Newyddion Archif 2015

I gysylltu â swyddfa wasg Horizon, yna ffoniwch: 01242 507700 os gwelwch yn dda.

Mae tîm Pŵer Niwclear Horizon, Ynys Môn, wedi dewis Banc Bwyd Ynys Môn yn elusen Nadolig 2015, gan helpu’r rheini sydd mewn angen.

Mae Horizon wedi cyfrannu at achosion da yn hytrach nag anfon cardiau Nadolig bob blwyddyn ers 2011, ac eleni, mae’r staff hefyd wedi dod at ei gilydd i gasglu bwyd a nwyddau Nadolig i’w dosbarthu i deuluoedd sydd mewn angen ar hyd a lled yr ynys, drwy'r Banc Bwyd lleol. Bydd y man cyfrannu ar gyfer staff ar agor drwy gydol 2016, sy’n dangos ymrwymiad parhaus y tîm i gefnogi'r Banc Bwyd ar ôl y Nadolig hefyd.

Mae rhodd Horizon o £500 y Nadolig hwn yn ychwanegol at y rhodd o £2,000 a roddodd y cwmni i Fanc Bwyd Ynys Môn yn gynharach eleni i’w helpu i brynu offer newydd.

Mae’r rhwydwaith Banciau Bwyd yn rhan o The Trussell Trust, elusen sydd wedi ymrwymo i weithredu yn y gymuned yn erbyn tlodi ac ynysu yn y DU. Mae’n rhoi cyflenwad o fwyd i bara tridiau i bobl sydd mewn angen brys, ac mae dietegwyr wedi cynllunio’r pecynnau er mwyn rhoi bwyd â chydbwysedd maeth i'r rhai sydd yn eu derbyn.

Dywedodd Greg Evans, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Pŵer Niwclear Horizon: “Mae’r Nadolig yn amser i roi a rhannu â’r rhai sydd fwyaf mewn angen. Yn ogystal â chyfraniad gan y cwmni yn lle anfon cardiau Nadolig, roedd staff am wneud rhywbeth hefyd, ac maen nhw wedi sefydlu man casglu er mwyn cefnogi teuluoedd lleol y Nadolig hwn.

“Mae Banc Bwyd Ynys Môn yn ffynhonnell gymorth bwysig i'r gymuned, ac rydyn ni’n falch o fod yn chwarae rhan fach yn ei helpu i wneud gwahaniaeth mawr yr adeg hon o'r flwyddyn.”

I gael gwybod mwy am Horizon, ewch i www.horizonnuclearpower.com. Os hoffech chi gysylltu, ffoniwch linell gymorth ddi-dâl Wylfa Newydd ar 0800 954 9516 neu e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.

I gael rhagor o wybodaeth am Fanc Bwyd Ynys Môn, ewch i www.anglesey.foodbank.org.uk neu ffoniwch 01407 764947.

– DIWEDD –

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com


Nodiadau i olygyddion:

• Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
• Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth miliynau yng Ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth o ansawdd da a hirdymor ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
Ewch i’n gwefan: www.horizonnuclearpower.com

 


 

 

Bydd Cymhorthfa Agored olaf Pŵer Niwclear Horizon eleni yn cael ei chynnal yn Neuadd Bentref Cemaes ddydd Llun 14 Rhagfyr.

 Mae’r Cymorthfeydd yn rhoi cyfle i bobl leol gael mwy o wybodaeth ynghylch Prosiect Wylfa Newydd ac i gael sgwrs un-i-un ag aelodau o dîm Horizon.

Mae'r digwyddiadau, a gynhelir bob mis mewn gwahanol leoliadau ar Ynys Môn, ar agor rhwng 1pm a 7pm. Mae Horizon yn annog unrhyw un sydd â diddordeb yn Wylfa Newydd i alw heibio. Does dim angen i chi drefnu apwyntiad.

Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon: “Gyda llawer o waith yn mynd rhagddo ar safle Wylfa Newydd yn ystod y gaeaf hwn, rydyn ni’n disgwyl i’r Gymhorthfa Agored hon fod yn brysur. Os hoffai unrhyw un gael mwy o wybodaeth am y gwaith archwilio tir a'r arolygon treftadaeth ddiwylliannol ac archeolegol cynhwysfawr rydyn ni’n eu cynnal, bydden ni’n falch iawn o’ch gweld chi. Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi dod i’n gweld yn ystod 2015 i gynnig adborth ac i ofyn cwestiynau, ac rwyf yn gobeithio y bydd pobl yn parhau i gadw mewn cysylltiad â ni yn y gymhorthfa hon a’r rhai sydd i ddod yn 2016.”

I gael gwybod mwy am ddigwyddiadau ymgysylltu cymunedol Horizon, ewch i http://www.horizonnuclearpower.com/hafan. Os hoffech chi gysylltu, ffoniwch linell gymorth ddi-dâl Wylfa Newydd ar 0800 954 9516 neu e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.
 
– DIWEDD –

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth miliynau yng Ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth o ansawdd da a hirdymor ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
 • Ewch i’n gwefan: www.horizonnuclearpower.com/hafan

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi heddiw (10 Tachwedd 2015) ei fod wedi gwneud dau benodiad arall i'w Dîm Arwain, gan gwblhau ei griw o gyfarwyddwyr adrannau. Mae'r Cyfarwyddwr Rhaglen a'r Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol yn ymuno wrth i'r cwmni barhau i fwrw ymlaen gyda phrosiect Wylfa Newydd ac ehangu ei allu a'i gapasiti yn fewnol.

Bydd y peiriannydd sifil Carl Devlin yn ymuno fel Cyfarwyddwr Rhaglen ac mae ganddo doreth o brofiad yn arwain prosiectau a rhaglenni seilwaith mawr mewn amgylchedd gweithredol a thir glas. Mae wedi dal swyddi gweithredol yn London Underground, Capita, Laing O’Rourke, BAA (Terfynfa 5) a Bechtel.

Bydd Carl a'i dîm yn gyfrifol am ddatblygu ac adeiladu gorsaf bŵer Wylfa Newydd. Bydd Datblygu Safle, Dylunio'r Orsaf Bŵer, Swyddfa Rheoli Rhaglen a Chaniatadau Pwysig i gyd yn atebol i Carl.

Dywedodd Carl: “Mae’n bleser mawr cael ymuno â Horizon yn y cyfnod hwn. Mae datblygiad y cwmni yn Wylfa Newydd yn Ynys Môn yn golygu mai dyma un o'r prosiectau mwyaf cyffrous sydd ar y gweill yn y Deyrnas Unedig.

"Bu llawer o gynnydd hyd yma ond mae llawer o heriau o'n blaenau felly rydw i'n edrych ymlaen at ddefnyddio fy mhrofiad mewn diwydiant i arwain Adran y Rhaglen i sicrhau bod y prosiect yn cael ei ddatblygu’n llwyddiannus.

Mae Sue Stockton yn ymuno fel Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol o'r adran Afioneg yn Thales lle'r oedd yn Gyfarwyddwr Adnoddau Dynol. Cyn hynny, treuliodd ddeuddeg mlynedd gyda BNFL (British Nuclear Fuels Limited) mewn amrywiaeth o swyddi gan gynnwys Pennaeth Adnoddau Dynol yn Sellafield. Ar ôl gweithio ym maes Adnoddau Dynol am ugain mlynedd a mwy, mae Sue yn dod â goleuni gwerthfawr ar ymgysylltu â gweithwyr a rheoli talent.
 
Dywedodd Sue: "Mae gan Horizon weithlu dawnus sydd â chyfanswm o ddegawdau o brofiad yn y sector hwn ac rydw i'n falch o gael fy mhenodi'n Gyfarwyddwr Adnoddau Dynol.

"Mae'r cwmni'n tyfu'n gyflym ar gyfer maint Prosiect Wylfa Newydd, ac rydw i'n awyddus i arwain yr Adran Adnoddau Dynol i sicrhau bod yr anghenion yn cael eu diwallu."

Dywedodd Alan Raymant, Prif Weithredwr Horizon: "Mae esblygiad a datblygiad y cwmni yn golygu ein bod yn gallu parhau i ddiwallu anghenion heriol y busnes.

"Mae Carl a Sue ill dau yn dod â phrofiad ac arbenigedd aruthrol i Horizon, a fydd yn allweddol ar gyfer symud y prosiect yn ei flaen. Fe fyddan nhw’n helpu i sicrhau ein bod yn datblygu prosiect Wylfa Newydd mewn pryd ac o fewn y gyllideb, a'n bod ni’n recriwtio ac yn rheoli'r doniau priodol er mwyn ein galluogi i wneud hynny."

Gwneir y penodiadau wrth i Horizon barhau i fwrw ymlaen â phrosiect Wylfa Newydd, ac mae'r dechnoleg a ddewiswyd ar gyfer yr adweithydd, sef UK ABWR, wedi symud i'r cam olaf yn yr asesiad rheoleiddiol ac mae'r paratoadau ar y gweill ar gyfer yr ail rownd o ymgynghoriad cyhoeddus. Mae'r cwmni'n parhau i dyfu yn ei bencadlys yng Nghaerloyw ac ar y safle yn Ynys Môn, gyda phencadlys newydd yn agor yn gynnar y flwyddyn nesaf a swyddfa'r safle ar fin dyblu yn ei maint yn y misoedd nesaf.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Phillippa Burgess
01242 713469
Phillippa.burgess@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion

• Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012. Bydd y cwmni'n darparu o leiaf 5,400MW o bŵer niwclear yn Wylfa ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw.

• Ewch i’n gwefan yn: www.horizonnuclearpower.com a dilynwch ni ar Twitter @HorizonNuclear

Ynglŷn â Carl Devlin

Peiriannydd sifil yw Carl, ac mae wedi gweithio i lawer o gwmnïau diwydiannol ar brosiectau uchel eu proffil fel Terfynfa 5 Heathrow, Cyswllt Twnnel Rheilffordd y Sianel, High Speed 1,  yr uwchraddiad i reilffordd danddaearol Llundain a phrosiectau seilwaith mawr eraill. Ei swydd ddiwethaf ar lefel weithredol cyn ymuno â Horizon oedd darparu arweinyddiaeth i bortffolio o brosiectau a rhaglenni ar gyfer London Transport.

Graddiodd Carl o Goleg Prifysgol Cork gyda gradd mewn Peirianneg. Bydd yn cychwyn gyda Horizon ym mis Tachwedd eleni.

Ynglŷn â Sue Stockton

Ar ôl graddio mewn Ieithoedd Modern ym Mhrifysgol Bryste, a chael addysg bellach mewn Gweinyddu Busnes a Rheoli Adnoddau Dynol, bu Sue yn gweithio fel ymgynghorydd rheolaeth ar lefel bwrdd ac uwch reolwr. Mae hi hefyd wedi dal nifer o swyddi arwain Adnoddau Dynol yn BNFL a Thales.

Ymunodd Sue â Horizon ym mis Hydref.

Bydd Cymhorthfa Agored nesaf Pŵer Niwclear Horizon yn cael ei chynnal yng Ngwesty’r Bull, Llangefni, ddydd Llun 16 Tachwedd.

Cynhelir Cymorthfeydd agored bob mis mewn gwahanol lefydd ledled Ynys Môn i roi cyfle i bobl leol gael gwybod mwy am brosiect Wylfa Newydd. Yn ôl yr arfer, bydd y gymhorthfa'n agored rhwng 1pm a 7pm ac mae ar gael i bawb, heb unrhyw angen i drefnu apwyntiad.

Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon: "Mae Cymorthfeydd Agored yn rhoi cyfle defnyddiol i bobl yr ardal gael gwybod mwy am ein cynlluniau ar gyfer gorsaf bŵer niwclear newydd ar Ynys Môn a'r cyfleoedd rydym yn eu creu ledled yr Ynys.

“Dros y misoedd nesaf byddwn yn brysur iawn gyda gwaith ymchwil daear alltraeth ac arolygon archeolegol yn cael eu cynnal o gwmpas safle arfaethedig Wylfa Newydd. At hynny, byddwn yn fwy gweladwy ledled yr Ynys wrth i ni barhau i gynnal amrywiaeth o astudiaethau mewn meysydd megis traffig, trafnidiaeth a'r effaith bosibl ar hawliau tramwy'r cyhoedd. Drwy ddod i'r Cymorthfeydd Agored gall pobl ddysgu mwy am sut y byddwn yn cyflawni'r gwaith yma a pham ei fod mor bwysig.”

I gael mwy o wybodaeth am ddigwyddiadau ymgysylltu cymunedol Horizon, ewch i www.horizonnuclearpower.com. Os hoffech chi gysylltu, ffoniwch linell gymorth rhadffôn Wylfa Newydd ar 0800 954 9516 neu e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.
 
– DIWEDD –

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i Olygyddion
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth miliynau yng Ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth o ansawdd da a hirdymor ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
 • Ewch i’n gwefan: www.horizonnuclearpower.com/hafan

Mae Hitachi-GE, darparwr yr adeithwydd ar gyfer Wylfa Newydd, wedi symud ymlaen heddiw tuag at leoli'r Adweithydd Dŵr Berw Uwch ym Mhrydain (UK ABWR), yn dilyn cadarnhad y bydd y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear yn symud tuag at Gam olaf y broses o Asesu'r Dyluniad Generig (GDA), ac mae'r broses ar y trywydd i'w chwblhau erbyn diwedd 2017.

 
Mae Pŵer Niwclear Horizon yn bwriadu datblygu ABWR y DU ar ddau safle: Wylfa Newydd ar Ynys Môn ac Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Mae\'r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear wedi symud i Gam 4 y GDA.
 
Dywedodd Mr Ken Sato, Rheolwr Cyffredinol, Trwyddedu, Hitachi Europe Ltd. ar ran Hitachi-GE Nuclear Energy: \"Mae symud ymlaen i Gam 4 o fewn dwy flynedd a hanner yn arwydd o\'r cynnydd cryf rydym wedi\'i wneud. Rydym yn hynod falch fod y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear wedi symud i\'w cam olaf, ac rydym ar y trywydd i gwblhau\'r GDA erbyn diwedd 2017. 
 
\"Mae\'r GDA yn asesiad trylwyr a manwl, a phwysig yw hynny - mae craffu heriol gan y rheoleiddwyr yn rhywbeth i\'w ddisgwyl a\'i groesawu. Bydd hyn yn parhau drwy Gam 4, ac rydym yn parhau i ganolbwyntio ar ddarparu cyflwyniadau manwl ac ymdrin â chwestiynau\'r rheoleiddwyr. 
 
“Erbyn hyn, mae gan Hitachi-GE dîm o fwy na 300 o arbenigwyr yn gweithio ar y GDA. Rydym yn manteisio ar brofiad o safon fyd-eang o fewn ein tîm ac ymysg ein contractwyr. Drwy barhau i ganolbwyntio, rydym yn optimistig y gallwn gynnal y cynnydd rhagorol a gafwyd hyd yn hyn. 
 
Aeth yn ei flaen: “Yr Adweithydd Dŵr Berw Uwch yw\'r unig adweithydd y genhedlaeth III+ sydd wedi dechrau gweithredu yn unrhyw le yn y byd, ac mae wedi cael ei gyflenwi ar amser ac o fewn y gyllideb. Mae\'r Adweithydd Dŵr Berw Uwch yn enghraifft berffaith o gyflenwi dibynadwy yn y sector niwclear.\"
 
Dywedodd Mark Lunn, Cyfarwyddwr Peirianneg yn Pŵer Niwclear Horizon: \"Mae\'n tystio i waith caled y tîm a chadernid technoleg yr Adweithydd ei fod wedi symud ymlaen i gam olaf y GDA.
 
\"Dyma gam pwysig ymlaen i Brosiect Wylfa Newydd, ac mae\'n ein cadw\'n gadarn ar y trywydd i ddechrau cynhyrchu yn hanner cyntaf y 2020au. Bydd y gwaith caled yn parhau, ond rydym wedi gwneud cynnydd cryf tuag at gyflenwi pŵer diogel, cynaliadwy a fforddiadwy a fydd yn deillio o\'n datblygiad.\"
 
Diwedd
 
Cyswllt:
Tris Denton, Hitachi Europe - Tristram.denton@hitachi-eu.com +44 (0) 7824 408 059
Lowri Joyce, Hitachi Europe – Lowri.joyce@hitachi-eu.com +44 (0) 7464 980 601
 
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Yn unol ag amserlen y GDA, mae Hitachi-GE wedi cyhoeddi heddiw adolygiad B eu Hadroddiad Diogelwch cyn Adeiladu (PCSR) ar wefan y GDA ar gyfer Adweithydd Dŵr Berw Uwch y DU. http://www.hitachi-hgne-uk-abwr.com/.
   
 • Yn y cam hwn, mae amserlen y GDA yn cael ei rhannu rhwng cwmpas diogelwch niwclear y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear, a chwmpas Asiantaeth yr Amgylchedd. Tra bo\'r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear wedi symud i Gam 4, bydd Asiantaeth yr Amgylchedd a Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau ar raglen wahanol, tuag at ymgynghoriad cyhoeddus yn ystod yr hydref yn 2016.
 
 • Hitachi-GE yw darparwr yr adweithydd i Pŵer Niwclear Horizon. Mae Adweithydd Dŵr Berw Uwch (ABWR) Hitachi-GE eisoes wedi ei adeiladu ar dri safle (pedair uned), ac mae wedi cael cymeradwyaeth reoleiddio mewn tair gwlad o gwmpas y byd.
 
 • Yr Asesiad Dyluniad Generig (GDA) yw’r broses a ddefnyddir gan reoleiddwyr niwclear y DU i asesu addasrwydd posibl dyluniad adweithydd niwclear i’w ddatblygu mewn lleoliad amhenodol yn y DU, gan ystyried diogelwch ac effeithiau amgylcheddol.  http://www.hitachi-hgne-uk-abwr.com/gda.html
 
 • Yng ngwanwyn 2013, llofnododd Hitachi-GE gytundebau asesu gyda’r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear (ONR) ac Asiantaeth yr Amgylchedd, gan ddechrau’r broses \'Asesu’r Dyluniad Generig\'. Ym mis Ionawr 2014, dechreuodd y cwmni gyfnod sylweddol o ymgysylltu â\'r cyhoedd a rhanddeiliaid, gan lansio gwefan newydd yn y DU yn benodol ar gyfer egluro technoleg yr adweithydd a gwahodd sylwadau ar y dyluniad. http://www.hitachi-hgne-uk-abwr.com/. Yna, aeth yr asesiad ymlaen i Gam 3 yn Awst 2014.
 
 • Mae’r wefan yn rhoi cyfle i gyflwyno sylwadau neu gwestiynau am ddyluniad yr adweithydd, neu ar y cyflwyniadau y mae Hitachi-GE wedi eu gwneud i’r rheoleiddwyr. Ni luniwyd y broses ar gyfer trafod polisi’r Llywodraeth ynghylch ynni niwclear ac nid yw’n gorgyffwrdd â’r caniatadau cynllunio ar gyfer datblygiadau arfaethedig Horizon.
 
 • Mae\'r tîm o Hitachi-GE sy\'n arwain y GDA yn cael ei gefnogi gan fwy nag ugain o weithwyr ar secondiad o Pŵer Niwclear Horizon. Mae\'r arbenigedd hwn yn y DU wedi cefnogi cynnydd a hefyd wedi caniatáu i drosglwyddo mwy o wybodaeth am Adweithydd Dŵr Berw Uwch y DU.

Ynglŷn â Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd.
Sefydlwyd Hitachi-GE ym mis Gorffennaf 2007 fel menter ar y cyd rhwng Hitachi, Ltd. a\'r General Electric Company. Mae’n un o wneuthurwyr gorsafoedd cynhwysfawr a blaengar y byd ac mae’n ymwneud â datblygu, cynllunio, dylunio, cynhyrchu, archwilio, gosod, gwneud gwaith cynweithredol, a chynnal a chadw offer perthnasol i adweithyddion niwclear, a gall reoli prosiectau integredig. Mae Hitachi-GE wedi bod ynghlwm wrth 23 adweithydd yn Japan hyd yma, gan gynnwys y rhai sy\'n cael eu hadeiladu ar hyn o bryd. Yn eu mysg, mae wedi cymryd rhan yn holl brosiectau Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch (ABWR) Japan – mae pedwar ABWR eisoes ar waith ac mae tri arall wrthi’n cael eu hadeiladu. Dramor, mae wedi cyflenwi offer adweithydd niwclear mawr ar gyfer Gorsaf Pŵer Niwclear Lungmen yn Taiwan.

Ynglŷn â Pŵer Niwclear Horizon
Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012. Mae\'r cwmni\'n datblygu cynlluniau o adeiladu o leiaf 5,400MW o bŵer niwclear yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Pan fydd y gorsafoedd pŵer yn weithredol, byddant yn cyflogi hyd at 1000 o bobl yr un, a phan fydd y gwaith adeiladu ar ei anterth, disgwylir gweithlu o ryw 8,500. I gael rhagor o wybodaeth am Horizon, ewch i www.horizonnuclearpower.com/hafan.

Cysylltiadau:    

Y DU:  

 Lowri Joyce
+44 0 7464 5 980 601
Lowri.joyce@hitachi-eu.com

Tristram Denton
+44 0 7824 5 408 059
Tristram.denton@hitachi-eu.com
 

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi croesawu cyhoeddiad EDF heddiw (21 Hydref 2015), sef eu bod wedi cwblhau cytundeb ariannol a masnachol a fydd yn arwain at Benderfyniad Buddsoddi Terfynol ynghylch eu prosiect adeilad niwclear newydd yn Hinkley Point C erbyn diwedd y flwyddyn.

Dywedodd Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredu Horizon: "Mae'r newyddion heddiw yn gam pwysig ymlaen i adeiladau niwclear newydd yn y DU, ac rydyn ni'n edrych ymlaen at weld EDF yn symud ymlaen gyda'u prosiect pwysig yn Hinkley. Mae gan bŵer niwclear rôl bwysig o ran helpu i fodloni nodau amgylcheddol ac anghenion ynni'r wlad, ac mae hyn yn arwydd clir bod pethau'n symud ymlaen gydag adeilad newydd yn y DU."

"Rydyn ni yn Horizon yn gwneud cynnydd da gyda'n prosiect yn Wylfa Newydd, gan ddefnyddio'r dechnoleg ABWR lwyddiannus. Rydyn ni'n disgwyl cwblhau Cam 3 o Asesiad Dylunio Generig yr ABWR cyn bo hir yn ogystal â dechrau ar ail rownd ein gwaith ymgynghori â'r cyhoedd y gaeaf hwn. Rydyn ni'n edrych ymlaen at symud ymlaen gyda'n trafodaethau â Llywodraeth y DU er mwyn magu momentwm i ddatblygu'r trefniadau masnachol ac ariannol sy'n hanfodol i ddarparu Wylfa Newydd yn llwyddiannus. ”

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i Olygyddion
Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012. Bydd y cwmni'n darparu o leiaf 5,400MW o bŵer niwclear yn Wylfa, ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw.

Ewch i’n gwefan ni yn: www.horizonnuclearpower.com a dilynwch ni ar Twitter @HorizonNuclear

Allech chi ddylunio, adeiladu a gweithredu model o olwyn ffair wedi ei hadeiladu'n gyfan gwbl o bapur a chardbord? Dyna'n union beth oedd yn rhaid i ddisgyblion Blwyddyn 8 mewn ysgolion ym Môn a Gwynedd ei wneud yn ystod digwyddiad a gynlluniwyd i arddangos cyffro gweithio gyda Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg, sy'n cael eu galw'n gyffredin yn bynciau STEM.

Y digwyddiad hwn oedd y cyntaf o bump a noddwyd gan Bŵer Niwclear Horizon i gefnogi Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach Gogledd a Chanolbarth Cymru, yr Ymddiriedolaeth Datblygu Peirianneg (EDT) a Techniquest Glyndŵr, sy'n cyflwyno'r sesiynau her STEM i deuluoedd mewn ysgolion lleol.

Mae'r digwyddiadau wedi eu cynllunio i ysbrydoli myfyrwyr drwy weithgareddau ymarferol llawn hwyl i deuluoedd sy'n dangos sut gall astudio pynciau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg arwain at lwybrau gyrfa cyffrous a boddhaus.

Mae'r sesiynau hefyd yn rhoi cyfle i ddisgyblion a'u teuluoedd weithio mewn timau a dysgu mwy am sut mae STEM yn rhan o'r byd gwaith.

Fe wnaeth tua 80 o fyfyr wyr a'u teuluoedd gymryd rhan yn y sesiwn gyntaf yn Ysgol Friars, Bangor. Yn ogystal, bu staff Horizon yn siarad gyda'r grŵp am eu haddysg a'u swyddi eu hunain, i roi enghreifftiau i'r disgyblion o'r gwahanol fathau o lwybrau gyrfa y gallen nhw eu dilyn.

Dywedodd Paula Griffiths, Rheolwr Ymgysylltu â Chyflogwyr Ymgyrraedd yn Ehangach Gogledd Cymru: "Hoffem ddiolch i dîm Horizon am eu cefnogaeth i'n helpu i gyllido a chyflwyno'r sesiynau hyn. Mae'n bwysig iawn ein bod ni’n ysbrydoli myfyrwyr ac yn gwneud iddyn nhw feddwl am y drysau sy'n agor iddyn nhw pan fyddan nhw'n cofleidio pynciau STEM. Hoffem hefyd ddiolch i'r holl fyfyrwyr a'r teuluoedd a gymerodd ran ac edrychwn ymlaen at weld llawer mwy yn ein digwyddiadau yn y dyfodol."

Ychwanegodd Rhodri Sellers, Cydlynydd Cefnogi Rhaglen Addysg Horizon: "Rydyn ni'n falch iawn o gefnogi prosiectau ysgolion sy'n dangos pa mor gyffrous y gall pynciau STEM fod, ac sy'n annog pobl ifanc i feddwl am y llwybrau gyrfa a allai ddeillio ohonyn nhw. Mae Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach Gogledd a Chanolbarth Cymru yn gwneud gwaith gwych yn y maes hwn, sy'n cyd-fynd yn dda â'n hymdrechion i ysbrydoli pobl ifanc a'u rhieni mewn perthynas â'r cyfleoedd gwirioneddol y bydd Prosiect Wylfa Newydd yn eu creu. Rydyn ni'n falch fod y digwyddiad cyntaf wedi bod yn gymaint o lwyddiant ac rydyn ni'n edrych ymlaen at gwrdd â llawer mwy o fyfyrwyr yn y sesiynau nesaf yn ystod gweddill y flwyddyn academaidd hon."

I gael gwybod mwy am gynlluniau Horizon ar gyfer Wylfa Newydd, ewch i www.pwerniwclearhorizon.com Os hoffech chi gysylltu, ffoniwch linell gymorth rhadffôn Wylfa Newydd ar 0800 954 9516 neu e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com
- DIWEDD -

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Claire Loveday – 07717 300379 neu claire.loveday@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion:
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon yn Wylfa yn fuddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru. Rhagwelir y bydd yn creu hyd at 1000 o swyddi yn ystod y cyfnod gweithredu.
 • Ewch i’n gwefan ni yn: www.horizonnuclearpower.com/hafan
Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach Gogledd a Chanolbarth Cymru
 • Mae Ymestyn yn Ehangach yn fenter sy'n cael ei chyllido'n uniongyrchol gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC).
 • Ein gweledigaeth yw diogelu ac ehangu mynediad at Addysg Uwch; codi dyheadau, hyder a hunan-gred yr holl bobl sy'n byw mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf a chwintel is lefelau cynyddol uchel; a chefnogi ac annog datblygiad cymdeithasol ac economaidd drwy sefydlu llwybrau dilyniant at sgiliau lefel uwch, addysg uwch a chyflogaeth lle mae bylchau mewn sgiliau wedi cael eu nodi.
 • Y nod yw cyflawni hyn drwy gynnwys yr holl randdeiliaid wrth sefydlu llwybrau aml-fynediad/allanfa at addysg uwch a chyflogaeth.
Ewch i’n gwefan www.reachingwider.ac.uk

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi heddiw bod Gerwyn Williams wedi'i benodi'n Rheolwr Cynlluniau Prentisiaeth ar gyfer prosiect Wylfa Newydd.

Mae Gerwyn yn ymuno â thîm Horizon o Grŵp Llandrillo Menai, lle'r oedd yn Rheolwr Peirianneg Fecanyddol ac Adeiladu yng Ngholeg Menai. Mae ganddo brofiad helaeth o ddylunio a chyflwyno cynlluniau prentisiaeth ledled Gogledd Cymru.

Bydd Gerwyn yn gyfrifol am ddatblygu cynlluniau prentisiaeth Horizon, gan ganolbwyntio i ddechrau ar beirianneg. Bydd ganddo rôl bwysig wrth baratoi ar gyfer derbyn prentisiaid cyntaf Horizon ym mis Medi 2016.

"Rwy'n edrych ymlaen at ymuno â thîm Wylfa Newydd, a helpu i ddarparu'r sylfaen ar gyfer gweithlu'r orsaf bŵer," meddai Gerwyn. "Er na fydd yr orsaf bŵer yn cael ei hadeiladu am ychydig flynyddoedd eto, mae'r cloc wedi dechrau tician o ran yr amserlen hyfforddi. Mae'n hanfodol sefydlu a datblygu cynllun prentisiaeth effeithiol ac o ansawdd i hyfforddi pobl leol a datblygu talent y dyfodol nawr, ac am ddegawdau i ddod."

Dywedodd Mark Tippet, Rheolwr Dysgu a Datblygu yn Horizon: "Mae’n bleser gennym groesawu Gerwyn i Horizon. Mae ganddo flynyddoedd o brofiad o weithio gyda phrentisiaid, ac mae'n ymwybodol iawn o'r angen i gael cynlluniau hyfforddi o ansawdd i fodloni'r safonau llym y mae gofyn i'r diwydiant niwclear eu cyrraedd. Wrth i'r momentwm ddechrau cynyddu gyda'r prosiect, rwy'n siŵr y bydd yn brysur iawn, a bydd yn gweithio ar ragor o gynlluniau wrth i'n gofynion ddatblygu. ”

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Claire Loveday ar 07717 300 379
claire.loveday@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i Olygyddion:
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon yn Wylfa yn cynrychioli buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru a disgwylir y bydd yn creu hyd at 1000 o swyddi yn ystod ei gyfnod gweithredu, yn ogystal â miloedd lawer o swyddi wrth ei adeiladu.
 • Bydd Cynllun Prentisiaeth Horizon yn cael ei lansio ym mis Medi 2016, a disgwylir y bydd tua 12 o brentisiaid yn cael eu cyflogi yn y lle cyntaf.
 • Ewch i’n gwefan ni yn: www.horizonnuclearpower.com a dilynwch ni ar Twitter @HorizonNuclear

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi y bydd ei Gymhorthfa Agored nesaf yn cael ei chynnal yn Neuadd y Dref Amlwch ddydd Llun 19 Hydref.


Mae Horizon yn cynnal y digwyddiadau hyn bob mis mewn lleoliadau gwahanol ar draws Ynys Môn. Maen nhw'n gyfle i drigolion lleol ddod i gyfarfod tîm Horizon i gael dysgu mwy am Brosiect Wylfa Newydd a gofyn cwestiynau am y cynlluniau datblygu sy'n cael eu cynnig.

Bydd y gymhorthfa'n agored rhwng 1pm a 7pm ac mae croeso i bawb yno, heb unrhyw angen i drefnu apwyntiad ymlaen llaw.

Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon: "Rydyn ni wedi bod yn brysur iawn yn ddiweddar yn cynnal llawer iawn o arolygon ar draws safle arfaethedig Wylfa Newydd a’r cyffiniau. Mae gwaith arolygu’n rhan bwysig o'r broses gynllunio ac yn rhoi gwybodaeth werthfawr i ni ar gyfer ein datblygiad. Y mae hefyd yn creu cyfleoedd ar gyfer busnesau arbenigol a lleol sy'n awyddus i fod yn rhan o’r Prosiect.

"Rydyn ni bob amser yn barod i siarad am unrhyw agwedd ar ein cynlluniau, ac rydyn ni'n edrych ymlaen at groesawu unrhyw un sydd eisiau galw draw i gyfarfod y tîm."

I gael gwybod mwy am gynlluniau Horizon ar gyfer Wylfa Newydd, ewch i www.horizonnuclearpower.com/hafan. Os hoffech chi gysylltu, ffoniwch linell gymorth rhadffôn Wylfa Newydd ar 0800 954 9516 neu e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com

– DIWEDD –

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion:
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon yn Wylfa yn fuddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru. Rhagwelir y bydd yn creu hyd at 1000 o swyddi yn ystod y cyfnod gweithredu.
 • Ewch i’n gwefan ni yn: www.horizonnuclearpower.com/hafan

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi helpu MônFM i barhau â'i chyfleusterau darlledu yn yr awyr agored drwy gyfrannu bron i £6,000 tuag at offer newydd ar gyfer yr orsaf Radio Gymunedol ar Ynys Môn.

Mae MônFM yn darparu cymysgedd o raglenni cerddoriaeth, sgwrsio a chylchgrawn i'w gwrandawyr, a hefyd yn trin a thrafod newyddion a digwyddiadau lleol. Yn ddiweddar, mae wedi dechrau helpu cwmnïau lleol gyda hysbysebion hefyd. Mae'r orsaf yn cael ei gweithredu gan dîm brwdfrydig o wirfoddolwyr ac mae'n awyddus iawn i ddarlledu o ddigwyddiadau Cymunedol ledled Ynys Môn a Gogledd Orllewin Cymru, gan gynnwys y Ras Fywyd Gyfnewid, Sioe Môn, Digwyddiadau Cerddorol a'r Ŵyl i Blant, yn ogystal â'r amserlenni dyddiol o ganolfan yr orsaf yn Llangefni.

Roedd cais yr orsaf ddwyieithog ddielw am gyllid o dan raglen Rhoddion Elusennol, Cefnogaeth Gymunedol a Nawdd Horizon yn llwyddiannus, ar gyfer newid ei hen git darlledu yn yr awyr agored hanfodol, yr aeth rhywfaint ohono ar goll mewn digwyddiad.

Ers dechrau darlledu'n fyw ar 102.5 FM yn 2014, ac ar-lein cyn hynny yn 2011, defnyddir mwyafrif helaeth ei gweithgareddau codi arian i dalu am drwyddedau darlledu a breindaliadau cerddoriaeth, ac felly nid oes llawer o arian ar ôl i fuddsoddi mewn uwchraddio a newid offer allweddol.

Dywedodd Tony Wyn Jones, Is Gadeirydd MônFM: "Rydyn ni wrth ein bodd gyda'r rhodd yma ac fe hoffem ddiolch i Horizon am gefnogi ein cais. Heb y cit hanfodol yma, byddai wedi bod yn anodd iawn i'r orsaf ddal ati i gefnogi darllediadau Cymunedol Byw. Mae ein tîm gwirfoddol ni'n gweithio'n ddiflino i gefnogi digwyddiadau lleol ac achosion elusennol. Mae ein gwrandawyr ni wedi dweud eu bod nhw wir yn gwerthfawrogi'r sylw lleol yn eu hardal, ac felly mae'n braf gwybod y byddwn ni'n gallu parhau i wasanaethu anghenion lleol ar gyfer y dyfodol, diolch i'r gefnogaeth gan Horizon. Rydyn ni'n gobeithio y bydd ein gwrandawyr ni ar FM ac ar-lein yn parhau i fwynhau MônFM am flynyddoedd eto i ddod."

Dywedodd Richard Foxhall, y Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid ar ran Pŵer Niwclear Horizon: "Rydyn ni'n falch iawn o allu cefnogi MônFM, sy'n chwarae rhan mor allweddol ar yr ynys fel llais y gymuned, gan weithio gyda llawer o ysgolion a cholegau i gefnogi eu prosiectau cyfryngau. Rydyn ni'n sylweddoli ei bod fel gorsaf yn darparu gwasanaeth hanfodol sy'n adlewyrchu diwylliant lleol, lles a threftadaeth y cymunedau y maen nhw a ninnau'n gweithredu ynddyn nhw. Mae'n sefydliad gwych ac rydyn ni'n falch iawn o'i gefnogi."

I gael gwybod mwy am gynlluniau Horizon ar gyfer Wylfa Newydd, ewch i  www.pwerniwclearhorizon.com. Os hoffech chi gysylltu, ffoniwch linell gymorth rhadffôn Wylfa Newydd ar 0800 954 9516 neu e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.

-DIWEDD-

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com


Nodiadau i olygyddion:

• Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
• Bydd datblygiad Horizon yn Wylfa yn fuddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru. Rhagwelir y bydd yn creu hyd at 1000 o swyddi yn ystod y cyfnod gweithredu.
• Ewch i’n gwefan ni yn: www.horizonnuclearpower.com/hafan

 

 

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi y bydd ei Gymhorthfa Agored nesaf yn cael ei chynnal yn Neuadd Bentref Cemaes ddydd Llun 21 Medi.

Mae'r Gymhorthfa Agored yn rhoi cyfle i'r gymuned leol gwrdd â thîm Wylfa Newydd, dysgu mwy am yr orsaf bŵer newydd arfaethedig a gofyn unrhyw gwestiynau.

Bydd y Gymhorthfa ar agor rhwng 1pm a 7pm, ac mae modd i unrhyw un ddod draw heb wneud apwyntiad.
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon: "Rydyn ni wedi gwneud llawer o gynnydd mewn sawl maes eleni. Mae hyn yn cynnwys parhau i baratoi ein safle ar gyfer yr orsaf bŵer, datblygu ein cynlluniau ar gyfer gwella'r A5025 ac ystyried pa seilwaith cefnogol y gallwn fod angen ei sefydlu o gwmpas yr ynys. Rydyn ni hefyd yn parhau i gefnogi nifer o brosiectau diddorol sydd wedi'u cynllunio gan grwpiau cymunedol lleol. Rydyn ni bob amser yn fodlon trafod ein gweithgareddau, felly hoffwn annog pobl i ddod draw i gael mwy o wybodaeth."

I gael gwybod mwy am gynlluniau Horizon ar gyfer Wylfa Newydd, ewch i www.horizonnuclearpower.com. Os hoffech chi gysylltu, ffoniwch linell gymorth rhadffôn Wylfa Newydd ar 0800 954 9516 neu e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.
                                                                                                    
                                                                                                      – DIWEDD –

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion:
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon yn Wylfa yn fuddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru. Rhagwelir y bydd yn creu hyd at 1000 o swyddi yn ystod y cyfnod gweithredu.
 • Ewch i’n gwefan: www.horizonnuclearpower.com/hafan

Mae ansawdd rhaglenni hyfforddi, dysgu a datblygu Pŵer Niwclear Horizon wedi cael eu cydnabod gan NEF: The Innovation Institute sydd wedi dyfarnu Statws Gwarantedig (Niwclear) iddynt.

Cynhaliodd NEF, yr unig gorff sy’n sicrhau ansawdd hyfforddiant yn y diwydiant niwclear yn y DU, asesiad pellgyrhaeddol o gyrsiau datblygiad personol ac addysgiadol Horizon. Canfu fod Horizon yn ymgorffori technegau arfer gorau o’r diwydiant yn fyd-eang, ei fod wedi ymrwymo i wella ei ddarpariaeth hyfforddiant, dysgu a datblygu yn barhaus, a bod ganddo fecanweithiau strwythuredig ar gyfer sicrhau bod hyfforddiant yn datblygu ochr yn ochr â thechnoleg a thueddiadau yn y diwydiant.

Daw hyn wrth i Horizon barhau i dyfu ei gapasiti sefydliadol yn ogystal â bwrw ymlaen â’i brif brosiect adeiladu gorsaf niwclear newydd, sef Wylfa Newydd. Ar hyn o bryd, mae Horizon yn cyflogi dros 320 o bobl. Mae’n rhagweld y bydd angen miloedd o weithwyr yn ystod y rhaglen adeiladu, gyda’r orsaf bwer ei hun yn cyflogi 850 o bobl pan fydd Wylfa Newydd yn weithredol yn hanner cyntaf y 2020au.

Dywedodd Mark Salisbury, Rheolwr Gweithrediadau yn Horizon: “Rydyn ni’n gweithio’n galed i sicrhau bod ein hyfforddiant mewnol gyda’r gorau sydd i’w gael felly rydyn ni wrth ein bodd ein bod wedi ennill Statws Gwarantedig (Niwclear) gan NEF.

“Mae’n bwysig ein bod yn creu amgylchedd o hyfforddiant a datblygiad parhaus i’n pobl. Bydd ganddyn nhw sylfaen wybodaeth gadarn pan fyddan nhw’n ymuno â ni, ond mae hyn yn sicrhau eu bod nhw’n dysgu gwersi a chael gwybodaeth newydd drwy’r amser gan y gymuned niwclear ryngwladol.”

Ychwanegodd Prif Weithredwr NEF, Yr Athro Sa’ad Medhat: “Mae Horizon yn gwmni cymharol newydd, ond mae’n wych gweld ei fod eisoes wedi meithrin nifer o gysylltiadau cryf gyda darparwyr addysg o’r radd flaenaf. Yr hyn a greodd gryn argraff ar aseswyr NEF oedd y ffordd mae Horizon wedi ymchwilio i amrywiol ddulliau cyflwyno – yn cynnwys profiadau sain, gweledol a chinesthetig – i deilwra’r hyfforddiant a datblygu i arddulliau dysgu gwahanol.

“Roedd gweithwyr Horizon hefyd wedi dangos gwir ymrwymiad i ddal i fyny â’r datblygiadau diweddaraf yn y sector niwclear byd eang, gan sicrhau bod ei hyfforddiant ym maes technegol, diogelwch a chydymffurfio ar flaen y gad o ran yr arfer gorau’n rhyngwladol. Mae hwn yn amser cyffrous i Horizon, a byddwn yn dilyn datblygiad parhaus y cwmni ym maes hyfforddiant â diddordeb mawr”

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Ben Russell
01242 713604
ben.russell@horizonnuclearpower.com

neu

Emma Crates
020 7582 7478
emma.crates@thenef.org.uk

Nodiadau i olygyddion

Canfu’r asesiad fod Horizon:

1. Wedi sefydlu mecanweithiau strwythuredig ar gyfer sicrhau bod hyfforddiant yn datblygu ochr yn ochr â thechnoleg a thueddiadau yn y diwydiant,
2. Yn ymgorffori technegau arfer gorau o’r diwydiant yn fyd-eang,
3. Wedi alinio hyfforddiant, dysgu a datblygu o fewn strategaeth fusnes hirdymor y cwmni,
4. Wedi meithrin cysylltiadau cryf gyda nifer o brifysgolion a cholegau,
5. Yn datblygu llif o brentisiaethau a graddedigion i mewn i’r diwydiant,
6. Yn meddu ar gynllun clir i feithrin cenhedlaeth newydd o arweinwyr ar gyfer y sector,
7. Wedi ymrwymo i wella ei ddarpariaeth hyfforddiant, dysgu a datblygu yn barhaus.

Pŵer Nicwlear Horizon:

• Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
• Bydd datblygiad Horizon yn Wylfa yn cynrychioli buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru a disgwylir y bydd yn creu hyd at 850 o swyddi yn ystod ei gyfnod gweithredu, yn ogystal â miloedd lawer o swyddi wrth ei adeiladu.
• Ewch i’n gwefan: www.horizonnuclearpower.com/hafan a dilynwch ni ar Twitter @HorizonNuclear

NEF: The Innovation Institute:

• Mae Statws Gwarantedig NEF yn fframwaith sy’n sicrhau safon dull gweithredu sefydliad o ran dysgu, hyfforddiant a datblygu talent. Mae Statws Gwarantedig (Niwclear) NEF yn dilysu strategaeth, ymgysylltiad, dyluniad a gweithrediad, arloesedd ac effaith hirdymor buddsoddiad sefydliad niwclear mewn hyfforddiant, dysgu a datblygu. Lluniwyd y safon mewn partneriaeth â’r Academi Sgiliau Genedlaethol ar gyfer Niwclear.

• Mae NEF: The Innovation Institute yn cynnwys y Sefydliad Arloesedd a Chyfnewid Gwybodaeth (Institute of Innovation and Knowledge Exchange - IKE) a’r Sefydliad Peirianneg Newydd (New Engineering Foundation - NEF). Dros y 10 mlynedd diwethaf, mae NEF wedi gweithio gyda mwy na 600 o gwmnïau i yrru cynhyrchedd a gwella perfformiad. Mae NEF hefyd wedi helpu mwy na 250 o sefydliadau addysgol i ddatblygu cwricwla cyffrous sy’n berthnasol i ddiwydiant.  Mae grantiau datblygiad proffesiynol y Sefydliad wedi cael effaith gadarnhaol ar dros 600,000 o ddysgwyr ym meysydd gwyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg, yn ogystal â dylanwadu ar lunwyr polisi a phenderfyniadau drwy felinau trafod ac ymchwil ar sail tystiolaeth.

• Caiff gwaith NEF ei arwain gan y Cyngor Arloesedd gydag aelodau o:

AMEC | ARLA FOODS | BAE SYSTEMS | BASF | BBC | BRITVIC | BT | BUPA | BALFOUR BEATTY | BURO HAPPOLD | COBHAM | COBRA | COSTAIN | CROSSRAIL | DHL SUPPLY CHAIN | DUPONT | DUNHILL | EDF ENERGY | EMC2| EVOLVI CAPITAL PARTNERS | GE HEALTHCARE |EXTRINSICA GLOBAL | GLAXO SMITH KLINE | LEGO | MARS | MEDVIVO | MBDA MISSILE SYSTEMS | MICROSOFT | MITIE | NATIONAL GRID | PLESSEY SEMICONDUCTORS | RAYTHEON | ROLLS ROYCE | ROYAL MAIL GROUP | TATE & LYLE | TELEFONICA | Thales  | UNILEVER | UK PETROLEUM INDUSTRY ASSOCIATION | UCS | WORCESTER BOSCH

 

 

 

 


 


 

 

 

 

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyflwyno cais cynllunio i ymestyn swyddfa safle Wylfa Newydd i fod dair gwaith yn fwy nag y mae ar hyn o bryd, gan sicrhau lle i'r tîm sy'n tyfu yn Ynys Môn a buddsoddi miliwn o bunnau'n ychwanegol yn y safle.

 Mae'r gwaith o ailddatblygu'r swyddfa'n adlewyrchu'r cynnydd gyda'r cynigion i ddatblygu Wylfa Newydd, gan gynnwys astudiaethau ychwanegol ar y safle ar y tir ac ar wely'r môr dros yr haf ac ail gam yr ymgynghori â'r gymuned yn ddiweddarach eleni, lle gall pobl leol ddweud eu dweud am y prosiect.

Dywedodd Charlie Tasker, Cyfarwyddwr Datblygu’r Safle ar gyfer Pŵer Niwclear Horizon: "Wrth i brosiect Wylfa Newydd ddatblygu, mae ein tîm yng Ngogledd Cymru'n dal i dyfu ac rydyn ni'n cynnal mwy a mwy o gyfarfodydd yn swyddfa'r safle.  Mae dros 30 o bobl yn gweithio yma'n barhaol bellach, a bydd y cynlluniau newydd hyn yn ein galluogi i sicrhau lle ar gyfer tua 80 aelod o staff i gyd."

Mae'r cynigion yn cynnwys gofod swyddfa newydd yn ogystal ag ystafelloedd cyfarfod a chyfleusterau i staff. Mae cais cynllunio ar gyfer ymestyn swyddfa'r safle wedi'i gyflwyno i Gyngor Sir Ynys Môn a gallai'r gwaith adeiladu gychwyn cyn gynted ag y bydd y caniatadau angenrheidiol wedi cael eu rhoi.

Mae rhagor o wybodaeth am Wylfa Newydd ar gael drwy gysylltu â Horizon ar 0800 954 9516 neu drwy anfon e-bost at y tîm yn ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.

– DIWEDD –

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion:

• Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
• Bydd datblygiad Horizon yn Wylfa yn fuddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru. Rhagwelir y bydd yn creu hyd at 1000 o swyddi yn ystod y cyfnod gweithredu.
• Ewch i’n gwefan yn: www.horizonnuclearpower.com/hafan

 

 

 

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn cefnogi gwaith Cymdeithas Amaethyddol Môn gyda chefnogaeth ariannol a fydd yn helpu i ariannu gwelliannau i ddigwyddiad cymunedol mwyaf poblogaidd yr Ynys; Sioe Môn.


Mae Horizon wedi cyhoeddi y bydd yn ymrwymo i gefnogi Cymdeithas Amaethyddol Môn gyda phecyn cyllido gwerth £15,000 dros y tair blynedd nesaf. Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i wella'r cyfleusterau ar Faes y Sioe, Gwalchmai – gan gynnwys y prif gylch neidio ceffylau a ddefnyddir yn ystod y Primin blynyddol – yn ogystal â chefnogi digwyddiadau cymunedol ac amaethyddol eraill sy'n cael eu cynnal gan y Gymdeithas ar draws yr Ynys.
 
Mae Horizon wedi noddi Sioe Môn ers dwy flynedd ac mae wedi bod â stondin yno ers 2009, ochr yn ochr â Magnox, Hitachi-GE a'r Rhaglen Ynys Ynni. Mae'r cytundeb nawdd diweddaraf yma’n dangos ymrwymiad o'r newydd ac ymrwymiad cryfach i drefnwyr y Sioe ac mae hyn yn rhan o ystod ehangach o fentrau cymunedol mae Horizon yn eu cefnogi ar draws Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy.
 
Dywed Greg Evans, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Prosiect Wylfa Newydd: "Sioe Môn ydy prif ddigwyddiad cymunedol Ynys Môn ac mae'n ddigwyddiad blynyddol pwysig i filoedd o deuluoedd. Mae'n bwysig o ran y gefnogaeth mae'n ei rhoi i'r gymuned amaethyddol leol, a'r diddordeb mae'n ei ddenu gan bobl a busnesau ar draws Gogledd Cymru a thu hwnt. Rydyn ni'n falch iawn o gyhoeddi'r nawdd yma, ac rydyn ni'n edrych ymlaen at ddatblygu ein partneriaeth ymhellach gyda'r Gymdeithas a chreu cysylltiadau cryfach gyda'r gymuned amaethyddol a ffermio ehangach wrth i ni ddatblygu ein cynlluniau ar gyfer Wylfa Newydd."
 
Dywedodd Aled Hughes, gweinyddwr Sioe Môn: "Rydyn ni'n ddiolchgar iawn am y gefnogaeth gan Horizon. Maen nhw wedi cefnogi Sioe Môn ers nifer o flynyddoedd ac rydyn ni'n edrych ymlaen at gydweithio'n agosach a thyfu ein partneriaeth dros y blynyddoedd nesaf. Bydd Prosiect Wylfa Newydd yn dod â llawer o gyfleoedd i fusnesau o bob lliw a llun yn y gymuned wledig ac rydyn ni'n edrych ymlaen at helpu i feithrin cysylltiadau sy'n parhau rhwng y grwpiau hyn a Horizon."
 
Bydd Horizon yn yr un lle ag arfer yn y sioe eleni – wrth ymyl y prif gylch neidio ceffylau. Mae croeso cynnes i deuluoedd ddod draw a chwrdd â'r tîm a chymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau a heriau cyffrous sy'n addas i bob oed a gallu.
 
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch gyda
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu Richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon yn Wylfa yn fuddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru. Rhagwelir y bydd yn creu hyd at 1000 o swyddi yn ystod y cyfnod gweithredu.
 • Ewch i’n gwefan yn: www.horizonnuclearpower.com/hafan

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi y bydd ei Gymhorthfa Agored nesaf yn cael ei chynnal yng Ngwesty’r Bull, Llangefni, ddydd Llun 17 Awst.


Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi y bydd ei Gymhorthfa Agored nesaf yn cael ei chynnal yng Ngwesty’r Bull, Llangefni, ddydd Llun 17 Awst. 

Mae'r Cymorthfeydd Agored yn cael eu cynnal mewn lleoliad gwahanol bob mis a bydd Horizon yn gwahodd trigolion lleol i ddod draw i gael cwrdd â'r tîm. Mae hyn yn gyfle iddyn nhw ddysgu mwy am Wylfa Newydd a gofyn unrhyw gwestiynau am y Prosiect.

Mae'r sesiynau galw draw am ddim ar agor rhwng 1pm a 7pm a does dim angen trefnu apwyntiad ymlaen llaw. 

Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon: "Mae llawer iawn o bobl wedi dangos diddordeb yn ein cynigion diweddaraf yn y pum sesiwn gwybodaeth roedden ni wedi'u trefnu ym mis Gorffennaf. Mae'r Gymhorthfa Agored hon yn gyfle gwych arall i bobl leol gael siarad ag aelodau o'n tîm. Rydyn ni wedi bod yn eithaf prysur yn y gymuned leol dros yr wythnosau diwethaf, ac roedd gennym stondin yn Sioe Môn eleni hefyd. Roedd yn gyfle i ni gwrdd â nifer o deuluoedd a oedd eisiau cymryd rhan yn ein sialensiau rhyngweithiol a dysgu mwy am y Prosiect mewn ffordd anffurfiol. Rydyn ni'n edrych ymlaen at gael cwrdd â thrigolion lleol yn ein Cymhorthfa Agored yn Llangefni."

I gael gwybod mwy am gynlluniau Horizon ar gyfer Wylfa Newydd, ewch i  www.horizonnuclearpower.com. Os hoffech chi gysylltu, ffoniwch linell gymorth rhadffôn Wylfa Newydd ar 0800 954 9516 neu e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.  

– DIWEDD –

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: 

Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com 


Nodiadau i olygyddion:
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon yn Wylfa yn fuddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru. Rhagwelir y bydd yn creu hyd at 1000 o swyddi yn ystod y cyfnod gweithredu.
 • Ewch i’n gwefan yn: www.horizonnuclearpower.com/hafan 
 

Busnesau lleol yn cael clywed am gyfleoedd 'unwaith mewn oes' yn y gadwyn gyflenwi a fydd yn deillio o'r adeilad niwclear newydd ar Ynys Môn


Busnesau lleol yn cael clywed am gyfleoedd 'unwaith mewn oes' yn y gadwyn gyflenwi a fydd yn deillio o'r adeilad niwclear newydd ar Ynys Môn
 
Daeth cynrychiolwyr o fusnesau Ynys Môn a gogledd Cymru at ei gilydd heddiw (23 Gorffennaf 2015) yn Venue Cymru yn Llandudno i glywed mwy am y cyfleoedd cadwyn gyflenwi a fydd ar gael i gwmnïau lleol yn sgil prosiect Wylfa Newydd.
 
Roedd mwy na 100 o fusnesau Cymru yn bresennol, gyda thros 65 o'r rheini yn dod o Ynys Môn, Gwynedd neu Gonwy. 
 
Bydd y prosiect, sy'n cael ei ddatblygu ar Ynys Môn gan Pŵer Niwclear Horizon, gyda chefnogaeth gan Hitachi-GE, yn creu cyfleoedd sylweddol i ystod eang o fusnesau lleol, yn ystod y cyfnod adeiladu ac wedyn dros y degawdau y bydd yr orsaf yn gweithredu.
 
Dywedodd Tim Eaton, Cyfarwyddwr Masnachol Horizon: "Mae'r nifer helaeth o gwmnïau lleol sy'n bresennol yn y digwyddiad yn dangos bod Wylfa Newydd yn ennyn cyffro ymhlith busnesau ledled yr Ynys a gogledd Cymru. Rydyn ni wedi gwneud cynnydd rhagorol ar y prosiect, ac wedi egluro heddiw sut y bydd busnesau lleol yn gallu ein helpu i barhau i ddatblygu'n llwyddiannus. Unwaith mewn oes y mae'r math hwn o gyfle yn codi, ac rydyn ni am i fusnesau yng ngogledd Cymru fod yn barod i fanteisio arno."
 
Esboniodd cynrychiolwyr Horizon a Hitachi-GE eu dull o gaffael i'r cynadleddwyr, gan gynnwys cyflwyniadau ar gwmpas y gwaith yn y dyfodol a'u disgwyliadau o ran ansawdd, codau a safonau. Ymunodd siaradwyr o Gyngor Sir Ynys Môn ac o Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru â nhw ar y llwyfan, gan drafod y gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau lleol.
 
Roedd y digwyddiad hefyd yn cynnwys stondinau arddangos o asiantaethau sgiliau, sefydliadau'r diwydiant, a sefydliadau addysg lleol megis Prifysgol Bangor, Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru, Coleg Menai, Coleg Cambria a Rhaglen Ynys Ynni. Roedd cyfle i ymwelwyr â phob stondin ddysgu mwy am sut gall y sefydliadau hyn helpu i sicrhau bod gan fusnesau Cymru y wybodaeth a'r cymwysterau sydd eu hangen arnynt er mwyn gweithio ar y prosiect.
 
Dywedodd Shunsuke Utena, Swyddog Gweithredol Uned Prosiectau Pŵer Niwclear Hitachi Europe: "Mae Wylfa Newydd yn cynrychioli cyfle heb ei ail i fusnesau Cymru. Wrth i ni ddatblygu ein cadwyn gyflenwi i gyflawni cwmpas gwaith i Horizon, rydyn ni bob amser yn edrych am yr ansawdd a'r ymddygiadau cywir. Law yn llaw â Horizon, mae digwyddiad heddiw wedi rhoi'r cyfle i ni esbonio ein dull a'n disgwyliadau yn fanylach, wrth i ni barhau i ddatblygu ein perthnasau â'r gadwyn gyflenwi leol. Ein blaenoriaeth yw helpu cwmnïau i ddeall lle gallai cyfleoedd fod ar gael, a sut y gallant baratoi i fanteisio arnynt yn y blynyddoedd i ddod."
 
Horizon
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
Hitachi-GE
Tris Denton – 07824 408 059 neu Tristram.Denton@Hitachi-eu.com  

Nodiadau i olygyddion:
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon yn Wylfa yn fuddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru. Rhagwelir y bydd yn creu hyd at 1000 o swyddi yn ystod y cyfnod gweithredu.
 • Mae Uned Prosiectau Pŵer Niwclear Hitachi Europe yn cynrychioli Hitachi-GE Nuclear Energy Ltd yn y DU, fel arweinydd tîm cyflawni EPC i Pŵer Niwclear Horizon yn Wylfa Newydd.
 • Sefydlwyd Hitachi-GE ym mis Gorffennaf 2007 fel menter ar y cyd rhwng Hitachi, Ltd. a'r General Electric Company. Mae’n un o wneuthurwyr gorsafoedd cynhwysfawr a blaengar y byd ac mae’n ymwneud â datblygu, cynllunio, dylunio, cynhyrchu, archwilio, gosod, gwneud gwaith cynweithredol, a chynnal a chadw offer perthnasol i adweithyddion niwclear, a gall reoli prosiectau integredig.
 • Mae Hitachi-GE wedi bod ynghlwm wrth 23 adweithydd yn Japan hyd yma, gan gynnwys y rhai sy'n cael eu hadeiladu ar hyn o bryd. Yn eu mysg, mae wedi cymryd rhan yn holl brosiectau Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch (ABWR) Japan – mae pedwar ABWR eisoes ar waith ac mae tri arall wrthi’n cael eu hadeiladu. Dramor, mae wedi cyflenwi offer adweithydd niwclear mawr ar gyfer Gorsaf Pŵer Niwclear Lungmen yn Taiwan.
 • Ewch i’n gwefan: www.horizonnuclearpower.com/hafan
 • Dilynwch ni ar Twitter @HorizonNuclear

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi y bydd ei Gymhorthfa Agored nesaf yn cael ei chynnal yn Neuadd y Dref Amlwch ddydd Llun 20 Gorffennaf.


Rydym yn cynnal y digwyddiadau hyn bob mis mewn lleoliadau gwahanol ar draws Ynys Môn. Maen nhw'n gyfle i drigolion lleol ddod i gwrdd â thîm Horizon i gael dysgu mwy am Brosiect Wylfa Newydd a gofyn unrhyw gwestiynau am y cynlluniau datblygu sy'n cael eu cynnig.

Mae'r sesiynau galw draw ar agor rhwng 1pm a 7pm a does dim angen trefnu apwyntiad.

Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon: "Yn ddiweddar rydyn ni wedi bod yn brysur dros ben yn rhannu gwybodaeth â phobl leol am ein Prosiect. Yn ogystal â'n cymorthfeydd agored misol, rydyn ni wedi cynnal pum diwrnod gwybodaeth i roi rhagor o fanylion i bobl am y dewisiadau sydd orau gennym ni ar gyfer y datblygiadau cysylltiedig, gan gynnwys gwella ffyrdd a llety i weithwyr. Mae hyn i gyd yn cael ei wneud cyn ein hail gam ymgynghori ar ddiwedd y flwyddyn. Bydd ein tîm yn ôl yn Amlwch fis yma a byddwn ar gael i ateb cwestiynau gan bobl leol am unrhyw agwedd ar y Prosiect."

I gael gwybod mwy am gynlluniau Horizon ar gyfer Wylfa Newydd, ewch i www.horizonnuclearpower.com. Os hoffech chi gysylltu, ffoniwch linell gymorth rhadffôn Wylfa Newydd ar 0800 954 9516 neu e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.

– DIWEDD –
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion:
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon yn Wylfa yn fuddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru. Rhagwelir y bydd yn creu hyd at 1000 o swyddi yn ystod y cyfnod gweithredu.
 • Ewch i’n gwefan yn: www.horizonnuclearpower.com

Yr wythnos hon, mae Pŵer Niwclear Horizon wedi llofnodi siarter â Chymdeithas Gweithredwyr Niwclear y Byd (WANO), a fydd yn galluogi\\\\\\\'r cwmni i gydweithio mwy â chwmnïau gorsafoedd pŵer niwclear ym mhob cwr o\\\\\\\'r byd.

Mae cymdeithas WANO, y mae Horizon yn aelod ohoni, yn ffordd o rannu profiad gweithredol byd-eang rhwng aelodau er mwyn sicrhau bod gorsafoedd pŵer niwclear yn gweithredu yn unol â\\\\\\\'r safonau diogelwch uchaf posibl.

Mae llofnodi\\\\\\\'r siarter yn dangos cefnogaeth Horizon i weithgareddau WANO, gan gynnwys rhannu data, adolygiadau cydweithwyr, ymweliadau tramor a theithiau cymorth technegol, gweithdai, seminarau, cyrsiau arweinyddiaeth a chyfarfodydd arbenigol. 

Dywedodd Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredu Horizon: \\\\\\\"Drwy lofnodi\\\\\\\'r siarter wirfoddol, rydym yn dangos ein hymrwymiad i arferion gorau a diogelwch. Mae hwn yn gam arall ymlaen yn y gwaith o ddatblygu ein sgiliau ac o ddysgu yn sgil profiad byd-eang eraill wrth i ni baratoi ar gyfer gweithredu Wylfa Newydd yn y 2020au.\\\\\\\"

Dywedodd Duncan Hawthorne, Llywydd WANO ac aelod anweithredol o fwrdd Horizon: \\\\\\\"Mae\\\\\\\'r ffaith bod Horizon wedi llofnodi\\\\\\\'r siarter yn dangos yn glir sut mae\\\\\\\'r cwmni\\\\\\\'n datblygu ac yn gwella ei sgiliau a\\\\\\\'i wybodaeth ym mhob maes.\\\\\\\"

Y mis diwethaf, penodwyd Greg Evans fel Cyfarwyddwr Gweithrediadau Horizon. Mae Greg, a oedd yn arfer bod yn Gyfarwyddwr Safle Magnox, yn gyfrifol am ddatblygu gallu gweithredol Horizon, am helpu i baratoi\\\\\\\'r cwmni ar gyfer cynhyrchu ynni yn ystod hanner cyntaf y 2020au ac ef fydd yn gyfrifol am arwain gweithgareddau Horizon gyda WANO.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â: 

Phillippa Burgess ar 01242 713469 phillippa.burgess@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i Olygyddion:

Mae\\\\\\\'r gweithgareddau WANO y bydd Horizon yn eu cefnogi yn cynnwys:

• Cynnal adolygiadau o orsafoedd, materion corfforaethol a chydweithwyr newydd,
• Casglu, sgrinio a dadansoddi data Aelodau a gwybodaeth am sicrhau bod yr orsaf yn cael ei gweithredu\\\\\\\'n ddiogel ac yn ddibynadwy,
• Cynnal ymweliadau tramor a theithiau cymorth technegol,
• Rhannu profiad gweithredu a gwybodaeth am arferion da ymysg Aelodau,
• Hwyluso\\\\\\\'r gwaith o gysylltu ag Aelodau sy\\\\\\\'n gysylltiedig ag ardaloedd eraill,
• Darparu dulliau datblygu proffesiynol a thechnegol drwy drefnu gweithdai, seminarau, cyrsiau arweinyddiaeth a chyfarfodydd arbenigol.

WANO

Nod WANO yw gwella diogelwch a dibynadwyedd gorsafoedd pŵer niwclear dros y byd drwy gydweithio er mwyn asesu, meincnodi a gwella perfformiad drwy gymorth, rhannu gwybodaeth a gwerthuso arferion da ar y cyd.


INPO (y mae Horizon hefyd yn aelod ohono)

Nod INPO yw hyrwyddo\\\\\\\'r lefelau diogelwch a dibynadwyedd uchaf posibl - er mwyn hyrwyddo rhagoriaeth - o ran y ffordd y caiff gorsafoedd pŵer niwclear masnachol eu gweithredu.


Pŵer Niwclear Horizon

• Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.

• Bydd datblygiad Horizon yn Wylfa yn cynrychioli buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru a disgwylir y bydd yn creu hyd at 1000 o swyddi yn ystod ei gyfnod gweithredu, yn ogystal â miloedd lawer o swyddi wrth ei adeiladu.

• Ewch i’n gwefan yn: www.horizonnuclearpower.com/hafan a dilynwch ni ar Twitter @HorizonNuclear

 

 

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi y bydd yn cynnal pum digwyddiad gwybodaeth i'r cyhoedd yn ystod yr haf i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i bobl leol am gynnydd y cwmni ar agweddau allweddol Prosiect Wylfa Newydd.

Mae'r digwyddiadau gwybodaeth, a fydd yn cael eu cynnal rhwng 2pm a 7pm, wedi eu cynllunio i ddangos sut mae rhannau penodol o gynlluniau Wylfa Newydd wedi datblygu ers cynnal cam cyntaf yr ymgynghoriad ddiwedd 2014.

Bydd cyfle i’r rhai a ddaw i'r digwyddiadau ddod i wybod mwy am syniadau diweddaraf Horizon o ran gwella’r A5025, llety i weithwyr, canolfan logisteg a chyfleuster parcio a theithio.

Er na fydd y digwyddiadau hyn yn rhan ffurfiol o'r broses ymgynghori, fe fyddan nhw’n gyfle defnyddiol i bobl leol roi eu barn i Horizon ar elfennau’r Prosiect y bydd angen eu datblygu oddi ar y safle, mewn rhannau eraill o Ynys Môn. Bydd yr wybodaeth a gaiff ei chasglu yn cael ei defnyddio wedyn gan y tîm datblygu wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer ail gam yr ymgynghoriad cymunedol, a drefnwyd ar gyfer diwedd 2015.

Dywedodd Charlie Tasker, Cyfarwyddwr Datblygu Safle Pŵer Niwclear Horizon: "Roedden ni wedi dysgu llawer yn ystod cyfnod cyntaf ein hymgynghoriad cymunedol ac rydyn ni wedi bod yn gwneud cynnydd da eleni wrth ychwanegu rhagor o fanylder at ein cynigion. Rydyn ni’n awyddus i ddangos i bobl sut mae elfennau penodol o'n cynlluniau yn bwrw ymlaen, a dod i wybod beth yw eu barn, fel y gallwn ni wedyn gadw hynny mewn cof wrth i ni gwblhau ein cynlluniau ar gyfer cam nesaf yr ymgynghoriad. Rydyn ni’n edrych ymlaen at weld pobl yno."

Bydd digwyddiadau gwybodaeth i’r cyhoedd yn cael eu cynnal ar draws yr Ynys yn y lleoliadau a gan
DYDD IAU 7 GORFFENNAF 
Ystafell Eleth ac Eilian
Wylfa (wrth ymyl Swyddfa Safle Wylfa Newydd), Bae Cemaes
 
 
DYDD LLUN 13 GORFFENNAF
Canolfan Ucheldre
Millbank, Caergybi
 
 
DYDD MERCHER 8 GORFFENNAF
Neuadd y Dref Amlwch
Lôn Goch, Amlwch
 
 
DYDD MAWRTH 14 GORFFENNAF 
Canolfan Ebeneser
Stryd y Bont, Llangefni
 
 
 
DYDD MERCHER 15 GORFFENNAF
Neuadd Bentref Llanfachraeth
Llanfachraeth
 
 

Am ragor o wybodaeth am gynlluniau Horizon ar gyfer Wylfa Newydd, trowch at www.horizonnuclearpower.com/hafan. Os hoffech gysylltu â ni, rhowch ganiad i linell frys radffôn Wylfa Newydd ar 0800 954 9516 neu e-bostiwch ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com

– DIWEDD –


I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: 

Richard Foxhall – 07807 769265 neu Richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion:

• Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Cafodd y cwmni ei brynu gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
• Bydd datblygiadau Horizon yn Wylfa yn cynrychioli buddsoddiad gwerth sawl biliwn o bunnoedd yng ngogledd Cymru. Disgwylir iddo greu hyd at 1,000 o swyddi yn ystod y cyfnod gweithredu.
• Edrychwch ar ein gwefan: www.horizonnuclearpower.com/hafan

Ar ôl yr ymweliad, dywedodd Greg Evans, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Horizon: “Mae ymweliad Prif Weinidog Cymru’n adeiladu ar y gefnogaeth gref a chyson rydyn ni wedi’i chael gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y prosiect hanfodol hwn. Mae adeiladu a gweithredu Wylfa Newydd yn fuddsoddiad hirdymor yng Ngogledd Cymru, ac rydyn ni’n rhannu’r nod o fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd ar gyfer y gweithlu, y cwmnïau a’r bobl ifanc lleol. Byddwn yn dal ati i weithio’n agos gyda’r holl bartneriaid i sicrhau’r manteision a ddaw i’r rhanbarth, ac i Gymru’n ehangach, yn sgil y prosiect.“Llywodraeth Cymru
Wylfa Newydd yn cynnig cyfleoedd real i’r Gogledd, meddai’r Prif Weinidog
http://gov.wales/newsroom/firstminister/2015/10283388/?skip=1&lang=cy
 

Bydd Priffyrdd Cyngor Sir Ynys Môn ar y cyd â Pŵer Niwclear Horizon yn llunio Contract Fframwaith gyda Chontractwyr Peirianneg Sifil ac Adeiladu Priffyrdd sydd â phrofiad addas i gaffael a gwneud y gwaith i wella’r priffyrdd a allai fod yn gysylltiedig â Phrosiect Wylfa Newydd.


Bydd y Fframwaith yn cael ei ddefnyddio i ddarparu priffyrdd newydd, gwella priffyrdd a gwaith sifil cysylltiedig arall sy'n angenrheidiol gan CSYM a Horizon.

Bydd y Fframwaith yn cael ei rannu yn 3 lot, a disgwylir y bydd yr ystod gwerth yn: Gwaith sy'n werth llai na £1M, gwaith gwerth rhwng £1M a £5M, a gwaith sydd werth dros £5M.

Bydd CSYM yn trefnu digwyddiad “Cwrdd â’r prynwr” yng Ngwesty Carreg Bran, Lôn yr Eglwys, Llanfairpwll, Ynys Môn, LL61 5YH ar 9fed Gorffennaf 2015 o 10am ymlaen. I gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad PIN hwn ac i gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GwerthwchiGymru yn http://www.gwerthwchigymru.gov.uk/ cysylltwch ag Emma Collett yng Nghyngor Sir Ynys Môn: Emma Collett emmamcollett@anglesey.gov.uk

Mae Horizon a CSYM yn bwriadu cynnal rhagor o ddigwyddiadau ymgysylltu yn 2016, ar ôl i’r contractwyr Fframwaith gael eu dewis a’u cyhoeddi er mwyn manteisio i’r eithaf ar yr adnoddau a’r sgiliau sydd ar gael yn y gymuned busnesau bach a chanolig.

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi y bydd ei Gymhorthfa Agored nesaf yn cael ei chynnal yn Neuadd Bentref Cemaes ddydd Llun 22 Mehefin.


Cynhelir y cymorthfeydd agored hyn mewn amrywiol leoliadau ar yr ynys bob mis, er mwyn i drigolion Ynys Môn gael cyfle i ddysgu mwy am Brosiect Wylfa Newydd.

Os oes gan bobl leol ddiddordeb mewn galw heibio, does dim rhaid gwneud apwyntiad. Mae croeso iddynt alw heibio i weld y tîm unrhyw dro rhwng 1pm a 7pm.

Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon: “Rydyn ni’n cynnal ein cymorthfeydd agored bob mis er mwyn i gynifer o bobl â phosib gael cyfle i gwrdd â’r tîm a gofyn cwestiynau i ni am y Prosiect. Gall hyn gynnwys ymholiadau am gyfleoedd gwaith, y gwaith sy’n mynd rhagddo ar y safle, ein gwaith yn cefnogi’r gymuned neu holi am ragor o wybodaeth am gyfleoedd cadwyn gyflenwi. Does dim angen gwneud apwyntiad a byddwn bob amser yn gwneud ein gorau i ateb eich cwestiynau."

I gael gwybod mwy am gynlluniau Horizon ar gyfer Wylfa Newydd, ewch i www.horizonnuclearpower.com/hafan. Os hoffech chi gysylltu, ffoniwch llinell gymorth rhadffôn Wylfa Newydd ar 0800 954 9516 neu e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.

– DIWEDD –

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:​


Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com​

Nodiadau i olygyddion:
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon yn Wylfa yn fuddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru. Rhagwelir y bydd yn creu hyd at 1000 o swyddi yn ystod y cyfnod gweithredu.
 • Ewch i’n gwefan: http://www.horizonnuclearpower.com/hafan

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi ennill Prosiect y Flwyddyn yng ngwobrau clodwiw Peirianneg Tir ar y cyd ag Atkins a Structural Soils.


Roedd y prosiect, lle dyfarnwyd 15 o gontractau i fusnesau lleol, yn cynnwys cam cyntaf y gwaith archwilio tir ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd Horizon ar Ynys Môn. Ar y pryd, roedd yn un o’r prosiectau mwyaf o’r fath yn Ewrop, a driliwyd oddeutu 400 o dyllau turio a thyllau prawf ar draws y safle.

Mae’r astudiaethau’n sail i waith peirianneg a dylunio Horizon ar gyfer y prosiect yn ogystal â'r broses Asesu Dyluniad Generig barhaus.

Dywedodd Charlie Tasker, Cyfarwyddwr Datblygu’r Safle yn Horizon: “Mae hon yn wobr wych i’r tîm a’n partneriaid yn Atkins a Structural Soils, sydd wedi bod yn gweithio mor galed ar gam cyntaf y gwaith hwn. Rwy’n siŵr y bu llawer o ddathlu!”

“Rydyn ni nawr yn rhoi pwyslais mawr ar y gwaith archwilio manwl ar wely’r môr a fydd yn dechrau’n ddiweddarach eleni.”

Dywedodd Ed Hodge, Rheolwr Prosiect y gwaith: “Mae hwn yn benllanw ymdrech enfawr gan dîm mawr, o’r rheini a fu ar y safle am ddeg mis i’r rheini sy’n dadansoddi’r data ac yn llunio’r adroddiadau terfynol.  Rydyn ni’n falch iawn o’r ymdrech ar y cyd a gafwyd i sicrhau llwyddiant y prosiect hwn.”

I weld y Ffilm Archwilio Tir a ryddhawyd yn gynharach eleni, ewch i:
https://www.youtube.com/watch?v=uISFyW9E6qM

– DIWEDD –

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: 


Phillippa Burgess ar 01242 713469 neu phillippa.burgess@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i Olygyddion:​

Mae’r gwobrau’n cael eu cydlynu gan Ground Engineering http://www.geawards.com/​
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon yn Wylfa yn cynrychioli buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru a disgwylir y bydd yn creu hyd at 1000 o swyddi yn ystod ei gyfnod gweithredu, yn ogystal â miloedd lawer o swyddi wrth ei adeiladu. 

Ewch i’n gwefan yn: www.horizonnuclearpower.com/hafan a dilynwch ni ar Twitter @HorizonNuclear

Heddiw, cyhoeddodd Pŵer Niwclear Horizon y penodiad diweddaraf i’w uwch dîm gweithredol, gyda David Stearns yn ymuno fel Cyfarwyddwr Datblygu Busnes.

 
Mae David yn ymuno â Horizon o Portland Advisers, lle’r oedd yn Uwch Ymgynghorydd ar gyfer Ynni a Phŵer Niwclear. Mae ganddo dros 20 mlynedd o brofiad mewn trefniadau cyllido prosiectau datblygu pŵer, gan gynnwys adeiladu gorsafoedd niwclear newydd. Bu’n gweithio mewn swyddi uwch ym maes cyllido prosiectau a phŵer yn Citigroup a Credit Agricole cyn cael ei benodi i arwain tîm cyllid prosiect pŵer Ewropeaidd HSBC a’r Gweithgor Niwclear yn Llundain.
 
Yn ei rôl fel Cyfarwyddwr Datblygu Busnes, bydd David yn cydlynu'r gwaith o roi strategaeth fusnes Horizon ar waith, gan sicrhau bod prosiectau Wylfa Newydd ac Oldbury yn dod yn eu blaenau'n llwyddiannus. Prif genhadaeth ei dîm fydd cwblhau'r datblygiad a chwblhau agweddau ariannol Wylfa Newydd.
 
Bydd David yn adrodd yn uniongyrchol i’r Prif Swyddog Gweithredu, Alan Raymant, a bydd yn arwain ar y gwaith o ddatblygu Contractau Gwahaniaeth y cwmni, Rhaglenni Datgomisiynu wedi’u Hariannu, a Gwarantau'r DU ar gyfer seilwaith sy’n cael eu cefnogi gan Drysorlys Ei Mawrhydi.
 
Dywedodd David : “Mae hyn yn gam gwych i mi ac yn sialens newydd. Rwyf wedi gweithio ar brosiectau niwclear ac ynni ers sawl blwyddyn bellach, felly mae’n wych cael ymuno â chwmni sydd ar flaen y gad o ran cyflwyno pŵer niwclear newydd yn y DU. Mae yna dîm cadarn yn Horizon, ac rwy’n edrych ymlaen yn arw at eu harwain wrth gyflwyno strategaeth Horizon a rhaglen niwclear newydd y DU yn llwyddiannus.”
 
Dywedodd Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredu Horizon: “Rydyn ni'n falch iawn fod David yn ymuno â Horizon yn ystod y cam pwysig hwn. Mae’n dod â chyfoeth o brofiad a gwybodaeth sy'n cryfhau ein tîm ymhellach ac yn caniatáu i ni roi ein strategaeth ar waith yn gyflymach yn ogystal â'n prosiect arloesol yn Wylfa Newydd. Mae ganddo hanes rhagorol ym maes cyllid ynni ac mae’n dod â rhagor o gryfderau sy’n hanfodol i’r gwasanaeth i’r tîm arwain rhagorol yma yn Horizon.”
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
Ben Russell ar 07580948106 ben.russell@horizonnuclearpower.com
Neu
Phillippa Burgess ar 01242 713469 phillippa.burgess@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon yn Wylfa yn fuddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru. Rhagwelir y bydd yn creu hyd at 1000 o swyddi yn ystod y cyfnod gweithredu.
 • I gael rhagor o wybodaeth am brosiect Wylfa Newydd, cysylltwch â Horizon ar 0800 954 9516 neu anfonwch e-bost at ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.
 • Ewch i’n gwefan yn: www.horizonnuclearpower.com a dilynwch ni ar Twitter @HorizonNuclear
 

Bydd modd i fyfyrwyr peirianneg lleol wneud cais am brentisiaethau ar Brosiect Pŵer Niwclear Wylfa Newydd o’r flwyddyn nesaf ymlaen yn dilyn cytundeb ar lwybr mynediad i gynllun prentisiaeth yr orsaf bŵer newydd.


Cadarnhaodd Horizon heddiw y bydd myfyrwyr sy’n cyflawni’r Rhaglen Dysgu Uwch, sydd yn gwrs flwyddyn o hyd, yn cael y cyfle i ymgeisio am le ar gynllun prentisiaeth peirianneg Lefel 3 Horizon. Mae’r Rhaglen, a gyflwynir ar draws Gogledd Orllewin Cymru gan Grŵp Llandrillo Menai, yn adeiladu ar y gefnogaeth  bresennol a roddwyd gan gynllun hyfforddi Cwmni Prentis Menai Coleg Menai dros y tair mlynedd diwethaf
 
Mae Horizon hefyd yn recriwtio Rheolwr Cynllun Prentisiaethau wedi’i leoli ar Ynys Môn i ddatblygu’r gwahanol gynlluniau prentisiaeth fydd eu hangen i hyfforddi gweithlu gweithredol y dyfodol wrth i’r prosiect symud ymlaen.
 
Dywedodd Mark Tippet, Rheolwr Dysgu a Datblygu yn Horizon: “Rydym yn dangos ein hymrwymiad i dyfu ein gweithlu’n lleol, mewn partneriaeth gyda darparwyr a sefydliadau lleol. Yn ogystal, mae’n gyfle gwych i bobl ifanc yng Ngogledd Orllewin Cymru sydd ag uchelgais o ddod yn dechnegydd neu beiriannydd, i gychwyn ar y llwybr gyrfa hwnnw yn Wylfa Newydd." 
 
Dywedodd Dr Ian Rees, Pennaeth Coleg Menai, Grŵp Llandrillo Menai: “Rydym wedi ymrwymo i gynorthwyo pobl leol i gael mynediad at yr addysg, y sgiliau a'r profiad a fydd yn galluogi iddynt gael cyflogaeth yn y llu o ddatblygiadau sydd yn yr arfaeth ar Ynys Môn. Rydym yn gweithio’n agos gyda phartneriaid amrywiol, gan gynnwys Horizon, i sicrhau y gallwn ehangu ac adolygu ein darpariaeth bresennol er mwyn datblygu cyrsiau a rhaglenni hyfforddi newydd i sicrhau bod gan bobl leol y sgiliau a’r cymwysterau angenrheidiol.”
 
Wrth wneud sylw am y cyhoeddiad, dywedodd Dr John Idris Jones, Cyfarwyddwr Rhaglen Ynys Ynni Cyngor Sir Ynys Môn: “Rwy’n hynod falch fod Horizon yn dangos ei ymroddiad i ddarparu cynifer o gyfleoedd â phosibl i bobl leol yma ar Ynys Môn, sy'n arwyddocaol iawn yn nhermau cynaliadwyedd  economaidd ein cymuned a'n diwylliant unigryw yn y tymor hwy.
 
“Bu’r Rhaglen Ynys Ynni’n cydweithio â Horizon ers sawl blwyddyn tuag at y nod hwn ac rydym yn croesawu gweld y llafur hwn yn dechrau dwyn ffrwyth.”
 
Bydd cynllun Horizon yn cael ei lansio ym mis Medi 2016 gan dderbyn hyd at 12 prentis yn y flwyddyn gyntaf. Unwaith y bydd wedi datblygu’n llawn, bydd y cynllun yn parhau i recriwtio'n flynyddol dros oes weithredol fwriedig yr orsaf bŵer, sef 60 mlynedd.
 
Mae’r Rhaglen Dysgu Uwch yn gwrs sylfaen blwyddyn o hyd a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy’n rhoi’r arfau i fyfyrwyr gyflawni cymhwyster Lefel 2 mewn peirianneg. Bydd yn un o sawl llwybr tuag at y cynllun Lefel 3 cyflawn a gaiff ei redeg gan Horizon.  Gellir canfod mwy o fanylion yn   https://www.gllm.ac.uk/courses/performing-engineering-operations-(the-enhanced-engineering-programme)/?LangType=1106
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: 
 
Richard Foxhall (Horizon) – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
Claire Nightingale (Coleg Menai) – 01248 370125 x3910 neu c.nightingale@gllm.ac.uk
 
 
I gael gwybod mwy am gynlluniau Horizon ar gyfer Wylfa Newydd, tarwch olwg ar www.horizonnuclearpower.com. Os hoffech chi gysylltu, ffoniwch linell gymorth rhadffôn Wylfa Newydd ar 0800 954 9516 neu e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
Mae Horizon wedi cefnogi  Cynllun Prentisiaeth Cwmni Prentis Menai Coleg Menai am y tair mlynedd diwethaf gyda chyllid o £90,000 y flwyddyn, gan ddod â’r cyfanswm a fuddsoddwyd yn y cynllun i £270,000 hyd yma. Mae Cwmni Prentis Menai yn rhedeg y cynllun prentisiaeth peirianneg Lefel 3 presennol, a  reolir gan Coleg Menai, sydd hefyd yn darparu llwybr posibl i gynllun prentisiaeth Horizon ar gyfer myfyrwyr lleol.
 
Bydd datblygiad Horizon yn Wylfa yn fuddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru.  Rhagwelir y bydd yn creu hyd at 1000 o swyddi yn ystod y cyfnod gweithredu.
 
Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU.  Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 
 
 
 
– DIWEDD –
 
Edrychwch ar ein gwefan yn: www.horizonnuclearpower.com

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi y bydd ei Gymhorthfa Agored nesaf yn cael ei chynnal yng Ngwesty’r Bull, yng nghanol Llangefni, ddydd Llun 18 Mai.

Mae’r digwyddiadau hyn a gynhelir bob mis ar draws yr ynys, yn rhoi'r cyfle i bobl leol gwrdd â thîm Horizon a dod i wybod mwy am Brosiect Wylfa Newydd. Sesiynau galw heibio anffurfiol yw’r rhain, rhwng 1pm a 7pm, ac nid oes angen apwyntiad.

Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon: “Rydyn ni'n rhoi'r newyddion diweddaraf i bobl leol ynghylch beth rydyn ni'n ei wneud mewn sawl ffordd, gan gynnwys ein cylchlythyrau, ein ffrwd Twitter a sianel YouTube. Ond mae’r Cymorthfeydd Agored misol hyn yn rhoi’r cyfle i bobl leol gwrdd ag aelodau o dîm Horizon yn rheolaidd a’n holi ni am y prosiect wyneb yn wyneb.”

I gael gwybod mwy am gynlluniau Horizon ar gyfer Wylfa Newydd, tarwch olwg ar www.horizonnuclearpower.com/hafan. Os hoffech chi gysylltu, ffoniwch llinell gymorth rhadffôn Wylfa Newydd ar 0800 954 9516 neu e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.

– DIWEDD –

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion:

 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon yn Wylfa yn fuddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru. Rhagwelir y bydd yn creu hyd at 1000 o swyddi yn ystod y cyfnod gweithredu.
 •  Ewch i’n gwefan yn: www.horizonnuclearpower.com/hafan

Heddiw mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi penodiad cyn Gyfarwyddwr Safle Wylfa, Greg Evans, yn Gyfarwyddwr Gweithrediadau newydd Wylfa Newydd.

Mae Greg wedi bod yn byw ym Mhorth Llechog ar Ynys Môn ers amser maith ac mae’n ymuno â thîm Wylfa Newydd o Centrica Energy. Yno roedd yn Gyfarwyddwr Niwclear a Deunyddiau Adnewyddadwy am bum mlynedd cyn dod yn Gyfarwyddwr Cefnogaeth Weithredol. Cyn hynny, roedd Greg yn Gyfarwyddwr Safle yng ngorsaf bŵer niwclear bresennol cwmni Magnox yn Wylfa ac ar safle niwclear dadgomisiynu Trawsfynydd yn Meirionnydd.

Yn ei swydd newydd fel Cyfarwyddwr Gweithrediadau gyda Horizon, bydd Greg wedi’i leoli yn swyddfa safle Wylfa Newydd a bydd yn ysgwyddo’r cyfrifoldeb cyffredinol am ddatblygu gallu gweithredol y cwmni. Bydd hefyd yn cyflawni rôl gynrychioliadol uwch ar gyfer Horizon ar Ynys Môn, gan gysylltu â sefydliadau lleol, fel Cyngor Sir Ynys Môn a’r Rhaglen Ynys Ynni, a gweithio gyda thrigolion, ysgolion a grwpiau cymunedol lleol, yn ogystal â grwpiau allweddol ledled y rhanbarth, Cymru, y DU ac yn rhyngwladol.

Dywedodd Greg: “Prosiect Wylfa Newydd ydi un o’r prosiectau seilwaith mawr mwyaf cyffrous yn y DU ac rydw i wrth fy modd yn cael ymuno â thîm Horizon ar Ynys Môn. Rydw i wedi byw ar yr ynys am 15 mlynedd ac yn deall pwysigrwydd hanfodol y prosiect o ran dod a chyfleoedd a gwaith i Ogledd Cymru, ac o ran helpu i gefnogi economi’r ynys a diwylliant unigryw Cymru i fod yn gynaliadwy yn y tymor hir. Rydw i’n falch o fod yn chwarae rhan nawr mewn sicrhau’r manteision hyn.”

Dywedodd Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredu Pŵer Niwclear Horizon: “Mae Greg yn hynod brofiadol ac yn arweinydd gweithrediadau niwclear uchel ei barch. Rydyn ni wrth ein bodd yn cael ei groesawu yma. Mae’n cynnig cyfoeth o wybodaeth a phrofiad o reoli prosiectau ynni ar raddfa fawr. Mae’n amser gwych i Greg ymuno â ni wrth i ni ddal ati i ehangu fel cwmni a chynyddu ein gallu gweithredol.”

Dechreuodd Greg ar ei yrfa gyda Gwasanaeth Llongau Tanfor Niwclear Llynges UDA, a nawr mae wedi gweithio yn y diwydiant niwclear ers dros 35 o flynyddoedd mewn cyfres o swyddi rheoli ar lefel uchel. Derbyniodd Wobr Rheolwr Siartredig Rhanbarthol y Flwyddyn y Sefydliad Rheoli Siartredig ar gyfer Cymru yn 2009 ac mae’n cael ei gydnabod fel arweinydd eithriadol sy’n gwneud gwahaniaeth i ffyniant Cymru yn y dyfodol. Mae’n byw ar Ynys Môn gyda’i wraig, Helen, a thri o blant, pob un wedi’i eni ar yr Ynys. Bydd yn dechrau yn Horizon ym mis Mehefin.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
Richard Foxhall
07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i Olygyddion:

- Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.

- Bydd datblygiad Horizon yn Wylfa yn fuddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru. Mae disgwyl iddo greu hyd at 1000 o swyddi yn ystod ei gyfnod gweithredu, yn ogystal â miloedd lawer o swyddi wrth ei adeiladu.

- I gael rhagor o wybodaeth am brosiect Wylfa Newydd, cysylltwch â Horizon ar 0800 954 9516 neu anfonwch e-bost at ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.

- Edrychwch ar ein gwefan yn: www.horizonnuclearpower.com a dilynwch ni ar Twitter @HorizonNuclear

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi y bydd ei Gymhorthfa Agored nesaf yn cael ei chynnal yn Neuadd y Dref Amlwch ar ddydd Llun 20 Ebrill.

Does dim angen gwneud apwyntiad, ac mae’r digwyddiadau misol hyn yn cael eu cynnal rhwng 1pm a 7pm i roi cyfle i bobl leol gwrdd â’r tîm a chanfod mwy am Brosiect Wylfa Newydd.

Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon: “Er ein bod rhwng camau ymgynghori ffurfiol, mae barn y gymuned leol yn parhau’n allweddol wrth i ni ddatblygu ein cynlluniau. I’r diben hwnnw, byddwn yn parhau i gynnal ein Cymorthfeydd Agored misol i gynnig cyfle i bobl leol gwrdd â’n tîm, gofyn unrhyw gwestiynau sydd ganddynt, a rhoi adborth i ni ar y materion sydd bwysicaf iddynt hwy.”

I gael gwybod mwy am gynlluniau Horizon ar gyfer Wylfa Newydd, tarwch olwg ar www.horizonnuclearpower.com. Os hoffech chi gysylltu, cysylltwch â llinell gymorth Rhadffôn Wylfa Newydd ar 0800 954 9516 neu e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.

 

- DIWEDD -

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion:

 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon yn Wylfa yn fuddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru. Rhagwelir y bydd yn creu hyd at 1000 o swyddi yn ystod y cyfnod gweithredu.
 • Ewch i’n gwefan yn: www.horizonnuclearpower.com

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi dechrau gweithio gyda dwy brifysgol yng Ngogledd Cymru wrth iddo fynd ati i recriwtio’r rownd ddiweddaraf o raddedigion a fydd yn helpu i fynd â’i ddatblygiad Wylfa Newydd ymlaen.

 
Yn ogystal â Phrifysgol Bangor, a lofnododd Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Horizon ym mis Ionawr, a Phrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam, bydd Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Birmingham a Choleg Imperial Llundain hefyd yn darparu ymgeiswyr ar gyfer y pum lleoliad.
 
Mae hyn yn rhan o ymrwymiad Horizon i weithio gyda phartneriaid lleol a rhanbarthol allweddol i sicrhau bod manteision y datblygiad yn elwa’r rheini sydd agosaf ato, gan gynnwys pobl ifanc Ynys Môn. Mae’n adeiladu ar y gefnogaeth mae’r cwmni wedi’i rhoi i Gwmni Prentis Menai Coleg Menai dros y pedair blynedd diwethaf a’r gwaith allgymorth mae’n ei wneud mewn ysgolion lleol, yn ogystal â recriwtio graddedigion Horizon o'r Ynys yn llwyddiannus yn y gorffennol. Bydd y cwmni hefyd yn cyflwyno rhaglen prentisiaeth ac ysgoloriaethau dros y flwyddyn nesaf a fydd yn rhoi mwy o lwybrau posibl i bobl ifanc leol at gyfleoedd cyffrous, amrywiol a thymor hir gyda’r prosiect.
 
Dywedodd Mark Tippett, Rheolwr Dysgu a Datblygu yn Horizon; “Rydyn ni’n awyddus i gynnwys prifysgolion allweddol Gogledd Cymru ymysg y rheini rydyn ni’n gweithio gyda nhw wrth i ni recriwtio rhagor o raddedigion o un flwyddyn i’r llall.
“Mae’n gyfle gwych i fanteisio ar y swyddogaethau hyn yn Horizon, gyda’r cwmni’n tyfu mor gyflym a gyda Wylfa Newydd yn symud drwy ei gerrig milltir pwysig. Mae hynynghyd â’r cyfoeth o brofiad yn Horizon, sy’n cyflogi pobl sydd â degawdau o brofiad o bob rhan o’r sector – yn golygu byddgraddedigion llwyddiannus yn cael cyfle i ddysgu llawer iawn yn ogystal â helpu i fynd â’r prosiect pwysig hwn yn ei flaen.”
 
Dywedodd Cain Thomas, a fagwyd ym Mryngwran, Ynys Môn ac a ymunodd â Horizon fel myfyriwr lleoliad diwydiannol. “Mae’r profiad dwi wedi’i ennill yn Horizon dros y chwe mis diwethaf wedi bod yn werth chweil. Ar hyn o bryd dwi’n gweithio yn nhîm Asesiad Dyluniad Generig Horizon fel Peiriannydd Mecanyddol, gan helpu i gyflwyno technoleg Wylfa Newydd i’r rheoleiddiwr ei harchwilio.
 
“Ar ôl i mi orffen fy ngradd dwi’n gobeithio ymuno ag Adran Gweithrediadau Horizon, gyda'r gobaith o ddod yn ôl i'r Ynys i fod yn Weithredwr yn yr orsaf bŵer newydd."
 
Bydd y swyddogaethau’n golygu pedwar lleoliad peirianneg am ddwy flynedd, a fydd yn symud i wahanol feysydd o'r busnes er mwyn rhoi darlun llawn i'r graddedigion o'r hyn mae'n ei gymryd i ddarparu gorsaf bŵer newydd, a lleoliad diwydiant peirianneg am 12 mis.
 
Yn ogystal â gweithio gyda’r pum prifysgol, bydd Horizon hefyd yn defnyddio’r gronfa ddata o’r rheini sydd wedi cofrestru eu diddordeb mewn lleoliadau o’r fath yn y gorffennol.
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
Richard Foxhall
07807 769265
 
neu
 
Phillippa Burgess
01242 713469
 
Dilynwch ni ar Twitter @HorizonNuclear

Mae Peiriannydd Prosiect Pŵer Niwclear Horizon, Tom Hurford, yn paratoi ar gyfer Gwobrau Sgiliau Niwclear y DU, gan ei fod ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Graddedigion Niwclear y DU.

Ganed Tom yn Ynys Môn, a dechreuodd weithio yn Horizon oddeutu pedair blynedd yn ôl ar ôl astudio ar gwrs Rheoli Prosiectau Adeiladu ym Mhrifysgol Salford, Manceinion. Mae ei gyfrifoldebau o ddydd i ddydd yn Horizon yn amrywio o weithio ar ddatblygiadau i gefnogi'r gwaith o adeiladu Wylfa Newydd i gynrychioli'r cwmni mewn cymorthfeydd agored a digwyddiadau ymgynghori cyn cyflwyno cais.


“Rwyf wedi dysgu cymaint yn ystod fy nghyfnod yn y diwydiant ac yn Horizon hyd yma, ac rwy’n mwynhau cael rôl weithredol mewn digwyddiadau cyhoeddus lleol a gweithio ar ein prosiectau seilwaith lleol.


“Mae’n wych bod yn rhan o brosiect mor bwysig, a hynny ychydig filltiroedd yn unig o’r ardal lle cefais fy magu, yn Amlwch. Mae’n golygu bod gennyf waith ar yr ynys yn yr hirdymor, sy'n golygu y gallaf fod o amgylch fy nheulu a fy ffrindiau."


Dywedodd Andrew Murdoch, rheolwr Tom yn Horizon: “Mae Tom yn onest ac yn egwyddorol ac yn canolbwyntio ar greu a chyflwyno atebion i’r tîm yma yn Horizon. Mae ei wybodaeth leol am yr ynys yn werthfawr iawn i’r tîm hefyd.


“Mae Tom yn dal i fod yn llysgennad pwysig i Pŵer Niwclear Horizon, a rhaglen adeiladu gorsafoedd niwclear newydd y DU, ac rydyn ni’n dymuno pob lwc iddo.”


Dim ond un aelod o dîm o dalent leol yw Tom – tîm sy’n tyfu ac sy’n ymwneud â’r gwaith o ddatblygu cynlluniau ar gyfer Wylfa Newydd ar Ynys Môn.


Cynhelir y gwobrau ar ddydd Iau, 12 Mawrth, ym Manceinion.  Mae Horizon yn noddi’r categori Prentis y Flwyddyn, Cymru.I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Rich Foxhall
07807 769265
richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Dilynwch ni ar Twitter @HorizonNuclear
http://www.horizonnuclearpower.com/hafan


Nodiadau i Olygyddion:

Yr Academi Sgiliau Genedlaethol ar gyfer Niwclear a Cogent Skills sy’n trefnu Gwobrau Sgiliau Niwclear y DU.
www.nsan.co.uk
http://www.cogentskills.com/


Pŵer Niwclear Horizon:
Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd, Japan ym mis Tachwedd 2012.  Mae'r cwmni wrthi’n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd pŵer niwclear newydd a fydd yn cynhyrchu o leiaf 5,400MW o bŵer niwclear, un yn Wylfa ar Ynys Môn a'r llall yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw.
Bydd datblygiadau Horizon yn golygu buddsoddi biliynau o bunnoedd yn Ynys Môn a De Swydd Gaerloyw. Bydd 20,000 o rolau'n cael eu creu yn ystod y cyfnodau adeiladu, a hyd at 1,000 o swyddi'n cael eu creu am dros 60 o flynyddoedd, dros y cyfnodau gweithredu. 
 

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi llythyr agored heddiw i gyn Brif Weinidog Japan, Mr Naoto Kan, sy’n ymweld ag Ynys Môn heddiw (dydd Iau 26 Chwefror) i drafod cynhyrchu pŵer niwclear.

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi llythyr agored heddiw i gyn Brif Weinidog Japan, Mr Naoto Kan, sy’n ymweld ag Ynys Môn heddiw (dydd Iau 26 Chwefror) i drafod cynhyrchu pŵer niwclear.

Yn y llythyr, mae Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredu Horizon, yn tynnu sylw at record diogelwch gadarn y diwydiant niwclear yn y DU ac yn fyd-eang, y rhan hollbwysig mae pŵer niwclear wedi’i chwarae yn hanes diweddar Ynys Môn a’r camau cadarn a fydd yn cael eu cymryd i amddiffyn yn erbyn pob risg posibl i’r orsaf newydd. Tanlinellodd hefyd y rôl bwysig mae Horizon, ynghyd â nifer o rai eraill yn y DU ac mewn llefydd eraill ar draws y byd, yn ei gweld ar gyfer ynni niwclear er mwyn diwallu ein sialensiau ynni yn y dyfodol

Dywedodd Mr Raymant: “Nid yw’n bosibilrwydd credadwy y bydd Ynys Môn yn gweld yr amodau naturiol a arweiniodd at ddamwain Fukushima gan nad oes risg seismig na tsunami mawr yma. Ond rydyn ni, a’r rheoleiddwyr yn y DU, yn dysgu gwersi gwerthfawr o’r digwyddiad hwnnw er mwyn gwella diogelwch hyd yn oed rhagor.

“Rydyn ni’n falch o gael cefnogaeth gan Lywodraethau a chynrychiolwyr etholedig yn Ynys Môn ac yng Nghymru yn gyffredinol, gan y gymuned leol a gan weithlu’r dyfodol. Ond rydyn ni’n llawn ddeall bod y gefnogaeth hon yn dibynnu ar ddangos yn glir bod diogelwch wrth galon yr hyn a wnawn. Rydyn ni’n fwy na pharod i gymryd rhan mewn dadl onest am bŵer niwclear, ond rydyn ni’n dal yn benderfynol ein bod am ddarparu Wylfa Newydd yn ddiogel ac er budd y gymuned.”

                                                                                               - DIWEDD -
 
Nodiadau i Olygyddion
 
• Testun llawn y llythyr agored at Mr Kan:

Annwyl Mr Kan,

Rydym yn dal i feddwl am unrhyw un a ddioddefodd oherwydd y trychinebau naturiol dinistriol a welodd arfordir dwyrain Japan yn 2011.  Roedd y nifer enfawr a gollodd eu bywyd oherwydd y daeargryn a’r tsunami a’r difrod a’r amharu anferthol a fu i’r boblogaeth ac i seilwaith yr ardal ar raddfa na welwyd ei thebyg o’r blaen. Cafodd y rhain eu gwaethygu gan ganlyniadau’r digwyddiadau yn Fukushima Dai’ichi, ac rydyn ni’n cydnabod effaith bellach hyn ar gymunedau lleol.

Mae Horizon yn gwmni sy’n cyflogi nifer o bobl sydd wedi treulio eu gyrfaoedd yn gweithio i gynnal enw da’r DU am ddiogelwch niwclear. Mae diogelwch yn hollbwysig i ni ac rydyn ni wedi ymrwymo i ddysgu’r gwersi o ddigwyddiadau mis Mawrth 2011.  Dyna pam rydyn ni’n croesawu eich myfyrdodau, ynghyd â chanfyddiadau ymchwiliadau allweddol, yn enwedig rhai’r Awdurdod Ynni Atomig Rhyngwladol y mae’r diwydiant yn y DU wedi derbyn ei argymhellion yn llawn ac yn eu gweithredu

Nid yw’n bosibilrwydd credadwy y bydd Ynys Môn yn gweld yr amodau naturiol a arweiniodd at ddamwain Fukushima gan nad oes risg seismig na tsunami fawr yma. Ond rydyn ni, a rheoleiddwyr yn y DU, yn dysgu gwersi gwerthfawr o’r digwyddiad hwnnw er mwyn gwella diogelwch yn fwy byth. Rydyn ni’n rhoi sylw nid yn unig i lifogydd a daeargrynfeydd, ond ystod lawn o ddigwyddiadau annhebygol. Mae datblygiadau mawr o ran dyluniad a systemau diogelwch adweithyddion, ynghyd â system reoleiddio gadarn ac annibynnol y DU ac ymrwymiad i weithredu cyfrifol yn golygu y bydd yr adweithyddion a gynigir yn cynnig cryfder yn erbyn pob risg posibl.

Ynghyd â nifer o wledydd eraill yn y byd, rydyn ni’n credu bod gan bŵer niwclear ran allweddol i’w chwarae ochr yn ochr ag ynni adnewyddadwy ac nid yn ei le, gan sicrhau cyflenwadau trydan yn y dyfodol sy’n gynaliadwy ac yn fforddiadwy. Mae darparu pŵer niwclear yn ddiogel wedi bod yn rhan bwysig o hanes Ynys Môn dros y 45 mlynedd diwethaf ac mae’n dal i wneud cyfraniad pwysig at fywyd economaidd a chymdeithasol yr Ynys heddiw. Rydyn ni wedi ymrwymo i adeiladu ar y dreftadaeth hon mewn cytgord â diwylliant, iaith a thraddodiadau cyfoethog yr Ynys.
 
Rydyn ni’n falch o gael cefnogaeth gan Lywodraethau a chynrychiolwyr etholedig yn Ynys Môn ac yng Nghymru yn gyffredinol, gan y gymuned leol a gan weithlu’r dyfodol. Ond rydyn ni’n llawn ddeall bod y gefnogaeth hon yn dibynnu ar ddangos yn glir bod diogelwch wrth galon yr hyn a wnawn.

Rydyn ni’n diolch i chi am ymweld â Chymru ac Ynys Môn ac am eich safbwyntiau. Rydyn ni’n fwy na pharod i gymryd rhan mewn dadl onest am bŵer niwclear, ond rydyn ni’n dal yn benderfynol ein bod am ddarparu Wylfa Newydd yn ddiogel ac er budd y gymuned.  Mawr obeithiwn y byddwch chi’n mynd â blas o’r ymrwymiad hwnnw gyda chi heddiw.

Yn gywir

Alan Raymant


• Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd, Japan ym mis Tachwedd 2012.  Mae\'r cwmni wrthi’n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd pŵer niwclear newydd a fydd yn cynhyrchu o leiaf 5,400MW o bŵer niwclear, un yn Wylfa ar Ynys Môn a\'r llall yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw.

• I gael gwybod rhagor am yr adweithydd UK ABWR, ewch i wefan Hitachi-GE, Ltd. yn www.hitachi-hgne-uk-abwr.co.uk

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
Richard Foxhall ar 07807 769 265
richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Ben Russell ar 07580 948 106
ben.russell@horizonnuclearpower.com

Cliciwch ‘mwy’ i lwytho’r llythyr llawn i lawr

Annwyl Mr Kan,

Rydym yn dal i feddwl am unrhyw un a ddioddefodd oherwydd y trychinebau naturiol dinistriol a welodd arfordir dwyrain Japan yn 2011.  Roedd y nifer enfawr a gollodd eu bywyd oherwydd y daeargryn a’r tsunami a’r difrod a’r amharu anferthol a fu i’r boblogaeth ac i seilwaith yr ardal ar raddfa na welwyd ei thebyg o’r blaen. Cafodd y rhain eu gwaethygu gan ganlyniadau’r digwyddiadau yn Fukushima Dai’ichi, ac rydyn ni’n cydnabod effaith bellach hyn ar gymunedau lleol.

Mae Horizon yn gwmni sy’n cyflogi nifer o bobl sydd wedi treulio eu gyrfaoedd yn gweithio i gynnal enw da’r DU am ddiogelwch niwclear. Mae diogelwch yn hollbwysig i ni ac rydyn ni wedi ymrwymo i ddysgu’r gwersi o ddigwyddiadau mis Mawrth 2011.  Dyna pam rydyn ni’n croesawu eich myfyrdodau, ynghyd â chanfyddiadau ymchwiliadau allweddol, yn enwedig rhai’r Awdurdod Ynni Atomig Rhyngwladol y mae’r diwydiant yn y DU wedi derbyn ei argymhellion yn llawn ac yn eu gweithredu

Nid yw’n bosibilrwydd credadwy y bydd Ynys Môn yn gweld yr amodau naturiol a arweiniodd at ddamwain Fukushima gan nad oes risg seismig na tsunami fawr yma. Ond rydyn ni, a rheoleiddwyr yn y DU, yn dysgu gwersi gwerthfawr o’r digwyddiad hwnnw er mwyn gwella diogelwch yn fwy byth. Rydyn ni’n rhoi sylw nid yn unig i lifogydd a daeargrynfeydd, ond ystod lawn o ddigwyddiadau annhebygol. Mae datblygiadau mawr o ran dyluniad a systemau diogelwch adweithyddion, ynghyd â system reoleiddio gadarn ac annibynnol y DU ac ymrwymiad i weithredu cyfrifol yn golygu y bydd yr adweithyddion a gynigir yn cynnig cryfder yn erbyn pob risg posibl.

Ynghyd â nifer o wledydd eraill yn y byd, rydyn ni’n credu bod gan bŵer niwclear ran allweddol i’w chwarae ochr yn ochr ag ynni adnewyddadwy ac nid yn ei le, gan sicrhau cyflenwadau trydan yn y dyfodol sy’n gynaliadwy ac yn fforddiadwy. Mae darparu pŵer niwclear yn ddiogel wedi bod yn rhan bwysig o hanes Ynys Môn dros y 45 mlynedd diwethaf ac mae’n dal i wneud cyfraniad pwysig at fywyd economaidd a chymdeithasol yr Ynys heddiw. Rydyn ni wedi ymrwymo i adeiladu ar y dreftadaeth hon mewn cytgord â diwylliant, iaith a thraddodiadau cyfoethog yr Ynys.

Rydyn ni’n falch o gael cefnogaeth gan Lywodraethau a chynrychiolwyr etholedig yn Ynys Môn ac yng Nghymru yn gyffredinol, gan y gymuned leol a gan weithlu’r dyfodol. Ond rydyn ni’n llawn ddeall bod y gefnogaeth hon yn dibynnu ar ddangos yn glir bod diogelwch wrth galon yr hyn a wnawn.

Rydyn ni’n diolch i chi am ymweld â Chymru ac Ynys Môn ac am eich safbwyntiau. Rydyn ni’n fwy na pharod i gymryd rhan mewn dadl onest am bŵer niwclear, ond rydyn ni’n dal yn benderfynol ein bod am ddarparu Wylfa Newydd yn ddiogel ac er budd y gymuned.  Mawr obeithiwn y byddwch chi’n mynd â blas o’r ymrwymiad hwnnw gyda chi heddiw.
Yn gywir,
 
Alan Raymant
Prif Swyddog Gweithredu
Pŵer Niwclear Horizon

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi y bydd ei Gymhorthfa Agored nesaf yn cael ei chynnal yn Neuadd Bentref Cemaes ddydd Llun 16 Chwefror rhwng 1pm a 7pm.

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi y bydd ei Gymhorthfa Agored nesaf yn cael ei chynnal yn Neuadd Bentref Cemaes ddydd Llun 16 Chwefror rhwng 1pm a 7pm.

Mae Cymorthfeydd Agored Horizon, a gynhelir bob mis, yn rhoi cyfle i bobl gwrdd â’r tîm mewn awyrgylch anffurfiol ac i gael rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd a'r gwaith sy'n mynd rhagddo ar y safle.

Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon, “Mae 2015 yn mynd i fod yn flwyddyn brysur a chyffrous iawn ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd. Yn ogystal â dadansoddi adborth o gam cyntaf ein hymgynghoriad cymunedol yn ofalus, byddwn hefyd yn datblygu ein cynigion ar gyfer agweddau penodol o’r Prosiect. Bydd hyn yn cynnwys rhoi rhagor o fanylion am ein cynlluniau ar gyfer gwella’r ffordd, gwaith paratoi’r safle a chyfleusterau cefnogi a holi am farn pobl leol. Bydd ein Cymorthfeydd Agored yn dal i roi cyfle rheolaidd i bobl gael sgwrs â’r tîm am ein cynlluniau a holi unrhyw gwestiynau sydd ganddyn nhw.”

Daeth cam cyntaf ymgynghoriad cymunedol Horizon i ben ar 8 Rhagfyr 2014. Bydd Horizon yn ymateb i’r holl adborth a gafwyd mewn Adroddiad Interim ar yr Ymgynghoriad, a gyhoeddir yn ystod ail gam yr ymgynghoriad cymunedol

I gael rhagor o wybodaeth am gynlluniau Horizon ar gyfer Wylfa Newydd, ewch i http://www.horizonnuclearpower.com/hafan. Os hoffech chi gysylltu, ffoniwch llinell gymorth rhadffôn Wylfa Newydd ar 0800 954 9516 neu e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.

DIWEDD

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion:

• Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.

• Bydd datblygiad Horizon yn Wylfa yn fuddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru.  Rhagwelir y bydd yn creu hyd at 1000 o swyddi yn ystod y cyfnod gweithredu.

Ewch i’n gwefan yn: http://www.horizonnuclearpower.com/hafan

 

 

 


 

Heddiw mae Pŵer Niwclear Horizon wedi croesawu’r ffaith fod y broses Cyfiawnhad Rheoleiddiol wedi cael ei chyflawni’n llwyddiannus yng nghyswllt y dechnoleg adweithydd y mae wedi’i dewis, sef Hitachi-GE UK ABWR. Y gymeradwyaeth hon yw'r caniatâd pwysig cyntaf yr oedd angen i Horizon ei sicrhau wrth fwrw ymlaen â'i gynlluniau i godi dwy orsaf bŵer niwclear newydd ar ddau safle yn y DU.

Cwblhawyd y broses Cyfiawnhad Rheoleiddiol wedi dau gylch o ymgynghori cyhoeddus, dyfarniad gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ynni a Newid Hinsawdd, a chymeradwyaeth unfrydol Dau Dŷ'r Senedd. Casgliad y broses oedd bod y sicrwydd o ran cyflenwad, gostyngiad mewn carbon a’r manteision economaidd a ddeuai yn sgil y dechnoleg adweithydd yn sylweddol ac yn bwysig ac yn amlwg yn gorbwyso unrhyw anfanteision posibl.

Dywedodd Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredu Horizon: "Mae hon yn garreg filltir bwysig ar ein siwrnai i gyflwyno trydan newydd diogel, carbon isel a fforddiadwy i'r DU ac yn dangos yn glir beth yw cryfderau'r dechnoleg rydym wedi'i dewis.
Mae hyn, ochr yn ochr â chwblhau ein cylch cyntaf o ymgynghori cyhoeddus yn Wylfa Newydd, y cynnydd cadarnhaol o ran yr Asesiad Dyluniad Generig o ABWR y DU a'r twf cyflym parhaus sydd i'w weld yn ein pencadlys ac ar Ynys Môn, yn dangos y momentwm gwirioneddol sydd y tu ôl i’n prosiect ac yn rhoi gwir hyder i ni wrth inni fwrw ymlaen â'r prosiect."

Mae’r broses Cyfiawnhad Rheoleiddiol yn broses generig lefel uchel sy’n ofyniad cyfreithiol ar gyfer unrhyw dechnoleg niwclear newydd ac mae wedi’i dylunio i sicrhau bod manteision y dechnoleg i’r gymdeithas yn drech nag unrhyw niwed radiolegol posibl i iechyd. Cafodd y cais ei wneud gan Gymdeithas y Diwydiant Niwclear ym mis Rhagfyr 2013 gyda chefnogaeth Horizon a Hitachi-GE.

DIWEDD

Nodiadau i olygyddion:

 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd, Japan ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni wrthi’n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd pŵer niwclear newydd a fydd yn cynhyrchu o leiaf 5,400MW o bŵer niwclear, un yn Wylfa ar Ynys Môn a'r llall yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw.
 •  I gael rhagor o wybodaeth am yr adweithydd UK ABWR, ewch i wefan Hitachi-GE, Ltd. yn www.hitachi-hgne-uk-abwr.co.uk <http://www.hitachi-hgne-uk-abwr.co.uk>
 • Mae penderfyniad terfynol yr Ysgrifennydd Gwladol o dan y broses Cyfiawnhad Rheoleiddiol i’w weld yma: https://www.gov.uk/government/speeches/regulatory-justification-of-the-uk-abwr-nuclear-reactor
 • Daw penderfyniad y broses Cyfiawnhad Rheoleiddiol i rym drwy Offeryn Statudol, sef Rheoliadau Penderfyniadau ynghylch Cyfiawnhad (Cynhyrchu Ynni drwy Adweithydd Niwclear ABWR y DU) 2015
 • Yn ogystal â chael cymeradwyaeth o dan y broses Cyfiawnhad Rheoleiddiol, sy'n gymeradwyaeth generig nad yw'n benodol i safle, rhaid i Horizon hefyd gael amryw o ganiatadau a chymeradwyaethau rheoleiddiol eraill, gan gynnwys rhai sy'n ymwneud â diogelwch a materion amgylcheddol a chaniatadau cynllunio cyn y gall fwrw ymlaen â'i brosiectau yn Wylfa Newydd ac Oldbury

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
Ben Russell ar 07580 948 106
ben.russell@horizonnuclearpower.com