Newyddion Archif 2017

I gysylltu â swyddfa wasg Horizon, yna ffoniwch: 01242 507700 os gwelwch yn dda.

Mae rhodd gan Bŵer Niwclear Horizon wedi helpu Cwmni Cymunedol Amlwch Cyf i brynu system wresogi newydd sy’n arbed ynni ar gyfer Siop Gymunedol Amlwch, gan ei helpu i wasanaethu'r gymuned drwy gydol y flwyddyn.

Gwnaeth Cwmni Cymunedol Amlwch Cyf gais llwyddiannus am gyllid drwy gynllun Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd Horizon yn gynharach eleni. Mae’r rhoddion wedi galluogi'r grŵp i newid system wresogi bresennol y siop gymunedol am ddau bwmp gwresogi aer i aer ynni effeithlon - gan gadw’r siop yn gynnes, lleihau ôl troed carbon a lleihau costau rhedeg.
 
Agorwyd Siop Gymunedol Amlwch, sydd ar Stryd y Frenhines, gan Gwmni Cymunedol Amlwch Cyf ym mis Chwefror 2017 ac mae’n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr o’r dref. Mae’r siop yn adnodd gwerthfawr i’r gymuned leol, nid yn unig drwy werthu cynnyrch gwych ond hefyd drwy hybu treftadaeth Amlwch.  Mae’r tîm yn annog ailddefnyddio, ailgylchu a chynaliadwyedd ac mae’n rhan bwysig o gymuned Amlwch.
 
Unwaith bydd y siop wedi’i sefydlu’n iawn, bydd yn dod yn gwbl hunangynhaliol gyda’r arian dros ben yn cael ei ddefnyddio i gefnogi gweithgareddau a digwyddiadau cymunedol. Gobeithir y bydd y rhoddion cyntaf yn cael eu dosbarthu ar 1af Mawrth 2018. Gan weithio ochr yn ochr â'r Ganolfan Byd Gwaith a Cyfle Cymru, bydd cyfleoedd hyfforddi achrededig yn cael eu darparu i wirfoddolwyr er mwyn iddynt ennill profiad a magu hyder, a hefyd datblygu sgiliau newydd i’w trosglwyddo wedyn i’r gweithle.
 
Dywedodd Carli Evans-Thau, Ysgrifennydd Cwmni Cymunedol Amlwch Cyf: “Rydyn ni’n eithriadol ddiolchgar i Horizon am ein helpu ni i wella’r gwresogi yn y siop. Bydd y pympiau gwres newydd yn gwneud yr adeilad yn llawer rhatach ac yn fwy effeithlon i'w redeg, fel ein bod yn gallu rhoi unrhyw arian ychwanegol tuag at weithgareddau cymunedol.
 
“Fe wnaethon ni agor y siop i geisio cymryd lle rhai o’r busnesau sydd wedi gadael y dref yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Roedd y trigolion angen rhywle i brynu cynhyrchion lleol fforddiadwy, felly mae Siop Gymunedol Amlwch yn darparu’r gwasanaeth hwnnw, ond hefyd mae wedi dod yn ganolfan boblogaidd i bobl leol a thwristiaid. Mae’n bwysig cofio fodd bynnag na fyddai siop gymunedol yma o gwbl heb y tîm brwd o wirfoddolwyr a’r cyfranwyr hael.”
 
Dywedodd Delyth Owen, Swyddog Cynnwys y Gymuned yn Horizon: “Rydyn ni’n falch o gefnogi'r siop ac rydyn ni’n cydnabod bod mentrau cymunedol fel hyn yn gwbl hanfodol i’r dref. Rydyn ni’n meddwl ei bod yn bwysig iawn cefnogi busnesau cymunedol gydag effeithlonrwydd adnoddau ac ynni a bydd gosod y system wresogi newydd yn y siop yn helpu’r sefydliad i wneud hynny.”
 
Mae rhagor o wybodaeth am gynllun Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd Horizon ar gael ar ei wefan: www.horizonnuclearpower.com/cefnogir-gymuned..
 
I gael gwybod mwy am Bŵer Niwclear Horizon, ewch i www.horizonnuclearpower.com, anfonwch e-bost at ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com, ffoniwch 0800 954 9516, neu dilynwch Horizon ar Twitter @horizonnuclear ac Instagram ‘horizonnuclear’.
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
   
   

Mae Horizon Nuclear Power yn croesawu’r cyhoeddiad heddiw bod Adweithydd Dŵr Berw Uwch y DU wedi’i gymeradwyo i’w ddefnyddio yn y DU, sy’n paratoi’r ffordd i’r dechnoleg gael ei hadeiladu yn natblygiadau arfaethedig Horizon ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn.


Bydd y prosiectau hyn yn creu degau o filoedd o swyddi ac yn y pen draw byddant yn darparu mwy na 5.4GW o drydan glân, diogel a fforddiadwy – digon i bweru tua 10 miliwn o gartrefi.
 
Mae’r gymeradwyaeth hon yn nodi cwblhad yr Asesiad Dyluniad Generig, asesiad trylwyr a gynhelir gan reoleiddwyr y DU. Cyrhaeddwyd y garreg filltir hon ar amser, diolch i ansawdd profedig yr Adweithydd ac i'r gwaith a wnaed ar y cyd gan dîm Hitachi-GE, Horizon a GE-Hitachi.
 
Dyma gyflawniad arall i'r Adweithydd Dŵr Berw Uwch, y mae pedwar ohonynt wedi’u hadeiladu a’u gweithredu’n llwyddiannus yn y gorffennol - ar amser ac o fewn y gyllideb - ac mae’r dyluniad bellach wedi cael ei gymeradwyo o dan bedair trefn reoleiddio wahanol ledled y byd.
 
Dywedodd Duncan Hawthorne, Prif Swyddog Gweithredol Horizon: “Mae hon yn garreg filltir enfawr i Horizon ac yn gam pwysig ymlaen i ni wrth sicrhau pŵer niwclear newydd sydd ei angen yn fawr yn y DU.  Gall ynni niwclear gyflenwi cryn dipyn o ynni carbon isel sefydlog, sy’n ei wneud yn rhan hollbwysig o gymysgedd trydan y wlad a phan fydd yn weithredol, bydd Wylfa Newydd a’n safle yn Oldbury yn cyflenwi pŵer dibynadwy, glân i’r DU am ddegawdau i ddod.
 
“Mae cryfder y tîm cyfunol a natur brofedig y dechnoleg, wedi sicrhau bod proses yr Asesiad Dyluniad Generig wedi’i chwblhau ar amser.”
 
Dywedodd Tadashi Kume, Llywydd a Chyfarwyddwr Cynrychioliadol Hitachi-GE: “Mae cyflawni safonau uchel iawn rheoleiddwyr y DU a chwblhau Asesiad Dyluniad Generig o fewn ein targed o bum mlynedd yn profi ymhellach gryfder y prosiect hwn, a gallu’r tîm i’w gyflawni.  Mae’r asesiad hwn yn drylwyr a thrwyadl, ac mae derbyn cymeradwyaeth ar amser yn glod i ddyluniad rhagorol Adweithydd Dŵr Berw Uwch y DU. 
 
“Ers 2012, rydym wedi bod yn destun proses asesu a chraffu fanwl iawn gan y rheoleiddwyr.  Drwy gydol y broses hon, mae eu harbenigedd a’u proffesiynoldeb wedi bod heb eu hail. Rydym yn edrych ymlaen yn awr i gynorthwyo Horizon i sicrhau trwydded safle penodol ar gyfer Wylfa Newydd.”
 
Mae cymeradwyo Asesiad Dyluniad Generig Adweithydd Dŵr Berw Uwch y DU yn ychwanegol at y cynnydd cyson sy’n cael ei wneud gan Horizon mewn perthynas â  phrosiect Wylfa Newydd.  Mae hyn yn cynnwys cyflwyno’r Cais am Drwydded Safle, a chwblhau’r trydydd ymgynghoriad cyhoeddus yn llwyddiannus.
 
Mae'r newyddion hefyd wedi cael ei groesawu'n ehangach:
 
 • Dywedodd Albert Owen AS, Aelod Seneddol dros Ynys Môn: "Rydw i'n croesawu'r newyddion heddiw bod yr Asesiad Dyluniad Generig ar gyfer Adweithydd Dŵr Berw Uwch y DU wedi cael ei gwblhau. Mae'r pedair blynedd o waith caled ac ymroddiad wedi dwyn ffrwyth. Dyma garreg filltir bwysig ac rydw i'n falch bod Adweithydd y DU wedi cyrraedd y safonau uchel iawn o ddiogelwch sy'n ofynnol gan reoleiddwyr y DU. Rydw i'n edrych ymlaen at ymgysylltu'n barhaus â thîm prosiect Wylfa Newydd a'i ddatblygiad yn y dyfodol".
   
 • Dywedodd Dennis Evans, Cadeirydd Grŵp Cyswllt annibynnol Prosiect Wylfa Newydd: "Rydw i'n falch iawn o nodi'r garreg filltir hon yn natblygiad y Prosiect. Mae'r ffaith bod yr asesiad trylwyr o Adweithydd Dŵr Berw Uwch y DU a gyflawnwyd dros bedair blynedd wedi bodloni Rheoleiddwyr y DU, o fewn yr amserlen a bennwyd gan Hitachi-GE, yn glodwiw ac yn ganmoladwy. Rydw i'n edrych ymlaen at weld y cynigion manwl terfynol ar gyfer datblygiad Wylfa Newydd maes o law, a hoffwn longyfarch y tîm am gwblhau'r Asesiad Dyluniad Generig".
   
 • Dywedodd Guto Bebb, Gweinidog yn Llywodraeth y Deyrnas Unedig: “Mae gan niwclear newydd rôl ganolog i’w chwarae yn ein dyfodol ynni, gan ddarparu pŵer diogel, carbon isel ac yn cefnogi swyddi a thwf economaidd. Mae helpu i roi Cymru ar flaen y gad ym maes technolegau'r dyfodol a phrosiectau twf glân yn amcanion sylfaenol ein Strategaeth Ddiwydiannol. Er hynny, mae’n rhaid i ni fod yn gwbl sicr y bydd unrhyw adweithydd niwclear a fydd yn cael ei ddefnyddio yn y wlad hon yn bodloni ein safonau diogelwch llym. Mae cyhoeddiad heddiw yn gam pwysig ymlaen i brosiect Pŵer Niwclear Horizon yn Wylfa Newydd ar Ynys Môn. Bydd yn dod â miloedd o swyddi i'r ardal leol a phŵer niwclear newydd i filiynau o gartrefi ledled y Deyrnas Unedig.”
   
  -     Dywedodd Ian Price, Cyfarwyddwr CBI Cymru: “Bydd Wylfa Newydd yn dod â manteision busnes enfawr i Gymru gyfan ac rydym felly’n croesawu cyhoeddiad heddiw’n fawr. Mae busnesau ar Ynys Môn ac ar draws Gogledd Cymru eisoes yn gweithio’n galed ar y prosiect ac mae newyddion heddiw yn gam mawr tuag at hyd yn oed ragor o gyfleoedd i gwmnïau yng Nghymru.”
   
 • Dywedodd Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Llywodraeth Cymru: "Rydw i wrth fy modd bod technoleg Adweithydd Dŵr Berw Uwch y DU Hitachi-GE wedi llwyddo heddiw i gwblhau Cam 4 o broses Asesiad Dyluniad Generig y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear. Mae cwblhau'r cam olaf hwn o fewn yr amserlen wreiddiol yn dipyn o gamp a hoffwn longyfarch pawb dan sylw am gyflawni hyn. Edrychwn ymlaen at weld prosiect Wylfa Newydd yn cymryd camau pellach yn 2018".
   
 • Dywedodd y Cynghorydd Llinos Medi, Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn: “Mae hon yn garreg filltir allweddol ar gyfer Hitachi-GE, Pŵer Niwclear Horizon, a cham pwysig arall ymlaen yn y daith i wireddu'r Wylfa Newydd. Mae'r Swyddfa Rheoli dros Niwclear (ONR) yn adnabyddus fel y rheoleiddiwr mwyaf caeth yn y byd, ac mae sêl bendith ganddynt yn dilyn yr Asesiad Dyluniad Generig cynhwysfawr yn rhoi hyder i ni yn niogelwch y dechnoleg sydd wedi ei darperir gan Hitachi-GE. Bydd Cyngor Sir Ynys Môn yn parhau i drafod gyda Pŵer Niwclear Horizon. Rydym wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth i sicrhau bod y prosiect yma’n elwa Ynys Môn a rhanbarth Gogledd Cymru’n ehangach.”
   
 • Dywedodd Rebecca Long Bailey AS , Ysgrifennydd Gwladol yr Wrthblaid dros Fusnes, Ynni a’r Strategaeth Ddiwydiannol: “Rwyf yn croesawu’r cyhoeddiad gan Bŵer Niwclear Horizon eu bod wedi cwblhau’r broses GDA a’u bod gam yn nes at gyflawni’r prosiect hwn. Mae ynni niwclear yn rhan bwysig o strategaeth ynni gytbwys i ddatgarboneiddio’r economi. Bydd Wylfa Newydd yn rhan allweddol o’r strategaeth ynni hon gan greu miloedd o swyddi crefftus â thâl da mewn rhannau o’r wlad sydd wir angen swyddi o’r fath.” 
 
 • Dywedodd y Gweinidog Ynni, Richard Harrington:Mae cyhoeddiad heddiw yn garreg filltir bwysig ar gyfer datblygu safleodd niwclear arloesol newydd yn y DU. Fel y nodwyd yn ein Strategaeth Ddiwydiannol, rydyn ni'n rhoi'r DU ar flaen y gad mewn technolegau yn y dyfodol sydd â'r potensial i greu gwerth a swyddi ledled y DU. Mae technoleg niwclear Pŵer Niwclear Horizon yn un enghraifft o hyn."
 
 • Dywedodd Tom Greatrex, Prif Weithredwr, Cymdeithas y Diwydiant Niwclear(NIA): “Mae cymeradwyo dyluniad ABWR y DU yn newyddion da i raglen niwclear newydd y DU. Dyma benllanw proses drwyadl, gadarn a manwl gan reoleiddwyr annibynnol y DU, sy’n cael ei chydnabod yn broses o’r radd flaenaf. Gyda dau draean o orsafoedd pŵer y DU yn cau rhwng 2010 a 2030, dyma gam pwysig ar gyfer darparu pŵer niwclear carbon isel diogel a dibynadwy ar gyfer y dyfodol, i gartrefi, busnesau a gwasanaethau cyhoeddus. Mae'r sector niwclear eisoes yn gyfrifol am £400 miliwn o gynnyrch domestig gros Cymru. Bydd prosiectau'r dyfodol yn adeiladu ar hyn, gan greu swyddi hyfedr iawn a darparu mwy o fudd economaidd i gymunedau lle bydd yn cael ei adeiladu.”
   
   
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:
 
Horizon: Richard Foxhall, richard.foxhall@horizonnuclearpower.com, 07807 769265
 
Hitachi-GE: Lowri Joyce, lowri.joyce@hitachi-hne.com, 07464 980601
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Bu Adweithydd Dŵr Berw Uwch y DU yn destun Asesiad Dyluniad Generig pedwar cam trylwyr a gynhaliwyd gan y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear (ONR), Asiantaeth yr Amgylchedd a Cyfoeth Naturiol Cymru, er mwyn craffu ar ei addasrwydd i’w ddefnyddio yn y DU.Mae’r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear wedi cyflwyno Cadarnhad Derbyn Dyluniad (DAC) i Adweithydd Dŵr Berw Uwch y DU ac mae Asiantaeth yr Amgylchedd a Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyflwyno Datganiad o Dderbynioldeb Dyluniad (SoDA).
   
 • Mae’r Asesiad Dyluniad Generig yn broses a ddefnyddir gan reoleiddwyr niwclear y DU i asesu addasrwydd posibl dyluniad i’w ddatblygu mewn lleoliad amhenodol yn y DU, gan archwilio diogelwch, gwarchodaeth amgylcheddol a diogeledd.  Mae cyflwyno Cadarnhad Derbyn Dyluniad a Datganiad o Dderbynioldeb Dyluniad yn nodi cwblhad llwyddiannus y broses hon.
 
 • Dechreuodd yr Asesiad Dyluniad Generig o Adweithydd Dŵr Berw Uwch y DU ym mis Ebrill 2013. Roedd y broses yn cynnwys asesiadau a chyflwyniadau manwl o 20 o ffrydiau gwaith pwnc, sy’n cynnwys tîm brig o fwy na 300 o Hitachi-GE a Horizon.
 
 • Mae Horizon wedi gweithio’n agos gyda’i gyflenwr adweithyddion, Hitachi-GE drwy’r broses Asesiad Dyluniad Generig, a'r cwmni hwn fydd yn gwneud cais am drwydded safle ar gyfer y datblygiadau arfaethedig.  Nid yw’r Asesiad ynddo’i hun yn rhoi caniatâd i adeiladu, ac mae Horizon yn dechrau yn awr ar broses o geisiadau diogelwch ac amgylcheddol ar gyfer safle penodol, ochr yn ochr â’i gais am drwydded safle niwclear.  Ar ôl sicrhau pob un o’r caniatadau hyn, gall Horizon symud ymlaen i adeiladu Wylfa Newydd.
 
 • Heddiw cyhoeddodd y rheoleiddwyr: y Cadarnhad Derbyn Dyluniad; y Datganiad o Dderbynioldeb Dyluniad; Adroddiadau Asesu ar gyfer pob pwnc (GDA Cam 4); Adroddiad Asesiad Cryno'r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear a Dogfen Penderfyniad Asiantaeth yr Amgylchedd a Cyfoeth Naturiol Cymru.
Maent hefyd wedi llwyddo i gyhoeddi pob Mater Rheoleiddiol ac Arsylwad Rheoleiddiol, gyda chynlluniau datrys a llythyrau cadarnhau yn www.onr.org.uk/new-reactors/uk-abwr/index.htm.
   
Gwybodaeth ychwanegol:
       
 
Horizon Nuclear Power:
Sefydlwyd Horizon Nuclear Power yn 2009 er mwyn datblygu gorsafoedd niwclear newydd yn y DU.  Cafodd ei brynu gan Hitachi, Cyf. (TSE: 6501)  o Japan ym mis Tachwedd 2012.  Mae’r cwmni yn datblygu cynlluniau i adeiladu o leiaf 5,400MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw.  Bydd eu safleoedd niwclear yn cyflogi hyd at 850 o bobl pan fyddant yn weithredol gyda gweithluoedd adeiladu o hyd at 8,500.  I gael mwy o wybodaeth am Horizon, ewch i www.horizonnuclearpower.com
 
Hitachi-GE Nuclear Energy, Cyf.:
Mae Hitachi-GE, menter a sefydlwyd ar y cyd gan Hitachi, Cyf. (TSE:6501) a GE ym mis Gorffennaf 2007, fel un o’r gweithgynhyrchwyr safleoedd mwyaf cynhwysfawr yn y byd, yn ymgymryd â gwaith datblygu, cynllunio, dylunio, gweithgynhyrchu, archwilio, gosod, cyn-gweithredu a chynnal offer sy’n gysylltiedig ag adweithyddion niwclear, a gall reoli prosiectau integredig.  Mae Hitachi-GE wedi bod yn gysylltiedig â 23 o adweithyddion yn Japan hyd yma, gan gynnwys y rhai sy’n cael eu hadeiladu yn awr.  I gael mwy o wybodaeth am Hitachi-GE, ewch i http://www.hitachi-hgne.co.jp/en/index.html
 

Bydd Cymhorthfa Agored olaf Pŵer Niwclear Horizon yn 2017 yn cael ei chynnal ddydd Llun 18 Rhagfyr yng Nghemaes.

Gall pobl leol gwrdd â thîm Horizon yn y Neuadd Bentref rhwng 1pm a 7pm i gael rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd.  Caiff y Cymorthfeydd Agored eu cynnal ar y trydydd ddydd Llun o bob mis ac mae croeso i bawb alw heibio, felly does dim angen trefnu apwyntiad.
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon: “Rydyn ni wedi cael blwyddyn brysur a llwyddiannus iawn yn Wylfa Newydd.  Byddwn yn cael seibiant byr dros gyfnod y Nadolig, ac rydyn ni’n edrych ymlaen yn barod at y flwyddyn nesaf ac at gyflwyno ein Gorchymyn Caniatâd Datblygu - y cais cynllunio sydd ei angen arnom i adeiladu Wylfa Newydd - i Lywodraeth y DU.  Os hoffai unrhyw un ddysgu mwy am y Prosiect a chael gwybod beth sydd ar y gweill yn 2018, bydd ein tîm wrth law i ateb cwestiynau yn y Gymhorthfa Agored ddydd Llun 18 Rhagfyr.
 
“Hoffem ddiolch yn fawr hefyd i bawb sydd wedi ein cefnogi ni drwy gydol 2017; o ymweld â’r Eisteddfod a Sioe Môn a mynd i’n cloddfeydd archaeolegol, i roi adborth gwerthfawr i ni yn ein digwyddiadau ymgynghori yn ystod yr haf”.
 
Mae rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd ar gael yn www.horizonnuclearpower.com/hafan, neu drwy ffonio 0800 954 9516, anfon neges e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com neu ddilyn Horizon ar Twitter @horizonnuclear ac Instagram ‘horizonnuclear’.
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
   

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi heddiw y bydd yn dechrau recriwtio ei drydedd garfan o brentisiaid technegol ddechrau 2018.

Mae cynllun prentisiaeth tair blynedd cynhwysfawr Horizon wedi’i gynllunio i helpu i ddatblygu gweithlu cryf a dawnus a all helpu i adeiladu a gweithredu gorsaf bŵer niwclear arfaethedig Wylfa Newydd ar Ynys Môn. Mae’r cynllun wedi’i gynllunio mewn partneriaeth â Grŵp Llandrillo Menai ac mae’n rhoi’r cyfle i fyfyrwyr creadigol, uchelgeisiol sy’n meddwl yn dechnegol i weithio ar brosiect seilwaith mawr a meithrin sgiliau a chymwysterau gwerthfawr ar yr un pryd.
 
Bydd Horizon yn chwilio am 12 prentis ychwanegol i ymuno â’r tîm cadarn presennol o 21 o brentisiaid technegol ym mis Medi’r flwyddyn nesaf. Bydd y garfan newydd yn gweithio yng nghampws Bangor Grŵp Llandrillo Menai cyn symud i’r Ganolfan Peirianneg newydd yng nghampws Llangefni ddechrau 2019, lle bydd y prentisiaid yn datblygu eu sgiliau peirianneg ac yn gweithio tuag at brentisiaeth Lefel 3 mewn cynnal a chadw peirianneg.  Fel yn y gorffennol, bydd y prentisiaid hefyd yn cael cyfle i ymweld â safleoedd peirianneg eraill ledled y DU i fynd i’r afael â gweithio mewn amgylchedd byw.
 
Dywedodd Duncan Hawthorne, Prif Swyddog Gweithredol Horizon: “Rydyn ni’n falch iawn o’n prentisiaid presennol a’r cyfraniad anhygoel maen nhw eisoes yn ei wneud at Brosiect Wylfa Newydd. Felly rydyn ni wrth ein bodd o gyhoeddi y byddwn yn derbyn trydedd garfan y flwyddyn nesaf. Mae’n gynllun gwych, ac yn un sy’n rhoi cyfle go iawn i bobl ifanc leol ddatblygu a defnyddio eu sgiliau mewn Prosiect mawr ar garreg eu drws.
 
“Fel busnes, rydyn ni’n ymrwymedig i fuddsoddi yn y genhedlaeth nesaf o brentisiaid medrus a chredwn fod gwneud hyn yn hollbwysig i lwyddiant y Prosiect. Bydd nid yn unig yn datblygu gweithwyr dawnus y dyfodol yma yng Ngogledd Cymru, ond bydd yn rhoi enw da i’r rhanbarth fel canolfan rhagoriaeth ym maes peirianneg niwclear. Mae hefyd yn rhan o’n buddsoddiad ehangach mewn sgiliau - sydd hefyd yn cynnwys buddsoddiad o £1 filiwn yng Nghanolfan Peirianneg newydd Coleg Menai a mwy na £500,000 ers 2010 ar gyfer cynllun ardderchog Cwmni Prentis Menai.
 
“Pob lwc i bawb sy’n gwneud cais. Rydw i’n edrych ymlaen at gwrdd â’n carfan newydd fydd yn dechrau’r flwyddyn nesaf”.
 
Dywedodd Dafydd Evans, Prif Swyddog Gweithredol Grŵp Llandrillo: “Mae’r cyhoeddiad heddiw yn newyddion da iawn i bobl ifanc Gogledd Cymru.  Rydyn ni’n ymrwymedig i weithio gyda Horizon i sicrhau bod pobl leol yn meithrin y sgiliau sy’n ofynnol i ddatblygu gyrfaoedd da yn Wylfa Newydd.  Rydyn ni’n falch iawn o fod yn gweithio gyda Horizon yn hyfforddi eu prentisiaid ac rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu’r garfan newydd yn 2018.  Gallant edrych ymlaen at hyfforddi yn y cyfleuster newydd o’r radd flaenaf ar ein Campws yn Llangefni”. 
 
Dywedodd Jessica Williams, un o brentisiaid Horizon: “Ymunais â Horizon ym mis Medi eleni ac mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn anhygoel.
 
"Wylfa Newydd yw un o’r prosiectau peirianneg ac adeiladu mwyaf ledled y DU, ac mae’r cyfle i weithio’n lleol i ddatblygu fy sgiliau a’m diddordeb mewn peirianneg yn rhy dda i’w golli. Rydw i’n edrych ymlaen at barhau i astudio ac annog unrhyw un â diddordeb mewn peirianneg dechnegol i wneud cais”.
 
Mae rhagor o wybodaeth am Gynllun Prentisiaeth Dechnegol Horizon ar gael ar-lein yn www.horizonnuclearpower.com/technical-apprenticeship-scheme. Bydd y cyfnod gwneud cais yn dechrau yn gynnar yn 2018.
 
- DIWEDD -
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Mae rhagor o wybodaeth am gynlluniau sgiliau a phrentisiaethau’r diwydiant niwclear ar gael yn:
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.

Bydd disgyblion Ysgol y Tywyn yn gallu dysgu mwy am y ‘bywyd da’, diolch i rodd gan Pŵer Niwclear Horizon.

Mae Ysgol y Tywyn wedi cael arian gan gynllun Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd Horizon, er mwyn newid ei chwt ieir am fodel mwy o faint. Bydd hyn yn rhoi mwy o le i grwydro i drigolion pluog yr ysgol.
 
Hefyd, mae’r ysgol wedi gwella ei hystafell ddosbarth yn yr awyr agored er mwyn dysgu ei disgyblion 3 i 11 oed am dyfu llysiau a ffrwythau, ac yn ddiweddar mae wedi cael cymhwyster Lefel 2 gan y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol. Mae’r ardd yn helpu disgyblion i ddatblygu sgiliau i’w defnyddio gartref a thrwy gydol eu bywyd, gan gynnwys tyfu, cynaeafu a choginio eu cynnyrch eu hunain. Maent hefyd yn gofalu am y pedair iâr, gan eu cadw'n iach a chasglu eu hwyau.
 
Dywedodd Mr Emyr Williams, Pennaeth Ysgol y Tywyn: “Rydyn ni’n hynod o falch ein bod wedi cael arian gan Horizon oherwydd rydyn ni wedi gallu prynu cartref mwy o faint i’n hieir, gan roi mwy o le iddyn nhw symud.
 
“Mae’r disgyblion wrth eu bodd yn gofalu amdanyn nhw ac yn casglu’r wyau, felly mae’n brosiect poblogaidd mae’r ysgol gyfan yn cymryd rhan ynddo. Mae hefyd yn brosiect gwych ar gyfer iechyd a llesiant ein disgyblion gan ei fod o fudd i’w datblygiad emosiynol ac ymddygiadol. Yn ogystal ag elwa ar fod allan yn yr awyr agored, maen nhw'n dysgu sgiliau newydd ac yn deall yr hyn mae’n ei olygu i ofalu am yr ieir a’r ardd yn ehangach. Roedden ni’n edrych ymlaen yn fawr at symud yr ieir i’w cartref newydd.”
 
Dywedodd Delyth Owen, Swyddog Cynnwys y Gymuned yn Horizon: “Rydyn ni’n falch iawn ein bod ni wedi gallu helpu Ysgol y Tywyn. Mae’n fendigedig gweld brwdfrydedd y staff, y rhieni a'r disgyblion dros yr ardd, ac rydyn ni’n gobeithio byddan nhw’n gallu gofalu am ieir am flynyddoedd maith o ganlyniad i’r rhodd hwn.”
 
DIWEDD
 
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
 • Mae rhagor o wybodaeth am gynllun Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd Horizon ar gael ar ei wefan: www.horizonnuclearpower.com/cefnogir-gymuned..
   
 • I gael gwybod rhagor am Bŵer Niwclear Horizon Nuclear Power, ewch i www.horizonnuclearpower.com, anfon e-bost at wylfaenquiries@horizonnuclearpower.com, ffonio 0800 954 9516, neu ddilyn Horizon ar Twitter @horizonnuclear ac Instagram ‘horizonnuclear’.
 
 
 
 
 
 

Mae hanes cudd Ynys Môn wedi cael ei ddatgelu gan gyw archaeolegwyr a oedd yn cymryd rhan mewn cloddfa gymunedol a diwrnodau agored o gwmpas safle Wylfa Newydd.

Fel rhan o’i ymchwiliadau archaeolegol parhaus ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd, mae Pŵer Niwclear Horizon wedi gwahodd pobl leol o Ynys Môn a Gogledd Cymru i gymryd rhan mewn cloddfa archaeolegol dros gyfnod o wyth wythnos o gwmpas safle’r orsaf bŵer arfaethedig.
                 
Ymunodd dros 250 o bobl â thîm o archaeolegwyr cymunedol er mwyn darganfod arteffactau diddorol, gweddillion canoloesol Neolithig, a chyfrinachau cudd a oedd yn llechu o dan y dirwedd hanesyddol.
 
Mae’r gloddfa, sy'n cael ei chynnal gan Jones Brothers a Balfour Beatty, gyda mewnbwn arbenigol gan Wessex Archaeology, yn 100,000 metr sgwâr ac yn un o’r cloddfeydd mwyaf yn y DU ar hyn o bryd. Un o'r canfyddiadau mwyaf cyffrous yw tystiolaeth o anheddiad Brythonig-Rufeinig, sy'n dyddio rhwng 43 OC a 410 OC. Mae sylfeini’r waliau, y ffosydd a’r draeniau sydd wedi’u canfod yn arwyddion clir bod pobl yn arfer byw ar y safle o gwmpas y cyfnod hwn.
 
Hefyd, mae pobl leol wedi helpu i ddatgelu tystiolaeth o gylch cerrig mawr posibl yn ystod y cloddio cymunedol; heneb cynhanesyddol sy'n cynnwys gwrthgloddiau o ffosydd a chloddiau anferth, a gafodd eu canfod ar ben bryncyn yn edrych dros yr arfordir. Mae’r cylch cerrig posibl yn 40 metr o ran diamedr, a byddai wedi cael clawdd allanol 2.5 metr o uchder pan gafodd ei adeiladu am y tro cyntaf. Byddai’r heneb wedi bod yn rhan flaenllaw o’r dirwedd leol, ac yn ganolbwynt pwysig ar gyfer gweithgareddau defodol yn ystod y cyfnod Neolithig (c. 3000-4000 CC).
 
Ar ddiwedd y cloddio cymunedol, cynhaliodd Horizon bum diwrnod agored ar gyfer y cyhoedd, disgyblion o ysgolion lleol a gwesteion. Roedd y sesiynau hyn yn rhoi cyfle i ymwelwyr fynd ar daith o amgylch y safle cloddio a gwrando ar sgyrsiau gan arbenigwyr y rhaglen Time Team gynt, Matt Williams a Phil Harding, sy'n gweithio i Wessex Archaeology.
 
Dywedodd Delyth Owen, Swyddog Cyswllt Cymunedol yn Horizon: “Mae hwn wedi bod yn brosiect cyffrous iawn i Horizon. Nid yn unig rydyn ni wedi canfod mwy o fanylion am hanes diddorol y rhan hon o Ynys Môn, ond rydyn ni wedi croesawu cannoedd o bobl ar safle Wylfa Newydd i roi gwybod mwy iddyn nhw am yr hyn rydyn ni wedi’i ddysgu.
 
“Dyma’r tro cyntaf i ni gynnal cloddfeydd cymunedol ar ein safle, ac mae’r ymateb gan y gymuned leol wedi bod yn ffantastig. Rydyn ni bob amser yn chwilio am ffyrdd o gynnwys y gymuned yn yr hyn rydyn ni’n ei wneud, ac mae hwn wedi bod yn brosiect mor llwyddiannus. Rydyn ni eisiau diolch i’r gwirfoddolwyr am eu gwaith yn ystod y cloddio, ac i bawb a ddaeth i’n diwrnodau agored.”
 
Dywedodd Matt Williams, Uwch Archaeolegydd yn Wessex Archaeology: “Rydyn ni wedi bod yn ffodus iawn o gael croesawu cynifer o aelodau brwdfrydig o’r cyhoedd i’r safle. Mae hwn wedi bod yn gyfle gwych i gloddio ardal eang iawn a chanfod llawer iawn o ddata hanesyddol pwysig.  
 
“Mae gan Ynys Môn hanes cyfoethog iawn, ond mae llawer ohono sydd heb gael ei ganfod eto. Mae datgelu tystiolaeth o aneddiadau sy'n dyddio’n ôl i Oes y Rhufeiniaid a'r Oes Efydd yn gyffrous iawn, ac mae’n ein helpu ni i ddeall hanes yr ynys yn well.”
 
Bydd cyfleoedd eto i ddysgu mwy am yr ymchwiliadau archaeolegol oherwydd bydd Horizon yn cynnal cyfres o sgyrsiau ledled yr ynys yn ddiweddarach eleni. Bydd y sgyrsiau hynny'n rhoi mwy o wybodaeth am yr astudiaethau a’r canfyddiadau. Bydd aelodau o dîm Horizon hefyd yn ymweld ag ysgolion lleol dros y misoedd nesaf i siarad â myfyrwyr am ei waith archaeoleg.
 
Dylai unrhyw un sy’n awyddus i ddysgu mwy am y sgyrsiau gysylltu â Horizon drwy ffonio’r rhif rhadffôn ar 0800 954 9516, neu drwy anfon e-bost at ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall ar 07807 769265 neu ar e-bost: Richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.

Mae Pŵer Niwclear Horizon Wylfa yn rhoi cyfle i bobl yr ardal ddysgu mwy am Brosiect Wylfa Newydd yn ei Gymhorthfa Agored nesaf ddydd Llun 20 Tachwedd.

Mae’r Cymorthfeydd Agored yn cael eu cynnal ar y dydd Llun cyntaf o bob mis, a gellir ‘galw heibio’ felly does dim angen trefnu apwyntiad.  Bydd unrhyw un sydd eisiau dod yn gallu cwrdd â thîm Horizon yn Neuadd y Dref Amlwch rhwng 2.30pm a 6.30pm.
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon: “Dyma fydd ein Cymhorthfa Agored olaf yn Amlwch eleni, felly rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu pawb sydd eisiau cwrdd â’r tîm a gofyn cwestiynau am Brosiect Wylfa Newydd.
 
“Rydyn ni wedi cael rhai wythnosau prysur, gan fod ein Trwydded Amgylcheddol Rheoleiddio Sylweddau Ymbelydrol wedi cael ei chyflwyno, ac wedi cael ei derbyn gan Gyfoeth Naturiol Cymru.
 
“Dyma garreg filltir bwysig yn y Prosiect, gan fod rhaid i bob gorsaf bŵer niwclear weithredol yn y DU gael y drwydded yma. Os caiff y drwydded ei rhoi, mae’n golygu y byddwn ni’n cael rheoli a symud deunydd ymbelydrol o safle Wylfa Newydd.”
 
Gellir cael rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd yn ehangach drwy fynd i www.horizonnuclearpower.com, ffonio 0800 954 9516, anfon neges e-bost i wylfaenquiries@horizonnuclearpower.com neu ddilyn Horizon ar Twitter @horizonnuclear ac Instagram ‘horizonnuclear’.
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
   

Heddiw mae adroddiad newydd wedi cael ei gyhoeddi gan y felin drafod annibynnol uchel ei pharch, ResPublica, ac mae’n edrych ar ddyfodol cymysgedd ynni’r wlad.

Mae ‘Ehangu Gorwelion: Y Rôl i Niwclear Newydd yng Nghymysgedd Ynni’r DU’ yn cyflwyno’r achos dros niwclear newydd fel rhan arwyddocaol o’r ateb ehangach ar gyfer cau’r bwlch ynni a pham mae’n hanfodol i’n dyhead am gymysgedd ynni carbon isel, cynaliadwy a diogel ochr yn ochr ag ynni adnewyddadwy.

Mae’r adroddiad hefyd yn edrych ar ba mor allweddol yw pŵer niwclear i’r DU o ran ein sefyllfa ni fel arweinydd byd-eang mewn arloesi ynni, ac fel partner masnachu diogel o ran ynni ym mhob cwr o’r byd.          

I weld yr adroddiad, cliciwch yma.             
 

Mae Horizon yn croesawu ymgynghoriad cyhoeddus Cyfoeth Naturiol Cymru ar ein cais am Drwydded Amgylcheddol.

Dyma'r cam diweddaraf mewn cyfres o geisiadau rydym yn eu gwneud i weithredu Gorsaf Bŵer Wylfa Newydd ar Ynys Môn. Fel datblygwr cyfrifol, mae ein cais yn manylu ar sut byddwn yn rheoli, rhyddhau, trosglwyddo a gwaredu deunydd a gwastraff ymbelydrol o'n gorsaf bŵer. Mae'n cynrychioli carreg filltir gadarnhaol sydd wedi ei chynllunio i sicrhau bod pob allyriad o'n gorsaf bŵer o fewn y lefelau trylwyr a diogel a bennir gan Cyfoeth Naturiol Cymru, gan helpu i roi hyder i'r gymuned leol yn ein gwaith.

Mae’r gyn-athrawes gemeg Awen Ashworth wedi ymuno â thîm Dyfodol Pŵer Niwclear Horizon wrth i’r cwmni barhau i fuddsoddi ym maes datblygu addysg a sgiliau.


 Yn ddiweddar, ymunodd Awen â thîm addysg ‘Y Dyfodol’ Horizon, sy’n anelu at ennyn diddordeb pobl ifanc mewn pynciau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM), gan gefnogi gwaith maes y rhaglen mewn ysgolion cynradd.
 
Fel cyn athrawes yn Ysgol David Hughes, Porthaethwy, a chyn oruchwylydd labordy yn Siemens, Llanberis, bydd Awen yn helpu i lunio gwaith maes cynradd Horizon, gan ddod â phynciau STEM at gynulleidfa ehangach – yn enwedig y Cyfnod Sylfaen a disgyblion Cyfnod Allweddol 2. Ochr yn ochr â chyflwyno gwersi mewn ysgolion ar draws y rhanbarth, bydd Awen hefyd yn helpu i greu deunydd addysgu newydd sbon fel y gall disgyblion iau, eu rhieni a’u hathrawon ddechrau archwilio byd STEM a’r posibiliadau cyffrous y mae’n eu cynnig.
 
Dywedodd Claire Burgess, Cydlynydd y Rhaglen Addysg yn Horizon; “Mae Awen yn ychwanegiad gwych at ein tîm sy’n tyfu, ac rydym yn falch iawn ei bod wedi ymuno â ni.
 
“Gwyddom fod annog chwilfrydedd yn y byd o’n cwmpas o oedran cynnar yn annog creadigrwydd yn ddiweddarach mewn bywyd, felly bydd profiad Awen a’i ffocws ar ehangu ein rhaglen ‘Dyfodol’ ar lefel gynradd yn ein helpu i adeiladu sgiliau disgyblion cynradd yn awr ac i'r dyfodol. Rydym yn edrych ymlaen at gwrdd â rhieni, athrawon a disgyblion – pwy a ŵyr, fe allent fynd ymlaen i fod yn Gyfarwyddwr Cynhyrchu yn Wylfa Newydd yn y dyfodol!”
 
I gael rhagor o wybodaeth am raglen y ‘Dyfodol’ ac i lwytho a gweld yr adnoddau a’r gweithgareddau addysgol, ewch i, www.horizonnuclearpower.com/addysg. I wneud cais am ragor o wybodaeth am y Dyfodol, neu i drefnu ymweliad ag ysgol, anfonwch e-bost at cymuned@horizonnuclearpower.com.  

Mae rhagor o wybodaeth am Pŵer Niwclear Horizon a Wylfa Newydd ar gael yn www.horizonnuclearpower.com/hafan, drwy anfon neges e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com, drwy ffonio 0800 954 9516, neu drwy ddilyn Horizon ar Twitter @horizonnuclear ac Instagram ‘horizonnuclear’.
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
   
   

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi buddsoddiad arall heddiw gwerth £90,000 yng Nghwmni Prentis Menai Grŵp Llandrillo-Menai. Mae hyn yn golygu bod y cwmni wedi buddsoddi dros hanner miliwn o bunnoedd yn y cynllun prentisiaeth ers ei sefydlu yn 2010.

Cafodd ei sefydlu’n wreiddiol i ddarparu hyfforddiant sgiliau arbenigol ar gyfer y prosiectau ynni carbon isel a oedd yn cael eu cynnig o dan raglen Ynys Ynni Môn. Erbyn hyn mae’r cynllun wedi datblygu i ddarparu hyfforddiant sgiliau adeiladu wrth i’r prosiectau hynny symud yn nes at y cam adeiladu. Yn wahanol i gontractau prentisiaeth traddodiadol, mae Cwmni Prentis Menai’n cyflogi’r prentisiaid yn uniongyrchol ac yn eu rhoi gyda chwmnïau bach a chanolig eu maint, lle maen nhw’n datblygu eu sgiliau ymarferol.
 
Ochr yn ochr â Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Ynys Môn, Cyngor Conwy, a Chyngor Gwynedd a'r Awdurdod Datgomisiynu Niwclear, mae Horizon wedi buddsoddi yn y cynllun ers ei lansio er mwyn rhoi hwb i ddatblygu sgiliau a hyfforddiant ar draws Gogledd Cymru. Mae Horizon hefyd yn cynnig ei gynllun prentisiaeth dechnegol ei hun, sydd ar ei ail flwyddyn ar hyn o bryd.
 
Dywedodd Greg Evans, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Horizon: “Mae Cwmni Prentis Menai yn llwyddiant o ran cyflogaeth ac rydyn ni’n falch ein bod yn ei gefnogi. Er ein bod bellach yn ail flwyddyn Horizon yn cynnig prentisiaethau technegol - a thrwy hynny rydyn ni’n cyflogi 21 o’n pobl ifanc ein hunain, mae’n bwysig iawn ein bod yn cefnogi mentrau sy’n annog pobl i’r sectorau peirianneg ac adeiladu.
 
“Rydyn ni'n disgwyl y bydd tua 700 o brentisiaethau sy’n ymwneud ag adeiladu’n cael eu creu yn ystod cam adeiladu Wylfa Newydd drwy’r gadwyn gyflenwi, a bydd buddsoddi rŵan yn helpu i ddechrau’r broses hollbwysig o ddysgu er mwyn i bobl leol, gymwysedig a phrofiadol elwa o gyflogaeth wrth adeiladu gorsaf bŵer Wylfa Newydd. Pob lwc i bawb sy’n gwneud cais am y cynllun.”
 
Dywedodd Dr Ian Rees, Cyfarwyddwr Gweithredol y Grŵp - Datblygu Busnes: “Rydyn ni’n arbennig o falch o weld Horizon yn parhau â'u hymrwymiad i Gwmni Prentis Menai.
Rydyn ni’n bwriadu darparu lleoliadau ar gyfer 16 prentis newydd, a bydd nifer o’r rheini mewn Peirianneg Sifil ac Adeiladu. Nod y lleoliadau hyn ydy rhoi sylw i’r galw am sgiliau a fydd yn codi yn ystod cam paratoi ac adeiladu’r gwaith sy’n ymwneud â Wylfa Newydd.”
 
Mae’r cwmnïau sy’n cynnig prentisiaethau ar hyn o bryd drwy Gwmni Prentis Menai yn cynnwys Adran Cynnal a Chadw Ysbyty Gwynedd, Varcity Living, Lynwood Joinery, Bejewell Joinery Ltd, DJB Plumbing and Heating, Bespoke Joinery Solutions, ac AK Developments.  
 
I gael rhagor o wybodaeth am Wylfa Newydd a’r cyfleoedd a ddaw yn ei sgil, ewch i www.horizonnuclearpower.com/hafan, ffoniwch y llinell wybodaeth radffôn ar 0800 954 9516, neu anfonwch e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com
 
- DIWEDD -
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ers 2010, mae’r cynllun wedi cofrestru dros 140 o unigolion a hyd yma mae 71 wedi cwblhau eu fframwaith prentisiaeth a bydd rhagor yn ei gwblhau eleni. Fel rheol mae gan y prentisiaid record dda am ennill cyflogaeth. O’r 71 sydd wedi cwblhau eu fframwaith mae 90% wedi mynd ymlaen i gael cyflogaeth amser llawn berthnasol.
 • Dylai unrhyw gyflogwyr neu brentisiaid sydd awydd elwa o’r cynllun hwn gysylltu â busnes@llandrillomenai neu ar 08445 460 460.
   
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
 
 

Bydd grŵp o arddwyr brwd yn gallu tyfu llond gwlad o ffrwythau a llysiau gydol y flwyddyn, diolch i rodd elusennol gan Bŵer Niwclear Horizon.


Cafodd ‘Men's Shed’ Gymunedol Morlo, yng Nghanolfan Gymunedol Gwelfor yng Nghaergybi, ac aelod o Men’s Shed Cymru, ei ffurfio i greu rhwydwaith cefnogi ar gyfer dynion wedi ymddeol o Gaergybi ac Ynys Môn. Mae’r grŵp yn dod ag aelodau sy’n mwynhau garddio a gweithgareddau awyr agored at ei gilydd, gan eu cynorthwyo i fynd i'r afael ag unigrwydd drwy rannu eu sgiliau a datblygu cyfeillgarwch.
 
Gan ddefnyddio’r rhodd gan Horizon, mae’r grŵp wedi prynu twnnel polythen, sy’n galluogi’r garddwyr i dyfu mwy o lysiau o hadau, i gyflenwi cynnyrch ffres i ganolfan Gymunedol Gwelfor gydol y flwyddyn.
 
Mae aelodau’r Men’s Shed Gymunedol Morlo hefyd yn bwriadu dod yn aelodau mwy gweithredol o’r gymuned o ganlyniad i’r rhodd drwy rannu eu hawgrymiadau garddwriaethol gydag amrywiol grwpiau, gan gynnwys Ysgol Gynradd Llanfawr, Grŵp Ieuenctid Morawelon a Meithrinfa Morlo. Ar wahân i hynny, mae Horizon hefyd wedi rhoi rhodd i’r feithrinfa i gefnogi prynu popty newydd a fydd yn golygu y gellir darparu mwy o fwyd cartref i'r plant.
 
Meddai Delyth Owen, Swyddog Cynnwys y Gymuned ym Mhŵer Niwclear Horizon: “Mae’n wych gallu cefnogi grŵp Men’s Shed Gymunedol Morlo. Mae’n achos mor deilwng sy’n gwneud llawer iawn o waith da yn y gymuned leol. Bydd ein rhodd yn eu cynorthwyo i gynyddu eu hymdrechion rhagorol i gynhyrchu hyd yn oed mwy o ffrwythau a llysiau blasus yn lleol, a helpu eu haelodaeth i dyfu hefyd.”
 
Meddai Allan Huband, o Men's Shed Morlo: “Rydym yn hynod ddiolchgar i Horizon am ein helpu i brynu twnnel polythen newydd. Mae’n gyfarpar hanfodol yr ydym wedi bod yn ceisio’i brynu ers tro, gan fod ein haelodaeth wedi cynyddu, ac yn awr mae gennym y gallu i wneud hyd yn oed mwy yn y gymuned leol gyda’r cyfarpar iawn i’n cefnogi.
 
“Rydym yn anelu at gyflenwi cegin Canolfan Gymunedol Gwelfor gyda’n ffrwythau a’n llysiau cartref ar gyfer y clwb cinio wythnosol, sy’n darparu pryd poeth dau gwrs i hyd at 40 o bobl wedi ymddeol, pobl unig a rhai ar incwm is, ar gost gostyngol. Mae’n wasanaeth hanfodol ac rydym wrth ein bodd y gallwn ei gefnogi.”
 
Mae rhagor o wybodaeth am gynllun Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd Horizon ar gael ar ei wefan: www.horizonnuclearpower.com/cefnogir-gymuned.  
 
I gael gwybod rhagor am Bŵer Niwclear Horizon Nuclear Power, ewch i www.horizonnuclearpower.com/hafan, anfon e-bost at ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com, ffonio 0800 954 9516, neu ddilyn Horizon ar Twitter @horizonnuclear ac Instagram ‘horizonnuclear’.
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn gwahodd pobl leol i gwrdd â’r tîm yn ei Gymhorthfa Agored nesaf yng Nghemaes ddydd Llun 16 Hydref er mwyn dysgu rhagor am Brosiect Wylfa Newydd.


Mae'r Cymorthfeydd Agored misol yn cael eu cynnal ar drydydd dydd Llun bob mis a’r tro yma bydd tîm Horizon yn Neuadd Bentref Cemaes rhwng 1.30pm a 7pm.
 
Bydd staff Horizon wrth law i siarad â phobl leol am y gwaith arfaethedig sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd yn y cymunedau sydd agosaf at safle Wylfa Newydd ac o’u cwmpas, yn ogystal â darparu gwybodaeth am rannau eraill o’r Prosiect prysur.
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon: “Mae ein Cymorthfeydd Agored yn ffordd wych i bobl gael dysgu mwy am y Prosiect a gofyn unrhyw gwestiynau i ni. Yn ogystal â’r wybodaeth sydd ar ein gwefan, mae cwrdd ag aelodau o’n tîm lleol wyneb yn wyneb hefyd yn rhoi cyfle i bobl ddod i’n hadnabod ni’n well a gofyn unrhyw gwestiynau sydd ganddyn nhw am ein rhaglen waith bresennol ar safle Wylfa Newydd.
 
“Mae gennym ni lawer iawn o waith cyffrous sy’n digwydd ar hyn o bryd, gan gynnwys ein cloddfeydd archaeolegol cymunedol, gwaith ymchwiliadau tir amrywiol a gwaith paratoi i adeiladu dwy ysgubor ystlumod newydd dros y cwpl o fisoedd nesaf. Law yn llaw â’r holl weithgareddau hyn, mae gennym lawer o ddatblygiadau i’w rhannu ac rydyn ni’n edrych ymlaen at gael cwrdd â phobl yn eu cymuned.”
 
I gael rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd, ewch i www.horizonnuclearpower.com/hafan, anfonwch neges e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com neu dilynwch Horizon ar Twitter @horizonnuclear ac Instagram ‘horizonnuclear’.
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
   

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi croesawu ei ail garfan o brentisiaid technegol i dîm Wylfa Newydd wrth i’r cwmni barhau i fuddsoddi yng ngweithlu'r dyfodol i gefnogi prosiect ynni mwyaf Cymru mewn cenhedlaeth.

Daw'r 11 prentis o ysgolion ar draws Gogledd Cymru, ac maen nhw newydd ddechrau eu prentisiaethau a fydd yn para tair blynedd, sy’n cael eu rhedeg gan Horizon mewn partneriaeth â Grŵp Llandrillo Menai. Mae’r prentisiaid yn rhan o’r tîm gweithrediadau a fydd yn rhedeg yr orsaf bŵer niwclear ar ôl iddi gael ei hadeiladu.
 
Roedd dau o’r prentisiaid newydd, Jack a Sion, wedi cyflwyno cais am brentisiaeth ar ôl cymryd rhan yn Wythnos Cipolwg ar Waith 2016, pan roedden nhw wedi treulio wythnos gyda thîm Horizon yn dysgu mwy am Brosiect Wylfa Newydd.
 
Dywedodd Sion: “Dwi’n falch iawn cael dechrau fy ngyrfa yn y sector niwclear, gan weithio ar Brosiect Wylfa Newydd. Roedd cymryd rhan yn Wythnos Cipolwg ar Waith yr haf diwethaf wedi fy helpu i benderfynu, felly fe wnes i gyflwyno cais am y cynllun ym mis Chwefror ac roeddwn wrth fy modd fy mod wedi cael fy nerbyn. Mae’n gyfle enfawr ac alla i ddim disgwyl tan cael dechrau fy hyfforddiant gyda Horizon.”
 
Dywedodd Gerwyn Williams, Rheolwr Prentisiaethau Horizon: “Rydyn ni mor falch ein bod yn cael croesawu ein hail garfan o brentisiaid, gan ddechrau eu gyrfaoedd yn y diwydiant niwclear drwy ein cynllun prentisiaeth dechnegol.
 
“Rydyn ni wedi ymrwymo i recriwtio peirianwyr uchelgeisiol a thalentog y dyfodol i weithio ar Brosiect Wylfa Newydd. Bydd ein prentisiaid diweddaraf yn cael cyfle i ddatblygu eu gwybodaeth ar draws ystod o sgiliau technegol ac ymarferol ar yr un pryd â gweithio gyda'r tîm a fydd yn adeiladu ac yn gweithredu gorsaf bŵer niwclear newydd Ynys Môn.”
 
Er mwyn cofrestru eich diddordeb yng Nghynllun Prentisiaeth 2018 Horizon, anfonwch neges e-bost i gyrfaoedd@horizonnuclearpower.com neu ffoniwch 0800 954 9516.
 
I gael rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd, ewch i www.horizonnuclearpower.com/hafan, anfonwch neges e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com neu dilynwch Horizon ar Twitter @horizonnuclear ac Instagram ‘horizonnuclear’.
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
Mae rhagor o wybodaeth am gynlluniau sgiliau a phrentisiaethau’r diwydiant niwclear ar gael yn:
 • www.nucleargraduates.com
 • www.nsan.co.uk/careers
 • www.cogentskills.com
 • www.regennuclear.com
 
 

Bydd Cymorthfeydd Agored Pŵer Niwclear Horizon yn ailddechrau ar 18 Medi yn Neuadd Bentref Cemaes, a byddant ar agor rhwng 1.30pm a 7.00pm.

Mae Cymorthfeydd Agored Horizon yn cael eu cynnal ar drydydd dydd Llun bob mis, ac maent yn gyfle gwych i ddysgu am brosiect Wylfa Newydd a chael cwrdd â'r tîm.
 
Ar ôl haf prysur llawn digwyddiadau, gan gynnwys yr Eisteddfod Genedlaethol ym Modedern a Sioe Môn, bydd Horizon yn ailddechrau ei raglen Cymorthfeydd Agored y mis hwn.
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon: “Mae wedi bod yn haf gwych i Horizon. Rydym wedi ymgysylltu â phobl yn sioeau mawr yr haf, yn ogystal â gwneud hynny drwy drydydd cam ein hymgynghoriad, a ddaeth i ben ym mis Mehefin.
 
“Nawr, rydyn ni’n edrych ymlaen at gyfnod prysur arall, ac yn awyddus i barhau i ymgysylltu â’r gymuned leol ac ateb eu cwestiynau. Felly, os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, neu os ydych chi am gael y newyddion diweddaraf am y prosiect, dewch i’n gweld ni.”
 
I gael gwybod mwy am ddigwyddiadau ymgysylltu cymunedol Horizon, ewch i http://www.horizonnuclearpower.com/hafan. Os hoffech chi gysylltu, ffoniwch linell gymorth rhadffôn Wylfa Newydd ar 0800 954 9516 neu e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.
 
 
-DIWEDD-
 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.

MEDI 5ed 2017 Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi heddiw ei fod yn penodi Rabih Hafez yn Gyfarwyddwr Uned Cynllunio Prosiect o 1af Medi 2017 ymlaen a James Jones yn Brif Gwnsler ac Ysgrifennydd y Cwmni.

Mae gan Rabih dros 34 mlynedd o brofiad rhyngwladol o weithio ar brosiectau niwclear gwerth biliynau o bunnoedd gan gynnwys Adeiladu Gorsafoedd Niwclear Newydd.  Yn fwyaf diweddar roedd yn Uwch Reolwr Prosiect ar gyfer Gorsaf Bŵer Niwclear Mochovce yn Slofacia, un o’r prosiectau Gorsaf Niwclear Newydd mwyaf datblygedig yn Ewrop.
Mae’r prosiectau gorsafoedd niwclear newydd eraill mae wedi gweithio arnynt yn cynnwys gweithio i’r cwmni peirianneg, seilwaith a phŵer SNC-Lavalin ar ailwampio niwclear a chynnig i adeiladu gorsaf bŵer niwclear newydd Akkuyu yn Nhwrci a gydag Assystem yn darparu gwasanaethau ar gyfer gorsaf bŵer niwclear Barakah yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig.
 
Bydd Rabih yn arwain Uned Cynllunio Prosiect Horizon sydd newydd gael ei chreu, a bydd yr uned hon yn cynnwys arbenigwyr mewnol gorau Horizon ac arbenigwyr ei bartneriaid Caffael Peirianneg ac Adeiladu, Menter Newydd a bydd yn cynnwys galluoedd cynllunio ac adeiladu ABWR ychwanegol o gyfleustodau Japaneaidd. 
 
Mae gan James 25 mlynedd o brofiad yn y sector niwclear ac ynni.  Gweithiodd i Horizon fel Pen Gwnsler am bum mlynedd cyn iddo gael ei benodi yn Brif Gwnsler ac Ysgrifennydd y Cwmni ar 1af Awst 2017. Cyn hynny bun gweithio i PowerGen ac EON. Mae James yn arwain y tîm cyfreithiol, syn gyfrifol am sicrhau cydymffurfio a llywodraethu ar draws Horizon.
 
Dywedodd Duncan Hawthorne, Prif Weithredwr Pŵer Niwclear Horizon, “Dwi wrth fy modd cael cyhoeddi dyrchafiad James a chroesawu Rabih. Mae gan y naill a’r llall gyfoeth o brofiad ac arbenigedd. Bydd arbenigedd Rabih yn y meysydd seilwaith, masnachol, dylunio ac adeiladu a rheoli prosiectau yn cryfhau ein gwaith cynllunio darparu wrth i ni symud ymlaen at fod yn weithredwr niwclear gyda’r gorau yn y byd.”

Dywedodd Rabih Hafez, “A minnau wedi gweithio ar brosiectau niwclear ar draws y byd, y DU ydy un o'r llefydd gorau i fod nawr o ran adeiladu o'r newydd ac mae hi’n anrhydedd fawr cael ymuno â Thîm Arweinyddiaeth Horizon er mwyn helpu i gyflawni gorsaf bŵer Wylfa Newydd ar Ynys Môn. Mae’r holl flociau adeiladu yno i Horizon fod yn llwyddiant ysgubol ac rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda nhw wrth iddyn nhw symud ymlaen i’r cam nesaf o’u twf a’u datblygiad.”
 
Daw’r newyddion hyn wrth i Horizon barhau i symud ymlaen gyda phob rhan o’i brosiect. Yn ddiweddar roedd wedi cwblhau trydedd rownd a’r rownd olaf o Ymgynghori Cyn Ymgeisio ar Ynys Môn ac mae wrthi’n datblygu ei gais am y prif gydsyniad cynllunio – Gorchymyn Cydsyniad Datblygu. Mae ei dechnoleg, yr UK ABWR, yn dal i symud ymlaen yn dda drwy bedwerydd cam a cham olaf proses Asesiad Dyluniad Generig y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear, ac mae’r elfen hon ar y trywydd iawn i gael ei chwblhau ym mis Rhagfyr 2017. Ar ben hyn, roedd Horizon wedi cyflwyno cais am Drwydded Safle Niwclear ym mis Mawrth 2017, ac os bydd y cais hwn yn llwyddiannus, caiff y drwydded ei dyfarnu yn 2018.

-Diwedd- 
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
           
Ben Russell
Ffôn Symudol: +44 (0) 7580 948106
ben.russell@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i Olygyddion:
 
Gair am Pŵer Niwclear Horizon              
Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Cafodd ei brynu gan Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) o Japan ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,400MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda disgwyl i’r gweithlu adeiladu gyrraedd 8,500 ar ei anterth. I gael rhagor o wybodaeth am Horizon, ewch i  www.horizonnuclearpower.com/hafan.
 

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi rhoi £5,000 tuag at Garnifal Cemaes eleni, drwy ei gynllun Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd.

Mae’r digwyddiad blynyddol, sydd wedi cael ei gynnal ar ddydd Llun Gŵyl Banc mis Awst ers 1934, yn dibynnu ar roddion gan sefydliadau lleol ac ymdrechion codi arian y pwyllgor ar hyd y flwyddyn.
 
Ond, o gofio am anwadalwch tywydd Gŵyl Banc mis Awst, mae Horizon wedi rhoi £5,000 i alluogi’r trefnwyr i brynu pabell newydd a fydd yn cadw’r stondinau a’r ymwelwyr yn sych a chlyd, beth bynnag fo’r tywydd.
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid yn Horizon: “Mae Carnifal Cemaes yn ddigwyddiad sydd wedi cael ei gynnal ers amser maith, ac mae’n dod á’r gymuned ac ymwelwyr o bell ac agos at ei gilydd.
 
“Mae hefyd yn cael ei gynnal i lawr y ffordd o swyddfa safle Wylfa Newydd ac felly roeddem yn awyddus i gynnig cefnogaeth i’r tîm sy’n ei drefnu. Er ein bod i gyd yn gobeithio y bydd yr haul yn tywynnu yn ystod y penwythnos, bydd y rhodd yn helpu i sicrhau y bydd y digwyddiad yn llwyddiant mawr eto, braf neu beidio.”
 
Dywedodd Steve Bray, arweinydd Pwyllgor y Carnifal; “Rydym yn ddiolchgar iawn i Horizon a phawb arall sydd wedi cyfrannu tuag at y carnifal. Heb gymorth gan fusnesau lleol a grwpiau cymunedol eraill, ni fyddai’n bosibl cynnal y digwyddiad.
 
“Mae’r babell newydd yn bwysig iawn gan fod tywydd gwael wedi amharu ar lwyddiant y carnifal yn y gorffennol, ond mae gennym gynllun wrth gefn bellach os bydd hi’n bwrw glaw. Ar ran y pwyllgor cyfan, hoffwn ddiolch i Horizon am ei haelioni.”
 
Bydd carnifal eleni yn cael ei gynnal ar 28 Awst, yr orymdaith yn cychwyn am 1pm a’r sbri yn parhau gydol y dydd. I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad, ewch i dudalen Facebook Carnifal Cemaes neu anfon e-bost at cemaescarnival@aol.com
 
Mae rhagor o wybodaeth am gynllun Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd Horizon ar gael ar ei wefan: www.horizonnuclearpower.com/cefnogir-gymuned.
 
I gael gwybod rhagor am Bŵer Niwclear Horizon ewch i https://www.horizonnuclearpower.com/hafan, anfon e-bost at ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com, ffonio 0800 954 9516, neu ddilyn Horizon ar Twitter @horizonnuclear ac Instagram ‘horizonnuclear’.
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
   
   

Cafodd grŵp o fyfyrwyr Blwyddyn 11 a Chweched Dosbarth o ysgolion o bob cwr o Ynys Môn flas ar fyd gwaith yn Wylfa Newydd yr wythnos ddiwethaf fel rhan o Wythnos Gwybodaeth am Waith Horizon.


Yn cael ei chynnal yng Nghanolfan Ynni Coleg Menai yn Llangefni, mae Wythnos Gwybodaeth am Waith Horizon yn gyfle i fyfyrwyr gael bod yng nghwmni aelodau tîm Horizon sy’n cynnal amrywiaeth o weithgareddau i'w haddysgu am fyd gwaith yn Wylfa Newydd. Ochr yn ochr ag esboniad o sut i adeiladu a gweithredu’r orsaf pŵer niwclear arfaethedig, cafodd y myfyrwyr ymweld â’r safle a dysgu mwy am raddfa’r Prosiect a’r cyfleoedd fydd Wylfa Newydd yn eu cynnig.
 
Hefyd cafodd y myfyrwyr gyfle i roi cynnig ar yr amrywiaeth o sgiliau y bydd arnynt eu hangen i ragori yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Yn ogystal â phrofi eu sgiliau cyfweliad, buont yn dysgu am bwysigrwydd cyfathrebu, arweinyddiaeth a gwaith tîm a gofynnwyd iddynt greu a rhoi cyflwyniad ar y Prosiect i dîm Horizon gyda Chyfarwyddwr Gweithrediadau Horizon, Greg Evans, yn barnu’r ymdrechion.
 
Dywedodd Greg: “Roedd yn grêt cyfarfod criw mor dalentog a brwdfrydig o bobl ifanc a’u croesawu i fyd Wylfa Newydd.
 
“Roeddwn i’n falch iawn o weld eu parodrwydd i gymryd rhan, gan fanteisio ar y cyfle i ddysgu mwy amdanom ni a dysgu sgiliau hanfodol ar gyfer bywyd.  Dymunaf y gorau ar gyfer y dyfodol i holl aelodau criw 2017 - pwy a ŵyr, efallai y bydd rhai ohonynt yn ymuno â ni fel prentisiaid neu raddedigion yn y dyfodol!”
 
Dywedodd Luke Williams, a ymunodd â Horizon fis Medi diwethaf fel prentis: “Mae’r Wythnos Gwybodaeth am Waith yn dod â Wylfa Newydd yn fyw mewn ffordd gyffrous - fe wnes i gymryd rhan y llynedd a dysgu llawer.
 
“Fel prentis, rydw i nawr yn rhan o’r busnes ac mae hwn yn lle da iawn i fod. Fe fyddwn i wir yn annog myfyrwyr i gymryd rhan hefyd!”
 
I gael rhagor o wybodaeth am Wylfa Newydd a’r cyfleoedd a ddaw yn ei sgil, ewch i www.horizonnuclearpower.com/hafan, ffoniwch y llinell wybodaeth am ddim ar 0800 954 9516, neu anfonwch e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com

Ymgynghorir ynghylch cynlluniau Horizon ar gyfer gwelliannau arfaethedig i adrannau o’r A5025 ac ar gyfer paratoi ei safle Wylfa Newydd ar gyfer y gwaith adeiladu yn ystod cyfres o ddigwyddiadau a gynhelir yn ystod mis Awst.

Gofynnodd Horizon i bobl leol am eu safbwyntiau yn gyntaf yn 2016 ynghylch ei gynlluniau i ledu, ailadeiladu ac ychwanegu haen o wyneb newydd i rannau o’r A5025 rhwng y Fali a safle Wylfa Newydd. Mae’r cam hwn o’r ymgynghoriad yn cynnwys mân newidiadau sydd wedi cael eu gwneud o ganlyniad i'r adborth sydd wedi dod i law hyd yma a rhagor o waith dylunio gan dîm Horizon.
 
Mae’r newidiadau’n cynnwys mân addasiadau i rannau o’r ffordd bresennol a fydd yn ymuno â'r adrannau newydd sy’n cael eu cynnig gan Horizon, cynlluniau newydd ar gyfer draenio, mireinio croesfannau i feicwyr ac i gerddwyr a mwy o adrannau o wrychoedd, waliau a phlannu coed newydd.
 
Nid ydy’r ymgynghoriad hwn yn cynnwys yr adrannau newydd o’r ffordd a fydd yn osgoi pentrefi ar hyd yr A5025 sy’n cael eu cynnig gan Horizon oherwydd bydd y rhain yn cael sylw o dan ein cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu i adeiladu’r Orsaf Bŵer.
 
Yn yr un modd, daw’r ymgynghoriad pellach hwn ynghylch cynlluniau Horizon i baratoi a chlirio’r safle ar ôl gofyn i bobl leol am eu safbwyntiau ynghylch y cynigion drafft cychwynnol y llynedd.
 
Ers hynny bu nifer o newidiadau i’r cynlluniau gan gynnwys gostyngiad yng nghyfnod y gwaith o 24 mis i 15 mis ac ymrwymiadau newydd i gynnal y mynediad i lwybrau troed cyhoeddus a Maes Parcio’r Fisherman. Bydd Horizon hefyd yn gohirio ei waith i dynnu uwchbridd a gosod seilwaith draenio nes i brif gam adeiladu’r Prosiect ddechrau.
 
Drwy wneud y gwaith hwn i baratoi’r safle cyn iddo gael caniatâd i adeiladu’r Orsaf Bŵer, mae Horizon yn gallu cwtogi ar gyfnod adeiladu cyffredinol y prif gam adeiladu. 
 
Ym mhob achos bydd Horizon yn llunio fersiwn terfynol ei gynigion ar ôl yr ymgynghoriadau hyn ac yn cyflwyno ceisiadau cynllunio i Gyngor Sir Ynys Môn yn nes ymlaen eleni.
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid yn Horizon: “Mae’r rhain yn ddarnau pwysig o waith y bydd angen i ni eu cwblhau cyn i ni ddechrau ar brif gam adeiladu Wylfa Newydd. Oherwydd bod y rhain yn geisiadau cynllunio sydd ar wahân i ddatblygiad y brif orsaf bŵer doedden nhw ddim yn rhan o’n prif ymgynghoriad Cam Tri a gynhaliwyd yn gynharach yn ystod yr haf.
 
“Rydyn ni wedi newid rhywfaint ar ein cynigion gwreiddiol ar gyfer paratoi a chlirio’r safle ac ar gyfer y gwelliannau i’r ffordd, ac rydyn ni’n awyddus bod pobl leol yn cael cyfle i gael gwybod beth sy’n newydd a rhoi eu barn.”
 
Bydd Horizon yn cynnal cyfres o bedwar digwyddiad yn ein bws ymgynghori:
Dydd Iau 17 Awst: Maes parcio’r Douglas Inn, Tregele; 10am – 1pm
Dydd Iau 17 Awst: Maes parcio’r Holland Hotel, Llanfachraeth; 4pm – 7pm
Dydd Gwener 18 Awst: Maes parcio Lôn Glascoed, Cemaes; 10am – 1pm
Dydd Sadwrn 19 Awst: Maes parcio’r Valley Anglesey, Ffordd Llundain, Y Fali; 10am – 1pm
 
Gall pobl hefyd gael rhagor o wybodaeth yn www.horizonnuclearpower.com/ymgynghoriad rhwng dydd Mercher 2 Awst a dydd Iau 31 Awst, neu drwy ein ffonio ni am ddim ar 0800 954 9516
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
 
 

19 Gorffennaf 2017. Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi partneriaeth heddiw gyda Tecnatom, darparwr gwasanaethau hyfforddiant niwclear byd eang, wrth iddo fynd ati i dyfu gweithlu gweithredol y dyfodol ar gyfer ei brif brosiect, Wylfa Newydd, ar Ynys Môn, Gogledd Cymru.

Bydd Tecnatom sy’n darparu gwasanaethau hyfforddiant i amrywiaeth o orsafoedd pŵer niwclear ar draws y byd, yn arwain tîm cefnogaeth hyfforddiant a fydd yn cynnwys GEN II Engineering and Technology Training Ltd a GE Hitachi Nuclear Energy. Gyda'i gilydd byddant yn cynnig cyfoeth o brofiad byd-eang mewn hyfforddiant gweithrediadau niwclear yn gyffredinol ac mewn hyfforddiant gweithrediadau adweithyddion ABWR yn benodol. 
 
Bydd tîm cefnogaeth hyfforddiant Tecnatom yn gweithio ochr yn ochr â thîm hyfforddiant mewnol Horizon a darparwyr hyfforddiant lleol er mwyn gwella a mireinio rhaglen brentisiaeth bresennol y cwmni a chynghori ar raglenni prentisiaethau lleol eraill ar y cyd â Grŵp Llandrillo Menai, y prif goleg yng Ngogledd Orllewin Cymru. Bydd y bartneriaeth hon hefyd yn golygu bod Horizon yn cryfhau ei gysylltiadau â Phrifysgol Bangor i gyflwyno elfennau niwclear i’w chyrsiau presennol a bydd Horizon yn gweithio gyda’r Brifysgol a Grŵp Llandrillo Menai i edrych ar ddichonoldeb cyflwyno prentisiaethau gradd.
 
Bydd y tîm cefnogaeth hyfforddiant yn darparu Dull Systematig o Hyfforddi trwyadl sy’n cyd-fynd â'r ymarfer gorau yn fyd-eang. Bydd cam cyntaf y gwaith yn dadansoddi anghenion hyfforddi’n gynhwysfawr ac yn nodi cwmpas y gofynion hyfforddiant ar gyfer holl rolau cwmni trwyddedig gan gynnwys Gweithredwyr yr Ystafell Reoli, Gweithredwyr Maes, Peirianwyr, Technegwyr Cynnal a Chadw, Technegwyr Diogelwch Ymbelydredd, Cemegwyr a staff cymorth eraill. Bydd camau gwaith eraill yn cynnwys darparu’r hyfforddiant.
 
Dywedodd Duncan Hawthorne, Prif Weithredwr Horizon, “Rydyn ni wrth ein bodd ein bod yn creu partneriaeth â thîm cefnogaeth hyfforddiant Tecnatom. Mae’n arbennig o gymwys gan fod ganddo gyfoeth o brofiad ac mae wedi hen arfer â gweithio gyda phersonél o amrywiaeth o ddiwylliannau gwahanol yn fyd-eang a hynny’n aml mewn cymunedau dwyieithog.  Mae hyn yn arbennig o bwysig oherwydd bydd y rhan fwyaf o’n gweithlu gweithrediadau yn dod o Ynys Môn, gan gyflawni ein hymrwymiad i ddarparu cyfleoedd gwaith ar gyfer tair cenhedlaeth ar yr ynys.”
 
Dywedodd Francisco Javier Guerra, Prif Weithredwr, Tecnatom: “Rydyn ni a’n cydweithwyr ar y tîm cefnogaeth hyfforddiant yn edrych ymlaen at helpu Horizon i feithrin cenhedlaeth newydd o weithredwyr niwclear a fydd gyda’r gorau yn y byd. Bydd hyn yn hanfodol er mwyn cyflawni Wylfa Newydd yn llwyddiannus.”
 
Mae Horizon yn anelu at ddod â nifer o bartneriaid byd-eang i mewn i’w helpu i dyfu i fod yn weithredwr niwclear llwyddiannus a sicrhau bod rhagoriaeth fyd-eang mewn sgiliau niwclear yn cael ei throsglwyddo i dîm Horizon sy’n tyfu ar Ynys Môn ac yn ei bencadlys yng Nghaerloyw.
 
Daw’r newyddion hyn wrth i Horizon barhau i symud ymlaen gyda phob rhan o’i brosiect. Mae newydd gwblhau’r drydedd a’r rownd olaf o Ymgynghori Cyn Ymgeisio ar Ynys Môn cyn y bydd yn cyflwyno cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu, sef y prif gydsyniad cynllunio, yn nes ymlaen eleni.  Mae ei dechnoleg, yr UK ABWR, yn dal i symud ymlaen yn dda drwy bedwerydd cam a cham olaf proses Asesiad Dyluniad Generig y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear, ac mae’r elfen hon ar y trywydd iawn i gael ei chwblhau ym mis Rhagfyr 2017. Ar ben hyn, roedd Horizon wedi cyflwyno cais am Drwydded Safle Niwclear ym mis Mawrth 2017, ac os bydd y cais hwn yn llwyddiannus, caiff y drwydded ei dyfarnu yn 2018.
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
           
Richard Foxhall
Ffôn Symudol: +44 (0) 7807 769265
richard.foxhall@horizonnuclearpower.com


Nodiadau i Olygyddion:
 
Gair am Pŵer Niwclear Horizon              
Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Cafodd ei brynu gan Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) o Japan ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,400MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda disgwyl i’r gweithlu adeiladu gyrraedd 8,500 ar ei anterth. I gael rhagor o wybodaeth am Horizon, ewch i  www.horizonnuclearpower.com/hafan.
 
Gair am Tecnatom
Sefydlwyd Tecnatom yn 1957 fel cwmni peirianneg a oedd yn arbenigo mewn gwarantu bod gorsafoedd pŵer niwclear yn cael eu gweithredu a’u cynnal a’u cadw yn ôl y lefelau diogelwch uchaf.
Ymysg pethau eraill mae Tecnatom yn darparu hyfforddiant cynhwysfawr i’r Diwydiant Niwclear byd-eang ac mae ganddo dros 35 o flynyddoedd o brofiad o ddefnyddio’r methodolegau hyfforddi mwyaf blaengar. Mae grŵp hyfforddiant Tecnatom yn cynnwys dros 160 o hyfforddwyr proffesiynol sy’n arbenigo yn nhechnolegau lluosog cynhyrchu II, III a IV. Mae’r hyfforddwyr hyn yn hyfforddi gan roi ffocws cadarn ar wella perfformiad y personél a’r orsaf.
I gael rhagor o wybodaeth am Tecnatom, ewch i www.tecnatom.com.
 
Gair am GEN II Engineering and Technology Training Ltd
Sefydlwyd GEN II Engineering and Technology Training Ltd (Gen2) yn 2000 fel darparwr hyfforddiant sy’n berchen i gyflogwyr yng Ngorllewin Cumbria. Mae Gen2 bellach yn rhan o’r City and Guilds Group, ac yn un o ddarparwyr hyfforddiant mwyaf y DU i’r sector niwclear, gan weithio gyda dros 200 o gyflogwyr i ddarparu prentisiaethau, addysg bellach, addysg uwch ac amrywiaeth eang o gyrsiau arbenigol. Mae Gen2 wedi cael ei asesu gan OFSTED fel Gradd 1 (Rhagorol), ac mae’n darparu hyfforddiant o ansawdd uchel sy’n canolbwyntio ar y dysgwr. Mae’r hyfforddiant yn cyrraedd y safonau uchaf yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ac mae ganddo ddiwylliant cryf o ddiogelwch niwclear sydd wedi hen ennill ei blwyf.     
 
Gair am GE Hitachi Nuclear Energy
Wedi’i leoli yn Wilmington, N.C., mae GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) yn ddarparwr gyda’r gorau yn y byd o wasanaethau niwclear ac adweithyddion uwch. Cafodd GEH ei sefydlu yn 2007 ac mae’n gynghrair niwclear fyd-eang sydd wedi cael ei chreu gan GE a Hitachi i wasanaethu’r diwydiant niwclear byd-eang. Mae’r gynghrair niwclear yn gweithredu un weledigaeth strategol sef creu portffolio ehangach o atebion, gan ehangu ei allu ar gyfer cyfleoedd gwasanaeth ac adweithydd newydd. Mae’r gynghrair yn cynnig i gwsmeriaid ym mhedwar ban byd yr arweinyddiaeth dechnolegol sydd ei hangen er mwyn gwella perfformiad, allbwn pŵer a diogelwch adweithyddion. Dilynwch GEH ar LinkedIn a Twitter @gehnuclear.
 
 

Roedd deg prentis Pŵer Niwclear Horizon wedi dychwelyd i Ynys Môn yn ddiweddar ar ôl pythefnos o brofiad gwaith yn Japan gyda Hitachi-GE.

Roedd y daith yn gyfle i’r prentisiaid, a ddechreuodd gyda Horizon ym mis Medi 2016, gwrdd â phrentisiaid Hitachi a gweithio ochr yn ochr â nhw, er mwyn dysgu rhagor am ddulliau gweithgynhyrchu Hitachi, a chael blas ar ddiwylliant Japan.
 
Cafodd y prentisiaid daith brysur iawn, a oedd yn mynd â nhw o Tokyo i Hitachi City ac roedd yn cynnwys popeth o wersi Kendo gyda phrentisiaid o Japan i ymweld â Ffatri Kaigan Hitachi, lle mae’r cwmni wedi bod yn gweithgynhyrchu tyrbinau stêm a niwclear ers bron i 100 mlynedd. Buon nhw hefyd yn ymweld â Gorsaf Bŵer Niwclear Shimane ger Matuse, lle mae technoleg Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch (ABWR) Hitachi’n cael ei hadeiladu yn Shimane, uned 3.
 
Daeth y pythefnos i ben gydag ymweliad â Llysgenhadaeth Prydain lle cawsant gwrdd â Llysgennad Prydain yn Japan, Paul Madden, ac roedden nhw wedi cyflwyno sampl craidd mewn ffrâm iddo o’r tir lle bydd Wylfa Newydd yn cael ei adeiladu.
 
Dywedodd Luke Williams, un o brentisiaid Horizon: “Cawsom amser ffantastig. Roedden ni’n gwybod y byddai’n brofiad newydd, ond doedden ni ddim yn disgwyl dysgu cymaint. Mae Hitachi yn gwmni enfawr sydd â hanes anhygoel, felly rydyn ni’n ffodus ein bod wedi gallu cael gweld beth maen nhw’n ei wneud.
 
“Roedd o’n bythefnos prysur iawn, ond yr uchafbwynt i mi oedd ymweld â Hitachi City, lle bydd cydrannau pwysig ar gyfer Wylfa Newydd yn cael eu gwneud, a chwrdd â phrentisiaid eraill; mae wir wedi fy helpu i ddeall faint o werth gall prentisiaid ei roi i dddyfodol prosiectau fel Shimane 3 yn Japan a Wylfa Newydd yma yng Nghymru.”
 
Dywedodd Greg Evans, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Wylfa Newydd: “Rwy’n andros o falch o’r prentisiaid. Maen nhw wedi gweithio mor galed dros y flwyddyn ddiwethaf yma ac mae eu cynnydd wedi bod yn drawiadol iawn. Fe aethant i Japan nid yn unig yn cynrychioli Horizon, ond holl bobl ifanc Gogledd Cymru ac fydden ni ddim wedi gallu anfon grŵp gwell. 
 
“Mae ein cynllun prentisiaeth yn parhau i fynd o nerth i nerth ac rwy’n gwybod y bydd y garfan nesaf – a fydd yn dechrau ym mis Medi eleni – yn edrych ar ein grŵp 2016 ac yn dysgu o’u profiadau.”
 
Mae Pŵer Niwclear Horizon newydd orffen recriwtio’r ail garfan o brentisiaid a fydd yn ymuno â’r rhaglen ym mis Medi 2017.
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
   
 • Gwybodaeth am Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd.
  Hitachi-GE, menter ar y cyd a sefydlwyd gan Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) a'r GE ym mis Gorffennaf 2007 fel un o wneuthurwyr gorsafoedd cynhwysfawr a blaengar y byd ac mae’n ymwneud â datblygu, cynllunio, dylunio, cynhyrchu, archwilio, gosod, gwneud gwaith cynweithredol, a chynnal a chadw offer perthnasol i adweithyddion niwclear, a gall reoli prosiectau integredig. Mae Hitachi-GE wedi bod yn gysylltiedig â 23 adweithydd yn Japan hyd yma, gan gynnwys y rhai sydd wrthi’n cael eu hadeiladu. I gael rhagor o wybodaeth am Hitachi-GE Nuclear Energy, edrychwch ar http://www.hitachi-hgne.co.jp/en/index.html
   

Mae cyw archaeolegwyr o bob rhan o Ynys Môn a Gogledd Cymru yn cael eu gwahodd i helpu i ddatgelu’r cyfrinachau sydd wedi cael eu cuddio yn y pridd o amgylch safle Wylfa Newydd Horizon.

Fel rhan o’i ymchwiliadau archaeolegol cynhwysfawr, mae Horizon yn gwahodd aelodau o’r cyhoedd i gymryd rhan mewn cloddfa gymunedol yn y safle. Bydd gwirfoddolwyr yn helpu Horizon i ddatgelu’r gorffennol a chofnodi’r wybodaeth hanesyddol ddifyr byddant yn dod o hyd iddi.
 
Bydd y gwaith yn cael ei wneud yn ystod yr haf yma wrth i Horizon gynnal rhagor o ymchwiliadau ar ôl gwerthusiadau archaeolegol a gynhaliwyd ar draws y safle y llynedd. Bydd hyn helpu i roi dealltwriaeth well o’r hyn a ddarganfuwyd o’r gwaith cynharach. 
 
Bydd y gwaith cloddio yn codi’r pridd o bob un o’r ardaloedd ymchwilio, gan alluogi’r archaeolegwyr amatur o’r gymuned i weithio ochr yn ochr ag arbenigwyr Horizon i ddatgelu ac i gofnodi eu canfyddiadau. Ar ôl gorffen y cloddio ac ar ôl cofnodi’r wybodaeth yn ddiogel, bydd Horizon yn adfer y tir i’w gyflwr gwreiddiol.
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid yn Horizon: “Mae angen i ni gynnal rhagor o’r astudiaethau archaeolegol hyn ac rydyn ni eisiau i bobl leol gael y cyfle i’n helpu ni i gloddio, gan sicrhau bod gennym ni gofnod cyflawn o hanes ein cornel ni o Ogledd Cymru.
 
“Byddwn yn cynnal cloddfeydd cymunedol drwy gydol mis Awst ac os oes ar bobl eisiau dod draw ac ymuno â ni, dylen nhw gysylltu. Byddwn yn darparu arweiniad proffesiynol a’r holl offer, felly’r cyfan bydd angen i chi ddod gyda chi fydd eich chwilfrydedd naturiol a pharodrwydd i dorchi eich llewys!”
 
Yn ogystal â’r gloddfa gymunedol, bydd Horizon yn trefnu cyfres o sgyrsiau ar draws yr ynys yn nes ymlaen eleni – gan amlinellu’r astudiaethau archeolegol sydd wedi cael eu cynnal a thrafod eu canfyddiadau. Bydd aelodau o dîm Horizon hefyd yn ymweld ag ysgolion lleol dros y misoedd nesaf i siarad â myfyrwyr am yr astudiaethau.
 
Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymuno â’r gloddfa gymunedol gysylltu â Horizon am ddim ar 0800 954 9516 neu anfon e-bost i ymholiadauwylfae@horizonnuclearpower.com cyn 26 Gorffennaf.
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Saranne Postans – 07757 845269 neu saranne.postans.contractor@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
 
 
 
 

Meddai llefarydd ar ran Horizon: “Mae'r adroddiad yn amlinellu manteision ynni niwclear newydd a’r sialensiau mae’n rhaid i ni fynd i’r afael â nhw. Rydyn ni’n hyderus, wrth ystyried natur ein technoleg sydd wedi cael ei phrofi ac os byddwn yn dysgu gwersi o adroddiad NAO, y gallwn ni ddiwallu'r sialensiau hyn a darparu am bris cystadleuol”


“Rydyn ni’n croesawu’r gydnabyddiaeth yn yr adroddiad o’r rôl gall ynni niwclear ei chwarae i helpu’r DU i gyflawni cymysgedd trydan carbon isel am y pris rhataf a bod hon yn safbwynt a gefnogir gan ystod eang o ddadansoddwyr ynni annibynnol. Bydd ein prif brosiect, Wylfa Newydd, yn rhan hollbwysig o ddyfodol ynni’r DU, ochr yn ochr â phrosiectau niwclear eraill yn ogystal ag ynni adnewyddadwy.”

“Rydyn ni hefyd yn cydnabod bod angen parhau i ailddatgan yr achos dros ynni niwclear newydd, gan gynnwys o ran cost, fel mae’r adroddiad yn ei amlinellu. Mae manteision ynni niwclear o ran trydan glân, dibynadwy a sicr yn glir, ond mae’n rhaid cyflawni’r rhain hefyd am bris sy’n gweithio i ddefnyddwyr, i’r Llywodraeth ac i fuddsoddwyr. Byddwn yn parhau i weithio gyda phob parti, gan gynnwys y Llywodraeth, i sicrhau bod ein prosiect yn diwallu’r prawf hwn ac mae’r adroddiad yn tynnu sylw at nifer o’r meysydd allweddol rydyn ni eisoes yn eu hystyried.”
 

Mae Horizon wedi cwblhau cam diweddaraf ei ymgynghoriad ar ôl siarad â dros fil o bobl ar draws Ynys Môn a Gogledd Cymru ynghylch ei gynigion diweddaraf ar gyfer gorsaf bŵer niwclear newydd Wylfa Newydd.

Daeth dros 800 o bobl draw i ddigwyddiadau Horizon ar draws Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy. Yn ogystal â chynnal arddangosfeydd cyhoeddus mewn neuaddau pentref a chanolfannau cymunedol, aeth Horizon â’i fws ymgynghori i gymunedau ac i leoliadau poblogaidd fel archfarchnadoedd, glannau ceiau, marchnadoedd ffermwyr a llecynnau poblogaidd ymysg twristiaid. Bu’r tîm hefyd yn ymweld â sêl Gaerwen a chaffi Ysbyty Gwynedd i glywed safbwyntiau pobl am y Prosiect.
 
Roedd Horizon wedi cwrdd â dros 200 o drigolion iau yr ynys yn ystod eu hawr ginio drwy ymweld â phum ysgol uwchradd Ynys Môn yn ei fws ymgynghori. Bu aelodau’r tîm yn egluro mwy am y prosiect a’r ystod o yrfaoedd a fydd ar gael yn yr orsaf bŵer newydd.
 
Mae cynigion diweddaraf Horizon yn cynnwys penodi Cydlynydd yr Iaith Gymraeg a’i Diwylliant, cefnogi Gwasanaeth Cyflogaeth a Sgiliau, gwella’r cyfleusterau gwyddoniaeth a thechnoleg ym mhum ysgol uwchradd yr ynys, cefnogi buddsoddiad mewn adeiladu tai fforddiadwy newydd, a chronfa i gefnogi mentrau marchnata a sgiliau a hyfforddiant ar gyfer y sector twristiaeth.
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid yn Horizon: “Ein nod oedd ei gwneud hi’n haws i fwy o bobl siarad â ni mewn mwy o lefydd nag erioed o’r blaen. Felly rydyn ni eisiau dweud diolch yn fawr i bawb a roddodd o’u hamser i ddod i’n gweld ni, boed hynny yn Neuadd Bentref Cemaes, Canolfan Hamdden Caergybi neu’r Maes yng Nghaernarfon. 
 
“Diolch hefyd i bawb a anfonodd eu hadborth ar ein cynigion. Byddwn ni rŵan yn darllen ac yn ystyried yn ofalus yr holl sylwadau a ddaeth i law wrth i ni lunio fersiwn terfynol ein cais i adeiladu’r orsaf bŵer cyn ei gyflwyno yn nes ymlaen eleni.”
 
Fel rhan o gais Horizon i adeiladu’r orsaf bŵer - sy’n cael ei alw yn Orchymyn Cydsyniad Datblygu - bydd yn cyflwyno Adroddiad Ymgynghoriad sy’n cofnodi’r holl themâu a materion a gyflwynwyd ar bob cam o’r ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol. Byddwn hefyd yn amlinellu sut mae safbwyntiau pobl wedi cael eu hystyried.
 
Ar wahân, cyn bo hir bydd Horizon yn ymgynghori ynghylch agweddau eraill ar ei Brosiect sy’n gofyn am ganiatâd cynllunio gan Gyngor Sir Ynys Môn. Mae’r rhain yn cynnwys gwella’r A5025 bresennol rhwng y Fali a safle Wylfa Newydd, a chynigion wedi’u diweddaru i baratoi a chlirio safle Wylfa Newydd i’w ddatblygu. Bydd Horizon yn rhannu rhagor o wybodaeth am y cynigion hyn â thrigolion lleol yn ystod yr wythnosau nesaf.
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
 
 
 

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn falch o noddi’r Eisteddfod Genedlaethol, gan gefnogi sioe deithiol ar wyddoniaeth sy’n tynnu sylw at bwysigrwydd Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg i bobl ifanc ledled Ynys Môn.

Bydd y sioe wyddoniaeth deithiol, sy’n dechrau yr wythnos hon, yn ysgogi diddordeb pobl ifanc mewn pynciau STEM drwy ddigwyddiadau a gweithgareddau ryngweithiol. Yn cael eu rhedeg gan y tîm sy’n trefnu Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2017, bydd y digwyddiadau’n adeiladu tuag at gyfres o ddigwyddiadau a gynhelir  yn y Brifwyl eleni.
 
Yr haf hwn fydd y tro cyntaf i Horizon fynychu’r Eisteddfod ac mae’n falch o gael gofod yn y Pafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg. Bydd y cwmni yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau hwyliog a rhyngweithiol, wedi’u llunio i annog plant a’u teuluoedd i feddwl ynghylch sut y maent yn defnyddio sgiliau a syniadau STEM yn eu bywyd bob dydd. 
 
Meddai Greg Evans, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Horizon: “Mae’r Eisteddfod yn ddigwyddiad pwysig yn genedlaethol ac rydym wrth ein bodd ein bod yn mynychu ac yn noddi’r ŵyl.
 
“Fel dathliad o’r iaith a’r diwylliant  Cymraeg rydym eisiau cymryd ein lle, i wneud ymrwymiad i’r gymuned y byddwn yn rhan ohoni am y 100 mlynedd nesaf.
 
“Rydym yn edrych ymlaen at galendr cyffrous o ddigwyddiadau a chyngherddau, a’r cyfle i siarad â phobl o bob rhan o Gymru a thu hwnt. Mae’r ŵyl yn argoeli i fod yn un o’r rhai gorau eto ac rydym ar ben ein digon i fod yn rhan ohoni.”
 
Dywedodd Elfed Roberts, Prif Weithredwr Eisteddfod Genedlaethol Cymru: “Rydym yn hynod ddiolchgar am y gefnogaeth gan Horizon ac yn edrych ymlaen at groesawu’r tîm am y tro cyntaf. Mae eu cefnogaeth drwy ddatblygu addysg STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg)  drwy gyfrwng y Gymraeg wedi cael effaith wirioneddol ar bobl ifanc Ynys Môn a Gwynedd ac rydym yn edrych ymlaen at weithio ochr yn ochr â nhw i sicrhau dilyniant i’n gwaith yn lleol.”  
 
Dewch draw i gwrdd â thîm Horizon yn y Pafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg!
 
-DIWEDD-
 
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.

Mae carfan gyntaf Pŵer Niwclear Horizon o 10 prentis lleol wedi cyrraedd Tokyo, yn barod i gael pythefnos o hyfforddiant a phrofiad gwaith yn Japan

Caerloyw, 13eg Mehefin, 2017 - Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd. (Hitachi-GE), sef menter ar y cyd rhwng Hitachi, Ltd. a GE a fydd yn darparu technoleg Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch y DU (UK ABWR) ar gyfer gorsaf bŵer niwclear Wylfa Newydd yn Ynys Môn, sy’n croesawu’r prentisiaid. Byddant yn cael cyflwyniad ar hyfforddiant, sgiliau ac arferion y gweithwyr cyfatebol yn Hitachi-GE yn Japan.

Mae’r prentisiaid, sy’n cael eu cyflogi gan Horizon ers mis Medi 2016, bron â gorffen blwyddyn gyntaf y cynllun prentisiaeth tair blynedd. Maent yn gweithio tuag at NVQ Lefel 2 mewn Perfformio Gweithrediadau Peirianneg, ac yn cael cyflwyniad ar sgiliau ymarferol a gwybodaeth am y Diwydiant Niwclear.

Yn ystod eu cyfnod yn Japan, byddant yn ymweld â gorsaf bŵer niwclear ABWR yn Shimane, a Kaigan a Rinkai – dwy o’r pum ffatri yn Hitachi Works – yn ogystal â phencadlys Hitachi yn Tokyo a chyfarfod â myfyrwyr yn Ysgol Uwchradd Dechnegol Hitachi.

Dywedodd Greg Evans, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Horizon: “Mae'n gyfle gwych i’n prentisiaid – bydd yr hyfforddiant gan Hitachi-GE yn amhrisiadwy, ac rydym yn ddiolchgar am y cyfle i ymweld â rhai o lefydd pwysicaf Hitachi Works.

“Bydd y prentisiaid yn gallu cwrdd â’u cydweithwyr a’r bobl sy’n gwneud yr un gwaith â nhw yn Japan, a chael gwybod ychydig mwy am eu swyddogaethau a’u gwaith o ddydd i ddydd. Bydd llawer o gyfleoedd i rannu arferion gorau a phrofiad Hitachi o ABWR, a fydd yn ddefnyddiol wrth iddyn nhw ddechrau ar eu gyrfa yn y diwydiant. 

“Bydd yn gyfle gwych hefyd i brentisiaid Horizon gael blas ar ddiwylliant Japan ac, fel llysgenhadon ifanc rhagorol o Gymru, i rannu eu diwylliant hwythau. Mae’n sicr yn brofiad a fydd yn datblygu cymeriad pob un ohonyn nhw.”
Rwy’n siŵr y bydd yn agoriad llygad ac y bydd y cyfle i gyfnewid gwybodaeth – o safbwynt technegol a diwylliannol – yn werthfawr iawn.”

Dywedodd Hidetoshi Takehara, Llywydd a Chyfarwyddwr Cynrychioladol Hitachi-GE: “Bydd yn bleser croesawu’r myfyrwyr o'r Deyrnas Unedig yn ystod eu cyfnod yn Japan, ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr i gyfarfod â nhw.

“Gobeithio y bydd y profiad yn eu paratoi’n dda at gyfleoedd gyda phrosiect Wylfa Newydd yn y dyfodol, ac yn gyfle iddyn nhw ddeall arferion a dulliau gweithredu Hitachi yn well. Mae hon yn enghraifft wych arall o'r cydweithio agos rhwng Japan a Gogledd Cymru, ac rydym yn mwynhau treulio amser ag aelodau newydd y tîm.”

Mae Horizon newydd orffen recriwtio’r ail set o brentisiaid technegol, a bydd 12 prentis arall yn dechrau ar eu hastudiaethau ym mis Medi, a fydd yn golygu bod gan Horizon 22 prentis i gyd.

Ar ben hynny, mae cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru yn cymryd rhan yn yr ymweliad i feithrin y cysylltiadau sydd eisoes yn bodoli gyda Japan a Hitachi a dysgu rhagor am sut mae Horizon yn datblygu eu prentisiaethau gyda golwg ar ddod â’r ymarfer gorau yn ôl i Gymru.


Gair am Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd.
Sefydlwyd Hitachi-GE ym mis Gorffennaf 2007 fel menter ar y cyd rhwng Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) a GE. Mae’n un o brif wneuthurwyr gorsafoedd cynhwysfawr y byd. Mae’n ymwneud â datblygu, cynllunio, dylunio, cynhyrchu, archwilio, gosod, gwaith cynweithredol, a chynnal a chadw offer perthnasol i adweithyddion niwclear, a gall reoli prosiectau integredig. Mae Hitachi-GE wedi bod yn gysylltiedig â 23 adweithydd yn Japan hyd yma, gan gynnwys y rhai sydd wrthi’n cael eu hadeiladu. I gael rhagor o wybodaeth am Hitachi-GE Nuclear Energy, ewch i http://www.hitachi-hgne.co.jp/en/index.html.

Gair am Pŵer Niwclear Horizon
Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi, Ltd (TSE: 6501) o Japan ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,400MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd pŵer yn cyflogi 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda’r gwaith adeiladu’n gofyn am 8,500 o weithwyr yn y cyfnod prysuraf. I gael rhagor o wybodaeth am Horizon, ewch i www.horizonnuclearpower.com/hafan

Gair am Hitachi, Ltd.
Mae Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), sydd â’i bencadlys yn Tokyo, Japan, yn cynnig atebion arloesol sy’n mynd i’r afael â heriau cymdeithas. Gyda’i gilydd roedd refeniw pob rhan o’r cwmni ar gyfer y flwyddyn ariannol 2016 (a ddaeth i ben ar 31 Mawrth, 2017) yn 9,162.2 biliwn yen ($81.8 biliwn). Mae Grŵp Hitachi yn arwain y byd o ran Busnes Arloesi Cymdeithasol, ac mae ganddo tua 304,000 o weithwyr ledled y byd. Drwy greu ar y cyd, mae Hitachi yn darparu atebion i gwsmeriaid mewn amrediad eang o sectorau, gan gynnwys Pŵer / Ynni, Diwydiant / Dosbarthu / Dŵr, Datblygu Trefol a Chyllid / Llywodraeth a Chyhoeddus Gofal Iechyd. I gael rhagor o wybodaeth am Hitachi, ewch i wefan y cwmni yn http://www.hitachi.com.

Mae myfyrwyr o ysgol gynradd Ysgol Tudno yn Llandudno wedi ennill cystadleuaeth Pŵer Niwclear Horizon i glywed eu lleisiau ar y radio.

Wedi'i chyflwyno ar y cyd â Ucreate, gwelwyd ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Ynys Môn a Gogledd Cymru yn cael eu herio gan Horizon i feddwl beth y gallai gorsaf bŵer newydd ei olygu i gymunedau lleol ac i annog pobl i gymryd rhan mewn ymgynghoriad ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd. 
 
Gofynnwyd i’r disgyblion ymchwilio i’r Prosiect a chyflwyno eu syniadau newyddiadurol eu hunain ar ddatblygiad yr orsaf bŵer ar Ynys Môn i greu eitem 60 eiliad o hyd ar bwnc a oedd o ddiddordeb iddynt. Dewisodd y myfyrwyr buddugol yn Ysgol Tudno Llandudno yr amgylchedd fel un o’u meysydd diddordeb, gan archwilio sut mae tîm Wylfa Newydd yn gweithio i warchod yr amgylchedd, tra’n datblygu’r Prosiect gwerth biliynau o bunnoedd.
 
Mae’r myfyrwyr bellach wedi recordio eu heitem a fydd yn cael ei chwarae ar Capital FM Llandudno o ddydd Mawrth 6 Mehefin i ddydd Sul 11 Mehefin. 
 
Dywedodd Claire Burgess, Cydlynydd Rhaglen Addysg Horizon: “Cawsom ein syfrdanu gan safon uchel y cyflwyniadau ac roedd y dasg o’u beirniadu yn anodd iawn. Gyda rhestr fer o bedwar cyflwyniad, fe benderfynom y dylai’r cyhoedd bleidleisio dros eu ffefrynnau drwy’r cyfryngau cymdeithasol ac Ysgol Tudno ddaeth i’r brig yn y pen draw, gyda myfyrwyr o Ysgol Uwchradd Bodedern ac Ysgol Cwm y Glo yn cyflwyno ceisiadau cryf hefyd.
 
“Rhyfeddodd y beirniaid at y modd yr aeth y myfyrwyr i’r afael â phwnc cymhleth fel yr amgylchedd a chefnogi eu gwaith gyda’u hymchwil eu hunain am y math o gwestiynau y gallai pobl leol fod am eu gofyn fel rhan o'r ymgynghoriad. Hoffem longyfarch y myfyrwyr o Ysgol Tudno ar fuddugoliaeth haeddiannol, ac edrychwn ymlaen at glywed eu gwaith ar y radio”. 
 
Ychwanegodd Derfel Thomas, athro yn Ysgol Tudno Llandudno: “Roeddem ni wrth ein bodd pan glywsom fod y myfyrwyr wedi ennill.  Fe roesant gymaint o amser ac egni i’w cyflwyniad ac rydym yn hynod falch o weld bod eu gwaith caled wedi dwyn ffrwyth”. 
 
Yn ogystal â chlywed eu lleisiau ar y radio, enillodd y myfyrwyr iPad newydd i’w hysgol. Daeth dau grŵp o fyfyrwyr o Ysgol Uwchradd Bodedern ac un grŵp o Ysgol Cwm y Glo, ger Caernarfon, yn agos iawn i'r brig yn y gystadleuaeth hefyd a rhoddwyd iPads iddynt y llynedd.
 
I glywed y cyflwyniadau buddugol gwrandewch ar Capital FM Llandudno rhwng 4pm ac 8pm o ddydd Mawrth 6 Mehefin i ddydd Sul 11 Mehefin.
 
I gael rhagor o wybodaeth am Wylfa Newydd a’r cyfleoedd a ddaw yn ei sgil, ewch i www.horizonnuclearpower.com/hafan, ffoniwch y llinell wybodaeth radffôn ar 0800 954 9516, neu anfonwch e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.   
 
- DIWEDD -
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall - ar 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com   
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012
 
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd uchel ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.

Mae pobl ledled Gogledd Cymru’n cael gwahoddiad i roi eu barn am y cynigion diweddaraf ar gyfer Wylfa Newydd, gorsaf bŵer newydd gwerth biliynau o bunnoedd ar Ynys Môn.

Mae trydydd ymgynghoriad ffurfiol Pŵer Niwclear Horizon yn dechrau heddiw, 24 Mai, ac mae’n dod i ben ar 22 Mehefin, gan roi cyfle i bobl leisio eu barn am ddiweddariadau i’r prosiect. 
 
Mae’r cwmni’n cyflwyno cynllun mwy cryno ar gyfer gorsaf bŵer. Mae hefyd yn awgrymu ble a sut y gall reoli effeithiau’r cyfnod adeiladu yn y ffordd orau, a sicrhau manteision tymor hir i'r gymuned.
 
Mae’r diweddariadau a’r newidiadau allweddol i’r prosiect a ddisgrifir yn yr ymgynghoriad yn cynnwys y canlynol:
 
 • ardal lai’n cael ei chymryd gan y brif orsaf bŵer, gyda mwy o adeiladau a chyfleusterau’n cael eu rhannu rhwng y ddau adweithydd
 • campws unigol yn llety dros dro i weithwyr, yn cael ei reoli’n ofalus, ar y safle adeiladu
 • penodi Cydlynydd yr Iaith a’r Diwylliant Cymraeg i sicrhau bod gwarchodaeth i’r iaith a’i diwylliant, a’u hyrwyddo, yn parhau wrth galon datblygiad Horizon
 • cefnogi datblygiad Gwasanaeth Cyflogaeth a Sgiliau i gyfeirio pobl o bob cwr o’r rhanbarth at swyddi sydd ar gael yn Wylfa Newydd
 • cefnogaeth i raglen o fuddsoddiadau cyfalaf ar gyfer y pum ysgol uwchradd ar yr ynys er mwyn gwella cyfleusterau gwyddoniaeth a thechnoleg a helpu i hybu diddordeb disgyblion mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) fel pynciau
 • cyllid i gefnogi rhaglen o fuddsoddiadau cyfalaf er mwyn darparu tai fforddiadwy newydd, yn canolbwyntio i ddechrau ar gynyddu’r stoc dai o amgylch yr orsaf bŵer ac yn Amlwch gerllaw
 • sefydlu cronfa dwristiaeth i gefnogi mentrau marchnata a sgiliau a hyfforddiant ar gyfer y rhai yn y sector twristiaeth.
 
Dywedodd Duncan Hawthorne, Prif Weithredwr Pŵer Niwclear Horizon: “Yn nhrydydd cam yr ymgynghoriad rydyn ni’n canolbwyntio ar y meysydd sydd wedi newid neu ble mae cynigion newydd. 
 
“I wneud y prosiect yma'r gorau y gall fod, rhaid gallu buddsoddi ynddo, ei adeiladu, a chyflwyno gorsaf bŵer weithredol sy’n flaengar yn fyd-eang. Hefyd rhaid i Wylfa Newydd fod yn ychwanegiad i’w groesawu at y gymuned, ychwanegiad y gall Ynys Môn a’r rhanbarth ehangach fod yn falch ohono.
 
“Bydd y newidiadau rydyn ni’n eu cynnig yn galluogi i ni wneud ein hamserlen adeiladu’n fwy effeithlon, lleihau nifer y gweithwyr adeiladu y bydd arnom eu hangen o’r tu allan a rhoi cartref dros dro iddynt, a thorri nifer y safleoedd datblygu y bydd arnom eu hangen. 
 
“Ochr yn ochr â hyn, rydyn ni wedi ymrwymo’n llwyr o hyd i fod yn gymydog da i gymunedau Ynys Môn, yn enwedig y rhai yng ngogledd yr Ynys Môn a fydd yn gartref i'r orsaf bŵer. Mae hyn yn cynnwys creu cyfleoedd i gwmnïau lleol a gyrfaoedd tymor hir o ansawdd uchel yng Ngogledd Cymru, yn enwedig i bobl ifanc sydd mewn addysg ar hyn o bryd. Rydyn ni’n edrych ymlaen at glywed barn pobl am y cynlluniau diweddaraf hyn wrth i ni lunio ein cais yn derfynol.”
 
Mae campws unigol fel llety dros dro i weithwyr yn lleihau nifer yr adeiladau llety ar draws Gogledd Ynys Môn. Byddai’n cael ei adeiladu mewn camau ac yn creu tua 2,500 o welyau i ddechrau, a gallai ddarparu hyd at 4,000 o welyau pe bai angen. Hefyd mae Horizon yn cyfuno ei adeiladau cefnogi hanfodol a pharhaol oddi ar y safle, gan gynnwys garej a chyfleusterau rheoli ategol, i fod mewn un lleoliad.
 
Bydd y cwmni’n rhannu ei gynlluniau wedi’u diweddaru mewn arddangosfeydd cyhoeddus mewn neuaddau tref a phentref, gwestai a chanolfannau cymunedol ledled y rhanbarth. Bydd y wybodaeth, unwaith eto, ar gael ar-lein yn ogystal ag yn swyddfeydd y cyngor ac mewn llyfrgelloedd lleol. I sicrhau bod yr ymgynghoriad yn cyrraedd mwy fyth o bobl, bydd Horizon hefyd yn ymweld â chymunedau, gweithleoedd a digwyddiadau lleol ym mws yr ymgynghoriad, fel bod pobl yn cael cyfarfod aelodau tîm Wylfa Newydd a thrafod y cynlluniau diweddaraf.
 
Bydd digwyddiadau Horizon yn cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol:
Arddangosfeydd cyhoeddus
Dydd Sadwrn 27 Mai 10am - 1pm Neuadd y Dref Llangefni
Dydd Mawrth 30 Mai 1pm - 7pm Neuadd Bentref Llanfaethlu
Dydd Mercher 31 Mai 1pm - 7pm Gwesty The Valley Anglesey
Dydd Gwener 2 Mehefin 1pm - 7pm Neuadd Bentref Cemaes
Dydd Sadwrn 3 Mehefin 10am - 1pm Neuadd Goffa Amlwch
Dydd Sadwrn 10 Mehefin 10am - 1pm Canolfan Gymunedol Rhosybol, Yr Ysgol
Dydd Llun 19 Mehefin 1pm - 7pm Neuadd Bentref Cemaes
 Bydd bws ymgynghoriad Horizon allan o gwmpas y lle mewn lleoliadau ledled Gogledd Cymru ar y dyddiadau canlynol:
Digwyddiadau bws yr ymgynghoriad
Dydd Mawrth 6 Mehefin 4pm – 7pm Maes Parcio’r Douglas Inn, Tregele
Dydd Mercher 7 Mehefin 4pm – 7pm Maes Parcio Gwesty Holland, Llanfachraeth
Dydd Iau 8 Mehefin 4pm - 7pm Cei Conwy
Dydd Llun 12 Mehefin 4pm - 7pm Maes Parcio Tesco Extra, Bangor
Dydd Mawrth 13 Mehefin 4pm - 7pm Sgwâr y Castell, Biwmares
Dydd Mercher 14 Mehefin 10am-1pm Maes Parcio Lower Hill Street, Stryd Newry, Caergybi
Dydd Mercher 14 Mehefin 4pm - 7pm Maes Parcio Canolfan Hamdden Caergybi
Dydd Gwener 16 Mehefin 4pm - 7pm Sgwâr y Castell, Caernarfon
Dydd Sadwrn 17 Mehefin 8am-1pm Marchnad y Ffermwyr Ynys Môn, Ysgol David Hughes, Porthaethwy
Dydd Mawrth 20 Mehefin 4pm – 7pm Maes Parcio’r Douglas Inn, Tregele
 

Hefyd bydd gwybodaeth ar gael o ddydd Mercher 24 Mai ymlaen ar wefan ymgynghoriad y cwmni yn www.horizonnuclearpower.com/consultation a bydd posib cyflwyno sylwadau ar-lein yno. Hefyd mae posib cysylltu â Horizon ar 0800 954 9516 neu drwy anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.   
 
-DIWEDD-
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   

Mae Clwb Pêl-fasged Cadeiriau Olwyn Hawks Ynys Môn wedi cael rhodd ar gyfer dwy gadair olwyn newydd gan Pŵer Niwclear Horizon fel rhan o’i Gynllun Rhoddion Elusennol.


Sefydlwyd Hawks Ynys Môn yn 2014 ac maen nhw’n chwarae yng nghynghrair Pêl-fasged Cadeiriau Olwyn Gogledd Cymru ac yn hyfforddi yng Nghanolfan Hamdden Caergybi bob wythnos. Ers sefydlu’r clwb mae wedi mwynhau llwyddiant yn gyson fel tîm cynghrair ac mae ganddo gynlluniau mawr ar gyfer y dyfodol.

Fel un o unig gampau hollol gynhwysol y DU sy’n galluogi pobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl i chwarae a hyfforddi gyda’i gilydd, mae’r Clwb yn awyddus i annog rhagor o bobl i gymryd rhan ond mae angen iddo ddarparu offer er mwyn gallu gwneud hynny. Yn gynharach eleni, cyflwynodd y clwb sy’n cael ei redeg gan wirfoddolwyr gais i Horizon am gyllid ar gyfer dwy gadair olwyn newydd sy’n addas i chwaraewyr nad ydynt yn anabl ac aelodau sydd ag anableddau nad ydynt yn cyfyngu cymaint, i gymryd rhan yn y gamp a'u helpu i ddatblygu eu gêm.

Dywedodd Susan MacPherson, Cadeirydd Clwb Hawks Ynys Môn: “Mae'r cadeiriau newydd yn wych. Rydyn ni wir eisiau codi proffil y gêm ac mae’r cadeiriau newydd yn golygu bod chwaraewyr nad ydynt yn anabl yn gallu cymryd rhan yn y gêm ffantastig hon hefyd.
“Mae ein clwb yn ffynnu yma yng Nghaergybi, felly os oes gennych chi awydd ymuno a chymryd rhan – dewch draw a rhoi cynnig arni.”

Dywedodd Graham Berry, hyfforddwr yn Hawks Ynys Môn: “Rydyn ni wedi cael cryn lwyddiant yng Nghaergybi yn ddiweddar ac mae rhai o’n chwaraewyr wedi mynd ymlaen i gynrychioli Knights Pêl-fasged Cadeiriau Olwyn Gogledd Cymru yn y Gynghrair Genedlaethol. Mae nifer o’n chwaraewyr iau ni hefyd wedi cael eu dethol ar gyfer tîm iau y Knights, felly rydyn ni’n gobeithio y bydd yr offer newydd yn rhoi mwy o gyfle i ni ddatblygu’r timau sydd gennym yma – diolch i chi Horizon am y rhodd.”

Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid yn Horizon: “Rydyn ni’n falch o allu helpu Hawks Ynys Môn. Mae hi’n gallu bod yn anodd iawn i dimau chwaraeon sy’n cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr gael yr offer sydd ei angen arnyn nhw er mwyn gallu gweithredu, yn enwedig pan fydd chwaraewyr yn efnyddio offer sy’n diwallu angen penodol. Mae’r Hawks yn cynnig gwasanaeth gwerthfawr i bobl anabl a phobl nad dynt yn anabl, gan roi cyfle iddynt gymryd rhan mewn camp sy’n gynhwysol, ond sydd hefyd yn golygu eu bod yn allu bod yn egnïol mewn amgylchedd hwyliog a chystadleuol. Rydyn ni’n edrych ymlaen at gael eu cefnogi yn y dyfodol ac yn dymuno’r gorau iddynt ar gyfer y tymor nesaf.”

I gael dysgu rhagor am Hawks Ynys Môn, edrychwch ar eu gwefan yn www.angleseyhawks.com, tudalen Facebook neu dilynwch nhw ar Twitter. Ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymwneud â’r Hawks, aen nhw’n hyfforddi ar nos Fawrth rhwng 18.30 a 20.30 yng Nghanolfan Hamdden Caergybi.

I gael gwybodaeth am Gynllun Rhoddion Elusennol Horizon, ewch i www.horizonnuclearpower.com/cefnogir-gymuned.

Dysgwch ragor am Pŵer Niwclear Horizon a’r cynigion ar gyfer Wylfa Newydd drwy ymweld â www.horizonnuclearpower.com, ffonio 0800 954 9516 neu anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.

Mae elusennau a grwpiau cymunedol lleol ar draws Gogledd Cymru wedi cael dros £80,000 yn ystod y flwyddyn ddiwethaf diolch i gynllun i gefnogi prosiectau lleol.

Roedd cynllun Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd Pŵer Niwclear Horizon wedi helpu dros 40 o fudiadau ar draws Gogledd Cymru rhwng mis Ebrill 2016 a 2017 ac mae wedi rhoi dros £185,000 ar draws y rhanbarth ers lansio’r cynllun yn ystod haf 2014.
 
Mae’r grwpiau sydd wedi elwa o’r cynllun dros y flwyddyn ddiwethaf yn cynnwys Sioe Môn, Cylch Meithrin Cemaes a Chyngor ar Bopeth Ynys Môn. Mae’r cynllun wedi cyfrannu at feic modur newydd ar gyfer Beiciau Gwaed Cymru yng Ngogledd Cymru, fan drydanol ar gyfer Banc Bwyd Gwledig Ynys Môn ac wedi cefnogi Parc Chwaraeon Trefol newydd Llangefni.
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid yn Pŵer Niwclear Horizon: “Bydd Wylfa Newydd yn rhan o’r gymuned am fwy na 100 mlynedd, felly mae hi’n bwysig iawn ein bod yn cefnogi achosion da lleol sydd o fudd i bobl yn yr ardal.
 
“Rydyn ni’n falch o weld bod cynifer o bobl yn cyflwyno ceisiadau i ni am gefnogaeth ac rydyn ni’n falch ein bod wedi gallu darparu rhoddion i ystod mor eang o fudiadau ac elusennau sy’n gwneud gwaith ardderchog mewn cymunedau ar draws y rhanbarth.
 
“Rydyn ni’n dal i annog achosion lleol i gysylltu â ni os oes ganddyn nhw brosiect sy’n cyfateb i’n meini prawf ac rydyn ni’n edrych ymlaen at gefnogi llawer mwy o fudiadau dros y blynyddoedd nesaf.”
 
I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd a sut i wneud cais, ewch i, www.horizonnuclearpower.com/cefnogir-gymuned.
 
Dysgwch ragor am Pŵer Niwclear Horizon a’r cynigion ar gyfer Wylfa Newydd drwy ymweld â www.horizonnuclearpower.com/hafan, ffonio 0800 954 9516 neu anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.   
 
-DIWEDD-
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
 
 
 

Mae pobl yng Ngogledd Cymru yn cael eu gwahodd i ddweud eu dweud ar gynigion sydd wedi cael eu diweddaru ar gyfer Wylfa Newydd, gorsaf bŵer newydd gwerth biliynau o bunnoedd ar Ynys Môn.

Gan ddechrau ar 24 Mai, bydd Pŵer Niwclear Horizon yn cynnal ymgynghoriad ar raddfa lai a fydd yn canolbwyntio ar yr agweddau o’i Brosiect sydd wedi cael eu diweddaru, gan gynnwys ail ddylunio cynllun yr orsaf bŵer i leihau ei hôl troed cyffredinol.
 
Mae’r ymgynghoriad yn parhau â'r gwaith sydd wedi cael ei wneud gan Horizon ers dau gam cyntaf ei ymgynghoriad mawr yn 2014 ac yn 2016 ac mae’n gyfle arall i bobl leol roi eu hadborth cyn i’r cwmni gyflwyno cais i adeiladu’r orsaf bŵer newydd yn nes ymlaen eleni.
 
Dywedodd Duncan Hawthorne, Prif Weithredwr Horizon: “Wrth i ni symud ymlaen at gyflwyno cais i adeiladu’r orsaf bŵer, rydyn ni wastad yn adolygu ein cynigion i wneud yn siŵr mai dyma ydy’r cynlluniau gorau i bawb sy’n ymwneud â’r prosiect, gan gynnwys y rheini sy’n byw ac yn gweithio ar Ynys Môn nawr ac am genedlaethau i ddod.  
 
“Mae ein cynigion diweddaraf yn cynnwys cynllun safle sy’n fwy compact sy’n golygu bod modd gwneud rhagor o weithgareddau yn nes at yr orsaf bŵer.  Mae nifer o agweddau o’n cynigion yr un fath, gan gynnwys ein hymrwymiad i drigolion ac i gymunedau Ynys Môn, ac i’r Gymraeg a’i diwylliant. Mae hi’n bwysig iawn i ni ein bod yn cynnwys pobl leol wrth i ni siapio a mireinio ein cynlluniau, felly carwn ddiolch i bawb unwaith eto am yr holl adborth sydd wedi cael ei ddarparu hyd yma, ac rwyf yn edrych ymlaen at glywed eu barn am ein diweddariadau.”
 
Yn ogystal â chynnal digwyddiadau mewn lleoliadau ar draws Ynys Môn, bydd Horizon hefyd yma a thraw mewn bws ymgynghori yn ymweld â lleoliadau poblogaidd fel canolfannau siopa a marchnadoedd ar draws Gogledd Cymru.
 
Bydd arddangosfeydd Horizon ar yr ynys yn cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol:
 
Arddangosfeydd cyhoeddus
Dydd Sadwrn 27 Mai 10am - 1pm Neuadd y Dref Llangefni
Dydd Mawrth 30 Mai 1pm - 7pm Neuadd Bentref Llanfaethlu
Dydd Mercher 31 Mai 1pm - 7pm Gwesty The Valley Anglesey
Dydd Gwener 2 Mehefin 1pm - 7pm Neuadd Bentref Cemaes
Dydd Sadwrn 3 Mehefin 10am - 1pm Neuadd Goffa Amlwch
Dydd Sadwrn 10 Mehefin 10am - 1pm Canolfan Gymunedol Rhos-y-bol, Yr Ysgol
Dydd Llun 19 Mehefin 1pm - 7pm Neuadd Bentref Cemaes


Bydd bws ymgynghori Horizon hefyd yma a thraw mewn lleoliadau ar draws Gogledd Cymru ar y dyddiadau canlynol:
 
Digwyddiadau’r bws ymgynghori
Dydd Mawrth 6 Mehefin 4pm – 7pm Maes Parcio’r Douglas Inn, Tregele
Dydd Mercher 7 Mehefin 4pm – 7pm Maes Parcio Gwesty’r Holland, Llanfachraeth
Dydd Iau 8 Mehefin 4pm - 7pm Cei Conwy
Dydd Llun 12 Mehefin 4pm - 7pm Maes Parcio Tesco Extra, Bangor
Dydd Mawrth 13 Mehefin 4pm - 7pm Sgwâr y Castell, Biwmares
Dydd Mercher 14 Mehefin 10am-1pm Maes Parcio Hill Street (Isaf), Stryd Newry, Caergybi
Dydd Mercher 14 Mehefin 4pm - 7pm Maes Parcio Canolfan Hamdden Caergybi
Dydd Gwener 16 Mehefin 4pm - 7pm Y Maes, Caernarfon
Dydd Sadwrn 17 Mehefin 8am-1pm Marchnad Ffermwyr Ynys Môn, Ysgol David Hughes, Porthaethwy
Dydd Mawrth 20 Mehefin 4pm – 7pm Maes parcio’r Douglas Inn, Tregele


Gall unrhyw un sy’n methu dod i gwrdd â thîm Horizon wyneb yn wyneb, neu sydd eisiau gwybod rhagor, edrych ar wefan ymgynghori Horizon yn www.horizonnuclearpower.com/ymgynghoriad.  Bydd gwybodaeth ar gael o ddydd Mercher 24 Mai ymlaen, ynghyd â ffurflen adborth er mwyn gallu cyflwlyno sylwadau ar-lein.
 
-DIWEDD-
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
 • Bydd Horizon yn rhoi cyhoeddusrwydd i’w Ddatganiad o Ymgynghori Cymunedol diweddaraf o ddydd Mercher 26 Ebrill ymlaen, a bydd y ddogfen ddiwygiedig ar gael mewn llyfrgelloedd ac ar-lein o ddydd Iau 4ydd Mai ymlaen. Mae’r Datganiad o Ymgynghori Cymunedol yn egluro sut bydd y cwmni’n ymgynghori’n ffurfiol â’r bobl sy’n byw’n agos at y datblygiad arfaethedig yn Wylfa Newydd a sut gall pobl ddweud eu dweud ynghylch ei gynlluniau.
   
 • Bydd modd gweld y deunyddiau ymgynghori ar wefan Horizon yn www.horizonnuclearpower.com/ymgynghoriad o ddydd Mercher 24 Mai ymlaen. Daw’r ymgynghoriad i ben ddydd Iau 22 Mehefin.

13 Ebrill 2017. Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi croesawu creu menter ar y cyd newydd heddiw rhwng Exelon a’r Japan Atomic Power Company a fydd yn cefnogi’r cwmni wrth iddo barhau i ddatblygu ei brosiect gorsaf niwclear newydd yn Wylfa Newydd. Mae’r fenter ar y cyd – o’r enw JExel Nuclear – yn dod â dau gwmni ynghyd y mae Horizon eisoes wedi bod yn gweithio gyda nhw a bydd yn darparu gwasanaethau cynghori, gweithrediadau a gwasanaethau rheoli cynnal a chadw.

Dywedodd Duncan Hawthorne, Prif Weithredwr Horizon: “Rydyn ni wrth ein bodd bod dau o’r cwmnïau rydyn ni eisoes yn gweithio’n agos gyda nhw wedi dod ynghyd i roi gwasanaeth mor gryf a chyfunol i ni. Rydyn ni’n edrych ymlaen at barhau i ddefnyddio eu gwybodaeth a’u profiad cyfun o’r diwydiant niwclear yn fyd-eang wrth i ni ddarparu Wylfa Newydd yn llwyddiannus a thyfu Horizon i fod yn weithredwr niwclear newydd blaenllaw.”

Cyhoeddodd Horizon ei gytundeb gyda JAPC ym mis Gorffennaf 2016 a’r bartneriaeth ag Exelon ym mis Chwefror 2017. Mae Exelon – sy’n arwain y ffordd o ran rhagoriaeth weithredol a diogelwch niwclear ac sy’n gweithredu’r fflyd fwyaf o orsafoedd niwclear yn yr Unol Daleithiau – wedi gwreiddio tîm o bedwar o arbenigwyr yn Horizon. Gan weithio ochr yn ochr â thîm cynyddol Horizon ei hun, maent yn darparu arbenigedd mewn peirianneg, cynnal a chadw, gweithrediadau a hyfforddiant, wrth i Horizon ddatblygu ei fodel gweithredu niwclear ei hun.

Mae partneriaeth Horizon â JAPC yn defnyddio eu profiad a’u gwybodaeth o nifer o flynyddoedd o ymwneud ag adweithyddion dŵr berwedig, sy’n cynnwys dylunio, adeiladu, gweithredu a chynnal a chadw. Roedd JAPC wedi goruchwylio adeiladu adweithydd dŵr ysgafn cyntaf Japan ac mae’n cefnogi Horizon mewn meysydd fel costio’r gwaith adeiladu, trwyddedu a chynllunio ar gyfer comisiynu.

DIWEDD

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Ben Russell
Ffôn Symudol: +44 (0) 7580 948106
ben.russell@horizonnuclearpower.com


Nodiadau i Olygyddion:

Gair am Pŵer Niwclear Horizon
Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,400MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda’r gwaith adeiladu’n gofyn am rhwng 8,000 a 10,000 o weithwyr. I gael rhagor o wybodaeth am Horizon, ewch i www.horizonnuclearpower.com/hafan.


Gair am Exelon
Mae Exelon Generation, un o is-gwmnïau Exelon Corporation (NYSE: EXC), yn un o gynhyrchwyr ynni glân mwyaf a mwyaf effeithlon UDA, gyda dros 32,500 megawat o gapasiti cynhyrchu.  Mae Exelon Generation yn gweithredu’r fflyd fwyaf o orsafoedd niwclear di-garbon yn UDA, gyda chapasiti o 19,400 megawat o 22 adweithydd mewn 13 cyfleuster yn Illinois, Maryland, New Jersey, Efrog Newydd a Pennsylvania.  Mae Exelon Generation hefyd yn gweithredu cymysgedd amrywiol o gyfleusterau gwynt, ynni’r haul, nwy tirlenwi, trydan dŵr, nwy naturiol ac olew mewn 16 talaith, gyda dros 13,100 megawat. Mae gan Exelon Generation record ddiogelwch sydd gyda’r gorau yn y diwydiant ac mae’n bartner gweithredol ac yn sbardun economaidd yn y cymunedau mae’n eu gwasanaethu drwy ddarparu swyddi, cyfraniadau elusennol a threthi sy’n helpu trefi a rhanbarthau i dyfu.

Gallwch ddilyn Exelon Generation ar Twitter @ExelonGen a @ExelonNuclear, gwylio sianel Exelon Generation ar YouTube, neu fynd i: http://www.exeloncorp.com/companies/exelon-generation


Gair am y Japan Atomic Power Company
Sefydlwyd y Japan Atomic Power Company (JAPC) ym mis Tachwedd 1957 yn gwmni pŵer a oedd yn ymwneud dim ond ag ynni niwclear yn Japan. Ers hynny mae’r cwmni wedi parhau i chwarae rhan flaenllaw yn y diwydiant pŵer trydan fel arloeswr mewn cynhyrchu pŵer niwclear drwy amrywiol brosiectau, gan gynnwys adeiladu’r orsaf bŵer niwclear fasnachol gyntaf yn Japan ac adeiladu, gweithredu a datgomisiynu gorsafoedd niwclear.

Mae JAPC yn berchen ar Orsaf Bŵer Tokai (GCR), sy’n cael ei datgomisiynu ar hyn o bryd, Gorsaf Bŵer Tokai No.2 (BWR) a Gorsaf Bŵer Tsuruga, sydd ag Uned 1 (BWR) ac Uned 2 (PWR). PWRs Uwch hefyd sydd wrthi’n cael eu hadeiladu ar ei safle Tsuruga ar hyn o bryd. I gael gwybod mwy am JAPC, edrychwch ar wefan y cwmni yn http://www.japc.co.jp.

 

 

 


 

 

Dewch i gyfarfod â thîm Pŵer Niwclear Horizon yn y Gymhorthfa Agored nesaf ddydd Llun 24 Ebrill yn Neuadd Bentref Cemaes, rhwng 1 a 7 o’r gloch.

Mae’r Cymorthfeydd Agored misol, a gynhelir mewn mannau ledled Môn, yn rhoi cyfle i bobl ddysgu mwy am brosiect Wylfa Newydd a gofyn cwestiynau i aelod o dîm Horizon.

Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau â Rhanddeiliaid Horizon: “Gan ein bod newydd gyflwyno Cais am Drwydded Safle a gan fod mwy o weithgarwch ar y safle erbyn hyn, mae hwn yn gyfle gwych i bobl yr ardal ddod draw am sgwrs gyda’n tîm i gael gwybod beth sy’n digwydd yn eu hardal nhw.”

Os na allwch ddod draw i gyfarfod â’r tîm yng Nghemaes, gallwch fynd i https://www.horizonnuclearpower.com/hafan, ffonio’r llinell wybodaeth rhadffôn ar 0800 954 9516 neu ebostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.

- DIWEDD -

Os hoffech ragor o wybodaeth:

Claire Loveday – ar 07717 300379 neu claire.loveday@Horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion:

• Ffurfliwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear yn y Deyrnas Unedig. Cafodd y cwmni ei brynu gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.

• Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn fuddsoddiad gwerth biliynau o bunnau yng ngogledd Cymru, a fydd yn creu swyddi hirdymor o safon uchel ac yn dat-gloi manteision economaidd a chymdeithasol ar gyfer yr ardal am gyfnod maith.

4ydd Ebrill 2017. Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cymryd cam mawr arall ymlaen at gyflawni gorsaf bŵer Wylfa Newydd drwy gyflwyno ei gais am Drwydded Safle Niwclear. Trwydded Safle ydy un o’r prif ganiatadau y bydd eu hangen ar Horizon i adeiladu ac i weithredu dwy uned Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch y DU ar Ynys Môn yng Nghymru.

4ydd Ebrill 2017. Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cymryd cam mawr arall ymlaen at gyflawni gorsaf bŵer Wylfa Newydd drwy gyflwyno ei gais am Drwydded Safle Niwclear. Trwydded Safle ydy un o’r prif ganiatadau y bydd eu hangen ar Horizon i adeiladu ac i weithredu dwy uned Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch y DU ar Ynys Môn yng Nghymru.

Wrth i’r cais gyrraedd y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear rydyn ni nawr yn dechrau ar raglen 19 mis o asesu ac ymyrryd trwyadl i weld a all Horizon ddangos y bydd yn gallu rheoli’r holl weithgareddau diogelwch ar ei safle.

Mae’r Cais am Drwydded Safle yn dilyn dros ddwy flynedd o waith paratoi gan Horizon ac mae’n canolbwyntio ar bynciau fel addasrwydd y sefydliad, addasrwydd y safle ac addasrwydd dyluniad yr adweithydd i'w ddefnyddio yn y safle. Bydd y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear ond yn dyfarnu Trwydded Safle Niwclear pan fydd yn fodlon bod Horizon wedi diwallu’r 36 o Amodau Trwydded a dyletswyddau trwyddedai sy’n angenrheidiol er mwyn dangos ei fod yn gallu ac yn gymwys i osod, i weithredu ac i ddatgomisiynu cyfleuster niwclear.  Os dyfernir trwydded, bydd Horizon wedyn yn cael ei reoleiddio gan y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear dros oes gyfan y safle o’r adeiladu i’r datgomisiynu.

Dywedodd Anthony Webb, Cyfarwyddwr Diogelwch a Thrwyddedu, Horizon, “Mae cyhoeddiad heddiw yn ddatblygiad o bwys yn aeddfedrwydd a thwf Horizon wrth i ni baratoi i adeiladu ac i weithredu ein prif safle yn Wylfa Newydd.  Mae gennym dechnoleg sy’n gweithio ac arweinwyr profiadol, ac rydyn ni’n prysur feithrin y gallu a’r drefniadaeth ehangach er mwyn helpu i sicrhau ein bod yn llwyddo.  Byddwn nawr yn canolbwyntio’n llwyr ar sicrhau bod y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear yn hyderus yn ein gallu i gyflawni’r prosiect hollbwysig hwn yn ddiogel.”
Er mwyn paratoi ar gyfer cyhoeddiad heddiw roedd Horizon wedi creu Bwrdd Cwmni Trwydded Safle yn ddiweddar i’w gadeirio gan Duncan Hawthorne, Prif Weithredwr Horizon Nuclear Power. Penododd Horizon hefyr yr arbenigwyr profiadol o’r diwydiant, William Doig a Dr Ken Petrunik, yn gyfarwyddwyr anweithredol annibynnol i gryfhau sgiliau niwclear y Bwrdd.

Mae’r cais am drwydded safle niwclear yn cael ei gyflwyno wrth i Horizon baratoi i gynnal ei gam olaf o ymgynghori cymunedol yn yr haf, cyn cyflwyno ei Orchymyn Cydsyniad Datblygu yn nes ymlaen eleni ac wrth i’w dechnoleg Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch y DU symud ymlaen drwy bedwerydd cam a cham olaf yr Asesiad Dyluniad Generig, sydd ar y trywydd iawn i gael ei gwblhau erbyn diwedd mis Rhagfyr 2017. 

Os rhoddir cydsyniad, mae Horizon yn gobeithio cael pob caniatâd angenrheidiol erbyn diwedd 2018.

Diwedd 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Ben Russell
Ffôn Symudol: +44 (0) 7580 948106
ben.russell@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i Olygyddion:

Gair am Pŵer Niwclear Horizon Cyf.
Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,400MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa Newydd ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda’r gwaith adeiladu’n gofyn am rhwng 8,000 a 10,000 o weithwyr. I gael rhagor o wybodaeth am Horizon, ewch i www.horizonnuclearpower.com/hafan.

Pŵer Niwclear Horizon Wylfa Cyf ydy cwmni grŵp Horizon a gyflwynodd y Cais am Drwydded Safle i’r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear.  Mae’n endid cyfreithiol ar wahân ac os dyfernir Trwydded Safle Niwclear dyma fydd y Cwmni Trwydded Safle a fydd yn gyfrifol am adeiladu ac am weithredu Wylfa Newydd. 
 
Mae Trwydded Safle Niwclear yn drwydded a roddir gan y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear (ONR) o dan Ddeddf Gosodiadau Niwclear 1965 ar gyfer gosod a gweithredu adweithydd niwclear a bydd yn berthnasol dros ei gylch bywyd cyfan o’r adeiladu i’r gweithredu hyd at y datgomisiynu.  Mae set safonol o 36 o Amodau Trwydded ynghlwm wrth bob trwydded sy’n mynnu bod Cwmnïau Trwydded Safle yn rhoi trefniadau digonol ar waith i sicrhau cydymffurfiad. Cyn gallu rhoi Trwydded Safle Niwclear mae’n rhaid i Gwmni Trwydded Safle ddangos ei fod yn endid cyfreithiol addas sy’n gallu cyflawni ei ddyletswyddau rheoleiddio.

I gael rhagor o wybodaeth am y pecyn Cais am Drwydded Safle gan gynnwys Dogfen Trosolwg sy’n rhoi crynodeb o gais Horizon am Drwydded Safle Niwclear, ewch i wefan Horizon yn www.horizonnuclearpower.com/hafan
 
I gael rhagor o wybodaeth am reoleiddio niwclear a cheisiadau am drwyddedau safle, edrychwch ar wefan y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear yn http://www.onr.org.uk/licensing.htm

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi rhoi £1000 i Feiciau Gwaed Gogledd Orllewin Cymru er mwyn prynu beic gwaed newydd i gludo eitemau meddygol brys ar draws y rhanbarth.

Roedd Beiciau Gwaed Cymru wedi gwneud cais i Gynllun Rhoddion Elusennol Horizon am gyllid at feic modur Triumph Sprint newydd, sy’n danfon nwyddau meddygol hollbwysig, gan gynnwys gwaed, platennau a chyflenwadau eraill a allai achub bywyd at gleifion ar draws Gogledd Orllewin Cymru.

Cafodd yr elusen, sy’n dibynnu’n llwyr ar wirfoddolwyr a rhoddion, rodd o £5000 mewn ewyllys a rhoddodd Horizon weddill yr arian a oedd ei angen. Mae’r beic wedi cael ei enwi yn Gwenda, er cof am y sawl a roddodd yr arian.

Dywedodd Emma Lampka, Cadeirydd Beiciau Gwaed Cymru: “Rydyn ni’n eithriadol o ddiolchgar am rodd Horizon.  Mae Beiciau Gwaed Cymru yn fudiad sy’n cael ei redeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr, felly mae rhoddion fel hyn yn help mawr i ni allu darparu gwasanaeth danfon cynhwysfawr i’r GIG yng Nghymru.”

“Mae’r beic newydd yn hwb mawr i’r tîm, ac rydyn ni wrth ein bodd ein bod yn gallu cynnig gwasanaeth gwell i’r GIG yng Ngogledd Orllewin Cymru a thu hwnt.”

Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid yn Pŵer Niwclear Horizon: “Bwriad y cynllun rhoddion elusennol ydy helpu achosion da lleol, ac rydyn ni’n falch ein bod yn gallu cefnogi elusen ffantastig fel Beiciau Gwaed Cymru sy’n darparu gwasanaeth hollbwysig i’r rhanbarth ac sy’n gallu achub bywydau.”

Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli, rhoi arian neu godi arian ar gyfer Beiciau Gwaed Cymru – Gogledd Orllewin gael gwybod mwy drwy fynd i bloodbikeswales.org.uk, neu eu dilyn ar Twitter, @bloodbikeswales a Facebook, yn Blood Bikes Wales.

Am fwy o wybodaeth am Gynllun Rhoddion Elusennol Horizon ewch i www.horizonnuclearpower.com/cefnogir-gymuned.

Cyfle i gael gwybod mwy am Pŵer Niwclear Horizon a'i gynigion ar gyfer Wylfa Newydd drwy fynd i www.horizonnuclearpower.com/hafan, ffonio 0800 9549516 neu e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com 

- DIWEDD -

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion:

• Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.

• Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.

• Cafodd Beiciau Gwaed Cymru ei greu yn 2012 a’i nod cyffredinol ydy datblygu a chynnal ei wasanaeth “y tu allan i oriau” proffesiynol er mwyn helpu’r GIG sydd dan bwysau yn y DU. Ynghyd â gwasanaeth gwella “yn ystod oriau swyddfa” i’r GIG yng Nghymru a phartneriaid elusennol eraill sydd angen y gwasanaeth.

 

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn cynnal sesiynau addysgol mewn ysgolion cynradd lleol i ysbrydoli pobl ifanc i archwilio gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM).

Mae’r ymweliadau ag ysgolion cynradd Ynys Môn yn rhan o raglen Dyfodol Horizon, sydd wedi’u hanelu at gyflwyno’r genhedlaeth nesaf i yrfa yn y sector ynni drwy archwilio pynciau STEM a’r sgiliau a’r cyfleoedd maen nhw’n gallu eu cynnig.

Mae Horizon yn cynnal y sesiynau gyda thîm Ehangu Mynediad Prifysgol Bangor, sy’n ceisio cyrraedd plant ar oed cynnar er mwyn codi dyheadau ac agor drysau i addysg uwch a phellach. Mae’r rhaglen Dyfodol wedi cael ei datblygu yn unol â’r cwricwlwm a gyda mewnbwn gan athrawon.  Mae’n cynnwys amrywiaeth o weithgareddau sy’n canolbwyntio ar y wyddoniaeth sydd y tu cefn i ynni carbon isel, gan gynnwys niwclear.

Dywedodd Claire Burgess, Cydlynydd y Rhaglen Addysg yn Pŵer Niwclear Horizon:
“Mae’r plant rydyn ni wedi bod yn ymweld â nhw hyd yma wedi bod mor frwdfrydig ynghylch y pynciau pwysig hyn. Mae hi’n wych eu bod nhw’n dangos diddordeb yn barod mewn pynciau a allai fod yn gyfleoedd iddyn nhw yn nes ymlaen mewn bywyd.

“Bydd Wylfa Newydd yn dod â digon o gyfleoedd swyddi a, drwy ein rhaglen Dyfodol, rydyn ni eisiau codi ymwybyddiaeth plant a phobl ifanc lleol er mwyn iddyn nhw allu manteisio ar gyfleoedd o’r fath.”

Mae rhagor o wybodaeth am raglen Dyfodol Horizon, sy’n ategu’r cwricwlwm o’r blynyddoedd cynradd i addysg uwch, ynghyd â deunyddiau addysgol ar gael yn www.horizonnuclearpower.com/dyfodol.

Gallwch chi hefyd ddod o hyd i ddolen i’r ap Trydan a Chi sydd wedi’i anelu at blant 7-11 oed i wneud iddyn nhw feddwl sut maen nhw’n defnyddio trydan yn y cartref, mae hwn ar gael ar ddyfeisiau Apple ac Android.
Os hoffech chi i Horizon ymweld â’ch ysgol neu os hoffech chi gael gwybod mwy am y rhaglen Dyfodol, gallwch chi gysylltu â cymuned@horizonnuclearpower.com neu ffonio 0800 954 9516.

-DIWEDD-

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion:

• Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.

• Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.

 

Mae’r dyddiad cau i anfon ceisiadau ar gyfer Cynllun Prentisiaethau Technegol Horizon yn prysur agosáu. Y dyddiad cau ar gyfer unrhyw un sy’n bwriadu gwneud cais yw dydd Gwener 3 Mawrth.


Mae cynllun Horizon, sydd bellach yn ei ail flwyddyn, yn chwilio am ddarpar beirianwyr brwd sydd am ymuno â'r cwmni a helpu i adeiladu a gweithredu gorsaf Pŵer Niwclear arfaethedig Wylfa Newydd. Dim ond ychydig ddyddiau sydd ar ôl i gyflwyno cais i fod yn un o'r 12 o brentisiaid y bydd Horizon yn eu derbyn eleni.
 
Mae’r cynllun tair blynedd hwn wedi'i lunio mewn partneriaeth â Grŵp Llandrillo Menai, a bydd y prentisiaid wedi’u lleoli yng ngweithdy’r coleg ym Mangor i ddechrau. Wedyn bydd y prentisiaid yn symud i'r Ganolfan Beirianneg newydd ar Gampws Coleg Menai yn Llangefni yn ystod blwyddyn academaidd 2018/19.
 
Dywedodd Gerwyn Williams, Rheolwr y Cynllun Prentisiaethau yn Horizon: “Rydyn ni eisiau cefnogi’r genhedlaeth nesaf o weithwyr drwy gynnig ystod o gyfleoedd hyfforddi sy’n rhoi cyfle i bobl droi eu llaw at amrywiaeth o ddisgyblaethau technegol. Mae’n gwrs cyffrous a gallai fod yn fan cychwyn sy’n arwain at yrfa hir gyda Horizon.
 
“Rydyn ni wedi cael ymateb gwych i’r cynllun hyd yn hyn, ond mae dal amser ar ôl i wneud cais os oes gennych chi ddiddordeb mewn dechrau gyrfa yn y sector ynni.”
 
Bydd ymgeiswyr yn mynd drwy broses gyfweld a chanolfannau dethol, a bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael llythyr yn cynnig lle iddyn nhw cyn diwedd mis Mai. Mae modd llenwi ceisiadau ar-lein yn http://www.horizonnuclearpower.com/cynllun-prentisiaeth-dechnegol.
 
-DIWEDD-
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Mae rhagor o wybodaeth am gynlluniau sgiliau a phrentisiaethau’r diwydiant niwclear ar gael yn:  
Nodiadau i olygyddion:
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.

15fed Chwefror 2017 Cyhoeddodd Pŵer Niwclear Horizon ac Exelon Generation bartneriaeth heddiw er mwyn symud gwaith Horizon yn ei flaen i fod yn weithredwr niwclear gyda’r gorau yn y byd.

Mae Exelon Generation yn arwain y ffordd o ran rhagoriaeth weithredol a diogelwch niwclear, ac mae’n gweithredu’r fflyd fwyaf o orsafoedd niwclear yn yr Unol Daleithiau. Mae’r bartneriaeth weithredu newydd hon yn dod â phrofiad Exelon i Horizon wrth iddo dyfu ei arbenigedd a’i allu ei hun i weithredu gorsaf bŵer niwclear y genhedlaeth nesaf yn Wylfa Newydd ar Ynys Môn, Gogledd Cymru.

Bydd tîm o bedwar arbenigwr o Exelon, gyda dros ganrif o brofiad rhyngddynt, yn gweithio ochr yn ochr â thîm cynyddol Horizon, gan ddarparu arbenigedd mewn peirianneg, cynnal a chadw, gweithrediadau a hyfforddiant. Bydd tîm Exelon yn cefnogi Cyfarwyddwr Diogelwch a Chynhyrchu Horizon, Greg Evans, sydd ei hun â phrofiad helaeth o weithrediadau niwclear, wrth i Horizon ddatblygu ei fodel gweithredu niwclear ei hun.

Dywedodd Duncan Hawthorne, Prif Weithredwr Horizon: “Ein nod ydy gweld Horizon yn dod yn weithredwr niwclear sydd ar y blaen yn fyd-eang a rhaid dysgu gan y goreuon er mwyn bod yn un o’r goreuon. Mae gan Exelon arbenigedd amlwg a degawdau o brofiad, ac felly bydd yn rhan hanfodol o’n llwyddiant. Ochr yn ochr â’n harbenigwyr ein hunain, byddant yn rhan o dîm a fydd yn ein paratoi i redeg Wylfa Newydd yn llwyddiannus, hyd yn oed wrth i ni barhau i symud ymlaen at y gwaith adeiladu.”

“Mae hwn yn gyfle cyffrous i rannu profiad technegol a gwybodaeth Exelon Generation am y diwydiant â Horizon wrth iddynt symud ymlaen gyda chynlluniau i adeiladu a gweithredu cyfleuster niwclear a fydd gyda'r gorau yn y byd,” meddai Mike Pacilio, Prif Swyddog Gweithredu Exelon Generation. “Rydyn ni’n edrych ymlaen at ehangu ein presenoldeb yn y Deyrnas Unedig a defnyddio model rheoli niwclear llwyddiannus Exelon a’n gweithlu neilltuol er mwyn datblygu rhagoriaeth weithredol ar draws y byd.” 

Mae Exelon Generation yn gweithredu’r fflyd fwyaf o orsafoedd niwclear di-garbon yn UDA, gyda chapasiti o 19,460 megawat gan 22 adweithydd mewn 13 cyfleuster yn Illinois, Pennsylvania, Efrog Newydd, Maryland a New Jersey. Mae wyth o gyfleusterau niwclear Exelon yn adweithyddion dŵr berwedig. Bydd prosiect Wylfa Newydd yn defnyddio dau Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch, sef y genhedlaeth nesaf mewn technoleg adweithyddion.

Nod Horizon ydy dod â nifer o bartneriaid byd-eang ato i’w helpu i dyfu i fod yn weithredwr niwclear llwyddiannus ac mae cyhoeddiad heddiw yn dilyn y cytundeb y llynedd rhwng Horizon a’r Japan Atomic Power Company i ddarparu gwasanaethau cefnogaeth dechnegol ar Adweithyddion Dŵr Berwedig, yng nghyswllt dylunio, adeiladu, gweithredu a chynnal a chadw. Bydd y partneriaid yn cael eu dewis i helpu mewn nifer o feysydd allweddol gan gynnwys gweithrediadau a chynnal a chadw, profiad o adweithyddion dŵr berwedig, arbenigedd gyda thrwyddedau yn y DU, a hyfforddiant. Gan weithio ochr yn ochr â darparwyr hyfforddiant allweddol yng Ngogledd Cymru, bydd y partneriaid yn helpu i sicrhau bod rhagoriaeth fyd-eang mewn sgiliau gweithredu niwclear yn cael eu trosglwyddo i dîm cynyddol Horizon ar y safle ac yn ei bencadlys yng Nghaerloyw.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Ben Russell                                                               David Tillman
Pŵer Niwclear Horizon                                              Exelon Generation
+44 (0)7580 948 106                                           +1 717 368 0969
ben.russell@horizonnuclearpower.com              david.tillman@exeloncorp.com


Nodiadau i Olygyddion
Ynglŷn â Horizon
Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd (TSE: 6501) o Japan ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,400MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda’r gwaith adeiladu’n gofyn am rhwng 8,000 a 10,000 o weithwyr. I gael rhagor o wybodaeth am Horizon, ewch i www.horizonnuclearpower.com/hafan

Ynglŷn ag Exelon
Mae Exelon Generation, un o is-gwmnïau Exelon Corporation (NYSE: EXC), yn un o gynhyrchwyr ynni glân mwyaf a mwyaf effeithlon UDA, gyda dros 32,500 megawat o gapasiti cynhyrchu.  Mae Exelon Generation yn gweithredu’r fflyd fwyaf o orsafoedd niwclear di-garbon yn UDA, gyda chapasiti o 19,400 megawat o 22 adweithydd mewn 13 cyfleuster yn Illinois, Maryland, New Jersey, Efrog Newydd a Pennsylvania.  Mae Exelon Generation hefyd yn gweithredu cymysgedd amrywiol o gyfleusterau gwynt, ynni’r haul, nwy tirlenwi, trydan dŵr, nwy naturiol ac olew mewn 16 talaith, gyda dros 13,100 megawat. Mae gan Exelon Generation record ddiogelwch sydd gyda’r gorau yn y diwydiant ac mae’n bartner gweithredol ac yn sbardun economaidd yn y cymunedau mae’n eu gwasanaethu drwy ddarparu swyddi, cyfraniadau elusennol a threthi sy’n helpu trefi a rhanbarthau i dyfu.

Gallwch ddilyn Exelon Generation ar Twitter @ExelonGen a @ExelonNuclear, gwylio sianel Exelon Generation ar YouTube, neu fynd i: http://www.exeloncorp.com/companies/exelon-generation.

 

Dewch draw a chwrdd â thîm Pŵer Niwclear Horizon yn y Gymhorthfa Agored nesaf ddydd Llun 20 Chwefror yn Neuadd y Dref Amlwch, rhwng 2:30pm a 6:30pm.

 
Mae’r Cymorthfeydd Agored misol, sy’n cael eu cynnal mewn lleoliadau ar draws Ynys Môn, yn rhoi’r cyfle i bobl ddysgu rhagor am Brosiect Wylfa Newydd ac yn rhoi'r cyfle i bobl ofyn cwestiynau i aelodau o dîm Horizon.
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon: “Dyma ail Gymhorthfa Agored 2017 a’n hymweliad cyntaf ag Amlwch eleni.
 
“Mae'r Cymorthfeydd Agored yn ffordd ddefnyddiol o ddeall beth sydd ar bobl eisiau ei weld gan Wylfa newydd ac yn ffordd o ddysgu am yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw. O ran Horizon, rydyn ni ar ganol cyfnod cyffrous iawn gyda nifer o gynlluniau lleol ar y gweill, mae ein Cynllun Prentisiaethau Technegol yn un o’r rhain, felly galwch draw i gael gwybod rhagor am ein gwaith yn 2017.”
 
Yn gynharach mis yma agorodd Pŵer Niwclear Horizon geisiadau ar gyfer ei ail garfan o brentisiaid technegol er mwyn cefnogi prosiect gorsaf bŵer niwclear Wylfa Newydd ar Ynys Môn. Cafodd y cynllun cynhwysfawr tair blynedd hwn ei ddylunio mewn partneriaeth â Grŵp Llandrillo Menai ac mae’n rhoi cyfle i fyfyrwyr uchelgeisiol sydd â meddylfryd peirianyddol feithrin sgiliau a chymwysterau gwerthfawr.
 
Bydd modd cyflwyno ceisiadau ar gyfer Cynllun Prentisiaethau Technegol Pŵer Niwclear Horizon tan 3 Mawrth 2017. Mae’r ail garfan o 12 prentis yn rhan o ymrwymiad Horizon i roi gweithlu medrus lleol ar waith i helpu i adeiladu a gweithredu’r orsaf bŵer niwclear yn y dyfodol.
 
Os na allwch chi ddod draw i gwrdd â’r tîm yn Amlwch, tarwch olwg ar http://www.horizonnuclearpower.com/hafan, ffoniwch y llinell wybodaeth am ddim ar 0800 954 9516 neu anfonwch e-bost at ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.
 
 
– DIWEDD –

 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com 
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
 

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi heddiw ei fod yn penodi dau aelod newydd ar Fwrdd Horizon Nuclear Power Wylfa Ltd. Bydd William Doig, Ymgynghorydd Pŵer ac Ynni, Grove Consulting a Dr Ken Petrunik, cyn Ymgynghorydd i Brif Weithredwr Pŵer Niwclear, Emirates Nuclear Energy Corporation, yn ymuno â’r Bwrdd fel cyfarwyddwyr anweithredol annibynnol o'r 1af Mawrth ymlaen.

 
Mae’r penodiadau hyn yn cryfhau gallu niwclear y Bwrdd ymhellach wrth i Horizon Nuclear Power Wylfa Ltd baratoi i wneud cais am drwydded safle niwclear i adeiladu a gweithredu gorsaf bŵer niwclear Wylfa Newydd ar Ynys Môn, Gogledd Cymru. 

Dywedodd Duncan Hawthorne, Prif Weithredwr, Pŵer Niwclear Horizon, “Rwyf wrth fy modd bod dau unigolyn sy’n uchel eu parch ym mhedwar ban byd fel Ken Petrunik a Bill Doig wedi cytuno i ymuno â Bwrdd Horizon. Mae ganddynt gyfoeth o brofiad mewn datblygu, adeiladu, gweithredu a rheoli prosiectau yn y maes niwclear a fydd yn cryfhau ein tîm ymhellach wrth i ni symud ymlaen at fod yn weithredwr niwclear gyda’r gorau yn y byd.”

Dywedodd Ken Petrunik, “A minnau wedi gweithio ar brosiectau niwclear ar draws y byd, y DU ydy un o'r llefydd gorau i fod nawr o ran adeiladu o'r newydd ac mae hi’n anrhydedd cael bod yn rhan o brosiect Horizon. Mae’r holl flociau adeiladu yno i Horizon fod yn llwyddiant ysgubol ac rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda nhw wrth iddyn nhw symud ymlaen i’r cam nesaf o’u twf a’u datblygiad.”

Dywedodd Bill Doig, “Mae Horizon yn cynrychioli’r genhedlaeth nesaf o weithrediadau niwclear yn y DU, a gan fy mod wedi rhedeg y fflyd gyfredol o adweithyddion, mae’n gyfle cyffrous i mi allu eu helpu wrth iddynt symud ymlaen. Mae arweinwyr a gweithlu Horizon yn meddu ar y sgiliau sydd eu hangen i sicrhau bod Wylfa Newydd yn gyfleuster niwclear gyda’r gorau yn y byd a bydd yn brosiect hynod ddifyr i fod yn rhan ohono.”

Y Cwmni Trwydded Safle fydd y corff corfforaethol a’r endid cyfreithiol a fydd yn gyfrifol am adeiladu a gweithredu Wylfa Newydd. Y Bwrdd, sef yr awdurdod a fydd yn gwneud y penderfyniadau terfynol yn y cwmni, fydd yn gyfrifol am lywodraethu cyffredinol; gan sicrhau bod gofynion statudol a rheoleiddiol yn cael eu diwallu; gan osod y nodau strategol; a rheoli risgiau a pherfformiad gweithredol yn ôl amcanion y cwmni. Y Bwrdd sy’n atebol yn y pen draw am yr holl weithgareddau a phenderfyniadau amgylcheddol, diogelwch a diogelwch safle a all effeithio ar y safle.
 
– DIWEDD –

 
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
           
Ben Russell
Ffôn Symudol: +44 (0) 7580 948106
ben.russell@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i Olygyddion:
 
Gair am Pŵer Niwclear Horizon
Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,400MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda’r gwaith adeiladu’n gofyn am rhwng 8,000 a 10,000 o weithwyr. I gael rhagor o wybodaeth am Horizon, ewch i www.horizonnuclearpower.com/hafan.
 
Mae Trwydded Safle Niwclear yn drwydded a roddir gan y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear (ONR) o dan Ddeddf Gosodiadau Niwclear 1965 ar gyfer gosod a gweithredu adweithydd niwclear a bydd yn berthnasol dros ei gylch bywyd cyfan o’r adeiladu i’r gweithredu hyd at y datgomisiynu.  Mae set safonol o 36 o Amodau Trwydded ynghlwm wrth bob trwydded sy’n mynnu bod Cwmnïau Trwydded Safle yn rhoi trefniadau digonol ar waith i sicrhau cydymffurfiad. Cyn gallu rhoi Trwydded Safle Niwclear mae’n rhaid i Gwmni Trwydded Safle ddangos ei fod yn endid cyfreithiol addas sy’n gallu cyflawni ei ddyletswyddau rheoleiddio.
 
Mae Horizon Nuclear Power Wylfa Ltd yn un o gwmnïau grŵp Horizon ac yn endid cyfreithiol ar wahân a fydd yn cyflwyno'r Cais am Drwydded Safle i’r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear am Drwydded Safle Niwclear. Mae Bwrdd Wylfa yn dod o dan brif Fwrdd Pŵer Niwclear Horizon ac mae’n gyfrifol am Wylfa Newydd, gan ei alluogi i gyflawni dyletswyddau Cwmni Trwydded Safle. Mae prif Fwrdd Pŵer Niwclear Horizon yn cynrychioli grŵp ehangach Horizon a buddiannau Cyfranddaliwr/Cyfranddalwyr.
 
Dr Ken Petrunik
Ar hyn o bryd mae Dr Ken Petrunik yn ymgynghorydd ym maes rheoli prosiectau a phŵer niwclear. Ymddeolodd o'r Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) ym mis Ionawr 2015 fel Ymgynghorydd i’r Prif Weithredwr – Pŵer Niwclear.  Rhwng 2009 a 2014, roedd Ken yn Brif Swyddog Rhaglen yn arwain gwaith contractio ENEC a goruchwylio KEPCO ar gyfer darparu pedair gorsaf bŵer niwclear APR 1400.
 
Cyn hyn, bu Ken gydag Atomic Energy of Canada (AECL) am 35 o flynyddoedd a’i swydd olaf yn fan honno oedd Llywydd Is-adran Adweithyddion CANDU. Yno bu’n arwain y gwaith o adeiladu a rheoli prosiectau gorsafoedd pŵer niwclear CANDU 6 yn yr Ariannin, Corea, Rwmania a Tsieina a hynny o fewn yr amserlen ac o fewn y gyllideb. Roedd hefyd yn Gymrawd yn y Canadian Academy of Engineering, grŵp uchel ei barch o lai na 300 brodor arall o Ganada a etholwyd ar sail eu gwasanaeth a’u cyfraniad neilltuol.
 
Mae Ken hefyd wedi bod yn aelod o’r Canadian Nuclear Society a’r Canadian Nuclear Association. Derbyniodd wobr arwain gan y Canadian Nuclear Association am gwblhau Qinshan yn Tsieina yn llwyddiannus, a’r fedal K. Y. Lo gan yr Engineering Institute of Canada am ei gyfraniad at beirianneg ryngwladol.
 
 
Bill Doig
Mewn gyrfa sy’n ymestyn dros 50 o flynyddoedd mae profiadau Bill hefyd yn cynnwys, Cyfarwyddwr Prosiectau Arbennig yn NNC Limited, Cyfarwyddwr Cynhyrchu yn British Energy (Generation) UK Limited a Chyfarwyddwr Gorsaf yng Ngorsaf Bŵer Torness ar gyfer Scottish Nuclear/British Energy.
 
Cyn hyn roedd yn Gyfarwyddwr, Datblygu Busnes Niwclear yn Doosan Babcock am 8 mlynedd. Yn fan honno roedd yn gyfrifol am ddatblygu a darparu cefnogaeth barhaus i Fflyd Niwclear y DU o orsafoedd AGR/PWR mewn capasiti gweithredol, yn ogystal â chefnogi'r rhaglen datgomisiynu ar gyfer Fflyd Magnox. Wrth i’r Rhaglen Gwaith Adeiladu Niwclear Newydd gael ei datblygu, roedd wedi helpu gyda’r ymgysylltu corfforaethol â darpar berchnogion ac adeiladwyr ar gyfer y gorsafoedd newydd hyn.
 
 
Ar hyn o bryd mae Bill yn Ymgynghorydd Pŵer ac Ynni yn Grove Consulting. Yn y swydd hon mae wedi cefnogi nifer o gleientiaid, gan gynnwys rôl fel Cyfarwyddwr Prosiectau (yr Alban) ar gyfer Cwmni Ynni o Wastraff (EfW) lle’r oeddent yn adeiladu gorsafoedd newydd ac yn datblygu rhaglenni Adfer Gwastraff, ac yn cynghori Cwmni Cyfreithiol ar ddatblygu eu busnes ymhlith cwsmeriaid yn y Farchnad Ynni.

Heddiw, agorodd Pŵer Niwclear Horizon geisiadau ar gyfer ei ail garfan o brentisiaid technegol er mwyn cefnogi prosiect gorsaf bŵer niwclear Wylfa Newydd ar Ynys Môn.

Mae’r ail garfan o 12 prentis yn rhan o ymrwymiad Horizon i roi gweithlu medrus lleol ar waith i helpu adeiladu a gweithredu’r orsaf bŵer niwclear yn y dyfodol. 

Cafodd y cynllun cynhwysfawr tair blynedd hwn ei ddylunio mewn partneriaeth â Grŵp Llandrillo Menai ac mae’n rhoi cyfle i fyfyrwyr uchelgeisiol sydd â meddylfryd peirianyddol i feithrin sgiliau a chymwysterau gwerthfawr wrth weithio ar un o brosiectau seilwaith mwyaf trawsnewidiol Ewrop.

Bydd y prentisiaid yn dilyn yn ôl troed carfan y llynedd ac wedi eu lleoli i ddechrau yng ngweithdy Grŵp Llandrillo Menai ym Mangor, lle byddant yn mynd i’r afael â’r sgiliau peirianneg sydd eu hangen i adeiladu a gweithredu Wylfa Newydd. Yna ar ôl i’r Ganolfan Beirianneg newydd sbon agor ar Gampws Coleg Menai yn Llangefni, bydd y prentisiaid yn symud i’r fan honno. Mae’r Ganolfan Beirianneg wedi cael buddsoddiad o £1miliwn gan Horizon ac mae disgwyl iddi agor yn ystod blwyddyn academaidd 2018-2019.

Dywedodd Greg Evans, Cyfarwyddwr Diogelwch a Chynhyrchu Horizon: “Mae’n gyfnod cyffrous i fod yn gwneud penderfyniadau gyrfa yng Ngogledd Cymru oherwydd y nifer o brosiectau ynni a pheirianneg mawr a hirdymor sydd ar y gweill.

“Bwriad cynllun prentisiaeth Wylfa Newydd yw darparu’r gefnogaeth, yr hyfforddiant a’r mynediad sydd ei angen ar beirianwyr gorau Horizon i roi hwb i yrfa yn y sector ynni. Mae’n gyfle arbennig, felly rwy’n annog unrhyw un sydd â diddordeb yn y diwydiant i fynd i gael golwg a gwneud cais!”

Dywedodd Dr Ian Rees, Cyfarwyddwr Gweithredol Grŵp Llandrillo Menai - Datblygu Busnes: “Mae Grŵp Llandrillo Menai yn falch iawn o gael rôl mor bwysig i’w chwarae yn natblygiad y gweithlu medrus lleol.

“Fel sefydliad, ein blaenoriaeth yw helpu’r bobl leol i gael yr addysg, y sgiliau a’r profiad a fydd yn eu galluogi i gael swyddi ar brosiectau fel Wylfa Newydd.

“Rydyn ni wedi bod yn falch iawn o ddatblygiad y garfan bresennol o Brentisiaid Horizon sy’n astudio yn y coleg, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu’r garfan newydd o ddarpar beriannwyr ym mis Medi.”

Dywedodd Nia James, prentis gyda Horizon: “Yn y blynyddoedd nesaf, Wylfa Newydd fydd un o brosiectau mwyaf y Deyrnas Unedig, felly mae cael cyfle i roi fy niddordeb mewn peirianneg ar waith yn yr orsaf bŵer arfaethedig a datblygu fy sgiliau yn gyffrous iawn.  Mae’n gwrs heriol, ond dyna’r ffordd orau i ddysgu beth sydd ei angen i adeiladu a gweithredu un o brosiectau ynni pwysicaf Ewrop.”

Gellir llenwi ceisiadau ar-lein yn www.horizonnuclearpower.com/technical-apprenticeship-scheme.

-DIWEDD-

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Mae rhagor o wybodaeth am gynlluniau sgiliau a phrentisiaethau’r diwydiant niwclear ar gael yn:

• www.nucleargraduates.com
• www.nsan.co.uk/careers
• www.cogentskills.com
• www.regennuclear.com

Nodiadau i olygyddion:

• Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
• Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.

23 IONAWR 2017 Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cael caniatâd i gael dechrau prynu cyfarpar mawr ar gyfer yr adweithydd newydd arfaethedig yn Wylfa Newydd. Dyfarnwyd Tystysgrif Trwyddedai i Horizon gan y sefydliad asesu annibynnol, Bureau Veritas, yn cadarnhau bod y trefniadau mewnol yn addas ar gyfer caffael Eitemau Cyfnod Arweiniol Hir.

Mae Eitemau Cyfnod Arweiniol Hir yn cymryd llawer o amser i'w cynhyrchu ac mae eu hangen yn fuan yn ystod y gwaith o adeiladu'r orsaf bŵer, ac felly mae angen eu harchebu cyn dechrau’r prif waith adeiladu ar y safle.  Mae’r Dystysgrif Trwyddedai, dim ond yr ail i gael ei dyfarnu yn y DU, yn ffrwyth llafur dwy flynedd o waith paratoi gan Horizon a chwe mis o waith asesu gan Bureau Veritas.

Dywedodd Joe Savage, Pennaeth Adeiladu a Chaffael Peirianneg Horizon: “Mae hon yn garreg filltir bwysig i Horizon, gan ei bod yn nodi cam arall yn ein taith tuag at ddod yn Drwyddedai Safle Niwclear ac at y gwaith o adeiladu a gweithredu Wylfa Newydd. Mae’r Dystysgrif Trwyddedai yn dangos ein gallu i weithredu fel ‘Cwsmer Deallus’ pan fyddwn yn caffael eitemau neu wasanaethau gan ein cyflenwyr er mwyn sicrhau eu bod yn bodloni’r fanyleb dechnegol gywir a bod dogfennau digonol ar gael i gyfiawnhau diogelwch yr eitemau hynny.”

Dywedodd Peter Whiers, Rheolwr Peirianneg Niwclear Bureau Veritas: “Mae gweithio fel rhan o dîm i adeiladu rhywbeth a fydd yn cyflenwi llawer iawn o ynni i genedlaethau’r dyfodol yn brofiad sy’n rhoi llawer o foddhad i rywun.  Gall peirianneg niwclear fod yn heriol ar brydiau, fodd bynnag, mae Horizon wedi creu tîm da, ac mae cael y Dystysgrif Trwyddedai yn ffrwyth llafur llawer iawn o waith sydd wedi arwain at roi system rheoli ragorol ar waith, sy’n cyfuno agweddau ar ddiogelwch, iechyd, ansawdd a’r amgylchedd.”

Yr Eitemau Cyfnod Arweiniol Hir cyntaf y disgwylir eu caffael yn 2017 yw'r deunyddiau ar gyfer yr Unedau Rheoli Hydrolig sy’n rhan o brif systemau diffodd yr adweithydd; Cynhwysydd Gwasgedd yr Adweithydd; a Leinin Concrid Cyfnerthedig y Cynhwysydd.

Bydd y Dystysgrif yn ddilys am dair blynedd a bydd yn cael ei hail-ddilysu bob blwyddyn nes dyfernir Trwydded Safle Niwclear (NSL) i Horizon gan y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear (ONR). Bydd Horizon yn gwneud cais am ei NSL yn 2017 ac mae’n disgwyl y caiff ei dyfarnu yn ddarostyngedig i gael ei gymeradwyo gan ONR yn 2018.
Diwedd 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Ben Russell
Ffôn Symudol: +44 (0) 7580 948106
ben.russell@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i Olygyddion

Dogfen i gadarnhau bod gan sefydliadau sydd heb dderbyn Trwydded Safle Niwclear eto systemau rheoli addas, trefniadau yng nghyswllt ansawdd ac ymarferion yng nghyswllt y gadwyn gyflenwi ar waith cyn prynu gwasanaethau neu gyfarpar sy’n ymwneud â diogelwch niwclear yw’r Dystysgrif Trwyddedai. Mae meddu ar Dystysgrif Trwyddedai yn ddisgwyliedig gan ONR pan fydd trwyddedai yn penderfynu archebu eitemau cyfnod arweiniol hir cyn cael Trwydded Safle Niwclear.

Dogfen gyfreithiol a ddyfernir gan y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear (ONR) ar gyfer cylch bywyd cyfan cyfleuster – o’r gwaith adeiladu i'r cyfnod gweithredu a datgomisiynu – yw Trwydded Safle Niwclear.  Mae set o 36 o Amodau Trwydded ynghlwm wrth bob trwydded ac mae angen i drwyddedai roi trefniadau digonol ar waith er mwyn sicrhau cydymffurfiad.

Ynglŷn â Pŵer Niwclear Horizon
Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu o leiaf 5,400MW o bŵer niwclear newydd mewn gweithfeydd cynhyrchu yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda’r gwaith adeiladu’n gofyn am rhwng 8,000 a 10,000 o weithwyr. I gael rhagor o wybodaeth am Horizon, ewch i www.horizonnuclearpower.com.

Ynglŷn â Bureau Veritas
Sefydlwyd Bureau Veritas yn 1821 ac mae’n arweinydd byd-eang o ran Profi, Arolygu ac Ardystio (TIC) sy’n darparu gwasanaethau o safon uchel i helpu cleientiaid i fynd i’r afael â’r heriau cynyddol yng nghyswllt ansawdd, diogelwch, diogelu’r amgylchedd a chyfrifoldeb cymdeithasol. Fel partner dibynadwy, mae Bureau Veritas yn cynnig atebion arloesol sy’n gwneud mwy na dim ond cydymffurfio â rheoliadau a safonau, drwy leihau risg, gwella perfformiad a hybu datblygiad cynaliadwy. Caiff Bureau Veritas ei gydnabod a’i achredu gan sefydliadau cenedlaethol a rhyngwladol mawr, ac mae’n gweithio ledled amrywiaeth helaeth o ddiwydiannau ym mhedwar ban byd. Mae pencadlys y busnes yn y DU yn Birmingham ac mae 1,200 o weithwyr wedi’u lleoli mewn swyddfeydd ledled y DU. Yn 2014 cyhoeddodd y grŵp refeniw gwerth €4.17 biliwn. Mae gan y cwmni 66,500 o weithwyr ledled y byd a 1,400 o swyddfeydd a labordai mewn 140 o wledydd. Mae Bureau Veritas wedi’i restru ar Gyfnewidfa Stoc Euronext Paris (symbol stoc: BVI). www.bureauveritas.co.uk

 • Ch-Dde - Mark Lunn, Cyfarwyddwr Technegol, Horizon; Peter Whiers, Rheolwr Peirianneg Niwclear a Graeme McLeish, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Niwclear, Bureau Veritas; Anthony Webb, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Horizon.

 

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi rhoi bron £5,000 i Gyngor ar Bopeth Ynys Môn i gefnogi gwaith parhaus yr elusen ledled yr ynys.

Cafodd cangen Caergybi y rhodd ar ôl gwneud cais i gynllun Rhoddion Elusennol Cymorth Cymunedol a Nawdd Pŵer Niwclear Horizon sy’n rhoi cymorth ariannol i elusennau, prosiectau a grwpiau lleol.

Mae Cyngor ar Bopeth Ynys Môn yn sefydliad gwirfoddoli sy’n rhoi cyngor annibynnol, cyfrinachol a diduedd i drigolion. Y llynedd, roedd y gwasanaeth wedi rhoi cymorth i dros 13,000 o unigolion ac mae ar gael am ddim ledled yr ynys o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Er mwyn i wirfoddolwyr a staff allu gweithredu'r gwasanaeth yn effeithiol, roedd llawer o’r cyfrifiaduron angen eu newid. Bydd y rhodd gan Pŵer Niwclear Horizon yn galluogi Cyngor ar Bopeth Ynys Môn i brynu 10 o systemau cyfrifiadurol newydd yn 2017. 

Dywedodd Delyth Owen, Swyddog Cynnwys y Gymuned Pŵer Niwclear Horizon, “Mae Cyngor ar Bopeth Ynys Môn yn gwneud gwaith ardderchog yn y gymuned leol, gan gynnig cyngor a chymorth cyfreithiol i bobl ledled yr ynys. Hefyd, mae'r elusen yn cael ei rheoli gan wirfoddolwyr sy’n rhoi eu hamser a’u harbenigedd i roi cymorth i’r rheini sydd ei angen fwyaf. Ond, heb yr offer TG cywir, ni fyddan nhw’n gallu gwneud yr hyn sydd ei angen, a dyna pam roedden ni mor awyddus i helpu'r elusen bwysig hon.”

Dywedodd Jackie Blackwell, Prif Weithredwr Cyngor ar Bopeth Ynys Môn:  “Rydyn ni wedi gwirioni â'r rhodd ac yn edrych ymlaen at gael defnyddio ein systemau TG newydd. Yn 2015/16 fe welon ni 13,198 o gleientiaid, naill ai wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu drwy sgwrs ar y we. Yn 2017, rydyn ni’n disgwyl y bydd y galw am ein gwasanaethau’n cynyddu."

“Rydyn ni'n delio â’r oedolion mwyaf agored i niwed yn y gymdeithas a'n prif amcan yw sicrhau bod pawb yn cael eu trin yn gyfartal, yn ymwybodol o’u hawliau a’u cyfrifoldebau ac yn gallu mwynhau ansawdd bywyd da. Bydd y cyfrifiaduron newydd yn cyfrannu'n helaeth at wneud yn siŵr bod trigolion yr ynys yn gallu parhau i gael cyngor a chymorth o ansawdd uchel. Byddant hefyd yn galluogi Cyngor ar bopeth Ynys Môn i ymateb i dirwedd y ceisiadau am gyngor, sy’n fwyfwy newidiol a heriol yn y dyfodol rhagweladwy.”

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi rhoi dros £100,000 i elusennau a grwpiau lleol yn y flwyddyn ddiwethaf  trwy eu Cynllun Rhoddion Elusennol, Cefnogaeth Gymunedol a Nawdd. Mae Horizon yn parhau i gynnig cymorth ac mae bob amser yn chwilio am achosion da i’w cefnogi.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am gymorth cymunedol Horizon, a sut mae gwneud cais am gyllid yn: www.horizonnuclearpower.com/cefnogir-gymuned

-DIWEDD-

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion:

• Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.

• Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
 

Digwyddiad yn tynnu sylw at gyfleoedd enfawr i gadwyni cyflenwi’r DU, Japan a Chymru

18fed IONAWR 2016 Daeth cadwyni cyflenwi tair gwlad at ei gilydd yr wythnos hon i drafod sut gallant weithio mewn partneriaeth i gyflwyno prosiect Wylfa Newydd Pŵer Niwclear Horizon. Mewn digwyddiad deuddydd yn Llysgenhadaeth Prydain yn Tokyo, ymgasglodd cwmnïau o’r DU, Cymru a Japan ochr yn ochr â swyddogion llywodraeth, cymdeithasau masnach a rhanddeiliaid ehangach i glywed am y cynnydd sy’n cael ei wneud gyda’r prosiect trawsffurfiol ar Ynys Môn, Gogledd Cymru ac i adeiladu ar yr hanes maith o gydweithredu niwclear sifil rhwng y gwledydd.

Nododd swyddogion gweithredol Horizon a Hitachi-GE bod partneriaethau yn eu lle eisoes rhwng cwmnïau sy’n gweithio ar ddatblygu Wylfa Newydd ac amlinellwyd ganddynt y cyfleoedd niferus y bydd y prosiect yn eu cynnig yn ystod y blynyddoedd sydd i ddod. Hefyd siaradodd swyddogion o Lywodraethau’r DU a Chymru am bwysigrwydd y sector niwclear yn y DU, gan ddangos y gefnogaeth sydd ar gael i gwmnïau o Japan yn y ddwy wlad.

Mae Horizon a’i brif gontractwr, Menter Newydd - menter ar y cyd rhwng Hitachi Nuclear Energy Europe, Bechtel a JGC - yn gweithio i gefnogi partneriaid yn Japan, Cymru a’r DU wrth iddynt edrych ar gydweithredu posib a dechrau ffurfio perthnasoedd i bara am gyfnod hir iawn. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae’r prosiect wedi codi ymwybyddiaeth yn Japan o allu Cymru a Phrydain, ac yn y DU o weithgynhyrchu Japan.

Dywedodd Carl Devlin, Cyfarwyddwr Rhaglen yn Horizon: “Eisoes mae Wylfa Newydd yn cynrychioli partneriaeth rhwng y DU, Japan a Chymru, gyda chwmnïau a llywodraethau o’r tair gwlad yn gweithio gyda ni i baratoi ar gyfer y gwaith adeiladu. Rydyn ni eisiau gweld y partneriaethau hyn yn datblygu ymhellach fyth wrth i ni symud ymlaen, gyda'r prosiect yn
cynrychioli'r cam nesaf yn hanes y gwledydd o gydweithredu’n agos ers degawdau maith ar bŵer niwclear. ”

Dywedodd Shunsuke Utena, Cyfarwyddwr Rheoli Hitachi Nuclear Energy Europe, Ltd. ac aelod o Fwrdd Rheoli Gweithredol Menter Newydd: “Bydd cydweithredu cynyddol rhwng cyflenwyr Japan, Cymru a’r DU yn sicrhau cyfleoedd enfawr ledled y diwydiannau yn y tair gwlad. Gall cwmnïau ymuno i gynnig arbenigedd ac i ategu ei gilydd, gan gryfhau eu cynnig i Wylfa Newydd, er eu lles hwy a ni. Mae arwyddion cadarnhaol eisoes o bartneriaethau llwyddiannus ac rydyn ni’n gweithio gyda chyflenwyr i annog rhagor o gynnydd. ”

Canolbwyntiodd y digwyddiad yn Llysgenhadaeth Prydain ar adeiladau newydd ar gyfer ynni niwclear ac ar gyfleoedd datgomisiynu yn y tair gwlad ac, ochr yn ochr â chwmniau o’r DU, Cymru a Japan, yn bresennol hefyd roedd: swyddogion o Adran Llywodraeth y DU ar gyfer Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol, yr Adran ar gyfer Masnach Ryngwladol, a Swyddfa Cymru; Adran Llywodraeth Cymru ar gyfer yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol; cymdeithasau masnach niwclear y DU a Japan a Swyddfa’r DU ar gyfer Rheoleiddio Niwclear.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Fran Tindall
Pŵer Niwclear Horizon Cyfyngedig
+44 (0)7580 948 147
fran.tindall@horizonnuclearpower.com

Lowri Joyce
Menter Newydd / Hitachi Nuclear Energy Europe
+44 (0) 7464 980 601
lowri.joyce@hitachi-hne.com

Nodiadau i Olygyddion

Ynglŷn â Pŵer Niwclear Horizon
Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu o leiaf 5,400MW o bŵer niwclear newydd mewn gweithfeydd cynhyrchu yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda’r gwaith adeiladu’n gofyn am rhwng 8,000 a 10,000 o weithwyr. I gael rhagor o wybodaeth am Horizon, ewch i www.horizonnuclearpower.com.

Ynglŷn â Menter Newydd
Menter anghorfforedig ar y cyd yw Menter Newydd gan Hitachi Nuclear Energy Europe, Ltd., Bechtel Management Company, Ltd. a JGC Corporation (UK) Ltd., gan ysgwyddo cyfrifoldebau niferus ac ar y cyd am yr holl weithgareddau sy’n cael eu gwneud fel rhan o ddarparu ei gontract i Horizon. Mae Menter Newydd yn cyfuno’r canlynol:

 • Arbenigedd Hitachi Nuclear Energy Europe mewn dylunio, caffael a defnyddio nwyddau wedi’u gweithgynhyrchu sy’n berthnasol i ABWR y DU.
 • Arbenigedd Bechtel fel EPC a phartner rheoli prosiect cyffredinol, gan gynnwys gweithgarwch adeiladu ar y safle, datblygu cadwyn gyflenwi adeiladu, cynllunio’r adeiladu a rheoli’r safle adeiladu.
 • Arbenigedd JGC mewn rheoli prosiectau ac integreiddio cadwyni cyflenwi Japan a byd-eang, yn ogystal â sicrhau cydbwysedd o ran gweithfeydd.

 

Bydd Pŵer Niwclear Horizon yn cynnal ei Gymhorthfa Agored gyntaf yn 2017 ddydd Llun 16 Ionawr yn Neuadd Bentref Cemaes rhwng 1.00pm a 7.00pm.

Mae'r Gymhorthfa Agored hon yn gyfle gwych i gwrdd â thîm Prosiect Wylfa Newydd, gofyn cwestiynau a chael rhagor o wybodaeth am gynlluniau’r cwmni ar gyfer 2017.

Mae’r digwyddiad galw heibio misol yn agored i unrhyw un a does dim angen trefnu apwyntiad os ydych chi’n bwriadu dod draw. 

Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon: “Mae gennym ni lond gwlad o weithgarwch wedi ei drefnu ar gyfer 2017, o barhau i baratoi’r safle ar gyfer y gwaith adeiladu, i gynllunio ar gyfer ein carfan nesaf o brentisiaid.

“Wrth i’r gwaith brysuro ar ôl gwyliau’r Nadolig, byddwn ni yn Neuadd Bentref Cemaes unwaith eto er mwyn rhoi cyfle i bobl alw heibio a gofyn cwestiynau am y Prosiect i ni. Rydyn ni’n edrych ymlaen at weld pobl yno.”

Mae modd cael manylion am Gymorthfeydd Agored Horizon yn y dyfodol ar-lein, drwy fynd i http://www.horizonnuclearpower.com/lleisioch-barn.
 
I gael rhagor o wybodaeth neu i gysylltu â thîm Wylfa Newydd, ffoniwch 0800 954 9516 am ddim, anfonwch e-bost at ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com, neu ewch i www.horizonnuclearpower.com/hafan

-DIWEDD-

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Claire Loveday – 07717 300379 neu claire.loveday@horizonnuclearpower.com

Nodiadau i olygyddion:

• Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.

• Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.