Newyddion Archif 2018

I gysylltu â swyddfa wasg Horizon, yna ffoniwch: 01242 507700 os gwelwch yn dda.

Bydd tîm Pŵer Niwclear Horizon yn siarad am y cynlluniau sydd ganddynt ar y gweill yng Nghymhorthfa Agored nesaf Wylfa Newydd, sy’n cael ei chynnal ddydd Llun 19 Mawrth yn Neuadd Bentref Cemaes.

Mae disgwyl i fisoedd y Gwanwyn fod yn rhai prysur iawn i Brosiect Wylfa Newydd, ac mae Cymorthfeydd Agored misol Horizon yn parhau i roi’r cyfle i bobl leol ddysgu mwy am y Prosiect ac i siarad ag aelodau o dîm y Prosiect. 
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon: “Mae’n gyfnod prysur a chyffrous iawn i ni gyd wrth i ni baratoi i gyflwyno ein Gorchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO), y cais cynllunio i adeiladu Wylfa Newydd, yn y misoedd nesaf.  Mae ein gwaith ar y safle yn parhau i ddatblygu’n dda. Rydym wedi adeiladu dwy sgubor newydd i ystlumod, ac rydym ni’n dal wrthi’n gwneud gwaith cloddio archeolegol.
 
"Mae ein Cymorthfeydd Agored yn parhau i roi cyfle rheolaidd i'r gymuned gwrdd â'r tîm a chael rhagor o wybodaeth am y Prosiect a'r cynnydd rydym ni'n ei wneud.” 
 
Gallwch ddysgu mwy am Brosiect Wylfa Newydd ar www.horizonnuclearpower.com/hafan, drwy ffonio 0800 954 9516, e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com neu ddilyn Horizon ar Twitter @horizonnuclear ac Instagram ‘horizonnuclear’.
 
 
- DIWEDD -
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall ar 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com 
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd uchel ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.

Heddiw (dydd Iau 8 Mawrth) daeth Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, i ymweld â Wylfa Newydd er mwyn clywed am y gwaith mae Pŵer Niwclear Horizon yn ei wneud i ddiogelu ac ehangu’r iaith Gymraeg ac i hyrwyddo cyfleoedd gyrfaoedd i bobl leol.


Wrth ymweld â'r safle ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched ac yn ystod Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau, cafodd y Gweinidog daith o amgylch safle Gorsaf Bŵer arfaethedig Wylfa Newydd er mwyn dysgu mwy am y prosiect a thrafod sut mae tîm Horizon yn ysbrydoli mwy o ferched i ddilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM).
 
Cafodd y Gweinidog gyfle i gwrdd â rhai o’r merched sy’n gweithio yn Horizon, gan gynnwys Nia James o Ddolgellau, Gwynedd, a Sophie Wright o'r Fali, Ynys Môn. Mae’r ddwy yn brentisiaid yn eu hail flwyddyn.
 
Cafodd y Gweinidog gyfle i gwrdd â Bethan Jones Parry hefyd, sef cadeirydd annibynnol Grŵp Llywio Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg Wylfa Newydd. Mae’r grŵp yn edrych ar sut bydd Horizon yn rheoli effeithiau Wylfa Newydd ar y Gymraeg, yn ogystal â chanfod ffyrdd y gallai’r prosiect ddiogelu’r iaith ar Ynys Môn ac yng Ngwynedd a Chonwy. 
 
Dywedodd Sasha Davies, Pennaeth Datblygu Strategol Cymru yn Horizon: “Roedd hi’n wych cael croesawu’r Gweinidog i’n safle – yn enwedig ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched – ac i gael dangos iddi rywfaint o’r gwaith rydyn ni’n ei wneud i annog mwy o ferched i ddilyn y math o yrfaoedd mae ein prosiect eisoes yn eu creu. Mae llawer o ferched yn rhan o’n tîm yn barod, gan gynnwys nifer o brentisiaid sy’n llysgenhadon STEM ardderchog i bobl ifanc. Rydyn ni’n ffodus bod gennym dîm mor dalentog ac amrywiol ac rydyn ni’n gobeithio byddan nhw’n parhau i ysbrydoli pobl eraill.
 
“Roedd hi hefyd yn wych cael siarad â’r Gweinidog am sut rydyn ni’n hyrwyddo’r Gymraeg; mae meithrin yr iaith yn bwysig iawn i ni.”
 
Dywedodd Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: “Fe wnes i fwynhau fy ymweliad â Wylfa Newydd yn fawr iawn. Roeddwn yn falch o glywed cynlluniau Horizon i wneud yn siŵr ei fod yn helpu’r Gymraeg i barhau i ffynnu ac i wneud yn siŵr bod y gymuned leol yn elwa ar ddatblygiad yr orsaf bŵer. 
 
“Roedd hi’n dda gennyf gwrdd â Nia a Sophie hefyd. Mae'r ddwy yn esiampl ardderchog o ferched ifanc yn sefydlu gyrfa ddiddorol a gwerthfawr i’w hunain drwy astudio pynciau STEM a bwrw prentisiaeth. Bydd hyn yn eu galluogi nhw i ddilyn gyrfa mewn amgylchedd technegol a medrus iawn sydd â llawer i’w gynnig o ran cynnydd, amrywiaeth y gwaith a diogelwch swydd.”
 
Mae rhagor o wybodaeth am Horizon a’i gynigion ar gyfer Wylfa Newydd ar gael yn www.horizonnuclearpower.com, drwy ffonio 0800 954 9516 neu drwy anfon e-bost at wylfaenquiries@horizonnuclearpower.com.
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
Phillippa Burgess – 01242 507702 neu phillippa.burgess@horizonnuclearpower.com   
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com  (SIARADWR CYMRAEG)
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Mae Nia James, Prentis Technegol yn Horizon, newydd ennill y Wobr Aur yng nghystadleuaeth Electroneg Ddiwydiannol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru, a bydd yn awr yn cynrychioli Cymru yn rownd derfynol y DU.
   
 • Bydd Horizon yn cyflwyno fersiwn terfynol o’i adroddiad ar yr Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg yn y misoedd nesaf, fel rhan o’i gais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO) i Arolygiaeth Gynllunio’r DU.
   
 • Cafodd Pŵer Niwclear Horizon ei greu yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
 
 

Mae’r tîm sy’n adeiladu gorsaf bŵer newydd ar Ynys Môn yn cefnogi ymgais cymuned yr ynys i dorri Record Byd.

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn helpu preswylwyr Amlwch gyda’u hymgais i gasglu'r nifer fwyaf o bobl sy’n gwisgo festiau llachar at ei gilydd drwy gyfrannu mil o festiau llachar.
 
Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal am 1pm ddydd Sadwrn 3 Mawrth yn Ysgol Syr Thomas Jones, lle bydd preswylwyr y dref yn ceisio curo’r record bresennol, sy’n cael ei dal gan Ddinas Kitakyushu yn Japan lle roedd 2,136 o bobl mewn festiau llachar. Mae trefnwyr y digwyddiad yn Amlwch, Michaela Jones a’i mam Paula, yn gobeithio y bydd llawer o bobl leol yn dod at ei gilydd i chwalu’r ffigur hwnnw a rhoi Amlwch ar y map o ran Recordiau Byd. 
 
Ar ôl rhoi cynnig ar dorri'r record, bydd y festiau llachar sy’n cael eu darparu gan Horizon yn cael eu rhannu i ysgolion, grwpiau cymunedol ac elusennau yn y dref er mwyn cefnogi mentrau diogelwch lleol. Bydd yr arian sy’n cael ei godi yn ystod y digwyddiad yn cael ei roi i ysgolion er mwyn gwneud gwaith atgyweirio.
 
Dywedodd Daron Hodges, Rheolwr Safle Wylfa Newydd yn Horizon: “Pan glywson ni beth oedd Michaela a’i mam yn ei drefnu, roedden ni’n gwybod bod rhaid i ni helpu – mae hi’n her gymunedol arbennig ac roedd y record ei hun yn taro tant gyda’n tîm ni sy’n gwisgo offer diogelwch yn Wylfa Newydd drwy’r dydd, bob dydd.
 
“Diogelwch yw ein prif flaenoriaeth, ac yn gynharach eleni roedden ni’n falch iawn o ddathlu 1,000,000 o oriau gwaith heb ddamwain nac anaf ar safle Wylfa Newydd. Bydd ein tîm yn mynd draw i Amlwch yn siacedi llachar Horizon er mwyn helpu i gynyddi'r niferoedd ac i sicrhau, gyda gobaith, ein bod yn torri record byd.”
 
Dywedodd Michaela Jones, trefnydd y digwyddiad: “Roedden ni wrth ein boddau pan gynigiodd Horizon gyfrannu 1,000 o festiau, yn enwedig oherwydd y byddan nhw’n cael eu pasio ymlaen i bobl leol wedyn. Rydyn ni wedi paratoi cymaint ar gyfer hyn, felly rydyn ni’n gobeithio y bydd pawb yn dod draw ar y diwrnod i’n helpu ni i chwalu’r record.”
 
Mae rhagor o wybodaeth am yr ymgais i dorri’r record ar gael ar y dudalen Facebook Guinness World Record - Most People Wearing High-Vis Vests 2018. Rydyn ni’n gofyn i bobl lleol sy’n awyddus i dorri’r record i ddod â’u gwasgodau neu eu festiau llachar melyn neu oren eu hunain gyda nhw i’w hychwanegu at y rheini sy’n cael eu darparu gan Horizon.
 
Mae rhagor o wybodaeth am Horizon a’i gynigion ar gyfer Wylfa Newydd ar gael yn www.horizonnuclearpower.com, drwy ffonio 0800 954 9516 neu drwy anfon e-bost at wylfaenquiries@horizonnuclearpower.com
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: 
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com 
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Cafodd Pŵer Niwclear Horizon ei greu yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi y bydd ei Gymhorthfa Agored nesaf yn cael ei chynnal ddydd Llun 19 Chwefror yn Neuadd Bentref Cemaes.

Mae’r Cymorthfeydd Agored, sydd wedi bod yn mynd rhagddynt ers deng mlynedd bellach, yn rhoi’r cyfle i bobl sydd â diddordeb ym Mhrosiect Wylfa Newydd alw heibio, cwrdd â'r tîm a gofyn cwestiynau.
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhanddeiliaid yn Horizon: “Ydy mae’n gynnar yn y flwyddyn, ond rydyn ni’n gwneud llawer o gynnydd yn Wylfa Newydd. Rydyn ni wrthi’n paratoi i gyflwyno ein cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu i’r Arolygiaeth Gynllunio, ac rydyn ni hefyd bron â gorffen ein hymgynghoriad ar ardaloedd lliniaru i fywyd gwyllt, yn ogystal â ddiweddaru ffiniau’r tir.”
 
Dim ond wythnosau sydd i fynd nes byddwn ni’n cyflwyno ein cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu i’r Arolygiaeth Gynllunio. Ar ben hyn, rydyn ni’n dod i ddiwedd ein hymgynghoriad ar dir ychwanegol sydd ei angen ar gyfer y Prosiect.
 
“Mae ein Cymorthfeydd Agored yn gyfle gwych i alw heibio a chael gwybod beth fydd ar y gweill i Wylfa Newydd a’r tîm sy’n gysylltiedig â’i ddatblygu dros yr ychydig fisoedd nesaf.  Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os ydych chi’n awyddus i wybod mwy am ein gwaith, dewch yn llu i gwrdd â’r tîm”.
 
Mae rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd ar gael yn www.horizonnuclearpower.com, neu drwy ffonio 0800 954 9516, anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com neu ddilyn Horizon ar Twitter @horizonnuclear ac Instagram ‘horizonnuclear’.
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Cafodd Pŵer Niwclear Horizon ei greu yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
   

5ed Chwefror 2018 - mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi heddiw ei fod yn penodi Gwen Parry-Jones OBE, un o’r arweinwyr mwyaf profiadol ac uchaf eu parch yn y diwydiant niwclear yn y DU, yn Gyfarwyddwr Gweithrediadau Niwclear newydd.


Bydd Gwen yn gwbl gyfrifol am brif ddatblygiad Horizon, Wylfa Newydd ar Ynys Môn, gan gynnwys y gwaith o ddatblygu’r safle a’r tîm sy’n tyfu ar yr ynys. Bydd hefyd yn chwarae rhan hollbwysig yn y gwaith o gynnal a hyrwyddo’r cysylltiadau hollbwysig gyda rhanddeiliaid yn lleol, yn rhanbarthol ac ar draws Cymru.

Mae gan Gwen bron i 30 mlynedd o brofiad yn y diwydiant niwclear, gan gynnwys fel Cyfarwyddwyr Datblygu Cynhyrchu a Chyfarwyddwr Diogelwch a Sicrwydd yn EDF Energy, yn ogystal â Chyfarwyddwr Gorsaf yng Ngorsaf Bŵer Niwclear Heysham 1, y ferch gyntaf i ddal y swydd hon. Dechreuodd ei gyrfa niwclear yng ngorsaf Wylfa Magnox sydd drws nesaf i safle Wylfa Newydd Horizon.

Yn wreiddiol o Ynys Môn, astudiodd a gweithiodd Gwen yno am nifer o flynyddoedd cyn i’w gyrfa ei harwain hi oddi ar yr ynys. Yn ei rôl newydd bydd hi’n symud yn ôl i Ynys Môn yn amser llawn, gan weithio gyda’r tîm lleol, sy’n cynnwys 21 o brentisiaid o'r ynys ac o Ogledd Cymru. Bydd hi’n dechrau gyda Horizon ddechrau mis Ebrill.
Dywedodd Duncan Hawthorne, Prif Weithredwr Horizon: “Mae penodi Gwen yn hwb arall i’r tîm ffantastig sydd gennym yma yn Horizon ac mae’n brawf o’n twf parhaus fel sefydliad. Bydd ei sgiliau a’i phrofiad yn hanfodol wrth i ni barhau i symud ymlaen yn dda gyda Wylfa Newydd ac wrth i ni baratoi Horizon i fod yn weithredwr niwclear blaenllaw newydd. Edrychaf ymlaen at weithio gyda hi i ddarparu'r prosiect hollbwysig hwn a'i fanteision.”

Dywedodd Gwen: “Roedd hwn yn gyfle rhy dda i’w golli i mi - y cyfle i ymuno â thîm talentog sy’n tyfu, gan adeiladu math newydd unigryw o gwmni niwclear, a chyflawni prosiect trawsnewidiol ar yr ynys lle ges i fy magu. Yn ogystal  â dod â phŵer sicr, fforddiadwy, glân a mawr ei angen i’r DU bydd Wylfa Newydd hefyd yn dod â chyfleoedd enfawr ar gyfer tair cenhedlaeth o bobl ar Ynys Môn a’r ardal. Bydd bod yn rhan o hyn wir yn gyffrous ac alla i ddim aros tan cael dechrau.”

Mae Greg Evans, a oedd yn arfer bod yn Gyfarwyddwr Gweithrediadau, wedi ysgwyddo swyddogaeth newydd fel Cyfarwyddwr Gweithredol, Gweithrediadau gyda chyfrifoldebau arweinyddiaeth ychwanegol ar draws y rhaglen a’r timau technegol, yn ogystal â pharhau i oruchwylio paratoadau'r cwmni ar gyfer y gwaith cynhyrchu.

Daw’r penodiad wrth i Horizon barhau i symud ymlaen yn gadarn gyda phob agwedd ar ei brosiect, gyda thechnoleg yr adweithydd, yr ABWR, wedi mynd drwy’r Asesiad Dyluniad Generig gan y rheoleiddwyr niwclear ddiwedd y llynedd, a pharatoadau ar waith i gyflwyno’r prif gais cynllunio yn ystod rhan gyntaf 2018.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
           
Ben Russell
Ffôn Symudol: +44 (0) 7580 948 106
ben.russell@horizonnuclearpower.com
 
 
Nodiadau i Olygyddion:
 
Gair am Pŵer Niwclear Horizon
Cafodd Pŵer Niwclear Horizon ei greu yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Cafodd ei brynu gan Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) o Japan ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,400MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi hyd 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda gweithlu adeiladu o hyd at 9,000.
 
Gair am Gwen:
Yn wreiddiol o Ynys Môn enillodd Gwen radd Anrhydedd mewn Ffiseg o Brifysgol Manceinion, cyn cael Gradd Meistr o Goleg Prifysgol Gogledd Cymru (Prifysgol Bangor erbyn hyn) mewn Bancio a Chyllid. Dechreuodd wedyn ar ei gyrfa fel ffisegydd niwclear yng ngorsaf Wylfa Magnox yn 1989 cyn ysgwyddo rôl peiriannydd gweithrediadau yn y Safle, un o’r merched cyntaf i wneud hynny yn sector niwclear sifil y DU.  
 
Treuliodd Gwen nifer o flynyddoedd yn gweithio ei ffordd i fyny’r busnes cynhyrchu ynni niwclear, gan gynnwys treulio amser yn UDA a Chanada, gan ddychwelyd i'r DU i weithio mewn amrywiol swyddi technegol a masnachol. Daeth hi’n Rheolwr Offer ar gyfer Adweithydd Dŵr Gwasgeddedig Sizewell B yn Suffolk cyn mynd ymlaen i fod yn Gyfarwyddwr Gorsaf gydag Adweithydd Nwy Uwch Heysham 1 yn Swydd Gaerhirfryn. Gwen oedd y ferch gyntaf yn y DU i ddal y naill swydd a’r llall a hi ydy’r unig ferch yn y DU o hyd sydd wedi ysgwyddo’r swydd drwyddedig o Gyfarwyddwr Gorsaf. 
 
Parhaodd Gwen â'i gyrfa ar lefel Cyfarwyddwr, gan ddal rôl Cyfarwyddwr Diogelwch a Sicrwydd ar gyfer EDF Energy, gan gynghori, rheoleiddio a goruchwylio asedau cynhyrchu niwclear, ynni adnewyddadwy, nwy a glo. Bu wedyn yn Gyfarwyddwr Datblygu Cynhyrchu ar gyfer EDF Energy tan fis Rhagfyr 2017. Mae hi hefyd wedi gwasanaethu fel aelod o’r Diwydiant ar Fwrdd Awdurdod yr Heddlu Niwclear Sifil, gan gynghori’r Heddlu Niwclear Sifil.  
 
Mae hi’n Gymrawd o'r Sefydliad Ffiseg a chafodd ei anrhydeddu am ei gwaith yn y maes Gwyddoniaeth a Thechnoleg gydag OBE yn 2016.
 
 

“Mae angen dadl gall ac ystyriol ynghylch sut a ble dylid delio â gwastraff ymbelydrol yn y tymor hir. Yn ein hymateb i Dr Clowes fe wnaethom gynnig trafod y mater ag ef wyneb yn wyneb, ond yn anffodus fe benderfynodd gyflwyno cyfrif anghyflawn o’n safbwynt drwy’r wasg, heb roi unrhyw gyd-destun. Rydyn ni rŵan yn cyhoeddi’r llythyr yn llawn er mwyn i bobl allu gweld beth roedden ni wedi’i ddweud.


Mae gwastraff ymbelydrol wedi cael ei storio’n ddiogel ac yn saff yn Wylfa ers degawdau a bydd hyn yn parhau i ddigwydd gyda Wylfa Newydd. Fodd bynnag, dim ond rhan o’r ateb ydy hyn ac rydyn ni’n cefnogi polisi Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU mai gwaredu daearegol ydy’r dewis tymor hir mwyaf diogel. Mae consensws rhyngwladol cryf a chlir ynghylch y pwynt hwn ac mae astudiaethau annibynnol yn y DU wedi cadarnhau hyn hefyd.
 
Yn yr un modd, rydyn ni’n glir ei bod yn rhaid i leoliad cyfleuster gwaredu daearegol fod yn seiliedig ar yr egwyddor o wirfoddoliaeth, gyda’r cymunedau lleol eu hunain yn penderfynu a ydynt eisiau ystyried cymryd rhan yn y broses. Mae’r ymgynghoriadau sydd ar waith ar hyn o bryd gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn gwbl seiliedig ar y dull gweithredu hwn ac rydyn ni’n cefnogi bod hwn yn ddewis i Ynys Môn a’i chynrychiolwyr etholedig.”
Llythyr

Annwyl Carl,

Diolch i chi am eich llythyr dyddiedig 29 Medi 2017, ac ymddiheuraf am yr oedi cyn gallu ymateb i chi.

Oherwydd gwaith ac ymrwymiadau teuluol, nid oeddwn yn gallu dod i'r arddangosfa yn Niwbwrch.  Ond, ym mis Mawrth eleni, bûm ar ymweliad â Fukushima felly rydw i wedi gweld â’m llygaid fy hun beth yw maint y problemau sy’n wynebu'r gymuned ac wedi cael adroddiadau o lygad y ffynnon gan y bobl leol y bûm yn siarad â nhw. 

Er bod fy nyddiadur yn gallu bod yn dipyn o her, byddwn yn falch iawn o gyfarfod â chi. Yn y cyfamser, diolch i chi am eich cwestiynau.  Mae f’atebion wedi'u nodi isod.

1. Horizon Nuclear Power Wylfa Ltd yw'r Trwyddedai Safle fydd yn gyfrifol am redeg Wylfa Newydd ar ôl iddi gael ei hadeiladu.   Pwy bynnag fydd buddsoddwyr terfynol Wylfa Newydd, Pŵer Niwclear Horizon yn unig fydd yn rhedeg y safle o hyd; ni fydd yn cael ei rhedeg gan unrhyw gwmni estron.

Mae gennym eisoes amrywiaeth eang o staff gweithredol yn Horizon sydd â blynyddoedd o brofiad o redeg safleoedd ynni niwclear. Rydym wedi dechrau recriwtio'r gweithlu gweithredol ehangach yn barod, gan gynnwys gweithredwyr lleol profiadol o Wylfa, a’n prentisiaid technegol a fydd yn cael eu hyfforddi i gynnal a chadw’r safle.   Mae gennym nifer o flynyddoedd i hyfforddi ein staff i'r safon uchel a'r lefel o arbenigedd a fynnir gan Horizon, ac sy’n ofynnol gan y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear.  Byddwn yn gwneud hyn drwy bartneriaethau ffurfiol â phartneriaid gweithredol a phartneriaid hyfforddi sydd wedi’u hachredu ar lefel ryngwladol.

Fy ngwaith i yw gwneud yn siŵr bod ein gweithlu gweithredol yn barod ar gyfer y cyfnod y bydd Wylfa Newydd yn weithredol o ganol y 2020au ymlaen ac am o leiaf 60 mlynedd.   O ran profiad o weithredu'r dechnoleg adweithydd ei hun, mae profiad gweithredol yn sgil y gellir ei drosglwyddo.   Byddwn yn ei gymharu i beilot awyren 747 yn ailhyfforddi er mwyn dysgu sut i hedfan Airbus A380.  Mae ef neu hi yn gymwys, ond mae angen hyfforddiant a phrofiad arno ef neu arni hi ar gyfer y math penodol hwnnw o awyren.   Mae'r broses hon eisoes ar waith a bydd yn parhau wrth i ni ddatblygu'r elfen recriwtio ac, yn amodol ar gwblhau cyfnod o graffu manwl yn llwyddiannus - sy’n galw am gymeradwyaeth Reoleiddiol - bydd yr unigolyn yn cael ei awdurdodi’n ffurfiol fel rhywun sy'n gymwys i weithio’r cyfarpar.   

Gellid hefyd nodi fel enghreifftiau rhai o gyn aelodau staff Magnox sydd wedi adleoli - ac ailhyfforddi - er mwyn gweithredu'r PWR yn Sizewell B, yr unig adweithydd o’i fath yn y DU ar hyn o bryd fel mae’n digwydd.

2. Rydw i wedi siarad â'r unig gynrychiolydd o Horizon oedd yn bresennol yn y digwyddiad rydych chi’n cyfeirio ato yn Llangefni, sef Richard Foxhall, ac ni ddaeth neb ato yn y digwyddiad hwnnw i ofyn cwestiynau neu i roi sylwadau.

O dan ddeddfwriaeth a gyflwynwyd gan Lywodraeth y DU, nid ydym hyd yn oed yn gallu dechrau adeiladu Wylfa Newydd hyd nes y byddwn wedi llunio'r hyn a elwir yn Gynllun Datgomisiynu Wedi'i Gyllido a chael y cynllun hwnnw wedi'i wirio a’i gymeradwyo’n annibynnol.  Bydd hyn yn cynnwys cynllun datgomisiynu a rheoli gwastraff a gytunir sy’n cwmpasu cynlluniau technegol, amcangyfrif o gostau a threfniadau cyllido annibynnol er mwyn talu costau (‘cynllun pensiwn’ ar gyfer y safle i bob pwrpas).    Wrth gwrs, nid ydym yn gallu cytuno ar fanylion o'r fath heb wybod faint o wastraff gaiff ei greu.

Rydym wedi cyflwyno ein cais am Drwydded Amgylcheddol Rheoleiddio Sylweddau Ymbelydrol i Gyfoeth Naturiol Cymru sy’n ymgynghori â'r cyhoedd ac â rhanddeiliaid statudol ac anstatudol ar hyn o bryd.   Mae ein cais ar gael ar ein gwefan yn: www.horizonnuclearpower.com/hafan 

Mae hon yn un o nifer o drwyddedau y mae angen i ni eu cael i redeg Wylfa Newydd. Mae'r cais yn nodi'r holl weithgareddau a faint o lifoedd gwastraff ymbelydrol unigol a thanwydd wedi'i ddefnyddio rydym yn rhagweld y bydd yn cael eu cynhyrchu dros gyfnod o 60 mlynedd.   Mae hyn yn seiliedig ar ymbelydredd y gwastraff adeg ei gynhyrchu, ac nid yw’n ystyried y dadfeilio ymbelydrol a fydd yn digwydd dros oes weithredol yr orsaf.

3. Byddai Dr Jones wedi gwneud y sylw hwn ar sail wybodus.  Byddwn yn cytuno ag ef heb betruso dim.

4. Mae Hitachi wedi ei gwneud yn glir iawn o'r cychwyn cyntaf pan ddaethom i feddiant y cwmni yn 2012 y byddai’n ceisio denu buddsoddwyr ychwanegol cyn cyfnod adeiladu Wylfa Newydd fel rhan o’i strategaeth fusnes.  Ni ddylai neb synnu pan gyhoeddir bod gan Horizon randdeiliaid newydd. Nid wyf yn credu bod y contractau ynni all-draeth a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn bygwth hyfywedd ein cynlluniau, oherwydd, er nad ydym yn cymryd dim byd yn ganiataol ac y byddwn yn dal ati i bledio achos pŵer niwclear newydd, mae’n parhau i gael cefnogaeth ar draws pleidiau gwleidyddol Llywodraeth y DU.

5. Mae angen cymysgedd amrywiol o ffynonellau cynhyrchu trydan carbon isel ar y DU er mwyn cyflawni ei hymrwymiadau o ran newid yn yr hinsawdd.   Mae gallu'r sector niwclear i gyflenwi sympiau mawr o drydan carbon isel sefydlog yn ei wneud yn elfen hanfodol o gymysgedd ynni'r wlad yn awr ac yn y dyfodol, gan chwarae ei ran yn y gwaith o sicrhau cyflenwad ‘llwyth sylfaenol’ sefydlog.  Mae’n rhaid i'r ‘pris taro bargen’ ystyried costau datblygu unrhyw brosiect, a bydd y rhain yn amrywio o brosiect i brosiect.    Ond, rydym bob amser wedi cael ar ddeall mai un o'r gofynion sylfaenol os yw Wylfa Newydd am fod yn llwyddiant yw ein bod yn cael pris teg a chystadleuol am y prosiect.

Byddwn yn parhau i gydweithio â'r holl bartïon cyfrannog i leihau costau a darparu am bris sy’n dderbyniol i'r llywodraeth, i ddefnyddwyr ac i’n buddsoddwyr.  Felly, na, nid wyf yn meddwl eu bod yn fygythiad i hyfywedd ein Prosiect.

6. Ar hyn o bryd, nid yw'r gallu gan y DU i gyflenwi gorsafoedd pŵer niwclear i'r diwydiant.  Mae angen prosiectau niwclear newydd i fod yn rhan o’r gymysgedd o adnoddau fydd ganddi o safbwynt cynhyrchu carbon isel yn y dyfodol.

Rwyf yn gwbl argyhoeddedig y bydd Horizon yn defnyddio technoleg niwclear Japan, a'r Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch yn benodol, gan fod y dechnoleg hon wedi cael ei hadeiladu pedair gwaith o'r blaen, a hynny’n unol â'r amserlen a'r gost a bennwyd bob tro.  Rydym yn ffyddiog y gellir rheoli’r risg i fusnes yn ddigonol, ac, ar ben hyn, yn ddaearyddol, mae’r DU yn rhanbarth o seismigedd isel.

Uchder cymedrig safle’r orsaf bŵer yw 15 metr uwchben y môr.  Bydd y safle a’i adeiladau yn cael eu cynllunio i wrthsefyll ‘digwyddiad sydd ond yn digwydd unwaith mewn 10,000 o flynyddoedd’ ac yn ymgorffori ‘gwersi a ddysgwyd’ o’r digwyddiad yn Fukushima yn 2011 o ran, er enghraifft, cynllun y safle.     Dylai’r Asesiad Dyluniad Generig a gynhaliwyd ar ABWR y DU gan y darparwr technoleg, Hitachi-GE, ddarparu hyder ychwanegol yn ein cynllun, ac mae argymhellion sydd wedi'u cynnwys yn y ddogfen ‘Japanese earthquake and tsunami:    Implications for the UK nuclear industry Final Report’ gan Brif Arolygydd Gosodiadau Niwclear Ei Mawrhydi ar y pryd, Dr Mike Weightman, hefyd wedi cael eu hystyried yn llawn yng nghynllun y safle (http://www.onr.org.uk/fukushima/final-report.pdf).

O ran y Contract gwahaniaeth, neu'r ‘pris taro bargen’, bydd pob prosiect carbon isel gwahanol o ba dechnoleg bynnag yn cael ei drafod yn unigol er mwyn adlewyrchu cost y buddsoddiad. Bydd gan bob prosiect ei heriau ei hun a byddwn yn disgwyl gweld amrediad o brisiau cytunedig ledled y sector ynni carbon isel ehangach.

7. Nid yw Hitachi yn bwriadu gwerthu Horizon ar ôl sefydlu Wylfa Newydd. Fel y crybwyllwyd o'r blaen, roedd Hitachi wastad wedi bwriadu gwerthu cyfranddaliadau yn Horizon.  Ond beth bynnag fydd y sefyllfa o ran perchnogaeth cyfranddaliadau, Horizon fydd yr 'endid parhaus’ yn Wylfa Newydd, a bydd y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear a Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithredu fel awdurdodau rheoleiddio a chraffu llawn arno.

Diogelwch yw ein prif flaenoriaeth, ac felly y bydd hi am byth.  Nid yw systemau gwybodaeth a rheoli'r adweithydd wedi’u cysylltu’n ffisegol â’r byd tu allan, felly nid oes posibilrwydd o ymosodiad seibr.

Yn amlwg, mae gwrthdrawiadau ag awyrennau’n brif ystyriaeth wrth gynllunio  a rheoleiddio safleoedd niwclear.  Mae hyn yn elfen bwysig o Asesiad Dyluniad Generig y rheoleiddwyr o ABWR y DU, a gwblhawyd yn llwyddiannus yr wythnos ddiwethaf.

Y cam nesaf fydd cynnal proses drwyddedu fanwl sy’n benodol i’r safle ac a fydd yn cynnwys ystyried y peryglon lleol penodol sy'n bodoli yng nghyffiniau Wylfa Newydd.

Rwyf yn cymryd mai'r hyn rydych yn cyfeirio ato wrth sôn am ‘newid yn yr hinsawdd’ yw cynnydd yn lefel y môr.  Mae'r safle eisoes yn sefyll 15 metr uwchben lefel cymedrig y môr a bydd adeiladau pwysig ar y safle ei hun wedi’u codi.  Byddant hefyd yn wrthsefyll dŵr.   Mewn astudiaeth ymchwil ryngwladol ddiweddar dan arweiniad Sefydliad Meteoregol Brenhinol yr Iseldiroedd - ( ‘A high-end sea level rise probabilistic projection including rapid Antarctic ice sheet mass loss’, Environmental Research Letters [2017]https://phys.org/news/2017-04-sea-metres.html#jCp) - amcangyfrifir y gallai cefnforoedd godi 3 metr erbyn y flwyddyn 2100, ac mae hyn llawer yn is na lefel sylfaenol Wylfa Newydd. Cynhelir asesiadau llawn o'r perygl o lifogydd ayyb fel rhan o’r broses cydsyniad ar gyfer ein cais.

Mae prosesau a gweithdrefnau ar gyfer rheoli, prosesu a gwaredu tanwydd sydd wedi cael ei ddefnyddio a gwastraff ymbelydrol wedi cael eu datblygu dros yr 50 mlynedd diwethaf.  Mae gennym ddealltwriaeth dda iawn ohonynt ac maent yn amodol ar gymeradwyaeth a chraffu Rheoleiddiol.  Rydym wedi bod yn delio â nhw’n llwyddiannus ar yr ynys ers dros 40 mlynedd eisoes.
Bydd Gwastraff Lefel Isel Iawn, yn unol â’r drefn ar hyn o bryd, yn cael ei anfon i safleoedd tirlenwi trwyddedig a bydd Gwastraff Lefel Isel yn cael ei anfon i'r Storfa Gwastraff Lefel Isel Cenedlaethol yn Drigg.

I ddechrau, bydd Gwastraff Lefel Ganolraddol a thanwydd sydd wedi cael ei ddefnyddio’n cael eu storio’n ddiogel ar safle Wylfa Newydd hyd nes y gellir eu hanfon i'r Cyfleuster Gwaredu Daearegol arfaethedig yn unol â’r cynnig gan Lywodraeth y DU.   Ar hyn o bryd, yn unol a pholisi Llywodraeth y DU, mae’n rhaid i ni ddarparu lle i storio'r rhain ar y safle am hyd at 140 o flynyddoedd ar ôl i'r safle orffen cynhyrchu. Unwaith eto, nid yw newid yn yr hinsawdd yn peri risg gredadwy yn y cyswllt hwn.

Byddaf yn gofyn i fy Nghynorthwyydd Gweithredol gysylltu â chi yn y man i drefnu cyfarfod. Mae croeso i chi ymweld â fy swyddfa.

Yn gywir,

Greg Evans,
Cyfarwyddwr Gweithrediadau
Pŵer Niwclear Horizon Cyf

 


 
 

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi dechrau chwilio am y bobl fwyaf talentog drwy lansio ei gynllun prentisiaeth 2018.

Dyma’r drydedd flwyddyn yn olynol i’r Cynllun Prentisiaeth Dechnegol gael ei gynnal, ac mae’n cael ei ddarparu mewn partneriaeth â Grŵp Llandrillo Menai. Bydd hyd at 12 o recriwtiaid newydd yn ymuno â’r 21 prentis technegol sydd yn Horizon eisoes.
 
Mae’r cynllun tair blynedd yn cael ei lansio yn ystod cyfnod cyffrous i’r Prosiect wrth i’r tîm weithio tuag at gyflwyno ei Orchymyn Cydsyniad Datblygu – y caniatâd sydd ei angen i adeiladu Wylfa Newydd – i Arolygiaeth Gynllunio Llywodraeth y DU. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn ymuno â thîm Horizon fis Medi 2018, a bydd cyfle iddynt ddatblygu eu gwybodaeth dechnegol ac ymarferol yn un o brosiectau ynni mwyaf cyffrous Ewrop.
 
Mae prentisiaid presennol Horizon wedi mwynhau rhaglen lawn dop o theori, gweithgareddau ymarferol a gweithgareddau allgyrsiol yn ystod eu prentisiaethau. Ochr yn ochr â’u hastudiaethau, maent wedi teithio i Japan i gydweithio â phrentisiaid Hitachi, wedi ymweld â ffatrïoedd rhai o weithgynhyrchwyr mwyaf blaengar y DU, wedi gweithio gydag ysgolion lleol, ac wedi cynrychioli Horizon mewn digwyddiadau cymunedol fel Sioe Môn.
 
Dywedodd Greg Evans, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Horizon: “Rydyn ni’n falch o gael agor y broses ymgeisio ar gyfer ein trydydd Cynllun Prentisiaeth Dechnegol, ac rydyn ni’n gobeithio cael llawer o geisiadau eto eleni gan bobl greadigol ac uchelgeisiol sydd â’u bryd ar dechnoleg.
 
“Fel busnes, mae Horizon yn meddwl ei bod yn bwysig iawn cefnogi pobl dalentog a’u helpu nhw i ddechrau ar eu gyrfaoedd yn y sector ynni, neu ailhyfforddi pobl sydd â phrofiad mewn sectorau eraill. Bydd ein prentisiaid technegol yn elwa ar gyfleusterau ac arbenigedd o’r radd flaenaf yn Grŵp Llandrillo Menai, sy'n parhau i gael cefnogaeth gennym ni. Pob lwc i bawb sy’n ymgeisio eleni.”
 
Dywedodd Dafydd Evans, Prif Weithredwr Grŵp Llandrillo: “Rydyn ni’n falch iawn o weithio mewn partneriaeth â Phŵer Niwclear Horizon i sicrhau bod gan bobl y cyfleoedd hyfforddi sydd eu hangen arnynt i symud yn eu blaenau yn y sector ynni sy’n datblygu yn yr ardal. Bydd y garfan newydd hon o brentisiaid yn ymuno â ni ar adeg gyffrous iawn, wrth i’n Canolfan Beirianneg newydd o’r radd flaenaf agor yn gynnar yn 2019."
 
Dywedodd Aeron Morgan, prentis yn Horizon: “Dwi wastad wedi bod eisiau bod yn beiriannydd ac roeddwn i wrth fy modd pan gefais gynnig y brentisiaeth. Dwi wedi mwynhau'r cynllun yn fawr hyd yma. Mae’n bwysig dysgu am y theori y tu ôl i bynciau fel electroneg, ond dwi'n hoffi’r gwaith ymarferol sy'n cael ei wneud ochr yn ochr â hynny yn fawr iawn, lle rydyn ni’n defnyddio ein gwybodaeth ar brosiectau go iawn.
 
“Mae Wylfa Newydd yn brosiect diddorol a chymhleth i weithio arno, ac mae'n rhoi cyfle i brentisiaid weithio gyda rhai o’r peirianwyr gorau a chael hyfforddiant ymarferol o safon uchel. Bydden i’n annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn pynciau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg - STEM - i wneud cais.”
 
Mae modd gwneud cais ar-lein yn https://www.horizonnuclearpower.com/gyrfaoedd/cynllun-prentisiaeth-dechnegol rhwng 29 Ionawr a 26 Chwefror 2018.
 
- DIWEDD -
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Fran Tindall – 07580 948147 neu Fran.Tindall@horizonnuclearpower.com
 
Mae rhagor o wybodaeth am gynlluniau sgiliau a phrentisiaethau’r diwydiant niwclear ar gael yn:
 • Cafodd Pŵer Niwclear Horizon ei greu yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
 
 
 

Bydd Cymhorthfa Agored gyntaf Pŵer Niwclear Horizon yn cael ei chynnal ddydd Llun 22 Ionawr yn Neuadd Bentref Cemaes.

Caiff pobl leol eu gwahodd i gwrdd â'r tîm rhwng 1pm a 7pm i gael rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd. Mae croeso i bawb alw heibio i'r sesiwn - does dim angen trefnu apwyntiad.
 
O fis Chwefror ymlaen bydd y digwyddiadau’n cael eu cynnal ar y trydydd dydd Llun o bob mis yn Neuadd Bentref Cemaes. Bydd y wybodaeth, y dogfennau, y mapiau a’r delweddau diweddaraf ar gael i’w gweld ym mhob sesiwn. 
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon: “Mae 2018 eisoes yn profi i fod yn flwyddyn brysur arall i ni yma yn Horizon wrth i ni barhau gyda’n paratoadau i gyflwyno ein Gorchymyn Cydsyniad Datblygu - y caniatâd sydd ei angen arnom i adeiladu Wylfa Newydd - i Lywodraeth y DU.  
 
“Fel rhan o’r paratoadau hyn, rydyn ni wedi mireinio manylion ein cynlluniau ac rydyn ni’n ymgynghori ar y diweddariadau hyn tan 16 Chwefror. Os hoffai unrhyw un gael rhagor o wybodaeth am hyn neu ddysgu mwy am y Prosiect, bydd ein tîm wrth law i ateb eich cwestiynau yn ystod ein cymhorthfa agored”.
 
Mae rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd ar gael yn www.horizonnuclearpower.com/hafan, neu drwy ffonio 0800 954 9516, anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com neu ddilyn Horizon ar Twitter @horizonnuclear ac Instagram ‘horizonnuclear’.

Bydd Pŵer Niwclear Horizon yn ymgynghori ynghylch creu ardaloedd ecolegol newydd a chynefinoedd gwlyptir i helpu i leihau effeithiau posibl adeiladu Wylfa Newydd, ynghyd ag addasu ffiniau tir, rhwng 16 Ionawr ac 16 Chwefror.

 
Mae Horizon bellach bron wedi gorffen y gwaith o baratoi ei brif gais ar gyfer Wylfa Newydd, sef Gorchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO). Fel rhan o’r gwaith helaeth hwn mae Horizon wedi canfod bod angen rhai ardaloedd ychwanegol o dir ac mae angen y tir hwn am y rhesymau canlynol:
 • Creu neu wella safleoedd gwlyptir ledled Ynys Môn, a fyddai, yn ogystal â gwneud iawn am unrhyw effaith bosibl y gallai’r adeiladu ei chael ar Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) Tre’r Gof, sydd o fewn ffiniau ei safle, yn gwella  ecoleg y gwlyptir mewn mannau eraill ar yr ynys. Ar hyn o bryd mae Horizon yn edrych ar nifer o safleoedd rhwng Cemaes ac Amlwch ac i’r gogledd o Langefni
 • Ar gyfer dwy ardal liniaru ecolegol newydd er mwyn lleihau effeithiau’r cynlluniau i glirio’r safle ar fywyd gwyllt, a mân newidiadau i’n cysylltiad ag is-orsaf y grid cenedlaethol yn Ardal Datblygu Wylfa Newydd
 • Terfynau’r gorchymyn a gadarnhawyd (ffin yr holl dir sydd ei angen i wneud y gwaith) ar gyfer yr adrannau newydd o’r A5025 rhwng safle Horizon a’r Fali, a mân addasiadau i ffiniau’r Cyfleusterau arfaethedig Oddi ar Safle’r Orsaf Bŵer yn Llanfaethlu a Chanolfan Logisteg ym Mharc Cybi.
Mae Horizon yn cynnal ymgynghoriad ar yr agweddau hyn rhwng dydd Mawrth 16 Ionawr a dydd Gwener 16 Chwefror 2018. Bydd hyn yn rhoi cyfle i bobl leol gyflwyno eu hadborth cyn cyflwyno’r prif gais ar gyfer yr orsaf bŵer yn ystod Gwanwyn 2018.
 
Dywedodd Sasha Davies, Pennaeth Datblygu Strategol Cymru Horizon: “Fel un o brosiectau adeiladu mwyaf Ewrop, rydyn ni’n ymwybodol iawn bod adeiladu a gweithredu gorsaf pŵer niwclear yn brosiect tymor hir sy’n cynnwys ei heriau a’i effeithiau ei hun. Mae'r addasiadau hyn i’n cynigion ni’n cynnwys helpu i reoli unrhyw effaith ar yr ecoleg ar ein safle ac yn agos ato, ac mae’n rhan o’n hymrwymiad sylfaenol ni i fod yn amgylcheddol gyfrifol dros oes ein prosiect.
 
“Fel rhan o’r gwaith hwn rydyn ni wedi bod yn gweithio’n agos gyda Chyngor Sir Ynys Môn a Chyfoeth Naturiol Cymru ar gynnig i greu ardaloedd newydd o wlyptir ar Ynys Môn yn ogystal â gwella rhai sydd eisoes yn bodoli. Rydyn ni’n credu y bydd y mesurau pwysig hyn, ynghyd â dwy ardal ecolegol wrth ymyl y safle, yn helpu i ddiogelu a gwarchod bywyd gwyllt Ynys Môn wrth i ni adeiladu a gweithredu Wylfa Newydd.
 
“Mae gwrando ar farn trigolion am y cynigion hyn yn sicrhau ein bod yn parhau i roi Ynys Môn a Gogledd Cymru wrth galon yr hyn rydyn ni’n ei wneud, er mwyn i ni allu sicrhau manteision cadarnhaol am genedlaethau i ddod. Rydyn ni'n edrych ymlaen at gael cwrdd â phobl a chlywed eu sylwadau dros yr wythnosau nesaf.” 
 
Mae Horizon yn cynnal nifer o ddigwyddiadau a sesiynau galw heibio ar Ynys Môn ac yng Ngogledd Cymru.
 
DYDD GWENER 19 IONAWR 1pm – 4pm, Neuadd Goffa Amlwch, Amlwch
DYDD SADWRN 20 IONAWR 10am – 1pm, Neuadd y Dref Llangefni, Llangefni
DYDD SADWRN 20 IONAWR 4pm – 7pm, Neuadd Bentref Cemaes, Cemaes
DYDD MAWRTH 23 IONAWR 10am – 1pm, Neuadd Bentref Llanfachraeth, Llanfachraeth
DYDD MAWRTH 23 IONAWR 4pm – 7pm Gwesty The Valley Anglesey, y Fali
DYDD MERCHER 24 IONAWR 10am – 12pm Llyfrgell Conwy, Stryd y Castell
DYDD MERCHER 24 IONAWR 2pm – 5:30pm Canolfan Siopa Deiniol, Bangor
DYDD GWENER 26 IONAWR 2pm – 7pm Neuadd Bentref Cemaes, Cemaes
 
Bydd rhagor o wybodaeth ar gael am y cynigion pan fydd yr ymgynghoriad yn agor ddydd Mawrth 16 Ionawr. Gall unrhyw un sy’n methu dod i ddigwyddiad, neu sydd eisiau gwybod rhagor, edrych ar wefan ymgynghori Horizon yn www.horizonnuclearpower.com/ymgynghoriad. Mae rhagor o fanylion hefyd ar gael drwy ffonio llinell Radffon Horizon ar 0800 954 9516 a thrwy anfon e-bost i’r cyfeiriad ymholiadau, ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.