Newyddion Archif 2014

I gysylltu â swyddfa wasg Horizon, yna ffoniwch: 01242 507700 os gwelwch yn dda.

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi y bydd yn ailddechrau cynnal Cymorthfeydd Agored misol, gan ddechrau ddydd Llun, 15 Medi yn Neuadd Bentref Cemaes rhwng 1pm a 7pm.

Ar ôl 10 wythnos o ymgynghori â'r gymuned, mae Horizon yn ailddechrau gweithgareddau 'busnes fel arfer' yn y gymuned, gan gynnwys cynnal Cymorthfeydd Agored bob mis. Bwriad y rhain yw rhoi cyfle i bobl ofyn rhagor o gwestiynau am Brosiect Wylfa Newydd i’r tîm mewn amgylchedd anffurfiol.

Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon, “Roedd yr ymgynghoriad diweddar â’r gymuned yn garreg filltir i Horizon, ac rydym wedi bod yn falch iawn o'r diddordeb sydd wedi cael ei ddangos yn y prosiect a'r ymateb rydym wedi'i gael. Tra byddwn yn dadansoddi ac yn ystyried yr adborth hwn yn fanwl, mae’n bwysig iawn bod pobl leol yn dal i allu dod atom, a bydd ein Cymorthfeydd Agored yn parhau i ddarparu cyfleoedd i bobl ddod i gyfarfod â’r tîm a rhoi adborth inni am y prosiect.

Daeth cam cyntaf ymgynghoriad Horizon â’r gymuned i ben ar 8 Rhagfyr. Cynhaliwyd dros 35 o ddigwyddiadau, mannau gwybodaeth a sesiynau galw heibio ar draws Ynys Môn a Gogledd Cymru, gyda dros 800 o bobl yn dweud eu dweud am y cynigion ar gyfer Wylfa Newydd. Bydd hyn yn cael ei ddilyn gan gyfres o ddigwyddiadau ymgynghori wedi’u targedu flwyddyn nesaf ac ail gam yr ymgynghoriad â’r gymuned ymhen blwyddyn.

I gael gwybod mwy am gynlluniau Horizon ar gyfer Wylfa Newydd, tarwch olwg ar www.horizonnuclearpower.com. Os hoffech chi gysylltu, cysylltwch â llinell gymorth Rhadffôn Wylfa Newydd ar 0800 954 9516 neu e-bostio wylfaenquiries@horizonnuclearpower.com

DIWEDD
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion:

 •  Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon yn Wylfa yn fuddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru. Rhagwelir y bydd yn creu hyd at 1000 o swyddi yn ystod y cyfnod gweithredu.
 • Edrychwch ar ein gwefan yn: www.horizonnuclearpower.com

“Rydym yn ddiolchgar iawn i gymunedau Ynys Môn a Gogledd Cymru am ddangos cymaint o ddiddordeb ac am ymgysylltu cymaint â ni yn ystod cam cyntaf ein hymgynghoriad. Hoffem ddiolch i bawb am roi o’u hamser ac am gymryd rhan.

“Rydym wedi cael cryn dipyn o gefnogaeth i’r prosiect ac mae amrywiol faterion wedi cael eu codi. Bydd ymatebion ffurfiol i’r materion a godwyd yn cael eu cyhoeddi fel rhan o’n hadroddiad Ymgynghori Interim yn 2015, a byddwn hefyd yn esbonio sut rydym wedi defnyddio'r sylwadau i ddatblygu ein cynigion ar gyfer Wylfa Newydd.

“Rydym yn arbennig o ddiolchgar am yr adborth manwl a chlir rydym wedi’i dderbyn gan Gyngor Sir Ynys Môn, am yr amser a gymerodd i baratoi ei ymateb, ac yn wir, yr ymdrech a oedd ynghlwm â datblygu’r fframwaith cynllunio’n fwy cyffredinol, drwy sefydlu Canllawiau Cynllunio Atodol.

“Wrth gwrs, rydym yn siomedig na chawsom ymateb mwy cadarnhaol gan Gyngor Sir Ynys Môn. Fodd bynnag, dim ond dechrau'r broses ymgynghori yw hyn, nid y diwedd, a dyma yw holl bwrpas y broses. Bydd yr adborth cadarn yn caniatáu i ni roi sylw i'r materion hyn a datblygu cynlluniau mwy cynhwysfawr drwy gyfrwng y cysylltiadau adeiladol sydd gennym â Chyngor Sir Ynys Môn.

“Rydym yn ymateb yn barod drwy ymgysylltu mwy â Chyngor Sir Ynys Môn a’r gymuned. Rydym eisoes yn cynllunio cyfres o ymgynghoriadau wedi’u targedu yn ystod 2015, sy’n ymwneud ag agweddau penodol datblygiadau cysylltiedig, a byddwn yn darparu rhagor o fanylion am ein cynigion cyn gynted ag y byddant ar gael.

“Mae gan Horizon ymrwymiad cadarn i sicrhau manteision sylweddol a lleihau effaith ein prosiect ar gymunedau Ynys Môn. Rydym yn cefnogi prosiectau Cymraeg, yn buddsoddi mewn prentisiaethau lleol, yn defnyddio cwmnïau lleol ac yn recriwtio staff lleol yn barod, a byddwn yn gweithio’n galed i sicrhau bod yr ymrwymiad gwirioneddol hwn yn cael ei adlewyrchu yn ein cynigion a’n gweithgareddau yn y dyfodol wrth i ni ddatblygu ein presenoldeb ar Ynys Môn."

-Diwedd-

Nodiadau i Olygyddion

 • Yn ogystal â cheisio canfod cyfleoedd hirdymor, mae Horizon eisoes yn gweithio gyda’r gymuned ar nifer o brosiectau pwysig:
 •  Rhaglen ar y cyd gyda Llywodraeth Cymru / Rhaglen Ynys Ynni / Horizon, i baratoi busnesau lleol Môn a Gogledd Cymru am y cyfleoedd a ddaw yn sgil y prosiect.
 • Buddsoddi degau o filoedd mewn prosiectau Cymraeg yn y dyfodol agos, gan gynnal Asesiad o’r Effaith ar y Gymraeg yn y tymor hwy. Cyhoeddwyd yr adroddiad cwmpasu ar gyfer yr asesiad hwn ochr yn ochr â’n hymgynghoriad.
 • Cymorth ariannol sylweddol ar gyfer Cwmni Prentis Menai dros y pedair blynedd diwethaf – buddsoddiad o £360,000, a mwy o ymgysylltu ym maes addysg i gefnogi ysgolion sy’n dysgu pynciau STEM a chyfleoedd gyrfa cysylltiedig.
 • Gweithio gyda Chyngor Sir Ynys Môn i ddatblygu Canolfan Dai – corff i asesu’r llety sydd ar gael a helpu i reoli’r galw am dai, er budd y gymuned.
 • Wedi rhoi dros 50 o gontractau i gwmnïau lleol yn barod.
 • Yn 2015, mae Horizon yn disgwyl cael rhagor o wybodaeth am y dull gweithredu a'r amserlen adeiladu fanwl, sy’n bwysig iawn o ran sefydlu amser ar gyfer nifer y gweithlu, gweithgareddau adeiladu a chyfleoedd i gwmnïau lleol.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r canlynol:
Ben Russell ar 07580 948 106
Ben.Russell@Horizonnuclearpower.com
 

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi llofnodi cytundeb â’r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear (ONR), sy’n paratoi’r ffordd iddo ddechrau prynu’r prif offer ar gyfer datblygiad Wylfa Newydd.

Mae rhai rhannau o’r adweithydd niwclear newydd a’r technolegau cysylltiedig wedi’u dynodi’n Eitemau  sy’n cymryd cryn amser i'w cynhyrchu ac sydd eu hangen yn gynnar yn ystod y cyfnod adeiladu (‘Long Lead Items’ – LLIs). Felly, mae’n rhaid eu harchebu mewn da bryd cyn i’r gwaith adeiladu ddechrau ar y safle, ac er mwyn i Wylfa Newydd ddechrau cynhyrchu yn ystod hanner cyntaf y 2020au. Er mwyn i’r broses hon ddechrau, mae Horizon wedi llofnodi Gweithred ar y cyd â’r ONR er mwyn i’r rheoleiddiwr gael goruchwylio gweithgareddau caffael Horizon ar gyfer yr LLIs, sy’n cynnwys cynwysyddion gwasgedd yr adweithydd, cyn i Horizon wneud cais am Drwydded Safle Niwclear llawn ar gyfer Wylfa.

Dywedodd Janet Wilson, Cyfarwyddwr Trwyddedu a Chaniatáu Horizon:  “Mae hon yn garreg filltir bwysig i Horizon, gan ei bod yn nodi cam arall yn ein taith tuag at ddod yn Drwyddedai Safle Niwclear a gwaith adeiladu a gweithredu Wylfa Newydd. Mae’r Weithred yn arwydd o sut rydyn ni wedi tyfu a datblygu fel sefydliad dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at gryfhau ein cysylltiadau gwaith gyda'r ONR ymhellach wrth i'n prosiect symud ymlaen.”

O dan y Weithred, bydd Horizon yn rhoi gwybod i ONR beth yw ei amserlen ar gyfer caffael a sicrhau bod dogfennau, gweithgareddau ac eiddo sy’n berthnasol i gaffael LLIs ar gael i’w harchwilio. Bydd Horizon hefyd yn gweithio gyda’r rheoleiddiwr i sicrhau bod yr holl weithgareddau caffael ar gyfer yr LLIs yn cydymffurfio ag amodau trwydded safonol yr ONR.

– DIWEDD –

Nodiadau i olygyddion:

 •  Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd, Japan ym mis Tachwedd 2012.  Mae'r cwmni wrthi’n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd pŵer niwclear newydd a fydd yn cynhyrchu o leiaf 5,400MW o bŵer niwclear, un yn Wylfa ar Ynys Môn a'r llall yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r canlynol:

Ben Russell ar 07580 948 106
Ben.Russell@Horizonnuclearpower.com 

Hyd yn hyn mae dros 400 o bobl o Ynys Môn a Gogledd Orllewin Cymru wedi mynychu arddangosfeydd cyhoeddus ar Orsaf Bŵer Niwclear arfaethedig Wylfa Newydd. Mae gan y bobl sydd am leisio eu barn ar y cynlluniau ar gyfer gorsaf bŵer niwclear newydd ar Ynys Môn chwe wythnos yn unig ar ôl i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad cymunedol, a bydd Pŵer Niwclear Horizon yn dechrau ei rownd nesaf o arddangosfeydd cyhoeddus yn ddiweddarach yr wythnos hon.

Bydd y rownd olaf o ddigwyddiadau yn ystod y cyfnod cychwynnol hwn o ymgynghoriadau cymunedol ar gyfer Wylfa Newydd yn cael ei chynnal ym Mhorthaethwy, Llandudno, Caernarfon, Bangor, Clwb Cymdeithasol a Chwaraeon Wylfa ac Amlwch.

Yr ymgynghoriad hwn, a ddechreuodd ar 29 Medi ac a fydd yn dod i ben ar 8 Rhagfyr, yw'r cam pwysig cyntaf yn y broses gynllunio ar gyfer datblygu Wylfa Newydd ac mae'n rhoi'r cyfle i bobl weld y cynigion ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd ac i roi eu hadborth yn ffurfiol. Bydd ail gam o ymgynghoriadau yn dilyn ac mae'r cais cynllunio terfynol ar y gweill ar gyfer 2017.

Mae Horizon yn cynnal cyfres o arddangosfeydd cyhoeddus a digwyddiadau galw heibio mewn amrywiaeth o leoliadau ar Ynys Môn a ledled Gogledd Cymru, lle gall pobl edrych ar y dogfennau ymgynghori a'r deunydd ategol, siarad ag aelodau o dîm Horizon a rhoi adborth. Hyd yn hyd, mae dros 400 o bobl wedi mynychu'r digwyddiadau hyn.
Dywedodd Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredu Horizon: "Hoffwn ddiolch i'r cannoedd o bobl sydd eisoes wedi rhoi o'u hamser i fynychu un o'n digwyddiadau neu i anfon eu hadborth atom - mae eich barn chi'n cyfrif a byddem yn annog pawb yn y gymuned i gymryd rhan.

"Bydd Prosiect Wylfa Newydd yn creu cyfleoedd i gymunedau, yn ysbrydoli pobl ifanc ac yn hybu busnesau lleol am ddegawdau lawer. Gallai'r adborth a gawn ni nawr ddylanwadu go iawn ar y modd y byddwn ni'n datblygu ein cynlluniau".

Cynhelir y cam nesaf o arddangosfeydd cyhoeddus ar y dyddiadau canlynol:

Dydd Mercher 29ain Hydref
Canolfan Gymunedol Goffa'r Rhyfel, Stryd y Dŵr, Porthaethwy
2pm - 8pm

Dydd Iau 30ain Hydref
Neuadd y Dref, Lloyd Street, Llandudno
2pm - 8pm

Dydd Gwener 31ain Hydref
Gwesty’r Celt, Stryd Bangor, Caernarfon,
2pm - 8pm

Dydd Sadwrn 1af Tachwedd
Neuadd Penrhyn, Ffordd Gwynedd, Bangor
10am3pm

Dydd Iau 20fed Tachwedd
Clwb Cymdeithasol a Chwaraeon Wylfa, Bae Cemaes
2pm - 8pm

Dydd Gwener 21ain Tachwedd
Canolfan Heneiddio'n Dda Amlwch, Neuadd Goffa, 18 Stryd y Farchnad, Amlwch
2pm - 8pm

Mae rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd a sut y gallwch chi rannu eich adborth ar gael ar wefan bwrpasol yr ymgynghoriad: www.horizonnuclearpower.com/ymgynghoriad .

- DIWEDD -

Nodiadau i Olygyddion

 •  Ffurfiwyd Horizon Nuclear Power yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd, Japan ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni wrthi’n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd pŵer niwclear newydd a fydd yn cynhyrchu o leiaf 5,400MW o bŵer niwclear, un yn Wylfa ar Ynys Môn a'r llall yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw.
 •  Bydd datblygiadau Horizon yn golygu buddsoddi biliynau o bunnoedd yn Ynys Môn a De Swydd Gaerloyw. Rhagwelir y byddant yn creu hyd at 1,000 o swyddi ym mhob safle yn ystod y cyfnod gweithredu, ac oddeutu 4,000 o swyddi adeiladu, a hyd at 8,500 am gyfnod byr, pan fydd y gwaith adeiladu yn ei anterth.
 • Edrychwch ar ein gwefan yn: www.horizonnuclearpower.com/hafan
 •  Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus, a elwir yn Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio, yn rhan o gais cynllunio Horizon ar gyfer yr orsaf bŵer o dan y Gorchymyn Caniatâd Datblygu sydd ar waith ar gyfer Prosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol. Mae rhagor o fanylion am y broses ar gael yma: http://infrastructure.independent.gov.uk/cy/

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r canlynol:
Ben Russell
07580 948106
ben.russell@horizonnuclearpower.com
Richard Foxhall
07807 769265
richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi croesawu cyhoeddiad heddiw gan y Comisiwn Ewropeaidd sy’n helpu i hwyluso’r ffordd ar gyfer gorsaf bŵer niwclear newydd EDF yn Hinkley Point C.

Yn dilyn ymchwiliad ac ymgynghoriad gan y Comisiwn ar delerau Contract Buddsoddi EDF gyda Llywodraeth y DU, mae’r Comisiwn wedi dyfarnu bod y Contract diwygiedig yn gydnaws â rheolau Cymorth Gwladol yr Undeb Ewropeaidd. Bydd ymchwiliad arall yn cael ei gynnal, os a phan fydd Horizon wedi sicrhau ei ‘Gontractau Gwahaniaeth’ gyda Llywodraeth y DU.    

Dywedodd Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredu Horizon: “Mae’r dyfarniad hwn yn hwb enfawr i raglen adeilad newydd niwclear y DU, sy’n dangos pa mor gadarn yw’r model y mae Llywodraeth y DU wedi’i roi ar waith er mwyn sicrhau buddsoddiadau mewn carbon isel, ac mae’n pwysleisio pa mor ddeniadol yw’r DU fel marchnad ar gyfer pŵer niwclear newydd. Fel datblygwr nesaf y DU, rydyn ni’n teimlo’n hyderus iawn ar ôl clywed y penderfyniad.”
 
"Rydyn ni'n edrych ymlaen at weithio gyda phob parti, gan gynnwys Llywodraeth y DU, wrth i ni barhau i wneud cynnydd da tuag at gyflwyno trydan newydd glân, diogel a fforddiadwy i’r DU.” 

Daw’r penderfyniad hwn wrth i Horizon gynnal ymgynghoriad cyhoeddus am ddeg wythnos ar ei gynlluniau ar gyfer adeiladu gorsaf newydd yn ei brif safle, Wylfa Newydd. Yr ymgynghoriad yw’r cam mawr cyntaf yn y broses gynllunio ar gyfer y datblygiad a bydd yn edrych ar bob agwedd o gynigion Horizon, gan drafod popeth o adeiladu i drafnidiaeth a sut gallai’r cynigion effeithio ar y Gymraeg ac ar economi’r rhanbarth: www.horizonnuclearpower.com/consultation/hafan


DIWEDD

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r canlynol:

Ben Russell ar 07580 948 106
ben.russell@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion:

 • Ffurfiwyd Horizon Nuclear Power yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd, Japan ym mis Tachwedd 2012.  Mae'r cwmni wrthi’n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd pŵer niwclear newydd a fydd yn cynhyrchu o leiaf 5,400MW o bŵer niwclear, un yn Wylfa ar Ynys Môn a'r llall yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw.
 • Edrychwch ar ein gwefan yn: www.horizonnuclearpower.com/hafan

 

 

 


 

Bydd pobl o bob rhan o Ogledd Cymru yn cael cyfle i gael dweud eu dweud am yr orsaf bŵer niwclear newydd sy’n cael ei chynnig gan Pŵer Niwclear Horizon ar Ynys Môn, Wylfa Newydd, wrth i ddeg wythnos o ymgynghori ddechrau heddiw.

Yr ymgynghoriad yw’r cam mawr cyntaf yn y broses gynllunio ar gyfer y datblygiad a bydd yn edrych ar bob agwedd o gynigion Horizon, gan drafod popeth o adeiladu i drafnidiaeth a sut gallai effeithio ar y Gymraeg ac ar economi’r rhanbarth. Bydd pobl yn cael y cyfle i rannu eu safbwyntiau mewn arddangosfeydd cyhoeddus a digwyddiadau galw draw ar draws yr ynys a Gogledd Orllewin Cymru, yn ogystal â drwy wefan arbennig: www.horizonnuclearpower.com/ymgynghoriad.

Bydd yr orsaf bŵer, y mae cynnig iddi ddechrau cynhyrchu yn ystod hanner cyntaf y 2020au, yn dod â buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd a miloedd o swyddi i’r rhanbarth yn ystod y cam adeiladu. Pan fydd y gwaith o gynhyrchu trydan yn dechrau, bydd hyd at 1000 o bobl yn cael eu cyflogi yn y safle, gan ddarparu swyddi tymor hir o ansawdd uchel i bobl o’r gymuned leol.

Dywedodd Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredu yn Horizon: “Mae hwn yn gam mawr ymlaen i brosiect a fydd yn cyfrannu at ffyniant Gogledd Cymru am flynyddoedd lawer. Nid yn unig fydd yn cynnig cyfleoedd gwaith uniongyrchol, bydd hefyd yn meithrin ac yn cefnogi cadwyn gyflenwi leol sylweddol ac yn ysbrydoli pobl ifanc y rhanbarth.”

Aeth ymlaen: “Rydyn ni’n awyddus iawn bod pawb yn cymryd rhan yn ein hymgynghoriad ac yn rhoi eu barn i ni am ein cynigion. Rhwng rŵan a dechrau mis Rhagfyr byddwn ni ar hyd a lled yr ardal yn siarad â phobl ar draws y rhanbarth a bydd yr adborth hwn yn ein helpu i ddatblygu ein cynigion ymhellach.”

Bydd ystod eang o wybodaeth am gynigion Horizon i'w gweld mewn cyfres o arddangosfeydd cyhoeddus. Dyma’r dyddiadau a’r lleoliadau:

Dyddiad

Lleoliad

Amser

Dydd Gwener 3ydd Hydref

Neuadd Bentref Cemaes, Stryd Fawr, Cemaes

2pm - 8pm

Dydd Mercher 8fed Hydref

Neuadd Bentref Llanfachraeth, Llanfachraeth

2pm - 8pm

Dydd Iau 9fed Hydref

Canolfan Ucheldre, Mill Bank, Caergybi

2pm - 8pm

Dydd Gwener 10fed Hydref

Llyfrgell Rhosneigr, Stryd Fawr, Rhosneigr

2pm - 8pm

Dydd Sadwrn 11eg Hydref

The Coach House, Gwesty’r Bull, Sgwâr Bulkely, Llangefni

10am – 3pm

Dydd Mercher 29ain Hydref

Canolfan Gymunedol Goffa’r Rhyfel, Stryd y Dŵr, Porthaethwy

2pm - 8pm

Dydd Iau 30ain Hydref

Neuadd y Dref Llandudno, Stryd Lloyd, Llandudno

2pm - 8pm

Dydd Gwener 31ain Hydref

Gwesty’r Celtic Royal, Stryd Bangor, Caernarfon

2pm - 8pm

Dydd Sadwrn 1af Tachwedd

Neuadd Penrhyn, Ffordd Gwynedd, Bangor

10am – 3pm

Dydd Iau 20fed Tachwedd

Clwb Cymdeithasol a Chwaraeon Wylfa, Tyn y Maes, Cemaes

2pm - 8pm

Dydd Gwener 21ain Tachwedd

Canolfan Agewell Amlwch, Neuadd Goffa, 18 Stryd y Farchnad, Amlwch

2pm - 8pm

 I gael gwybod mwy, edrychwch ar y wefan yn www.horizonnuclearpower.com/ymgynghoriad sy’n cynnwys yr holl wybodaeth rydych chi ei hangen i gymryd rhan. Gallwch weld gwybodaeth am agweddau gwahanol o’r prosiect, llwytho rhagor o ddogfennau technegol manwl i lawr, cael manylion yr holl ddigwyddiadau byddwn ni’n eu cynnal ar draws y rhanbarth a llenwi ffurflen adborth ar-lein.

- DIWEDD -

 Nodiadau i Olygyddion

 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd, Japan ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni wrthi’n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd pŵer niwclear newydd a fydd yn cynhyrchu o leiaf 5,400MW o bŵer niwclear, un yn Wylfa ar Ynys Môn a'r llall yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw.
 • Bydd datblygiadau Horizon yn golygu buddsoddi biliynau o bunnoedd yn Ynys Môn a De Swydd Gaerloyw. Mae disgwyl iddyn nhw greu hyd at 1,000 o swyddi ym mhob safle yn ystod y cyfnod gweithredu, a gweithlu adeiladu o ryw 4,000, gan gyrraedd hyd at 8,500 am gyfnod byr.
 • Edrychwch ar ein gwefan yn: www.horizonnuclearpower.com/hafan
 •  Mae’r ymgynghoriad cyhoeddus, sy’n cael ei alw yn Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio, yn rhan o gais cynllunio Horizon ar gyfer yr orsaf bŵer o dan y broses Gorchymyn Cydsyniad Datblygu sydd ar waith ar gyfer
 • Prosiectau Seilwaith â Phwysigrwydd Cenedlaethol. Mae rhagor o fanylion ar gael am y broses yma: http://infrastructure.planningportal.gov.uk/
 • I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:
 • Ben Russell ar 07580 948106 Ben.russell@horizonnuclearpower.com
 • Richard Foxhall ar 07807 769265
   richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Heddiw, cafodd rhaglen ei lansio i helpu busnesau yng Ngogledd Cymru baratoi ar gyfer y cyfleon a gynigir gan ddatblygiad niwclear newydd Pŵer Niwclear Horizon, sef Wylfa Newydd.

Yn y lle cyntaf, bydd y sesiynau’n cael eu targedu at y sectorau adeiladu ac adeiladwaith ond gyda’r bwriad o’u hymestyn i sectorau eraill yn unol â’r cyfleon pellgyrhaeddol y mae prosiect Wylfa Newydd yn eu cynnig.

Bydd y cynllun peilot cychwynnol, a ddatblygwyd mewn partneriaeth rhwng Rhaglen Ynys Ynni (Rhy) Cyngor Sir Ynys Môn, Pŵer Niwclear Horizon a Llywodraeth Cymru, yn cynnig cyfres o sesiynau dysgu ac ymgysylltu rhyngweithiol gyda busnesau lleol a rhanbarthol mewn perthynas â phynciau’n amrywio o sut i baratoi i dendro ar gyfer contractau niwclear i’r gofynion diogelwch.

Gan groesawu lansiad y rhaglen, dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn, y Cynghorydd Ieuan Williams: “Mae defnyddio’r gadwyn gyflenwi leol o bwys anferthol i’r datblygiad a’r economi leol fel ei gilydd, ac rydym yn croesawu’r dull partneriaeth sydd wedi cael ei fabwysiadu i gefnogi busnesau lleol. Bydd y gwaith a wnaed gan y bartneriaeth yn rhoi cwmnïau Gogledd Cymru mewn sefyllfa lle gallant fanteisio ar gyfleon yn y dyfodol yn y Sector Ynni Carbon Isel yma yn Ynys Môn ac ymhellach draw.”

Dywedodd Tim Eaton, Cyfarwyddwr Masnachol yn Pŵer Niwclear Horizon: “Mae prosiect o’r maint hwn yn cynnig cyfleon mawr i fusnesau lleol a fedr ddangos fod ganddynt y gallu angenrheidiol i gyflawni yn y sector niwclear. Bydd y rhaglen hon o gymorth i unrhyw gwmni sydd â diddordeb i gwrdd â’r safonau a’r ansawdd sydd eu hangen i gystadlu am waith ac mae’n arwydd clir ein bod yn benderfynol o weld manteision ein prosiect yn llifo i’r economi leol a rhanbarthol.” 
Croesawyd y rhaglen gan y Gweinidog dros yr Economi, Edwina Hart, a ddywedodd:
“Rwy’n hynod falch fod Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth gyda Pŵer Niwclear Horizon ac Ynys Ynni, wedi dechrau gweithio gyda’i gilydd i roi o’r gadwyn gyflenwi leol well dealltwriaeth o’r safonau a’r gofynion disgwyliedig.  Edrychwn ymlaen at glywed beth fydd canlyniad y cynllun peilot hwn ac at ddatblygu rhaglenni pellach wrth i’r prosiect ddatblygu a symud yn ei flaen. Prosiect Wylfa Newydd yw’r prosiect mwyaf ar gyfer Cymru ac rydym eisiau manteisio i’r eithaf ar bob cyfle fel y gall busnesau Cymru elwa ohono.”

Ynghyd â RhYY, Horizon a Llywodraeth Cymru, bydd y cyfranogwyr eraill at y rhaglen yn cynnwys Busnes Cymru,  Dyfodol Adeiladu Cymru, Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu, Cymdeithas y Diwydiant Niwclear a’r Academi Sgiliau Niwclear Genedlaethol.

Gall busnesau gofrestr eu diddordeb ar-lein http://bit.ly/HorizonEvents  Mae’r rhaglen yn agored i unrhyw fusnes sydd â chyfleuster neu swyddfa gyda chôd post LL a CH yng Nghymru fel blaenoriaeth.

                  -------------- DIWEDD ---------------

 


Am ychwaneg o fanylion, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda:

Gethin Jones- gethinjones@ynysmon.gov.uk neu 01248 752130
Richard Foxhall - richard.foxhall@horizonnuclearpower.com  neu 07807 769265

Matthew Pritchard - matthew.pritchard@wales.gsi.gov.uk neu 029 2089 8554

 

NODIADAU I OLYGYDDION

Rhaglen Ynys Ynni

 •  Lansiwyd Rhaglen Ynys Ynni Cyngor Sir Ynys Môn yn swyddogol yn 2010. Mae’r cysyniad Ynys Ynni yn flaenoriaeth allweddol i’r Cyngor Sir oherwydd mae’n gweithio’n agos gyda’r sector preifat a chyda chydranddeiliaid allweddol fel modd o ddiogelu a datblygu economi’r Ynys.
 •  Mae’r Rhaglen yn anelu at roi Ynys Môn ar flaen y gad o ran ymchwilio, datblygu, cynhyrchu a gwasanaethu yn y maes ynni drwy weithio’n rhagweithiol gyda phartneriaid i ddatblygu a hyrwyddo’r manteision a’r cyfleon sy’n gysylltiedig â datblygiadau ynni carbon isel.
 •  Nid oes gan y Rhaglen Ynys Ynni unrhyw bwerau statudol neu reoleiddiol ac mae’n gweithredu’n annibynnol i holl bolisïau a gweithdrefnau caniatáu CSYM a’r trafodaethau ynghylch cyfraniadau budd cymunedol a’r broses gwneud penderfyniadau.  

Pŵer Niwclear Horizon

 •  Sefydlwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Cafodd y cwmni ei brynu gan Hitachi Cyf o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 •  Mae’r cwmni wrthi’n datblygu cynlluniau i adeiladu o leiaf 5,400MW o waith cynhyrchu pŵer niwcear newydd yn Wylfa yn Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw.
 • Bydd datblygiad Horizon yn Wylfa yn fuddsoddiad gwrth biliynau o bunnau yng Ngogledd Cymru. Disgwylir y bydd yn creu hyd at 1000 o swyddi yn ystod ei weithrediad.
 •  Bydd Horizon yn cychwyn rhan gyntaf yr ymgynghori cyhoeddus ar ei gynlluniau ar gyfer prosiect Wylfa Newydd tuag at ddiwedd mis Medi. Bydd yn gyfle i bobl leol ddysgu mwy am y cynigion drafft a chynnig eu hatborth. 
 •  Ewch i’r wefan yn: www.horizonnuclearpower.com


 

Heddiw mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi sut gall pobl ddweud eu dweud am ei gynlluniau i adeiladu gorsaf niwclear newydd, gan baratoi’r ffordd ar gyfer 10 wythnos o ymgynghori ynghylch yr orsaf bŵer Wylfa Newydd a gynigir ar Ynys Môn a fydd yn werth biliynau o bunnoedd.

Bydd Horizon yn lansio cam cyntaf ei ymgynghoriad cyhoeddus ddydd Llun 29 Medi, a heddiw mae’n cyhoeddi ei Ddatganiad o Ymgynghori Cymunedol sy’n amlinellu beth mae’n ymgynghori yn ei gylch a sut gall pobl gymryd rhan, a sut bydd pobl yn gallu dweud eu dweud am y cynlluniau drafft.

Mae’r ymgynghoriad yn gam mawr yn y broses gynllunio a dyma’r tro cyntaf i bobl allu gweld cynigion Horizon ar gyfer Wylfa Newydd yn fanwl. Bydd pobl yn gallu cael gafael ar wybodaeth ar-lein, mewn cyfres o arddangosfeydd cyhoeddus ac mewn llyfrgelloedd ar draws Gogledd Cymru ac Ynys Môn. Bydd rhagor o wybodaeth ar gael am yr ymgynghoriad o 29 Medi ymlaen yn www.horizonnuclearpower.com/ymgynghoriad.

Dywedodd Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredu yn Horizon: “Mae hi’n hanfodol bod pobl yn cael y cyfle i roi eu barn am ein cynigion. Mae Wylfa Newydd yn fuddsoddiad mawr yn y rhanbarth ac mae’n dod ag ystod eang o fanteision, o’r economaidd i’r addysgol, felly rydyn ni eisiau annog pobl i roi o’u hamser i gymryd rhan a deall beth mae’r prosiect yn ei olygu iddyn nhw, i’r ardal leol, ac i Gymru ac i’r DU yn gyffredinol.

“Mae ein Datganiad o Ymgynghori Cymunedol yn rhoi ein hymrwymiad i ymgynghori ac mae wedi cael ei ddatblygu gyda chefnogaeth a mewnbwn gan Gyngor Sir Ynys Môn i sicrhau ei fod yn diwallu anghenion y gymuned leol. Mae’n amlinellu ein dull gweithredu o ran ymgynghori a sut bydd pobl yn gallu cymryd rhan a dweud eu dweud ar Wylfa Newydd.”

Mae’r Datganiad o Ymgynghori Cymunedol ar gael ar wefan Horizon yn www.horizonnuclearpower.com/hafan ac mewn llyfrgelloedd ar draws y rhanbarth. I gael rhagor o wybodaeth, gallwch chi gysylltu â Horizon drwy linell gymorth radffôn Wylfa Newydd ar 0800 954 9516, drwy e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com neu edrych ar www.horizonnuclearpower.com/hafan.
 

                                                                       - DIWEDD -
Notes to Editors

 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd, Japan ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni wrthi’n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd pŵer niwclear newydd a fydd yn cynhyrchu o leiaf 5,400MW o bŵer niwclear, un yn Wylfa ar Ynys Môn a'r llall yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw.
 • Edrychwch ar ein gwefan yn: www.horizonnuclearpower.com/hafan.
 • Mae’r ymgynghoriad cyhoeddus, sy’n cael ei alw yn Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio, yn rhan o gais cynllunio Horizon ar gyfer yr orsaf bŵer o dan y broses Gorchymyn Cydsyniad Datblygu sydd ar waith ar gyfer Prosiectau Seilwaith â Phwysigrwydd Cenedlaethol. Mae rhagor o fanylion ar gael am y broses yma: http://infrastructure.planningportal.gov.uk/.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:
Ben Russell ar 07580948106
ben.russell@horizonnuclearpower.com
Neu
Richard Foxhall ar 07807769265
richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cryfhau ei dîm cynyddol yn Wylfa Newydd ymhellach gyda phenodiad pump aelod newydd lleol o staff.

Mae’r aelodau diweddaraf yn cynnwys Cydlynydd y Rhaglen Addysgol, a fydd yn helpu i gefnogi datblygiad sgiliau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) ymhlith pobl ifanc lleol, a hefyd penodiadau allweddol ym maes diogelwch, goruchwylio’r safle, a datblygu prosiectau.

Athrawes gymwys, Claire Burgess, sy’n dod i’r swydd addysgol, wedi deng mlynedd gyda Gyrfa Cymru.
Arferai Claire fod yn Gydlynydd Prosiect Sgiliau a Chyflogaeth Rhanbarthol STEM, gan gyflwyno rhaglenni gyda darparwyr addysg a chyflogwyr er mwyn canfod cyfleoedd i weithio ar y cyd a chreu mwy o ymwybyddiaeth o gyfleoedd gyrfaol cysylltiedig â STEM.
Ei rôl newydd yw datblygu rhaglenni ymgysylltu ag ysgolion Horizon, gyda ffocws ar weithio gydag ysgolion cynradd ac uwchradd.
Wrth siarad am ei phenodiad, dywedodd Claire: “Mae’n amser grêt i fod yn ymuno â thîm Horizon wrth iddo ehangu a thyfu.

Rydw i'n gyffrous iawn ynghylch y cyfle i ddatblygu rhaglen a fydd yn ennyn brwdfrydedd pobl ifanc am bynciau STEM ac yn eu hannog nhw i ddatblygu'r sgiliau y mae arnyn nhw eu hangen er mwyn ymwneud â'r sectorau peirianneg, gwyddoniaeth ac ynni, gan gynnwys prosiectau cyffrous fel Wylfa Newydd.”

Heddiw hefyd cyhoeddodd Horizon ei fod wedi penodi Eira Owen, sy’n ymuno â Horizon o Magnox fel Arweinydd Diogelwch y Safle (Sicrwydd a Diogelwch), Dylan Williams, sef y Cynghorydd Iechyd a Diogelwch newydd ar y safle, Steve Roberts, sy’n ymuno â’r tîm fel Ymgynghorydd yr Amgylchedd a Richard Roberts, fel Datblygwyr Prosiectau.
Dywedodd Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredu Horizon: “Rydyn ni’n hynod o falch o gael cyhoeddi rhagor o benodiadau a chroesawu wynebau newydd i’n tîm ni sy’n prysur ehangu yn swyddfa Wylfa
Newydd.

“Mae’r pump aelod newydd o staff yn hynod gymwys a phrofiadol ac yn byw yn yr ardal leol, sy’n brawf o’r sgiliau a’r arbenigedd ledled Ynys Môn a Gogledd Cymru. Rydyn ni’n parhau i ehangu ein gweithlu ar y safle ac rydw i’n edrych ymlaen at gyhoeddi rhagor o swyddi newydd ar Ynys Môn yn ystod yr wythnosau a’r misoedd sydd i ddod.”

Mae Horizon yn dechrau ar gam cyntaf yr ymgynghoriad cymunedol ar ei gynlluniau ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd ddiwedd mis Medi. Bydd hwn yn gyfle i bobl leol gael rhagor o wybodaeth am y cynigion a chynnig eu hadborth.
I gael rhagor o wybodaeth am gynlluniau Horizon ar gyfer Wylfa Newydd, ewch i www.horizonnuclearpower.com/hafan. Os hoffech chi gysylltu, ffoniwch llinell gymorth rhadffôn Wylfa Newydd ar 0800 954 9516 neu e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com .
 

                                                                 – DIWEDD –
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
Nodiadau i olygyddion:

Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.

Bydd datblygiad Horizon yn Wylfa yn cynrychioli buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru. Rhagwelir y bydd yn creu hyd at 1000 o swyddi yn ystod y cyfnod gweithredu.

 Edrychwch ar ein gwefan yn: www.horizonnuclearpower.com/hafan 

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi y bydd ei Gymhorthfa Agored nesaf yn cael ei chynnal yn Neuadd Bentref Cemaes ddydd Llun 15fed Medi rhwng 1pm a 7pm.

Mae Cymhorthfa Agored fisol Horizon – rhan o raglen allgymorth cymunedol y prosiect ers 2010 – yn rhoi’r cyfle i bobl gael mwy o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd gan dîm y prosiect mewn amgylchedd anffurfiol

Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon: “Mae bob amser llawer o ddiddordeb yn y prosiect ac wrth i ni nesáu at yr ymgynghoriad, rydyn ni’n disgwyl y bydd gan bobl lawer o gwestiynau. Mae ein Cymhorthfeydd Agored yn fodd i bobl alw i mewn a gofyn i ni am y prosiect. Does dim angen gwneud apwyntiad a byddwn bob amser yn gwneud ein gorau i helpu i ateb eich cwestiynau”.

Bydd prosiect Wylfa Newydd Horizon yn symud i’r cam cyntaf o ymgynghori cymunedol ddiwedd Medi, sef y tro cyntaf i Horizon rannu ei gynigion drafft ar gyfer yr orsaf a’i datblygiadau cysylltiedig. Mae Cymorthfeydd Agored yn gyfle i gael gwybod sut mae’r cynigion hyn yn datblygu a siarad ag aelodau allweddol o dîm Horizon.

I gael gwybod mwy am gynlluniau Horizon ar gyfer Wylfa Newydd, tarwch olwg ar www.horizonnuclearpower.com . Os hoffech chi gysylltu, cysylltwch â llinell gymorth Rhadffôn Wylfa Newydd ar 0800 954 9516 neu e-bostio wylfaenquiries@horizonnuclearpower.com.

– DIWEDD –

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: 

Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion:
• Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
• Bydd datblygiad Horizon yn Wylfa yn cynrychioli buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru. Rhagwelir y bydd yn creu hyd at 1000 o swyddi yn ystod y cyfnod gweithredu.
• Edrychwch ar ein gwefan yn: www.horizonnuclearpower.com  

 

 


 

Mae Corvus Security Ltd, ym Mangor, wedi ennill y contract i reoli a chynnal a chadw swyddfa safle Wylfa Newydd Pŵer Niwclear Horizon. Corvus yw’r diweddaraf o nifer o fusnesau lleol i gael gwaith ar y prosiect sydd werth biliynau o bunnoedd.

O dan y contract, bydd Corvus yn darparu cymorth rheoli cyfleusterau llawn yn swyddfa’r safle yn Ynys Môn, a bydd yn gweithio gyda chyflenwyr lleol eraill, gan gynnwys y cwmni o Fôn, Grays Waste Management Ltd, a fydd yn darparu gwasanaethau rheoli gwastraff ac ailgylchu. Mae dros 50 o gontractau wedi’u dyfarnu i gwmnïau lleol erbyn hyn, gan gynnwys gwaith ar y rhaglen ymchwiliadau tir diweddar, gwerth miliynau o bunnoedd, ar y safle.

Yn ôl Daron Hodges, Rheolwr Safle Wylfa Newydd Horizon: “Mae penodi Corvus, unwaith eto, yn dangos y cyfleoedd mae ein prosiect yn eu cynnig i gyflenwyr lleol. Rydyn ni’n falch o’u croesawu ar y tîm. Bydd gwybodaeth, profiad a chysylltiadau’r cwmni â busnesau yn yr ardal yn helpu i wneud yn siŵr bod y swyddfa’n rhedeg yn ddidrafferth ac yn effeithlon.”

Meddai Andrew Butterfield, Rheolwr Gyfarwyddwr Corvus, “Mae hwn yn gyfle gwych i ni, ac rydyn ni’n falch iawn o fod wedi ennill gwaith ar ddatblygiad sydd ar raddfa mor fawr. Rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio gyda Horizon a’n contractwyr lleol i chwarae ein rhan yn y broses o gyflwyno prosiect llwyddiannus.”

Gwahoddir busnesau sy’n awyddus i dynnu sylw at eu gwasanaethau neu fynegi diddordeb mewn cael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfleoedd posibl ar gyfer prosiect Wylfa Newydd i lenwi ffurflen gofrestru cyflenwyr Horizon sydd ar gael yn www.horizonnuclearpower.com/supplier-registration.

Anogir busnesau lleol i gofrestru ar borth GwerthwchiGymru, porth busnesau presennol Llywodraeth Cymru. www.sell2wales.go.uk

I gael rhagor o wybodaeth am Horizon, ewch i www.horizonnuclearpower.com, ffoniwch y llinell gymorth Rhadffon ar 0800 954 9516 neu anfonwch e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.

                                                                          – DIWEDD –
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
Richard Foxhall ar 07807769265
richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion:

 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd, Japan ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni wrthi’n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd pŵer niwclear newydd a fydd yn cynhyrchu o leiaf 5,400MW o bŵer niwclear, un yn Wylfa ar Ynys Môn a'r llall yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw.
 •  Bydd datblygiadau Horizon yn golygu buddsoddi biliynau o bunnoedd yn Ynys Môn a De Swydd Gaerloyw. Rhagwelir y byddant yn creu hyd at 1,000 o swyddi ym mhob safle yn ystod y cyfnod gweithredu, a hyd at 6,000 o swyddi pan fydd y gwaith adeiladu yn ei anterth.

Edrychwch ar ein gwefan yn:www.horizonnuclearpower.com

Bydd Pŵer Niwclear Horizon yn cynnal ei Gymhorthfa Agored ar gyfer mis Awst yn Neuadd y Pentref, Cemaes ddydd Llun 18 Awst rhwng 1pm a 7pm.

Bydd Pŵer Niwclear Horizon yn cynnal ei Gymhorthfa Agored ar gyfer mis Awst yn Neuadd y Pentref, Cemaes ddydd Llun 18 Awst rhwng 1pm a 7pm.

Yn dilyn presenoldeb mwyaf Horizon hyd yma yn Sioe Môn, bydd y digwyddiad yn rhoi cyfle arall i bobl leol gyfarfod ag aelodau tîm datblygu’r prosiect a chael rhagor o wybodaeth am brosiect Wylfa Newydd.

Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid ar ran Horizon: “Mae mwy a mwy o ddiddordeb ym mhrosiect Wylfa Newydd wrth i’r momentwm gryfhau, ac mae ein Cymorthfeydd Agored yn ffordd ddelfrydol o roi cyfleoedd i bobl leol gyfarfod â’r tîm a thrafod ein prosiect yn fwy manwl.  

“Mae cam cyntaf ein hymgynghoriad ffurfiol â’r gymuned ar y gorwel erbyn hyn, felly os hoffech gael gwybod mwy am y prosiect, galwch heibio un o’n Cymorthfeydd. Nid oes rhaid ichi wneud apwyntiad.”

Bydd prosiect Wylfa Newydd Horizon yn cychwyn ar gam cyntaf ymgynghoriad ffurfiol yn yr hydref, a dyma pryd y bydd Horizon yn rhannu ei gynigion drafft ar gyfer yr orsaf a datblygiadau cysylltiedig am y tro cyntaf. Mae’r Cymorthfeydd Agored yn gyfle i ddysgu mwy am sut mae'r cynigion hyn yn datblygu ac i siarad ag aelodau allweddol o dîm Horizon.

I gael rhagor o wybodaeth am gynlluniau Horizon ar gyfer Wylfa Newydd, ewch i www.horizonnuclearpower.com Os hoffech gysylltu â ni, ffoniwch linell Rhadffôn Wylfa Newydd ar 0800 954 9516 neu e-bostiwch ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com

Mae Horizon yn y broses o recriwtio ar hyn o bryd. I gael rhagor o wybodaeth a manylion ynghylch sut mae gwneud cais, ewch i: www.horizonnuclearpower.com/gyrfaoedd

– DIWEDD –

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: 

Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion:

• Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.

• Bydd datblygiad Horizon yn Wylfa yn cynrychioli buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru. Mae disgwyl iddo greu hyd at 1000 o swyddi yn ystod y cyfnod gweithredu, a llawer mwy pan fydd y cyfnod adeiladu yn ei anterth.

• Bydd Horizon yn cyhoeddi ei Ddatganiad Ymgynghori â’r Gymuned (SoCC) yn gynnar ym mis Medi, cyn cam cyntaf yr ymgynghoriad â’r gymuned, a fydd yn cychwyn ddiwedd Medi ac yn para am 10 wythnos.

• Bydd y SoCC yn egluro pwrpas yr ymgynghoriad a sut y gall pobl gael gwybodaeth a chymryd rhan yn y broses, yn ogystal â rhoi manylion am ddyddiadau a lleoliadau’r digwyddiadau ymgynghori.


Edrychwch ar ein gwefan yn: www.horizonnuclearpower.com

 

 

 

 

Bydd Pŵer Niwclear Horizon yn asesu effeithiau posib ar yr Iaith Gymraeg fel rhan o brosiect ar gyfer Gorsaf Bŵer Niwclear Newydd arfaethedig Wylfa ar Ynys Môn.

Er nad yw Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith yn ofyniad statudol ar gyfer ceisiadau cynllunio ynni ar hyn o bryd, mae Horizon yn cydnabod pwysigrwydd yr iaith Gymraeg a diwylliant Cymru yn llwyr (adlewyrchir hyn yng Nghanllawiau Cynllunio Atodol Cyngor Sir Ynys Môn ar gyfer Adeilad Niwclear Newydd yn Wylfa). Mae wedi comisiynu’r astudiaeth er mwyn canfod unrhyw effeithiau cadarnhaol neu negyddol posib ar yr Iaith Gymraeg, ac os oes angen, unrhyw fesurau priodol ar gyfer lliniaru a gwella’r sefyllfa.

Cwmni annibynnol, sef Cadnant Planning Cyf, fydd yn paratoi Adroddiad ar yr Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg, sy’n cael ei gomisiynu gan Horizon, a bydd Grŵp Llywio a fydd yn cynnwys cynrychiolwyr o Gyngor Sir Ynys Môn, Fforwm Iaith Gymraeg Ynys Môn, Cyngor Gwynedd a Menter Môn yn rhoi arweiniad ar y gwaith asesu.

Bydd cynrychiolwyr o swyddfa Comisiynydd y Gymraeg ac Is-adran y Gymraeg Llywodraeth Cymru yn arsylwi gwaith y Grŵp Llywio ac yn rhoi cyngor fel bo angen, ond nid ydynt yn aelodau o’r Grŵp Llywio. Hefyd, cynigir bod arbenigwr ar yr iaith Gymraeg o’r llywodraeth yn cael secondiad ar Raglen Ynys Ynni Cyngor Sir Ynys Môn er mwyn cefnogi, cynnig arweiniad a rhoi cyngor arbenigol i’r tîm sy’n cynnal yr agweddau technegol sy’n gysylltiedig â’r broses o Asesu’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg.

Bydd ymgynghoriad ar Adroddiad Cwmpasu drafft yr Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith yn cael ei gynnal gyda rhanddeiliaid allweddol pan fydd cam cyntaf yr ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol ar waith ar gyfer prosiect Wylfa Newydd, ddiwedd mis Medi eleni.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn, y Cynghorydd Ieuan Williams, “Rwyf wedi ymrwymo i sicrhau bod y Gymraeg yn ffynnu o ganlyniad i’r adeilad niwclear newydd arfaethedig. Bydd cael arbenigwr ar yr iaith Gymraeg ar secondiad i ymuno fel aelod o’n tîm Rhaglen Ynys Ynni yn rhoi’r arbenigedd angenrheidiol i gyflawni hyn, wrth i brosiect Wylfa Newydd fynd o nerth i nerth.”

Ychwanegodd Cyfarwyddwr y Rhaglen Ynys Ynni, Dr John Idris Jones: “Rwyf i, yn naturiol, yn croesawu’r rôl newydd a phwysig hon ar gyfer y tîm, a fydd yn helpu i gefnogi ein nod o ddiogelu a gwella cynaliadwyedd Ynys Môn a’n cymunedau Cymreig yn y dyfodol.”

Bydd gan Grŵp Asesu’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg gadeirydd annibynnol, sef yr ymgynghorydd, y darlledwr a’r newyddiadurwr llawrydd, Bethan Jones Parry.

Dywedodd: “Mae’r grŵp llywio wedi cyfarfod i drafod camau nesaf yr Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith. Newydd ddechrau mae’r broses ar hyn o bryd, a rhan bwysig o’n gwaith fydd ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol a chymunedau lleol yn gynnar ac yn weithredol.”

“Bydd y broses asesu hon yn canfod effeithiau posib cadarnhaol a negyddol adeiladu Wylfa Newydd, y cyfleusterau ategol, llety’r gweithwyr, ac unrhyw waith arall cysylltiedig, ar yr Iaith Gymraeg a’r cymunedau lleol yn ardal yr astudiaeth.”

“Mae’r grŵp wrthi’n adolygu’r Adroddiad Cwmpasu ar gyfer yr Asesiad, sy’n cyflwyno’r fethodoleg ac yn nodi’r effeithiau posib ar yr Iaith Gymraeg a’r cymunedau, a bydd yr asesiad yn rhoi sylw i hyn yn ogystal â mesurau lliniaru posib.”

“Bydd awgrymiadau adeiladol ar gyfer lliniaru unrhyw effeithiau negyddol posib yn cael eu cynnig, a bydd cyfleoedd i wneud yn fawr o unrhyw effeithiau cadarnhaol yn cael eu dynodi yn yr Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith.”

“Mae hon yn broses gytbwys a thryloyw, a fydd yn cael ei defnyddio i helpu i fod yn sail i’r gwaith o ddatblygu prosiect Wylfa Newydd a gwneud penderfyniadau. Ond, fydd y broses hon ddim yn gwneud penderfyniadau ynghylch y datblygiad ei hun.”

Bydd yr Adroddiad Cwmpasu ar gael ar wefan Pŵer Niwclear Horizon ddiwedd mis Medi eleni, a bydd yr adroddiad terfynol a llawn ar yr Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith yn cael ei gyflwyno fel rhan o’r cais am ganiatâd datblygu ar gyfer yr Orsaf Bŵer.

Mae rhagor o wybodaeth am gynlluniau Horizon a’r swyddi gwag sydd ar gael ar hyn o bryd ar gael ar ei wefan - www.horizonnuclearpower.com/hafan – ac mae modd cysylltu â thîm y prosiect drwy linell gymorth Rhadffôn ar 0800 954 9516 neu drwy e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.


– DIWEDD –

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Saranne Postans – 07580 948120 neu Saranne.postans@horizonnuclearpower.com

 

Nodiadau i olygyddion:

 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Wylfa Newydd Horizon yn cynrychioli buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru. Rhagwelir y bydd yn creu hyd at 1000 o swyddi yn ystod y cyfnod gweithredu, a hyd at uchafswm o 6000 o swyddi yn ystod cyfnod prysuraf y cam adeiladu. Bydd cyfleoedd sylweddol hefyd i fusnesau lleol gael chwarae rhan yn y prosiect.
 • Bydd Horizon yn cyhoeddi ei Ddatganiad Ymgynghori â’r Gymuned yn gynnar ym mis Medi, cyn cam cyntaf y broses ymgynghori â’r gymuned, a fydd yn dechrau ddiwedd mis Medi, ac a fydd yn para am ddeg wythnos.
 • Bydd y Datganiad Ymgynghori â’r Gymuned yn esbonio diben yr ymgynghoriad, sut gall pobl gael gafael ar wybodaeth a chymryd rhan yn y broses, a bydd yn cynnwys manylion am ddyddiadau a lleoliadau digwyddiadau ymgynghori.

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi croesawu’r ffaith bod Cyngor Sir Ynys Môn wedi mabwysiadu Canllawiau Cynllunio Atodol newydd ar gyfer Adeilad Niwclear Newydd yn Wylfa.

 
Mae’r Canllawiau Cynllunio Atodol yn rhoi gweledigaeth ac amcanion y Cyngor sy’n gysylltiedig ag unrhyw geisiadau cynllunio sy’n ymwneud â Wylfa Newydd yn y dyfodol. Bydd y canllawiau newydd yn caniatáu i gynllunwyr Cyngor Sir Ynys Môn wneud penderfyniadau cadarn sy'n ymwneud â'r prosiect adeilad niwclear newydd a'i ofynion seilwaith cefnogol.
 
Dywedodd Kieran Somers, Pennaeth Cynllunio Horizon: “Mae’r ffaith bod y Cyngor wedi mabwysiadu’r Canllawiau Cynllunio Atodol yn gam cadarnhaol arall ymlaen ar gyfer Wylfa Newydd a bydd yn rhoi’r fframwaith ar gyfer darparu’r manteision pellgyrhaeddol i Ynys Môn ac i Ogledd Cymru yn sgil ein datblygiad. Rydym yn croesawu penderfyniad y Cyngor a sefydlu proses gynllunio gadarn a thryloyw ar gyfer ein ceisiadau yn y dyfodol.”
 
Er mai Llywodraeth y DU yn ganolog fydd yn gyfrifol am y cydsyniad ar gyfer gorsaf bŵer Wylfa Newydd, Cyngor Sir Ynys Môn fydd yn penderfynu ar y gwaith galluogi a'r datblygiadau eraill sy'n gysylltiedig â'r orsaf bŵer - fel canolfan logisteg, cyfleusterau parcio a theithio a llety i'r gweithwyr.
 
Mae rhagor o wybodaeth am y Canllawiau Cynllunio Atodol ar gael drwy fynd i wefan Cyngor Sir Ynys Môn. I gael rhagor o wybodaeth am Horizon, ewch i www.horizonnuclearpower.com/hafan ffoniwch y llinell gymorth Rhadffôn ar 0800 954 9516 neu anfonwch e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com
 
- DIWEDD -
 
Nodiadau i Olygyddion
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd, Japan ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni wrthi’n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd pŵer niwclear newydd a fydd yn cynhyrchu o leiaf 5,400MW o bŵer niwclear, un yn Wylfa ar Ynys Môn a'r llall yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw.
 • Bydd datblygiadau Horizon yn golygu buddsoddi biliynau o bunnoedd yn Ynys Môn a De Swydd Gaerloyw. Rhagwelir y byddant yn creu hyd at 1,000 o swyddi ym mhob safle yn ystod y cyfnod gweithredu, a hyd at 6,000 o swyddi pan fydd y gwaith adeiladu yn ei anterth.

Edrychwch ar ein gwefan yn: www.horizonnuclearpower.com

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r canlynol:
Richard Foxhall ar 07807769265

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi croesawu penderfyniad drafft cadarnhaol yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ynni a Newid Hinsawdd ynghylch y dechnoleg adweithydd y mae wedi’i dewis, sef Hitachi-GE UK ABWR.

Mae’r Ysgrifennydd Gwladol wedi dod i’r casgliad dros dro bod Cyfiawnhad dros ddefnyddio’r dechnoleg a bod y manteision a gynigir o ran diogelwch cyflenwad, gweithgarwch economaidd a gostyngiad mewn carbon yn drech nag unrhyw anfanteision posibl. Mae’r penderfyniad drafft wedi cael ei wneud fel rhan o’r broses Cyfiawnhad Rheoleiddiol, sy’n ofyniad cyfreithiol ar gyfer technoleg niwclear newydd ac mae wedi’i dylunio i sicrhau bod manteision UK ABWR i gymdeithas yn drech nag unrhyw niwed radiolegol posibl i iechyd.
 
Dywedodd Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredu Horizon: “Mae hwn yn gam pwysig ymlaen ac rydym yn croesawu’r penderfyniad drafft cadarnhaol gan yr Ysgrifennydd Gwladol.”

“Ochr yn ochr â’r cynnydd da sy’n cael ei wneud gan ein prif gontractwr Hitachi-GE ar yr Asesiad Dyluniad Generig o’r UK ABWR, mae’n dangos yn glir gryfderau’r dechnoleg rydym wedi’i dewis a manteision ehangach ein prosiect sydd werth biliynau o bunnoedd.”

Cafodd y cais Cyfiawnhad Rheoleiddiol ei wneud gan Gymdeithas y Diwydiant Niwclear ym mis Rhagfyr 2013 gyda chefnogaeth Horizon a Hitachi-GE. Mae’r penderfyniad drafft nawr yn destun cyfnod o ymgynghori cyhoeddus a fydd yn rhedeg tan fis Hydref ac mae’n dilyn rownd flaenorol o ymgynghori a gynhaliwyd yn gynharach eleni.

- DIWEDD -
 

Nodiadau i Olygyddion

 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU.  Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd, Japan ym mis Tachwedd 2012.  Mae'r cwmni wrthi’n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd pŵer niwclear newydd a fydd yn cynhyrchu o leiaf 5,400MW o bŵer niwclear, un yn Wylfa ar Ynys Môn a'r llall yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw.
 •  Bydd datblygiadau Horizon yn golygu buddsoddi biliynau o bunnoedd yn Ynys Môn a De Swydd Gaerloyw. Rhagwelir y byddant yn creu hyd at 1,000 o swyddi ym mhob safle yn ystod y cyfnod gweithredu, a hyd at 6,000 o swyddi pan fydd y gwaith adeiladu yn ei anterth.  I gael gwybod rhagor am yr adweithydd UK ABWR, ewch i wefan Hitachi-GE, Ltd. yn www.hitachi-hgne-uk-abwr.co.uk
 •  Gallwch weld penderfyniad drafft yr Ysgrifennydd Gwladol a manylion yr ymgynghoriad yma: https://www.gov.uk/government/consultations/consultation-on-the-secretary-of-states-proposed-decision-as-justifying-authority-on-the-regulatory-justification-of-the-uk-advanced-boiling-water-re
 • Yn ogystal â cheisio cymeradwyaeth derfynol o dan y broses Cyfiawnhad, bydd gofyn i Horizon hefyd gael cymeradwyaeth reoleiddiol a statudol eraill, gan gynnwys y rheini sy’n ymwneud â diogelwch, yr amgylchedd a chaniatâd cynllunio, cyn y gall fwrw ymlaen â’i brosiectau yn Wylfa Newydd ac Oldbury


I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r canlynol:

Ben Russell ar 07580 948 106
ben.russell@horizonnuclearpower.com
 
 

 

 


 

a

Bydd Horizon Nuclear Power yn cynnal dwy Gymhorthfa Agored y mis hwn yn Neuadd y Dref, Amlwch ddydd Llun 14 Gorffennaf a Gwesty’r Bull, Llangefni ddydd Llun 21 Gorffennaf. Bydd y naill ddigwyddiad a’r llall ar agor rhwng 1pm a 7pm.

Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid ar ran Horizon: “Wrth i fomentwm y prosiect ddechrau tyfu, roedden ni eisiau rhoi cyfleoedd i bobl leol gwrdd â’n tîm a thrafod ein prosiect yn fanwl.

“Gyda cham cyntaf ein hymgynghoriad cymunedol ar ein gwarthaf, rydyn ni\\\\\\\\\\\\\\\'n awyddus i siarad â chynifer o bobl leol ag sy\\\\\\\\\\\\\\\'n bosibl. Os hoffech chi gael gwybod mwy am y prosiect, dewch draw i un o’n Cymorthfeydd. Does dim angen i chi wneud apwyntiad.”

Bydd prosiect Wylfa Newydd Horizon yn symud i’r cam cyntaf o ymgynghori ffurfiol yn nes ymlaen eleni, sef y tro cyntaf i Horizon rannu ei gynigion drafft ar gyfer yr orsaf a’i datblygiadau cysylltiedig. Mae Cymorthfeydd Agored yn gyfle i gael gwybod sut mae’r cynigion hyn yn datblygu a siarad ag aelodau allweddol o dîm Horizon

I gael gwybod mwy am gynlluniau Horizon ar gyfer Wylfa Newydd, tarwch olwg ar www.horizonnuclearpower.com/hafan. Os hoffech chi gysylltu, cysylltwch â llinell gymorth Rhadffôn Wylfa Newydd ar 0800 954 9516 neu e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.

Cyn hir bydd Horizon yn hysbysebu am ddau beiriannydd prosiect wedi’u lleoli yn Wylfa. I gael mwy o wybodaeth a manylion ynghylch sut i ymgeisio, ewch i www.horizonnuclearpower.com/gyrfaoedd.

- DIWEDD -

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com.

Nodiadau i olygyddion:

• Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.

• Bydd datblygiad Horizon yn Wylfa yn cynrychioli buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd CymruRhagwelir y bydd yn creu hyd at 1000 o swyddi yn ystod y cyfnod gweithredu, a hyd at 6000 o swyddi yn ystod cyfnod prysuraf y cam adeiladu

Edrychwch ar ein gwefan yn: www.horizonnuclearpower.com/hafan

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Grŵp Llandrillo Menai heddiw i gefnogi darparu rhaglenni hyfforddiant a sgiliau ar draws Ynys Môn a Gogledd Cymru yn y dyfodol, ac hefyd wedi cyhoeddi cyllideb pellach o £90,000 ar gyfer y cynllun prentisiaeth llwyddianus, Cwmni Prentis Menai.

Mae’r cytundeb gyda Grŵp Llandrillo Menai - Coleg Menai, Coleg Llandrillo a Choleg Meirion-Dwyfor - yn nodi dechrau ymrwymiad ffurfiol rhwng y Grŵp a Horizon i ddatblygu rhaglenni hyfforddiant i arfogi gweithlu Wylfa Newydd yn y dyfodol â\'r sgiliau angenrheidiol.

O dan y cytundeb newydd bydd Horizon yn ymgynghori â Grŵp Llandrillo Menai ynghylch ei ofynion hyfforddiant a sgiliau. Bydd hyn yn cynnwys datblygu cynlluniau hyfforddiant sgiliau ar y cyd er mwyn datblygu’r gweithlu lleol a rhanbarthol. Bydd hefyd yn braenaru’r tir ar gyfer rhaglenni allgymorth gydag ysgolion cynradd ac uwchradd ar draws Ynys Môn, gan annog myfyrwyr i astudio pynciau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg a dilyn cyfleoedd gyrfa neu hyfforddiant yn y diwydiant ynni.

Dywedodd Mark Tippet, Rheolwr Dysgu a Datblygu Horizon: “Mae’r cytundeb hwn yn dangos eto ein hymrwymiad i sicrhau bod pobl Ynys Môn a Gogledd Cymru yn gallu manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd swyddi a busnes a fydd yn cael eu creu gan ein prosiect yn y tymor byr, canolig a hir.

“Rydym yn hynod falch o’r prentisiaid sydd eisoes wedi graddio o Gynllun Prentisiaeth Cwmni Prentis Menai, ac rydym yn edrych ymlaen at barhau â\'n cefnogaeth i alluogi pobl ifanc i wireddu eu dyheadau.”

Ychwanegodd Glyn Jones, Prif Weithredwr Grŵp Llandrillo Menai: \"Mae hon yn garreg filltir bwysig yn y berthynas rhwng y Grŵp a Horizon. Mae’n dangos bwriad cadarnhaol y naill tuag at y llall wrth i ni symud ymlaen. Rydym wedi bod yn cydweithio’n agos ers peth amser mewn sawl maes gan gynnwys cynllunio rhaglenni cymhleth o hyfforddiant a fydd yn angenrheidiol ar gyfer y datblygiadau mawr arfaethedig yn y sector ynni.

“Rydym nawr wedi cyrraedd y pwynt lle mae angen i ni ffurfioli ein perthynas er mwyn datgan yn glir beth yw ein cyfrifoldebau a thrwy hynny sicrhau llwyddiant y prosiectau. Bydd y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth hwn yn atgyfnerthu ein gallu i gydweithio’n agos ar adeiladu’r ystod eang o sgiliau a fydd yn hanfodol er mwyn llwyddo.

“Fel partneriaid, byddwn hefyd yn gweithio’n agos gyda’n cymunedau i sicrhau eu bod yn deall pa gyfleoedd neilltuol fydd ar gael i unigolion, i ysgolion ac i gwmnïau.”

Mae perthynas Horizon gyda Grŵp Llandrillo Menai eisoes wedi’i weld yn ymrwymo £270,000 i’r cynllun prentisiaeth Cwmni Prentis Menai dros y tair blynedd diwethaf. Mae’r berthynas hefyd wedi arwain at riant gwmni Horizon, Hitachi, yn rhoi benthyg tri pheiriant symud pridd trwm newydd sbon i Ganolfan Hyfforddiant Peiriannau Trwm bwrpasol Coleg Menai, i helpu i sicrhau bod cadwyn gyflenwi leol effeithiol yn barod i gael ei defnyddio ar gyfer y prosiectau seilwaith mawr sy’n cael eu cynnig ar gyfer Ynys Môn dros y blynyddoedd nesaf.

“Fel rhan o’r cynllun hwn, rwyf hefyd yn falch iawn o gyhoeddi buddsoddiad pellach o £90,000 i gynllun Cwmni Prentis Menai ar gyfer y deuddeg mis nesaf – y bedwaredd flwyddyn i ni roi cefnogaeth ariannol i’r prosiect hwn,\" meddai Mark Tippett. “Byddwn yn parhau i gefnogi’r cynllun cyn lansio ein cynllun prentisiaeth Horizon ein hunain yn ystod y ddwy flynedd nesaf.”

Ychwanegodd Glyn Jones: “Mae hwn yn newyddion gwych i’r Grŵp i glywed bod Horizon yn parhau i cefnogi ein gwaith gyda chynllun Cwmni Prentis Menai, gyda chadarnhâd Horizon o fuddsoddiad £90,000 pellach i’r flwyddyn academaidd nesaf.  Mae hwn yn newyddion arbennig i’r prentisiaid ac, wrth edrych i’r dyfodol, bydd yn siwr o gael effaith positif i economi’r rhanbarth.”

- DIWEDD -

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Pŵer Niwclear Horizon: Richard Foxhall – 07807 769265 neu
richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Grŵp Llandrillo Menai: Carol Saretti - 07517 486776 neu
sarett1c@gllm.ac.uk

Nodiadau i olygyddion:

 • furfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon yn Wylfa yn cynrychioli buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru.  Rhagwelir y bydd yn creu hyd at 1000 o swyddi yn ystod y cyfnod gweithredu, a hyd at 6000 o swyddi pan fydd y gwaith adeiladu yn ei anterth.Edrychwch ar ein gwefan yn: www.horizonnuclearpower.com/hafan
 • Mae Grŵp Llandrillo Menai yn cynnig amrywiaeth o gymwysterau mewn ystod eang o bynciau a fformatau gan gynnwys Adeiladwaith, Peirianneg a Hyfforddiant Peiriannau Trwm.
 • I gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar adran cyrsiau’r wefan yn http://www.gllm.ac.uk/courses neu cysylltwch â’r llinell gyngor ar gyrsiau ar 01248 383333.

Rydym yn croesawu’r cyhoeddiad heddiw sy’n cadarnhau buddsoddiad Toshiba Westinghouse yn NuGen.

Yn 2012 cyhoeddodd Hitachi ei fod wedi prynu Horizon ac mae hwn eto yn gadarnhad pellach o’r hinsawdd fuddsoddi gadarnhaol ym maes pŵer niwclear newydd yn y DU. Gyda’n cynlluniau ni i ddatblygu o leiaf 5.4GW o gapasiti newydd a datblygiadau EDF, mae hyn yn brawf y bydd niwclear yn chwarae rôl allweddol wrth greu dyfodol carbon isel a sicr ar gyfer y DU. Mae hefyd yn cynnig cyfleoedd aruthrol ar gyfer cadwyn gyflenwi a gweithlu’r DU.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Ben Russell on 07580 948 106
Ben.Russell@Horizonnuclearpower.com

Bydd Pŵer Niwclear Horizon yn cynnal ei Gymhorthfa Agored nesaf yn Neuadd y Pentref, Cemaes ddydd Llun 16 Mehefin.

Bydd y digwyddiad misol diweddaraf i ymgysylltu â’r gymuned yn rhedeg rhwng 1 pm a 7 pm ac yn rhoi’r cyfle i bobl leol drafod prosiect Wylfa Newydd yn uniongyrchol ag aelodau tîm datblygu prosiect Horizon.

Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon: “Mae’r gwaith sylweddol o Archwiliadau Tir sy’n digwydd ar safle Wylfa Newydd yn mynd yn ei flaen yn arbennig o dda ar hyn o bryd, ac mae nifer o gontractwyr lleol wedi eu cyflogi i gefnogi’r gwaith.

“Mae’n tîm yn gweithio’n galed ar baratoadau cyn ein cam cyntaf o ymgynghori ffurfiol yn nes ymlaen eleni, ond o flaen hyn byddwn yn parhau i gynnal ein Cymorthfeydd Agored er mwyn i bobl leol gael y wybodaeth ddiweddaraf am brosiect Wylfa Newydd. Os oes gan unrhyw un unrhyw gwestiynau neu os hoffech chi gael y wybodaeth ddiweddaraf, mae croeso cynnes i chi alw draw a chwrdd â’r tîm”.

Bydd gorsaf ynni niwclear Wylfa Newydd Horizon yn creu hyd at 1,000 o swyddi parhaol dros y degawdau y bydd yr orsaf yn gweithredu, ac yn ystod y cyfnod adeiladu bydd angen hyd at 6,000 o weithwyr. Bydd cyfleoedd sylweddol hefyd i fusnesau lleol gael chwarae rhan yn y prosiect.

Mae rhagor o wybodaeth am gynlluniau Horizon a’r swyddi gwag sydd ar gael ar hyn o bryd ar gael ar ei wefan - www.horizonnuclearpower.com – ac mae modd cysylltu â thîm y prosiect drwy linell gymorth Rhadffôn ar 0800 954 9516 neu drwy e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon yn Wylfa yn cynrychioli buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru. Rhagwelir y bydd yn creu hyd at 1000 o swyddi yn ystod y cyfnod gweithredu, a hyd at 6000 o swyddi yn ystod cyfnod prysuraf y cam adeiladu.

Bydd Pŵer Niwclear Horizon yn cynnal ei Gymhorthfa Agored nesaf yn Neuadd y Pentref, Cemaes ddydd Llun 19 Mai.

 
Mae’r digwyddiadau misol hyn i ymgysylltu â’r gymuned yn rhedeg rhwng 1 pm a 7 pm ac yn rhoi’r cyfle i bobl leol drafod prosiect Wylfa Newydd yn uniongyrchol ag aelodau tîm datblygu prosiect Horizon.
 
Dywedodd Richard Foxhall o Horizon: “Mae’r gwaith sy’n digwydd yn safle Wylfa Newydd wedi cynyddu’n sylweddol dros yr wythnosau diwethaf, ac yn ogystal â’r aelodau sydd newydd gael eu penodi ar ein tîm Diogelwch, mae tri o bobl leol eraill wedi ymuno â ni yn Wylfa Newydd. Rydym hefyd nawr yn bwriadu recriwtio Cydlynydd Rhaglen Addysg; mae manylion ynghylch y swydd wag hon ar gael ar ein gwefan.
 
“Mae paratoadau’n mynd rhagddynt ar gyfer ein cam cyntaf o ymgynghori ffurfiol yn nes ymlaen eleni, ond byddwn yn parhau i gynnal ein Cymorthfeydd Agored er mwyn i bobl leol gael y wybodaeth ddiweddaraf am brosiect Wylfa Newydd. Os oes gan unrhyw un unrhyw gwestiynau neu os hoffech chi gael y wybodaeth ddiweddaraf, mae croeso cynnes i chi alw draw a chwrdd â’r tîm”.
 
Bydd gorsaf ynni niwclear Wylfa Newydd Horizon yn creu hyd at 1,000 o swyddi parhaol dros y degawdau y bydd yr orsaf yn gweithredu, ac yn ystod y cyfnod adeiladu bydd angen hyd at 6,000 o weithwyr. Bydd cyfleoedd sylweddol hefyd i fusnesau lleol gael chwarae rhan yn y prosiect.
 
Mae rhagor o wybodaeth am gynlluniau Horizon a’r swyddi gwag sydd ar gael ar hyn o bryd ar gael ar ei wefan - www.horizonnuclearpower.com – ac mae modd cysylltu â thîm y prosiect drwy linell gymorth Rhadffôn ar 0800 954 9516 neu drwy e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon yn Wylfa yn cynrychioli buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru. Rhagwelir y bydd yn creu hyd at 1000 o swyddi yn ystod y cyfnod gweithredu, a hyd at 6000 o swyddi yn ystod cyfnod prysuraf y cam adeiladu.
Edrychwch ar ein gwefan yn: www.horizonnuclearpower.com
 

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi ei fod wedi penodi tri aelod newydd o staff uwch, gan gynnwys cyfarwyddwr masnachol a chyfarwyddwr peirianneg, sy'n golygu bod Tîm Rheoli Gweithredol y cwmni bellach yn gyflawn. Mae’r cwmni hefyd wedi penodi pennaeth datblygu gweithredol, wrth iddo barhau i ffurfio’r sefydliad a fydd yn datblygu, yn adeiladu ac yn gweithredu ei orsafoedd pŵer gwerth biliynau o bunnoedd yn y DU.

Bydd Horizon yn cynhyrchu o leiaf 5,400MW o bŵer niwclear yn Wylfa, ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Yn ogystal â’r tîm sy’n tyfu yn Wylfa Newydd, y prif safle, mae’r cwmni’n cyflogi 160 o staff yn ei bencadlys yng Nghaerloyw ar hyn o bryd, a bydd y nifer yn cynyddu i oddeutu 400 erbyn 2018.

Mae Tim Eaton wedi ymuno â’r Tîm Rheoli Gweithredol, fel Cyfarwyddwr Masnachol. Mae Tim yn ymuno â Horizon, ar ôl bod yn gweithio i KBR Qatar fel Rheolwr Masnachol rhaglen wibffordd Doha, a oedd werth $32 biliwn. Mae gan Tim dros ugain mlynedd o brofiad mewn nifer o swyddi masnachol gweithredol, gan gynnwys Cyfarwyddwr Masnachol yn Qatar Railways a’r Asiantaeth Priffyrdd a swyddi masnachol uwch yn y diwydiant rheilffordd yn y DU. Daw Tim â llawer o brofiad ac arbenigedd o ran negodi a rholi amrywiaeth o gontractau seilwaith pwysig yn strategol ac ar raddfa fawr.

Mae Mark Lunn yn ymuno â’r Tîm Rheoli Gweithredol fel Cyfarwyddwr Peirianneg. Cafodd Mark ei benodi’n Brif Beiriannydd yn Urenco UK yn 2011, cyn symud ymlaen i swydd Prif Swyddog Niwclear a Phennaeth Diogelwch, Iechyd, yr Amgylchedd ac Ansawdd. Cyn hynny bu Mark yn gweithio mewn nifer o uwch swyddi peirianneg uwch gydag Atkins Energy (Nuclear), Gweinyddiaeth Amddiffyn y DU a’r Llynges Frenhinol.

Mae John Hegarty yn ymuno fel Pennaeth Datblygu Gweithredol. Mae gan John ddeg mlynedd ar hugain o brofiad mewn gweithrediadau niwclear, peirianneg, trwyddedu a rheoli prosiectau. Yn fwyaf diweddar, bu John yn Bruce Power, Canada, yn helpu gyda phrosiect i ddychwelyd dwy uned i wasanaeth, gan greu’r datblygiad pŵer niwclear mwyaf yn y byd, gydag wyth adweithydd ac allbwn o 6,300MW. Yn nyddiau cynnar ei yrfa, roedd John yn beiriannydd yng Ngorsaf Bŵer Oldbury, a bydd yn dychwelyd i’r safle hwn fel rhan o’i waith gyda Horizon.

Wrth sôn am y penodiadau newydd hyn, dywedodd Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredol Horizon: “Mae’n bleser gen i groesawu Tim, Mark a John i’r tîm. Mae ganddyn nhw beth wmbredd o brofiad o bob rhan o’r sector niwclear ac, yn ehangach na hynny, ym maes darparu seilwaith. Byddan nhw’n amhrisiadwy wrth i ni gyflymu’n gwaith o ddatblygu'n weithredwr niwclear a chyfleustodau mawr yn y DU, ac mae'r penodiadau hyn yn brawf o gapasiti a gallu ein sefydliad sy’n tyfu.”

- DIWEDD -

Nodiadau i Olygyddion

 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd, Japan ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni wrthi’n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd pŵer niwclear newydd a fydd yn cynhyrchu o leiaf 5,400MW o bŵer niwclear, un yn Wylfa ar Ynys Môn a'r llall yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw.
 • Bydd datblygiadau Horizon yn golygu buddsoddi biliynau o bunnoedd yn Ynys Môn a De Swydd Gaerloyw. Rhagwelir y bydd yn creu hyd at 1,000 o swyddi yn ystod y cyfnod gweithredu, a hyd at 6,000 o swyddi pan fydd y gwaith adeiladu yn ei anterth.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r canlynol:

Ben Russell ar 07580 948 106
Ben.Russell@Horizonnuclearpower.com

Gyda mwy a mwy yn digwydd ar safle Wylfa Newydd ar Ynys Môn, mae Horizon Nuclear Power wedi cyhoeddi nifer o benodiadau staff newydd, lleol heddiw.

Yn ogystal â’r staff llawn amser a’r contractwyr sydd eisoes yn gweithio yn y swyddfa ar Ynys Môn, bydd Horizon yn croesawu tri o beirianwyr prosiect profiadol a thîm newydd o ddeuddeg swyddog diogelwch G4S i safle Wylfa Newydd.

Bydd yr aelodau staff newydd, wedi’u recriwtio o bob rhan o Ynys Môn a gogledd Cymru, yn ymuno â phrosiect Wylfa Newydd yn ystod y flwyddyn brysuraf i Horizon hyd yma. Byddant yn chwarae rôl bwysig wrth reoli gwaith ar y safle dros y misoedd nesaf.
Bydd y peirianwyr prosiect newydd yn hwb ychwanegol i dîm craidd Horizon a byddant yn helpu i oruchwylio’r gwaith paratoi a’r astudiaethau ymchwilio sy’n dal i fynd rhagddynt. Bydd y tîm diogelwch yn darparu diogelwch 24 awr, gan gadw staff, eiddo, cyfleusterau a cherbydau yn ddiogel.

Yn ôl Daron Hodges, Rheolwr Safle Wylfa Newydd: “Mae 2014 wedi bod yn flwyddyn brysur iawn hyd yma, a dim ond prysuro y gwneith hi. Ar hyn o bryd rydym wrthi’n cynnal rhai o’r astudiaethau ymchwilio tir mwyaf sylweddol yn y wlad, ac mae hynny’n golygu bod gennym raglen waith enfawr dros y 12 mis nesaf. Mae angen rheoli a monitro hyn yn ofalus, ond hefyd mae angen i ni sicrhau bod pawb a phopeth yn ddiogel drwy’r amser – ac rydym yn hyderus ein bod yn meithrin tîm arbenigol a hynod fedrus i wneud hynny.”

I gael rhagor o wybodaeth am weithio i Horizon, ewch i www.horizonnuclearpower.com/careers i weld tudalen Gyrfaoedd Byd-eang Hitachi. Gallwch chwilio am swyddi gwag presennol Horizon drwy deipio ‘Horizon’ yn y blwch ‘Allweddeiriau’ (Keywords), yn ogystal ag yn ôl y lleoliad a’r swyddogaeth sydd orau gennych.

- DIWEDD -
 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
Richard Foxhall – 07807 769265 neu
richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 

Nodiadau i olygyddion:
 

 • Ffurfiwyd Horizon Nuclear Power yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 •  Bydd datblygiad Horizon yn Wylfa yn cynrychioli buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru. Rhagwelir y bydd yn creu hyd at 1000 o swyddi yn ystod y cyfnod gweithredu, a hyd at 6000 o swyddi pan fydd y gwaith adeiladu yn ei anterth.
  Edrychwch ar ein gwefan yn: www.horizonnuclearpower.com

Bydd Pŵer Niwclear Horizon yn dychwelyd i neuadd y pentref, Cemaes ar gyfer ei Cymhorthfa Agored nesaf ar ddydd Llun 14 Ebrill.

Mae‟r digwyddiadau cymunedol cyhoeddus poblogaidd yma, a chynhelir fel fforwm agored rhwng 1pm a 7pm, yn gyfle i bobl leol alw heibio i drafod prosiect Wylfa Newydd wyneb yn wyneb gydag aelodau o dîm datblygu Horizon.


Dywedodd Richard Foxhall o Horizon: “Gyda‟r gwaith Archwiliadau Tir bellach yn mynd ymlaen, mae yna prysurdeb gweladwy iawn i weld ar safle Wylfa Newydd. Mae‟r Cymhorthfa Agored yn ffordd gwych i pobl lleol darganfod mwy am beth sydd yn mynd ymlaen, neu i ofyn unryw gwestiynnau sydd ganddynt am y prosiect.


“Rydym yn paratoi ar gyfer ein cam cyntaf o ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol yn hwyrach yn y flwyddyn, ond byddwn yn dal i gynnal ein Cymorthfeydd Agored fel bod pobl lleol yn medru gwybod y diweddaraf am brosiect Wylfa Newydd. Hoffwn ymestyn gwahoddiad cynnes i unrhywun sydd ag unryw cwestiynnau i alw heibio a chyfarfod y tîm.”
 

Bydd orsaf ynni niwclear Wylfa Newydd yn creu hyd at 1,000 o swyddi parhaol am sawl degawd i redeg y safle, gyda hyd at 6,000 o weithwyr yn ystod cyfnod prysuraf y gwaith adeiladu. Gwelir hefyd cyfleoedd sylweddol i fusnesau lleol i chwarae rhan yn y prosiect.

Mae’r cwmni pŵer niwclear Horizon wedi cyhoeddi y bydd yn symud i adeilad newydd a phwrpasol ym Mharc Busnes Caerloyw.

 
Mae’r cwmni’n creu cannoedd o swyddi newydd yn ei bencadlys wrth iddo gynyddu ei dîm i oddeutu 400 o bobl, a bydd hynny’n cael ei ddilyn gan filoedd o swyddi i adeiladu a gweithredu gorsafoedd pŵer niwclear yng Ngogledd Cymru, ac wedyn, yn Swydd Gaerloyw.
 
Cafodd y cwmni ei ffurfio yn 2009 ac mae’n gyfrifol am ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear yn Wylfa, ar Ynys Môn a ger Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Yn y pen draw bydd Horizon yn cyflogi hyd at fil o bobl ym mhob un o’i safleoedd gorsaf bŵer pan fyddant yn weithredol, gyda gweithlu adeiladu o hyd at 6000 yn ystod y cyfnod prysuraf.
 
Ar hyn o bryd mae Horizon yn cyflogi 150 o bobl ond mae’n recriwtio’n gyflym ar raddfa o oddeutu 100 o bobl y flwyddyn wrth i’w brosiectau ennill momentwm. Bydd y pencadlys newydd ar gael o 2016 ymlaen.
 
Dywedodd Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredu Pŵer Niwclear Horizon: “Mae Horizon yn tyfu’n gyflym. Mae ein gweithgareddau ar gynnydd ac rydym yn datblygu sefydliad sy’n gallu darparu prosiectau seilwaith cymhleth ar raddfa fawr.
 
"Bydd y pencadlys hwn o’r radd flaenaf yn dangos ymrwymiad Hitachi a Horizon i sefydlu’r adnoddau a’r seilwaith sydd eu hangen i gefnogi’r rhaglen gyffrous hon sy’n werth biliynau o bunnoedd.”
 
Dyma’r diweddaraf mewn cyfres o ddatblygiadau pwysig i’r cwmni. Ym mis Rhagfyr, roedd Horizon wedi llofnodi cytundeb cydweithredu gyda’r Trysorlys, sydd wedi’i ddylunio i gefnogi ariannu prosiectau, a chyfres o "gontractau fframwaith" gyda chwmnïau peirianneg mawr yn y DU. Ym mis Ionawr, roedd y dechnoleg “Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch y DU” a gynigir ar gyfer y ddau safle wedi symud i’r ail o bedwar cam ym mhroses rheoleiddio “Asesiad Dyluniad Generig” y Llywodraeth ar gyfer adweithyddion niwclear newydd yn y DU.

Cynhelir Cymhorthfa Agored nesaf Horizon yng ngwesty’r Bull, Llangefni ar ddydd Llun 17 Mawrth.

 
Gydag aelodau o dîm datblygu safle Wylfa Newydd wrth law rhwng 1pm a 7pm, mae'r digwyddiadau cymunedol misol yma yn roi cyfle i bobl leol alw heibio i drafod prosiect Wylfa Newydd heb yr angen i drefnu apwyntiad.
 
Dywedodd Richard Foxhall o Horizon: “Mae'n Cymorthfeydd Agored yn Llangefni yn ddigwyddiadau poblogaidd, a gan bod hwn yw ein ymweliad cyntaf i'r dre yn 2014, rydym yn disgwyl nifer da o ymwelwyr. Yn arwain at ein cam cyntaf o ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol yn ddiweddarach eleni, byddwn yn dal i gynnal ein Cymorthfeydd Agored fel bod pobl lleol yn medru gwybod y diweddaraf am brosiect Wylfa Newydd.”
 
Bydd orsaf ynni niwclear Wylfa Newydd yn creu hyd at 1,000 o swyddi parhaol am sawl degawd i redeg y safle, gyda hyd at 6,000 o weithwyr yn ystod cyfnod prysuraf y gwaith adeiladu. Gwelir hefyd cyfleoedd sylweddol i fusnesau lleol i chwarae rhan yn y prosiect.
Gellir ddod o hyd i mwy o wybodaeth am gynlluniau diweddaraf Horizon a'r swyddi sydd yn cael eu hysbysebu ar hyn o bryd drwy ymweld a'r wefan www.horizonnuclearpower.com/hafan - ac mae'n bosibl gysylltu gyda thîm prosiect Horizon drwy ffonio'r rhif rhadffôn 0800 954 9516 neu drwy anfon e-bost at ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi dechrau un o’r astudiaethau ymchwiliadau tir manwl mwyaf sy’n cael ei chynnal yn y DU ar hyn o bryd, gan gynyddu’r gweithgarwch sy’n digwydd ar safle prosiect Wylfa Newydd a gan esgor ar gyfleoedd newydd i fusnesau lleol.

 
Bydd y rhaglen sy'n werth miliynau o bunnoedd, a fydd yn dechrau ym mis Mawrth ac yn rhedeg tan ddiwedd y flwyddyn, yn gweld hyd at 100 o bobl yn gweithio ar y safle yn ystod cyfnodau prysur.
 
Mae'r contract ar gyfer y rownd hon o astudiaethau wedi cael ei ddyfarnu i Structural Soils Ltd, contractwr ymchwiliadau tir arbenigol a fu'n gwneud gwaith i Horizon rhwng 2009 a 2010, ac eto yn 2011. Mae Structural Soils wedi gweithio gyda chwmnïau lleol yn y gorffennol ac unwaith eto mae'n bwriadu defnyddio gwasanaethau a busnesau Ynys Môn.
 
Mae'r prosiect yn golygu drilio tua 400 o dyllau turio a thyllau prawf ar draws y safle. Bydd y deunyddiau a fydd yn cael eu codi'n cael eu dadansoddi wedyn er mwyn rhoi dealltwriaeth fanwl i Horizon o amodau‟r tir. Bydd hyn yn cyfrannu at waith cynllunio manylach yng nghyswllt y cynllun a fydd yn cael ei ffafrio ar gyfer y safle.
 
Mae llwybrau cyhoeddus yn croesi'r ardaloedd lle caiff y prosiect ei gynnal. Bydd y rhain yn aros ar agor ond er mwyn gwneud yn siŵr bod y defnyddwyr rheolaidd yn cadw'n ddiogel, bydd Horizon yn codi ffensys ar hyd y llwybrau hyn.
 
Dywedodd Charlie Tasker, Cyfarwyddwr Datblygu'r Safle yn Horizon: “Mae'r gwaith ymchwiliadau tir yn enghraifft arall o'n cynnydd cyflym. Bydd y rhan hon o'r prosiect yn cymryd y rhan fwyaf o'r flwyddyn i'w gwblhau a bydd yn rhoi llawer iawn o fanylion technegol i ni am y tir rydym am adeiladu arno.”
 
Dywedodd Alison Randall, Rheolwr Diogelwch, Iechyd, yr Amgylchedd ac Ansawdd yn Structural Soils Ltd: “Rydym yn falch iawn o gael gweithio ar brosiect Wylfa Newydd eto ac rydym yn edrych ymlaen yn benodol at adnewyddu'r cysylltiadau cadarnhaol roeddem wedi‟u creu gyda chyflenwyr lleol y tro diwethaf roeddem yn gweithio ar y safle.”
 
Dylai busnesau sy'n awyddus i dynnu sylw at eu gwasanaethau neu fynegi diddordeb mewn cael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfleoedd posibl ar gyfer prosiect Wylfa Newydd lenwi ffurflen gofrestru cyflenwyr sydd ar gael yn  www.horizonnuclearpower.com/supplier-registration.

Croesawodd Pŵer Niwclear Horizon ddechrau ymgynghoriad heddiw ynghylch y cais ar gyfer Cyfiawnhad Rheoleiddiol i Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch y DU (UK ABWR).

 
Roedd y Gymdeithas Diwydiant Niwclear wedi cyflwyno cais am Gyfiawnhad Rheoleiddiol i UK ABWR i'r Ysgrifennydd Gwladol dros Ynni a Newid Hinsawdd ym mis Rhagfyr a heddiw yw dechrau cyfnod ymgynghori 12 wythnos o hyd, a fydd yn gyfle i randdeiliaid gyflwyno sylwadau ar y cais cyn penderfyniad drafft yr Ysgrifennydd Gwladol.
 
Mae'r broses Cyfiawnhad Rheoleiddiol yn ofyniad cyfreithiol ar gyfer technoleg niwclear newydd ac mae wedi'i dylunio i sicrhau bod manteision UK ABWR i gymdeithas yn drech nag unrhyw niwed radiolegol posibl i iechyd.
 
Dywedodd Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredu Horizon:
“Mae'r ymgynghoriad ar y cais Cyfiawnhad Rheoleiddiol i'r adweithydd yn garreg filltir bwysig yn ein cynlluniau i ddatblygu gorsafoedd pŵer yn Wylfa ac Oldbury. Rydym yn falch bod pethau'n symud ymlaen yn dda.”
 
Mae lansio'r ymgynghoriad yn dilyn cyfres o ddatblygiadau pwysig yn Horizon. Ym mis Rhagfyr llofnododd y cwmni gytundeb cydweithredu gyda Thrysorlys Ei Mawrhydi, gyda'r bwriad o arwain at fynediad i Gynllun Gwarant Seilwaith y DU. Roedd Horizon hefyd wedi llofnodi contractau fframwaith strategol pwysig gyda'r cwmnïau peirianneg AMEC, Cavendish Nuclear, Atkins a Jacobs UK. Ym mis Ionawr symudodd UK ABWR i 'Gam 2' y broses Asesiad Dyluniad Generig.
 
Dywedodd Ken Sato, Rheolwr Cyffredinol, Trwyddedu, Hitachi Europe Ltd. ar ran Hitachi-GE:
“Mae ymgynghoriad heddiw'n dangos ein bod yn dal i symud ymlaen gyda Chyfiawnhad Rheoleiddiol UK ABWR, sydd yn ddim ond un o'r prosesau cadarn y mae'n rhaid i dechnolegau niwclear arfaethedig fynd drwyddynt.
 
“Yn dilyn y gwaith da rydym eisoes wedi'i wneud eleni ar Asesiad Dyluniad Generig, mae lansiad yr ymgynghoriad yn mynd â ni un cam yn nes at ddefnyddio UK ABWR - gan greu swyddi a chyfleoedd cadwyn cyflenwi, yn ogystal

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi croesawu ymgynghoriad newydd Cyngor Sir Ynys Môn sy’n gofyn i bobl leol gyflwyno sylwadau ar y canllawiau cynllunio arfaethedig ar gyfer prosiect Wylfa Newydd.

Mae‟r ymgynghoriad yn canolbwyntio ar greu Canllawiau Cynllunio Atodol newydd er mwyn amlinellu gweledigaeth ac amcanion y Cyngor o safbwynt unrhyw geisiadau cynllunio sy‟n ymwneud â Wylfa Newydd. Ar ôl llunio fersiwn derfynol, bydd y canllawiau‟n helpu cynllunwyr Ynys Môn i wneud penderfyniadau cadarn mewn cysylltiad â‟r prosiect i adeiladu gorsaf niwclear newydd.

Dywedodd Kieran Somers, Pennaeth Cynllunio Horizon: “Rydym yn croesawu‟r fenter hon ac yn edrych ymlaen at ymateb i‟r ymgynghoriad. Wylfa Newydd fydd un o‟r datblygiadau seilwaith mwyaf yn y DU, felly mae sefydlu proses gynllunio gadarn a thryloyw yn hollbwysig.”

Llywodraeth y DU yn ganolog fydd yn penderfynu ar y cais am ganiatâd ar gyfer gorsaf bŵer Wylfa Newydd ei hun. Fodd bynnag, Cyngor Sir Ynys Môn fydd yn gwneud penderfyniadau o ran y gwaith paratoi a‟r datblygiadau eraill sy‟n gysylltiedig â‟r orsaf bŵer - megis canolfan logisteg, cyfleusterau parcio a theithio, a llety i‟r gweithwyr.

Ceir rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad drwy fynd i wefan Cyngor Sir Ynys Môn.

I gael rhagor o wybodaeth am gynlluniau Horizon, ewch i www.horizonnuclearpower.com, ffoniwch y llinell gymorth Rhadffon ar 0800 954 9516, neu anfonwch e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.

Cynhelir Cymhorthfa Agored mis Chwefror Horizon ar ddydd Llun 17 Chwefror yn Neuadd y Pentref, Cemaes.

Mae'r digwyddiadau cymunedol misol yma yn boblogaidd, ac yn roi cyfle i bobl leol alw heibio unrhyw adeg rhwng 1pm a 7pm i drafod prosiect Wylfa Newydd gydag aelodau o dîm datblygu. Horizon. Nis oes angen trefnu apwyntiad.

Dywedodd Richard Foxhall o Horizon: "Cawsom nifer da o ymwelwyr i'n gymhorthfa yn mis Ionawr, a byddwn yn parhau gyda'n rhaglen o gymhorthfeydd hyd at ein cam cyntaf o ymgynghoriad cyhoeddus yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Yn ôl yr arfer, bydd aelodau o'n hadran datblygu‟r safle wrth law i sgwrsio gyda pobl leol am Wylfa Newydd, ac i wrando ar unryw adborth sydd ganddynt. Os oes gan unrhywun unryw gwestiynnau, byddwn yn hapus iawn i‟w weld yn galw heibio a chyfarfod y tîm."

Bydd orsaf ynni niwclear Wylfa Newydd yn creu tua 1,000 o swyddi parhaol am sawl degawd i redeg y safle, gyda hyd at 6,000 o weithwyr yn ystod cyfnod prysuraf y gwaith adeiladu. Gwelir hefyd cyfleoedd sylweddol i fusnesau lleol i chwarae rhan yn y prosiect.
Gellir ddod o hyd i mwy o wybodaeth am gynlluniau diweddaraf Horizon a‟r swyddi sydd yn cael eu hysbysebu ar hyn o bryd drwy ymweld a'r wefan www.horizonnuclearpower.com/hafan - ac mae'n bosibl gysylltu gyda thîm prosiect Horizon drwy ffonio'r rhif rhadffôn 0800 954 9516 neu drwy anfon e-bost at ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.

Horizon today welcomed the announcement that Toshiba Corporation has agreed in principle to buy a 60% share in the NuGeneration Limited Moorside project.

Alan Raymant, COO of Horizon Nuclear Power, said:  “This is further evidence of the robust UK new nuclear build programme.  The country needs new large scale sources of affordable low carbon power to address its energy challenges as older power stations close.  A substantive build programme also represents a huge opportunity for the country’s economy, supply chain and skills base.”
 
Horizon Nuclear Power is currently developing detailed designs for its Wylfa Newydd site which it expects to put out to public consultation later this year. 
 
The company also plans to develop further reactors at its second site at Oldbury on Severn in South Gloucestershire, leading to an overall capacity of at least 5,400MW.
 

Bydd Cymhorthfa Agored cyntaf Horizon am 2014 yn cymeryd lle ar ddydd Llun 20 Ionawr yn Neuadd y Pentref, Cemaes.

Nid oes angen trefnu apwyntiad o flaen llaw, ac mae’r rhaglen ymgysylltu cymunedol y cwmni yn roi cyfle i bobl leol alw heibio unrhyw adeg rhwng 1pm a 7pm i drafod prosiect Wylfa Newydd Horizon.

Yn siarad am y digwyddiad, dywedodd Alan Smith o Horizon: “Bydd 2014 yn flwyddyn hynod o brysur a chyffrous i ni, ac ’rydym yn edrych ymlaen at ymgymeryd ein cam cyntaf o ymgynghoriad cyhoeddus yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Yn y cyfamser, byddwn yn parhau gyda’n rhaglen o Gymhorthfeydd Agored, lle bydd ein tîm o’n hadran datblygu’r safle wrth law i sgwrsio gyda pobl leol am Wylfa Newydd, ac i wrando ar unryw adborth sydd ganddynt. Os oes gan unrhywun unryw gwestiynnau, byddwn yn eu hannog i alw i fewn a chyfarfod y tîm.”

Bydd orsaf ynni niwclear Wylfa Newydd yn creu tua 1,000 o swyddi parhaol am sawl degawd i redeg y safle, gyda hyd at 6,000 o weithwyr yn ystod cyfnod prysuraf y gwaith adeiladu. Gwelir hefyd cyfleoedd sylweddol i fusnesau lleol i chwarae rhan yn y prosiect.