Newydd.
O ddydd Gwener 28 Medi i ddydd Mawrth 2 Hydref, bydd tîm Horizon yma a thraw ar draws yr ynys a gogledd Cymru yn siarad â chymunedau am gyfleoedd posibl y prosiect ac i annog pobl i ddechrau meddwl sut gallen nhw fanteisio ar yr hwb a ddaw i’r rhanbarth gyda Wylfa Newydd.
 
Mae Horizon yn gobeithio dod o hyd i nifer o bobl o gymunedau o amgylch Ynys Môn a gogledd Cymru a fyddai’n barod i fod yn rhan o ymgyrch gyfathrebu newydd yn y flwyddyn newydd, lle gallant rannu, yn eu geiriau eu hunain, pa mor gyffrous ydynt ynglŷn â'r dyfodol ac a allai fod yn paratoi i fanteisio ar y cyfleoedd a ddaw gyda’r prosiect. 
 
Wrth rannu eu storïau, mae Horizon yn gobeithio ysbrydoli mwy o bobl i ddarganfod sut gallai eu teuluoedd, eu busnesau a’u cymunedau nhw elwa hefyd.
 
Rydyn ni eisiau cysylltu â chymunedau a busnesau ledled Ynys Môn a gogledd Cymru er mwyn rhoi gwybod iddynt am y manteision a’r cyfleoedd a ddaw gyda’r prosiect,” meddai Gwen Parry-Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol –  Datblygiadau Gweithredol.
 
“Ochr yn ochr â'r cyfleoedd hyn, gwyddom y bydd Wylfa Newydd yn creu miloedd o swyddi newydd, a hynny yn y maes adeiladu, gweithrediadau parhaus ac ymhob rhan o'r gadwyn gyflenwi yn ehangach, gan gael effaith enfawr ledled y rhanbarth. Y cam cyntaf yw siarad efo pobl i weld sut maen nhw’n meddwl am baratoi ar gyfer y prosiect er mwyn i ni ddefnyddio eu storïau i ysbrydoli eraill am y bennod gyffrous nesaf yn nyfodol Ynys Môn. Rydyn ni'n edrych ymlaen at glywed ganddyn nhw,” meddai Gwen.
 
Mae Horizon yn gobeithio darganfod storïau am sut mae pobl yn paratoi i elwa ar Brosiect Wylfa Newydd, er mwyn eu rhannu mewn ymgyrch gyfathrebu yn y dyfodol i annog pobl eraill ar yr ynys i feddwl am y manteision economaidd a chymdeithasol a ddaw gyda’r prosiect.

Bydd tîm Horizon yn ymweld â'r lleoliadau hyn yn ei gerbyd cymunedol. Dewch draw i ddweud sut rydych chi’n meddwl y bydd y prosiect yn dod â newid cadarnhaol i'r ynys:
 
  9am i 11.30am 1pm i 2.30pm 4pm i 5.30pm
Dydd Gwener 28 Medi Marchnad Amlwch
Ffordd Porth Llechog
 
Llannerch-y-medd  
Maes Parcio Stesion y Llan, Stryd y Bont
Benllech
Mae Parcio Wendon Uchaf
 
 
Dydd Sadwrn 29 Medi Marchnad Llangefni
Maes Parcio Neuadd y Dref
 
Rhosneigr
Maes Parcio Rhosneigr, Awel-y-Môr
Caergybi  
Maes Parcio Lower Hill Street
Dydd Sul 30 Medi Sêl Cist Car Mona
Cae Sioe. Gwalchmai, Caergybi
Biwmares
 
Sgwâr y Castell
 
Dydd Llun 1 Hydref Cemaes
Maes Parcio Llyfrgell Cemaes
 
Y Fali
Gwesty'r Valley, Ffordd Llundain
Llanfairpwllgwyngyll PringlesFfordd Caergybi
Dydd Mawrth 2 Hydref Caernarfon
Y Maes
Bangor
Maes Parcio Glanrafon
 

I gael mwy o wybodaeth, ewch i www.horizonnuclearpower.com/barodamwylfanewydd.
 
 
- DIWEDD -
 
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd Horizon gan Hitachi, Ltd. ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,800MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi hyd at 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda gweithlu adeiladu o hyd at 9,000.
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
Mwy