Newyddion Archif 2013

I gysylltu â swyddfa wasg Horizon, yna ffoniwch: 01242 507700 os gwelwch yn dda.

Dywedodd Pŵer Niwclear Horizon heddiw ei fod wedi cytuno ar gontract fframwaith strategol gyda Jacobs Engineering Group mewn perthynas â darparu gwasanaethau peirianneg a gwasanaethau technegol cysylltiedig.

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn datblygu gorsafoedd pŵer niwclear yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury yn Ne Swydd Gaerloyw. Disgwylir y bydd y prosiectau yn cynrychioli buddsoddiadau gwerth biliynau o bunnoedd yn seilwaith pŵer y wlad.

Daw'r cytundeb yn sgil dyfarnu tri chontract strategol arall yn gynharach y mis hwn gydag AMEC, Atkins a Cavendish Nuclear.

Mae hyn yn golygu bod y gwaith o ddethol partneriaid fframwaith strategol bellach wedi'i gwblhau. Bydd y pedwar prif gyflenwr llwyddiannus a'u cadwyni cyflenwi perthnasol yn gweithio gyda Horizon dros y tair blynedd nesaf ar weithgareddau ymgynghori a dylunio technegol ar gyfer prif safle Horizon, sef Wylfa Newydd, ac i gefnogi’r gwaith o ddatblygu arbenigedd o fewn Horizon ei hun.

Dewiswyd y pedwar cwmni partner ar ôl proses gaffael gystadleuol, ar sail cryfder a chwmpas eu harbenigedd, eu gwerth am arian a’u cydnawsedd â gwerthoedd cwmni Horizon. Mae'r contractau hyn yn sefydlu trefniadau partneriaeth tymor hir gyda chyflenwyr Haen 1 a’u cadwyni cyflenwi. Bydd eu gwaith yn hollbwysig i helpu Horizon i fwrw ymlaen â'i waith cynllunio a pharatoi ar gyfer y prif waith o 2018 ymlaen.

Dywedodd Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredu Horizon: “Mae'n falch iawn gennym groesawu Jacobs fel ein pedwerydd partner fframwaith. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda'n cyflenwyr strategol newydd a'u cadwyni cyflenwi wrth i’r prosiect ennill momentwm ac wrth i ninnau fwrw ymlaen â'n cynlluniau manwl cyn cynnal ein hymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol cyntaf y flwyddyn nesaf.”

Dywedodd Conor Doyle, Is-lywydd Jacobs Group: “Pleser o'r mwyaf i ni yw gallu cefnogi gweledigaeth Horizon o genhedlaeth newydd o orsafoedd pŵer niwclear sy'n sicrhau gwaddol economaidd-gymdeithasol cynaliadwy. Edrychwn ymlaen at barhau i adeiladu ar y sylfaen gref sydd eisoes yn ei lle."

Bydd Horizon yn caffael nwyddau, gwasanaethau a darnau o waith eraill oddi allan i'r fframweithiau hyn, megis gwaith ffisegol a gwasanaethau sicrwydd. Anogir cyflenwyr sydd â diddordeb mewn cyfleoedd uniongyrchol neu gyfleoedd is-gontractio i gofrestru gwybodaeth am eu cwmni ar borth cyflenwyr Horizon, sef: http://www.horizonnuclearpower.com/cofrestru-cyflenwyr
 

Bydd Cymhorthfa Agored diwethaf Horizon am 2013 yn cymeryd lle ar ddydd Llun 16 Rhagfyr yn Neuadd y Pentref, Cemaes.

Yn rhan o raglen ymgysylltu cymunedol y cwmni, gall bobl leol alw heibio unrhyw adeg rhwng 1pm a 7pm i drafod prosiect Wylfa Newydd Horizon.

Yn siarad am y digwyddiad, dywedodd Alan Smith o Horizon: “Fel sy‟n arferol, bydd ein tîm o‟n hadran datblygu‟r safle wrth law i sgwrsio gyda pobl leol ac i wrando ar unryw adborth sydd ganddynt am Wylfa Newydd. Rydym pob tro yn croesawu nifer da o fobol i‟n cymhorthfeydd yng Nghemaes, ac rydym yn gobeithio bydd y digwyddiad yn troi allan i fod mor boblogaidd ag erioed. Os oes gan unrhywun unryw gwestiynnau, yn enwedig yn dilyn y cyhoeddiadau diweddar parthed y prosiect, byddwn yn eu hannog i alw i fewn a chyfarfod y tîm.”

Bydd orsaf ynni niwclear Wylfa Newydd yn creu tua 1,000 o swyddi parhaol am sawl degawd i redeg y safle, gyda hyd at 6,000 o weithwyr yn ystod cyfnod prysuraf y gwaith adeiladu. Gwelir hefyd cyfleoedd sylweddol i fusnesau lleol i chwarae rhan yn y prosiect.

Gellir ddod o hyd i mwy o wybodaeth am gynlluniau diweddaraf Horizon a‟r swyddi sydd yn cael eu hysbysebu ar hyn o bryd drwy ymweld a‟r wefan www.horizonnuclearpower.com/hafan - ac mae‟n bosibl gysylltu gyda thîm prosiect Horizon drwy ffonio‟r rhif rhadffôn 0800 954 9516 neu drwy anfon e-bost at ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.

Llundain, 4ydd Rhagfyr 2013 – Heddiw, cyhoeddodd Hitachi Ltd. (TSE:6501, Hitachi) a Pŵer Niwclear Horizon Wylfa Cyf, un o is-gwmnïau Hitachi, fod Hitachi, Horizon a Thrysorlys EM wedi llofnodi cytundeb cydweithredu i hyrwyddo cyllid allanol ar gyfer gorsaf bŵer niwclear newydd ar Ynys Môn.

Llofnodwyd y cytundeb heddiw gyda Phrif Ysgrifennydd y Trysorlys, y Gwir Anrhydeddus Danny Alexander AS, yn lansiad Cynllun Seilwaith y Llywodraeth ar gyfer y DU 2013.  Mae'n sefydlu trefniadau a luniwyd i hwyluso mynediad at Gynllun Gwarant y DU a fydd yn ategu sefydlu cyllid allanol ar gyfer prosiect ‘Wylfa Newydd’. Disgwylir i’r atomfa ddechrau cynhyrchu trydan yn hanner cyntaf y 2020au

Mae Hitachi a Horizon yn disgwyl y bydd yr ystod lawn o drwyddedau a chaniatadau ar gyfer y prosiect cyntaf, sef Wylfa Newydd, mewn lle erbyn 2018.  Mae Horizon yn datblygu cynlluniau ar gyfer dwy orsaf bŵer niwclear, un yn Wylfa ar Ynys Môn a'r llall yn Oldbury-on-Severn yn De Swydd GaerloywRhagwelir y bydd angen cyllid allanol, o bosib o ffynonellau dyled ac ecwiti, i ariannu'r gwaith o adeiladu'r prosiect, ac ystyrir Cynllun Gwarant y DU yn elfen allweddol o unrhyw strwythur cyllido yn y dyfodol

Wrth groesawu'r cytundeb, dywedodd Mr Masaharu Hanyu, Dirprwy Gadeirydd Hitachi Europe Ltd a Phrif Weithredwr Busnes Systemau Pŵer Niwclear Hitachi yn Ewrop:  “Mae prynu Horizon yn cynrychioli ymrwymiad o 100 mlynedd i'r DU.  Mae'r cytundeb cydweithredu hwn yn arwydd o ymrwymiad cyfwerth Llywodraeth y DU i wneud cenhedlaeth newydd o orsafoedd pŵer niwclear yn realiti, ac mae hyn i'w groesawu."

Dywedodd Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredu Horizon: "Mae hyn yn newyddion ardderchog ac yn gam arall ymlaen i Wylfa Newydd. Bydd yn meithrin hyder ymysg ein cadwyn gyflenwi, ein gweithlu ar gyfer y dyfodol, cymunedau lleol, ac, yn anad dim, ymhlith darpar fuddsoddwyrRhaid i bŵer niwclear fod yn rhan o gymysgfa ynni'r dyfodol, o gofio ein hangen hirdymor am drydan carbon isel dibynadwy y gall defnyddwyr ei fforddio."

Gyda’r gallu i gynhyrchu o leiaf 2,700MW o ynni, bydd gorsaf bŵer Wylfa Newydd yn cynhyrchu digon o ynni carbon isel i gyflenwi hyd at dair miliwn o gartrefi.

Heddiw (4 Rhagfyr 2013) cyhoeddodd Pŵer Niwclear Horizon ei fod wedi llofnodi contractau strategol pwysig gyda’r cyflenwyr a fydd yn darparu gwasanaethau dylunio technegol a pheirianneg arbenigol ar gyfer prosiect gorsaf bŵer Wylfa Newydd ar Ynys Môn.

Bydd y prif gyflenwyr llwyddiannus - AMEC, Atkins a Cavendish Nuclear - yn awr yn cydweithio â'u cadwyni cyflenwi perthnasol a Horizon dros y tair blynedd nesaf, gan ganolbwyntio ar weithgareddau paratoi technegol ar gyfer yr orsaf bŵer niwclear newydd a chefnogi’r gwaith o ddatblygu arbenigedd o fewn Horizon ei hun.  Bydd y gwaith yn hanfodol i helpu Horizon i fwrw ymlaen â'i waith cynllunio wrth ddesg wrth iddo baratoi ar gyfer y prif waith adeiladu yn Wylfa o oddeutu 2018 ymlaen.

Ar ôl proses gaffael gystadleuol, dewiswyd y cwmnïau partner llwyddiannus ar sail cryfder a chwmpas eu  harbenigedd, eu gwerth am arian a chydnawsedd eu gwerthoedd â gwerthoedd Horizon.   Byddant hefyd yn gweithio gyda Horizon i greu cyfleoedd i eraill yn y gadwyn gyflenwi ac yn cydweithio â busnesau lleol lle bo hynny'n briodol.  

Dywedodd Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredu Horizon: "Mae’r cyhoeddiad hwn yn arwydd arall bod prosiect Wylfa Newydd yn mynd o nerth i nerth a bod cynnydd gwirioneddol yn cael ei wneud.  Bydd y cyflenwyr hyn yn rhoi gwasanaethau technegol hynod arbenigol i ni ond, fel rydym yn ei wneud o hyd, byddwn yn eu hannog i chwilio am gymorth is-gontractio gan fusnesau lleol lle bynnag y bo hynny'n bosibl ac yn briodol."

Bydd y gwaith hwn yn ymgorffori'r meysydd canlynol:

•   Datblygu a chynllunio
•   Archwiliadau safle
•   Cymorth peirianyddol
•   Trwyddedau amgylcheddol a rheoli gwastraff
•   Cefnogaeth cynllunio a rheoli prosiect.                                                                          

Rydym yn annog busnesau sydd wedi'u lleoli ar Ynys Môn a ledled Gogledd Cymru i fynegi diddordeb mewn cydweithio â Horizon ar brosiect Wylfa Newydd drwy gofrestru ar borth cyflenwyr y cwmni, sef www.horizonnuclearpower.com/cofrestru-cyflenwyr ac ar borth cyflenwyr Llywodraeth Cymru, sef GwerthwchiGymru  www.gwerthwchigymru.gov.uk. Drwy gofrestru ar y pyrth hyn, bydd amryw o wahanol gleientiaid posibl, gan gynnwys Horizon, Hitachi-GE Nuclear Energy Ltd. (Hitachi-GE) a phartneriaid Haen 1 Horizon, yn gallu gweld a chyrchu manylion busnesau.

Mae Horizon Nuclear Power wedi cyhoeddi mai ‘Wylfa Newydd’ fydd yr enw ar yr orsaf pŵer niwclear newydd y mae'n bwriadu'i hadeiladu ar Ynys Môn i gydnabod y cyfleoedd a’r manteision a ddaw i’r ynys yn ei sgîl yn y blynyddoedd i ddod.

Mae'r enw'n gysylltiedig â threftadaeth cyfleuster presennol yr Wylfa ac yn cydnabod bod y cynigion newydd yn cynrychioli llawer mwy na phresenoldeb ffisegol gorsaf pŵer niwclear newydd ar y safle. Mae'r prosiect yn cynrychioli buddsoddiad o sawl biliwn o bunnoedd a fydd yn ymestyn dros sawl degawd, a fydd yn hwb i'r economi leol ac yn cynnig cannoedd o gyfleoedd gyrfa hirdymor i bobl leol.

Dywedodd Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredu Horizon: "Mae pobl wedi bod yn defnyddio 'Wylfa B' i gyfeirio at ein prosiect oherwydd, hyd yma, doedden ni ddim wedi rhoi enw swyddogol i'n gorsaf bŵer newydd. Ers inni gael ein prynu gan Hitachi, Ltd. y llynedd, rydym wedi gwneud llawer o gynnydd ond mae llawer o'r gwaith hwn wedi bod y tu ôl i‟r llenni. Flwyddyn nesaf, bydd ein prosiect yn dechrau datblygu mewn ffordd a fydd yn llawer mwy gweladwy i bobl leol. Felly, roeddem yn teimlo mai dyma'r amser iawn i gyhoeddi'r enw newydd. Mae mwy i'n cynnig na dim ond dur a choncrit; mae hefyd yn ymwneud â chreu dyfodol newydd, cadarnhaol a llwyddiannus i Ynys Môn."

Cafodd yr enw newydd ei ddatgelu yn ystod derbyniad a gynhaliwyd ar Ynys Môn neithiwr (14 Tachwedd) lle clywodd rhanddeiliaid a phartneriaid lleol hefyd y byddai gwaith yn ailgychwyn yn 2014 ar brosiect y cwmni o Asesu'r Effaith ar yr Iaith Gymraeg – darn mawr o waith a fydd yn asesu effaith prosiect seilwaith mawr ar yr Iaith Gymraeg, yn awgrymu mesurau i liniaru ar unrhyw effeithiau negyddol posibl, a gwneud y gorau o fanteision posibl y prosiect.

Cyn i'r gwaith ailddechrau ar ei waith ehangach ar yr effaith ar yr iaith Gymraeg, mae Horizon wedi cyhoeddi ei Bolisi Iaith Gymraeg - gan ffurfioli dull presennol y cwmni o ddefnyddio, diogelu a hyrwyddo'r Gymraeg ym mhopeth y mae'n ei wneud. Bydd Horizon hefyd yn darparu £20,000 o gymorth ariannol i Menter Môn i'w alluogi i gyflwyno prosiectau sy'n hyrwyddo'r iaith yn y gymuned. Mae hyn yn cynnwys darparu hwyluswyr cymunedol, cyfleusterau cyfieithu cymunedol a 'Dwi'n ei deall ond ddim yn ei siarad' - sesiynau anffurfiol sy'n helpu i wella hyder pobl wrth siarad Cymraeg yn gymdeithasol.

Dywedodd Horizon bod dyluniadau'n cael eu datblygu ar gyfer dwy uned ABWR (Adweithydd Dŵr Berw Uwch) fel un gorsaf bŵer yn safle Wylfa Newydd. Bydd y cynigion hyn, a rhagor o fanylion am yr amserlen adeiladu, yn cael eu disgrifio'n fanwl yn ail hanner 2014.

Aeth Alan Raymant yn ei flaen: "2014 fydd un o flynyddoedd prysuraf y prosiect hyd yma. Bydd ein cydweithwyr yn Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd. yn symud at yr ail gam o'r broses Asesu Dyluniadau Generig (GDA) gyda'r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear ac Asiantaeth yr Amgylchedd. Dyma'r broses a ddefnyddir gan y rheoleiddwyr i sicrhau eu bod yn gwbl fodlon y gall y dechnoleg weithio'n ddiogel. Yn ddiweddarach yn y flwyddyn hefyd, byddwn yn lansio cam cyntaf ein hymgynghoriad cyhoeddus, gan ddangos ein cynigion cynnar i bobl leol ac yn gofyn am eu hymateb. Mae gan Wylfa Newydd rôl bwysig i'w chwarae ar Ynys Môn ac rydym yn edrych ymlaen at rannu ein cynlluniau cynnar â'r bobl a allai elwa fwyaf o hyn i gyd."

Bydd Horizon yn ail-lansio ei Ddatganiad Ymgynghori â'r Gymuned yn gynnar yn 2014, gan esbonio sut mae'n bwriadu cynnal y broses o ymgynghori â'r cyhoedd yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Cynhelir Pŵer Niwclear Horizon ei digwyddiad cymunedol nesaf ar ddydd Llun 18 Hydref yng ngwesty’r Bull, Llangefni.

Yn rhan o gyfres fisol o Gymhorthfeydd Agored y cwmni, gall bobl leol alw heibio unrhyw adeg rhwng 1pm a 7pm i ofyn cwestiynnau am y prosiect arfaethedig i godi orsaf bŵer niwclear newydd ger yr Wylfa.

Dywedodd Alan Smith, sydd yn arwain tîm datblygu safle Wylfa i Horizon: “Bydd ein tîm wrth law i sgwrsio gyda pobl leol ac rydym yn gobeithio bydd y digwyddiad yn troi allan i fod mor boblogaidd a sesiynau blaenorol yn Llangefni. Rydym pob tro yn croesawu‟r cyfle i ateb cwestiynnau ac i wrando i adborth yn wyneb i wyneb, felly hoffwn annog unrhywun byddai‟n hoffi dysgu mwy amdan ein gwaith ar safle‟r Wylfa i alw i fewn a chyfarfod y tîm.”

Bydd yr orsaf ynni niwclear newydd arfaethedig yn Wylfa yn creu tua 1,000 o swyddi parhaol am sawl degawd i redeg y safle, ac yn ystod y cyfnod adeiladu bydd angen hyd at 6,000 o weithwyr yn ystod cyfnod prysuraf y gwaith adeiladu. Gwelir hefyd cyfleoedd sylweddol i fusnesau lleol i chwarae rhan yn y prosiect.

Gellir ddod o hyd i mwy o wybodaeth am gynlluniau diweddaraf Horizon a‟r swyddi sydd yn cael eu hysbysebu ar hyn o bryd drwy ymweld a‟r wefan www.horizonnuclearpower.com/hafan - ac mae‟n bosibl gysylltu gyda thîm prosiect Horizon drwy ffonio‟r rhif rhadffôn 0800 954 9516 neu drwy anfon e-bost at ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.

Horizon Nuclear Power today welcomed the news from EDF as continuing progress in the UK nuclear new build programme.

Horizon Chief Operating Officer Alan Raymant said: “This is important in sustaining momentum behind the UK nuclear programme. Nuclear is a key part of our energy mix, delivering affordable, sustainable, reliable energy and this progress will boost confidence all round.” Regarding Horizon’s developments he said: “We’re progressing well in the development of designs, licensing and permissions activity, recruitment and supply chain development.

“We’re some way from our own price negotiations with Government, but when we get to that stage we are confident we’ll reach a deal that’s fair for bill payers and works for investors.

“Horizon will be a large scale independent power producer with no customers or trading arm, and we are focusing on making sure the EMR process works for that model.”

Bydd tîm Pŵer Niwclear Horizon wrth law i ateb cwestiynnau am ei atomfa arfaethedig newydd ger yr Wylfa ar ddydd Llun 21 Hydref yn neuadd y pentref, Cemaes.

Yn rhan o gyfres fisol o Gymhorthfeydd Agored y cwmni, gall bobl leol alw heibio unrhyw adeg rhwng 1pm a 7pm.

Dywedodd Alan Smith, Pennaeth Datblygu Safleoedd Pŵer Niwclear Horizon: “Mae‟n Cymhorthfeydd Agored misol yn dal i fod yn boblogaidd, ac rydym yn croesawu‟r cyfle i ateb cwestiynnau a gwrando ar adborth wyneb yn wyneb. Hoffwn annog unrhywun byddai‟n hoffi gwybod mwy am ein gwaith ar safle Wylfa i alw i fewn a chyfarfod y tîm”

Bydd yr orsaf ynni niwclear newydd arfaethedig yn Wylfa yn creu tua 1,000 o swyddi parhaol am sawl degawd i redeg y safle, ac yn ystod y cyfnod adeiladu bydd angen hyd at 6,000 o weithwyr yn ystod cyfnod prysuraf y gwaith adeiladu.

Gellir ddod o hyd i mwy o wybodaeth am gynlluniau diweddaraf Horizon a‟r swyddi sydd yn cael eu hysbysebu ar hyn o bryd drwy ymweld a‟r wefan www.horizonnuclearpower.com/hafan - ac mae‟n bosibl gysylltu gyda thîm prosiect Horizon drwy ffonio‟r rhif rhadffôn 0800 954 9516 neu drwy anfon e-bost at ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.

Bydd Pŵer Niwclear Horizon yn cynnal ei Gymhorthfa Agored fisol nesaf ar ddydd Llun 16 Medi yn neuadd y pentref Cemaes.

Yn rhan o gyfres poblogaidd o Gymhorthfeydd Agored, mae‟r digwyddiad yn rhoi cyfle i bobl leol alw heibio o ofyn cwestiynau am yr orsaf ynni niwclear newydd arfaethedig ar safle Wylfa.  

Bydd tîm prosiect Horizon ar gael rhwng 1pm a 7pm.

Dywedodd Alan Smith, Pennaeth Datblygu Safleoedd Pŵer Niwclear Horizon: “Roeddem yn brysur iawn yn ein Cymhorthfa Agored diwethaf, ac roedd hi‟n braf gweld gwynebau newydd ac ateb cwestiynnau amdan ein prosiect. Os hoffai unrhyw un sgwrsio gyda ni amdan ein prosiect, neu eisiau roi adborth i ni, mae yna groeso iddynt alw heibio i gyfarfod y tîm.”

Bydd yr orsaf ynni niwclear newydd arfaethedig yn Wylfa yn creu tua 1,000 o swyddi parhaol am sawl degawd i redeg y safle, ac yn ystod y cyfnod adeiladu bydd angen hyd at 6,000 o weithwyr yn ystod cyfnod prysuraf y gwaith adeiladu.

Gellir ddod o hyd i mwy o wybodaeth am gynlluniau diweddaraf Horizon a‟r swyddi sydd yn cael eu hysbysebu ar hyn o bryd drwy ymweld a‟r wefan www.horizonnuclearpower.com/hafan - ac mae‟n bosibl gysylltu gyda thîm prosiect Horizon drwy ffonio‟r rhif rhadffôn 0800 954 9516 neu drwy anfon e-bost at ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.

Bydd Pŵer Niwclear Horizon yn cynnal ei Gymhorthfa Agored fisol nesaf ar ddydd Llun 19 Awst yn neuadd y pentref Cemaes. Mae’r digwyddiadau’n rhoi cyfle i bobl leol alw heibio a gofyn cwestiynau am yr orsaf ynni niwclear newydd arfaethedig ar Ynys Môn.

Bydd tîm prosiect Horizon ar gael rhwng 1pm a 7pm, a does dim angen gwneud apwyntiad.

Bydd yr orsaf ynni niwclear newydd arfaethedig yn Wylfa yn creu 1,000 o swyddi parhaol am sawl degawd i redeg y safle, ac yn ystod y cyfnod adeiladu bydd angen hyd at 6,000 o weithwyr.

Dywedodd Alan Smith, Pennaeth Datblygu Safleoedd Pŵer Niwclear Horizon: "Roeddem yn falch iawn o fod yn Sioe Môn wythnos diwethaf, a hynny am y bumed flwyddyn yn olynol. Mae croeso i unrhyw un na lwyddodd i ddod i‟n pabell yn y sioe ddod i'n digwyddiad misol rheolaidd nesaf sy'n cael ei gynnal yng Nghemaes ym mis Awst. Bydd aelodau ein tîm wrth law i ateb cwestiynau ac i wrando ar adborth."

Hefyd, gellir cysylltu â thîm prosiect Horizon drwy ffonio"r rhif rhadffôn 0800 954 9516 neu drwy anfon e-bost at wylfaenquiries@horizonnuclearpower.com.

Horizon Nuclear Power has today announced three senior management appointments, as it continues a major programme of organisational development.

Horizon Nuclear Power has today announced three senior management appointments, as it continues a major programme of organisational development.

The company plans to develop and construct at least 5,200MW of new nuclear power generation with the first plant, on Anglesey, coming online in the first half of the 2020s.  

Anthony Webb joins the company as Director of Assurance and Safety; Janet Wilson as Director of Licensing and Permissions and Martin Hough as Head of Design Authority.

Anthony Webb joins from Jacobs Engineering where he has been serving as Director of Operations, Nuclear & Defence and Head of Nuclear Assurance since 2008. Prior to his role at Jacobs, Anthony held executive posts at Energy Solutions EU Ltd including SVP Regulatory and Nuclear and Amersham International/GE Heathcare as Site Director and VP Nuclear Assurance. He has recently supported EDF and NNB GenCo’s senior management team in their Nuclear Site Licence application for Hinkley Point C though their Nuclear Safety Committee, Operational Executive and Board. During his career Anthony has held a number of Board and other non-executive positions, including a period on the Government’s Nuclear Safety & Advisory Committee (NuSAC). In 2012 he was appointed an Independent Member of Horizon’s pre Nuclear Safety Committee.

Dr Janet Wilson joins from Atkins where she has been Associate Director of Energy since 2011, focusing on new build licensing. Prior to this, Janet held a range of senior posts with the Nuclear Decommissioning Authority (NDA). She left the NDA as Director of Safety and Assurance, a high profile role, which required frequent interactions with Government, Regulators and industry. Janet brings with her longstanding nuclear industry expertise. Having begun her nuclear career on AGR reactors in commissioning, safety cases and design, Janet spent 17 years with the Nuclear Installations Inspectorate (now the Office for Nuclear Regulation) in a variety of senior roles.

Martin Hough joins from Jacobs UK Limited where he is currently Nuclear Assurance Director for Major Projects. In this role he has been an external independent member of the EDF Hinkley Point C Nuclear Safety Committee for over four years. Martin has extensive knowledge and experience in safety, engineering, technical support and commissioning across Magnox, AGR and PWR nuclear power stations. In 2002 he joined the Magnox senior executive team as leader of the Magnox central engineering function, initially as Head of Reactor Services and later as Head of Engineering and Technical Services.
 

Alan Raymant, Chief Operating Officer of Horizon, said: “I’m delighted to announce these appointments. Anthony, Janet and Martin bring a wealth of experience that will be invaluable as Horizon develops into a major UK utility and nuclear operator.

“Over the next few years we will be developing licence, consent and permit applications and building the organisation towards becoming a site licensed company with a strong nuclear safety culture. At the same time we’ll be developing the detailed power plant design for our first site at Wylfa. These new appointees bring a mixture of capabilities and experience which will help drive the company forward to achieve these milestones, preparing us for the construction and operational phases of our projects”.

Bydd Pŵer Niwclear Horizon yn dychwelyd i Langefni ar gyfer ei Gymhorthfa Agored nesaf ym mis Gorffennaf. Bydd y digwyddiad, a gynhelir ar ddydd Llun 15 Gorffennaf yng Ngwesty'r Bull, yn galluogi pobl leol i alw heibio i holi cwestiynau am yr orsaf bŵer niwclear newydd arfaethedig yn Ynys Môn.

Bydd cynlluniau Horizon i adeiladu a gweithredu gorsaf bŵer niwclear newydd yn Wylfa yn arwain at uchafswm o 6,000 o weithwyr yn ystod y cyfnod adeiladu ac oddeutu 1,000 o swyddi parhaol dros sawl degawd yn ystod cyfnod gweithredu’r orsaf.

Bydd tîm prosiect Horizon ar gael rhwng 1pm a 7pm, fel yn y Cymorthfeydd Agored misol blaenorol, Bydd y tîm yn y Coach House yng nghefn Gwesty’r Bull.

Dywedodd Alan Smith, Pennaeth Datblygu Safleoedd Pŵer Niwclear Horizon: “Rydyn ni’n falch o gael dychwelyd i Langefni ym mis Gorffennaf, a byddwn yn annog unrhyw un sy’n dymuno holi cwestiynau neu gyflwyno adborth am ein prosiect i alw heibio i gwrdd â'r tîm.

“Bydd ein tîm wrth law yn Sioe Môn ar 13 ac 14 Awst hefyd.  Dyma’r bumed flynedd yn olynol i ni fynd i'r sioe, ac mae bob amser yn ffordd wych o gael sgwrs â phobl o bob cwr o'r ynys a Gogledd Cymru, nad oes ganddyn nhw'r amser o bosib i alw heibio i’n digwyddiadau misol.”

Gall unrhyw un sydd â chwestiynau am brosiect Horizon gysylltu â’r tîm drwy ffonio rhif rhadffôn arbennig ar 0800 954 9516 neu drwy anfon e-bost at ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.

Mae Cyngor Cymuned Llanbadrig wedi llwyddo i negodi les tymor-hir ar ddarn o dir sy‟n eiddo i Horizon ac sy‟n rhedeg rhwng Porth Wylfa a Bonc y Môr ym Mhenrhyn, Cemaes.

Fel y dywed y Cynghorydd Elfed Jones, Cadeirydd Cyngor Cymuned Llanbadrig a chydlynydd ac arweinydd y negodi: "Rydym wedi bod yn gweithio efo GeoMôn ers tro, ac roedd ein llygad ar ddarn o dir sy‟n cydweddu‟n dda â‟r cynllun i greu „geo-lwybr‟ a chysylltu Cemaes yn uniongyrchol â fo. Aethom â‟n cynnig at Horizon y llynedd, gan ei fod yn ddibynnol iawn ar gael les ar y tir, ac rwyf wrth fy modd bod Horizon wedi bod yn awyddus iawn i weithio efo ni.”

Mae GeoMôn yn gobeithio troi llwybr rhwng Trwyn Wylfa ac Eglwys Llanbadrig yn helfa drysor a fydd yn cyfuno daeareg, diwylliant, hanes ac addysg. Dyma oedd gan Dr Margaret Wood, geolegydd a Rheolwr Gyfarwyddwr y Geo-parc, i‟w ddweud: "Ein nod, yn y tymor hir, yw gosod clogfeini mawr sy‟n cynrychioli‟r holl brif fathau o greigiau sydd ar Ynys Môn ar hyd y llain o dir rhwng Wylfa ac ochr orllewinol Bae Cemaes, gyda phlac gwybodaeth wrth bob un, yn dynodi ei oed, y math o graig ydyw ac esboniad cryno o sut cafodd ei ffurfio. Caiff y rhain eu trefnu o‟r creigiau hynaf i‟r ieuengaf a bydd y bwlch rhyngddynt yn dynodi‟r cyfnod daearegol."
Gan ffurfio rhan o Lwybr yr Arfordir o amgylch Môn, gwelir datblygu geo-lwybr yn hwb tra derbyniol i dwristiaeth yng nghyffiniau Cemaes.

Croesawodd Cyfarwyddwr Datblygu Cynaliadwy Ynys Môn, Arthur Owen, y newyddion ynglŷn â datblygiad y „geo-lwybr‟.
Dywedodd: Mae‟r prosiect "Ymweld â Môn‟, a weinyddir gan y Cyngor Sir, wedi cefnogi‟r geo-lwybr gyda chyfraniad o £5,000."
“Mae Ymweld â Môn yn canolbwyntio ar gynefinoedd ac amgylchedd naturiol arfordir Môn, a‟r nod yw sicrhau bod modd i fwy o ymwelwyr eu mwynhau mewn ffordd amgylcheddol ac addysgol."

"Bydd y geo-lwybr yn ychwanegu cymeriad at Lwybr Arfordir Ynys Môn a chyflwyno nodweddion a fydd yn adlewyrchu daeareg a diwylliant yr ardal, a chynnig safbwyntiau newydd a diddorol i gerddwyr."

Ariennir Ymweld â Môn gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Cefn Gwlad.
Dywed Alan Smith, Pennaeth Datblygu Safle Horizon yn Wylfa: “Rydym yn awyddus i weithio gyda‟r gymuned leol er budd ehangach, ac roeddem wrth ein bodd â'r cyfle i helpu i ddatblygu‟r cyfleuster pwysig hwn.”

“Credaf y bydd y prosiect hwn yn rhoi hwb tra derbyniol i dwristiaeth yn yr ardal hon, a rhoi gwybodaeth werthfawr i bobl ynglŷn â natur arbennig yr ardal lle rydym yn byw,” ychwanegodd Elfed Jones. “Mae‟n rhyfeddol beth allwch chi ei ddysgu am yr hanes sydd dan eich traed.”

Gellir cael mwy o wybodaeth am brosiect GeoMôn drwy ymweld â www.geomon.co.uk

Gall pobl leol gyfarfod â thîm Pŵer Niwclear Horizon a holi cwestiynau am ei gynlluniau ar gyfer gorsaf bŵer niwclear newydd yn Wylfa yng Nghymhorthfa Agored nesaf y cwmni, ddydd Llun 17 Mehefin yn Neuadd Bentref Cemaes.

Cynhelir y digwyddiad rhwng 1pm a 7pm, fel y Cymorthfeydd Agored misol blaenorol.

Daw’r digwyddiad ar ôl i'r cwmni gyhoeddi'n ddiweddar ei fod wedi sicrhau contract mawr gyda Hitachi-GE Nuclear Energy i wneud y gwaith dylunio cychwynnol ar gyfer yr orsaf bŵer newydd. Mae hefyd yn dilyn digwyddiad cadwyn gyflenwi llwyddiannus yn Llandudno, ble daeth dros 200 o gwmnïau draw i glywed sut y gallant fod yn rhan o’r prosiect yn Wylfa, a fydd yn arwain at hyd at 6,000 o swyddi pan fydd y cyfnod adeiladu yn ei anterth a thua 1,000 o swyddi parhaol dros sawl degawd yn ystod cyfnod gweithredu’r orsaf.

Dywedodd Alan Smith, Pennaeth Datblygu Safle Wylfa i Pŵer Niwclear Horizon: “Mae ein digwyddiadau misol yn ffordd wych i bobl leol gwrdd â’n tîm, rhoi adborth i ni a holi unrhyw gwestiynau a all fod ganddyn nhw.

“Ar ôl llofnodi'r contract yn ddiweddar i ddechrau ar y gwaith dylunio ar gyfer gorsaf bŵer niwclear newydd yn Wylfa, gallwn nawr ddechrau datblygu amserlen fwy manwl ar gyfer adeiladu a gweithredu’r orsaf a datblygu ein dull gweithredu ar gyfer datblygu ein cadwyn gyflenwi, gan ddarparu cyfleoedd i gwmnïau lleol. Byddwn yn parhau i rannu rhagor o fanylion am ein cynigion yn y misoedd nesaf wrth iddynt gael eu datblygu, ond yn y cyfamser, bydden ni’n annog unrhyw un sydd â chwestiynau am ein gwaith i alw heibio yn y digwyddiad hwn neu gysylltu â ni ar ein llinell rhadffôn ar 0800 954 9516 neu anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com."

Mae Horizon Nuclear Power wedi cyhoeddi dau benodiad i’w Fwrdd Cyfarwyddwyr

Bydd Mr Duncan Hawthorne, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol Bruce Power, a Mr Sanghoon Lee, Rheolwr Gyfarwyddwr Cyfrifyddu, Hitachi-GE Nuclear Energy Ltd, yn ymuno â’r Bwrdd fel Cyfarwyddwyr anweithredol Horizon Nuclear Power.
 
Aelodau y Bwrdd bellach yw y Cadeirydd Mr Masaharu Hanyu, Prif Weithredwr Busnes Systemau Pŵer Niwclear Hitachi yn Ewrop; Syr Stephen Gomersall, Cadeirydd Hitachi Europe Ltd a Mr Tatsuro Ishizuka, Prif Swyddog Gweithredol Cwmni Systemau Pŵer Hitachi, Mr Hawthorne a Mr Lee.
 
Dywedodd Alan Raymant, Prif Swyddog Weithredu Horizon: “Bydd Bwrdd Cyfarwyddwyr cadarn a phrofiadol yn rhoi cymorth ac arweiniad hanfodol i’r cwmni wrth iddo gymryd y camau pwysig o adeiladu cadwyn gyflenwi yn y DU a chynnal trafodaethau masnachol â Llywodraeth y DU. Bydd y ddau Gyfarwyddwr yn dwyn cyfoeth o arbenigedd a fydd yn amhrisiadwy wrth weithredu ar y prosiect, gan ariannu’r gwaith o adeiladu a datblygu Horizon i fod yn weithredwr niwclear yn y DU.”

Heddiw bu Pŵer Niwclear Horizon yn canmol y nifer fawr a ddaeth i ddigwyddiadau a gynhaliwyd yr wythnos hon yng Nghymru a De Orllewin Lloegr, i dynnu sylw at gyfleoedd ar gyfer contractau ar gyfer ei brosiectau gwerth miliynau o bunnoedd yn adeiladu gorsafoedd pŵer.

Y digwyddiadau, a gynhaliwyd ddydd Mawrth yr 21ain yn Llandudno a dydd Iau y 23ain o Fai yng Nghaerloyw, oedd cynadleddau cyflenwyr cyntaf Horizon ers iddo gael ei brynu gan Hitachi ym mis Tachwedd 2012, gan ddenu rhyw 400 o gynrychiolwyr busnes o bob cwr o Gymru a'r DU.
 
Mae’r cwmni’n bwriadu adeiladu rhwng pedwar a chwech adweithydd niwclear ar safleoedd ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw.
 
Dywedodd Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredol Horizon: “Rydyn ni’n hynod falch bod cymaint wedi dod i’r digwyddiadau hyn ac, yn bwysicach na hynny, cawsom gyfle i fwynhau ymgysylltu adeiladol iawn gyda chyflenwyr posib.
 
“Gall ein prosiectau ni roi hwb economaidd mawr i’r DU, ac yn enwedig i’r rhanbarthau o amgylch ein safleoedd ni – Cymru a De Orllewin Lloegr. Mae cyswllt cynnar yn hanfodol er mwyn helpu i sicrhau bod cyflenwyr yn gallu diwallu ein hanghenion ni o ran cost, ansawdd a gallu, a helpu i sicrhau bod busnesau’r DU mewn sefyllfa dda i elwa o’r prosiect.”
 
Ar ôl ei hanerchiad yn y gynhadledd yn Llandudno, dywedodd Edwina Hart AC, Gweinidog Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru: “Rydw i’n falch iawn bod cymaint o fusnesau sy’n gweithio mewn ystod eang o sectorau yng Nghymru yn bresennol yn y digwyddiad. Maen nhw i gyd yn gyflenwyr posib ar gyfer y datblygiadau yn y dyfodol yn Wylfa ac roedd yn gyfle iddynt ddysgu mwy am rôl Hitachi Cyf, Horizon a HGNE a’u bwriadau ar gyfer Wylfa.
 
“Yn benodol, roedd yn rhoi syniad yn gynnar fel hyn i’r cyfranogwyr o amserlenni prosiectau ac yn grynodeb o’r pecynnau gwaith a fydd yn cael eu tendro efallai wrth i’r prosiectau fynd rhagddynt. Rydw i’n falch iawn bod Horizon yn gweithio gyda chwmnïau sydd â diddordeb yn y cam cynnar hwn.”
 
Dywedodd Gweinidog Ynni’r DU, Michael Fallon AS: “Mae ein strategaeth ddiwydiannol wedi datgan cynllun ac ymrwymiad tymor hir i ddiwydiant niwclear y DU, i feithrin y math yma o fuddsoddiad. Drwy weithio mewn partneriaeth â’r diwydiant, gallwn roi hyder i fuddsoddi, helpu i adeiladu’r gadwyn gyflenwi a chreu swyddi sgiliau uwch yma ym Mhrydain”.
 
Dywedodd y Gwir Anrhydeddus David Jones AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru: “Mae prosiectau Horizon yn cynrychioli buddsoddiad o £20 biliwn yn economi’r DU ac rydw i’n awyddus i sicrhau cymaint o fudd â phosib i Gymru a chwmnïau lleol. Mae cynnal eu digwyddiad cyntaf i gyflenwyr ers pryniant Hitachi yng Nghymru yn arwydd o fwriad ac rydym yn gwbl gefnogol i gwmnïau o Gymru wrth iddynt baratoi i gystadlu am waith ar y prosiect a sicrhau hwb economaidd gwirioneddol i Gymru.”

Yfory, bydd busnesau yng Nghymru yn cael cyfle i ddysgu mwy am y cynlluniau datblygu ar gyfer gorsaf bŵer newydd arfaethedig yn Wylfa ar Ynys Môn – a’r cyfleoedd a allai godi yn sgil y prosiect.

Bydd Pŵer Niwclear Horizon yn cynnal diwrnod cyfathrebu â chyflenwyr yn Llandudno gyda chyflwyniadau gan Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredol Horizon, Masaharu Hanyu, Prif Weithredwr Busnes Systemau Pŵer Niwclear Hitachi yn Ewrop, ac amrywiol siaradwyr eraill o Horizon, Hitachi a Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd., (Hitachi-GE).

Yn y prynhawn bydd Edwina Hart AC, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth yn Llywodraeth Cymru, yn rhoi‟r prif anerchiad.

Dyma‟r cyntaf o ddau ddiwrnod i gyflenwyr a gynhelir gan Horizon. Caiff yr ail ddigwyddiad ei gynnal yn Swydd Gaerloyw ar ddydd Iau 23 Mai. Disgwylir y bydd pob digwyddiad yn denu rhyw 200 o gynrychiolwyr busnes, yn ogystal ag ystod o sefydliadau sy‟n gysylltiedig â‟r diwydiant, gan gynnwys y Rhaglen Ynys Ynni, y Ganolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch Niwclear, a‟r Gymdeithas Ynni Niwclear.

Dywedodd Alan Raymant: “Gall ein prosiectau roi hwb economaidd gwirioneddol, hirdymor i‟r rhanbarth ac rydym yn falch iawn ein bod yn cynnal ein digwyddiad mawr cyntaf i gyflenwyr ers y pryniant, yma yng ngogledd Cymru. Rwy‟n edrych ymlaen at siarad â chynrychiolwyr busnesau lleol, a thrafod sut gallwn ni gydweithio dros y misoedd a‟r blynyddoedd nesaf”.

Cyhoeddodd Pŵer Niwclear Horizon heddiw ei fod wedi llofnodi contract pwysig â darparwr technoleg ei adweithyddion, a’i brif gontractwr, Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd. (Hitachi-GE).

Mae’r contract Blaen Ddylunio a Pheirianneg (FEED) yn gosod y fframwaith ar gyfer y gwaith dylunio y bydd angen ei wneud ar gyfer y prosiect adeiladu newydd yn Wylfa.

Meddai Prif Swyddog Gweithredol Horizon Alan Raymant: “Mae hwn yn gontract gwerth miliynau o bunnoedd sy’n ymestyn dros gyfnod o flynyddoedd, ac mae’n gam pwysig arall ymlaen i’n prosiect.

“Bydd yn helpu ein gwaith i ddatblygu’r safle, yn ein galluogi i asesu’r amserlen adeiladu orau ar gyfer Wylfa, yn cyfrannu at ein hymgynghoriadau cyhoeddus ac yn ategu’r strategaeth i ddatblygu’r gadwyn gyflenwi. Mae Wylfa yn safle ardderchog ar gyfer gorsaf pŵer niwclear newydd, a chyda’r contract FEED wedi’i lofnodi gallwn weithio â Hitachi-GE i ddatblygu cynlluniau i wireddu’r prosiect”.

Meddai Mr Hidetoshi Takehara, Llywydd Hitachi-GE: “Rydym yn falch iawn o lofnodi’r contract hwn â Horizon; mae’n gam pellach ymlaen yn y gwaith cynnar o baratoi’r safle”.

“Mae’r contract FEED yn rhoi trefniadau masnachol ar waith a fydd yn sail i lunio cynlluniau dylunio safle penodol ar gyfer prosiect Horizon yn Wylfa.

Bydd Horizon a Hitachi yn cynnal digwyddiadau i gyflenwyr yr wythnos nesaf yn Llandudno a Chaerloyw i rannu gwybodaeth am y prosiect â darpar gyflenwyr, ac yn ddiweddar gwahoddwyd datganiadau o ddiddordeb mewn nifer fach o gyfleoedd caffael.

Meddai Alan Raymant: "Bydd mwyafrif cyfleoedd y gadwyn gyflenwi’n deillio o’r rhaglen weithgynhyrchu ac adeiladu, a fydd yn cael ei rheoli gan Hitachi-GE ar ein rhan. Hefyd, bydd cyfleoedd cynnar i fod yn rhan o weithgareddau Horizon i ddatblygu’r safle, a’n gwaith i feithrin ein galluedd i fod yn berchnogion a gweithredwyr gorsafoedd pŵer niwclear.

"Byddwn yn chwilio am gyflenwyr a all ddangos y byddant yn gallu cyflenwi ar amser, o fewn yr amser gofynnol a bod eu gwaith yn cyrraedd y safonau disgwyliedig. Byddwn hefyd yn chwilio am gyflenwyr sy’n gwneud cynigion arloesol, sy’n gwneud y defnydd gorau o arbenigedd yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol."

Bydd Pŵer Niwclear Horizon yn cynnal ei Gymhorthfa Agored fisol nesaf ar ddydd Llun 20 Mai yn Neuadd y Pentref Cemaes. Bydd y digwyddiad, rhwng 1pm a 7pm, yn galluogi pobl leol i alw heibio i ofyn cwestiynau am y cynlluniau ar gyfer gorsaf bŵer niwclear newydd yn Wylfa – nid oes angen drefnu apwyntiad o flaen llaw.

Bydd cynlluniau Horizon i adeiladu a gweithredu gorsaf bŵer niwclear newydd yn Wylfa yn arwain at uchafswm o 6,000 o weithwyr yn ystod y cyfnod adeiladu ac oddeutu 1,000 o swyddi parhaol dros sawl degawd.
 
Dywedodd Alan Smith, Pennaeth Datblygu Safleoedd Horizon: “Mae’r digwyddiadau misol hyn yn ffordd wych i ni wrando ar adborth pobl leol ac ateb unrhyw gwestiynau sydd ganddyn nhw am ein prosiect. I’r sawl sydd yn methu galw heibio i’n gweld, rydym wedi diweddaru’n gwefan – www.horizonnuclearpower.com/hafan - sydd yn galluogi pobol i ddarganfod ffeithiau allweddol amdanom a’n cynlluniau.
 
“Mae’n ddyddiau cynnar o hyd ers i Hitachi brynu’r cwmni ddiwedd y llynedd ac rydyn ni’n dal i asesu’r dewisiadau ar gyfer ailgychwyn ein cynllun datblygu yn Wylfa a’r amserlenni tebygol. Byddwn yn rhannu rhagor o fanylion am ein cynigion yn y misoedd nesaf, ond yn y cyfamser, bydden ni’n annog unrhyw un sydd â chwestiynau am ein gwaith i alw heibio yn y digwyddiad hwn neu gysylltu â ni ar ein llinell rhadffôn ar 0800 954 9516 neu anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com ."
 

Dydd Gwener, 12 Ebrill, fe wnaeth Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y Gwir Anrh David Jones AS, gynnal digwyddiad yng Nghaergybi, gan ddathlu buddsoddiad Hitachi Ltd yn Horizon Nuclear Power, mewn gwerthiant a gwblhawyd ddiwedd 2012.

Cynhaliwyd y digwyddiad, lle’r oedd uwch gynrychiolwyr o Horizon a Hitachi Ltd yn bresennol ochr yn ochr â rhanddeiliaid a busnesau lleol, ar fwrdd HMS St Albans, a oedd yn ymweld â phorthladd Caergybi i nodi 70 mlwyddiant Brwydr yr Iwerydd.
 
Gan siarad yn y digwyddiad, edrychai Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredu Horizon, ymlaen at gynnydd yn ystod y flwyddyn nesaf. Meddai:
 
“Rydym yn hyderus y bydd y flwyddyn nesaf yn arddangos cynnydd gwirioneddol. Yr adeg hon, flwyddyn yn ôl ni wyddem a fyddai gennym brosiect. Heddiw, mae gennym randdeiliaid ymrwymedig yn Hitachi, gydag arbenigedd niwclear ac adnoddau aruthrol. Rydym yn gwybod pa dechnoleg y byddwn yn ei hadeiladu yn Wylfa, ac rydym yn symud i’r modd cyflenwi.
 
“Bydd 2013 yn flwyddyn o gynnydd mesuradwy gwirioneddol. A bob cam o’r ffordd edrychwn ymlaen at weithio’n agos gyda phobl, cymunedau a diwydiannau Cymru.”
 
Cyfeiriodd Dirprwy Gadeirydd a Phrif Weithredwr y Busnes Systemau Pŵer Niwclear yn Ewrop, Hitachi Europe Ltd, Masaharu Hanyu, at “ddechrau’r hyn y gobeithiwn fydd yn berthynas newydd hir a chynhyrchiol rhwng ein dau gwmni a phobl Cymru a Phrydain Fawr”.
 
Meddai: “Mae Hitachi yn gwneud buddsoddiadau anferthol i helpu i foderneiddio seilwaith cyhoeddus y DU.
 
”Drwy ein bod ni wedi caffael Horizon, bydd Cymru yn ganolbwynt i brosiect newydd anferthol yn Wylfa i helpu’r DU i fodloni ei hanghenion i’r dyfodol am gyflenwadau ynni dibynadwy, isel o ran carbon.
 
“Bwriadwn ddwyn i’r DU yr un rhagoriaeth a sylw i ddiogelwch a manylder ag yr ydym wedi’i ddatblygu yn Japan, gan wneud hyn mewn partneriaeth â chwmnïau Prydeinig.
 
“Byddwn yn defnyddio sefydliadau lleol ar gyfer hyfforddiant, ac wrth i ni fynd i mewn i’r cyfnod adeiladu rwy’n siŵr y bydd cannoedd lawer o swyddi yn cael eu creu er budd Ynys Môn a Gogledd Cymru. Edrychwn ymlaen at weithio gyda Swyddfa Cymru a Llywodraeth Cymru i wneud y gorau o’r cyfleoedd hyn.”

Mae cwmni DU Construction Cyf o Gaergybi wedi ennill contract sylweddol gyda Phŵer Niwclear Horizon i wneud gwaith dymchwel a gwaith ecolegol cysylltiedig ar safle’r orsaf pŵer niwclear arfaethedig newydd yn Wylfa.

Dan delerau‟r contract, bydd cwmni DU yn creu safleoedd clwydo ar gyfer bywyd gwyllt gwarchodedig megis ystlumod a thylluanod gwynion, a chlirio oddeutu pymtheg o adeiladau peryglus ac annrhigiadwy ar safle arfaethedig Horizon. 
 
Mae’r newyddion ynglŷn â chontract newydd yn dilyn estyniad o 12 mis i gontract ‘yn ôl y gofyn’ cyfredol y cwmni gyda Horizon i wneud gwaith sy’n cynnwys cynnal a chadw ac adnewyddu eiddo, er mwyn gallu eu gosod i deuluoedd lleol, a gwella llwybraupherthi.
 
Dywed Pennaeth Datblygu Safle Horizon, Alan Smith: “Roeddem yn hynod falch o weld cwmnïau lleol yn bidio ochr yn ochr â chwmnïau eraill am y gwaith hwn, ac rydym wrth ein bodd mai cwmni o Gaergybi sydd wedi ennill y contract. Mae‟r gwaith o gael gwared â nifer o adeiladau peryglus yn bwysig iawn - roedd llawer ohonynt eisoes wedi‟u byrddio ac mewn cyflwr gwael iawn pan ddaethant i‟n meddiant ddiwedd 2011. Er gwaethaf ein hymdrechion gorau ers hynny, torrwyd i mewn i’r adeiladau hyn lawer o weithiau, ac maent wedi dioddef dan law fandaliaid droeon, sy’n golygu eu bod, erbyn hyn yn risg sylweddol i iechyd a diogelwch.”
 
Mae’r holl strwythurau sy’n barod i’w clirio yn cartrefu bywyd gwyllt sydd dan warchodaeth gyfreithiol, gan gynnwys ystlumod. Mae unrhyw waith sy\'n golygu ailgartrefu ystlumod yn gofyn am Drwydded Rhywogaethau Gwarchodedig Ewrop a rhaid darparu lleoliadau clwydo amgen, cymeradwy ar gyfer rhywogaethau gwarchodedig cyn i unrhyw waith dymchwel allu dechrau. 
 
Dywed Mark Blackwell, Cyfarwyddwr DU Construction Cyf: “Rydym yn hynod falch o fod wedi ennill y contract hwn. Yn sgîl ein profiad blaenorol o weithio gyda Horizon, rydym yn gwybod eu bod yn gosod safonau uchel iawn, ac rwyf yn gwbl hyderus bod ein gweithlu yn gwbl abl i gwrdd â’r safonau hyn.” 
 
Wrth drafod gwaith y cwmni gyda Horizon cyn belled, ychwanegodd:
“Yn ogystal â defnyddio ein tîm mewnol, rydym hefyd wedi gallu is-gontractio i gwmnïau arbenigol lleol eraill, pan fo angen, gan gynnwys y cwmni mecanyddol a thrydanol Lloyd Morris Electrical Cyf o Amlwch (LME) a Chwmni Plymars a Gwresogi J Taylor o Gaergybi.\" 
 
“Rydym wedi gallu ychwanegu at ein gweithlu o 33 o staff amser llawn, ac rydym wedi penodi rheolwr contractau newydd yn ddiweddar.”
 
Bydd yr holl waith yn cael ei fonitro’n ofalus gan yr arbenigwyr ecolegol annibynnol sydd wedi’u lleoli yng Ngogledd Cymru, Partneriaeth Ecolegol Cambria, i sicrhau bod canllawiau caeth yn cael eu dilyn. Disgwylir i’r gwaith dymchwel ddod i ben cyn diwedd Mehefin, os bydd Horizon wedi derbyn pob caniatâd angenrheidiol.
 
Gellir cysylltu â Horizon ar rif Wylfa: 0800 954 9516 neu drwy anfon e-bost at 
ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com 
 

Mae mis Mawrth yn gweld cwmni Horizon yn dychwelyd i Langefni am ei Gymhorthfa Agored nesaf. Bydd y digwyddiad, sydd yn cymeryd lle ar ddydd Llun 18 Mawrth yng ngwesty’r Bull, Llangefni, yn galluogi pobol leol i alw heibio er mwyn gofyn cwestiynnau am gynlluniau Horizon i godi atomfa newydd ger yr Wylfa.

Bydd cynlluniau Horizon yn i adeiladu a gweithredu atomfa newydd yn Wylfa yn gweld hyd at 6,000 o swyddi yn ystod y cyfnod adeiladu gyda 1,000 o swyddi parhaol i weithredu‟r atomfa dros nifer o ddegawdau i ddilyn.
 
Yn yr un modd a Chymhorthfeydd blaenorol, bydd tîm prosiect Horizon wrth law rhwng 1pm and 7pm er mwyn ateb cwestiynnau a gwrando i adborth. Gallwch ymweld â‟r tîm yn y „Coach House‟ y tu cefn i westy‟r Bull.
 
Dywedodd Alan Smith, Pennaeth Datblygu‟r Safle i Horizon: “Ers i Hitachi Ltd prynu Horizon mis Tachwedd diwethaf, rydym wedi bod yn hynod o brysur yn asesu‟r opsiynau i ddatblygu‟n safleoedd, ynghŷd â‟r amserlenni tebygol. Rydym yn gobeithio y byddwn mewn sefyllfa i gallu rhannu mwy o wybodaeth am ein cynlluniau yn ystod y misoedd i ddod. Yn y cyfamser byddwn yn parhau gyda‟n digwyddiadau cymunedol, a hoffwn ymestyn croeso cynnes i unrhywun sydd ag unrhyw gwestiynnau i alw heibio‟r Cymhorthfa i‟n cyfarfod.”
 
Gall unrhyw un sydd â chwestiynau hefyd gysylltu â Horizon drwy ffonio llinell wybodaeth Wylfa ar 0800 954 9516 neu drwy anfon e-bost at ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com

Cynhelir Cymhorthfa Agored nesaf Horizon ar ddydd Llun, 18 Chwefror yn neuadd bentref Cemaes, lle gall pobol leol cyfarfod gyda thîm cwmni Horizon i ofyn cwestiynnau am gynlluniau i godi atomfa newydd yn Wylfa.

Mae’r Cymhorthfa yn dilyn cyhoeddiad yn mis Ionawr gan yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd (DECC) ei bod wedi gofyn i'r rheoleiddwyr niwclear gychwyn trafodaethau ffurfiol â Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd., (Hitachi-GE) ynghylch Asesiad Dyluniad Generig (GDA) o Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch (ABWR) y DU. Mae’r broses o asesu’r dechnoleg yn rhan allweddol o gynlluniau Horizon i ddatblygu atomfa newydd yn Wylfa.
 
Yn yr un modd a Chymhorthfeydd blaenorol, bydd tîm prosiect Horizon wrth law rhwng 1pm and 7pm er mwyn ateb cwestiynnau a gwrando i adborth.
 
Dywedodd Alan Smith, Pennaeth Datblygu’r Safle i Horizon: “Ers i Hitachi Ltd prynu Horizon mis Tachwedd diwethaf, rydym wedi bod yn hynod o brysur yn asesu’r opsiynau i ddatblygu’n safleoedd, ynghŷd â’r amserlenni tebygol. Rydym yn gobeithio y byddwn mewn sefyllfa i gallu rhannu mwy o wybodaeth am ein cynlluniau yn ystod y Gwanwyn. Yn y cyfamser byddwn yn parhau gyda’n digwyddiadau Cymunedol, a hoffwn ymestyn croeso cynnes i unrhywun sydd ag unrhyw gwestiynnau i alw heibio’r Cymhorthfa i’n cyfarfod.”
 
Gall unrhyw un sydd â chwestiynau hefyd gysylltu â Horizon drwy ffonio llinell wybodaeth Wylfa ar 0800 954 9516 neu drwy anfon e-bost at ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com

Heddiw, croesawodd Horizon Nuclear Power y cadarnhad bod yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd (DECC) wedi gofyn i'r rheoleiddwyr niwclear gychwyn trafodaethau ffurfiol â Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd., (Hitachi-GE) ynghylch Asesiad Dyluniad Generig (GDA) o Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch (ABWR) y DU.

Gwnaeth Hitachi-GE gais yn gynharach y mis hwn i DECC oedd yn ymwneud â'r dechnoleg adweithyddion y mae Horizon yn bwriadu ei defnyddio ar gyfer ei ddatblygiadau arfaethedig yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury yn Ne Swydd Gaerloyw.
 
Dywedodd Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredu Horizon: “Mae hwn yn gam sylweddol ymlaen yn gynnar. Mae proses drwyddedu adweithyddion GDA yn elfen allweddol o ran galluogi ein cynlluniau i ddatblygu gorsaf pŵer niwclear newydd yn Wylfa.”
 
“Mae’r GDA yn broses drylwyr a dyrys ac rydym wedi ymrwymo i gefnogi Hitachi-GE ac i ddatblygu arbenigedd ABWR Horizon yn y broses. Mae ABWR yn dechnoleg weithredol brofedig a fydd, yn ein barn ni, yn dod â budd sylweddol i Gymru, gan gynnwys 6,000 o swyddi yn ystod y cyfnod adeiladu, tua 1,000 o swyddi o ansawdd yn yr hirdymor yn ystod y cyfnod gweithredu, a chyfleoedd mawr i gwmnïau yn y ddolen gyflenwi.”
 
Wrth drafod cynlluniau Horizon yn y tymor hirach, dywedodd Raymant: “Rydym yn edrych ymlaen at nodi rhagor o fanylion am ein strategaeth a'n rhaglen yn yr ychydig fisoedd nesaf. Fel ag erioed, byddwn yn cydweithio’n agos â’r gymuned leol a’i chynrychiolwyr ar Ynys Môn wrth inni ddatblygu ein cynlluniau.”

Horizon Nuclear Power today welcomed confirmation that DECC has asked the nuclear regulators to begin formal discussions with Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd., (Hitachi-GE) regarding the Generic Design Assessment (GDA) of the UK Advanced Boiling Water Reactor (ABWR).

An application to DECC was made by Hitachi-GE earlier this month.
Horizon Chief Operating Officer Alan Raymant said: “This is a major step forward at an early time in Hitachi’s ownership of Horizon. GDA is one of the key processes necessary to allow development of new nuclear power stations at Wylfa and Oldbury”.
 
“GDA is a rigorous and demanding process that ensures the safety case for the technology is robust. We are committed to supporting Hitachi-GE and developing Horizon’s ABWR expertise throughout the process. The ABWR is a proven technology which we believe will bring significant benefits to the UK”.
 
Discussing Horizon’s longer term plans Raymant said: “We look forward to setting out more detail on our strategy and programme in the next few months”.

Cynhelir Cymhorthfa Agored cyntaf Horizon yn 2013 ar ddydd Llun, 21 Ionawr yn neuadd bentref Cemaes, lle gall pobol leol cyfarfod gyda thîm cwmni Horizon o ofyn cwestiynnau am gynlluniau i godi atomfa newydd yn Wylfa.

Mae’r Cymhorthfa yn dilyn pryniant Horizon gan gwmni Hitachi Cyf. Diwedd 2012. Yn yr un modd a Chymhorthfeydd blaenorol, bydd tîm prosiect Horizon’s wrth law rhwng 1yh and 7yh er mwyn ateb cwestiynnau a gwrando i adborth.
 
Dywedodd Alan Smith, Pennaeth Datblygu’r Safle i Horizon: “Gada’n Rhanddaliwr newydd bellach wrth y llyw, rydym yn brysur yn asesu’r opsiynau am ddatblygu’n safleoedd a’r amserlen datblygu tebygol. Byddwn yn rhannu mwy o wybodaeth am ein cynlluniau arfaethedig ar gyfer Wylfa wrth i ni eu ddiweddaru yn y misoedd i ddod. Yn y cyfamser byddwn yn parhau gyda’n cymhorthfeydd misol i fobol leol, a gofynnwn i unrhywun sydd ac unrhyw gwestiynnau i alw heibio a chyfarfod gyda’r tîm.”
 
Gall unrhyw un sydd â chwestiynau hefyd gysylltu â Horizon drwy ffonio llinell wybodaeth Wylfa ar 0800 954 9516 neu drwy anfon e-bost at ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com