Newyddion Archif 2016

I gysylltu â swyddfa wasg Horizon, yna ffoniwch: 01242 507700 os gwelwch yn dda.

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi rhoi £900 i Ganolfan J E O’Toole i gefnogi parti Nadolig blynyddol y sefydliad i’r pensiynwyr lleol.

Roedd y parti Nadolig blynyddol, a drefnwyd gan Ganolfan J E O’Toole, sy’n rhoi cymorth a chyngor ar les i bobl ar Ynys Môn, yn gyfle i tua 150 o bensiynwyr fwynhau cinio Nadolig llawn - gyda’r trimins i gyd - ac yn gyfle iddynt brofi ychydig o hwyl yr ŵyl heb orfod poeni am y gost.

Yn ogystal â mwynhau llond bol o ginio Nadolig, gwelwyd y gwesteion yn mwynhau’r cyd-ganu. Trefnwyd bod disgyblion Arlwyo Ysgol Uwchradd Caergybi yn gweini arnynt, a fu wrthi hefyd yn helpu i baratoi’r llysiau, gosod y byrddau a dod â naws Nadoligaidd i’r digwyddiad.

Perfformiodd disgyblion o ysgolion cynradd ac uwchradd lleol ddarnau o’u sioeau Nadolig i ddifyrru’r pensiynwyr.
Yn ôl Daron Hodges, Rheolwr Safle Wylfa Newydd yn Horizon: “Rydyn ni wrth ein bodd â pharti Nadolig da ac roedd yn bleser gennym allu helpu Canolfan J E O’Toole i drefnu’r parti eleni. Mae digwyddiadau fel y rhain yn hollbwysig i’r gymuned ac mae’n wych bod Horizon yn gallu chwarae ei ran drwy roi’r cyfle i bobl ddathlu’r Nadolig gyda’i gilydd, gan fod hynny’n rhywbeth mae llawer ohonom yn ei gymryd yn ganiataol adeg yma’r flwyddyn”.

Dywedodd Christine Thompson o Ganolfan J E O’Toole: “Hoffem ddiolch i Horizon am ei rodd hael. Heb help gan fusnesau lleol ni fyddem yn gallu trefnu digwyddiadau fel yr un yma. Gwn fod yr holl bensiynwyr yn ei werthfawrogi, ac fe gafodd pawb amser gwych. Hoffwn ddiolch hefyd i Ysgol Uwchradd Caergybi am ei chefnogaeth. Heb help ei disgyblion ni fyddai’r parti wedi bod yn bosibl.

“Mae’r parti Nadolig blynyddol yn ddigwyddiad poblogaidd ymhlith y pensiynwyr ac mae’n rhoi’r cyfle iddyn nhw gyd-ganu a mwynhau gemau gyda’u ffrindiau. Mae’r digwyddiad hefyd yn gyfle i’n staff
gyflwyno eu hunain i bobl a rhoi gwybod iddyn nhw am y gwasanaethau sydd ar gael yng Nghanolfan J E O’Toole”.

Cafodd Canolfan J E O’Toole y rhodd ar ôl gwneud cais i gynllun Pŵer Niwclear Horizon ar gyfer Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd, sy’n rhoi cymorth ariannol i elusennau, prosiectau a grwpiau lleol.

Yn y gorffennol, mae Horizon wedi rhoi dros £100,000 drwy'r cynllun ac mae bob amser yn chwilio am achosion da i’w helpu.
Gallwch gael rhagor o wybodaeth am gymorth cymunedol Horizon, a sut mae gwneud cais am gyllid yn: www.horizonnuclearpower.com/cefnogir-gymuned.
-DIWEDD-
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion:
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.

Bydd Pŵer Niwclear Horizon yn cynnal ei Gymhorthfa Agored olaf yn 2016 ddydd Llun 19 Rhagfyr yng Ngwesty'r Bull, Llangefni rhwng 2.30pm a 6.30pm.

Bydd Cymhorthfa Agored mis Rhagfyr yn rhoi’r cyfle i bobl leol gwrdd â thîm Wylfa Newydd, a dysgu rhagor am y Prosiect.  Mae’r digwyddiad galw draw misol yn agored i unrhyw un a does dim angen trefnu apwyntiad. 
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon: “Rydyn ni wedi cael blwyddyn gyffrous a phrysur arall. Yn ystod 2016 roedden ni wedi cwblhau ein hail gam o ymgynghori ffurfiol, croesawu ein carfan gyntaf o brentisiaid, creu gêm rhith-daith 3D Wylfa Newydd ffantastig, a chefnogi mudiadau lleol gyda dros £100,000.
 
“Bydd 2017 yn brysurach fyth, felly dewch draw i ddysgu rhagor am y Prosiect a mwynhau mins pei gyda ni cyn y Nadolig.”
 
Bydd Cymorthfeydd Agored Horizon yn ailddechrau ym mis Ionawr 2017, mae manylion y rhain ar gael ar-lein yn www.horizonnuclearpower.com/lleisioch-barn.
 
I gael rhagor o wybodaeth neu i gysylltu â thîm Wylfa Newydd, ffoniwch 0800 954 9516 am ddim, anfonwch e-bost at ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com, neu tarwch olwg ar www.horizonnuclearpower.com/hafan
 
-DIWEDD-
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi ffilm heddiw yn dangos y gwaith y mae wedi bod yn ei wneud ar y môr fel rhan o’i gynllunio ar gyfer Wylfa Newydd ar Ynys Môn.

Mae’r astudiaethau - a gynhaliwyd ym Mhorth-y-pistyll yn agos at Fae Cemlyn - yn hollbwysig i helpu Horizon i ddeall amodau daearegol gwely’r môr yn yr ardal.  Bydd y canlyniadau’n galluogi’r cwmni i ddatblygu ei gynigion terfynol ar gyfer y strwythur sugno dŵr oeri, Cyfleuster Dadlwytho Morol (MOLF) a morglawdd newydd. 

Mae’r ffilm, sy’n defnyddio lluniau a gasglwyd gyda drôn gan arbenigwyr ffilmio o’r awyr Gogledd Cymru, Clwydian Films, yn esbonio sut y caiff y gwaith ei wneud mewn amodau heriol ar y môr a sut mae’r cwmni’n dal ac yn defnyddio’r wybodaeth a gasglwyd. Cynhaliwyd yr astudiaethau gyda chefnogaeth Fugro, yr arbenigwyr ar bennu nodweddion safleoedd a’r tîm geodechnegol o gwmni ymgynghorwyr peirianneg Atkins.

Dywedodd Charlie Tasker, Pennaeth Adeiladu yn Pŵer Niwclear Horizon: “Er y byddwn yn cyflwyno cais i’r Llywodraeth i adeiladu Wylfa Newydd y flwyddyn nesaf, mae digon o waith i’w wneud ar y safle o hyd i baratoi ar gyfer y gwaith adeiladu. 

“Roedd y gwaith manwl a wnaed eleni i archwilio gwely’r môr yn un o’r cerrig milltir pwysig yn 2016 ac roeddem am ddangos i bobl beth sydd ynghlwm a pham ei fod yn bwysig.

“Gobeithio y bydd y ffilm yn annog pobl o bob oed i edrych yn fanylach ar ein gwaith, ac o bosibl gael eu hysbrydoli i ystyried Horizon fel opsiwn gyrfa yn y dyfodol”.

I wylio fideo diweddaraf Horizon, ewch i’w sianel YouTube neu i http://www.horizonnuclearpower.com/wylfa-newydd-gwaith-ar-y-safle

I gael rhagor o wybodaeth neu i gysylltu â thîm Wylfa Newydd, ffoniwch 0800 954 9516 yn ddi-dâl neu anfonwch e-bost at ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.

-DIWEDD-

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion:

• Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.

• Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.

Mae meithrinfa i flynyddoedd cynnar yng Nghemaes yn agor cyfleuster ystafell ddosbarth newydd heddiw, diolch i roddion gan fusnesau ledled Ynys Môn, gan gynnwys £5,000 gan Pŵer Niwclear Horizon.


Roedd Cylch Meithrin Cemaes wedi’i leoli’n wreiddiol mewn ystafell ddosbarth wag yn Ysgol Gynradd Bae Cemaes. Mae'n darparu addysg y blynyddoedd cynnar a gofal drwy gyfwng y Gymraeg i blant rhwng 2 a 4 oed, i’w paratoi ar gyfer yr ysgol gynradd.
 
Nod y Cylch yw hybu datblygiad cymdeithasol, deallusol a chorfforol trwy chwarae a thrwy weithgareddau strwythuredig ac mae’n gyfleuster addysg pwysig i blant bach ar Ynys Môn a ledled Cymru.
 
Yn gynharach eleni, cynyddodd nifer y plant yn Ysgol Gynradd Bae Cemaes, a phenderfynodd y Cylch symud adeilad, gan obeithio cael cefnogaeth a chyllid gan y gymuned leol i allu gwneud hynny. Cafwyd cymorth gan amrywiaeth o fusnesau lleol, gan gynnwys Cyngor Sir Ynys Môn, Magnox, a chyfrannodd Pŵer Niwclear Horizon £5,000 i helpu’r Cylch i gwblhau’r cyfleuster ystafell ddosbarth newydd a phwrpasol.
 
Dywedodd Sasha Davies, Pennaeth Datblygu Strategol Cymru yn Horizon: “Mae Cylch Meithrin Cemaes yn chwarae rhan hanfodol yn y gymuned leol ac i blant ar ddechrau eu haddysg. Mae dysgu drwy chwarae yn rhoi mantais go iawn mewn bywyd i blant bach, ac mae dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn cefnogi parhad yr iaith ar gyfer y genhedlaeth nesaf.
 
“Rydyn ni’n falch o fod wedi gallu cefnogi prosiect sydd wedi bod yn un cymhleth a heriol dros ben, ac mae gweld cymaint o frwdfrydedd yn wych. Rydyn ni’n dymuno pob dymuniad da i’r Cylch!”
 
Dywedodd Sarah Thomas, Arweinydd Cylch Meithrin Cemaes: “Mae Cylch Meithrin Cemaes yn falch o gael agor drysau’r caban yn ei gartref newydd yn swyddogol. Llwyddodd y prosiect ddwyn ffrwyth diolch i waith caled aelodau o’r gymuned, yn ogystal â rhoddion a grantiau gan gwmnïau, cronfeydd a sefydliadau amrywiol.
 
Cafodd grant Horizon o £5,000 ei groesawu â chryn gyffro ac mae wedi caniatáu i ni gwblhau'r prosiect i’r safon uchaf. Ar ran y teuluoedd, y plant a phlant y dyfodol, ein holl staff ac aelodau’r pwyllgor, hoffem ddiolch o galon i bawb sydd wedi ein cefnogi ni.”
 
I gael rhagor o wybodaeth am Wylfa Newydd a’r cyfleoedd a ddaw yn ei sgil, ewch i www.horizonnuclearpower.com/hafan, ffoniwch y llinell wybodaeth rad ac am ddim ar 0800 954 9516, neu anfonwch e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com
 
- DIWEDD –
 
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall ar 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
 
 

Bydd Pŵer Niwclear Horizon yn cynnal ei ddigwyddiad galw i mewn cymunedol nesaf ddydd Llun 21 Tachwedd yn Neuadd Bentref Cemaes rhwng 1pm a 7pm.


Mae Cymorthfeydd Agored Horizon yn ailddechrau yn awr ar ôl ail gam yr ymgynghoriad cymunedol ar y cynlluniau ar gyfer Wylfa Newydd. Cynhelir y Cymorthfeydd bob mis mewn gwahanol lefydd ledled Ynys Môn, i roi cyfle i bobl gyfarfod tîm Wylfa Newydd a gofyn cwestiynau am y Prosiect. Caiff unrhyw un ddod i’n gweld ni, a does dim angen i chi archebu lle ymlaen llaw.
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon: “Er bod ein cam ymgynghori diweddaraf ar y Prosiect yn gyffredinol wedi cau ym mis Hydref, mae’n dal yn bwysig iawn bod pobl yn cael cyfle i ddod i siarad gyda ni am ein cynlluniau ar gyfer Wylfa Newydd.
 
“Rydyn ni wedi rhannu llawer o wybodaeth am y Prosiect yn ddiweddar gyda phobl leol, yn enwedig am ein cynlluniau i ddechrau paratoi a glanhau’r safle yn barod ar gyfer y gwaith adeiladu. Dyma gam mawr cyntaf ein prosiect felly mae’r digwyddiad yma yng Nghemaes yn gyfle arall i bobl leol ofyn cwestiynau i ni amdano.” Rydyn ni’n edrych ymlaen at weld pobl yno.”
 
Mae’r dyddiadau ar gyfer Cymorthfeydd Agored Horizon ar gael ar-lein yn www.horizonnuclearpower.com/lleisioch-barn.
 
I gael rhagor o wybodaeth neu i gysylltu â thîm Wylfa Newydd, ffoniwch 0800 954 9516 yn ddi-dâl neu anfonwch e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.
 
- DIWEDD -
 
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.

Mae cannoedd o bobl o bob rhan o Ynys Môn a gogledd Cymru wedi cymryd rhan yn yr ymgynghoriad diweddaraf ar Brosiect Wylfa Newydd, gan gynnig safbwyntiau a barn a fydd yn helpu Horizon i gwblhau ei gynlluniau niwclear newydd.


Bu'n rhedeg rhwng 31 Awst a 25 Hydref, a hwn oedd ail gam ymgynghoriad Horizon (y cam olaf) ar y Prosiect yn ei gyfanrwydd. Anfonwyd gwybodaeth at bobl leol drwy'r post, fe'u gwahoddwyd i weld cynlluniau, gadael adborth ar-lein, darllen drwy gopïau o ddogfennau a arddangoswyd mewn lleoliadau allweddol ar draws y rhanbarth a mynd i arddangosfeydd cyhoeddus a digwyddiadau galw heibio i drafod y cynigion gyda thîm Horizon.

Gofynnodd Horizon i bobl am eu barn ar y cynigion ar gyfer y Prosiect yn ei gyfanrwydd ac ar nifer o bynciau penodol. Roedd y rhain yn cynnwys llety dros dro ar gyfer y gweithwyr adeiladu, strategaethau ar gyfer creu swyddi a datblygu sgiliau, cynlluniau ar gyfer cyfleusterau oddi ar y safle a'r agwedd at ddiogelu a hyrwyddo’r Gymraeg.

Dywedodd Duncan Hawthorne, Prif Weithredwr Horizon: "Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi rhoi o’u hamser i ddod i wybod mwy am yr hyn rydym yn ei gynnig a dweud wrthym beth yw eu barn. Bydd yr holl adborth yn cael ei ystyried yn ofalus gan dîm Horizon wrth i ni gwblhau ein cynlluniau. Er bod yr ymgynghoriad ffurfiol hwn wedi ei gwblhau erbyn hyn, byddwn yn parhau i wrando ar farn pobl leol i wneud yn siŵr ein bod ni’n dod o hyd i'r ffordd orau o gyflwyno'r cyfleoedd a'r manteision mae pobl leol eu heisiau.”

Bydd yr adborth a gasglwyd gan unigolion a sefydliadau yn ystod yr ymgynghoriad yn awr yn cael ei ddadansoddi’n fanwl gan dîm Horizon wrth iddo baratoi i gyflwyno ei gais cynllunio - sy'n cael ei alw’n Orchymyn Caniatâd Datblygu - y flwyddyn nesaf. Bydd ymgynghori yn parhau ar agweddau penodol ar y Prosiect tan ddiwedd 2016 ac i mewn i 2017 wrth i Horizon gwblhau'r cynigion ar gyfer 'Datblygiadau Cysylltiedig’ penodol sydd angen caniatâd cynllunio gan yr awdurdod lleol.

I gael rhagor o wybodaeth am Wylfa Newydd a’r cyfleoedd a ddaw yn ei sgil, ewch i www.horizonnuclearpower.com/hafan, ffoniwch y llinell wybodaeth rad ac am ddim ar 0800 954 9516, neu anfonwch e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com
 
- DIWEDD -
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Richard Foxhall ar 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion:
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.

Rydym yn croesawu ymateb Cyngor Sir Ynys Môn, ac yn gwerthfawrogi’r ymdrech sydd wedi cael ei gwneud i ddarparu adborth pwysig ar brosiect cymhleth.

Fel y mae’r Cyngor yn ei gydnabod; mae llawer o dir cyffredin, ac mae cynnydd sylweddol yn cael ei wneud, ond mae gwaith i’w wneud o hyd wrth i ni gwblhau ein cynlluniau’n derfynol. Rydym yn edrych ymlaen at barhau i gydweithio’n agos gyda’r Cyngor dros y misoedd nesaf.
 
Mae’n bwysig nodi mai gwaelodlin gynnar yw nifer y gweithwyr lleol rydym wedi’i gyhoeddi, ac nid targed. Rydym yn llwyr ddisgwyl y bydd y ffigwr hwn yn cynyddu yn sgil buddsoddiad Horizon a’n mentrau a dargedir gyda chyrff megis Cyngor Sir Ynys Môn, Grŵp Llandrillo Menai, Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, a Llywodraeth Cymru. Does dim rheswm pam na allwn ni, dros amser, efelychu llwyddiant Gorsaf Bŵer Wylfa A (Magnox), lle'r oedd mwy nag 80 y cant o’r gweithlu yn bobl leol. Bydd hyn o fudd pawb, ac mae’n rhan o’n hymrwymiad 100 mlynedd i greu cyfleoedd i fusnesau lleol a swyddi i bobl leol.

Mae carfan gyntaf o brentisiaid Pŵer Niwclear Horizon bellach wedi dechrau arni wrth i’r cwmni fynd ati i ddatblygu talent leol i gefnogi prosiect ynni mwyaf arwyddocaol Cymru mewn cenhedlaeth.


Mae’r tîm o 10 prentis, gan gynnwys wyth siaradwr Cymraeg, wedi cael eu recriwtio o’r ardal leol, a byddant wedi’u lleoli mewn gweithdy newydd, a ariennir gan Horizon, yng nghampws Bangor Coleg Menai. Gan ymuno â thîm ehangach Horizon, byddant yn treulio’r pedair blynedd nesaf yn dysgu’r hyn mae’n ei olygu i weithio ar brosiect adeilad niwclear newydd.

Yn y flwyddyn gyntaf, byddant yn gweithio tuag at gyflawni NVQ Lefel 2 mewn Perfformio Gweithrediadau Peirianneg, yn ogystal â chyflwyniad sylfaenol i wybodaeth a sgiliau yng nghyswllt y Diwydiant Niwclear, cyn symud ymlaen i BTEC Lefel 3 yn yr ail flwyddyn. Bydd y drydedd flwyddyn yn ehangu eu profiad ymarferol eto, gyda phrofiad dysgu yn y gwaith penodol a helaeth, a chymwysterau a fydd yn cael eu dewis i gyfateb i’w llwybr technegol penodol.

Dywedodd Greg Evans, Cyfarwyddwr Diogelwch a Chynhyrchu Horizon: “Rydyn ni’n falch iawn o’n carfan gyntaf o brentisiaid, sef y cyntaf o tua 700 o brentisiaethau y bydd wedi cael eu creu erbyn y bydd Wylfa Newydd yn weithredol dechrau gweithredu.

“I ni, mae hyn yn ychwanegu at y bobl leol a’r cwmnïau lleol sydd eisoes yn gweithio ar y safle, ac mae’n dangos y bydd Wylfa Newydd yn cynnig cyfleoedd gyrfaol tymor hir, wrth i Horizon addasu i’r gofynion adeiladu a datblygu sydd o’n blaenau. Er mai ein carfan gyntaf yw hon, rydyn ni o ddifrif ynglŷn â darparu’r buddsoddiad a’r hyfforddiant angenrheidiol i bobl leol fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd y byddwn ni’n eu creu. O ganlyniad i lwyddiant y rhaglen hon, byddwn yn dechrau derbyn ceisiadau ar gyfer ein carfan nesaf o brentisiaid yn y misoedd nesaf.”

Mae’r prentisiaid yn ymuno â phump o raddedigion Horizon sy’n gweithio ar draws swyddfa safle Wylfa Newydd ac ym Mhrif Swyddfa’r cwmni yn Gloucester. Byddant hefyd ymhlith y cyntaf i ddefnyddio Canolfan Beirianneg newydd arfaethedig Coleg Menai yn Llangefni, a chafodd hwb ariannol gwerth £1m gan Horizon yn ddiweddar.

Dywedodd Dafydd Evans, Prif Weithredwr Grŵp Llandrillo Menai: “Mae Grŵp Llandrillo Menai yn falch iawn o ddarparu hyfforddiant i brentisiaid Pŵer Niwclear Horizon.

“Mae hyn yn enghraifft o sut mae Grŵp Llandrillo Menai yn gweithio gyda chwmnïau fel Horizon i wneud yn siŵr bod cyfleoedd go iawn ar gael i bobl ifanc lleol ym mhrosiect Ynys Ynni.

“Mae Coleg Menai yn arwain gwaith y Grŵp ar ddatblygiadau ynni, ac i ategu hyn mae wrthi’n ymgynghori ynghylch cynlluniau i ddatblygu canolfan beirianneg newydd ar y campws yn Llangefni.

“Rydyn ni wedi ymrwymo’n gadarn i helpu pobl ifanc i gael yr addysg, y sgiliau a’r profiad a fydd yn eu galluogi nhw i gael swyddi medrus yn lleol.”

Dywedodd Tomos Lewis, un o brentisiaid newydd Horizon: “Mae’r gefnogaeth rydyn ni wedi ei chael hyd yma wedi bod yn ardderchog, ac mae'r gweithdy newydd yn rhoi’r lle a'r cyfarpar i ni allu ehangu ein gwybodaeth am beirianneg ac adeiladu. Mae’n gwrs heriol, ond mae gennym ni fynediad uniongyrchol at arbenigedd a dealltwriaeth Horizon, yn ogystal ag anogaeth a hyfforddiant gan Goleg Menai, felly dyma’r dechrau gorau posib yn ein gyrfaoedd.”

I gael rhagor o wybodaeth am Wylfa Newydd a’r cyfleoedd a ddaw yn ei sgil, ewch i www.horizonnuclearpower.com/hafan, ffoniwch y llinell wybodaeth am ddim ar 0800 954 9516, neu anfonwch e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.
 
- DIWEDD -
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Richard Foxhall ar 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion:
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.

Mae Rhaglen Parodrwydd Busnes, i helpu busnesau yng ngogledd Cymru i baratoi ar gyfer y cyfleoedd a gynigir yn sgil y gwaith adeiladu niwclear newydd gan gwmni Pŵer Niwclear Horizon, newydd gael ei lansio, a bydd yn rhedeg tan ddiwedd mis Mawrth 2017.

Wedi ei datblygu mewn partneriaeth rhwng Rhaglen Ynys Ynni Cyngor Sir Ynys Môn, Llywodraeth Cymru a chwmni Pŵer Niwclear Horizon - ac yn cael ei chyllido ar y cyd gan y ddau olaf a gyda chefnogaeth lawn swyddogion y Cyngor Sir - mae’r Rhaglen Parodrwydd Busnes yn cael ei hanelu at helpu cwmnïau lleol i ddatblygu’r setiau sgiliau arbenigol y bydd eu hangen arnyn nhw i ymuno â chadwyn gyflenwi’r diwydiant niwclear. Mae tîm y prosiect partneriaeth hefyd yn cynnwys Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru a’r Ganolfan Ymchwil Uwch Weithgynhyrchu Niwclear, a bydd pawb o’r uchod yn helpu i yrru a chyflwyno’r Rhaglen.

Mae’r Rhaglen yn cynnwys nifer o sesiynau hyfforddi a fydd yn digwydd ar draws rhanbarth gogledd Cymru yn ystod y misoedd a ddaw, a bydd yn cael ei thargedu’n benodol at gwmnïau yng ngogledd Cymru sy’n cyflenwi peirianneg fanwl, gweithgynhyrchu offer a gwasanaethau llunio a chynnal a chadw. 

Mae meysydd allweddol a gwmpesir gan yr hyfforddiant yn cynnwys darparu gwybodaeth am y meysydd a ganlyn: gweithgynhyrchu mewn cyd-destun niwclear; y safonau ansawdd a’r cymwyseddau disgwyliedig; sut i fod yn barod i dendro a chystadlu’n effeithiol am gontractau gweithgynhyrchu niwclear; diwylliant diogelwch niwclear; cydweithio yn y gadwyn gyflenwi a mwy.
Wrth groesawu lansiad y Rhaglen, dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn a Deiliad Portffolio’r Ynys Ynni, y Cynghorydd Ieuan Williams:

“Mae Prosiect arfaethedig Wylfa Newydd yn cyflwyno amrywiaeth eang o gyfleoedd trawsnewidiol yn y gadwyn gyflenwi i fusnesau ar Ynys Môn a thu hwnt.  Rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau bod cwmnïau lleol yn cael pob cyfle i gystadlu am gyfran o’r gwaith y bydd Wylfa Newydd yn ei ddarparu.  Mae’n hanfodol i economi ein rhanbarth bod busnesau’n barod i fanteisio ar y cyfle unwaith-mewn-oes hwn ac yn gallu cael mynediad at y sector niwclear arbenigol. Mae’r Rhaglen Parodrwydd Busnes wedi ei chynllunio i gyflawni hynny’n union.  Mae’n enghraifft arall o sut mae cydweithio drwy bartneriaeth gydweithredol i gefnogi busnesau lleol yn ein helpu ni i gyflawni potensial yr Ynys Ynni.” 

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros yr Economi a’r Seilwaith:  “Mae Wylfa Newydd yn cynrychioli buddsoddiad unwaith mewn cenhedlaeth a all fod yn gatalydd ar gyfer darparu buddion pellgyrhaeddol o ran ffyniant. Gan hynny, rwy’n falch iawn bod rhaglen wedi cael ei datblygu er mwyn galluogi rhagor o gwmnïau o bob cwr o ogledd Cymru i gael mynediad at wybodaeth berthnasol a dod yn fwy gwybodus am y cyfleoedd sydd ar gael yn y gadwyn gyflenwi niwclear.

Byddwn yn annog cwmnïau sydd â diddordeb yn y sector ac nad ydyn nhw wedi cysylltu’n barod i gysylltu â thîm y prosiect drwy wefan Busnes Cymru i gael gwybod sut gallen nhw elwa ar y buddsoddiad, sy’n brosiect hynod o bwysig ar gyfer economi gogledd Cymru.”    

Dywedodd Sasha Davies, Pennaeth Datblygu Strategol Cymru yng nghwmni Pŵer Niwclear Horizon: “Rydyn ni’n falch o fod yn rhan o’r fenter gydweithredol hon.  Rydyn ni eisiau annog busnesau i fynd yno ac ystyried sut gallen nhw ddod yn rhan o gadwyn gyflenwi prosiect Wylfa Newydd yn ystod gwaith adeiladu, gweithredu a chynnal a chadw’r orsaf, yn ogystal ag archwilio cyfleoedd ychwanegol yn y sector niwclear rhyngwladol i feithrin swyddi o ansawdd uchel yn y tymor hir a rhoi hwb i economi’r rhanbarth. 

Os nad yw eich cwmni wedi cael gwybod beth sydd gan y sector niwclear i’w gynnig, cysylltwch heddiw; gallai’r hyfforddiant di-dâl hwn fod yn gam cyntaf i chi tuag at gyfleoedd yn y dyfodol.”

Gellir gweld rhagor o fanylion am sesiynau’r Rhaglen Parodrwydd Busnes drwy wefan Busnes Cymru: https://wales.business-events.org.uk/cy neu drwy gysylltu â Cheryl Whitaker, Rheolwr Datblygu Busnes Niwclear, Llywodraeth Cymru ar 03000 625418 neu 07769 883238.
 

“Mae pŵer niwclear newydd yn hanfodol ar gyfer ein cymysgedd trydan yn y dyfodol ac felly mae cyhoeddiad heddiw ynghylch Hinkley Point C yn newyddion da ar gyfer diogelwch y cyflenwad ac anghenion ynni’r DU.

"Rhaid canolbwyntio nawr ar gyflawni gweledigaeth y Llywodraeth ar gyfer rhaglen niwclear ehangach yn y DU ac mae ein sylw ni wedi hoelio ar barhau i wneud cynnydd da gyda’n prif brosiect Wylfa Newydd. Mae hynny cynnwys cymeradwyo ein technoleg adweithydd  dibynadwy i’w ddefnyddio yn y DU, ymgynghori ledled Gogledd Cymru ar ein cynlluniau a’r cyfleoedd economaidd anferthol a ddaw yn eu sgil, a gweithio gyda’r Llywodraeth i daro bargen a fydd yn rhoi pris teg a derbyniol i bawb.”


 

Bydd gorsaf bŵer Wylfa Newydd yn creu cenedlaethau o gyflogaeth ansawdd uchel i bobl leol sy'n siarad Cymraeg.

Os ydych chi’n edrych ar yr orsaf bresennol yn Wylfa fe welwch chi siaradwyr Cymraeg yn gwneud swyddi o ansawdd uchel.  Os ydych chi’n edrych ar swyddfeydd Horizon ar hyn o bryd, fe welwch chi bobl yn gwneud swyddi o ansawdd uchel sy’n siarad Cymraeg, ac yn ystod yr hydref fe fyddan nhw'n cael cwmni prentisiaid sy'n siarad Cymraeg sy'n cychwyn ar yrfaoedd o safon uchel.  Rydyn ni’n cefnogi'r iaith Gymraeg oherwydd ein bod ni eisiau gwneud hynny, nid dim ond am fod angen i ni wneud hynny. 

 Yr wythnos hon, a bod yn onest, rydyn ni wedi gwneud tipyn o lanast o gyfathrebu hyn drwy beidio ag esbonio’n iawn rai o'r diwygiadau y gwnaethom ofyn amdanyn nhw i ganllawiau cynllunio lleol drafft.  Mae'n ddrwg gennym ni os ydi hyn wedi rhoi'r argraff anghywir am ein hymrwymiad.  Yn syml, roedden ni’n pryderu y gallai geiriad y canllawiau drafft wedi arwain at fethu bwrw ymlaen â Wylfa Newydd os oedd unrhyw effaith ar yr iaith Gymraeg, mewn unrhyw ardal, hyd yn oed am gyfnod byr, heb ystyried y budd diamheuol yn y tymor hir.  Fe wnawn ni’n well wrth geisio egluro hyn yn gliriach wrth i ni geisio datrys y mater hwn.

 Allwn ni ddim honni na fydd yna effeithiau i'w rheoli yn ystod y cyfnod adeiladu, gan fod pob prosiect adeiladu mawr ledled y byd angen dod â phobl o'r tu allan i'w cyflawni.  Dyma pam rydyn ni’n gweithio'n galed, nid yn unig ar ein cynlluniau tymor hir i feithrin yr iaith, ond hefyd ar ffyrdd o ddelio ag unrhyw effeithiau dros dro.   Nid ydi hynny’n gyfrinach - rydyn ni'n gwbl onest am y peth - yn wir, dewch i’n digwyddiadau ymgynghori y mis hwn a’r mis nesaf, lle gallwch chi weld cynlluniau wedi eu diweddaru, a siarad gyda'n timau (yn Gymraeg neu’n Saesneg) am faterion iaith, a phob agwedd arall ar brosiect Wylfa Newydd.

Duncan Hawthorne 
Prif Weithredwr, Pŵer Niwclear Horizon

- DIWEDD -

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion:

 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth hirdymor o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
 • Gellir gweld deunydd yr ymgynghoriad ar wefan Horizon yn www.horizonnuclearpower.com/ymgynghoriad o ddydd Mercher 31 Awst. Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ddydd Mawrth 25 Hydref.
 •  Gall pobl fynychu un o’r sesiynau galw heibio yn y caban ymgynghori ym maes parcio'r Douglas Inn yn Nhregele. Bydd y rhain yn cael eu cynnal ar 14, 20, 21, a 23 Medi ac 11, 12, 14, 18, 19 a 21 Hydref rhwng 11am a 2pm.
 • Bydd Horizon hefyd yn cynnal digwyddiadau dros dro (pop-up) ar gyfer pobl sydd am ofyn cwestiynau i Horizon am y Prosiect. Bydd y rhain yn cael eu cynnal yn y lleoliadau canlynol rhwng 12pm a 2pm:
 
 • Dydd Iau 15 Medi: Caffi Siop Mechell, Llanfechell
 • Dydd Llun 26 Medi: Canolfan Hamdden Caergybi, Kingsland, Caergybi
 • Dydd Mercher 28 Medi: Canolfan Siopa Deiniol, Bangor
 • Dydd Iau 6 Hydref: Canolfan Hamdden Plas Arthur, Penrallt, Llangefni

 

Mae pobl ledled Gogledd Cymru yn cael gwahoddiad i roi eu barn am y cynigion diweddaraf ar gyfer prosiect gorsaf bŵer niwclear Wylfa Newydd.

Mae ail gam yr ymgynghoriad ar y safle arfaethedig ar arfordir gogleddol Ynys Môn yn dechrau heddiw, 31 Awst, ac yn dod i ben ar 25 Hydref. Dyma’r ymgynghoriad mawr olaf sydd wedi’i drefnu cyn y bydd Pŵer Niwclear Horizon yn cyflwyno ei gais am Orchymyn Caniatâd Datblygu yn 2017.  Mae’n rhoi cyfle i bobl ddweud eu dweud am y cynlluniau sydd wedi’u diweddaru ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd a’i seilwaith ategol cyn y cwblheir y cynigion terfynol.

Bydd pobl leol yn gallu ymweld â 15 arddangosfa gyhoeddus mewn lleoliadau gwahanol yn Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy i weld y cynlluniau a rhoi eu hadborth. Byddant hefyd yn cael y cyfle i fynychu deg sesiwn ‘galw heibio’ yn ystod yr wythnos yn y ”caban ymgynghori”, ym maes parcio'r Douglas Inn yn Nhregele, lle gallant drafod y cynigion ag aelodau Tîm Horizon. I’r rheini na allant fynychu dim o’r digwyddiadau, mae’r holl ddogfennau ymgynghori ar gael ar wefan ymgynghori bwrpasol Horizon, www.horizonnuclearpower.com/ymgynghoriad ynghyd â chyfleoedd i roi sylwadau.

Mae Horizon yn awyddus i gael adborth am y Prosiect yn gyffredinol, ond hefyd ar nifer o bynciau penodol, gan gynnwys llety dros dro ar gyfer y gweithwyr adeiladu, strategaethau ar gyfer creu swyddi a datblygu sgiliau, cynlluniau ar gyfer cyfleuster parcio a theithio, a'r agwedd at ddiogelu a hyrwyddo’r Gymraeg.

Dywedodd Duncan Hawthorne, Prif Weithredwr Horizon: “Mae adeiladu gorsaf ynni niwclear newydd yn gofyn am nifer enfawr o gymeradwyaethau a chaniatadau technegol, ond mae hefyd yn ofynnol cael trwydded gymdeithasol i weithredu. Rydw i’n credu bod gan Wylfa Newydd y potensial i newid bywydau er gwell ar draws Ynys Môn a dod â buddsoddiad a chyfleoedd mawr i gymunedau ac unigolion ar draws Gogledd Cymru a thu hwnt - dyna pam yr ydym am gael barn pobl am ein cynigion diwygiedig.

“Drwy gymryd rhan yn ein hail gam ymgynghori, gallwch weld ein cynlluniau diweddaraf a’n helpu i lunio dyfodol Wylfa Newydd. Dyma gam cyffrous i'r prosiect, ac rydw i a'r tîm yn edrych ymlaen at gael cwrdd â chi yn ein digwyddiadau arddangos.”

Bydd llawer o wybodaeth amrywiol am gynigion Horizon i’w gweld mewn cyfres o arddangosfeydd cyhoeddus. Dyma ddyddiadau, lleoliadau ac amseroedd y digwyddiadau hyn:

Arddangosfeydd cyhoeddus
Dydd Mawrth 6 Medi 1pm – 7pm Clwb Cymdeithasol a Chwaraeon Wylfa, Bae Cemaes
Dydd Mercher 7 Medi 1pm - 7pm Neuadd Bentref Cemaes, Cemaes
Dydd Gwener 9 Medi 1pm - 7pm Maes parcio’r Douglas Inn, Tregele
Dydd Sadwrn 10 Medi 10am - 1pm Neuadd Goffa Amlwch, Amlwch
Dydd Mawrth 13 Medi 1pm - 7pm Neuadd Bentref Llanfachraeth, Llanfachraeth
Dydd Gwener 16 Medi 1pm - 7pm Griffith Reade Coffee House, Caergybi
Dydd Sadwrn 17 Medi 10am - 1pm Neuadd y Dref Llangefni, Llangefni
Dydd Llun 26 Medi 1pm - 7pm Canolfan Gymuned Rhosybol, Rhosybol
Dydd Mawrth 27 Medi 1pm - 7pm Canolfan Ucheldre, Caergybi
Dydd Iau 29 Medi 1pm - 7pm Gwesty’r Celt, Caernarfon,
Dydd Sadwrn 1 Hydref 10am - 1pm Canolfan Hamdden Glaslyn, Porthmadog
Dydd Llun 3 Hydref 1pm - 7pm Gwesty The Valley Anglesey, Y Fali
Dydd Sadwrn 8 Hydref 10am - 1pm Neuadd y Penrhyn, Bangor
Dydd Llun 10 Hydref 1pm - 7pm Canolfan Gymuned Thomas Telford, Porthaethwy
Dydd Iau 13 Hydref 1pm - 7pm Eglwys y Santes Fair, Conwy

Am ragor o wybodaeth am gynlluniau Horizon i adeiladu Wylfa Newydd, a’i ymgynghoriad sydd ar ddod, ewch i: www.horizonnuclearpower.com/ymgynghoriad

- DIWEDD -

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion:

• Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.

• Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth hirdymor o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.

• Gellir gweld deunydd yr ymgynghoriad ar wefan Horizon yn www.horizonnuclearpower.com/ymgynghoriad o ddydd Mercher 31 Awst. Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ddydd Mawrth 25 Hydref.

• Gall pobl fynychu un o’r sesiynau galw heibio yn y caban ymgynghori ym maes parcio'r Douglas Inn yn Nhregele. Bydd y rhain yn cael eu cynnal ar 14, 20, 21, a 23 Medi ac 11, 12, 14, 18, 19 a 21 Hydref rhwng 11am a 2pm.

• Bydd Horizon hefyd yn cynnal digwyddiadau dros dro (pop-up) ar gyfer pobl sydd am ofyn cwestiynau i Horizon am y Prosiect. Bydd y rhain yn cael eu cynnal yn y lleoliadau canlynol rhwng 12pm a 2pm:

o Dydd Iau 15 Medi: Caffi Siop Mechell, Llanfechell
o Dydd Llun 26 Medi: Canolfan Hamdden Caergybi, Kingsland, Caergybi
o Dydd Mercher 28 Medi: Canolfan Siopa Deiniol, Bangor
o Dydd Iau 6 Hydref: Canolfan Hamdden Plas Arthur, Penrallt, Llangefni

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn dathlu’r garreg filltir ddiweddaraf ym Mhrosiect Wylfa Newydd yn sgil cwblhau’r estyniad gwerth £1.4 miliwn i swyddfa’r safle.

Heddiw (dydd Iau 2 Awst) agorwyd swyddfa Horizon ar ei newydd wedd gan Ieuan Williams, Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn, ac mae wedi'i dylunio i ddarparu lle i dîm Wylfa Newydd sy’n tyfu’n gyflym.

Mae’r buddsoddiad hwn wedi treblu maint safle Horizon ar Ynys Môn ac wedi rhoi lle angenrheidiol i’r gweithlu lleol sy’n tyfu o hyd. Mae’r swyddfa nawr yn cynnwys gofod desg, ystafelloedd cyfarfod a chyfleusterau lles a chynadledda i dros 100 o weithwyr Horizon sydd ar y safle – yn ogystal â seilwaith TG, dodrefn ac ystafelloedd i gynefino a hyfforddi dros 100 o gontractwyr sy’n gweithio ar y safle bob dydd.

Daeth gwesteion o bob cwr o Ynys Môn i’r digwyddiad agoriadol, a chawsant daith dywys o’r swyddfa newydd, trosolwg o’r cynnydd sydd wedi’i wneud hyd yn hyn ac eglurhad o’r cynlluniau sydd i ddod ar gyfer y safle.
Mae tîm Wylfa Newydd yn canolbwyntio ar ddau brif beth: paratoi safle’r orsaf bŵer ar gyfer y gwaith adeiladu, a datblygu’r gweithlu a'r cynlluniau ar gyfer gweithredu yn y dyfodol.

Dywedodd Charlie Tasker, Cyfarwyddwr Datblygu’r Safle yn Horizon: “Mae cwblhau swyddfa safle Wylfa Newydd yn gam arall pwysig ymlaen i ni. Dyma ganolbwynt ein gweithgaredd ar Ynys Môn ac mae cael gofod modern, addas i’r diben ar gyfer ein tîm sy’n tyfu o hyd yn hollbwysig. Mae hyn hefyd yn golygu ein bod yn barod ar gyfer twf parhaus tîm Horizon ac mae’n rhoi lle i ni hyfforddi a chynefino llawer o bobl sy’n gweithio ledled y prosiect Wylfa Newydd ar ein rhan.

Dywedodd y Cynghorydd Ieuan Williams, Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn: “Rydw i’n falch o weld y swyddfa newydd wedi’i chwblhau, oherwydd bydd y tîm yn gallu gwella a datblygu’r gweithlu sy’n tyfu ar y safle. Mae swyddfa’r safle newydd yn un o’r cerrig milltir niferus a fydd yn rhan o’r prosiect ac rwy’n falch o weld un o brosiectau mawr Cymru yn cymryd cam cadarnhaol yn ei flaen. ”
Ychwanegodd Sasha Davies, Pennaeth Datblygu Strategol Cymru, Horizon: “Bydd ein swyddfa yn brysur iawn yn ystod yr wythnosau nesaf wrth i ni lansio ail gam ein hymgynghoriad cyn ymgeisio ar 31 Awst. “Mae’r gwaith o gwblhau’r cyfleuster newydd wedi’i amseru’n dda i gyd-fynd â’r cam nesaf, pwysig hwn yn ein Prosiect.”

Am ragor o wybodaeth am gynlluniau Horizon i adeiladu Wylfa Newydd, gan gynnwys ei ymgynghoriad nesaf, ewch i: www.horizonnuclearpower.com/ymgynghoriad..

-DIWEDD-

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion:

• Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.

• Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.

• Bydd cam nesaf ein hymgynghoriad â’r gymuned yn cael ei lansio ar 31 Awst ac yn cael ei gynnal tan 25 Hydref. Mae rhagor o wybodaeth ynghylch yr ymgynghoriad, gan gynnwys dyddiadau a lleoliadau ar gyfer digwyddiadau, yn www.horizonnuclearpower.com/consultation.

 

 

 

 

 

Heddiw (11 Awst), mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi nawdd o £2,000 i’r Ŵyl Bwyd Môr Menai boblogaidd ar Ynys Môn.

Mae Gŵyl Fwyd MôrMenai, a gynhelir am ddim ar ddydd Sadwrn 20 Awst ym Mhorthaethwy, yn dathlu treftadaeth arfordirol Ynys Môn, a’r doreth o fwyd môr lleol sydd ar gael o amgylch yr ynys. Mae’r sioe yn cynnwys arddangosiadau coginio, marchnad cynnyrch ac adloniant i’r hen a’r ifanc - yn ogystal â digon o bethau i’w bwyta. Mae’n ŵyl fwyd allweddol yng nghalendr digwyddiadau bwyd gogledd Cymru.
 
Cafodd Gŵyl Fwyd Môr Menai, a gynhaliwyd am y tro cyntaf ym mis Awst 2013, ei sefydlu gan grŵp o drigolion a busnesau ym Mhorthaethwy er mwyn hyrwyddo'r diwydiant pysgota lleol. Ers hynny mae’r Ŵyl Fwy Môr wedi mynd o nerth i nerth, ac yn denu dros 10,000 o ymwelwyr yn rheolaidd.
 
Bydd nawdd Horizon yn cefnogi Gŵyl Fwyd Môr Menai am flwyddyn arall, a bydd aelodau o’r tîm yno i dynnu sylw at ymgynghoriad nesaf y cwmni ar y cynigion diweddaraf ar gyfer Wylfa Newydd, sy'n cael ei lansio ddydd Mercher 31 Awst.
 
Dywedodd Greg Evans, Cyfarwyddwr Diogelwch a Chynhyrchu Horizon: “Mae Gŵyl Bwyd Môr Menai yn ddigwyddiad pwysig yng nghalendr coginio Ynys Môn, ac yn ffordd o ddathlu’r cyfoeth o fwyd môr sydd ar gael yn y môr yma, yn ogystal â bywyd yr ynys ei hun hefyd. Mae’n bleser gennym gefnogi’r Ŵyl Fwyd Môr a chydnabod pa mor bwysig yw hi i’r gymuned leol a’r busnesau ledled Ynys Môn. Byddwn ni yno hefyd eleni i ateb eich cwestiynau am Wylfa Newydd a’n hymgynghoriad cyhoeddus nesaf, felly galwch heibio i gwrdd â’r tîm.”
 
Dywedodd David Evans, Cadeirydd Pwyllgor Gŵyl Bwyd Môr Menai: “Rydym yn hynod ddiolchgar i Horizon am ei gyfraniad a’i gefnogaeth. Mae Wylfa Newydd yn ddatblygiad sylweddol yma ar Ynys Môn, ac mae'n galonogol iawn gweld bod Horizon yn rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymuned leol. 
 
“Fel digwyddiad cymunedol dielw, rydym yn dibynnu'n llwyr ar nawdd a rhoddion i dalu ein costau a gwneud yn siŵr y gallwn barhau i gynnal yr Ŵyl flwyddyn ar ôl blwyddyn. Heb haelioni ein noddwyr a'n tîm arbennig o wirfoddolwyr, ni fyddai modd i ni gynnal y digwyddiad.” 
 
Mae cynllun Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd Horizon yn darparu cyllid i elusennau, prosiectau a grwpiau lleol. Cyfrannodd y cwmni datblygu gorsaf bŵer arfaethedig dros £100,000 o gyllid eleni, gan sicrhau budd i tua 60 o achosion da.  Gallwch gael rhagor o wybodaeth am gymorth cymunedol Horizon, a sut mae gwneud cais am gyllid yn: http://www.horizonnuclearpower.com/cefnogir-gymuned.
 
Am ragor o wybodaeth am gynlluniau Horizon i adeiladu Wylfa Newydd, gan gynnwys ei ymgynghoriad nesaf, ewch i: www.horizonnuclearpower.com/ymgynghoriad.
 
Gall pobl leol gyfarfod â thîm Horizon hefyd yn y Gymhorthfa Agored nesaf ar ddydd Llun 15 Awst yn Neuadd Bentref Cemaes. Bydd y tîm ar gael rhwng 1pm a 7pm.
 
-DIWEDD-
 
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth hirdymor o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi heddiw y bydd yn darparu gwerth £1m o gyllid ar gyfer Grŵp Llandrillo Menai.

Bydd y cyllid yn helpu i hwyluso’r gwaith o ddylunio, adeiladu a seilwaith cysylltiedig Canolfan Beirianneg fodern, newydd a phwrpasol wrth ymyl y Ganolfan Ynni bresennol yn ei gampws yn Llangefni ar Ynys Môn.

Daw’r cyhoeddiad ar ôl i Lywodraeth Cymru addo £5m yn 2015 ar gyfer ‘Canolfan Rhagoriaeth Peirianneg’ gwerth £10m yng Ngholeg Menai. Bydd hyn yn golygu bod y Coleg yn cael ei ddatblygu i gefnogi Rhaglen Ynys Ynni Cyngor Sir Ynys Môn a’i phrif flaenoriaeth sef datblygu sylfaen gadarn o sgiliau’n lleol er mwyn manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd cyflogaeth a ddaw o ganlyniad i Wylfa Newydd.

Bydd Horizon hefyd yn darparu cyngor a chefnogaeth dechnegol i Goleg Menai, oherwydd bydd y cyfleuster yn darparu hyfforddiant technegol i brentisiaid Horizon. I ddechrau bydd carfan gyntaf Horizon o brentisiaid a fydd yn ymuno â’r cwmni fis Medi yma yn dechrau eu hyfforddiant technegol yn y cyfleusterau sydd eisoes yng Nghampws Coleg Menai ym Mangor, a byddan nhw’n symud i Langefni pan fydd y cyfleuster newydd wedi cael ei gwblhau.

Dywedodd Duncan Hawthorne, Prif Swyddog Gweithredol Horizon: “Dwi wrth fy modd fy mod yn cael cyhoeddi’r cyllid hollbwysig hwn i Grŵp Llandrillo Menai. Bydd adeiladu’r cyfleuster hollol fodern hwn yn Llangefni yn ganolog i’r hyfforddiant byddwn ni’n ei ddarparu i bobl leol, gan roi sgiliau o’r radd flaenaf iddyn nhw - sgiliau byddwn ni eu hangen. Mae’r cyhoeddiad hwn yn tanlinellu ein hymrwymiad i ddatblygu cyfleoedd lleol ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd, a dyma’r cyntaf o nifer o fentrau a fydd yn dilyn wrth i’n cynlluniau ddatblygu dros y misoedd a’r blynyddoedd nesaf.”

Mae’r buddsoddiad yn adeiladu ar berthynas hir rhwng Horizon a Grŵp Llandrillo Menai, sydd wedi arwain at hwyluso Canolfan Hyfforddiant Offer Trwm, uwchraddio sgiliau staff y Grŵp mewn materion niwclear, cyllid sylweddol ar gyfer cynllun prentisiaethau Cwmni Prentis Menai dros nifer o flynyddoedd a chynllun prentisiaethau Horizon ei hun yn ddiweddar.

Ar y cyd â Llywodraeth Cymru, y Rhaglen Ynys Ynni a’r Grŵp yn ehangach, bydd cyfraniad Horizon yn sicrhau bod pobl ifanc o bob cwr o ogledd Cymru yn cael cyfle i hyfforddi mewn amgylchedd hollol fodern gan eu galluogi i baratoi ar gyfer gyrfa yn Wylfa Newydd gyda Horizon.

“Rydyn ni’n croesawu buddsoddiad hael Horizon yn ein hadnoddau newydd” meddai Prif Weithredwr Grŵp Llandrillo Menai, Glyn Jones. “Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda Pŵer Niwclear Horizon a phartneriaid eraill i geisio sicrhau bod cynifer â phosibl o bobl ifanc yn ennill y sgiliau o’r radd flaenaf sydd eu hangen i weithio yn Wylfa Newydd. Mae\'r buddsoddiad yn cefnogi’r gwaith parhaus hwn ac mae’n brawf o hyder Horizon yn y gwaith rydyn ni’n ei wneud.”

Dywedodd y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James: “Rwy’n croesawu buddsoddiad Horizon yn y ganolfan peirianneg newydd yng Ngholeg Menai, ac yn edrych ymlaen at weld y Coleg yn gweithio’n agos gyda Horizon i ddatblygu cyfleusterau a fydd yn gallu darparu hyfforddiant o ansawdd uchel i bobl leol ar Ynys Môn.”

Mae Horizon wedi bod yn gweithio i ymgysylltu â’r sector addysg yn enwedig dros y ddwy flynedd diwethaf, er mwyn hybu\'r diddordeb mewn pynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) mewn ysgolion ar draws Ynys Môn a Gwynedd.

“Yn ogystal â lansio ein cynllun prentisiaethau, rydyn ni hefyd wedi lansio Cynllun Horizon i Raddedigion sydd eisoes wedi llwyddo i ddenu ymgeiswyr o ogledd Cymru” meddai Sasha Davies, Pennaeth Datblygu Strategol Horizon. “Mae ein perthynas â Phrifysgol Bangor yn dal i dyfu, ac rydyn ni’n gweld bod ein hymgysylltiad cyffredinol ar bob lefel o\'r sector addysg yn hanfodol i sicrhau ein bod yn gallu manteisio i’r eithaf ar ein talent lleol, a thyfu ein gweithlu i’r dyfodol yn lleol.”

- DIWEDD -


I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion am Horizon:

• Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.

• Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i\'r rhanbarth.

 

 

 

 


 

 

Gall ymweliad â phabell Horizon yn Sioe Môn eleni arwain at daith rolyrcostyr wefreiddiol ar ffurf realiti rhithiol o amgylch gorsaf bŵer niwclear Wylfa Newydd, fel rhan o gêm newydd sy’n cael ei datgelu am y tro cyntaf.

Hefyd mae’r daith realiti rhithiol yn rhoi cyfle i chwaraewyr gystadlu yn erbyn ei gilydd a chasglu tocynnau gwobr wrth i'r rolyrcostyr eu chwyrlio o amgylch ail-gread 3D realistig o’r orsaf bŵer.

Bydd tîm Horizon wrth law eto ar stondin B1 - gerllaw prif gylch neidio’r sioe - a bydd yn arddangos amrywiaeth o weithgareddau rhyngweithiol, gemau a nwyddau am ddim ar gyfer y teulu cyfan. Mae’r rhain yn cynnwys heriau gwyddoniaeth ac adeiladu a bydd Oscar y Robot yn ymuno â thîm Horizon unwaith eto, i gyfarfod a chyfarch ymwelwyr.

Yn ychwanegol at y gweithgareddau hwyliog fydd yn cael eu cynnig, bydd Horizon hefyd yn gallu ateb cwestiynau am Brosiect Wylfa Newydd, gan gynnwys edrych ymlaen at ail gam yr ymgynghori cyn-ymgeisio sy’n cael ei gynnal rhwng 31 Awst a 25 Hydref. Mae’r ail gam ffurfiol hwn o’r ymgynghoriad yn gyfle arall i bobl leol weld cynigion diweddaraf Horizon - a lleisio eu barn ar beth sydd bwysicaf iddynt hwy.

Dywedodd Greg Evans, Cyfarwyddwr Diogelwch a Chynhyrchu yn Pŵer Niwclear Horizon: “Mae wedi bod yn flwyddyn fawr arall i Horizon wrth i’n Prosiect ni barhau i ennill momentwm. Rydyn ni wedi creu mwy o swyddi lleol - gan gynnwys 10 prentis sy’n ymuno â ni ym mis Medi - rydyn ni’n ehangu ein swyddfa ar yr ynys ac rydyn ni’n parhau i sicrhau bod cwmnïau lleol yn cael cyfleoedd i weithio gyda ni.

“Rydyn ni bob amser yn edrych ymlaen at gefnogi Sioe Môn bob blwyddyn oherwydd dyma’n cyfle ni i ddangos faint o gynnydd rydyn ni’n ei wneud gyda’r Prosiect drwy gyfrwng amrywiaeth o weithgareddau hwyliog. Pa well ffordd o ddysgu am orsaf bŵer newydd ar gyfer Ynys Môn na thrwy fynd ar daith rolyrcostyr rithiol o’i hamgylch?”

Dyma’r seithfed blwyddyn i Horizon fod yn bresennol yn Sioe Môn a nawr mae ran o’r ffordd drwy gytundeb nawdd tair blynedd gwerth £15,000. Nod cefnogaeth ariannol Horizon yw helpu Cymdeithas Amaethyddol Môn i wella ei chyfleusterau ar Faes y Sioe yng Ngwalchmai, yn ogystal â chefnogi digwyddiadau cymunedol ac amaethyddol eraill a gynhelir gan y Gymdeithas ledled yr ynys.

I gael mwy o wybodaeth am gynlluniau Horizon i adeiladu Wylfa Newydd, ewch i www.horizonnuclearpower.com.

- DIWEDD –

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Claire Loveday – 07717 300379 neu claire.loveday@horizonnuclearpower.com  

Nodiadau i olygyddion:

• Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.

• Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth hirdymor o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.

 

Cafodd grŵp o fyfyrwyr ysgol o flynyddoedd 11 a 12 ar Ynys Môn flas ar fyd gwaith yn Wylfa Newydd yr wythnos ddiwethaf fel rhan o Wythnos Gwybodaeth am Waith gyntaf Horizon.

Cynhaliwyd y rhaglen yng Nghanolfan Ynni Coleg Menai yn Llangefni a chafodd y myfyrwyr gyfarfod aelodau tîm Horizon, a ddarparodd gyfres o weithgareddau ar eu cyfer. Roedd y rhain yn rhoi sylw i bopeth o sut mae adeiladu generadur i gyngor a thechnegau ar gyfer mynd i gyfweliadau. Hefyd fe wnaethant gymryd rhan mewn ymweliad safle i gael gwybod mwy am ddyfodol cynhyrchu ynni ar Ynys Môn a’r cyfleoedd sylweddol y bydd Wylfa Newydd yn eu creu.

Dywedodd Claire Burgess, Cydlynydd Rhaglen Addysg Horizon: “Mae Prosiect Wylfa Newydd yn anhygoel o amrywiol a bydd arnom angen amrywiaeth o bobl fedrus i’n helpu ni i gynllunio ar gyfer yr orsaf bŵer arfaethedig, ei hadeiladu a’i gweithredu. Ein rôl ni yw helpu pobl i ddeall y cyfleoedd y bydd yn eu cynnig ac mae digwyddiadau fel ein Hwythnos Gwybodaeth Am Waith yn helpu pobl ifanc lleol i fynd dan groen y Prosiect. Roeddem wrth ein bodd gyda pha mor ddisglair oedd y myfyrwyr drwy gydol yr wythnos. Fe wnaethon nhw eu taflu eu hunain i mewn i’r heriau a’r tasgau wnaethon ni eu gosod iddyn nhw ac rydw i’n gobeithio eu bod nhw wedi mwynhau cymaint â ni.”

Yn ogystal â helpu’r myfyrwyr i ddeall y Prosiect yn llawnach, roedd yr wythnos hefyd o gymorth i'r disgyblion fagu hyder, gan roi cyfle iddynt fireinio eu sgiliau cyflwyno a chydweithio mewn tîm i ddatrys problemau.

Dywedodd Luke Williams, sy’n ymuno â Horizon ym mis Medi fel prentis: “Mae digwyddiadau fel yr Wythnos Gwybodaeth Am Waith yn amhrisiadwy i’r rhai ohonom ni sydd eisiau astudio’r cyfleoedd y bydd Wylfa Newydd yn eu cynnig. Hefyd maen nhw’n helpu i ddod â’r Prosiect yn fyw a chyffroi pobl am y diwydiant ynni ehangach - sydd â photensial enfawr i bobl fel fi ledled Ynys Môn a Gogledd Cymru. Rydw i’n edrych ymlaen at rannu fy mhrofiadau fy hun o’r Prosiect gyda myfyrwyr ysgol yn y dyfodol ac fe fyddwn i bob amser yn annog pobl ifanc i gymryd rhan mewn cyfleoedd fel hyn pan maen nhw’n codi.”

I gael rhagor o wybodaeth am Wylfa Newydd a’r cyfleoedd a ddaw yn ei sgil, ewch i www.horizonnuclearpower.com, ffoniwch y llinell wybodaeth am ddim ar 0800 954 9516, neu anfonwch e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.

- DIWEDD -

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Claire Loveday – 07717 300379 neu claire.loveday@horizonnuclearpower.com  

Nodiadau i olygyddion:

• Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.

• Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth hirdymor o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi rhoi mwy na £4,000 i Chwilio ac Achub Môn er mwyn i aelodau gwirfoddol gael hyfforddiant hanfodol i helpu i achub bywydau ledled Ynys Môn.

Derbyniodd Chwilio ac Achub Môn yr arian ar ôl gwneud cais i gynllun Horizon ar gyfer Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd, sy’n rhoi cymorth ariannol i elusennau, prosiectau a grwpiau lleol. Mae Horizon wedi rhoi mwy nag £80,000 tuag at 65 o achosion da dros y 12 mis diwethaf, yn cynnwys y rhodd yma.

Yn y gorffennol, defnyddiwyd timau o Eryri – ac weithiau o\'r tu hwnt – i helpu i achub oherwydd nad oedd gan Ynys Môn ei dîm ymateb arbenigol ei hun. Sefydlwyd Chwilio ac Achub Môn yn 2015, ac mae’n rhoi gwasanaeth brys hanfodol ar dir isel yn Ynys Môn gan wasanaethu’r ynys yn benodol. Gall y tîm gefnogi\'r gwasanaethau achub a chwilio sy’n bodoli eisoes ar Ynys Môn a’r tir mawr – gan gynnwys yr heddlu, gwylwyr y glannau a’r timau achub mynydd – a hynny drwy ddarparu gwirfoddolwyr arbenigol i chwilio ar dir.

Mae 12 aelod yn y tîm ar hyn o bryd ond mae’r sefydliad gwirfoddol yn gobeithio tyfu i fod yn fwy na dwywaith ei faint er mwyn gallu cynnal gwasanaeth cynhwysfawr 24 awr ar gyfer Ynys Môn. Bydd yr holl wirfoddolwyr presennol yn elwa ar arian Horizon wrth iddynt gael cyrsiau hyfforddiant arbenigol a fydd maes o law yn galluogi iddynt hwythau hyfforddi recriwtiaid newydd.

Dywedodd Kate Walker-Springett o Chwilio ac Achub Môn: “Rydyn ni’n hynod falch o gael yr arian yma gan Horizon ac ni allwn ddiolch digon iddyn nhw am eu cefnogaeth. Dim ond ers rhai misoedd y mae ein sefydliad gwirfoddol yn rhedeg ac rydyn ni wedi recriwtio 12 o wirfoddolwyr yn barod felly bydd yr arian yn ein helpu i hyfforddi mwy o recriwtiaid ein hunain yn y dyfodol. Ein gobaith ydi bod yn weithredol yn 2017.

“Bydd ein sefydliad yn rhoi cefnogaeth bwysig ar yr ynys i Gymdeithas Achub Mynydd Gogledd Cymru, Sefydliad Achub Mynydd Dyffryn Ogwen a’r heddlu, gyda gwirfoddolwyr sydd â’r offer a’r hyfforddiant cywir i achub ar dir isel, fel achub pobl sydd ar goll neu bobl sydd mewn perygl o niwed.”
Ychwanegodd Helen Grundy, Rheolwr Cynaliadwyedd Corfforaethol Pŵer Niwclear Horizon: “Fel tîm sy’n gweithio i achub bywydau a dod o hyd i bobl sydd ar goll, rydyn ni’n andros o falch o gynnig cymorth gan Horizon i Chwilio ac Achub Môn. Bydd eu gwasanaeth brys newydd yn lleihau\'r baich ar dimau chwilio ac achub cyfagos gan y bydd y tîm wedi’i leoli ar Ynys Môn.  Dymunwn y gorau iddyn nhw wrth hyfforddi a denu recriwtiaid gwerthfawr newydd.”

Mae Chwilio ac Achub Môn yn chwilio am fwy o wirfoddolwyr i ymuno â’i dîm ac i lenwi amrywiaeth eang o rolau, gan gynnwys rolau cefnogol. Dylai rhai sydd â diddordeb mewn cael cymwysterau newydd, cyfarfod â phobl newydd a gwirfoddoli, fynd ar dudalen Facebook Chwilio ac Achub Môn www.facebook.com/monsearchandrescue i gael gwybod sut i wneud cais.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Horizon wedi cefnogi amrywiaeth o sefydliadau lleol gan gynnwys Siop Mechell, Grŵp Sgowtiaid 1af Porthaethwy, Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Eryri, Neuadd Gymunedol a Chyn-filwyr Benllech, Canolfan Gymunedol Gwelfor, Canolfan Geidiaid Ynys Môn, Banc Bwyd Ynys Môn, Ymddiriedolaeth Adareg Prydain a Thafarn yr Iorwerth Arms.

Cewch wybod rhagor am gymorth cymunedol Horizon, a sut i wneud cais am arian ar y wefan: www.horizonnuclearpower.com/cefnogir-gymuned.

- DIWEDD -

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com 

Nodiadau i olygyddion:

• Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
• Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth hirdymor o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i\'r rhanbarth.

Bydd trigolion Gogledd Cymru yn cael cyfle cyn bo hir i weld y cynlluniau diweddaraf ar gyfer gorsaf bŵer niwclear arfaethedig Wylfa Newydd, pan gaiff ail gam ymgynghoriad ei lansio ddiwedd mis Awst cyn gwneud cais.

 
Cynhelir ail gam ymgynghoriad ffurfiol Pŵer Niwclear Horizon rhwng 31 Awst a 25 Hydref i roi cyfle i bobl weld ei gynigion diwygiedig ac i ddweud eu dweud am yr hyn sydd o bwys iddyn nhw.
 
Dangosir amrywiaeth eang o wybodaeth am gynigion Horizon mewn cyfres o arddangosfeydd ledled Ynys Môn a Gogledd Cymru. Bydd aelodau o’r tîm yno i drafod y Prosiect ac i ateb unrhyw gwestiynau. Bydd hysbysebion yn cynnwys dyddiadau a lleoliadau’r holl ddigwyddiadau yn ymddangos yn y cyfryngau lleol o ddydd Mercher 27 Gorffennaf ymlaen.
 
Bydd y Prosiect i adeiladu gorsaf bŵer niwclear newydd yn Ynys Môn yn dod â buddsoddiad sylweddol i’r ynys ac i ranbarth gogledd Cymru yn ehangach,ac yn helpu i sicrhau ei dyfodol economaidd yn y tymor hir. Yn ogystal â datblygu Wylfa Newydd, mae angen cyfleusterau eraill ar Horizon yn Ynys Môn er mwyn sicrhau ei fod yn gallu adeiladu a gweithredu'r orsaf bŵer yn ddiogel ac yn effeithlon.
 
Dywedodd Carl Devlin, Cyfarwyddwr Rhaglen yn Horizon: “Rydym wedi ystyried yr holl adborth a gawsom hyd yma i’n helpu i berffeithio ein cynigion diweddaraf. Dyma'r ymgynghoriad olaf a drefnwyd ar y Prosiect yn ei gyfanrwydd cyn inni gyflwyno ein cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu yn 2017, felly mae’n bwysig iawn fod pobl yn cael dweud eu dweud ar y pethau sydd o bwys iddyn nhw.
 
“Rydym wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o gyfleoedd ar Ynys Môn fel rhan o Brosiect Wylfa Newydd, o addysg, hyfforddiant a chyflogaeth, i gontractau i fusnesau lleol a chefnogaeth i'r Gymraeg, ei diwylliant a mentrau cymunedol. Byddwn yn rhannu rhagor o fanylion yn ystod yr ymgynghoriad sydd ar y gweill ac yn dilyn y gwaith a wnaethpwyd eisoes gennym yn lleol."
 
 
 
Bydd tîm Horizon ar gael yn Sioe Ynys Môn eleni eto, ar 9-10 Awst, lle bydd rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad ar gael hefyd. Bydd pabell Horizon yn stondin B1.
 
Bydd rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad ar gael ar wefan Horizon o 31 Awst ymlaen yn: www.horizonnuclearpower.com/consultation.
 

Mae carfan gyntaf o brentisiaid Horizon - sy’n cynrychioli cenhedlaeth nesaf y diwydiant ynni niwclear yn y DU ar Ynys Môn - wedi ymweld â safle Wylfa Newydd am y tro cyntaf.


Cafodd y grŵp o bobl ifanc, sy’n dechrau eu gyrfaoedd gyda Horizon ym mis Medi, ynghyd â’u rhieni eu gwahodd i Wylfa Newydd i gwrdd â’u cydweithwyr newydd a chael rhagor o wybodaeth am y rhaglen hyfforddiant gyffrous byddent yn ymgymeryd.

Roedd Cyfarwyddwr Diogelwch a Chynhyrchu Horizon, Greg Evans, yno i gwrdd â’r prentisiaid ac aeth ati i longyfarch pawb ar gael eu dewis i fod yn brentisiaid cyntaf Horizon. Dywedodd: “Rydych chi ar fin ymuno ag un o'r prosiectau ynni mwyaf o ran maint a mwyaf cyffrous yn Ewrop. Mae gennych chi ddyfodol disglair o’ch blaen ac rwy’n eich annog chi i gyd i fanteisio i’r eithaf ar y cyfle hynod gyffrous yma pan fyddwch chi’n ymuno â ni ym mis Medi”.

Dewiswyd y deg prentis, sy’n dod o Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy, yn dilyn rhaglen ddethol gystadleuol a gynhaliwyd gan Horizon yn gynharach eleni. Mae Cynllun Prentisiaeth Dechnegol Horizon, a lansiwyd mewn partneriaeth â Choleg Menai, yn rhaglen dair blynedd sy’n cynrychioli dechrau ymrwymiad hirdymor Horizon i recriwtio pobl ddawnus, llawn cymhelliant i weithio ar Brosiect Wylfa Newydd.

Croesawyd y prentisiaid i swyddfa safle Wylfa Newydd sydd newydd gael ei hymestyn, ac yno fe wnaethant gwrdd â rhai o’u cydweithwyr yn y dyfodol. Cawsant hefyd eu cyflwyno i Ganolfan Prentisiaid Horizon a ddatblygwyd yn ddiweddar yng Ngholeg Menai, Bangor.

Gan siarad ar ôl y digwyddiad, dywedodd Greg Evans: “Roedd hi’n wych cael cwmni ein prentisiaid newydd am y diwrnod a gallem weld ein bod wedi recriwtio grŵp o bobl ifanc ddawnus ac uchelgeisiol iawn i ymuno â’n tîm. Rydyn ni’n edrych ymlaen yn arw iddyn nhw ddechrau eu gyrfaoedd gyda ni mewn ychydig fisoedd. Nhw fydd y prentisiaid lleol cyntaf o’u math gydag olyniaeth faith yn eu dilyn am flynyddoedd lawer i ddod”.

Ychwanegodd Dr Ian Rees, Cyfarwyddwr Gweithredol Materion Allanol a Datblygu Ynni yng Ngrŵp Llandrillo Menai: “Rydyn ni wrth ein bodd o fod yn gweithio gyda Pŵer Niwclear Horizon yn hyfforddi cenhedlaeth newydd o beirianyddion lleol. Mae Coleg Menai yn arwain gwaith Grŵp Llandrillo Menai gyda Horizon a phartneriaid eraill yr Ynys Ynni. Yn ogystal â chefnogi’r datblygiadau’n gyffredinol, mae diddordeb penodol y coleg yn y gwaith o ddatblygu gweithlu sy’n meddu ar y cymwysterau a’r hyfforddiant priodol. Ein rôl ni yn hyn o beth yw gwneud yn siŵr mai pobl leol yw’r bobl orau ar gyfer swyddi ar Ynys Môn yn y dyfodol”.

“Mae prentisiaid Horizon yn arwydd gwych o’r gwaith sy’n cael ei wneud tuag at gyflenwi Wylfa Newydd,” meddai Sasha Davies, Pennaeth Datblygu Strategol Cymru ar ran Horizon. “Tra’n bod ni’n datblygu ein cynlluniau cyffredinol ar gyfer y prosiect, mae hwn yn brawf bod Pŵer Niwclear Horizon, un o bartneriaid allweddol Rhaglen Ynys Ynni Ynys Môn, yn cyflwyno cyfleoedd o’r radd flaenaf i bobl ifanc leol”.

Mae rhagor o wybodaeth am Gynllun Prentisiaeth Dechnegol Horizon ar gael ar wefan Horizon http://www.horizonnuclearpower.com/cynllun-prentisiaeth-dechnegol
 
– DIWEDD –
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

I gael rhagor o wybodaeth am brentisiaethau’r diwydiant niwclear a chynlluniau sgiliau: Nodiadau i olygyddion am Horizon:
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth hirdymor o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn rhoi cyfle i bobl leol ddod i wybod mwy am Brosiect Wylfa Newydd drwy gynnal ei ddigwyddiad Cymhorthfa Agored nesaf yn Neuadd y Dref Amlwch ddydd Llun 18 Gorffennaf rhwng 2.30pm a 6.30pm.


Cynhelir y Cymorthfeydd Agored bob mis mewn gwahanol lefydd ledled Ynys Môn i roi cyfle i bobl gyfarfod tîm Horizon a chael gwybod mwy am y Prosiect. Mae'r sesiynau yn rhedeg ar ffurf galw heibio, felly nid oes angen trefnu apwyntiad.

Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon: “Mae'r misoedd nesaf yn debyg o fod yn brysur iawn yn Wylfa Newydd. Rydyn ni wedi dechrau ar gam nesaf ein hastudiaethau archeoleg, sy'n dilyn y gwaith a gynhaliwyd yn gynharach eleni. Bydd hyn yn digwydd tua phentir Wylfa a hefyd ar hyd y rhannau newydd arfaethedig o'r A5025 yn y Fali, Llanfachraeth, Llanfaethlu a Chefn Coch. Rydyn ni hefyd wedi dechrau ar yr astudiaethau archwilio’r tir dan y môr ym Mhorth y Pistyll, ac rydyn ni’n gweithio tuag at gwblhau ein hestyniad swyddfa newydd ym mis Awst. Os oes gan unrhyw un gwestiynau neu eisiau rhagor o wybodaeth, mae croeso cynnes i chi alw draw i'n gweld ni yn Amlwch.”

Os na allwch chi ddod i gyfarfod y tîm yn Amlwch, ewch i http://www.horizonnuclearpower.com/hafan, ffoniwch y llinell wybodaeth am ddim ar 0800 954 9516 neu anfonwch e-bost at ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi dechrau ar ei waith ymchwilio manwl i wely’r môr er mwyn cael gwell dealltwriaeth o’r amodau daearegol sy’n bodoli oddi ar y lan ger safle arfaethedig Wylfa Newydd.

Gyda’r arbenigwyr tanforol Fugro Geoservices Ltd, a gyda chefnogaeth tîm geodechnegol Atkins, bydd Horizon yn cynnal yr ymchwil oddi ar y lan gydol Gorffennaf ac Awst i gymryd samplau o wely’r môr a’r morlin.

Bydd dau gwch arbennig, sef llwyfannau drilio arnofiol, yn cael eu lleoli wrth ymyl y traeth ym Mhorth-y-Pistyll, gyferbyn â'r orsaf Magnox bresennol. Dyma lle mae Horizon yn cynnig adeiladu ei strwythur derbyn dŵr oeri, Cyfleuster Dadlwytho Morol (neu MOLF) a morglawdd. Mae'r gwaith hwn yn gam technegol allweddol arall yn natblygiad prosiect Wylfa Newydd a bydd yn caniatáu i Horizon leihau faint o nwyddau a gludir ar y ffordd drwy ddod â llawer o ddeunyddiau swmpus a chydrannau mawr y bydd eu hangen yn ystod y gwaith adeiladu i'r safle ar longau.  Bydd y tîm yn drilio 33 o dyllau turio yn yr ardal hon ac yn symud y cychod rhwng y tyllau yn ôl yr angen.

Mae’r gwaith yn debyg i'r archwiliadau tir y mae Horizon wedi’u cwblhau ar y tir mewn blynyddoedd diweddar ac mae’n golygu drilio samplau craidd o wely’r môr i'w dadansoddi. Bydd y tîm hefyd yn cymryd samplau ar y tir ym Mhorth-y-Pistyll, ger safle presennol Magnox Wylfa.

Dywedodd Charlie Tasker, Cyfarwyddwr Datblygu’r Safle ar gyfer Pŵer Niwclear Horizon: “Er y byddwn yn gweithio 24 awr y dydd, byddwn yn sicrhau na fydd y gwaith yn achosi unrhyw anhwylustod i bobl leol na thwristiaid drwy gadw'r goleuadau a'r sŵn cyn ised â phosibl. Hefyd, byddwn yn sicrhau y byddwn bob amser dros 800 metr i ffwrdd oddi wrth warchodfa natur Bae Cemlyn.

“Ein prif flaenoriaeth fydd gwneud y gwaith yn ddiogel, a bydd angen inni barchu’r tywydd a fydd yn gyfnewidiol. Newydd gychwyn y mae’r gwaith a bydd yn parhau tan oddeutu diwedd Awst.”

Mae rhagor o wybodaeth am gynigion Horizon ar gyfer Wylfa Newydd ar gael yn: www.horizonnuclearpower.com/hafan.

-DIWEDD-

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Richard Foxhall ar 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion

• Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.

• Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth hirdymor o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.

 

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn gwahodd unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am Brosiect Wylfa Newydd i alw draw yn y Gymhorthfa Agored nesaf, a gynhelir ddydd Llun, 20 Mehefin yng Ngwesty'r Bull, Llangefni.

Cynhelir y Gymhorthfa Agored rhwng 2.30pm a 6.30pm ac mae’n rhoi'r cyfle i drigolion Ynys Môn gael rhagor o wybodaeth am y Prosiect a chael atebion i unrhyw gwestiynau gan aelod o dîm Horizon.

Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon: “Hoffem ddiolch i bawb a gymerodd ran yn ein hymgynghoriad diweddar, a’n helpu ni i symud ymlaen drwy fynegi eu barn. Rydyn ni’n brysur yn adolygu’r holl adborth ac yn datblygu ein cynlluniau ymhellach. Bydd ymgynghoriad mwy ffurfiol yn nes ymlaen eleni, ond yn y cyfamser, mae ein Cymorthfeydd Agored yn cynnig cyfle gwych i bobl leol ddod draw i gael sgwrs â ni. Does dim angen gwneud apwyntiad, dim ond galw heibio.”

Mae Horizon wedi cwblhau cam cyntaf ei waith archaeolegol ar y safle yn ddiweddar, ac wedi rhyddhau ffilm am y gwaith, sydd ar gael ar wefan a sianel YouTube y cwmni. Mae'r astudiaethau sy’n cael eu cynnal dros yr haf yn cynnwys archwiliadau ar y môr ger Porth-y-Pistyll. Bydd yr astudiaethau hyn yn helpu Horizon i ddeall mwy am gyflwr gwely'r môr yn yr ardal lle bwriedir adeiladu’r strwythur
Sugno Dŵr Oeri ar gyfer Wylfa Newydd a’r Cyfleuster Dadlwytho Morol.

Mae modd i chi weld y ffilm am archaeoleg ar y dudalen newydd ‘Gwaith ar y Safle’ ar wefan Horizon: www.horizonnuclearpower.com/gwaith-ar-y-safle. Yma, ceir newyddion am y gweithgareddau diweddaraf ar safle Wylfa Newydd, ynghyd â lluniau a fideos.

I gael rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd, ewch i www.horizonnuclearpower.com/hafan, ffoniwch y llinell rhadffôn ar 0800 954 9516 neu anfonwch e-bost at ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.
 
- DIWEDD -

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion:
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth hirdymor o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi rhyddhau ffilm o'r gloddfa archaeolegol ddiweddar ar draws safle arfaethedig Wylfa Newydd - yr arolwg archaeolegol mwyaf o’i fath yn y Deyrnas Unedig.

Gyda chymorth deg o fusnesau Gogledd Cymru, mae Horizon a’r arbenigwyr treftadaeth, Wessex Archaeology, wedi ymgymryd â cham cyntaf gwaith arolwg archaeolegol ar draws safle arfaethedig yr orsaf bŵer ar Ynys Môn dros y chwe mis diwethaf. Mae’r gwaith hwn yn rhan bwysig – a gorfodol – wrth i Horizon symud ymlaen i geisio sicrhau caniatâd cynllunio ar gyfer Wylfa Newydd. Mae’n rhaid gwneud y gwaith nawr er mwyn sicrhau na fydd yn amharu ar y cam adeiladu sydd i ddod.

Cwblhawyd y gwaith fis diwethaf, ac mae’r tîm wedi rhyddhau ffilm fer am y prosiect, sy’n dangos pa ddulliau a ddefnyddiwyd i asesu'r tir yn ofalus cyn tynnu unrhyw beth oddi yno. Mae’r diweddaraf mewn cyfres o ffilmiau sy’n edrych ar wahanol agweddau ar Brosiect Wylfa Newydd yn cael ei rhyddhau cyn i’r gwaith archaeolegol dilynol ddechrau yn nes ymlaen eleni.

Dywedodd Charlie Tasker, cyfarwyddwr datblygu’r safle yn Horizon: “Mae astudiaethau archaeolegol yn rhan bwysig iawn o’r gwaith arolygu statudol rydyn ni’n ei wneud ar hyn o bryd. Mae gan Ynys Môn dreftadaeth ddiwylliannol gyfoethog, ac rydyn ni’n gweithio’n agos gyda’r awdurdod lleol, arbenigwyr archaeolegol a busnesau lleol i sicrhau ein bod ni’n casglu gwybodaeth gywir a defnyddiol.
“Mae ein ffilm ddiweddaraf yn gwahodd y gwyliwr i edrych yn fanylach ar y rhan ddiddorol hon o’n Prosiect, a deall cwmpas y gwaith y mae gofyn i ni ei wneud er mwyn asesu ein safle arfaethedig yn briodol a chyfrannu at ddeall treftadaeth yr ynys yn well.”

Dywedodd Chris Parry, rheolwr cyffredinol, CMP Plant Hire, a oedd yn darparu cloddwyr a pheiriannau eraill ar gyfer y prosiect archaeoleg o’i safle ym Mrynteg ar yr ynys: “Rydyn ni’n falch o fod wedi cael ein dewis fel is-gontractwr i helpu Horizon gyda’r gwaith yma. Mae wedi bod yn waith hynod ddiddorol, a hynny ar garreg ein drws. Rydyn ni’n gobeithio y bydd rhagor o gyfleoedd i’n tîm wrth i Brosiect Wylfa Newydd symud ymlaen.”

I weld ffilm archaeoleg Horizon neu i gael rhagor o wybodaeth am y cynigion yn gyffredinol, ewch i: www.horizonnuclearpower.com/gwaith-ar-y-safle.
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion:
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth hirdymor o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
 • Roedd y cyflenwyr o Ogledd Cymru a oedd yn gweithio ar y gloddfa archaeolegol yn cynnwys: CMP Plant Hire, Brynteg; Gray’s Waste Management, Caergybi; Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd, Bangor; Kehoe Countryside, Caergybi a Bangor; Hefin Thomas Agri Contractors, Mona; Speedy Hire Ltd, Bangor; Elliott’s, Glannau Dyfrdwy; Brandon Tool Hire, Gaerwen; DU Construction, Caergybi; a Dawnus, Bangor.

Heddiw, mae Pŵer Niwclear Horizon wedi penodi Menter Newydd, menter ar y cyd o safon ryngwladol a grëwyd yn arbennig, fel y tîm i helpu i gyflawni prif brosiect niwclear adeiladu o'r newydd y cwmni, Wylfa Newydd.

Mae Menter Newydd yn fenter ar y cyd rhwng Hitachi Nuclear Energy Europe, Ltd., Bechtel Management Company, Ltd. a JGC Corporation (UK) Ltd. a bydd yn gyfrifol am adeiladu Wylfa Newydd, dan oruchwyliaeth Pŵer Niwclear Horizon

Gyda'i gilydd, mae partneriaid Menter Newydd wedi bod yn rhan o gyflawni dros 170 o orsafoedd ynni niwclear, yn ogystal ag amrywiaeth eang o brosiectau enfawr â seilwaith cymhleth. Mae gan Hitachi Nuclear Energy Europe 50 mlynedd o brofiad o ddefnyddio’r Adweithydd Dŵr Berwi, yn cynnwys 4 ABWR, y dechnoleg a gaiff ei hadeiladu yn Wylfa Newydd, tra mae Bechtel wedi gorffen adeiladu’r orsaf pŵer niwclear gyntaf yn y ganrif yma, yn Watts Bar, Tennessee.

Dywedodd Duncan Hawthorne, Prif Swyddog Gweithredol Horizon: “Mae hwn yn gam pwysig mewn unrhyw brosiect seilwaith mawr, cymhleth ac mae’n ychwanegu at fomentwm cynyddol Wylfa Newydd.

"Bydd dyfnder ac ehangder yr arbenigedd y bydd Hitachi Nuclear Energy Europe, Bechtel a JCG yn ei gyfrannu at Menter Newydd yn ein helpu i sicrhau fod ein prosiect yn cael ei gyflawni'n brydlon, a fydd yn hanfodol ar gyfer cau bwlch ynni'r Deyrnas Unedig a rhoi hwb i'r economi leol yng ngogledd Cymru am ddegawdau i ddod. Rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio gyda'r tîm a pharhau i wneud camau breision gyda'n cynlluniau.”

Dywedodd Malcolm Twist o Hitachi, Cyfarwyddwr Prosiect Menter Newydd: “Mae hwn yn dîm gwych. Mae gan yr holl bartneriaid enw da ar y lefel uchaf, ac rwy'n hynod o falch ein bod ni wedi sefydlu cydbwysedd o arbenigedd i gyflawni’n ddiogel ar ran Horizon, yn brydlon gan gadw at y terfynau costau. Rydyn ni'n disgwyl y byddwn ni'n dechrau cadarnhau ein perthynas gyda'n prif is-gontractwyr - llawer ohonyn nhw o Brydain - yn fuan iawn.”

Dywedodd Mike Robinson o Bechtel, un o Ddirprwy Gyfarwyddwyr Prosiect Menter Newydd:“Mae hwn yn brosiect cyffrous ac yn garreg filltir bwysig i ynni carbon isel ac o ran swyddi yn y dyfodol ledled Cymru a’r Deyrnas Unedig. Bydd Betchel yn sicrhau bod prosiect Wylfa Newydd yn cael ei gyflawni o fewn y gyllideb ar y cyd â’n cymunedau a’n partneriaid”.

Dywedodd Tsuyoshi Iwasaki o JGC, un o Ddirprwy Gyfarwyddwyr Prosiect Menter Newydd: “Mae’n bleser gennym fod yma ar Ynys Môn, yn gweithio ar brosiect a fydd yn cyfrannu gymaint at gymunedau lleol, yn ogystal ag at y Deyrnas Unedig i gyd. Mae gennym arbenigedd sylweddol, drwy ein profiad byd-eang o gyflawni gwaith EPC, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at sicrhau bod prosiect Wylfa Newydd yn cael ei gyflawni’n ddiogel, yn brydlon ac o fewn y gyllideb”.

Bydd Menter Newydd yn cynyddu ei phresenoldeb yn y Deyrnas Unedig yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf, gan ddatblygu cynlluniau adeiladu ar gyfer safle Wylfa Newydd a pharhau i feithrin perthynas â'r gadwyn gyflenwi. Bydd Hitachi-GE, sydd wedi bod yn gweithredu dan gontract FEED i Horizon am fwy na thair blynedd, yn parhau i ddarparu'r dechnoleg adweithydd ABWR yn y Deyrnas Unedig, dan is-gontract i Menter Newydd.

Daw hyn yn sgil y ffaith bod Horizon yn dal i wneud cynnydd ym mhob maes o brosiect Wylfa Newydd, ar ôl cwblhau cam arall o’r ymgynghoriad cyhoeddus yng ngogledd Cymru, lansio ei gynllun prentisiaeth yn ddiweddar a phenodi Duncan Hawthorne fel ei Brif Swyddog Gweithredol. Mae gwaith datblygu’r safle yn mynd rhagddo hefyd ac mae ABWR y Deyrnas Unedig yn parhau i fod ar y trywydd iawn i gwblhau ei Asesiad Dylunio Generig rheoliadol erbyn diwedd 2017.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:

Horizon:

Richard Foxhall
07807 769265
richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Menter Newydd:

Lowri Joyce, lowri.joyce@hitachi-hne.com  +44 (0) 7464 980 601
Claire MacAleese, cmacalee@bechtel.com +44 (0) 7905 678 671

Nodiadau i olygyddion:

 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu o leiaf 5,400MW o bŵer niwclear yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Pan fydd ei orsafoedd pŵer yn weithredol, byddant yn cyflogi 850 o bobl yr un, gyda’r gwaith adeiladu yn gofyn am oddeutu 4,000 o weithwyr am y rhan fwyaf o’r amser a rhwng 8,000 a 10,000 o weithwyr yn ystod cyfnodau prysur.
 • I gael rhagor o wybodaeth am Horizon, ewch i www.horizonnuclearpower.com/hafan
 • Mae Menter Newyddyn fenter ar y cyd heb ei hymgorffori, sy'n cynnwys Hitachi Nuclear Energy Europe, Ltd., Bechtel Management Company, Ltd. a JGC Corporation (UK) Ltd., a bydd ganddi gyfrifoldebau ar y cyd a nifer o gyfrifoldebau am yr holl weithgareddau sy’n gysylltiedig â chyflawni ei chontract â Horizon.
 • Mae Menter Newydd yn cyfuno:
  • Arbenigedd Hitachi Nuclear Energy Europe o ran dylunio, caffael a lleoli nwyddau wedi’u gweithgynhyrchu sy’n gysylltiedig ag ABWR y Deyrnas Unedig. 
  • Arbenigedd Bechtel sy’n ymwneud â gwaith adeiladu ar y safle, yn cynnwys datblygu cadwyn gyflenwi adeiladu a systemau rheoli’r safle-adeiladu a chynllunio-adeiladu.
  • Arbenigedd JGC o ran rheoli prosiectau ac integreiddio cadwyni cyflenwi Japan a rhai byd-eang, yn ogystal â chyflawni’r gwaith o fewn y gyllideb.
 • Bydd Menter Newydd yn cael ei reoli gan Swyddfa Rheoli Rhaglen ar y Cyd (JPMO), dan arweiniad Malcolm Twist o Hitachi.  Bydd yn gweithio o swyddfeydd yng Nghaerloyw, gyda phresenoldeb cynyddol ar safle Wylfa Newydd yn y blynyddoedd a ddaw.
 • Bydd Menter Newydd yn dewis pob is-gontractiwr ar y cyd, er y bydd contractau yn cael eu cyflwyno gan y cwmnïau partner ar ei rhan.
 • Dylai’r cyflenwyr sydd â diddordeb mewn unrhyw agwedd ar gwmpas Menter Newydd barhau i gofrestru eu manylion yn www.hitachi-hgne.co.uk a bydd Menter Newydd yn rhoi gwybod ichi beth yw’r strwythurau contractio, y llwybrau i’r farchnad a’r pwyntiau cyswllt, maes o law.

 

 

 


 

 

 


 

 

Gwahoddir pobl Ynys Môn i leisio eu barn ar gynlluniau Pŵer Niwclear Horizon i baratoi a chlirio safle Wylfa Newydd ar gyfer y gwaith adeiladu, ac ar gynigion y cwmni i wella rhannau presennol o’r A5025.

Mae Horizon yn cynnal pum digwyddiad ganol fis Mai cyn i'r cwmni wneud cais i Gyngor Sir Ynys Môn am ganiatâd cynllunio. Bydd aelodau o dîm y prosiect wrth law ym mhob digwyddiad, a bydd pobl yn gallu gweld cynlluniau manwl yr holl waith arfaethedig.

Mae datblygwr yr orsaf bŵer yn cynnig paratoi a chlirio safle’r orsaf bŵer hefyd. Byddai’r gwaith yn cynnwys codi a storio uwchbridd mewn mannau penodol; dymchwel rhai adeiladau o fewn ei dirddaliad; gosod ffensys terfyn ar gyfer y gwaith adeiladu; cau llwybrau tramwy cyhoeddus a rhoi gwyriadau ar waith dros dro; a mesurau i gyfyngu effaith ei waith ar yr amgylchedd a’r ecoleg leol.

Mae Horizon hefyd yn cynnig gwelliannau i rannau presennol o’r A5025, yn arbennig lle na all cerbydau nwyddau trwm (HGVs) na bysiau basio’n ddiogel ar y naill ochr ar hyn o bryd. Mae lled y ffordd yn amrywio ac mae Horizon yn cynnig ei lledu i 7.3 metr, lle bo angen, er mwyn galluogi cerbydau i symud yn fwy diogel.

Byddai gwaith ar yr A5025 hefyd yn cynnwys gwella mynedfeydd preifat, fel tramwyfeydd. Mae haenau gwaelod y ffordd mewn cyflwr gwael mewn sawl lle, felly byddai wyneb y ffordd bresennol yn cael ei ailadeiladu neu ei ailwynebu i wneud yn siŵr na fydd yn hollti nac yn torri yn ystod y cyfnod o adeiladu Wylfa Newydd, pan fydd mwy o draffig yn ei defnyddio.

Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon: “Yn ogystal ag adeiladu’r orsaf bŵer newydd ei hun, mae angen i ni wneud gwaith cyn hynny er mwyn sicrhau bod yr orsaf yn cael ei hadeiladu a’i rhedeg yn ddidrafferth ac yn ddiogel, gan darfu cyn lleied â phosib ar y trigolion lleol. Felly mae’n bwysig iawn bod pobl leol yn cael dweud eu barn am y gwaith hwn hefyd.
“Paratoi a chlirio’r safle fydd cam mawr cyntaf ein gwaith ar gyfer Wylfa Newydd. Bydd lledu, gwella ac ailwynebu’r ffordd i’n safle yn ymestyn oes y ffordd, a bydd hefyd o fudd hirdymor i drigolion lleol."

Bydd yr ymgynghoriad yn dechrau ddydd Llun 16 Mai ac yn dod i ben ddydd Mawrth 31 Mai. Cynhelir pum digwyddiad ar y dyddiadau canlynol:

Dydd Llun 16 Mai
Neuadd Bentref Cemaes
Stryd Fawr
Cemaes
2pm – 7pm

Dydd Mawrth 17 Mai
Neuadd Bentref Llanfachraeth
Tŷ Newydd Green
Llanfachraeth
2pm – 7pm

Dydd Mercher 18 Mai
Clwb Cymdeithasol a Chwaraeon Wylfa
Gorsaf Bŵer Wylfa
Bae Cemaes
2pm – 7pm

Dydd Iau 19 Mai
The Valley Anglesey
Ffordd Llundain
Y Fali
2pm – 7pm

Dydd Sadwrn 21 Mai
Maes parcio’r Douglas Inn
Tregele
Bae Cemaes
10am – 2pm

Bydd rhagor o wybodaeth ar gael o ddydd Llun 16 Mai ymlaen ar ein gwefan www.horizonnuclearpower.com/ymgynghoriad. Gall unrhyw un sy’n methu mynd i ddigwyddiad ymweld â’r wefan, anfon e-bost at ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com neu ffonio 0800 954 9516 i gael rhagor o wybodaeth a ffurflen adborth.

Mae’r gwaith o baratoi’r safle ar gyfer y cyfnod adeiladu yn debygol o ddechrau yn ystod gwanwyn 2017, a bydd yn para am oddeutu 18 mis. Bydd tua 80 o weithwyr ar y safle yn ystod y cyfnodau prysuraf. Dyma gam mawr cyntaf y gwaith o baratoi safle Wylfa Newydd ar gyfer y prif waith adeiladu, a fyddai’n dechrau ar ôl i Horizon gael Gorchymyn Caniatâd Datblygu.

Mae Horizon yn bwriadu cyflwyno cais ar gyfer y gwelliannau i rannau presennol yr A5025 yn nes ymlaen yn 2016, ac yn disgwyl y bydd y gwaith yn para am tua dwy flynedd i gyd. Disgwylir y bydd y gwaith ar wahân o adeiladu rhannau newydd o’r ffordd yn dechrau ganol 2019.

- DIWEDD -

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: 

Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion:

Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012. Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth hirdymor o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.

 

 

Bydd Pŵer Niwclear Horizon yn cynnal ei Gymhorthfa Agored fisol nesaf ar ddydd Llun 18 Ebrill yn Neuadd y Dref Amlwch.

Bydd Pŵer Niwclear Horizon yn cynnal ei Gymhorthfa Agored fisol nesaf ar ddydd Llun 18 Ebrill yn Neuadd y Dref Amlwch.

Mae’n un o gyfres o Gymorthfeydd Agored misol, sy’n rhoi cyfle i bobl leol gwrdd â’r tîm sy’n gweithio i ddatblygu Wylfa Newydd, gofyn cwestiynau a rhannu adborth y gymuned.

Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon: “Nawr bod ein hymgynghoriad diwethaf wedi dod i ben, rydym yn adolygu ein cynigion gan ystyried yr adborth diweddaraf gan y gymuned. Mae’r gwaith o baratoi ar gyfer Wylfa Newydd yn dal i fynd rhagddo’n dda, ac yn ddiweddar rydym wedi cwblhau cam cyntaf y gwaith arolygu archeolegol er mwyn deall mwy am y safle arfaethedig. Bydd y gwaith nesaf yn cynnwys archwiliadau tir ger yr A5025, mwy o astudiaethau amgylcheddol a pharatoi ar gyfer archwilio'r môr ym Mhorth-y-Pistyll yn ystod yr haf.

“Gyda’r holl weithgarwch yma ar y gweill, mae gennym ni lawer o gynnydd i’w drafod a’i rannu â phobl leol. Felly os oes gan unrhyw un gwestiwn, neu rywbeth i ofyn i’r tîm, byddem yn eu hannog i ddod draw i un o’n Cymorthfeydd Agored sydd i ddod. Rydym bob amser yn hapus i glywed barn pobl leol am y Prosiect.”

I gael rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd, neu i gysylltu â'r tîm, ffoniwch y llinell wybodaeth yn ddi-dâl ar 0800 954 9516 neu anfonwch e-bost at ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.
- DIWEDD -
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Claire Loveday – 07717 300379 neu claire.loveday@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion:
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth hirdymor o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi diolch i bawb a gymerodd ran yn yr ymgynghoriad diweddaraf ynghylch Prosiect Wylfa Newydd, gan ddarparu adborth gwerthfawr am brosiect yr orsaf bŵer arfaethedig.

Cynhaliwyd yr ymgynghoriad rhwng 25 Ionawr a 24 Mawrth, gyda digwyddiadau cyhoeddus ar hyd a lled Ynys Môn a Gogledd Cymru, lle gallai pobl leol gwrdd â thîm Horizon a gweld y cynigion diweddaraf ar fodel cyfrifiadurol 3D rhyngweithiol.

Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid: “Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi cymryd rhan yn ein hymgynghoriad, naill ai drwy ddod i’n gweld ni neu drwy anfon eu hadborth ar-lein, dros e-bost neu drwy\'r post. Rydyn ni wedi cwrdd â channoedd o bobl yn ystod y ddau fis diwethaf, ac maen nhw wedi rhoi adborth gwerthfawr iawn i ni.

“Rydyn ni bellach yn adolygu ein cynigion, gan ystyried yr holl sylwadau a ddaeth i law, a phan fydd ein gwaith wedi datblygu mwy yn ddiweddarach eleni, byddwn yn gofyn i\'r gymuned am eu barn unwaith eto. Gobeithio y bydd pobl leol yn parhau i chwarae rhan weithredol yn y Prosiect, gan ein helpu ni i lunio ein cynlluniau terfynol ar gyfer Wylfa Newydd.”

Os na chawsoch y cyfle i ymweld ag un o arddangosfeydd Horizon, mae gwybodaeth am yr ymgynghoriad ar gael ar-lein yn: www.horizonnuclearpower.com/ymgynghoriad.. Mae naw clip ffilm ar gael hefyd, sy’n dangos y tîm yn siarad am wahanol agweddau ar y Prosiect, gan gynnwys y Gymraeg a swyddi a sgiliau.

Bydd tîm Horizon wrth law unwaith eto yn y Gymhorthfa Agored ar 18 Ebrill yn Neuadd y Dref Amlwch, rhwng 2:30pm a 6:30pm. Cynhelir y digwyddiadau cymunedol hyn bob mis, ac mae rhestr lawn ar gael ar wefan y cwmni: http://www.horizonnuclearpower.com/lleisioch-barn
- DIWEDD -

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion am Horizon:
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth hirdymor o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i\'r rhanbarth.

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi lansio cyfres o ffilmiau, lle mae gwahanol aelodau o'r tîm yn sôn am agweddau allweddol ar Brosiect Wylfa Newydd.

Mae'r naw ffilm yn ymdrin â nifer o bynciau gwahanol megis yr iaith Gymraeg, y gadwyn gyflenwi a swyddi a sgiliau. Gallwch wylio’r ffilmiau i gyd yn Gymraeg ac yn Saesneg ar y wefan www.horizonnuclearpower.com/ymgynghoriad.

Ar hyn o bryd, mae Horizon yn ymgynghori ynghylch ei gynlluniau diweddaraf am orsaf bŵer niwclear newydd ar Ynys Môn. Bydd y ffilmiau hyn yn gyfle i'r bobl hynny sydd heb fod yn nigwyddiadau Horizon i glywed aelodau o'r tîm yn sôn am y Prosiect.

Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid: “Rydym yn gwybod bod pobl yn hoffi cael y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwaith ond dydyn nhw ddim bob amser yn gallu dod i’n digwyddiadau. Mae adborth yn bwysig iawn i’n cynlluniau ni felly rydym yn annog pobl i wylio ein cyfres o ffilmiau, edrych ar y wybodaeth arall sydd ar gael ar ein gwefan a chyflwyno eu hadborth cyn i'r ymgynghoriad gau.”

Mae ymgynghoriad Horizon yn dod i ben ddydd Iau 24 Mawrth felly os oes gan bobl sylwadau i'w gwneud am bynciau sy'n cael eu codi yn y ffilmiau neu yn y wybodaeth ar-lein, gallant anfon eu hadborth i'r wefan uchod, drwy e-bost at http://www.horizonnuclearpower.com/gwybodaeth-am-ein-safle-wylfa neu drwy'r post at RHADBOST YMGYNGHORIAD PŴER NIWCLEAR HORIZON.

- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Claire Loveday – 07717 300379 neu claire.loveday@horizonnuclearpower.com​

Nodiadau i olygyddion am Horizon:
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth hirdymor o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.

Gall trigolion lleol ddod i gwrdd â thîm Pŵer Niwclear Horizon i drafod Prosiect Wylfa Newydd yng Ngwesty'r Bull, Llangefni, ar ddydd Llun 14 Mawrth.

Cynhelir y gymhorthfa rhwng 2:30pm a 6:30pm, a bydd yn rhoi cyfle i drigolion lleol ddysgu mwy a holi cwestiynau am brosiect yr orsaf bŵer.

Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon: “Hoffwn ddiolch i bawb a ddaeth i’n digwyddiadau gwybodaeth diweddar, gan roi eu hadborth i ni ar ein cynlluniau diweddaraf ar gyfer Wylfa Newydd. Mae’r holl adborth rydyn ni’n ei gael yn werthfawr iawn, oherwydd bydd yn ein helpu ni i ddatblygu ein cynigion ymhellach, cyn cam nesaf yr ymgynghoriad yn nes ymlaen eleni.

“Os nad ydych chi wedi anfon eich adborth atom eto, cofiwch wneud yn siŵr ei fod yn ein cyrraedd ni erbyn 24 Mawrth. Mae modd i chi anfon eich sylwadau drwy: www.horizonnuclearpower.com/ymgynghoriad neu drwy’r post: Freepost Horizon Nuclear Power Consultation.

“Yn ogystal â’r digwyddiadau gwybodaeth, rydyn ni wedi bod wrthi’n brysur ar y safle, rydyn ni wedi lansio ein cynllun prentisiaeth ac wedi dechrau ar y gwaith o adeiladu ein hestyniad newydd i'r swyddfa, a fydd yn golygu ei bod yn swyddfa deirgwaith yn fwy. Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous, a bydd yn golygu bod gennym ni le ar gyfer ein tîm, sy’n tyfu drwy’r amser, a hynny nawr ac yn y dyfodol wrth i'r Prosiect barhau i dyfu.

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect neu i gysylltu â thîm Wylfa Newydd, ffoniwch 0800 954 9516 yn ddi-dâl neu anfonwch e-bost at ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.
- DIWEDD -

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion:
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth hirdymor o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.

Mae Pŵer Niwclear Horizon Cyfyngedig (Horizon), is-gwmni sy'n eiddo llwyr i Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), wedi cyhoeddi heddiw ei fod wedi penodi Mr. Duncan Hawthorne yn Brif Swyddog Gweithredol, yn effeithiol o 1 Mai, 2016. Mae'n ymuno wrth i'r cwmni barhau i ddatblygu ei brosiect arweinol, Wylfa Newydd, a fydd yn cynhyrchu digon o ynni carbon isel diogel, dibynadwy i bweru pum miliwn o gartrefi.


Mae Mr. Hawthorne yn arweinydd diwydiant niwclear sy’n wybyddus yn rhyngwladol ac yn uchel iawn ei barch, ac mae’n ymuno â Horizon yn dilyn cyfnod o 15 mlynedd fel Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol Bruce Power L.P. yng Nghanada sy'n gweithredu un o'r cyfleusterau niwclear gweithredol mwyaf yn y byd. Yn beiriannydd a gafodd ei eni a'i addysgu yn yr Alban, mae Mr Hawthorne wedi cyflawni amrywiaeth eang o swyddi arweinyddol yn y DU, yr Unol Daleithiau a Chanada. Gwasanaethodd fel Cadeirydd Canolfan Atlanta Cymdeithas Gweithredwyr Niwclear y Byd (WANO) a than yn ddiweddar roedd yn Llywydd Bwrdd Llywodraethol WANO. Cafodd ei gyfraniad i'r sector ynni yng Nghanada ei gydnabod hefyd pan ddyfarnwyd ef yn Berson Ynni’r Flwyddyn gan Gyngor Ynni Canada. Yn ogystal, mae wedi bod ar Fwrdd Cyfarwyddwyr Horizon ers 2013.
 
Dywedodd Mr Hawthorne, "Rwy'n falch iawn o fod yn ymuno â'r sefydliad hwn sydd â chynlluniau uchelgeisiol ar gyfer y dyfodol, ac rwy’n gobeithio gallu ychwanegu fy mhrofiad gweithredol mewn gweithfeydd ac arweinyddiaeth i helpu i ategu cyfraniad y nifer o bobl dalentog sydd eisoes yn rhan o weithlu Horizon. Byddaf yn adeiladu ar y cynnydd cadarn a wnaed hyd yma o dan arweiniad Alan Raymant ac rwy'n edrych ymlaen at weithio gydag ef a'r tîm, er mwyn sicrhau bod y llwyddiant hwn yn parhau."
 
Dywedodd Mr. Tatsuro Ishizuka, Dirprwy Gadeirydd y Bwrdd, Hitachi Europe Ltd., Prif Weithredwr y Busnes System Ynni Niwclear yn Ewrop a Chadeirydd y Bwrdd, Pŵer Niwclear Horizon Cyf.: "Rydym yn falch iawn o gael rhywun o brofiad a chefndir Mr. Hawthorne mewn gweithrediadau niwclear i arwain ein gweithgareddau yn y DU. Mae Mr. Hawthorne yn dod atom gyda phrofiad a gafwyd o flynyddoedd lawer yn niwydiant niwclear y DU ac mae hyn, wedi'i gyfuno gyda’r gweithredu rhyngwladol, datblygu prosiectau a gweithgareddau masnachol y mae wedi bod yn ymwneud â hwy dros yr 20 mlynedd diwethaf yn ei wneud yn ddewis perffaith ar gyfer Horizon”.
 
Dywedodd Mr. Katsumi Nagasawa, Is-lywydd a Swyddog Gweithredol, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol Cwmni Systemau Pŵer, Grŵp Systemau Seilwaith a Phŵer Hitachi Ltd., "Gyda phrosiect Horizon bellach yn dechrau cyfnod newydd pwysig, rydym yn falch iawn o fod wedi recriwtio rhywun gydag enw da a phrofiad Mr. Hawthorne i’n harwain. Mae ein cynllun ABWR yn dechnoleg brofedig a bydd yn chwarae rhan hanfodol o ran helpu'r DU i gyflawni ei nodau ynni o sicrhau pŵer carbon isel diogel a dibynadwy. Mae penodi rhywun o galibr Mr. Hawthorne yn dystiolaeth eglur o'n hymrwymiad i lwyddo yn y prosiect hollbwysig hwn".
 
Ynglŷn â Phŵer Niwclear Horizon
Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd ynni niwclear newydd yn y DU. Fe'i prynwyd gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni yn datblygu cynlluniau i adeiladu o leiaf 5,400MW o allu cynhyrchu pŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd ei safleoedd gorsafoedd pŵer yn cyflogi 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda gweithlu adeiladu o rhwng 8,000 a 10,000. I gael rhagor o wybodaeth am Horizon, ewch i www.horizonnuclearpower.com/hafan.
 
Ynglŷn â Hitachi, Ltd.
Mae Hitachi, Ltd (www.hitachi.com), sydd â’i bencadlys yn Tokyo, Japan, yn cyflwyno datblygiadau arloesol sy'n ateb heriau cymdeithas gyda'n tîm talentog a’n profiad cadarn mewn marchnadoedd byd-eang. Daeth refeniw cyfunol y cwmni ar gyfer cyfnod cyllidol 2014 (a ddaeth i ben 31 Mawrth, 2015) i gyfanswm o 9,761 biliwn yen ($81.3 biliwn). Mae Hitachi yn canolbwyntio fwy nag erioed ar y Busnes Arloesedd Cymdeithasol, sy'n cynnwys systemau pŵer a seilwaith, systemau gwybodaeth a thelathrebu, peiriannau adeiladu, defnyddiau a chydrannau swyddogaeth uchel, systemau modurol, gofal iechyd ac eraill.

Mae’r genhedlaeth nesaf o weithwyr niwclear yn cael eu gwahodd i ddechrau taith eu gyrfa wrth i Pŵer Niwclear Horizon groesawu ei brentisiaethau newydd a lansio ei raglen graddedigion ar gyfer 2016.

Bydd y ddau gynllun newydd yn cael eu lansio ddiwedd mis Chwefror ac maent yn nodi cychwyn gweledigaeth hirdymor Horizon i recriwtio pobl ddawnus ac egnïol i weithio ar Brosiect Wylfa Newydd.

Mae'r cwmni’n gwahodd ceisiadau ar gyfer pum lle i raddedigion a hyd at ddeuddeg o brentisiaid, a bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn dechrau yn eu gyrfaoedd newydd mewn ychydig dros chwe mis. Wrth i’r cwmni dyfu, bydd llawer mwy o gyfleoedd swyddi yn dilyn ar bob lefel yn sgil anghenion datblygu, adeiladu a gweithredu Wylfa Newydd.

Meddai Greg Evans, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Horizon: “Rhaid cael pobl ddawnus i ymuno â'r diwydiant niwclear a bod yn rhan o Wylfa Newydd. Dyma ddechrau'r daith honno, ac mae’r rhain yn swyddi da ar gyfer pobl sydd â'r cymhelliant a'r sgiliau cywir. Mae darpar weithwyr Wylfa Newydd yn yr ysgol, y coleg neu’r brifysgol ar hyn o bryd, gan mwyaf, ac rydym am roi cyfle i bobl ifanc - a’r rheini sy’n awyddus i ail-hyfforddi - i chwarae rhan yn un o brosiectau ynni mwyaf Ewrop.”

Mae Cynllun Prentisiaeth Dechnegol Horizon yn cael ei lansio ar y cyd â Choleg Menai ac mae’n agored i dderbyn geisiadau o ddydd Llun 22 Chwefror ymlaen. Bydd y grŵp cyntaf yn cychwyn ym mis Medi. Bydd posteri a thaflenni’n cael eu dosbarthu i ysgolion lleol, a bydd hysbysebion yn ymddangos mewn papurau newydd rhanbarthol. Bydd gwybodaeth ar gael drwy wefan Horizon a’i sianelau cyfryngau cymdeithasol.

Un nodyn pwysig yw nad oes dim cyfyngiad oed o ran pwy all wneud cais, a gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n awyddus i ail-hyfforddi yn ogystal â chan bobl ifanc sydd am ddechrau gyrfa werth chweil, ar garreg eu drws. Gall prentisiaid y dyfodol wneud cais ar-lein drwy wefan Horizon a bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael lle ar gynllun tair blynedd. Yn ystod y flwyddyn gyntaf, byddant yn astudio ym Mangor ac yn Llangefni i ennill cymwysterau Lefel 1 a 2, a byddant hefyd yn dysgu'r sgiliau, yr hyfforddiant a’r wybodaeth sylfaenol a fydd yn eu paratoi ar gyfer eu hail flwyddyn.

Yn ystod yr ail flwyddyn, byddant yn astudio at Lefel 2 NVQ mewn Perfformio Gweithrediadau Peirianneg a BTEC Lefel 2.

Yn y drydedd flwyddyn ymlaen bydd ymgeiswyr wedi symud at gyflawni Diploma BTEC Lefel 3 ac NVQ Lefel 3 yn y ddisgyblaeth peirianneg o’u dewis. Erbyn hyn, bydd y prentisiaid hefyd yn cael llawer o gyfle i ddysgu yn y gwaith gyda pheth hyfforddiant yn safleoedd Coleg Menai a safleoedd niwclear eraill.

Mae Rhaglen Datblygu Graddedigion 2016 yn agored i geisiadau ddydd Llun 29 Chwefror. Eleni, bydd Horizon yn targedu myfyrwyr sydd â'r sgiliau a’r cymwysterau priodol i ymuno â’i dimau gweithredu a pheirianneg. Bydd y rolau eleni yn gweddu orau i fyfyrwyr sy’n cwblhau cyrsiau gradd ym maes peirianneg niwclear a sifil, peirianneg fecanyddol, peirianneg drydanol, a pheirianneg Rheoli ac Offer, a hefyd y rheini sy’n astudio ffiseg, cemeg a chyrsiau amgylcheddol. Mae’n bosib y pwyslais ar feysydd eraill yn y blynyddoedd i ddod.

Yn ogystal â rhoi hysbysebion am swyddi i raddedigion mewn papurau newydd ar draws gogledd Cymru, bydd Horizon yn trafod y cynllun gyda’r prifysgolion blaenllaw ledled y DU.  Gall ymgeiswyr posib wneud cais yn uniongyrchol drwy wefan Horizon.

Mae rhagor o wybodaeth a manylion ynghylch gwneud cais ar gyfer y ddau gynllun ar gael ar hafan gwefan Horizon www.horizonnuclearpower.com/hafan

- DIWEDD -

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com


Mae rhagor o wybodaeth am gynlluniau sgiliau a phrentisiaethau’r diwydiant niwclear ar gael yn:

• www.nucleargraduates.com
• www.nsan.co.uk/careers
• www.cogentskills.com
• www.regennuclear.com

Nodiadau i’r golygyddion am Horizon:

• Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
• Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth hirdymor o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.

 

 

 

 

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi derbyn caniatâd cynllunio i ehangu ei swyddfa ar safle Wylfa Newydd, Ynys Môn.

Mae’r estyniad, sydd werth miliwn o bunnoedd, ei angen er mwyn cartrefi gweithlu Horizon sydd yn tyfu ar yr Ynys, ac yn gam pellach yn y paratoadau ar gyfer y cyfnod adeiladu o fewn y blynyddoedd nesaf. 

Dywedodd Rheolwr Safle Wylfa Newydd, Daron Hodges (pedwerydd o’r de yn y llun): “Mae’r gwaith ar safle Wylfa Newydd yn cynyddu yn sylweddol, felly mae’r prosiect yma i ehangu’r swyddfa yn amserol iawn, gan greu’r gallu i gynnal hyd at 80 o staff ar y safle, sydd yn ychwanegol i’r 100 a mwy o gontractwyr sydd yn gweithio yma gan amlaf ar y safle.”
               
“Bydd gwaith yn cychwyn ar unwaith i baratoi’r ardal adeiladu a bydd y swyddfa ar ei newydd wedd yn weithredol erbyn yr haf. Byddwn yn parhau i ddiweddaru’n cymdogion agosaf drwy gydol y gwaith.”

– DIWEDD –

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Richard Foxhall
07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion:

•     Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn 
       y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.

•     Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd 
      yng Ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth o ansawdd da a hirdymor ac arwain at fanteision  
      economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.

•     Ewch i’n gwefan yn: www.horizonnuclearpower.com/hafan

 

 

Bydd Horizon yn cynnal ei Gymhorthfa Agored nesaf ar ddydd Llun 15 Chwefror yn Neuadd Bentref Cemaes, rhwng 1pm a 7pm.

Yn ogystal â’i raglen ymgynghori barhaus â ffocws, sydd wedi gweld llawer o ddigwyddiadau cyhoeddus yn cael eu cynnal ar draws Ynys Môn dros yr wythnosau diwethaf, mae Horizon hefyd yn gwahodd pobl leol i ddod i’w Gymhorthfa Agored fisol nesaf yn Neuadd Bentref Cemaes.

Mae'r Cymorthfeydd Agored yn rhoi cyfle mwy cyffredinol i bobl leol ddod draw a siarad â thîm Horizon ynglŷn ag amrywiaeth eang o bynciau sy’n ymwneud â Phrosiect Wylfa Newydd. Mae’r Cymorthfeydd Agored yn cael eu cynnal unwaith y mis mewn gwahanol leoliadau ar draws yr Ynys.

Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon: “Mae nifer fawr o bobl wedi bod yn dod i'r digwyddiadau cyhoeddus rydyn ni wedi bod yn eu cynnal ar draws Ynys Môn dros yr wythnosau diwethaf, ac rydyn ni’n mwynhau'r cyfle i rannu manylion am amrywiaeth eang o bynciau, o'r gwaith tirweddu ar y safle i sut, a lle, rydyn ni’n ystyried darparu llety i weithwyr adeiladu. Mae ein Cymorthfeydd Agored yn parhau hefyd, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at fod yn ôl yng Nghemaes ddydd Llun nesaf.”

Mae gweddill o ddigwyddiadau ymgynghori Horizon yn cael eu cynnal yng Ngwesty'r Celtic Royal, Caernarfon, ar 24 Chwefror ac yn Neuadd Eglwys St Mary's, Conwy, ar 25 Chwefror. Bydd y ddau ddigwyddiad ar agor rhwng 11am a 2pm ac yna eto rhwng 4pm a 7pm. Os nad oes modd i chi ddod i un o’r digwyddiadau hyn, gallwch gael gafael ar yr holl ddeunyddiau drwy fynd i www.horizonnuclearpower.com/ymgynghoriad <http://www.horizonnuclearpower.com/ymgynghoriad>.

Y dyddiad cau ar gyfer rhoi adborth ynglŷn â chynigion presennol Horizon yw 24 Mawrth 2016.
I gael rhagor o wybodaeth neu i gysylltu â thîm Wylfa Newydd, ffoniwch 0800 954 9516 yn ddi-dâl neu anfonwch e-bost at ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.
– DIWEDD –
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion:
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth o ansawdd da a hirdymor ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
 • Ewch i’n gwefan: www.horizonnuclearpower.com/hafan

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi heddiw (28 Ionawr 2016) fod Pennaeth Datblygu Strategol wedi ei phenodi ar gyfer Wylfa Newydd.


Mae Sasha Wynn Davies yn ymuno â thîm Wylfa Newydd o Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy lle mae hi’n Gyfarwyddwr Strategol (Economi a Lle). Roedd Sasha’n arfer bod yn Bennaeth Datblygu Economaidd yng Nghyngor Sir Ynys Môn. Hi hefyd oedd Cyfarwyddwr Rhaglen Ynys Ynni Môn™, a grëwyd i annog ymchwil a datblygu, cynhyrchu a gwasanaethu ym maes ynni lleol, gan ddod â’r posibilrwydd o fanteision economaidd enfawr.

Yn ei swydd newydd yn Horizon, bydd Sasha’n gweithio yn swyddfa Wylfa Newydd ac yn datblygu'r strategaeth ar gyfer ‘ôl troed’ cyffredinol a hirdymor Wylfa Newydd yng Nghymru, gan gydlynu gweithgareddau megis datblygu’r gadwyn gyflenwi, seilwaith a chynlluniau sgiliau a swyddi drwy weithio’n agos ag amrywiaeth eang o randdeiliaid allweddol yng Nghymru. A hithau’n Cymraes Gymraeg, Sasha hefyd fydd yn arwain y gwaith o ddatblygu a gweithredu cynlluniau Horizon ar gyfer y Gymraeg.

Meddai Sasha: “Rydw i wedi credu ers tro yn y grym sydd gan brosiectau ynni mawr i drawsnewid yr economi leol a rhanbarthol ac i gefnogi cymunedau. Mae Wylfa Newydd yn gyfle unwaith mewn oes, ac rwyf wrth fy modd o gael bod yn rhan o'r tîm sy'n gweithio i gyflawni’r prosiect.”

Meddai Greg Evans, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Pŵer Niwclear Horizon: “Mae Sasha’n dod â thoreth o wybodaeth a dealltwriaeth o’r economi a’r diwylliant yn lleol a rhanbarthol. Bydd ei phrofiad a’i phenderfyniad yn gymorth inni sicrhau bod Wylfa Newydd nid yn unig yn orsaf bŵer o safon fyd-eang, ond hefyd yn un sy’n darparu cyfleoedd i genedlaethau’r dyfodol.

Mae Sasha’n byw ar Ynys Môn efo’i gŵr Rhys, ac mae eu dau o blant yn mynd i'r ysgol ar yr ynys.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Richard Foxhall
07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion:
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth o ansawdd da a hirdymor ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.

Mae trigolion Ynys Môn a Gogledd Cymru yn cael rhagor o gyfleoedd i helpu i siapio’r cynigion ar gyfer Wylfa Newydd, wrth i Horizon gyhoeddi diweddariad i’w gynlluniau swyddogol i ymgynghori â chymunedau.


Mae trigolion Ynys Môn a Gogledd Cymru yn cael rhagor o gyfleoedd i helpu i siapio’r cynigion ar gyfer Wylfa Newydd, wrth i Horizon gyhoeddi diweddariad i’w gynlluniau swyddogol i ymgynghori â chymunedau.

Roedd Datganiad o Ymgynghori Cymunedol cyntaf Horizon wedi cael ei gyhoeddi yn 2014 ac mae’n nodi sut bydd yn ymgynghori’n ffurfiol â phobl leol, yn ogystal â’r cymunedau a’r grwpiau y gallai’r datblygiad gorsaf bŵer gwerth miliynau o bunnoedd arfaethedig effeithio arnyn nhw.

Wedi ymgynghoriad gyda Chyngor Sir Ynys Mon, bydd y Datganiad o Ymgynghori Cymunedol newydd yn cael ei hysbysebu mewn amrywiaeth o bapurau newydd a chylchgronau Cymraeg a Saesneg o ddydd Iau 21 Ionawr a bydd hefyd yn cael ei gyhoeddi’n llawn ar wefan Horizon. Bydd copïau caled ar gael mewn llyfrgelloedd ar draws yr Ynys o’r wythnos ganlynol ymlaen.

Dywedodd Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredu yn Pŵer Niwclear Horizon: “Mae hi’n bwysig iawn bod ein cynigion ar gyfer Wylfa Newydd yn adlewyrchu’r adborth a ddaw gan bob cymuned ar draws yr ynys a’r rhanbarth ehangach.  Rydyn ni wedi newid amseriad ein hymgynghoriad yn ddiweddar ac mae hyn wedi golygu ein bod wedi gallu ychwanegu hyd yn oed rhagor o gyfleoedd dros y misoedd nesaf i bobl leol gael dweud eu dweud ynghylch ein cynlluniau.”

Bydd cam nesaf Horizon o ymgynghori cymunedol yn dechrau ddydd Llun 25 Ionawr a bydd cyfres o ddigwyddiadau’n cael eu cynnal drwy gydol dechrau’r gwanwyn. Mae’r ymgynghoriad hwn yn parhau â'r gwaith sydd wedi cael ei wneud gan Horizon ers cam cyntaf ei ymgynghoriad mawr yn 2014 ac mae’n gyfle arall i bobl weld ei gynlluniau diweddaraf a rhoi adborth ar ei gynigion. 

Bydd y digwyddiadau gwybodaeth cyhoeddus yn cael eu dilyn gan gyfres o gyfarfodydd ar ffurf grwpiau ffocws ar rannau o brosiect Wylfa Newydd rydyn ni’n gwybod sy’n flaenoriaeth i bobl leol, gan gynnwys y Gymraeg a chynlluniau ar gyfer llety i weithwyr. 

Bydd ail ymgynghoriad ar raddfa fwy yn cael ei gynnal yn nes ymlaen yn ystod y flwyddyn.

I gael gwybod mwy am ddigwyddiadau ymgynghori cymunedol Horizon, ewch i www.horizonnuclearpower.com/Ymgynghori-Cymunedol. Os hoffech chi gysylltu, ffoniwch linell gymorth radffôn Wylfa Newydd ar 0800 954 9516 neu e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.  

– DIWEDD –

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: 

Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com 


Nodiadau i olygyddion:
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth o ansawdd da a hirdymor ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
 • Dyma ddigwyddiadau cymunedol Horizon:
 
Dydd Gwener 29 Ionawr   Clwb Cymdeithasol a Chwaraeon Wylfa  11am i 2pm a 4pm i 7pm
Dydd Sadwrn 30 Ionawr    Neuadd y Dref Llangefni 10am i 1pm
Dydd Mawrth 2 Chwefror   Neuadd Bentref Llanfachraeth 11am i 2pm a 4pm i 7pm
Dydd Mercher 3 Chwefror Canolfan Ucheldre, Caergybi    11am i 2pm a 4pm i 7pm
Dydd Gwener 5 Chwefror  Neuadd Goffa Amlwch   11am i 2pm a 4pm i 7pm
Dydd Sadwrn 6 Chwefror Neuadd Bentref Cemaes  10am i 1pm
Dydd Mawrth 9 Chwefror    Valley Hotel  11am i 2pm a 4pm i 7pm
Dydd Mercher 10 Chwefror Canolfan Gymunedol Goffa'r Rhyfel Porthaethwy 11am i 2pm a 4pm i 7pm
Dydd Mercher 24 Chwefror Gwesty'r Celtic Royal, Caernarfon 11am i 2pm a 4pm i 7pm
Dydd Iau 25 Chwefror Neuadd Eglwys St Mary’s, Conwy 11am i 2pm a 4pm i 7pm


Edrychwch ar ein gwefan yn: www.horizonnuclearpower.com/hafan 

Dywedodd Charlie Tasker, Cyfarwyddwr Datblygu’r Safle, Pŵer Niwclear Horizon:


“Dwi wrth fy modd fy mod wedi cael croesawu’r Pwyllgor Materion Cymreig i’n prosiect Wylfa Newydd ar Ynys Môn heddiw. Mae’r diddordeb trawsbleidiol sydd wedi cael ei ddangos yng nghynlluniau Horizon yn arwydd clir o bwysigrwydd ein prosiect i Gymru a’r cyfleoedd mae’n eu cynnig yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol.”
 
“O’r miloedd o swyddi y bydd yn eu creu, i’r pŵer sicr, fforddiadwy a charbon isel y bydd yn ei gyflenwi i oddeutu pum miliwn o gartrefi, mae Wylfa Newydd yn ddatblygiad strategol pwysig ac rydyn ni’n edrych ymlaen at ymwneud mwy â’r Pwyllgor wrth i ni barhau i symud ymlaen at adeiladu a gweithredu.”
 

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi gwybodaeth heddiw am y cyfle nesaf i bobl gael dweud eu dweud am yr orsaf bŵer newydd gwerth biliynau o bunnoedd sy’n cael ei chynnig ar Ynys Môn.

Bydd y cwmni ynni’n cynnal cam nesaf ei ymgynghoriad cymunedol o ddydd Llun 25 Ionawr 2016 ymlaen, gan gynnal cyfres o ddigwyddiadau drwy gydol dechrau’r gwanwyn.

Mae’r ymgynghoriad hwn yn parhau â'r gwaith sydd wedi cael ei wneud gan Horizon ers cam cyntaf ei ymgynghoriad mawr yn 2014 ac mae’n gyfle arall i bobl weld ei gynlluniau diweddaraf a rhoi adborth ar ei gynigion. Bydd ail ymgynghoriad mwy yn cael ei gynnal yn nes ymlaen yn ystod y flwyddyn.

Dywedodd Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredu yn Horizon: “Bydd Wylfa Newydd yn arwain at fanteision a fydd yn para am genedlaethau, gan gynnwys swyddi i bobl leol a hwb i’r economi leol.  Rydyn ni hefyd yn cydnabod y bydd prosiect o’r maint hwn yn effeithio ar y gymuned felly rydyn ni’n awyddus i sicrhau bod llais y gymuned yn gallu dylanwadu ar ein cynigion cyn iddyn nhw gael eu llunio’n derfynol.

“O fis Ionawr ymlaen byddwn ni’n cynnal digwyddiadau gwybodaeth cyhoeddus ac yna cyfres o gyfarfodydd ar ffurf grwpiau ffocws a fydd yn edrych ar y rhannau o’n prosiect rydyn ni’n gwybod sydd bwysicaf yn lleol, gan gynnwys y Gymraeg a’n cynlluniau ar gyfer llety i weithwyr.  Rydyn ni’n gobeithio y bydd trigolion yn dal i roi eu hadborth i ni am y prosiect ac yn helpu i siapio Wylfa Newydd cyn i ni gyflwyno ein cynigion llawn a therfynol yn nes ymlaen yn 2016.”

Bydd gwybodaeth ar gael ar wefan y cwmni, www.horizonnuclearpower.com/ymgynghoriad, o ddydd Llun 25 Ionawr ymlaen a bydd y dogfennau hefyd ar gael yn holl lyfrgelloedd Ynys Môn.  Bydd digwyddiad cyhoeddus cyntaf Horizon yn cael ei gynnal ddydd Gwener 29 Ionawr, yn agos at safle arfaethedig yr orsaf bŵer ac wedyn cynhelir cyfres o ddigwyddiadau ar draws yr Ynys, yn ogystal ag yng Ngwynedd ac yng Nghonwy.

Bydd pob digwyddiad yn cael cyhoeddusrwydd yn y cyfryngau lleol ac ar Môn FM, gorsaf radio gymunedol Ynys Môn.

Dyma raglen digwyddiadau cymunedol Horizon:

Dydd Gwener 29 Ionawr  Clwb Cymdeithasol a Chwaraeon Wylfa                       11am i 2pm a 4pm i 7pm

Dydd Sadwrn 30 Ionawr  Neuadd y Dref Llangefni                                                10am i 1pm

Dydd Mawrth 2 Chwefror Neuadd Bentref Llanfachraeth                                       11am i 2pm a 4pm i 7pm

Dydd Mercher 3 Chwefror  Canolfan Ucheldre, Caergybi                                      11am i 2pm a 4pm i 7pm

Dydd Gwener 5 Chwefror Neuadd Goffa Amlwch                                                  11am i 2pm a 4pm i 7pm

Dydd Sadwrn 6 Chwefror Neuadd Bentref Cemaes                                               10am i 1pm

Dydd Mawrth 9 Chwefror Valley Hotel11am i                                                         2pm a 4pm i 7pm

Dydd Mercher 10 Chwefror Canolfan Gymunedol Goffa'r Rhyfel Porthaethwy     11am i 2pm a 4pm i 7pm

Dydd Mercher 24 Chwefror Gwesty'r Celtic Royal, Caernarfon,11am i                 2pm a 4pm i 7pm

Dydd Iau 25 Chwefror Neuadd Eglwys St Mary’s, Conwy,11am i                         2pm a 4pm i 7pm

– DIWEDD –

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion:

• Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
• Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth miliynau yng Ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth o ansawdd da a hirdymor ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.