Newyddion

Yma cewch yr holl newyddion diweddaraf ynghylch Pŵer Niwclear Horizon ac ein safleoedd yn Wylfa Newydd ac Oldbury.

Os ydych chi’n aelod o’r cyfryngau ac y byddech chi’n hoffi siarad â’n Swyddfa’r Wasg, ffoniwch: 01242 713 677 (24awr) neu e-bostiwch un o’r tîm: mediaenquiries@horizonnuclearpower.com. I lawrlwytho delwedd gyfrifiadurol (CGI) o safle Wylfa Newydd, cliciwch yma.
 

NEWYDDION HORIZON - 13.07.2018

Y gwynt yn hwyliau pobl ifanc Ynys Môn diolch i Pŵer Niwclear Horizon

Mae plant ysgol ledled Cymru yn dysgu sgiliau mynd mewn cychod a hwylio newydd yr haf yma, diolch i gyllid buddsoddiad cymunedol gan Pŵer Niwclear Horizon.

Mae Horizon wedi dyfarnu cyllid i gefnogi All Afloat, elusen a sefydlwyd gan staff o Gymdeithas Hwylio Frenhinol Cymru sy’n ceisio weddnewid bywydau pobl ifanc drwy'r sgiliau craidd sy’n cael eu dysgu drwy fynd mewn cychod a hwylio.
 
Er bod gan Ynys Môn 130 milltir o arfordir, nid oes nifer o bobl ifanc yn cael cyfle i roi cynnig ar hwylio a dysgu sgiliau allweddol fel diogelwch cychod, llywio a sut mae hwylio. Mae hwylio hefyd yn gallu rhoi hwb i hyder, gwaith tîm a hunanddibyniaeth, ac arwain at amrywiaeth o yrfaoedd.
 
Er mwyn sicrhau bod cynifer o blant â phosibl yn gallu cymryd rhan yn y gweithgareddau, roedd yr elusen wedi cyflwyno cais yn ddiweddar i Gynllun Buddsoddi Cymunedol Horizon i gael cyllid tuag y rhaglen i sicrhau digwyddiadau yn y dyfodol. Dros yr haf bydd nifer o weithgareddau hwylio’n cael eu cynnal yng Nghaergybi, a phen llanw hynny fydd Gŵyl OnBoard y Gymdeithas Hwylio Frenhinol yn Llyn Tegid yng Ngwynedd ym mis Medi.
 
Mae’r gweithgareddau’n cael eu cynnal wrth i Gymru ddathlu ‘Blwyddyn y Môr’, ymgyrch sydd wedi cael ei lansio gan Croeso Cymru i dynnu sylw at brydferthwch a phwysigrwydd 870-milltir arfordir Cymru, sy’n golygu bod 2018 yn amser perffaith i fynd allan ar y môr a dysgu mwy am hwylio.
 
Dywedodd Sasha Davies, Pennaeth Datblygu Strategol Cymru yn Horizon: “Rydyn ni’n gyffrous iawn ein bod yn rhan o’r rhaglen hon. Mae’r môr yn chwarae rhan mor bwysig ym mywydau pobl Ynys Môn ac mae’n wych bod yn rhan o gamp sy’n rhoi’r cyfle i bobl ifanc ddatblygu sgiliau newydd mewn amgylchedd diogel a chefnogol, y gallen nhw wedyn eu defnyddio drwy gydol eu bywydau.” 
 
Dywedodd Philip Braden, Un o Ymddiriedolwyr All Afloat: “Rydyn ni’n arbennig o ddiolchgar i Horizon am y gefnogaeth. Heb fuddsoddiad gan sefydliadau a busnesau lleol ni fyddem yn gallu cynnig y gweithgareddau hyn, ac yn y pen draw byddai cenedlaethau’r dyfodol yn colli allan ar sgiliau bywyd hollbwysig. Rydyn ni eisoes yn disgwyl cael haf prysur o weithgareddau, a fydd yn gweld dros 150 o blant lleol yn mynd ar y môr ar draws Gogledd Cymru.”
 
Mae Cynllun Buddsoddi Cymunedol Horizon yn parhau i gefnogi sefydliadau a phrosiectau ledled Ynys Môn a Gogledd Cymru, ac mae wedi buddsoddi dros £270,000 ers 2014.
 
I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun Buddsoddi Cymunedol a sut i wneud cais, ewch i, www.horizonnuclearpower.com/cefnogir-gymuned.
 
Dysgwch ragor am Pŵer Niwclear Horizon a’r cynigion ar gyfer Wylfa Newydd drwy fynd i www.horizonnuclearpower.com/hafan, ffonio 0800 954 9516 neu anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.   
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Claire Loveday – 07717 300379 neu Claire.Loveday@Horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
 
 
 
Mwy

NEWYDDION HORIZON - 10.07.2018

Ymateb Horizon i'r Adroddiad ar Asesiad y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol

Ar y cyd ag ynni adnewyddadwy, mae gan bŵer niwclear ran hollbwysig i'w chwarae wrth fynd i'r afael â'r heriau mawr y mae'r DU yn eu hwynebu yng nghyswllt ynni. Mae modd i ynni niwclear wneud hynny mewn ffordd gost-effeithiol, ac fe fydd yn gwneud hynny.

Mae profiadau nifer o wledydd wedi dangos bod pŵer niwclear yn llwybr cadarn i sicrhau datgarboneiddio ar lefel genedlaethol. Mae hyn yn cael ei ategu yn y DU, lle mae ynni niwclear yn darparu 45% o ynni carbon isel y DU ar hyn o bryd ac, ynghyd ag ynni adnewyddadwy, mae'n sicrhau bod tua 50% o drydan y wlad yn lân ac yn gynaliadwy.
 
Fodd bynnag, mae hyn yn golygu bod angen mynd i'r afael â hanner arall ein cyflenwad er mwyn bodloni ein hymrwymiadau yng nghyswllt y newid yn yr hinsawdd. Mae hyn – ynghyd â gorsafoedd pŵer presennol yn cau'n barhaus, cynnydd disgwyliedig yn y galw yn ystod cyfnodau brig, a thrydaneiddio gwres a thrafnidiaeth – yn dangos graddfa enfawr yr heriau sy'n ein hwynebu er mwyn sicrhau dyfodol carbon isel. Mae awgrymu mai nawr yw'r amser i gael gwared â'r opsiynau carbon isel neu gyfyngu ar faint ohonynt sy'n cael eu cyflwyno yn peri risg o niweidio ein cyfle i gyflawni'r heriau hyn.
 
Mae astudiaeth annibynnol a gomisiynwyd gan y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol fel sail i'w asesiad yn dangos y dasg sydd o'n blaenau yn y sector niwclear – sef dim carbon erbyn 2050 er mwyn cyrraedd y targedau o ran carbon – ac y gall ynni niwclear ac adnewyddadwy "...gyflawni'r un lefel o ddatgarboneiddio am gostau tebyg".  Mae ynni adnewyddadwy wedi dangos yr effeithiau cadarnhaol y gall rhaglen gynaliadwy ei chael ar gostau. Drwy ei gyflwyno dro ar ôl tro a dysgu am y gadwyn gyflenwi, a gydag economïau ar raddfa fawr, dyluniad sefydledig a chyllid mwy dyfeisgar, gall ynni niwclear wneud yr un fath. Mae'r Llywodraeth wedi ymrwymo i leihau costau yn ei Bargen Sector Niwclear ddiweddar, sy'n rhoi'r diwydiant niwclear wrth wraidd Strategaeth Ddiwydiannol y Llywodraeth.
 
Mae pŵer niwclear yn hanfodol er mwyn sicrhau dyfodol ynni carbon isel cymysg y DU. Gyda chefnogaeth gref gan Lywodraeth y DU – yn ogystal â Llywodraeth Cymru a'r cymunedau y byddwn yn adeiladu ynddynt – rydyn ni’n edrych ymlaen at chwarae ein rhan yn y gwaith o ddarparu pŵer glân a sefydlog ar gyfer cenedlaethau i ddod.
 
Mae modd darllen yr Adroddiad ar Asesiad y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol yma: https://www.nic.org.uk/publications/national-infrastructure-assessment-2018/
 

 

Mwy

NEWYDDION HORIZON - 06.07.2018

Dewch i gwrdd â thîm Horizon yn y Gymhorthfa Agored nesaf ar 16 Gorffennaf

Dewch draw i gwrdd â thîm Pŵer Niwclear Horizon yn y Gymhorthfa Agored Nesaf ddydd Llun 16 Gorffennaf i gael clywed y newyddion diweddaraf am Brosiect Wylfa Newydd.

Caiff pobl leol eu gwahodd i ddod draw i’r digwyddiad galw heibio misol, a gynhelir rhwng 1pm a 7pm yn Neuadd Bentref Cemaes. Mae'r sesiwn hwn ar agor i bawb ac mae’n gyfle i ymwelwyr ofyn cwestiynau i dîm Horizon am Brosiect Wylfa Newydd.
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon: “Roedd Mehefin yn garreg filltir bwysig i’r Prosiect gyda chadarnhad bod ein cais cynllunio i adeiladu Wylfa Newydd, o’r enw cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO), wedi cael ei dderbyn gan yr Arolygiaeth Gynllunio. Bydd hyn yn dechrau cam nesaf y gweithgareddau, a bydd yr Arolygiaeth yn cyhoeddi manylion y broses lawn cyn bo hir.
 
“Cyn hynny, bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus 10 wythnos o hyd ar y pedwar cais amgylcheddol allweddol rydyn ni wedi’u cyflwyno iddyn nhw. Mae’r rhain yn geisiadau am Drwydded Forol, trwydded Hylosgi ar gyfer y Cam Gweithredu, a thrwydded Gollwng Dŵr ar gyfer y Cam Gweithredu a thrwydded Gollwng Dŵr ar gyfer y Cam Adeiladu. Cynhelir digwyddiadau ymgynghori Cyfoeth Naturiol Cymru ar 16 Gorffennaf (Bangor), 17 Gorffennaf (Cemaes) a 18 Gorffennaf (Llangefni).
 
“Mae yna lot o bethau’n digwydd gyda'r prosiect ar hyn o bryd, felly rydyn ni’n annog unrhyw un sydd ag unrhyw gwestiynau neu a fyddai’n hoffi cael rhagor o wybodaeth i ddod draw a chwrdd â'r tîm.”
 
Mae rhagor o fanylion am ymgynghoriad cyhoeddus Cyfoeth Naturiol Cymru ar gael yn: https://naturalresources.wales/about-us/what-we-do/how-we-regulate-you/wylfa-newydd/?lang=cy.
 
Mae rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd ar gael yn www.horizonnuclearpower.com/hafan, neu drwy ffonio 0800 954 9516, anfon neges e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com neu ddilyn Horizon ar Twitter @horizonnuclear ac Instagram ‘horizonnuclear’.
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
 
 
 
Mwy

NEWYDDION HORIZON - 05.07.2018

Cymeradwyo cais cynllunio i wella ffordd yr A5025

Mae Pwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Ynys Môn wedi cymeradwyo cais cynllunio gan Pŵer Niwclear Horizon i wella’r A5025.

Wrth groesawu’r penderfyniad dywedodd, Gwen Parry-Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol, Datblygu Gweithrediadau Horizon: “Rydyn ni’n falch iawn ein bod wedi cael caniatâd cynllunio i wella’r A5025 bresennol rhwng y Fali a safle Wylfa Newydd. Bydd hyn yn arwain at welliannau mawr eu hangen i’r llwybr 10-milltir gan gynnwys lledu’r ffordd mewn mannau i greu ffordd gerbydau gyson, lledu troadau ac ailadeiladu’r ffordd gerbydau.
 
Byddwn ni rŵan yn gweithio gyda Chyngor Sir Ynys Môn a rhanddeiliaid eraill i lunio’r prosesau a’r amserlen waith derfynol a byddwn yn cyhoeddi’r wybodaeth ddiweddaraf maes o law.”
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
 
 
Mwy

NEWYDDION HORIZON - 29.06.2018

Cynlluniau mawr ar gyfer Wylfa Newydd yn cael eu derbyn yn ffurfiol

Mae cynlluniau Pŵer Niwclear Horizon i adeiladu ei brosiect cyntaf, Wylfa Newydd, wedi cael eu derbyn yn ffurfiol i’w hystyried gan yr Arolygiaeth Gynllunio. Ar ben hynny, mae pedair trwydded amgylcheddol allweddol arall wedi cael eu clirio i ddechrau cael eu hasesu gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

Cafodd cyflwyniad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO) Horizon, sy’n cynnwys tua 41,000 o dudalennau, ei gyflwyno ddechrau mis Mehefin, ac mae nawr wedi cwblhau ei gyfnod adolygu 28-diwrnod statudol gan yr Arolygiaeth Gynllunio i sicrhau ei fod yn diwallu'r safonau angenrheidiol.
 
Meddai Duncan Hawthorne, Prif Weithredwr Pŵer Niwclear Horizon: “Mae hon yn garreg filltir bwysig i Horizon ac yn gam mawr ar y llwybr at gael pob caniatâd sydd ei angen arnom i adeiladu Wylfa Newydd.”
 
“Nid yn unig bydd yr orsaf bŵer yn dod â manteision enfawr i Ynys Môn, lle bydd yn darparu cyflogaeth o ansawdd uchel i bobl leol a chyfleoedd sylweddol i fusnesau lleol, ond bydd hefyd yn chwarae rhan allweddol yn nyfodol ynni’r DU, gan ddarparu pŵer carbon isel, diogel a sicr mawr ei angen am ddegawdau i ddod.”
 
“Rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio’n agos gyda’r Arolygiaeth Gynllunio wrth iddyn nhw archwilio ein cais.”
 
Mae’r broses DCO nawr yn dechrau’n ffurfiol gyda’r cam Rhag-archwilio. Dyma pan fydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn gwahodd aelodau o’r cyhoedd i ddod yn Barti sydd â Diddordeb drwy gyflwyno hysbysiad ffurfiol. Bydd Awdurdod Archwilio hefyd yn cael ei benodi ar y cam Rhag-archwilio, a bydd pob Parti sydd â Diddordeb yn cael gwahoddiad i Gyfarfod Rhagarweiniol, a fydd wedi’i redeg a’i gadeirio gan yr Awdurdod Archwilio.
 
Roedd ceisadau am Drwydded Forol, trwydded Hylosgi ar gyfer y Cam Gweithredu, trwydded Gollwng Dŵr ar gyfer y Cam Gweithredu a thrwydded Gollwng Dŵr ar gyfer y Cam Adeiladu Horizon wedi cael “eu gwneud yn briodol” gan Gyfoeth Naturiol Cymru ac maen nhw rŵan wedi symud ymlaen i’r cam nesaf o’u proses archwilio, gyda Chyfoeth Naturiol Cymru wedi lansio proses ymgynghori cyhoeddus.
 
Daw'r gymeradwyaeth ar ôl y Datganiad Gweinidogol a wnaed gerbron Tŷ’r Cyffredin gan y Gwir Anrhydeddus Greg Clark AS, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol, a wnaeth gadarnhau mai Wylfa Newydd fydd y prosiect adeiladu gorsaf bŵer niwclear newydd nesaf yn rhaglen y DU. Cyhoeddwyd hefyd y byddai’r trafodaethau ffurfiol yn dechrau nawr rhwng Horizon a Llywodraeth y DU am y cymorth ariannol i’r prosiect.
Mae hefyd yn dilyn y 'Farn' gadarnhaol gan y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer prosiect Wylfa Newydd o dan Erthygl 37 o Gytuniad Euratom a oedd yn datgan na fydd gan yr orsaf effeithiau sylweddol ar iechyd nac ar amgylchedd mewn Aelod-wladwriaethau eraill.
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
          
Richard Foxhall
07807 769 265
richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i Olygyddion:
 
Gwybodaeth am Pŵer Niwclear Horizon
Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd Horizon gan Hitachi, Ltd. ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,400MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi hyd at 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda gweithlu adeiladu o hyd at 9,000.
 
Gwybodaeth am y Broses Gorchymyn Cydsyniad Datblygu
 
Cafodd proses DCO Deddf Cynllunio 2008 ei chyflwyno i symleiddio’r broses o benderfynu ar brosiectau seilwaith mawr, gan ei gwneud hi’n decach ac yn gyflymach i gymunedau ac i ymgeiswyr.
 
Ar ôl tair rownd o Ymgynghori Cyn Ymgeisio Horizon ac ar ôl i’r Arolygiaeth Gynllunio dderbyn y cyflwyniad DCO, y pedwar cam sydd ar ôl yn y broses ydy:
 

Rhag-archwilio
Ar y cam hwn bydd y cyhoedd yn gallu cofrestru â’r Arolygiaeth Gynllunio i fod yn Barti sydd â Diddordeb drwy wneud Sylw Perthnasol. Mae Sylw Perthnasol yn grynodeb o safbwyntiau unigolyn ar gais, yn ysgrifenedig. Bydd Awdurdod Archwilio hefyd yn cael ei benodi ar y cam Rhag-archwilio, a bydd pob Parti sydd â Diddordeb yn cael gwahoddiad i Gyfarfod Rhagarweiniol, a fydd wedi’i redeg a’i gadeirio gan yr Awdurdod Archwilio. Er nad oes amserlen statudol ar gyfer y cam hwn o’r broses, fel rheol mae hi’n cymryd tua thri mis o hysbysiad ffurfiol yr Ymgeisydd a chyhoeddusrwydd am gais sydd wedi’i dderbyn.
 
Archwilio
Mae gan yr Arolygiaeth Gynllunio hyd at chwe mis i gynnal yr archwiliad. Yn ystod y cam hwn bydd Partïon sydd â Diddordeb sydd wedi cofrestru drwy wneud Sylw Perthnasol yn cael eu gwahodd i ddarparu rhagor o fanylion am eu safbwyntiau’n ysgrifenedig. Bydd yr Awdurdod Archwilio yn ystyried pob mater pwysig a pherthnasol yn ofalus, gan gynnwys sylwadau’r holl Bartïon sydd â Diddordeb, unrhyw dystiolaeth gefnogol a gyflwynir a’r atebion a roddir i gwestiynau’r Awdurdod Archwilio a fydd wedi’u nodi’n ysgrifenedig neu’n cael eu gofyn mewn gwrandawiadau.
 

Argymhelliad a Phenderfyniad
Rhaid i’r Arolygiaeth Gynllunio baratoi ac adrodd ar y cais i’r Ysgrifennydd Gwladol perthnasol, gan gynnwys gwneud argymhelliad, cyn pen tri mis o ddiwedd y cam Archwilio chwe mis o hyd. Mae gan yr Ysgrifennydd Gwladol perthnasol wedyn dri mis arall i benderfynu a yw am roi neu wrthod rhoi cydsyniad datblygu.
 
Ar ôl y penderfyniad
Ar ôl i’r Ysgrifennydd Gwladol perthnasol wneud penderfyniad, mae cyfnod o chwe wythnos pan fydd modd herio’r penderfyniad yn yr Uchel Lys. Adolygiad Barnwrol ydy’r enw ar y broses hon o herio cyfreithiol.
 
Mae rhagor o wybodaeth ar gael am y broses yma: https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/cy/application-process/the-process/
 
Mae modd gweld cyflwyniad DCO Horizon yma:
https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/cy/projects/gorsaf-bwer-niwclear-wylfa-newydd/
 
Gwybodaeth am y Drwydded Forol a’r trwyddedau amgylcheddol
 
Bydd y Drwydded Forol a'r trwyddedau amgylcheddol yn cael eu dyfarnu gan Gyfoeth Naturiol Cymru.
 
Dyma’r trwyddedau amgylcheddol sydd eu hangen ar Horizon:
 
Mwy

NEWYDDION HORIZON - 28.06.2018

Horizon yn croesawu Bargen y Sector Niwclear

Meddai Duncan Hawthorne, Prif Weithredwr Pŵer Niwclear Horizon: “Rydyn ni’n falch iawn o groesawu’r Fargen hon ar gyfer y Sector Niwclear. Mae’n dangos yn glir sut bydd y llywodraeth a diwydiant yn gweithio gyda’i gilydd i sicrhau bod gan ynni niwclear rôl allweddol o hyd o ran darparu pŵer glân a diogel i’r DU, yn ogystal â darparu swyddi, sgiliau a buddsoddiad ledled y wlad.

“Mae’r Fargen hon yn nodi’n glir beth yw’r cyfleoedd a’r heriau ar gyfer y diwydiant. Er enghraifft, datblygu’r sylfaen sgiliau sydd ei hangen i sicrhau bod y DU yn parhau i fod yn un o’r prif wledydd niwclear yn y byd a’r ymrwymiad i wella amrywiaeth rhwng y ddau ryw.  Rydyn ni’n edrych ymlaen at chwarae ein rhan.
 
“Rydyn ni’n arbennig o falch o weld y Fargen yn cael ei lansio yng Nghymru, sydd â chysylltiad hir a llwyddiannus â’r diwydiant niwclear. Mae ein prosiect, Wylfa Newydd, yn rhan o’r berthynas honno, a bydd yn arwain at fanteision i genedlaethau i ddod ar Ynys Môn, ar draws rhanbarth Gogledd Cymru a Chymru gyfan.”
 
Mwy