Newyddion Archif 2018

I gysylltu â swyddfa wasg Horizon, yna ffoniwch: 01242 507700 os gwelwch yn dda.

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn cynnal ei Gymhorthfa Agored olaf o’r flwyddyn ddydd Llun 17 Rhagfyr yng Nghemaes.

Bydd pobl leol yn gallu dod i’r sesiwn galw heibio, rhwng 1pm a 7pm yn Neuadd Bentref Cemaes, i siarad ag aelodau o dîm Horizon a chlywed y newyddion diweddaraf am Brosiect Wylfa Newydd.
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Materion Allanol Cymru yn Horizon: “Dros y 12 mis diwethaf, rydyn ni wedi llwyddo i gyrraedd rhai o’r cerrig milltir mwyaf ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd, felly mae wedi bod yn flwyddyn gyffrous iawn i Horizon. O gyflwyno ein cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO) i roi cychwyn ar raglen arall o ddigwyddiadau cadwyn gyflenwi a derbyn mwy fyth o brentisiaid, mae wedi bod yn wych gweld y prosiect yn gwneud cymaint o gynnydd.
 
“Rydyn ni hefyd yn edrych i’r dyfodol at ein gwaith paratoi a chlirio'r safle, fydd yn dechrau yn ystod ychydig fisoedd cyntaf 2019, a’r gwaith o wella ffordd yr A5025 rhwng y Fali a safle Wylfa Newydd fydd yn dechrau tua’r un adeg. Bydd hyn i gyd yn golygu ein bod ni mor barod ag y gallwn fod ar gyfer y brif broses adeiladu, ar yr amod y caiff ein DCO ei gymeradwyo.
 
“Hoffem ddiolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi ein cefnogi ni yn 2018. Mae wedi bod yn anhygoel gweld cynifer o bobl yn ymweld â ni yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru ac yn Sioe Môn, gan roi adborth i ni ar ein digwyddiadau ymgynghori a dod i sgwrsio â’r tîm ar ein cerbyd cymunedol newydd.”
 
Mae rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd ar gael yn www.horizonnuclearpower.com, neu gallwch ffonio 0800 954 9516, anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com neu ddilyn @horizonnuclear ar Twitter ac Instagram.
 
 
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd Horizon gan Hitachi, Ltd ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,800MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi hyd at 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda gweithlu adeiladu o hyd at 9,000.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
 
 
 

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi ennill gwobr aur yng Ngwobrau Partneriaid Gwerthfawr Gyrfa Cymru yng Nghaerdydd.

Mae Gwobrau Partneriaid Gwerthfawr Gyrfa Cymru yn cydnabod y cwmnïau hynny sy’n gweithio galetaf drwy weithgareddau, digwyddiadau a rhaglenni’r sefydliad i helpu myfyrwyr i baratoi ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol. 
 
Drwy weithio gyda Gyrfa Cymru, gall cwmnïau helpu i bontio rhwng addysg a chyflogaeth drwy ddod ag ysgolion a busnesau ynghyd i lywio, ysbrydoli ac ysgogi pobl ifanc i feddwl am eu cyfleoedd gyrfa yn y dyfodol. I wneud hyn, bydd cwmnïau’n cynnig lleoliadau gwaith, yn ymweld ag ysgolion ac yn cynnal cyfweliadau ffug â'r disgyblion er mwyn rhoi cipolwg o’r byd gwaith iddynt a’u hannog i’w ddeall - a’r opsiynau sydd ar gael i bobl ifanc. 
 
Daw gwobr aur Horizon o ganlyniad i waith helaeth y cwmni gyda phobl ifanc ac ysgolion yng ngogledd Cymru, drwy’r Gyfnewidfa Addysg Busnes a rhaglen addysg ‘Dyfodol’ y cwmni ei hun. Mae Horizon wedi gweithio’n galed i ddenu myfyrwyr i astudio pynciau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) ac ehangu eu dealltwriaeth o swydd yn y sector niwclear a’r sector peirianneg; o ymweld ag ysgolion a sgwrsio â myfyrwyr i hyfforddiant fideo cyfweliadau ffug a rhaglen ddwys Wythnos Cipolwg ar Waith sy’n cael ei chynnal ym mis Gorffennaf bob blwyddyn.
 
Dywedodd Claire Burgess, Cydlynydd Rhaglen Addysg Horizon: “Mae’r wobr yn bwysig iawn i ni ac rydyn ni wrth ein bodd o fod wedi’i hennill. Rydyn ni wedi gweithio’n helaeth ag ysgolion, myfyrwyr a’n sefydliadau partner ledled Ynys Môn a gogledd Cymru i godi ymwybyddiaeth o’r ystod o gyfleoedd sydd ar gael os oes gan ddisgyblion ddiddordeb mewn astudio pynciau STEM drwy'r ysgol. Mae’r pynciau hyn yn eang, heriol a chyffrous ac - ar ben hyn - byddwn ni’n chwilio am yr union sgiliau hyn unwaith y bydd Wylfa Newydd yn weithredol. Mae’n gyfnod cyffrous i fod yn fyfyriwr, ac rydyn ni’n falch o allu eu helpu i feddwl am eu gyrfa yn y dyfodol mewn ffyrdd creadigol a difyr”.
 
Dywedodd Nikki Lawrence, Prif Weithredwr Gyrfa Cymru: “Mae’r cynllun Gwobrau Partneriaid Gwerthfawr yn allweddol i waith Gyrfa Cymru ac rydyn ni’n gwerthfawrogi’r gefnogaeth a gawn ni gan bob un o’n Partneriaid Gwerthfawr yn fawr. Hoffem longyfarch Horizon am y gwaith gwych mae’r tîm yn ei wneud ar gyfer pobl ifanc ac ysgolion ledled gogledd Cymru, sydd wedi cael ei gydnabod gan ein gwobr aur”.
 
Dysgwch ragor am Pŵer Niwclear Horizon a’r cynigion ar gyfer Wylfa Newydd drwy fynd i www.horizonnuclearpower.com/hafan, ffonio 0800 954 9516 neu anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com. I gael yr wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch @horizonnuclear ar Twitter ac Instagram.
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd Horizon gan Hitachi, Ltd ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,800MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi hyd at 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda gweithlu adeiladu o hyd at 9,000.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
 
 

Bydd adeilad Ysgol Gynradd Llanddona gynt yn defnyddio ynni’n fwy effeithlon ac yn barod i groesawu mwy o bobl leol, diolch i rodd gan Pŵer Niwclear Horizon.

Gwnaeth Ymddiriedolwyr Neuadd Bentref Llanddona Village Hall gais i Horizon am arian i osod rheolaethau gwresogi newydd a darparu insiwleiddio gwell i’r atig, gan wneud yr adeilad yn fwy effeithlon o ran ynni. Defnyddiwyd y rhodd hefyd i brynu deunyddiau addurno, offer amddiffynnol personol (PPE) a llwyfan gwaith, er mwyn i’r tîm o wirfoddolwyr beintio y tu mewn i’r adeilad a’i ailwampio.
 
Mae Neuadd Bentref Llanddona Village Hall yn ymddiriedolaeth elusennol sy’n darparu amrywiaeth o ddigwyddiadau a chyfleusterau i bobl leol. Mae’r grŵp yn cynnal sawl digwyddiad yn y neuadd bentref, ond penderfynodd symud ei weithgareddau i Ysgol Gynradd Llanddona, er mwyn i’r gymuned allu manteisio ar gyfleusterau gwell. Bydd adeilad yr ysgol yn lleoliad llwyddiannus ar gyfer llawer o grwpiau cymunedol, yn cynnwys Ffermwyr Ifanc, Côr Cymuned, marchnadoedd cynnyrch lleol a chyfarfodydd cyhoeddus.  
 
Dywedodd Jean Matthews, Is-Gadeirydd Neuadd Bentref Llanddona Village Hall: “Rydyn ni wedi bod yn codi arian am ychydig flynyddoedd ac wedi codi digon o bres i brynu a gwella hen ysgol y pentref ond, yn anffodus, roedd yr hen neuadd yn rhy oer a llaith fel y bu’n rhaid rhoi’r gorau i rai dosbarthiadau. 
 
“Rydyn ni mor ddiolchgar am rodd Horizon, fydd yn ein galluogi ni i ddechrau’r dosbarthiadau hyn eto unwaith y bydd yr adeilad newydd wedi cyrraedd safon addas. Gobeithio y bydd y gwaith wedi’i orffen ddechrau’r gwanwyn - mae ein tîm o wirfoddolwyr yn awyddus i ddechrau arni ac maen nhw’n barod amdani!”
 
Dywedodd Gwen Parry-Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol, Datblygiadau Gweithredol yn Pŵer Niwclear Horizon: “Rydyn ni’n falch bod ein rhodd yn mynd i helpu Ymddiriedolwyr Neuadd Bentref Llanddona Village Hall i wneud yr hen ysgol yn fwy effeithlon o ran ynni a chynnal mwy byth o ddosbarthiadau i’r gymuned leol. Mae’n chwarae rôl mor bwysig yn Llanddona ac rydyn ni’n falch o'u helpu i barhau eu gwaith da”.
 
I gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun Buddsoddi Cymunedol a sut i wneud cais, ewch i, www.horizonnuclearpower.com/cefnogir-gymuned.
 
Dysgwch ragor am Pŵer Niwclear Horizon a’r cynigion ar gyfer Wylfa Newydd drwy fynd i www.horizonnuclearpower.com/hafan, ffonio 0800 954 9516 neu anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.  I gael yr wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch @horizonnuclear ar Twitter ac Instagram.
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd Horizon gan Hitachi, Ltd ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,800MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi hyd at 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda gweithlu adeiladu o hyd at 9,000.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
 
 
 

Mae Horizon wedi cyhoeddi heddiw eu bod wedi penodi Cydlynydd Iaith Gymraeg a Diwylliant newydd i dîm Wylfa Newydd.

Bydd Tesni Hughes yn ymuno â Horizon fis yma ac yn gyfrifol am gyflawni ymrwymiad Horizon i ddiogelu a gwella’r iaith Gymraeg a’i diwylliant drwy brosiect Wylfa Newydd. Gan weithio gyda Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Ynys Môn a Chyngor Gwynedd, a grwpiau lleol fel y Ffermwyr Ifanc a Sioe Môn, bydd Tesni yn adeiladu ar waith Horizon i ganfod ffyrdd o godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd iaith a diwylliant yn yr ardal.
 
A hithau’n siaradwr Cymraeg iaith gyntaf o Gaernarfon, mae gan Tesni dros ddeng mlynedd o brofiad mewn prosiectau allgymorth cymunedol ar draws Cymru, gan gynnwys rheoli ymgyrchoedd ar gyfer Menter Iaith a gweithio gyda Chyngor Gwynedd a BBC Radio Cymru.
 
Dywedodd Gwen Parry-Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol, Datblygu Gweithredol yn Pŵer Niwclear Horizon: “Rydyn ni wedi ymrwymo i chwarae rhan bwysig yn y gwaith o wella’r Gymraeg a’i diwylliant drwy brosiect Wylfa Newydd. Ers nifer o flynyddoedd rydyn ni wedi chwarae rhan yn y gymuned leol – boed hynny drwy barhau i noddi’r Eisteddfod Genedlaethol neu drwy gefnogi grwpiau a mudiadau lleol – ac rydyn ni’n bwriadu mynd y tu hwnt i hynny, gan ddangos nad dim ond rhan o’n hanes ydy diwydiannau arloesol, ond eu bod yn rhan o’n dyfodol hefyd.
 
“Mae Tesni yn ychwanegiad gwych at y tîm a bydd yn ein helpu i gyflawni ein hymrwymiadau i’r gymuned – o edrych ar sut rydyn ni’n trochi ein gweithlu yn y dyfodol yn yr iaith a’i diwylliant a sut gallwn ni sicrhau bod rhywbeth cadarnhaol yn cael ei sicrhau i’r dyfodol ar Ynys Môn.”
 
Dywedodd Tesni Hughes – Cydlynydd Iaith Gymraeg a Diwylliant newydd Horizon: “Mae Wylfa Newydd yn newyddion gwych i Ynys Môn, ac yn gyfle enfawr i ddod ag amrywiaeth eang o fanteision economaidd a chymdeithasol i gymunedau lleol – o gyflogaeth o ansawdd uchel i gefnogi cyflenwyr a busnesau. Ond mae hi’n bwysig cydnabod y newidiadau y gallai’r Prosiect hefyd eu creu. Bydd fy ngwaith i’n canolbwyntio ar osod safon aur ar gyfer y Gymraeg a’i diwylliant yn Horizon, gan ddod â grwpiau a mudiadau lleol a’n pobl ni at ei gilydd i ddeall eu blaenoriaethau a chydweithio i gyflawni ein hymrwymiadau. Mae’n rôl gyffrous, ac yn un a fydd yn helpu i ddatblygu ein gwaith yn y gymuned.”
 
Gallwch ddysgu mwy am Pŵer Niwclear Horizon a Wylfa Newydd drwy fynd i www.horizonnuclearpower.com/hafan/hafan, ffonio 0800 954 9516 neu anfon neges i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.  I gael y newyddion diweddaraf, dilynwch @horizonnuclear ar Twitter ac Instagram.
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:
 
Claire Loveday – 07717 300379 neu claire.loveday@horizonnuclearpower.com.
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd. ym mis Tachwedd 2012. Mae’r cwmni’n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd pŵer niwclear newydd a fydd yn cynhyrchu o leiaf 5,800MW yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd ei safleoedd gorsaf pŵer yn cyflogi hyd at 850 o bobl yr un pan fyddan nhw’n weithredol, gyda gweithluoedd adeiladu o hyd at 9,000.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
 
 
 

Bydd Llyfrgell Cemaes yn cael ei thrawsnewid i fod yn ganolfan gymunedol, diolch i help gan fusnesau a mudiadau lleol, gan gynnwys Pŵer Niwclear Horizon.

Drwy Gynllun Buddsoddi Cymunedol Horizon, mae Llyfrgell Cemaes wedi cael grant a fydd nid yn unig yn diogelu ei dyfodol ond yn gwella'r cyfleusterau a’r mynediad i'r gymuned.  Bydd y grant yn caniatáu i’r llyfrgell lenwi ei silffoedd gyda’r nofelau Cymraeg a Saesneg diweddaraf, a bydd yn talu am gyfrifiaduron newydd ac yn helpu i wella sgiliau TG.
 
Bydd y llyfrgell hefyd yn cyflwyno pwynt gwybodaeth gwyddoniaeth newydd, er mwyn i bobl allu dysgu mwy am wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) – gan gynnwys hanes Wylfa a phŵer niwclear yn y rhanbarth.
 
Dywedodd y Cynghorydd Aled Morris-Jones, ysgrifennydd Cyfeillion Llyfrgell Cemaes, ac aelod ward Twrcelyn ar Gyngor Sir Ynys Môn: “Mae llyfrgelloedd yn darparu gwasanaethau cymunedol hanfodol.  Os oes gennych chi ddiddordeb mewn hanes lleol, celfyddyd, neu os ydych chi’n mwynhau darllen, mae mynediad at gyfleusterau o’r fath yn hanfodol ar gyfer llefydd fel Cemaes.
 
“Pan gafodd y llyfrgell ei henwi ar y rhestr fer i’w chau, fe welsom ni ymdrech go iawn gan bobl leol i’w chadw ar agor a sicrhau ei dyfodol.  Rydyn ni’n eithriadol o ddiolchgar bod Horizon, Magnox a Chyngor Cymuned Llanbadrig wedi gallu ein helpu i gadw’r drysau ar agor ar yr un pryd â gwella cyfleusterau a darparu rhagor o adnoddau ar gyfer y bobl mae'n eu gwasanaethu.”
 
Dywedodd Gwen Parry-Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol Datblygiadau Gweithredol yn Horizon: “Rydyn ni’n credu bod cefnogi cyfleusterau lleol yn gwneud yr ardal yn well i ni i gyd, felly roedden ni’n falch o allu helpu Llyfrgell Cemaes nid yn unig i aros ar agor, ond hefyd i ehangu ei chylch gwaith.
 
“Ar gyfer ardaloedd fel Cemaes, mae cael lle i bobl a grwpiau ei ddefnyddio i ddysgu, i ddatblygu sgiliau neu i rannu syniadau yn hollbwysig ar gyfer bywyd cymunedol.  Rydyn ni’n falch y bydd y gymuned leol yn gallu parhau i ddefnyddio'r gofod yma, yn lle gorfod teithio i rywle arall i gael gafael ar gyfleusterau o'r fath.”
 
I gael gwybod am Lyfrgell Cemaes a'i horiau agor, ewch i http://www.ynysmon.gov.uk/hamdden/llyfrgelloedd/llyfrgelloedd-fy-llyfrgell-leol/llyfrgell-cemaes?redirect=false.
 
I gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun Buddsoddi Cymunedol a sut i wneud cais, ewch i, www.horizonnuclearpower.com/cefnogir-gymuned.
 
Dysgwch ragor am Pŵer Niwclear Horizon a’r cynigion ar gyfer Wylfa Newydd drwy fynd i www.horizonnuclearpower.com/hafan, ffonio 0800 954 9516 neu anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.  I gael yr wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch @horizonnuclear ar Twitter ac Instagram.
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Claire Loveday – 07717 300379 neu claire.loveday@horizonnuclearpower.com.
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd Horizon gan Hitachi, Ltd ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,800MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi hyd at 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda gweithlu adeiladu o hyd at 9,000.
 
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn gwahodd aelodau’r cyhoedd i ddod draw i’w Gymhorthfa Agored nesaf yng Nghemaes ar ddydd Llun, 19 Tachwedd.

Bydd y sesiwn galw heibio, rhwng 1pm a 7pm yn Neuadd Bentref Cemaes, yn gyfle i bobl leol siarad ag aelodau o dîm Horizon a chlywed y newyddion diweddaraf am Brosiect Wylfa Newydd.   
 
Mae Horizon hefyd newydd lansio ymgynghoriad ar dri newid ansylweddol i’w Gais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO).  Bydd tîm bychan o arbenigwyr technegol yn bresennol yn y Gymhorthfa Agored ym mis Tachwedd i ateb unrhyw gwestiynau am yr ymgynghoriad a’r newidiadau arfaethedig.
 
Dywedodd  Ifer Gwyn, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid yn Horizon: “Ers i ni gyflwyno ein cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO) ym mis Mehefin, rydyn ni wedi nodi bod angen diwygio tri o’r gweithgareddau adeiladu: patrymau shifftiau gweithwyr, oriau gwaith a symudiadau Cerbydau Nwyddau Trwm (HGV).  Rydyn ni wedi llwytho’r manylion i fyny ar wefan ein hymgynghoriad, er mwyn i bobl ddysgu mwy am ein cynigion.
 
“Dydyn ni ddim yn disgwyl i'r newidiadau hyn greu unrhyw effeithiau amgylcheddol sylweddol newydd yn wahanol i’r rhai sydd wedi’u cyflwyno yn ein cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu, ond hoffem glywed beth yw barn pobl am ein newidiadau arfaethedig.  Mae’n bwysig bod y gymuned yn rhannu safbwyntiau â ni, felly rydyn ni’n gofyn i bobl leol anfon unrhyw adborth atom erbyn 6 Rhagfyr.”
 
Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys taflenni ffeithiau a dogfennau technegol manwl, am ymgynghoriad Horizon ar y newidiadau ansylweddol ar gael ar wefan ymgynghoriad Horizon: www.horizonnuclearpower.com/ymgynghoriad  
 
Mae rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd yn www.horizonnuclearpower.com, neu gallwch ffonio 0800 954 9516, anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com neu ddilyn @horizonnuclear ar Twitter ac Instagram.
 
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Claire Loveday – 07717 300379 neu claire.loveday@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
 
 

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn cynnal digwyddiad i’r gadwyn gyflenwi heddiw (dydd Mercher 24 Hydref) i roi cyfle i gyflenwyr a chontractwyr posibl Prosiect Wylfa Newydd ddysgu am y cannoedd o gyfleoedd sydd ar gael i fusnesau lleol a chenedlaethol.

Mae cynrychiolwyr o fusnesau ledled Ynys Môn, gogledd Cymru a thu hwnt wedi ymgasglu yn Venue Cymru, Llandudno, i ddysgu mwy am y cyfleoedd a fydd yn cael eu creu gan y prosiect i adeiladu gorsaf bŵer niwclear newydd ar Ynys Môn.  Mae'r digwyddiad wedi ei deilwra ar gyfer sefydliadau sy'n arbenigo mewn darparu nwyddau a gwasanaethau ar gyfer prif agweddau peirianneg, caffael ac adeiladu'r prosiect.
 
Mae cynrychiolwyr o Lywodraeth y Deyrnas Unedig, Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Ynys Môn a Chymdeithas y Diwydiant Niwclear yn cymryd rhan mewn trafodaethau drwy gydol y diwrnod, er mwyn dangos sut gallan nhw gefnogi cwmnïau yng Nghymru a'r tu hwnt i fod yn barod am fusnes.  Mae'r digwyddiad hefyd yn rhoi sylw i’r strwythur masnachol, y manteision ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, ansawdd a chwmpasau gwaith.
 
Dywedodd Rabih Hafez, Cyfarwyddwr Cynllunio Prosiectau Pŵer Niwclear Horizon, a Chadeirydd y digwyddiad: "Rydyn ni’n falch iawn ein bod ni'n cynnal y digwyddiad cadwyn gyflenwi cyntaf ers i ni gyhoeddi penodi’r cwmni adeiladu byd-enwog Bechtel fel Contractwr Rheoli Prosiect yr haf hwn a llofnodi contractau pellach gyda Hitachi Nuclear Energy Europe a JGC New Energy UK Limited (JGC).
 
"Rydyn ni wrth ein bodd yn gweld y cyffro ymysg busnesau sy'n awyddus i gymryd rhan yn y prosiect, ac mae'r ffaith fod pob lle wedi ei gymryd yn y digwyddiad hwn yn brawf o'r cyffro hwnnw.  Mae cynnal y digwyddiad hwn yn dangos ein bod ni yn awr mewn sefyllfa i siarad yn fanylach am y cyfleoedd a fydd yn cael eu datgloi gan y prosiect.  Mae'n arwydd gwych o gynnydd ac yn gyfle rhagorol i ni gyfarfod â busnesau ar draws y gadwyn gyflenwi, a rhoi cyngor iddyn nhw ar sut i baratoi ar gyfer Wylfa Newydd.”
 
Mae'r digwyddiad hefyd yn cynnwys stondinau arddangosfeydd gan y llywodraeth, diwydiant a sefydliadau lleol, gan gynnwys Cyngor Sir Ynys Môn, Cymdeithas y Diwydiant Niwclear, Llywodraeth Cymru, Dyfodol Adeiladu Cymru, Busnes Cymru Niwclear, Parth Menter Ynys Môn, Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, Grŵp Llandrillo Menai ac M-SParc.  Mae cyfle i gynrychiolwyr ddysgu mwy am sut gall y sefydliadau hyn helpu i gefnogi busnesau yng Nghymru.
 
Cynhelir rhagor o ddigwyddiadau dros y misoedd nesaf, a fydd yn edrych yn fanwl ar wasanaethau’r safle a’r cadwyni cyflenwi cysylltiedig.
 
Am ragor o fanylion ynghylch digwyddiadau i’r gadwyn gyflenwi yn y dyfodol, e-bostiwch supplier-event@horizonnuclearpower.com.
 
Dysgwch ragor am Pŵer Niwclear Horizon a’r cynigion ar gyfer Wylfa Newydd drwy fynd i www.horizonnuclearpower.com/hafan, ffonio 0800 954 9516 neu anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.   I gael yr wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch @horizonnuclear ar Twitter ac Instagram.
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd Horizon gan Hitachi, Ltd ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,800MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi hyd at 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda gweithlu adeiladu o hyd at 9,000.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
 
 

Bydd Calonnau Cymru - prif elusen y galon yng Nghymru - yn gallu gosod tri diffibriliwr arall, sydd eu hangen yn ddirfawr, ar gyfer y cyhoedd ar Ynys Môn, diolch i rodd gan Pŵer Niwclear Horizon.

Gwnaeth Calonnau Cymru gais i Horizon am gyllid o dan ei Gynllun Buddsoddi Cymunedol, i’w galluogi i osod diffibrilwyr newydd sy’n hawdd cael gafael arnynt o amgylch Ynys Môn. Bydd y rhodd hefyd yn cefnogi hyfforddiant am ddim ar ddefnyddio’r diffibrilwyr a CPR gan dîm o weithwyr meddygol proffesiynol yng Nghymru i’r rheini sydd yng ngofal yr offer achub bywyd.  
 
Dywedodd Nick Aitken, Rheolwr Codi Arian Calonnau Cymru yng Ngogledd Cymru: “Mae’r diffibrilwyr hyn, sy’n hawdd i’r cyhoedd gael gafael arnynt, yn ychwanegiad pwysig i Calonnau Cymru ar Ynys Môn. Os yw rhywun yn cael ataliad y galon, mae pob eiliad yn cyfrif. Mae tua 8000 o achosion o ataliad y galon sydyn yn digwydd y tu allan i ysbytai yng Nghymru bob blwyddyn, a dim ond 3% sy’n goroesi. Gall diffibriliwr ailddechrau'r galon yn ystod ataliad y galon, a gall achub bywydau. Pan gaiff ei ddefnyddio, gall y gyfradd oroesi gynyddu i 50%, ond mae’n hanfodol ymateb yn gyflym.
 
“Rydyn ni’n benderfynol o sicrhau nad oes neb yng Nghymru fyth yn bellach na 100m i ffwrdd o ddiffibriliwr allai achub eu bywyd. Mae hyn yn arbennig o bwysig yng nghefn gwlad Cymru lle gall ambiwlans gymryd mwy o amser i gyrraedd. Rydyn ni’n hynod o ddiolchgar i Horizon am ei gyfraniad hael at y prosiect hwn, fydd yn gweld tri diffibriliwr newydd yn cael eu gosod ar Ynys Môn”.
 
Dywedodd Gwen Parry-Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol, Datblygiadau Gweithredol yn Pŵer Niwclear Horizon: “Rydyn ni’n falch iawn o gefnogi Calonnau Cymru a’r gwaith pwysig mae’n ei wneud yma ar Ynys Môn a ledled Cymru. Gallai’r diffibrilwyr a’r hyfforddiant y bydd Calonnau Cymru yn eu darparu achub bywydau ar Ynys Môn. Rydyn ni’n hapus iawn i helpu elusen mor bwysig er mwyn iddi barhau i wneud gwaith da ar ran y gymuned”.
 
I gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun Buddsoddi Cymunedol a sut i wneud cais, ewch i, www.horizonnuclearpower.com/cefnogir-gymuned.
 
Dysgwch ragor am Pŵer Niwclear Horizon a’r cynigion ar gyfer Wylfa Newydd drwy fynd i www.horizonnuclearpower.com/hafan, ffonio 0800 954 9516 neu anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com. I gael yr wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch @horizonnuclear ar Twitter ac Instagram.
 
I gael rhagor o wybodaeth am Calonnau Cymru ac i ofyn am y gwaith pwysig mae’n ei wneud, ewch i http://welshhearts.org/
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd Horizon gan Hitachi, Ltd ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,800MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi hyd at 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda gweithlu adeiladu o hyd at 9,000.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
 
 

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn gwahodd unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am Brosiect Wylfa Newydd i alw draw yn y Gymhorthfa Agored nesaf, ddydd Llun 15 Hydref.

Does dim angen trefnu apwyntiad ar gyfer y sesiynau galw heibio, a fydd yn cael eu cynnal rhwng 1pm a 7pm yn Neuadd Bentref Cemaes. Bydd tîm Horizon yno i siarad â phobl leol am y Prosiect ac i ateb unrhyw gwestiynau.
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhanddeiliaid yn Horizon: “Mae ein Cymorthfeydd Agored yn ffordd wych i bobl gael dysgu mwy am y Prosiect ac am ein gwaith yn y gymuned leol. Bydd siarad ag aelodau o’n tîm safle wyneb yn wyneb yn gyfle i bobl ddod i’n hadnabod ni’n well a gofyn unrhyw gwestiynau sydd ganddyn nhw am ein cynlluniau i adeiladu Wylfa Newydd – edrychwn ymlaen at weld pobl yno.”
 
Mae rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd yn www.horizonnuclearpower.com, neu gallwch ffonio 0800 954 9516, anfon e-bost i wylfaenquiries@horizonnuclearpower.com neu ddilyn @horizonnuclear ar Twitter ac Instagram.
 
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
 
 
 

Mae Clwb Rygbi Porthaethwy wedi trawsnewid ei hen system wresogi a goleuo drwy gyfnewid ei hen offer am ddewisiadau newydd sy'n defnyddio ynni’n effeithlon, diolch i rodd gan gwmni Pŵer Niwclear Horizon.


Gwnaeth y clwb rygbi gais i Horizon am gefnogaeth ariannol drwy ei Gynllun Buddsoddi Cymunedol, er mwyn iddyn nhw allu newid hen oleuadau stribed fflwroleuol y clwb am rai LED newydd, a fydd yn gwella effeithlonrwydd ynni'r adeilad. Roedd angen iddyn nhw hefyd newid y gwresogydd trydan aneffeithlon presennol i alluogi chwaraewyr y clwb a grwpiau cymunedol eraill i barhau i ddefnyddio adeilad y clwb yn ystod misoedd y gaeaf.
 
Mae adeilad y clwb yn nid yn unig yn darparu ar gyfer Clwb Rygbi Porthaethwy a thimau ieuenctid y clwb, ond mae hefyd yn cael ei ddefnyddio gan nifer o grwpiau cymunedol a sefydliadau addysgol, gan gynnwys Prifysgol Bangor, Môn Actif Woods, Chwilio ac Achub Môn, meithrinfa Babinogion ac Ysgol David Hughes.
 
Dywedodd Sion Hughes, ysgrifennydd er anrhydedd Clwb Rygbi Porthaethwy: "Mae tua 600 o bobl yn defnyddio adeilad ein clwb bob blwyddyn, felly rydyn ni wedi bod yn gweithio'n galed i ddiweddaru ein cyfleusterau a sicrhau eu bod nhw'n cyrraedd safonau modern. Mae'r gwelliannau wedi cael eu gwireddu drwy'r arian rydyn ni wedi ei godi drwy ein mentrau ein hunain a chefnogaeth gan gwmnïau fel Horizon.
 
“Rydyn ni’n hynod ddiolchgar i Horizon am ei gyfraniad hael at y prosiect hwn, sydd nid yn unig yn creu amgylchedd cynhesach a brafiach, ond un sy'n fwy effeithlon o ran ynni ac sy’n cadw ein costau i lawr.”
 
Dywedodd Gwen Parry-Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol, Datblygu Gweithrediadau gyda chwmni Pŵer Niwclear Horizon: “Mae rygbi wrth wraidd diwylliant Cymru, ac mae clybiau fel Clwb Rygbi Porthaethwy yn chwarae rhan fawr o ran dod â phobl o bob oed at ei gilydd i fwynhau chwarae a gwylio chwaraeon. Rydyn ni'n falch iawn o helpu'r clwb i foderneiddio ei gyfleusterau, fel y gall barhau â'i waith da yn y gymuned a lleihau ei ôl troed carbon.”
 
I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun Buddsoddi Cymunedol a sut i wneud cais, ewch i, www.horizonnuclearpower.com/cefnogir-gymuned.
 
Dysgwch ragor am Pŵer Niwclear Horizon a’r cynigion ar gyfer Wylfa Newydd drwy fynd i www.horizonnuclearpower.com/hafan, ffonio 0800 954 9516 neu anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.   I gael yr wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch @horizonnuclear ar Twitter ac Instagram.
 
Am ragor o wybodaeth ynghylch Clwb Rygbi Porthaethwy ac i holi ynghylch defnyddio ei gyfleusterau, ewch i menaibridge.rfc.wales
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd Horizon gan Hitachi, Ltd. ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,800MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi hyd at 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda gweithlu adeiladu o hyd at 9,000.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
 
 

Bydd cerbyd cymunedol Horizon yn mynd ar y strydoedd i gwrdd â phobl ar draws Ynys Môn a gogledd Cymru i ddysgu sut maent yn gobeithio elwa ar Brosiect Wylfa Newydd.

O ddydd Gwener 28 Medi i ddydd Mawrth 2 Hydref, bydd tîm Horizon yma a thraw ar draws yr ynys a gogledd Cymru yn siarad â chymunedau am gyfleoedd posibl y prosiect ac i annog pobl i ddechrau meddwl sut gallen nhw fanteisio ar yr hwb a ddaw i’r rhanbarth gyda Wylfa Newydd.
 
Mae Horizon yn gobeithio dod o hyd i nifer o bobl o gymunedau o amgylch Ynys Môn a gogledd Cymru a fyddai’n barod i fod yn rhan o ymgyrch gyfathrebu newydd yn y flwyddyn newydd, lle gallant rannu, yn eu geiriau eu hunain, pa mor gyffrous ydynt ynglŷn â'r dyfodol ac a allai fod yn paratoi i fanteisio ar y cyfleoedd a ddaw gyda’r prosiect. 
 
Wrth rannu eu storïau, mae Horizon yn gobeithio ysbrydoli mwy o bobl i ddarganfod sut gallai eu teuluoedd, eu busnesau a’u cymunedau nhw elwa hefyd.
 
Rydyn ni eisiau cysylltu â chymunedau a busnesau ledled Ynys Môn a gogledd Cymru er mwyn rhoi gwybod iddynt am y manteision a’r cyfleoedd a ddaw gyda’r prosiect,” meddai Gwen Parry-Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol –  Datblygiadau Gweithredol.
 
“Ochr yn ochr â'r cyfleoedd hyn, gwyddom y bydd Wylfa Newydd yn creu miloedd o swyddi newydd, a hynny yn y maes adeiladu, gweithrediadau parhaus ac ymhob rhan o'r gadwyn gyflenwi yn ehangach, gan gael effaith enfawr ledled y rhanbarth. Y cam cyntaf yw siarad efo pobl i weld sut maen nhw’n meddwl am baratoi ar gyfer y prosiect er mwyn i ni ddefnyddio eu storïau i ysbrydoli eraill am y bennod gyffrous nesaf yn nyfodol Ynys Môn. Rydyn ni'n edrych ymlaen at glywed ganddyn nhw,” meddai Gwen.
 
Mae Horizon yn gobeithio darganfod storïau am sut mae pobl yn paratoi i elwa ar Brosiect Wylfa Newydd, er mwyn eu rhannu mewn ymgyrch gyfathrebu yn y dyfodol i annog pobl eraill ar yr ynys i feddwl am y manteision economaidd a chymdeithasol a ddaw gyda’r prosiect.

Bydd tîm Horizon yn ymweld â'r lleoliadau hyn yn ei gerbyd cymunedol. Dewch draw i ddweud sut rydych chi’n meddwl y bydd y prosiect yn dod â newid cadarnhaol i'r ynys:
 
  9am i 11.30am 1pm i 2.30pm 4pm i 5.30pm
Dydd Gwener 28 Medi Marchnad Amlwch
Ffordd Porth Llechog
 
Llannerch-y-medd  
Maes Parcio Stesion y Llan, Stryd y Bont
Benllech
Mae Parcio Wendon Uchaf
 
 
Dydd Sadwrn 29 Medi Marchnad Llangefni
Maes Parcio Neuadd y Dref
 
Rhosneigr
Maes Parcio Rhosneigr, Awel-y-Môr
Caergybi  
Maes Parcio Lower Hill Street
Dydd Sul 30 Medi Sêl Cist Car Mona
Cae Sioe. Gwalchmai, Caergybi
Biwmares
 
Sgwâr y Castell
 
Dydd Llun 1 Hydref Cemaes
Maes Parcio Llyfrgell Cemaes
 
Y Fali
Gwesty'r Valley, Ffordd Llundain
Llanfairpwllgwyngyll PringlesFfordd Caergybi
Dydd Mawrth 2 Hydref Caernarfon
Y Maes
Bangor
Maes Parcio Glanrafon
 

I gael mwy o wybodaeth, ewch i www.horizonnuclearpower.com/barodamwylfanewydd.
 
 
- DIWEDD -
 
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd Horizon gan Hitachi, Ltd. ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,800MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi hyd at 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda gweithlu adeiladu o hyd at 9,000.
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.

Bydd Pŵer Niwclear Horizon yn cynnal ei Gymhorthfa Agored fisol nesaf ddydd Llun 17 Medi yn Neuadd y Pentref Cemaes.

Yn cael eu cynnal ar y trydydd dydd Llun o bob mis, mae'r Cymorthfeydd Agored galw heibio’n gyfle i bobl leol ddysgu mwy am Brosiect Wylfa Newydd a chyfarfod tîm Horizon. 
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhanddeiliaid yn Horizon: “Gyda haf prysur tu ôl i ni nawr, rydyn ni’n edrych ymlaen at lawer o weithgareddau cyffrous yn y gymuned ac ar y safle. Hefyd rydyn ni’n paratoi ar gyfer cam archwilio ein cais ar gyfer Gorchymyn Cydsyniad Datblygu, y caniatâd y mae arnom ni ei angen i adeiladu Gorsaf Bŵer Wylfa Newydd.
 
“Yn gynharach y mis yma cafodd ein cerbyd cymunedol ei lansio, ac efallai bod trigolion yr ardal wedi ei weld mewn nifer o leoliadau ledled yr ynys, gan gynnwys Burwen, Rhosybol a Rhosgoch. Mae hon yn ffordd wych i ni siarad gyda thrigolion ar draws yr ynys ond bydd ein sesiynau Cymorthfeydd Agored yn parhau ar y trydydd dydd Llun o bob mis fel arfer.”
 
Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymweld â’r cerbyd cymunedol gael mwy o fanylion am ble fydd y cerbyd a pha bryd ar gyfrifon Twitter ac Instagram Horizon, @horizonnuclear.
 
Mae mwy o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd ar gael drwy fynd i www.horizonnuclearpower.com/hafan, ffonio 0800 954 9516 neu anfon neges e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.
  
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
 
 

Bydd prentisiaid technegol trydedd flwyddyn Pŵer Niwclear Horizon yn dechrau ar leoliad wyth mis sy’n cynnwys gweithio mewn gorsafoedd pŵer niwclear yn Sbaen, wrth i ddwsin o brentisiaid newydd gael eu croesawu i Wylfa Newydd hefyd.


Bydd y 10 prentis yn eu trydedd flwyddyn yn cael profiad gwerthfawr o weithio mewn gorsafoedd pŵer niwclear gweithredol ledled Sbaen, diolch i bartner hyfforddi Horizon, Tecnatom, gan gynnwys cymryd rhan yn y broses o ail-lenwi â thanwydd. Bydd y profiad hwn yn cyfrannu tuag at y cymwysterau y mae arnynt eu hangen i gwblhau eu Cynllun Prentisiaeth Dechnegol yn Horizon.
 
Hefyd mae Horizon wedi croesawu 12 prentis technegol newydd i dîm Wylfa Newydd, y trydydd grŵp ers lansio'r cynllun prentisiaeth yn 2016. Mae’r criw newydd yn golygu bod Horizon bellach yn cyflogi 33 o brentisiaid, gyda’r mwyafrif yn siaradwyr Cymraeg sy’n byw ar Ynys Môn. Wedi’u lleoli yng Ngholeg Menai, Bangor i ddechrau, byddant yn symud i’r Ganolfan Beirianneg newydd sbon gwerth miliynau o bunnoedd yn Llangefni pan fydd yn agor yn ystod y misoedd nesaf. Mae’r prentisiaethau’n para tair blynedd ac maent yn cael eu rhedeg mewn partneriaeth â Grŵp Llandrillo Menai.
 
Dywedodd Gwen Parry-Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol, Datblygu Gweithrediadau gyda chwmni Pŵer Niwclear Horizon: “Mae hwn yn gyfle unigryw ac anhygoel i’n prentisiaid ni yn eu blwyddyn olaf. Fe fyddan nhw nid yn unig yn gweithio mewn sawl gorsaf pŵer niwclear weithredol, ond hefyd yn cael cyfle i fyw a gweithio mewn gwlad wahanol gyda diwylliant, iaith a thîm newydd. Rydw i’n hynod falch ein bod ni wedi gallu trefnu hyn mewn partneriaeth â’n partner hyfforddi Tecnatom a darparu profiad mor werthfawr i’n prentisiaid ni.”
Bydd rhaglen y lleoliad, sy’n weithredol o 11 Medi 2018 tan fis Ebrill 2019, yn cynnwys y prentisiaid yn gweithio bob pedair wythnos yn Sbaen ar sawl safle niwclear, cyn gweithio am wythnos yn ôl gyda Horizon yng ngogledd Cymru.
 
Ychwanegodd Gwen Parry-Jones: “Rydyn ni mor falch o gael croesawu aelodau mwyaf newydd y tîm i Brosiect Wylfa Newydd. Mae ein rhaglen prentisiaeth yn parhau â’n hymrwymiad ni i fuddsoddi yn y genhedlaeth nesaf o weithwyr ac rydyn ni’n gobeithio y bydd y cyfle yma'n eu hysbrydoli nhw i weithio yn y diwydiant cyffrous yma ar ôl iddyn nhw ennill eu cymwysterau.”
 
Dywedodd Cari Jones, prentis blwyddyn gyntaf yn Horizon: “Rydw i mor gyffrous am fod wedi ymuno â Horizon, oherwydd rydw i wedi bod eisiau bod yn beiriannydd erioed. Fi ydi’r ail genhedlaeth yn fy nheulu i sy’n gweithio yn y diwydiant niwclear ar Ynys Môn ac felly rydw i’n falch o fod yn dilyn yn ôl eu troed nhw. Mae’r brentisiaeth yma’n gyfle gwych oherwydd mae’n golygu bod posib i mi weithio gan ennill cymwysterau newydd ar yr un pryd, ac aros ar yr ynys.”
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
Richard Foxhall
07807 769265
richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Phillippa Burgess
01242 507 702
phillippa.burgess@horizonnuclearpower.com
 
 
Er mwyn cofrestru eich diddordeb yng Nghynllun Prentisiaeth Dechnegol 2019 Horizon, anfonwch neges e-bost i gyrfaoedd@horizonnuclearpower.com neu ffoniwch 0800 954 9516.
 
I gael rhagor o wybodaeth am Wylfa Newydd a’r cyfleoedd a ddaw yn ei sgil, ewch i www.horizonnuclearpower.com, ffoniwch y llinell wybodaeth radffôn ar 0800 954 9516, neu anfonwch e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.
 
Nodiadau i olygyddion:
 
Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd Horizon gan Hitachi, Ltd. ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,800MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi hyd at 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda gweithlu adeiladu o hyd at 9,000.
 
Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
 
 
 

~ Penodi Bechtel yn Gontractwr Rheoli Prosiect
~ Cytuno ar ragor o gontractau gyda Hitachi Nuclear Energy Europe a JGC


Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi heddiw (22 Awst 2018) ei fod wedi penodi’r cwmni adeiladu Bechtel, sydd gyda’r gorau yn y byd, yn Gontractwr Rheoli Prosiect ar gyfer ei orsaf bŵer niwclear Wylfa Newydd arfaethedig ar Ynys Môn.

Mae Horizon hefyd wedi arwyddo rhagor o gontractau gyda Hitachi Nuclear Energy Europe (HNE) a JGC New Energy UK Limited (JGC) i barhau i ddarparu cefnogaeth yn ystod cam datblygu’r prosiect.
 
Mae'r cam yma’n cryfhau’r strwythur darparu ymhellach ac yn adeiladu ar y gwaith dwys sydd eisoes wedi cael ei wneud, gan alluogi’r prosiect i symud ymlaen i’r cam nesaf. Bydd Bechtel, y bydd bron i 200 o’i weithwyr yn gweithio yn Horizon, yn goruchwylio gwaith rheoli prosiect yr orsaf bŵer, gyda Horizon.
 
Fel Contractwr Rheoli Prosiect, bydd Bechtel yn defnyddio ei 120 mlynedd o brofiad a gwybodaeth o gyflawni prosiectau enfawr. Mae Bechtel wedi bod yn weithredol yn y maes adeiladu yn y DU am dros 60 o flynyddoedd, yn dylunio ac yn adeiladu gorsafoedd pŵer, purfeydd, systemau rheilffordd a rhwydweithiau cyfathrebu. 
 
Mae wedi bod yn ymwneud â dros 150 o orsafoedd pŵer niwclear, gan weithredu fel pensaer beiriannydd ar gyfer 71 o orsafoedd a gan adeiladu 42. Bydd y cwmni yn eistedd wrth galon sefydliad prosiect Wylfa Newydd, gan arwain y rhyngwyneb contractaidd a masnachol gyda chyflenwyr ar ran Horizon.
 
A thybio canlyniad llwyddiannus i’r prosiect, bydd Hitachi Nuclear Energy Europe yn cyflenwi Adweithyddion Dŵr Berwedig Uwch y DU ar gyfer yr orsaf bŵer, gan fanteisio hefyd ar eu harbenigedd technoleg i weithredu fel Pensaer Beiriannydd.  Bydd JGC yn parhau i ddarparu amrywiaeth o wasanaethau arbenigol sy’n ymwneud â´r ‘Cydbwysedd Offer’, y cydrannau a'r systemau ategol sydd eu hangen i ddarparu’r ynni y tu hwnt i’r uned gynhyrchu ei hun.
 
Meddai Duncan Hawthorne, Prif Weithredwr Pŵer Niwclear Horizon: “Mae’r cwmnïau hyn sydd gyda’r gorau yn y byd yn dod â chyfoeth o arbenigedd niwclear, peirianneg ac adeiladu i ategu ein sefydliad sy’n tyfu a byddan nhw’n ein helpu i efelychu llwyddiannau'r pedwar adweithydd ABWR blaenorol o ran cost ac amserlen. Mae dal angen pŵer niwclear dibynadwy ar y DU er mwyn helpu i weddnewid ein cymysgedd ynni, ac rydyn ni’n paratoi i gyflenwi hynny. Bydd ein gorsaf bŵer gyntaf yn rhatach na'r hyn sydd wedi bod o’r blaen ac ar ôl hynny, gyda chyllido clyfar, gwersi o’r gadwyn gyflenwi a’r ffaith na fydd angen gorbenion tro cyntaf, bydd costau prosiectau yn y dyfodol hyd yn oed yn is.”
 
Dywedodd Barbara Rusinko, Llywydd, Niwclear, Diogelwch ac Amgylcheddol yn Bechtel, “Rydyn ni wedi bod yn rhan o deulu Horizon ers blynyddoedd, ac mae hi wedi bod yn bleser gweithio ochr yn ochr â’r cwmni wrth iddo esblygu drwy ei gam datblygu.  Rydyn ni’n edrych ymlaen at ddod â’n harbenigedd i adeiladu gorsaf bŵer niwclear newydd nesaf y DU yn Wylfa Newydd yn ein rôl newydd fel Contractwr Rheoli Prosiect.”
 
Bydd gwreiddio Bechtel yn Horizon yn adlewyrchu’r math o berthynas cleient/contractwr sydd wedi bod yn llwyddiannus i gyflawni’r pedwar adweithydd niwclear ABWR blaenorol yn unol â’r amserlen a’r gyllideb.
 
Ym mis Mehefin, roedd Llywodraeth y DU wedi cadarnhau ei bod yn ystyried buddsoddi’n uniongyrchol ym mhrosiect Wylfa Newydd fel ffordd o sicrhau cyflenwadau fforddiadwy a sicr o bŵer carbon isel i Brydain. Ym mis Gorffennaf, roedd yr Arolygiaeth Gynllunio, sy’n ystyried ceisiadau am brosiectau seilwaith mawr, wedi derbyn cyflwyniad 41,000 tudalen o hyd am Orchymyn Cydsyniad Datblygu ar gyfer Wylfa Newydd. Mae disgwyl i’r cam archwilio ddechrau yn yr hydref.
 
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Ben Russell
07580 948 106
ben.russell@horizonnuclearpowr.com


Phillippa Burgess
01242 507 702
 phillippa.burgess@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 

Strwythur Cyflawni'r Prosiect (islaw)


Mae cyhoeddi’r contractau hyn yn dilyn dwy flynedd o gynnydd gwych gan Hitachi, Bechtel a JGC, yn cefnogi datblygiad y prosiect drwy eu gwaith yn y fenter ar y cyd Menter Newydd. Mae'r strwythur contractio rŵan wedi esblygu yn unol â cham nesaf y prosiect wrth iddo symud i’r cam cyn adeiladu.  
 
 
Gair am Pŵer Niwclear Horizon
 
Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd Horizon gan Hitachi, Ltd. ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,800MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi hyd at 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda gweithlu adeiladu o hyd at 9,000.
 
 
Gair am Bechtel
 
Mae Bechtel yn un o’r cwmnïau peirianneg, adeiladu a rheoli prosiect uchaf eu parch yn y byd. Gyda’u cwsmeriaid, maen nhw’n cyflawni prosiectau arloesol sy’n meithrin cynnydd tymor hir a thwf economaidd. Ers 1898, maen nhw wedi cwblhau dros 25,000 o brosiectau nodedig ar draws 160 o wledydd ac ar y saith cyfandir. Maen nhw’n gweithredu drwy bedwar busnes byd-eang. Seilwaith; Niwclear, Diogelwch ac Amgylcheddol; Olew, Nwy a Chemegau; a Mwyngloddio a Metelau.
 
 
Gair am Hitachi Nuclear Energy Europe
 
Mae Hitachi Nuclear Energy Europe yn is-gwmni wedi’i gofrestru yn y DU sy’n perthyn yn llwyr i Hitachi, Ltd., gan weithredu o dan Adran Systemau Niwclear Uned Busnes Ynni Niwclear Hitachi. Cafodd y cwmni ei ffurfio yn 2015 a dechreuodd weithredu ar 1 Ebrill 2016 gan ddarparu rheolaeth leol effeithiol a chyflawni busnes niwclear dethol yn y Deyrnas Unedig ac yn Ewrop.
 
 
Gair am JGC New Energy UK Limited
 
Cafodd JGC UK ei sefydlu ym mis Mawrth 2014 wrth i JGC ehangu’n fyd-eang. Fel is-gwmni sy’n perthyn yn llwyr i JGC Corporation, mae gan swyddfa JGC yn y Deyrnas Unedig dros 85 mlynedd o brofiad cryf o gwblhau prosiectau mewn amrywiaeth o ddiwydiannau, gan gynnwys LNG, puro, prosesu nwy, petrogemegau a hydrocarbonau eraill.
 
 

 

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn gwahodd pobl leol i gwrdd â’r tîm yn ei Gymhorthfa Agored nesaf yng Nghemaes er mwyn dysgu rhagor am Brosiect Wylfa Newydd.


Bydd y sesiwn yn cael ei gynnal ddydd Llun 20 Awst rhwng 1pm a 7pm yn Neuadd Bentref Cemaes. Caiff Cymorthfeydd Agored Horizon eu cynnal ar drydydd dydd Llun bob mis ac nid oes angen gwneud apwyntiad.
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhanddeiliaid yn Horizon: “Unwaith eto roeddem yn brysur iawn yn ein degfed Sioe Môn, a’r wythnos flaenorol roedden ni yng Nghaerdydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Rydyn ni bob amser yn mwynhau mynd i’r digwyddiadau mawr hyn ac mae hi’n braf cwrdd â phobl sydd eisiau dysgu mwy am y prosiect – a chymryd rhan yn y gweithgareddau hwyliog i’r teulu roedden ni’n eu cynnig. Oes oeddech chi wedi cymryd rhan eleni, diolch am ddod draw a gobeithio gawsoch chi gymaint o hwyl â ni.”
 
Mae rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd ar gael yn www.horizonnuclearpower.com/hafan, neu drwy ffonio 0800 954 9516, anfon neges e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com neu ddilyn Horizon ar Twitter @horizonnuclear ac Instagram ‘horizonnuclear’.
 
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
 
 
 

Mae Horizon wedi croesawu dau grŵp arall o fyfyrwyr Blwyddyn 11 a Chweched Dosbarth o ysgolion ledled Ynys Môn a Gwynedd i brofi byd gwaith yn Wylfa Newydd fel rhan o’i Wythnos Cipolwg ar Waith.


Canolfan Ynni Coleg Menai yn Llangefni oedd cartref y sesiynau eleni, lle’r oedd dau grŵp o fyfyrwyr yn gallu cael profiad a gwybodaeth werthfawr am fyd gwaith yn ystod wythnos o weithgareddau, prosiectau a chyflwyniadau.
 
Cafodd y myfyrwyr gyfle i brofi rhai o'r sgiliau allweddol y bydd arnynt eu hangen efallai yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol; o fireinio eu technegau cyfweld i sesiynau rhwydweithio cyflym. Hefyd buont yn dysgu am bwysigrwydd cyfathrebu, arweinyddiaeth a gwaith tîm.
 
Drwy gydol yr wythnos roedd gan y myfyrwyr gyswllt rheolaidd ag aelodau tîm Horizon, gan gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau i'w helpu i ddeall realiti byd gwaith yn Wylfa Newydd yn well. Roedd hyn hyd yn oed yn cynnwys esboniad o sut mae Horizon yn bwriadu adeiladu a gweithredu ei orsaf pŵer niwclear arfaethedig yn ystod y blynyddoedd sydd i ddod. Hefyd cafodd y myfyrwyr gyfle i ymweld â’r safle, gweld graddfa’r prosiect drostynt eu hunain a dod i wybod am y cyfleoedd fydd Wylfa Newydd yn eu cynnig.
 
Ar ddiwedd pob wythnos, roedd y myfyrwyr yn creu ac yn rhoi cyflwyniadau ar y prosiect i dîm Horizon, gan edrych ar amrywiaeth eang o bynciau, o ‘pam mae niwclear yn lân?’ i ‘bwysigrwydd gweithlu cymysg’.
 
Bu Cyfarwyddwr Gweithredol - Datblygiad Gweithredol Horizon, Gwen Parry-Jones, yn barnu’r cyflwyniadau ac yn rhoi tystysgrif i bob myfyriwr ar ddiwedd yr wythnos.  Dywedodd: “Roedd yn braf cael cyflwyno criw mor dalentog a gweithgar o bobl ifanc i Brosiect Wylfa Newydd.
 
“Holl nod yr Wythnos Cipolwg ar Waith ydi dysgu sgiliau hanfodol ar gyfer byd gwaith ac roeddwn i’n falch iawn o weld pa mor barod oedden nhw i gymryd rhan a manteisio ar y cyfle i ddysgu cymaint â phosib. Rydyn ni wedi dangos eisoes bod y myfyrwyr sy’n dod i’r sesiynau hyn yn gallu mynd ymlaen i fod yn brentisiaid Horizon pan maen nhw’n gadael yr ysgol, felly gobeithio y gwelwn ni rai ohonyn nhw eto.”
 
Dywedodd Jack Lander, a ymunodd â Horizon fis Medi diwethaf fel prentis: “Fe wnes i gymryd rhan yn yr Wythnos Cipolwg ar Waith yn 2016 ac mae wir yn dod â Wylfa Newydd yn fyw mewn ffordd gyffrous.
 
“Roedd yn grêt bod ar ochr arall y bwrdd eleni, a rhannu fy mhrofiad gyda’r criw newydd o fyfyrwyr a dweud wrthyn nhw sut mae pethau wedi bod, yn rhan o’r busnes yma fel prentis.  
 
“Mae’n brofiad gwaith amhrisiadwy ac fe fyddwn i’n sicr yn annog myfyrwyr eraill i gymryd rhan oherwydd fel rydw i wedi dangos, mae’n gallu bod y cam cyntaf tuag at gael swydd gyda Horizon.”
 
I gael rhagor o wybodaeth am Wylfa Newydd a’r cyfleoedd a ddaw yn ei sgil, ewch i www.horizonnuclearpower.com/hafan, ffoniwch y llinell wybodaeth radffôn ar 0800 954 9516, neu anfonwch e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com
 
- DIWEDD -
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
 
 

Mae plant ysgol ledled Cymru yn dysgu sgiliau mynd mewn cychod a hwylio newydd yr haf yma, diolch i gyllid buddsoddiad cymunedol gan Pŵer Niwclear Horizon.


Mae Horizon wedi dyfarnu cyllid i gefnogi All Afloat, elusen a sefydlwyd gan staff o Gymdeithas Hwylio Frenhinol Cymru sy’n ceisio weddnewid bywydau pobl ifanc drwy'r sgiliau craidd sy’n cael eu dysgu drwy fynd mewn cychod a hwylio.
 
Er bod gan Ynys Môn 130 milltir o arfordir, nid oes nifer o bobl ifanc yn cael cyfle i roi cynnig ar hwylio a dysgu sgiliau allweddol fel diogelwch cychod, llywio a sut mae hwylio. Mae hwylio hefyd yn gallu rhoi hwb i hyder, gwaith tîm a hunanddibyniaeth, ac arwain at amrywiaeth o yrfaoedd.
 
Er mwyn sicrhau bod cynifer o blant â phosibl yn gallu cymryd rhan yn y gweithgareddau, roedd yr elusen wedi cyflwyno cais yn ddiweddar i Gynllun Buddsoddi Cymunedol Horizon i gael cyllid tuag y rhaglen i sicrhau digwyddiadau yn y dyfodol. Dros yr haf bydd nifer o weithgareddau hwylio’n cael eu cynnal yng Nghaergybi, a phen llanw hynny fydd Gŵyl OnBoard y Gymdeithas Hwylio Frenhinol yn Llyn Tegid yng Ngwynedd ym mis Medi.
 
Mae’r gweithgareddau’n cael eu cynnal wrth i Gymru ddathlu ‘Blwyddyn y Môr’, ymgyrch sydd wedi cael ei lansio gan Croeso Cymru i dynnu sylw at brydferthwch a phwysigrwydd 870-milltir arfordir Cymru, sy’n golygu bod 2018 yn amser perffaith i fynd allan ar y môr a dysgu mwy am hwylio.
 
Dywedodd Sasha Davies, Pennaeth Datblygu Strategol Cymru yn Horizon: “Rydyn ni’n gyffrous iawn ein bod yn rhan o’r rhaglen hon. Mae’r môr yn chwarae rhan mor bwysig ym mywydau pobl Ynys Môn ac mae’n wych bod yn rhan o gamp sy’n rhoi’r cyfle i bobl ifanc ddatblygu sgiliau newydd mewn amgylchedd diogel a chefnogol, y gallen nhw wedyn eu defnyddio drwy gydol eu bywydau.” 
 
Dywedodd Philip Braden, Un o Ymddiriedolwyr All Afloat: “Rydyn ni’n arbennig o ddiolchgar i Horizon am y gefnogaeth. Heb fuddsoddiad gan sefydliadau a busnesau lleol ni fyddem yn gallu cynnig y gweithgareddau hyn, ac yn y pen draw byddai cenedlaethau’r dyfodol yn colli allan ar sgiliau bywyd hollbwysig. Rydyn ni eisoes yn disgwyl cael haf prysur o weithgareddau, a fydd yn gweld dros 150 o blant lleol yn mynd ar y môr ar draws Gogledd Cymru.”
 
Mae Cynllun Buddsoddi Cymunedol Horizon yn parhau i gefnogi sefydliadau a phrosiectau ledled Ynys Môn a Gogledd Cymru, ac mae wedi buddsoddi dros £270,000 ers 2014.
 
I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun Buddsoddi Cymunedol a sut i wneud cais, ewch i, www.horizonnuclearpower.com/cefnogir-gymuned.
 
Dysgwch ragor am Pŵer Niwclear Horizon a’r cynigion ar gyfer Wylfa Newydd drwy fynd i www.horizonnuclearpower.com/hafan, ffonio 0800 954 9516 neu anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.   
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Claire Loveday – 07717 300379 neu Claire.Loveday@Horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
 
 
 

Ar y cyd ag ynni adnewyddadwy, mae gan bŵer niwclear ran hollbwysig i'w chwarae wrth fynd i'r afael â'r heriau mawr y mae'r DU yn eu hwynebu yng nghyswllt ynni. Mae modd i ynni niwclear wneud hynny mewn ffordd gost-effeithiol, ac fe fydd yn gwneud hynny.

Mae profiadau nifer o wledydd wedi dangos bod pŵer niwclear yn llwybr cadarn i sicrhau datgarboneiddio ar lefel genedlaethol. Mae hyn yn cael ei ategu yn y DU, lle mae ynni niwclear yn darparu 45% o ynni carbon isel y DU ar hyn o bryd ac, ynghyd ag ynni adnewyddadwy, mae'n sicrhau bod tua 50% o drydan y wlad yn lân ac yn gynaliadwy.
 
Fodd bynnag, mae hyn yn golygu bod angen mynd i'r afael â hanner arall ein cyflenwad er mwyn bodloni ein hymrwymiadau yng nghyswllt y newid yn yr hinsawdd. Mae hyn – ynghyd â gorsafoedd pŵer presennol yn cau'n barhaus, cynnydd disgwyliedig yn y galw yn ystod cyfnodau brig, a thrydaneiddio gwres a thrafnidiaeth – yn dangos graddfa enfawr yr heriau sy'n ein hwynebu er mwyn sicrhau dyfodol carbon isel. Mae awgrymu mai nawr yw'r amser i gael gwared â'r opsiynau carbon isel neu gyfyngu ar faint ohonynt sy'n cael eu cyflwyno yn peri risg o niweidio ein cyfle i gyflawni'r heriau hyn.
 
Mae astudiaeth annibynnol a gomisiynwyd gan y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol fel sail i'w asesiad yn dangos y dasg sydd o'n blaenau yn y sector niwclear – sef dim carbon erbyn 2050 er mwyn cyrraedd y targedau o ran carbon – ac y gall ynni niwclear ac adnewyddadwy "...gyflawni'r un lefel o ddatgarboneiddio am gostau tebyg".  Mae ynni adnewyddadwy wedi dangos yr effeithiau cadarnhaol y gall rhaglen gynaliadwy ei chael ar gostau. Drwy ei gyflwyno dro ar ôl tro a dysgu am y gadwyn gyflenwi, a gydag economïau ar raddfa fawr, dyluniad sefydledig a chyllid mwy dyfeisgar, gall ynni niwclear wneud yr un fath. Mae'r Llywodraeth wedi ymrwymo i leihau costau yn ei Bargen Sector Niwclear ddiweddar, sy'n rhoi'r diwydiant niwclear wrth wraidd Strategaeth Ddiwydiannol y Llywodraeth.
 
Mae pŵer niwclear yn hanfodol er mwyn sicrhau dyfodol ynni carbon isel cymysg y DU. Gyda chefnogaeth gref gan Lywodraeth y DU – yn ogystal â Llywodraeth Cymru a'r cymunedau y byddwn yn adeiladu ynddynt – rydyn ni’n edrych ymlaen at chwarae ein rhan yn y gwaith o ddarparu pŵer glân a sefydlog ar gyfer cenedlaethau i ddod.
 
Mae modd darllen yr Adroddiad ar Asesiad y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol yma: https://www.nic.org.uk/publications/national-infrastructure-assessment-2018/
 

 

Dewch draw i gwrdd â thîm Pŵer Niwclear Horizon yn y Gymhorthfa Agored Nesaf ddydd Llun 16 Gorffennaf i gael clywed y newyddion diweddaraf am Brosiect Wylfa Newydd.


Caiff pobl leol eu gwahodd i ddod draw i’r digwyddiad galw heibio misol, a gynhelir rhwng 1pm a 7pm yn Neuadd Bentref Cemaes. Mae'r sesiwn hwn ar agor i bawb ac mae’n gyfle i ymwelwyr ofyn cwestiynau i dîm Horizon am Brosiect Wylfa Newydd.
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon: “Roedd Mehefin yn garreg filltir bwysig i’r Prosiect gyda chadarnhad bod ein cais cynllunio i adeiladu Wylfa Newydd, o’r enw cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO), wedi cael ei dderbyn gan yr Arolygiaeth Gynllunio. Bydd hyn yn dechrau cam nesaf y gweithgareddau, a bydd yr Arolygiaeth yn cyhoeddi manylion y broses lawn cyn bo hir.
 
“Cyn hynny, bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus 10 wythnos o hyd ar y pedwar cais amgylcheddol allweddol rydyn ni wedi’u cyflwyno iddyn nhw. Mae’r rhain yn geisiadau am Drwydded Forol, trwydded Hylosgi ar gyfer y Cam Gweithredu, a thrwydded Gollwng Dŵr ar gyfer y Cam Gweithredu a thrwydded Gollwng Dŵr ar gyfer y Cam Adeiladu. Cynhelir digwyddiadau ymgynghori Cyfoeth Naturiol Cymru ar 16 Gorffennaf (Bangor), 17 Gorffennaf (Cemaes) a 18 Gorffennaf (Llangefni).
 
“Mae yna lot o bethau’n digwydd gyda'r prosiect ar hyn o bryd, felly rydyn ni’n annog unrhyw un sydd ag unrhyw gwestiynau neu a fyddai’n hoffi cael rhagor o wybodaeth i ddod draw a chwrdd â'r tîm.”
 
Mae rhagor o fanylion am ymgynghoriad cyhoeddus Cyfoeth Naturiol Cymru ar gael yn: https://naturalresources.wales/about-us/what-we-do/how-we-regulate-you/wylfa-newydd/?lang=cy.
 
Mae rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd ar gael yn www.horizonnuclearpower.com/hafan, neu drwy ffonio 0800 954 9516, anfon neges e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com neu ddilyn Horizon ar Twitter @horizonnuclear ac Instagram ‘horizonnuclear’.
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
 
 
 

Mae Pwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Ynys Môn wedi cymeradwyo cais cynllunio gan Pŵer Niwclear Horizon i wella’r A5025.


Wrth groesawu’r penderfyniad dywedodd, Gwen Parry-Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol, Datblygu Gweithrediadau Horizon: “Rydyn ni’n falch iawn ein bod wedi cael caniatâd cynllunio i wella’r A5025 bresennol rhwng y Fali a safle Wylfa Newydd. Bydd hyn yn arwain at welliannau mawr eu hangen i’r llwybr 10-milltir gan gynnwys lledu’r ffordd mewn mannau i greu ffordd gerbydau gyson, lledu troadau ac ailadeiladu’r ffordd gerbydau.
 
Byddwn ni rŵan yn gweithio gyda Chyngor Sir Ynys Môn a rhanddeiliaid eraill i lunio’r prosesau a’r amserlen waith derfynol a byddwn yn cyhoeddi’r wybodaeth ddiweddaraf maes o law.”
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
 
 

Mae cynlluniau Pŵer Niwclear Horizon i adeiladu ei brosiect cyntaf, Wylfa Newydd, wedi cael eu derbyn yn ffurfiol i’w hystyried gan yr Arolygiaeth Gynllunio. Ar ben hynny, mae pedair trwydded amgylcheddol allweddol arall wedi cael eu clirio i ddechrau cael eu hasesu gan Gyfoeth Naturiol Cymru.


Cafodd cyflwyniad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO) Horizon, sy’n cynnwys tua 41,000 o dudalennau, ei gyflwyno ddechrau mis Mehefin, ac mae nawr wedi cwblhau ei gyfnod adolygu 28-diwrnod statudol gan yr Arolygiaeth Gynllunio i sicrhau ei fod yn diwallu'r safonau angenrheidiol.
 
Meddai Duncan Hawthorne, Prif Weithredwr Pŵer Niwclear Horizon: “Mae hon yn garreg filltir bwysig i Horizon ac yn gam mawr ar y llwybr at gael pob caniatâd sydd ei angen arnom i adeiladu Wylfa Newydd.”
 
“Nid yn unig bydd yr orsaf bŵer yn dod â manteision enfawr i Ynys Môn, lle bydd yn darparu cyflogaeth o ansawdd uchel i bobl leol a chyfleoedd sylweddol i fusnesau lleol, ond bydd hefyd yn chwarae rhan allweddol yn nyfodol ynni’r DU, gan ddarparu pŵer carbon isel, diogel a sicr mawr ei angen am ddegawdau i ddod.”
 
“Rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio’n agos gyda’r Arolygiaeth Gynllunio wrth iddyn nhw archwilio ein cais.”
 
Mae’r broses DCO nawr yn dechrau’n ffurfiol gyda’r cam Rhag-archwilio. Dyma pan fydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn gwahodd aelodau o’r cyhoedd i ddod yn Barti sydd â Diddordeb drwy gyflwyno hysbysiad ffurfiol. Bydd Awdurdod Archwilio hefyd yn cael ei benodi ar y cam Rhag-archwilio, a bydd pob Parti sydd â Diddordeb yn cael gwahoddiad i Gyfarfod Rhagarweiniol, a fydd wedi’i redeg a’i gadeirio gan yr Awdurdod Archwilio.
 
Roedd ceisadau am Drwydded Forol, trwydded Hylosgi ar gyfer y Cam Gweithredu, trwydded Gollwng Dŵr ar gyfer y Cam Gweithredu a thrwydded Gollwng Dŵr ar gyfer y Cam Adeiladu Horizon wedi cael “eu gwneud yn briodol” gan Gyfoeth Naturiol Cymru ac maen nhw rŵan wedi symud ymlaen i’r cam nesaf o’u proses archwilio, gyda Chyfoeth Naturiol Cymru wedi lansio proses ymgynghori cyhoeddus.
 
Daw'r gymeradwyaeth ar ôl y Datganiad Gweinidogol a wnaed gerbron Tŷ’r Cyffredin gan y Gwir Anrhydeddus Greg Clark AS, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol, a wnaeth gadarnhau mai Wylfa Newydd fydd y prosiect adeiladu gorsaf bŵer niwclear newydd nesaf yn rhaglen y DU. Cyhoeddwyd hefyd y byddai’r trafodaethau ffurfiol yn dechrau nawr rhwng Horizon a Llywodraeth y DU am y cymorth ariannol i’r prosiect.
Mae hefyd yn dilyn y 'Farn' gadarnhaol gan y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer prosiect Wylfa Newydd o dan Erthygl 37 o Gytuniad Euratom a oedd yn datgan na fydd gan yr orsaf effeithiau sylweddol ar iechyd nac ar amgylchedd mewn Aelod-wladwriaethau eraill.
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
          
Richard Foxhall
07807 769 265
richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i Olygyddion:
 
Gwybodaeth am Pŵer Niwclear Horizon
Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd Horizon gan Hitachi, Ltd. ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,400MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi hyd at 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda gweithlu adeiladu o hyd at 9,000.
 
Gwybodaeth am y Broses Gorchymyn Cydsyniad Datblygu
 
Cafodd proses DCO Deddf Cynllunio 2008 ei chyflwyno i symleiddio’r broses o benderfynu ar brosiectau seilwaith mawr, gan ei gwneud hi’n decach ac yn gyflymach i gymunedau ac i ymgeiswyr.
 
Ar ôl tair rownd o Ymgynghori Cyn Ymgeisio Horizon ac ar ôl i’r Arolygiaeth Gynllunio dderbyn y cyflwyniad DCO, y pedwar cam sydd ar ôl yn y broses ydy:
 

Rhag-archwilio
Ar y cam hwn bydd y cyhoedd yn gallu cofrestru â’r Arolygiaeth Gynllunio i fod yn Barti sydd â Diddordeb drwy wneud Sylw Perthnasol. Mae Sylw Perthnasol yn grynodeb o safbwyntiau unigolyn ar gais, yn ysgrifenedig. Bydd Awdurdod Archwilio hefyd yn cael ei benodi ar y cam Rhag-archwilio, a bydd pob Parti sydd â Diddordeb yn cael gwahoddiad i Gyfarfod Rhagarweiniol, a fydd wedi’i redeg a’i gadeirio gan yr Awdurdod Archwilio. Er nad oes amserlen statudol ar gyfer y cam hwn o’r broses, fel rheol mae hi’n cymryd tua thri mis o hysbysiad ffurfiol yr Ymgeisydd a chyhoeddusrwydd am gais sydd wedi’i dderbyn.
 
Archwilio
Mae gan yr Arolygiaeth Gynllunio hyd at chwe mis i gynnal yr archwiliad. Yn ystod y cam hwn bydd Partïon sydd â Diddordeb sydd wedi cofrestru drwy wneud Sylw Perthnasol yn cael eu gwahodd i ddarparu rhagor o fanylion am eu safbwyntiau’n ysgrifenedig. Bydd yr Awdurdod Archwilio yn ystyried pob mater pwysig a pherthnasol yn ofalus, gan gynnwys sylwadau’r holl Bartïon sydd â Diddordeb, unrhyw dystiolaeth gefnogol a gyflwynir a’r atebion a roddir i gwestiynau’r Awdurdod Archwilio a fydd wedi’u nodi’n ysgrifenedig neu’n cael eu gofyn mewn gwrandawiadau.
 

Argymhelliad a Phenderfyniad
Rhaid i’r Arolygiaeth Gynllunio baratoi ac adrodd ar y cais i’r Ysgrifennydd Gwladol perthnasol, gan gynnwys gwneud argymhelliad, cyn pen tri mis o ddiwedd y cam Archwilio chwe mis o hyd. Mae gan yr Ysgrifennydd Gwladol perthnasol wedyn dri mis arall i benderfynu a yw am roi neu wrthod rhoi cydsyniad datblygu.
 
Ar ôl y penderfyniad
Ar ôl i’r Ysgrifennydd Gwladol perthnasol wneud penderfyniad, mae cyfnod o chwe wythnos pan fydd modd herio’r penderfyniad yn yr Uchel Lys. Adolygiad Barnwrol ydy’r enw ar y broses hon o herio cyfreithiol.
 
Mae rhagor o wybodaeth ar gael am y broses yma: https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/cy/application-process/the-process/
 
Mae modd gweld cyflwyniad DCO Horizon yma:
https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/cy/projects/gorsaf-bwer-niwclear-wylfa-newydd/
 
Gwybodaeth am y Drwydded Forol a’r trwyddedau amgylcheddol
 
Bydd y Drwydded Forol a'r trwyddedau amgylcheddol yn cael eu dyfarnu gan Gyfoeth Naturiol Cymru.
 
Dyma’r trwyddedau amgylcheddol sydd eu hangen ar Horizon:
 

Meddai Duncan Hawthorne, Prif Weithredwr Pŵer Niwclear Horizon: “Rydyn ni’n falch iawn o groesawu’r Fargen hon ar gyfer y Sector Niwclear. Mae’n dangos yn glir sut bydd y llywodraeth a diwydiant yn gweithio gyda’i gilydd i sicrhau bod gan ynni niwclear rôl allweddol o hyd o ran darparu pŵer glân a diogel i’r DU, yn ogystal â darparu swyddi, sgiliau a buddsoddiad ledled y wlad.


“Mae’r Fargen hon yn nodi’n glir beth yw’r cyfleoedd a’r heriau ar gyfer y diwydiant. Er enghraifft, datblygu’r sylfaen sgiliau sydd ei hangen i sicrhau bod y DU yn parhau i fod yn un o’r prif wledydd niwclear yn y byd a’r ymrwymiad i wella amrywiaeth rhwng y ddau ryw.  Rydyn ni’n edrych ymlaen at chwarae ein rhan.
 
“Rydyn ni’n arbennig o falch o weld y Fargen yn cael ei lansio yng Nghymru, sydd â chysylltiad hir a llwyddiannus â’r diwydiant niwclear. Mae ein prosiect, Wylfa Newydd, yn rhan o’r berthynas honno, a bydd yn arwain at fanteision i genedlaethau i ddod ar Ynys Môn, ar draws rhanbarth Gogledd Cymru a Chymru gyfan.”
 

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi derbyn cymeradwyaeth amgylcheddol Ewropeaidd allweddol ar gyfer ei brif ddatblygiad adeiladu newydd, sef Wylfa Newydd.

Cafodd y cynlluniau ar gyfer y prosiect gyda dau adweithydd ar Ynys Môn ‘Farn gadarnhaol’ gan y Comisiwn Ewropeaidd o dan Erthygl 37 o Gytuniad Euratom sy’n nodi na fydd yr orsaf yn cael effaith sylweddol ar iechyd nac amgylchedd Aelod-wladwriaethau eraill.
 
Roedd y cais a gyflwynwyd i’r Comisiwn, a luniwyd gan Lywodraeth y DU fel y genedl sy’n lletya’r prosiect, yn nodi sut y bydd mesurau ynysu a diogelwch arfaethedig Horizon yn sicrhau na fydd proses waredu’r gwastraff ymbelydrol o’r orsaf bŵer yn arwain at halogiad arwyddocaol i unrhyw wlad arall yn yr Undeb Ewropeaidd.
 
Cafodd y cais ei asesu yn erbyn y gweithrediadau rheolaidd, prosesau datgomisiynu a storio tanwydd sydd wedi’i ddefnyddio, ac mewn achos annhebygol iawn o ollyngiad damweiniol. Barnwyd ei fod yn cydymffurfio’n llwyr â’r safonau diogelwch o dan bob senario.
 
Meddai Duncan Hawthorne, Prif Weithredwr Horizon: “Mae cymeradwyaeth o dan Erthygl 37 yn garreg filltir bwysig arall i brosiect Wylfa Newydd ac yn rhoi momentwm sylweddol i’r prosiect.”

“Mae sicrhau bod ein gorsafoedd pŵer yn gweithredu’n ddiogel yn un o’n blaenoriaethau cyntaf a phwysicaf ac mae cael y gymeradwyaeth hon – yn dilyn asesiad trylwyr a manwl gan y Comisiwn – yn gadarnhad pellach ein bod yn gosod cynlluniau cadarn ar waith i gyflawni hyn. Byddwn rŵan yn parhau i weithio gyda’r rheoleiddiwr amgylcheddol yng Nghymru i fwrw ymlaen â’r gymeradwyaeth hon ar gyfer y trwyddedau domestig sydd hefyd eu hangen ar Wylfa Newydd.”
 
Yn ogystal â bod yn gymeradwyaeth bwysig yn ei rhinwedd ei hun, mae Barn gadarnhaol Erthygl 37 hefyd yn alluogwr pwysig ar gyfer un o’r trwyddedau amgylcheddol domestig allweddol sydd ei hangen ar Horizon ar gyfer Wylfa Newydd.
 
O dan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol 2016, mae Cyfoeth Naturiol Cymru, sef y rheoleiddiwr amgylcheddol yng Nghymru, yn gofyn am Farn gadarnhaol o dan Erthygl 37 cyn y gall ddod i benderfyniad am Drwydded Amgylcheddol Horizon ar gyfer ei weithgareddau sylweddau ymbelydrol. Cyflwynodd Horizon ei gais ar gyfer y Drwydded Amgylcheddol hon ym mis Hydref 2017, ar yr un pryd â chyflwyno’r cais Erthygl 37 i’r Comisiwn.    
 
Daw’r gymeradwyaeth hon ar ôl i Horizon gyflwyno ei brif gais cynllunio’n ddiweddar, sef y Gorchymyn Cydsyniad Datblygu, a oedd yn cynnwys rhyw 41,000 o dudalennau yn rhoi sylw i bob agwedd o’r prosiect.
 
Daw hefyd ar ôl y Datganiad Gweinidogol i Dŷ’r Cyffredin gan y Gwir Anrhydeddus Greg Clark AS, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol, a wnaeth gadarnhau mai Wylfa Newydd fydd y prosiect adeiladu gorsaf bŵer niwclear newydd nesaf yn rhaglen y DU. Cyhoeddwyd hefyd y byddai’r trafodaethau ffurfiol yn dechrau nawr rhwng Horizon a Llywodraeth y DU am y cymorth ariannol i’r prosiect.
 
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa'r wasg Horizon:
 
01242 507700
mediaenquiries@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion
 
Gair am Pŵer Niwclear Horizon

 
Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd Horizon gan Hitachi, Ltd. ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,400MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi hyd at 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda gweithlu adeiladu o hyd at 9,000.
 
Gwybodaeth am Erthygl 37
 
Mae Erthygl 37 y Cytuniad sy’n Sefydlu’r Gymuned Ynni Atomig Ewropeaidd (‘Cytuniad Euratom’) yn nodi:
 
“Bydd pob Aelod-wladwriaeth yn darparu data cyffredinol o’r fath i’r Comisiwn yn ymwneud ag unrhyw gynllun ar gyfer gwaredu gwastraff ymbelydrol ym mha bynnag ffordd er mwyn ei gwneud yn bosibl i bennu a fyddai gweithredu cynllun o’r fath yn debygol o arwain at halogi dŵr, pridd neu awyr Aelod-wladwriaeth arall yn ymbelydrol.”
 
Roedd y Comisiwn wedi penodi grŵp o arbenigwyr gwyddonol ac iechyd y cyhoedd i bwyso a mesur y cais cyn dod i’w penderfyniad. Gweler isod y dyfyniad allweddol o Farn gadarnhaol y Comisiwn Ewropeaidd a gallwch ddarllen y testun yn llawn yma.
 
I grynhoi, mae’r Comisiwn o’r farn, o safbwynt y ddau adweithydd Dŵr Berwedig Uwch y DU yng ngorsaf bŵer niwclear Wylfa Newydd yng Nghymru, y Deyrnas Unedig, wrth weithredu’n arferol neu yn achos damweiniau o ddifrifoldeb a math cysylltiedig sy’n arwain at ollyngiadau ymbelydrol heb eu cynllunio fel a ystyrir yn y Data Cyffredinol, na fyddai gweithredu’r cynllun ar gyfer gwaredu gwastraff ymbelydrol ym mha bynnag ffurf yn arwain at halogiad ymbelydrol a fyddai’n arwyddocaol o safbwynt iechyd, dŵr, pridd nac awyr Aelod-wladwriaeth arall, mewn cysylltiad â’r darpariaethau a nodir yn y Gyfarwyddeb Safonau Diogelwch Sylfaenol.
 

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn gwahodd pobl leol i gwrdd â’r tîm yn ei Gymhorthfa Agored nesaf ddydd Llun 18 Mehefin er mwyn dysgu rhagor am Brosiect Wylfa Newydd, gan gynnwys y cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO) a gyflwynwyd yn ddiweddar.

Yn rhedeg o 1pm i 7pm yn Neuadd Bentref Cemaes, mae'r digwyddiadau galw heibio hyn yn cynnig cyfle i bobl leol ddod i wybod mwy am Brosiect Wylfa Newydd. Nid oes angen trefnu apwyntiad.
 
Dywedodd Delyth Owen, Swyddog Cynnwys y Gymuned Horizon: "Mae'r Cymorthfeydd Agored yn ffordd wych i ni siarad gyda phobl am Wylfa Newydd a'r cyfleoedd a ddaw yn ei sgil i Ynys Môn a gogledd Cymru.
 
"Un garreg filltir bwysig i ni y mis hwn yw cyflwyno ein cais Gorchymyn Cydsyniad Datblygu ar gyfer Wylfa Newydd i'r Arolygiaeth Gynllunio. Os caiff ei ganiatáu, mae'r Gorchymyn yn rhoi'r caniatâd rydyn ni ei angen i ddechrau adeiladu'r orsaf bŵer. Mae'n gam enfawr i'r Prosiect, ac yn un na allem ni fod wedi ei gyrraedd heb y gefnogaeth a'r ymgysylltiad parhaus gan gymunedau ledled gogledd Cymru. Rydym yn annog unrhyw un sydd eisiau dod i wybod mwy am gamau diweddaraf y Prosiect ddod i Gymhorthfa Agored mis Mehefin - rydym yn edrych ymlaen at weld pobl yno."
 
Mae rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd ar gael yn www.horizonnuclearpower.com, neu drwy ffonio 0800 954 9516, anfon neges e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com neu ddilyn Horizon ar Twitter @horizonnuclear ac Instagram ‘horizonnuclear’.
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
 
 

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyflwyno cais i’r Arolygiaeth Gynllunio am ganiatâd i adeiladu ei brosiect cyntaf, Wylfa Newydd, ar Ynys Môn. Mae hefyd wedi cyflwyno ceisiadau ar gyfer pedair trwydded allweddol arall.


Mae cyflwyno Gorchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO) Horizon yn golygu cyflwyno tua 41,000 o dudalennau, 440 o ddogfennau a dros 400 o luniadau sydd i gyd yn rhoi manylion yr orsaf bŵer niwclear a’r gwaith cysylltiedig mae ar y cwmni eisiau eu datblygu yn safle Wylfa Newydd yn ogystal â sut mae’n bwriadu mynd o’i chwmpas hi o safbwynt technegol, logistaidd a chymdeithasol.
 
Yn ogystal â’r DCO, mae Horizon hefyd wedi cyflwyno ceisiadau allweddol am Drwydded Forol, trwydded Hylosgi ar gyfer y Cam Gweithredu, trwydded Gollwng Dŵr ar gyfer y Cam Gweithredu a thrwydded Gollwng Dŵr ar gyfer y Cam Adeiladu gan Gyfoeth Naturiol Cymru.
 
Dywedodd Duncan Hawthorne, Prif weithredwr Horizon: “Mae hwn yn ddiwrnod pwysig i Horizon. Mae'r ceisiadau wedi deillio o lawer iawn o waith a hoffwn ddiolch i’r tîm am yr holl ymdrech a roddwyd i’r cyflwyniad. Hoffwn hefyd ddiolch i’n rhanddeiliaid ac aelodau o’r cyhoedd am eu mewnbwn.
 
“Wrth i ni symud ymlaen at gam nesaf ein ceisiadau am drwyddedau, bydd y gwaith caled yn parhau, ac rwyf yn hyderus bod gennym ni dîm gwych yn ei le i symud pethau ymlaen.”
 
Er mwyn cael yr holl ganiatadau angenrheidiol i adeiladu’r prosiect, mae Horizon wedi ceisio dangos ei fod wedi datblygu dyluniad cadarn a'i fod wedi asesu ei effeithiau amgylcheddol ar draws cyfleusterau’r orsaf bŵer a’r datblygiadau cysylltiedig ac, pan fo’n bosibl, wedi dileu, wedi lleihau neu wedi lliniaru’r effeithiau hyn.
 
Mae gan yr Arolygiaeth Gynllunio rŵan 28 diwrnod i benderfynu a ydy'r cais am DCO yn diwallu’r safonau cadarn a fydd yn golygu bod modd ei dderbyn i’w archwilio, gan gynnwys ystyried ymgynghoriadau cyn ymgeisio Horizon sy’n mynd yn ôl i 2014.
 
Os caiff y DCO ei dderbyn i’w archwilio gan yr Arolygiaeth Gynllunio, bydd aelodau o’r cyhoedd a rhanddeiliaid eraill yn cael y cyfle i gyflwyno sylwadau ar gynlluniau Horizon fel rhan o’r broses. Mae'r broses DCO yn cymryd tua 17-18 mis o'r cyflwyno i’r penderfyniad.
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
          
01242 507700
mediaenquiries@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i Olygyddion:
 
Mae modd gweld y Gorchymyn Cydsyniad Datblygu yma: https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/
 
Gair am Pŵer Niwclear Horizon

Cafodd Pŵer Niwclear Horizon ei greu yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd Horizon gan Hitachi, Ltd. ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,400MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi hyd at 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda gweithlu adeiladu o hyd at 9,000.
 
Gwybodaeth am y Broses Gorchymyn Cydsyniad Datblygu
 
Cafodd proses Deddf Cynllunio 2008 ei chyflwyno i symleiddio’r broses o benderfynu ar brosiectau seilwaith mawr, gan ei gwneud hi’n decach ac yn gyflymach i gymunedau ac i ymgeiswyr.
 
Dyma chwe cham y broses:
 
Cyn ymgeisio
Cyn cyflwyno cais, mae gan ddarpar ymgeiswyr ddyletswydd statudol i gynnal ymgynghoriad ar eu cynigion. Bydd yr amser a gymerir i baratoi ac i ymgynghori ynghylch prosiect yn amrywio yn ôl ei faint a'i gymhlethdod. Ymateb i ymgynghoriad cyn ymgeisio ymgeisydd ydy'r amser gorau i ddylanwadu ar brosiect, p’un ai ydych chi’n cytuno ag ef, yn anghytuno ag ef, neu’n credu y byddai modd ei wella.
 
Ni all yr Arolygiaeth Gynllunio ystyried sylwadau am rinweddau darpar gais yng ngham Cyn ymgeisio’r broses. I gael cyngor ynghylch sut mae cymryd rhan yn y broses ar y cam Cyn ymgeisio darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin Ymgynghori Cymunedol.
 
Derbyn
Mae’r cam Derbyn yn dechrau pan fydd ymgeisydd yn cyflwyno cais am gydsyniad datblygu i’r Arolygiaeth Gynllunio. Bydd cyfnod o 28 diwrnod (heb gynnwys dyddiad cyflwyno’r cais) i’r Arolygiaeth Gynllunio, ar ran yr Ysgrifennydd Gwladol, benderfynu a ydy'r cais yn diwallu’r safonau angenrheidiol er mwyn ei dderbyn i’w archwilio.
 
Rhag-archwilio
Ar y cam hwn bydd y cyhoedd yn gallu cofrestru â’r Arolygiaeth Gynllunio i fod yn Barti â Diddordeb drwy wneud Sylw Perthnasol. Mae Sylw Perthnasol yn grynodeb o safbwyntiau unigolyn ar gais, yn ysgrifenedig. Bydd Awdurdod Archwilio hefyd yn cael ei benodi ar y cam Rhag-archwilio, a bydd pob Parti sydd â Diddordeb yn cael gwahoddiad i Gyfarfod Rhagarweiniol, a fydd wedi’i redeg a’i gadeirio gan yr Awdurdod Archwilio. Er nad oes amserlen statudol ar gyfer y cam hwn o’r broses, fel rheol mae hi’n cymryd tua thri mis o hysbysiad ffurfiol yr Ymgeisydd a chyhoeddusrwydd am gais sydd wedi’i dderbyn.
 
Archwilio
Mae gan yr Arolygiaeth Gynllunio hyd at chwe mis i gynnal yr archwiliad. Yn ystod y cam hwn bydd Partïon sydd â Diddordeb sydd wedi cofrestru drwy wneud Sylw Perthnasol yn cael eu gwahodd i ddarparu rhagor o fanylion am eu safbwyntiau’n ysgrifenedig. Bydd yr Awdurdod Archwilio yn ystyried pob mater pwysig a pherthnasol yn ofalus, gan gynnwys sylwadau’r holl Bartïon sydd â Diddordeb, unrhyw dystiolaeth gefnogol a gyflwynir a’r atebion a roddir i gwestiynau’r Awdurdod Archwilio a fydd wedi’u nodi’n ysgrifenedig neu’n cael eu gofyn mewn gwrandawiadau.
 
Argymhelliad a Phenderfyniad
Rhaid i’r Arolygiaeth Gynllunio baratoi ac adrodd ar y cais i’r Ysgrifennydd Gwladol perthnasol, gan gynnwys gwneud argymhelliad, cyn pen tri mis o ddiwedd y cam Archwilio chwe mis o hyd. Mae gan yr Ysgrifennydd Gwladol wedyn dri mis arall i benderfynu a yw am roi neu wrthod rhoi cydsyniad datblygu.
 
Ar ôl y penderfyniad
Ar ôl i’r Ysgrifennydd Gwladol perthnasol wneud penderfyniad, mae cyfnod o chwe wythnos pan fydd modd herio’r penderfyniad yn yr Uchel Lys. Adolygiad Barnwrol ydy’r enw ar y broses hon o herio cyfreithiol.
 
Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/application-process/the-process/
 
Gwybodaeth am y Drwydded Forol a’r trwyddedau amgylcheddol
 
Yn wahanol i’r DCO, bydd y Drwydded Forol a'r trwyddedau amgylcheddol yn cael eu dyfarnu gan Gyfoeth Naturiol Cymru.
 
Dyma’r trwyddedau amgylcheddol sydd eu hangen ar Horizon:
   
 

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi croesawu cyhoeddiad Llywodraeth y DU y bydd trafodaethau ar gyfer ei safle cyntaf, Wylfa Newydd, yn symud ymlaen i’r cam nesaf. Mae'r symudiad yn cadarnhau mai’r datblygiad ar Ynys Môn yng Ngogledd Cymru fydd y prosiect nesaf yn rhaglen adeiladu gorsafoedd pŵer niwclear newydd y DU.


Bydd trafodaethau ffurfiol gyda Llywodraeth y DU rŵan yn dechrau, gan ganolbwyntio ar y cyd ar sicrhau bod Wylfa Newydd yn cynrychioli gwerth da i ddefnyddwyr.  
 
Dywedodd Duncan Hawthorne, Prif Weithredwr Horizon: “Mae cyhoeddiad heddiw yn newyddion ffantastig i Ynys Môn, i’r diwydiant niwclear ac i Horizon, yn ogystal ag yn arwydd clir o ymrwymiad y Llywodraeth i sicrhau dyfodol carbon isel i’r DU.”
 
“Gan adeiladu ar y ffaith i’n technoleg adweithydd sydd wedi cael ei phrofi gael ei derbyn gan y rheoleiddiwr y llynedd, mae’n dangos y momentwm go iawn sydd y tu ôl i’n prosiect a fydd yn dod â manteision enfawr ym mhob man o Ynys Môn i Gymru a’r DU a Japan. Byddwn yn canolbwyntio rŵan ar sicrhau ein bod yn parhau i gyflawni ein cerrig milltir allweddol yn y prosiect wrth i ni symud ymlaen at y cam adeiladu.” 
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa'r wasg Horizon:
 
01242 507700
mediaenquiries@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion
 
Gair am Pŵer Niwclear Horizon
 
Cafodd Pŵer Niwclear Horizon ei greu yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd Horizon gan Hitachi, Ltd. ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,400MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi hyd at 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda gweithlu adeiladu o hyd at 9,000.

Mae'r garfan ddiweddaraf o gynllun prentisiaeth Pŵer Niwclear Horizon wedi cyrraedd Japan wrth iddyn nhw ddechrau ar bythefnos lawn i'r ymylon yn teithio o gwmpas y wlad.


Bydd yr 11 prentis - pob un o Ynys Môn neu dir mawr gogledd Cymru - yn ymweld â thimau niwclear allweddol Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd. (Hitachi-GE) i ddysgu am hanes hir y cwmni yn y busnes niwclear sifil. Fe fyddan nhw hefyd yn cael cyflwyniad i hyfforddiant, sgiliau ac arferion eu cymheiriaid yn Hitachi-GE yn Japan.
 
Mae'r prentisiaid, sy’n cael eu cyflogi gan Horizon ers mis Medi 2017, bron â chwblhau blwyddyn gyntaf eu cynllun prentisiaeth tair blynedd, gan weithio tuag at gyflawni NVQ Lefel 2 mewn Cyflawni Gweithrediadau Peirianneg, ynghyd â chyflwyniad sgiliau a gwybodaeth sylfaenol i'r Diwydiant Niwclear.
 
Tra byddan nhw yn Japan, fe fyddan nhw’n ymweld â gorsaf bŵer niwclear ABWR Shimane, Kaigan a Rinkai - dwy o'r pum ffatri yn Hitachi Works - gyda thaith o gwmpas yr adran gweithgynhyrchu offer niwclear. Rhan arall o’r daith fydd cyfarfod â myfyrwyr yn Ysgol Uwchradd Dechnegol Hitachi, sy'n cynnwys taith o gwmpas y dosbarth weldio, mecanyddol a thrydanol, a gwers kendo (ffensio Japaneaidd).
 
Dywedodd Gwen Parry-Jones, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Niwclear Horizon: “Rydyn ni’n falch o allu cynnig taith mor werthfawr i'n prentisiaid, sydd i gyd o Ynys Môn neu dir mawr gogledd Cymru. Rydyn ni’n credu'n gryf y bydd y profiad ymarferol y byddan nhw’n ei gael yn Hitachi Works yn eu helpu i ddatblygu i fod y peirianwyr o'r radd flaenaf y mae disgwyl iddyn nhw fod.
 
“Mae ein cynllun prentisiaeth wrth wraidd ein gwerthoedd. Ein nod yw cynnig llwybr i fyd peirianneg i bobl ifanc a fydd yn eu haddysgu a'u hysbrydoli.”
 
Dywedodd Tadashi Kume, Llywydd a Chyfarwyddwr Cynrychioliadol Hitachi-GE: “Rydyn ni’n falch iawn unwaith eto ein bod ni'n cael croesawu prentisiaid Horizon, ac yn gobeithio y byddan nhw'n cael profiad cofiadwy tra byddan nhw yn Japan. Bydd eu hymweliad yn helpu i roi cyd-destun i'r amgylchedd y byddan nhw’n gweithio ynddo yn y dyfodol, ac yn cynnig cyfle iddyn nhw gyfarfod â'u cyfoedion yn Hitachi, a hyn i gyd yr un pryd â phrofi amgylcheddau a diwylliant gwahanol.”
 
2018 yw’r drydedd flwyddyn yn olynol i gynllun prentisiaeth Horizon gael ei gynnal, gyda hyd at 12 o brentisiaid gwryw a benyw yn cael eu derbyn yn flynyddol. Fe'i cynhelir mewn partneriaeth â Grŵp Llandrillo Menai ac mae'n cynnwys rhaglen ddysgu lawn o weithgareddau damcaniaethol, ymarferol ac allgyrsiol sydd wedi eu cynllunio i roi'r cyfle gorau posibl iddyn nhw ddatblygu dros y tair blynedd. Mae'r daith yn dangos y cyfleoedd y mae Wylfa Newydd eisoes yn eu cynnig i fyfyrwyr lleol o Ynys Môn a thir mawr gogledd Cymru.
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Phillippa Burgess
+44 (0)1242 507702
phillippa.burgess@horizonnuclearpower.com
 
Lowri Joyce
+44 (0)7464 980 601
lowri.joyce@hitachi-hne.com
 
Nodiadau i olygyddion
 
Gwybodaeth am Pŵer Niwclear Horizon
Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd Horizon gan Hitachi, Ltd. ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,400MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi hyd 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda gweithlu adeiladu o hyd at 9,000. Am ragor o wybodaeth am Pŵer Niwclear Horizon, ewch i: www.horizonnuclearpower.com/hafan
 
 

Mae elusennau a grwpiau cymunedol lleol ar draws Gogledd Cymru wedi cael dros £80,000 o gymorth yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf, diolch i gynllun cymorth cymunedol a nawdd Pŵer Niwclear Horizon.


Mae dros 60 o achosion da o bob cwr o Gogledd Cymru wedi elwa ar Gynllun Buddsoddi Cymunedol Horizon dros y flwyddyn ariannol ddiwethaf, gan gynnwys Banc Bwyd Gwledig Ynys Môn, Tîm Pêl-droed Rangers Caergybi a Chylch Meithrin Rhyd y Llan.  Mae’r cynllun hefyd wedi cyfrannu at sinema dros dro yn Amlwch ar gyfer Grŵp Cymunedol Caru Amlwch, wedi cyllido pabell newydd ar gyfer Pwyllgor Carnifal Pentref Cemaes ac wedi prynu offer TG newydd ar gyfer Ysgol Brynrefail.
 
Dywedodd Marian Roberts, Pennaeth Busnes, Cyfrifiadureg ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Ysgol Brynrefail: “Mae'r ysgol wedi ymrwymo i gyflwyno profiadau cyfrifiadureg i ddisgyblion Blwyddyn 7, 8 a 9, sy'n cynnwys dysgu sgiliau gyrfa gwerthfawr fel rhaglennu a chodio.
 
“I gyflawni hyn, roedd angen i ni ddatblygu ein hadnoddau TG i ddarparu rhagor o gyfleoedd STEM* ac ennyn diddordeb merched a bechgyn ymhellach mewn cyfrifiadureg. Mae'r gefnogaeth gan Horizon wedi bod yn wych, ac wedi ein galluogi i ddarparu sgiliau STEM a chyfrifiadurol hanfodol i gefnogi dyfodol ein myfyrwyr.”
 
Dywedodd Richard Foxhall, y Rheolwr Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhanddeiliaid: “Rydyn ni’n falch iawn o'r buddsoddiadau rydyn ni wedi gallu eu gwneud mewn sefydliadau ac elusennau lleol yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf, ac rydyn ni wrth ein boddau yn gweld effaith gadarnhaol ein cefnogaeth.
 
“Rydyn ni wedi buddsoddi 80 y cant o'n Cynllun Buddsoddi Cymunedol yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf mewn achosion da ledled gogledd Cymru, gan ddangos ein hymrwymiad i'r ardal leol. Bydd Prosiect Wylfa Newydd yn rhan o gymuned Gogledd Cymru am dros 100 mlynedd, felly rydym eisiau sicrhau ein bod ni’n cefnogi mentrau lleol sydd o fudd i bobl yr ardal ac sy’n gwneud gwahaniaeth.”
 
Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi rhoi mwy na £265,000 ar draws Gogledd Cymru ers lansio'r Cynllun Buddsoddi Cymunedol yn ystod haf 2014, gan roi cefnogaeth ariannol sydd ei hangen yn fawr ar grwpiau cymunedol, elusennau a phrosiectau lleol.
 
I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun a sut i gyflwyno cais, ewch i: www.horizonnuclearpower.com/cefnogir-gymuned.
 
Cewch ragor o wybodaeth am Pŵer Niwclear Horizon a'r bwriadau ar gyfer Wylfa Newydd drwy fynd i www.horizonnuclearpower.com/hafan, ffonio ein rhif Rhadffôn - 0800 954 9516 - neu e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com
 
*Mae STEM yn acronym ar gyfer pynciau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Claire Loveday – 07717 300379 neu claire.loveday@camargue.uk 
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
 
 

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cadarnhau ei ymrwymiad parhaus i gefnogi Cymdeithas Amaethyddol Ynys Môn - gan gynnwys ei Sioe Môn boblogaidd - drwy gyhoeddi £5,000 yn rhagor o nawdd ar gyfer 2018.

Bu Horizon yn noddi Cymdeithas Amaethyddol Ynys Môn ers 2013, ac mae wedi bod ar faes Sioe Môn am y naw mlynedd diwethaf. Caiff y gefnogaeth ariannol newydd hon ei defnyddio i noddi'r prif bafiliwn ar gyfer yr holl ddigwyddiadau a gynhelir ar faes y sioe eleni.
 
Yn Sioe Môn ym mis Awst, bydd tîm Horizon yn ei leoliad arferol - wrth ymyl prif gylch neidio'r sioe, gan roi cyfle i ymwelwyr roi cynnig ar nifer o weithgareddau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) cyffrous, yn ogystal â'r cyfle i gwrdd â'r tîm.
 
Dywedodd Gwen Parry-Jones, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Niwclear yng nghwmni Pŵer Niwclear Horizon: "Mae Cymdeithas Amaethyddol Ynys Môn yn cynnal un o'r digwyddiadau cymunedol mwyaf a gorau ar yr ynys - Sioe Môn, neu’r ‘Primin’ - ac rydyn ni’n falch o barhau i noddi'r sefydliad eto eleni.
 
"Mae cael presenoldeb yn y sioe yn ffordd wych i ni siarad â phobl leol mewn awyrgylch hwyliog a hamddenol, gan gefnogi mudiad mor bwysig ar yr ynys yr un pryd. Rydyn ni wedi ymrwymo i feithrin a chynnal perthynas gadarnhaol â chymunedau lleol, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu pawb i'n stondin eto ym mis Awst.”
 
Dywedodd Cadeirydd Is-Bwyllgor y Noddwyr, Mr R Islwyn Humphreys, yng Nghymdeithas Amaethyddol Ynys Môn: "Ar ran y gymuned leol, mae Cymdeithas Amaethyddol Ynys Môn yn dymuno, unwaith eto, gydnabod â diolch gefnogaeth ariannol Pŵer Niwclear Horizon tuag at gynnal a chadw'r Pafiliwn. Mae'r arian hwn yn galluogi'r Gymdeithas i hurio'r pafiliwn a'r cyfleusterau i gymdeithasau a chlybiau lleol ar delerau llawer rhatach a denu amrywiaeth ehangach o ddefnyddwyr.”
 
Cynhelir Sioe Amaethyddol flynyddol Ynys Môn ar 14 a 15 Awst ar Faes y Sioe ym Mona. Ewch i www.angleseyshow.org.uk am ragor o fanylion.
 
Dysgwch ragor am Pŵer Niwclear Horizon a’r cynigion ar gyfer Wylfa Newydd drwy fynd i www.horizonnuclearpower.com, ffonio 0800 954 9516 neu anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com/hafan.
 

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn gwahodd pobl leol i gwrdd â’r tîm yn ei Gymhorthfa Agored nesaf ddydd Llun 14 Mai er mwyn dysgu rhagor am Brosiect Wylfa Newydd.


Yn rhedeg o 1pm i 7pm yn Neuadd Bentref Cemaes, mae'r digwyddiadau galw heibio hyn yn cynnig cyfle i bobl leol gwrdd â'r tîm mewn amgylchedd anffurfiol a dod i wybod mwy am Brosiect Wylfa Newydd. Nid oes angen trefnu apwyntiad.
 
Dywedodd Delyth Owen, Swyddog Cynnwys y Gymuned Horizon: “Mae ein Cymorthfeydd Agored yn ffordd wych i bobl gael dysgu mwy am y Prosiect ac am ein gwaith yn y gymuned leol. Yn ogystal â’r wybodaeth sydd ar ein gwefan, mae cwrdd ag aelodau o’n tîm safle wyneb yn wyneb yn rhoi cyfle i bobl ddod i’n hadnabod ni’n well a gofyn unrhyw gwestiwn sydd ganddyn nhw am ein cynlluniau i adeiladu Wylfa Newydd.
 
“Yn ogystal â'n gwaith parhaus ar y safle, rydym hefyd wedi bod yn brysur yn cynllunio rhaglen gyffrous ar gyfer Wythnos Cipolwg ar Waith eleni. Yn ystod yr haf, byddwn yn rhoi cyfle i 28 o fyfyrwyr llwyddiannus o flynyddoedd 11, 12 ac 13 o ysgolion ar draws Ynys Môn a gogledd Gwynedd weld sut beth yw gweithio ar brosiect fel Wylfa Newydd. Mae amser o hyd i wneud cais, gan fod y broses ymgeisio’n cau ddydd Mawrth 8 Mai. Cewch ragor o fanylion am brofiad gwaith eleni drwy fynd i'n gwefan”
 
Mae rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd ar gael yn www.horizonnuclearpower.com, neu drwy ffonio 0800 954 9516, anfon neges e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com neu ddilyn Horizon ar Twitter @horizonnuclear ac Instagram ‘horizonnuclear’.
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Saranne Postans – 07557 845269 neu Saranne.Postans.Contractor@Horizonnuclearpower.com 
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
 
 
 

Bydd cangen Ynys Môn o Sefydliad y Merched yn sicrhau bod tirnod lleol pwysig yn edrych ar ei orau cyn tymor twristaidd yr haf, diolch i rodd gan Bŵer Niwclear Horizon.

Mae cynllun Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd Pŵer Niwclear Horizon wedi helpu mwy na 150 o sefydliadau ledled Gogledd Cymru ers ei lansio yn 2014. Mae’r cyfraniad diweddaraf hwn i Sefydliad y Merched Ynys Môn wedi helpu Horizon i gyrraedd carreg filltir bwysig - buddsoddi mwy na £250,000 mewn achosion da, prosiectau a sefydliadau yn agos at safle Wylfa Newydd.
 
Mae’r grŵp wedi cael cyllid i gwblhau’r gwaith adnewyddu ar Neuadd Sefydliad y Merched a Tholldy Llanfairpwll. Yn atyniad lleol poblogaidd, roedd yr adeilad hefyd yn gartref i Sefydliad y Merched cyntaf Prydain yn 1915. 
 
Bydd gwaith adnewyddu ar y Tolldy, sydd wedi cael ei drawsnewid yn amgueddfa i ddangos man geni Sefydliad y Merched ym Mhrydain, yn sicrhau bod yr eiddo mewn cyflwr gwych cyn i lawer iawn o ymwelwyr gyrraedd dros fisoedd yr haf. 
 
Mae Sefydliad y Merched Llanfairpwll yn dal i weithredu o’r neuadd wreiddiol ac yn croesawu aelodau newydd yn rheolaidd. Ers cael ei sefydlu fwy na 100 mlynedd yn ôl, mae Sefydliad y Merched yn parhau i symud gyda’r oes, gan groesawu'r technolegau diweddaraf, mynd i'r afael â phroblemau lleol a chenedlaethol a gweithio’n ddiwyd mewn cymunedau lleol, a’r cyfan gan warchod treftadaeth y sefydliad.
 
Dywedodd Delyth Owen, Swyddog Cynnwys y Gymuned ym Mhŵer Niwclear Horizon: “Mae Tolldy a Neuadd Sefydliad y Merched yn Llanfairpwll yn bwysig iawn i’r gymuned ac mae iddyn nhw arwyddocâd arbennig ar lefel genedlaethol hefyd.
 
“Roedden ni’n falch iawn o allu cefnogi’r fenter ragorol yma ac roeddem yn hynod gyffrous o weld mai’r rhodd yma wnaeth ein helpu ni i gyrraedd carreg filltir y £250,000.” 
 
Dywedodd Audrey Jones, Trysorydd Ffederasiwn Sefydliadau'r Merched ar Ynys Môn: “Roedden ni wedi synnu at haelioni Horizon ac yn hynod falch o allu bwrw ymlaen â’r gwaith adnewyddu. Mae’r ddau adeilad yma yn Llanfairpwll o arwyddocâd mawr i bobl leol ac yn rhan bwysig o dreftadaeth genedlaethol Sefydliad y Merched. Mae gennym ni gyfrifoldeb enfawr i sicrhau eu bod yn cael eu cadw mewn cyflwr gwych ac yn hygyrch i’n haelodau ni ac ymwelwyr fel ei gilydd. Rydyn ni’n edrych ymlaen at ddechrau arni.”
 
I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd a sut i wneud cais, ewch i www.horizonnuclearpower.com/cefnogir-gymuned.
 
Mae posib cael gwybod mwy am Bŵer Niwclear Horizon a’r cynigion ar gyfer Wylfa Newydd drwy fynd i www.horizonnuclearpower.com, ffonio 0800 954 9516 neu anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.   
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Cafodd Pŵer Niwclear Horizon ei greu yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
 
 

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn gwahodd unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am Brosiect Wylfa Newydd i alw draw yn ei Gymhorthfa Agored nesaf, a gynhelir ddydd Llun 16 Ebrill yn Neuadd Bentref Cemaes.


Nid oes angen apwyntiadau ar gyfer y sesiynau galw heibio, sy’n cael eu cynnal rhwng 1pm a 7pm. Bydd tîm Horizon ar gael i roi cyfle i bobl leol ofyn unrhyw gwestiynau sydd ganddynt am y Prosiect.
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon: “Mae ein Cymorthfeydd Agored yn ffordd wych i ni ddal ati i fod â phresenoldeb gweithredol yn y gymuned a sgwrsio am y gwaith rydyn ni’n ei wneud ledled Gogledd Cymru, yn ychwanegol at Brosiect Wylfa Newydd.
 
“Yn ddiweddar rydyn ni wedi dod yn berchen ar hen Ganolfan Ymwelwyr Wylfa ac rydyn ni’n brysur yn rhoi bywyd newydd yn yr hen adeilad. Rydyn ni wedi dechrau gweithio ar ei atgyweirio, gan sicrhau bod gwasanaethau’r adeilad yn cyrraedd y safonau presennol, a rhoi côt o baent yr oedd ei wir angen iddo. Mae gennym ni syniadau cyffrous ar gyfer dod â’r adeilad yn ôl i lygad y cyhoedd yn y dyfodol agos, felly cadwch lygad am fwy o wybodaeth am ein cynlluniau ar ôl i ni gwblhau’r gwaith adnewyddu.”
 
Mae rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd ar gael yn www.horizonnuclearpower.com, neu drwy ffonio 0800 954 9516, anfon neges e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com neu ddilyn Horizon ar Twitter @horizonnuclear ac Instagram ‘horizonnuclear’.
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – ar 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com 
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Cafodd Pŵer Niwclear Horizon ei greu yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
 
 

Rhoi cipolwg i fyfyrwyr o ysgolion ledled Ynys Môn a Gogledd Gwynedd ar sut brofiad yw gweithio yn Wylfa Newydd, fel rhan o Wythnos Cipolwg ar Waith 2018 Horizon.


Ar 9 Ebrill, bydd Horizon yn gwahodd myfyrwyr blwyddyn 11 a chweched dosbarth i wneud cais ar gyfer y cynllun eleni, a fydd yn cael ei gynnal ym mis Gorffennaf yng Nghanolfan Ynni Coleg Menai yn Llangefni.  Mae’r fenter boblogaidd yma gan Horizon yn cynnig cyfle i 28 o fyfyrwyr ledled Ynys Môn a Gogledd Gwynedd gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau a gaiff eu cynnal gan staff Horizon, sydd wedi’u dylunio i ysgogi’r myfyrwyr i feddwl am fywyd gwaith.
 
Yn ogystal â darganfod sut mae Horizon yn bwriadu adeiladu a gweithredu ei orsaf bŵer niwclear arfaethedig, bydd y myfyrwyr yn ymweld â’r safle i ddysgu mwy am y Prosiect a’r cyfleoedd cyflogaeth y bydd Wylfa Newydd yn eu cynnig i bobl ifanc leol. 
 
Yn ystod yr wythnos, bydd y myfyrwyr hefyd yn datblygu rhai o’r sgiliau allweddol y bydd angen iddynt eu defnyddio pan fyddant yn dechrau yn y byd gwaith.  Bydd hyn yn cynnwys cyfleoedd i ymarfer eu technegau cyfweld, ystyried pwysigrwydd cyfathrebu ac ymarfer eu sgiliau arwain a gweithio mewn tîm.  Ar ddiwedd yr wythnos, bydd gofyn i’r myfyrwyr greu a rhoi cyflwyniad i dîm Horizon, yn esbonio beth maen nhw wedi’i ddysgu am y Prosiect yn ystod yr wythnos.
 
Dywedodd Claire Burgess, Cydlynydd Rhaglen Addysg Pŵer Niwclear Horizon: “Rydyn ni’n gyffrous iawn o gynnal y rhaglen boblogaidd hon eto. 
 
“Mae’n gyfle ardderchog i gyflwyno pobl ifanc i’r gwaith y byddwn ni’n ei wneud ac i’w hysbrydoli ynglŷn â photensial gweithio gyda ni yn y dyfodol. Rydyn ni’n edrych ymlaen yn arw at eu croesawu i’r Ganolfan Ynni ac i’r safle yn yr haf”.
 
Dywedodd Jack Lander, a ymunodd â Horizon fis Medi diwethaf fel prentis: “Roeddwn i’n ddigon ffodus o gymryd rhan yn Wythnos Cipolwg ar Waith Horizon y llynedd. Cawsom ni i gyd gipolwg gwych ar beth gallai’r Prosiect hwn ei olygu i ni.  Rhoddodd syniad da iawn i ni o’r byd gwaith ac, yn fy achos i, roedd yn gam tuag at gael swydd gyda Horizon”.
 
Dyma ddyddiadau Wythnosau Cipolwg ar Waith eleni:
 • Blwyddyn 11: 9 – 13 Gorffennaf 2018
 • Blynyddoedd 12 a 13: 23 - 27 Gorffennaf 2018
 
Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn cymryd rhan wneud cais drwy wefan Pŵer Niwclear Horizon: www.horizonnuclearpower.com/addysg/Ol-16.
 
I gael rhagor o wybodaeth am Wylfa Newydd a’r cyfleoedd a ddaw yn ei sgil, ewch i www.horizonnuclearpower.com/hafan, ffoniwch y llinell wybodaeth radffôn ar 0800 954 9516, neu anfonwch e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com
 
- DIWEDD -
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Cafodd Pŵer Niwclear Horizon ei greu yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
 
 

Dywedodd y Prif Swyddog Gweithredol Duncan Hawthorne, ar ôl i Horizon gyhoeddi ei Adroddiad ar y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau:


“Rydw i wedi credu erioed bod llwyddiant y prosiect hwn wedi’i ysgogi gan ddoniau, ymrwymiad ac ymroddiad ein pobl.  Dylai Horizon fod yn lle ysbrydoledig i weithio, a dylem gefnogi uchelgeisiau gyrfaol ein pobl er mwyn parhau i ddenu a chadw’r doniau sydd eu hangen arnom i gyflawni nodau hirdymor heriol y cwmni.

“Yn hanesyddol, dynion sydd wedi bod fwyaf blaenllaw yn ein sector ac mae cyfrifoldeb arnom ni nid yn unig i unioni’r cydbwysedd, ond i ddenu a datblygu’r doniau gorau posib.  Mae’r ddau beth yn mynd llaw yn llaw.  Yn yr hirdymor, mae angen ymroddiad i hyrwyddo gyrfaoedd yn y diwydiannau STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, a mathemateg).

“Mae croesawu amrywiaeth a chynhwysiant yn hanfodol i iechyd ein cwmni a bydd yn ein helpu i ddatblygu ein pobl i wireddu eu llawn botensial a meddwl am syniadau newydd.  Bydd cael gweithlu sydd wir yn cynrychioli pob rhan o’r gymdeithas yn fantais enfawr i ni wrth i ni adeiladu busnes o’r radd flaenaf sy’n trin pobl yn deg, yn ogystal â chreu cyfleoedd i genedlaethau’r dyfodol. 

“Rydyn ni’n croesawu’r ffaith bod y Llywodraeth yn canolbwyntio ar y maes hwn ac yn cefnogi’r gofyniad i gyhoeddi data ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau.  Yn yr adroddiad hwn, rydyn ni wedi cyfleu rhai o’r heriau a wynebir gennym, yn ogystal â’r cynnydd rydyn ni’n ei wneud.  Fel tîm arwain, rydyn ni’n ymrwymedig i gau’r bwlch.  Edrychaf ymlaen yn arw at gyflwyno adroddiad ar ein cynnydd yn y dyfodol”.

Mae Horizon yn ymrwymedig i barhau i greu amgylchedd cynhwysol lle rydym yn cefnogi merched a’u datblygiad i swyddi arwain.  Rydym yn gwneud hyn mewn nifer o ffyrdd, yn cynnwys:
 • Rhaglen Llysgennad STEM lle bydd ein llysgenhadon, yn cynnwys ein graddedigion sy’n ddynion ac yn ferched, yn weithgar yn y gymuned ehangach drwy gydol y flwyddyn, yn cymryd rhan mewn digwyddiadau a ffeiriau gyrfaoedd er mwyn annog pobl i ddilyn gyrfa yn y sector, yn ogystal â chyflwyno’n uniongyrchol mewn ysgolion i fyfyrwyr o bob oedran 
 • Rhaglen allgymorth addysg - ‘Dyfodol’. Mae’r rhaglen hon yn gwneud mwy na dim ond annog merched a bechgyn i ddangos diddordeb mewn gyrfaoedd STEM, mae hefyd yn gwella sgiliau’r cymunedau o amgylch ein safleoedd
 • Cyfranogiad yn Rhwydwaith Rhyngweithiol y Merched. Mae’r fenter hon gan Hitachi yn hybu merched yn y gweithle i gyfnewid syniadau ac mae’n darparu cyfleoedd e-ddysgu, ymchwil, cysylltiadau ar-lein, digwyddiadau, mentora a chymorth parhaus
 • Cyfranogiad ym Mhwyllgor Amrywiaeth a Chynhwysiant Hitachi. Mae’r Pwyllgor hwn wedi bod yn datblygu fframwaith yn ddiweddar i’w rannu ag uwch reolwyr a chyflogeion, i dynnu eu sylw at werth a manteision cael gweithlu amrywiol a chynhwysol ac i ymgysylltu â nhw yn eu cylch.
 • Ymrwymiad i fentrau yn y diwydiant ehangach fel rhaglen Merched ym maes Niwclear y Sefydliad Niwclear (NI)
Mae sicrhau bod gan ferched yn Horizon gyfle cyfartal a llwybr gyrfa clir i swyddi uwch yn rhan hanfodol o’n cynllun gweithredu yn y dyfodol i fynd i’r afael â’r bwlch cyflog presennol rhwng y rhywiau.  Yn ogystal â hyn, i sicrhau llif o arweinwyr sy’n ferched, bydd Horizon yn datblygu ac yn cyflwyno rhaglenni sy’n darparu cyfleoedd i dyfu a datblygu a, lle bo angen, bydd yn canolbwyntio’n fwriadol ar ferched sy’n perfformio’n dda ac yn eu hannog i gymryd rhan mewn rhaglenni o’r fath.

I ddarllen Adroddiad Horizon ar y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau, cliciwch yma.


 

Bydd tîm Pŵer Niwclear Horizon yn siarad am y cynlluniau sydd ganddynt ar y gweill yng Nghymhorthfa Agored nesaf Wylfa Newydd, sy’n cael ei chynnal ddydd Llun 19 Mawrth yn Neuadd Bentref Cemaes.

Mae disgwyl i fisoedd y Gwanwyn fod yn rhai prysur iawn i Brosiect Wylfa Newydd, ac mae Cymorthfeydd Agored misol Horizon yn parhau i roi’r cyfle i bobl leol ddysgu mwy am y Prosiect ac i siarad ag aelodau o dîm y Prosiect. 
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon: “Mae’n gyfnod prysur a chyffrous iawn i ni gyd wrth i ni baratoi i gyflwyno ein Gorchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO), y cais cynllunio i adeiladu Wylfa Newydd, yn y misoedd nesaf.  Mae ein gwaith ar y safle yn parhau i ddatblygu’n dda. Rydym wedi adeiladu dwy sgubor newydd i ystlumod, ac rydym ni’n dal wrthi’n gwneud gwaith cloddio archeolegol.
 
"Mae ein Cymorthfeydd Agored yn parhau i roi cyfle rheolaidd i'r gymuned gwrdd â'r tîm a chael rhagor o wybodaeth am y Prosiect a'r cynnydd rydym ni'n ei wneud.” 
 
Gallwch ddysgu mwy am Brosiect Wylfa Newydd ar www.horizonnuclearpower.com/hafan, drwy ffonio 0800 954 9516, e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com neu ddilyn Horizon ar Twitter @horizonnuclear ac Instagram ‘horizonnuclear’.
 
 
- DIWEDD -
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall ar 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com 
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd uchel ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.

Heddiw (dydd Iau 8 Mawrth) daeth Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, i ymweld â Wylfa Newydd er mwyn clywed am y gwaith mae Pŵer Niwclear Horizon yn ei wneud i ddiogelu ac ehangu’r iaith Gymraeg ac i hyrwyddo cyfleoedd gyrfaoedd i bobl leol.


Wrth ymweld â'r safle ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched ac yn ystod Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau, cafodd y Gweinidog daith o amgylch safle Gorsaf Bŵer arfaethedig Wylfa Newydd er mwyn dysgu mwy am y prosiect a thrafod sut mae tîm Horizon yn ysbrydoli mwy o ferched i ddilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM).
 
Cafodd y Gweinidog gyfle i gwrdd â rhai o’r merched sy’n gweithio yn Horizon, gan gynnwys Nia James o Ddolgellau, Gwynedd, a Sophie Wright o'r Fali, Ynys Môn. Mae’r ddwy yn brentisiaid yn eu hail flwyddyn.
 
Cafodd y Gweinidog gyfle i gwrdd â Bethan Jones Parry hefyd, sef cadeirydd annibynnol Grŵp Llywio Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg Wylfa Newydd. Mae’r grŵp yn edrych ar sut bydd Horizon yn rheoli effeithiau Wylfa Newydd ar y Gymraeg, yn ogystal â chanfod ffyrdd y gallai’r prosiect ddiogelu’r iaith ar Ynys Môn ac yng Ngwynedd a Chonwy. 
 
Dywedodd Sasha Davies, Pennaeth Datblygu Strategol Cymru yn Horizon: “Roedd hi’n wych cael croesawu’r Gweinidog i’n safle – yn enwedig ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched – ac i gael dangos iddi rywfaint o’r gwaith rydyn ni’n ei wneud i annog mwy o ferched i ddilyn y math o yrfaoedd mae ein prosiect eisoes yn eu creu. Mae llawer o ferched yn rhan o’n tîm yn barod, gan gynnwys nifer o brentisiaid sy’n llysgenhadon STEM ardderchog i bobl ifanc. Rydyn ni’n ffodus bod gennym dîm mor dalentog ac amrywiol ac rydyn ni’n gobeithio byddan nhw’n parhau i ysbrydoli pobl eraill.
 
“Roedd hi hefyd yn wych cael siarad â’r Gweinidog am sut rydyn ni’n hyrwyddo’r Gymraeg; mae meithrin yr iaith yn bwysig iawn i ni.”
 
Dywedodd Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: “Fe wnes i fwynhau fy ymweliad â Wylfa Newydd yn fawr iawn. Roeddwn yn falch o glywed cynlluniau Horizon i wneud yn siŵr ei fod yn helpu’r Gymraeg i barhau i ffynnu ac i wneud yn siŵr bod y gymuned leol yn elwa ar ddatblygiad yr orsaf bŵer. 
 
“Roedd hi’n dda gennyf gwrdd â Nia a Sophie hefyd. Mae'r ddwy yn esiampl ardderchog o ferched ifanc yn sefydlu gyrfa ddiddorol a gwerthfawr i’w hunain drwy astudio pynciau STEM a bwrw prentisiaeth. Bydd hyn yn eu galluogi nhw i ddilyn gyrfa mewn amgylchedd technegol a medrus iawn sydd â llawer i’w gynnig o ran cynnydd, amrywiaeth y gwaith a diogelwch swydd.”
 
Mae rhagor o wybodaeth am Horizon a’i gynigion ar gyfer Wylfa Newydd ar gael yn www.horizonnuclearpower.com, drwy ffonio 0800 954 9516 neu drwy anfon e-bost at wylfaenquiries@horizonnuclearpower.com.
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
Phillippa Burgess – 01242 507702 neu phillippa.burgess@horizonnuclearpower.com   
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com  (SIARADWR CYMRAEG)
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Mae Nia James, Prentis Technegol yn Horizon, newydd ennill y Wobr Aur yng nghystadleuaeth Electroneg Ddiwydiannol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru, a bydd yn awr yn cynrychioli Cymru yn rownd derfynol y DU.
   
 • Bydd Horizon yn cyflwyno fersiwn terfynol o’i adroddiad ar yr Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg yn y misoedd nesaf, fel rhan o’i gais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO) i Arolygiaeth Gynllunio’r DU.
   
 • Cafodd Pŵer Niwclear Horizon ei greu yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
 
 

Mae’r tîm sy’n adeiladu gorsaf bŵer newydd ar Ynys Môn yn cefnogi ymgais cymuned yr ynys i dorri Record Byd.

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn helpu preswylwyr Amlwch gyda’u hymgais i gasglu'r nifer fwyaf o bobl sy’n gwisgo festiau llachar at ei gilydd drwy gyfrannu mil o festiau llachar.
 
Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal am 1pm ddydd Sadwrn 3 Mawrth yn Ysgol Syr Thomas Jones, lle bydd preswylwyr y dref yn ceisio curo’r record bresennol, sy’n cael ei dal gan Ddinas Kitakyushu yn Japan lle roedd 2,136 o bobl mewn festiau llachar. Mae trefnwyr y digwyddiad yn Amlwch, Michaela Jones a’i mam Paula, yn gobeithio y bydd llawer o bobl leol yn dod at ei gilydd i chwalu’r ffigur hwnnw a rhoi Amlwch ar y map o ran Recordiau Byd. 
 
Ar ôl rhoi cynnig ar dorri'r record, bydd y festiau llachar sy’n cael eu darparu gan Horizon yn cael eu rhannu i ysgolion, grwpiau cymunedol ac elusennau yn y dref er mwyn cefnogi mentrau diogelwch lleol. Bydd yr arian sy’n cael ei godi yn ystod y digwyddiad yn cael ei roi i ysgolion er mwyn gwneud gwaith atgyweirio.
 
Dywedodd Daron Hodges, Rheolwr Safle Wylfa Newydd yn Horizon: “Pan glywson ni beth oedd Michaela a’i mam yn ei drefnu, roedden ni’n gwybod bod rhaid i ni helpu – mae hi’n her gymunedol arbennig ac roedd y record ei hun yn taro tant gyda’n tîm ni sy’n gwisgo offer diogelwch yn Wylfa Newydd drwy’r dydd, bob dydd.
 
“Diogelwch yw ein prif flaenoriaeth, ac yn gynharach eleni roedden ni’n falch iawn o ddathlu 1,000,000 o oriau gwaith heb ddamwain nac anaf ar safle Wylfa Newydd. Bydd ein tîm yn mynd draw i Amlwch yn siacedi llachar Horizon er mwyn helpu i gynyddi'r niferoedd ac i sicrhau, gyda gobaith, ein bod yn torri record byd.”
 
Dywedodd Michaela Jones, trefnydd y digwyddiad: “Roedden ni wrth ein boddau pan gynigiodd Horizon gyfrannu 1,000 o festiau, yn enwedig oherwydd y byddan nhw’n cael eu pasio ymlaen i bobl leol wedyn. Rydyn ni wedi paratoi cymaint ar gyfer hyn, felly rydyn ni’n gobeithio y bydd pawb yn dod draw ar y diwrnod i’n helpu ni i chwalu’r record.”
 
Mae rhagor o wybodaeth am yr ymgais i dorri’r record ar gael ar y dudalen Facebook Guinness World Record - Most People Wearing High-Vis Vests 2018. Rydyn ni’n gofyn i bobl lleol sy’n awyddus i dorri’r record i ddod â’u gwasgodau neu eu festiau llachar melyn neu oren eu hunain gyda nhw i’w hychwanegu at y rheini sy’n cael eu darparu gan Horizon.
 
Mae rhagor o wybodaeth am Horizon a’i gynigion ar gyfer Wylfa Newydd ar gael yn www.horizonnuclearpower.com, drwy ffonio 0800 954 9516 neu drwy anfon e-bost at wylfaenquiries@horizonnuclearpower.com
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: 
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com 
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Cafodd Pŵer Niwclear Horizon ei greu yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi y bydd ei Gymhorthfa Agored nesaf yn cael ei chynnal ddydd Llun 19 Chwefror yn Neuadd Bentref Cemaes.

Mae’r Cymorthfeydd Agored, sydd wedi bod yn mynd rhagddynt ers deng mlynedd bellach, yn rhoi’r cyfle i bobl sydd â diddordeb ym Mhrosiect Wylfa Newydd alw heibio, cwrdd â'r tîm a gofyn cwestiynau.
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhanddeiliaid yn Horizon: “Ydy mae’n gynnar yn y flwyddyn, ond rydyn ni’n gwneud llawer o gynnydd yn Wylfa Newydd. Rydyn ni wrthi’n paratoi i gyflwyno ein cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu i’r Arolygiaeth Gynllunio, ac rydyn ni hefyd bron â gorffen ein hymgynghoriad ar ardaloedd lliniaru i fywyd gwyllt, yn ogystal â ddiweddaru ffiniau’r tir.”
 
Dim ond wythnosau sydd i fynd nes byddwn ni’n cyflwyno ein cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu i’r Arolygiaeth Gynllunio. Ar ben hyn, rydyn ni’n dod i ddiwedd ein hymgynghoriad ar dir ychwanegol sydd ei angen ar gyfer y Prosiect.
 
“Mae ein Cymorthfeydd Agored yn gyfle gwych i alw heibio a chael gwybod beth fydd ar y gweill i Wylfa Newydd a’r tîm sy’n gysylltiedig â’i ddatblygu dros yr ychydig fisoedd nesaf.  Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os ydych chi’n awyddus i wybod mwy am ein gwaith, dewch yn llu i gwrdd â’r tîm”.
 
Mae rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd ar gael yn www.horizonnuclearpower.com, neu drwy ffonio 0800 954 9516, anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com neu ddilyn Horizon ar Twitter @horizonnuclear ac Instagram ‘horizonnuclear’.
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Cafodd Pŵer Niwclear Horizon ei greu yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
   

5ed Chwefror 2018 - mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi heddiw ei fod yn penodi Gwen Parry-Jones OBE, un o’r arweinwyr mwyaf profiadol ac uchaf eu parch yn y diwydiant niwclear yn y DU, yn Gyfarwyddwr Gweithrediadau Niwclear newydd.


Bydd Gwen yn gwbl gyfrifol am brif ddatblygiad Horizon, Wylfa Newydd ar Ynys Môn, gan gynnwys y gwaith o ddatblygu’r safle a’r tîm sy’n tyfu ar yr ynys. Bydd hefyd yn chwarae rhan hollbwysig yn y gwaith o gynnal a hyrwyddo’r cysylltiadau hollbwysig gyda rhanddeiliaid yn lleol, yn rhanbarthol ac ar draws Cymru.

Mae gan Gwen bron i 30 mlynedd o brofiad yn y diwydiant niwclear, gan gynnwys fel Cyfarwyddwyr Datblygu Cynhyrchu a Chyfarwyddwr Diogelwch a Sicrwydd yn EDF Energy, yn ogystal â Chyfarwyddwr Gorsaf yng Ngorsaf Bŵer Niwclear Heysham 1, y ferch gyntaf i ddal y swydd hon. Dechreuodd ei gyrfa niwclear yng ngorsaf Wylfa Magnox sydd drws nesaf i safle Wylfa Newydd Horizon.

Yn wreiddiol o Ynys Môn, astudiodd a gweithiodd Gwen yno am nifer o flynyddoedd cyn i’w gyrfa ei harwain hi oddi ar yr ynys. Yn ei rôl newydd bydd hi’n symud yn ôl i Ynys Môn yn amser llawn, gan weithio gyda’r tîm lleol, sy’n cynnwys 21 o brentisiaid o'r ynys ac o Ogledd Cymru. Bydd hi’n dechrau gyda Horizon ddechrau mis Ebrill.
Dywedodd Duncan Hawthorne, Prif Weithredwr Horizon: “Mae penodi Gwen yn hwb arall i’r tîm ffantastig sydd gennym yma yn Horizon ac mae’n brawf o’n twf parhaus fel sefydliad. Bydd ei sgiliau a’i phrofiad yn hanfodol wrth i ni barhau i symud ymlaen yn dda gyda Wylfa Newydd ac wrth i ni baratoi Horizon i fod yn weithredwr niwclear blaenllaw newydd. Edrychaf ymlaen at weithio gyda hi i ddarparu'r prosiect hollbwysig hwn a'i fanteision.”

Dywedodd Gwen: “Roedd hwn yn gyfle rhy dda i’w golli i mi - y cyfle i ymuno â thîm talentog sy’n tyfu, gan adeiladu math newydd unigryw o gwmni niwclear, a chyflawni prosiect trawsnewidiol ar yr ynys lle ges i fy magu. Yn ogystal  â dod â phŵer sicr, fforddiadwy, glân a mawr ei angen i’r DU bydd Wylfa Newydd hefyd yn dod â chyfleoedd enfawr ar gyfer tair cenhedlaeth o bobl ar Ynys Môn a’r ardal. Bydd bod yn rhan o hyn wir yn gyffrous ac alla i ddim aros tan cael dechrau.”

Mae Greg Evans, a oedd yn arfer bod yn Gyfarwyddwr Gweithrediadau, wedi ysgwyddo swyddogaeth newydd fel Cyfarwyddwr Gweithredol, Gweithrediadau gyda chyfrifoldebau arweinyddiaeth ychwanegol ar draws y rhaglen a’r timau technegol, yn ogystal â pharhau i oruchwylio paratoadau'r cwmni ar gyfer y gwaith cynhyrchu.

Daw’r penodiad wrth i Horizon barhau i symud ymlaen yn gadarn gyda phob agwedd ar ei brosiect, gyda thechnoleg yr adweithydd, yr ABWR, wedi mynd drwy’r Asesiad Dyluniad Generig gan y rheoleiddwyr niwclear ddiwedd y llynedd, a pharatoadau ar waith i gyflwyno’r prif gais cynllunio yn ystod rhan gyntaf 2018.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
           
Ben Russell
Ffôn Symudol: +44 (0) 7580 948 106
ben.russell@horizonnuclearpower.com
 
 
Nodiadau i Olygyddion:
 
Gair am Pŵer Niwclear Horizon
Cafodd Pŵer Niwclear Horizon ei greu yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Cafodd ei brynu gan Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) o Japan ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,400MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi hyd 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda gweithlu adeiladu o hyd at 9,000.
 
Gair am Gwen:
Yn wreiddiol o Ynys Môn enillodd Gwen radd Anrhydedd mewn Ffiseg o Brifysgol Manceinion, cyn cael Gradd Meistr o Goleg Prifysgol Gogledd Cymru (Prifysgol Bangor erbyn hyn) mewn Bancio a Chyllid. Dechreuodd wedyn ar ei gyrfa fel ffisegydd niwclear yng ngorsaf Wylfa Magnox yn 1989 cyn ysgwyddo rôl peiriannydd gweithrediadau yn y Safle, un o’r merched cyntaf i wneud hynny yn sector niwclear sifil y DU.  
 
Treuliodd Gwen nifer o flynyddoedd yn gweithio ei ffordd i fyny’r busnes cynhyrchu ynni niwclear, gan gynnwys treulio amser yn UDA a Chanada, gan ddychwelyd i'r DU i weithio mewn amrywiol swyddi technegol a masnachol. Daeth hi’n Rheolwr Offer ar gyfer Adweithydd Dŵr Gwasgeddedig Sizewell B yn Suffolk cyn mynd ymlaen i fod yn Gyfarwyddwr Gorsaf gydag Adweithydd Nwy Uwch Heysham 1 yn Swydd Gaerhirfryn. Gwen oedd y ferch gyntaf yn y DU i ddal y naill swydd a’r llall a hi ydy’r unig ferch yn y DU o hyd sydd wedi ysgwyddo’r swydd drwyddedig o Gyfarwyddwr Gorsaf. 
 
Parhaodd Gwen â'i gyrfa ar lefel Cyfarwyddwr, gan ddal rôl Cyfarwyddwr Diogelwch a Sicrwydd ar gyfer EDF Energy, gan gynghori, rheoleiddio a goruchwylio asedau cynhyrchu niwclear, ynni adnewyddadwy, nwy a glo. Bu wedyn yn Gyfarwyddwr Datblygu Cynhyrchu ar gyfer EDF Energy tan fis Rhagfyr 2017. Mae hi hefyd wedi gwasanaethu fel aelod o’r Diwydiant ar Fwrdd Awdurdod yr Heddlu Niwclear Sifil, gan gynghori’r Heddlu Niwclear Sifil.  
 
Mae hi’n Gymrawd o'r Sefydliad Ffiseg a chafodd ei anrhydeddu am ei gwaith yn y maes Gwyddoniaeth a Thechnoleg gydag OBE yn 2016.
 
 

“Mae angen dadl gall ac ystyriol ynghylch sut a ble dylid delio â gwastraff ymbelydrol yn y tymor hir. Yn ein hymateb i Dr Clowes fe wnaethom gynnig trafod y mater ag ef wyneb yn wyneb, ond yn anffodus fe benderfynodd gyflwyno cyfrif anghyflawn o’n safbwynt drwy’r wasg, heb roi unrhyw gyd-destun. Rydyn ni rŵan yn cyhoeddi’r llythyr yn llawn er mwyn i bobl allu gweld beth roedden ni wedi’i ddweud.


Mae gwastraff ymbelydrol wedi cael ei storio’n ddiogel ac yn saff yn Wylfa ers degawdau a bydd hyn yn parhau i ddigwydd gyda Wylfa Newydd. Fodd bynnag, dim ond rhan o’r ateb ydy hyn ac rydyn ni’n cefnogi polisi Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU mai gwaredu daearegol ydy’r dewis tymor hir mwyaf diogel. Mae consensws rhyngwladol cryf a chlir ynghylch y pwynt hwn ac mae astudiaethau annibynnol yn y DU wedi cadarnhau hyn hefyd.
 
Yn yr un modd, rydyn ni’n glir ei bod yn rhaid i leoliad cyfleuster gwaredu daearegol fod yn seiliedig ar yr egwyddor o wirfoddoliaeth, gyda’r cymunedau lleol eu hunain yn penderfynu a ydynt eisiau ystyried cymryd rhan yn y broses. Mae’r ymgynghoriadau sydd ar waith ar hyn o bryd gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn gwbl seiliedig ar y dull gweithredu hwn ac rydyn ni’n cefnogi bod hwn yn ddewis i Ynys Môn a’i chynrychiolwyr etholedig.”
Llythyr

Annwyl Carl,

Diolch i chi am eich llythyr dyddiedig 29 Medi 2017, ac ymddiheuraf am yr oedi cyn gallu ymateb i chi.

Oherwydd gwaith ac ymrwymiadau teuluol, nid oeddwn yn gallu dod i'r arddangosfa yn Niwbwrch.  Ond, ym mis Mawrth eleni, bûm ar ymweliad â Fukushima felly rydw i wedi gweld â’m llygaid fy hun beth yw maint y problemau sy’n wynebu'r gymuned ac wedi cael adroddiadau o lygad y ffynnon gan y bobl leol y bûm yn siarad â nhw. 

Er bod fy nyddiadur yn gallu bod yn dipyn o her, byddwn yn falch iawn o gyfarfod â chi. Yn y cyfamser, diolch i chi am eich cwestiynau.  Mae f’atebion wedi'u nodi isod.

1. Horizon Nuclear Power Wylfa Ltd yw'r Trwyddedai Safle fydd yn gyfrifol am redeg Wylfa Newydd ar ôl iddi gael ei hadeiladu.   Pwy bynnag fydd buddsoddwyr terfynol Wylfa Newydd, Pŵer Niwclear Horizon yn unig fydd yn rhedeg y safle o hyd; ni fydd yn cael ei rhedeg gan unrhyw gwmni estron.

Mae gennym eisoes amrywiaeth eang o staff gweithredol yn Horizon sydd â blynyddoedd o brofiad o redeg safleoedd ynni niwclear. Rydym wedi dechrau recriwtio'r gweithlu gweithredol ehangach yn barod, gan gynnwys gweithredwyr lleol profiadol o Wylfa, a’n prentisiaid technegol a fydd yn cael eu hyfforddi i gynnal a chadw’r safle.   Mae gennym nifer o flynyddoedd i hyfforddi ein staff i'r safon uchel a'r lefel o arbenigedd a fynnir gan Horizon, ac sy’n ofynnol gan y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear.  Byddwn yn gwneud hyn drwy bartneriaethau ffurfiol â phartneriaid gweithredol a phartneriaid hyfforddi sydd wedi’u hachredu ar lefel ryngwladol.

Fy ngwaith i yw gwneud yn siŵr bod ein gweithlu gweithredol yn barod ar gyfer y cyfnod y bydd Wylfa Newydd yn weithredol o ganol y 2020au ymlaen ac am o leiaf 60 mlynedd.   O ran profiad o weithredu'r dechnoleg adweithydd ei hun, mae profiad gweithredol yn sgil y gellir ei drosglwyddo.   Byddwn yn ei gymharu i beilot awyren 747 yn ailhyfforddi er mwyn dysgu sut i hedfan Airbus A380.  Mae ef neu hi yn gymwys, ond mae angen hyfforddiant a phrofiad arno ef neu arni hi ar gyfer y math penodol hwnnw o awyren.   Mae'r broses hon eisoes ar waith a bydd yn parhau wrth i ni ddatblygu'r elfen recriwtio ac, yn amodol ar gwblhau cyfnod o graffu manwl yn llwyddiannus - sy’n galw am gymeradwyaeth Reoleiddiol - bydd yr unigolyn yn cael ei awdurdodi’n ffurfiol fel rhywun sy'n gymwys i weithio’r cyfarpar.   

Gellid hefyd nodi fel enghreifftiau rhai o gyn aelodau staff Magnox sydd wedi adleoli - ac ailhyfforddi - er mwyn gweithredu'r PWR yn Sizewell B, yr unig adweithydd o’i fath yn y DU ar hyn o bryd fel mae’n digwydd.

2. Rydw i wedi siarad â'r unig gynrychiolydd o Horizon oedd yn bresennol yn y digwyddiad rydych chi’n cyfeirio ato yn Llangefni, sef Richard Foxhall, ac ni ddaeth neb ato yn y digwyddiad hwnnw i ofyn cwestiynau neu i roi sylwadau.

O dan ddeddfwriaeth a gyflwynwyd gan Lywodraeth y DU, nid ydym hyd yn oed yn gallu dechrau adeiladu Wylfa Newydd hyd nes y byddwn wedi llunio'r hyn a elwir yn Gynllun Datgomisiynu Wedi'i Gyllido a chael y cynllun hwnnw wedi'i wirio a’i gymeradwyo’n annibynnol.  Bydd hyn yn cynnwys cynllun datgomisiynu a rheoli gwastraff a gytunir sy’n cwmpasu cynlluniau technegol, amcangyfrif o gostau a threfniadau cyllido annibynnol er mwyn talu costau (‘cynllun pensiwn’ ar gyfer y safle i bob pwrpas).    Wrth gwrs, nid ydym yn gallu cytuno ar fanylion o'r fath heb wybod faint o wastraff gaiff ei greu.

Rydym wedi cyflwyno ein cais am Drwydded Amgylcheddol Rheoleiddio Sylweddau Ymbelydrol i Gyfoeth Naturiol Cymru sy’n ymgynghori â'r cyhoedd ac â rhanddeiliaid statudol ac anstatudol ar hyn o bryd.   Mae ein cais ar gael ar ein gwefan yn: www.horizonnuclearpower.com/hafan 

Mae hon yn un o nifer o drwyddedau y mae angen i ni eu cael i redeg Wylfa Newydd. Mae'r cais yn nodi'r holl weithgareddau a faint o lifoedd gwastraff ymbelydrol unigol a thanwydd wedi'i ddefnyddio rydym yn rhagweld y bydd yn cael eu cynhyrchu dros gyfnod o 60 mlynedd.   Mae hyn yn seiliedig ar ymbelydredd y gwastraff adeg ei gynhyrchu, ac nid yw’n ystyried y dadfeilio ymbelydrol a fydd yn digwydd dros oes weithredol yr orsaf.

3. Byddai Dr Jones wedi gwneud y sylw hwn ar sail wybodus.  Byddwn yn cytuno ag ef heb betruso dim.

4. Mae Hitachi wedi ei gwneud yn glir iawn o'r cychwyn cyntaf pan ddaethom i feddiant y cwmni yn 2012 y byddai’n ceisio denu buddsoddwyr ychwanegol cyn cyfnod adeiladu Wylfa Newydd fel rhan o’i strategaeth fusnes.  Ni ddylai neb synnu pan gyhoeddir bod gan Horizon randdeiliaid newydd. Nid wyf yn credu bod y contractau ynni all-draeth a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn bygwth hyfywedd ein cynlluniau, oherwydd, er nad ydym yn cymryd dim byd yn ganiataol ac y byddwn yn dal ati i bledio achos pŵer niwclear newydd, mae’n parhau i gael cefnogaeth ar draws pleidiau gwleidyddol Llywodraeth y DU.

5. Mae angen cymysgedd amrywiol o ffynonellau cynhyrchu trydan carbon isel ar y DU er mwyn cyflawni ei hymrwymiadau o ran newid yn yr hinsawdd.   Mae gallu'r sector niwclear i gyflenwi sympiau mawr o drydan carbon isel sefydlog yn ei wneud yn elfen hanfodol o gymysgedd ynni'r wlad yn awr ac yn y dyfodol, gan chwarae ei ran yn y gwaith o sicrhau cyflenwad ‘llwyth sylfaenol’ sefydlog.  Mae’n rhaid i'r ‘pris taro bargen’ ystyried costau datblygu unrhyw brosiect, a bydd y rhain yn amrywio o brosiect i brosiect.    Ond, rydym bob amser wedi cael ar ddeall mai un o'r gofynion sylfaenol os yw Wylfa Newydd am fod yn llwyddiant yw ein bod yn cael pris teg a chystadleuol am y prosiect.

Byddwn yn parhau i gydweithio â'r holl bartïon cyfrannog i leihau costau a darparu am bris sy’n dderbyniol i'r llywodraeth, i ddefnyddwyr ac i’n buddsoddwyr.  Felly, na, nid wyf yn meddwl eu bod yn fygythiad i hyfywedd ein Prosiect.

6. Ar hyn o bryd, nid yw'r gallu gan y DU i gyflenwi gorsafoedd pŵer niwclear i'r diwydiant.  Mae angen prosiectau niwclear newydd i fod yn rhan o’r gymysgedd o adnoddau fydd ganddi o safbwynt cynhyrchu carbon isel yn y dyfodol.

Rwyf yn gwbl argyhoeddedig y bydd Horizon yn defnyddio technoleg niwclear Japan, a'r Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch yn benodol, gan fod y dechnoleg hon wedi cael ei hadeiladu pedair gwaith o'r blaen, a hynny’n unol â'r amserlen a'r gost a bennwyd bob tro.  Rydym yn ffyddiog y gellir rheoli’r risg i fusnes yn ddigonol, ac, ar ben hyn, yn ddaearyddol, mae’r DU yn rhanbarth o seismigedd isel.

Uchder cymedrig safle’r orsaf bŵer yw 15 metr uwchben y môr.  Bydd y safle a’i adeiladau yn cael eu cynllunio i wrthsefyll ‘digwyddiad sydd ond yn digwydd unwaith mewn 10,000 o flynyddoedd’ ac yn ymgorffori ‘gwersi a ddysgwyd’ o’r digwyddiad yn Fukushima yn 2011 o ran, er enghraifft, cynllun y safle.     Dylai’r Asesiad Dyluniad Generig a gynhaliwyd ar ABWR y DU gan y darparwr technoleg, Hitachi-GE, ddarparu hyder ychwanegol yn ein cynllun, ac mae argymhellion sydd wedi'u cynnwys yn y ddogfen ‘Japanese earthquake and tsunami:    Implications for the UK nuclear industry Final Report’ gan Brif Arolygydd Gosodiadau Niwclear Ei Mawrhydi ar y pryd, Dr Mike Weightman, hefyd wedi cael eu hystyried yn llawn yng nghynllun y safle (http://www.onr.org.uk/fukushima/final-report.pdf).

O ran y Contract gwahaniaeth, neu'r ‘pris taro bargen’, bydd pob prosiect carbon isel gwahanol o ba dechnoleg bynnag yn cael ei drafod yn unigol er mwyn adlewyrchu cost y buddsoddiad. Bydd gan bob prosiect ei heriau ei hun a byddwn yn disgwyl gweld amrediad o brisiau cytunedig ledled y sector ynni carbon isel ehangach.

7. Nid yw Hitachi yn bwriadu gwerthu Horizon ar ôl sefydlu Wylfa Newydd. Fel y crybwyllwyd o'r blaen, roedd Hitachi wastad wedi bwriadu gwerthu cyfranddaliadau yn Horizon.  Ond beth bynnag fydd y sefyllfa o ran perchnogaeth cyfranddaliadau, Horizon fydd yr 'endid parhaus’ yn Wylfa Newydd, a bydd y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear a Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithredu fel awdurdodau rheoleiddio a chraffu llawn arno.

Diogelwch yw ein prif flaenoriaeth, ac felly y bydd hi am byth.  Nid yw systemau gwybodaeth a rheoli'r adweithydd wedi’u cysylltu’n ffisegol â’r byd tu allan, felly nid oes posibilrwydd o ymosodiad seibr.

Yn amlwg, mae gwrthdrawiadau ag awyrennau’n brif ystyriaeth wrth gynllunio  a rheoleiddio safleoedd niwclear.  Mae hyn yn elfen bwysig o Asesiad Dyluniad Generig y rheoleiddwyr o ABWR y DU, a gwblhawyd yn llwyddiannus yr wythnos ddiwethaf.

Y cam nesaf fydd cynnal proses drwyddedu fanwl sy’n benodol i’r safle ac a fydd yn cynnwys ystyried y peryglon lleol penodol sy'n bodoli yng nghyffiniau Wylfa Newydd.

Rwyf yn cymryd mai'r hyn rydych yn cyfeirio ato wrth sôn am ‘newid yn yr hinsawdd’ yw cynnydd yn lefel y môr.  Mae'r safle eisoes yn sefyll 15 metr uwchben lefel cymedrig y môr a bydd adeiladau pwysig ar y safle ei hun wedi’u codi.  Byddant hefyd yn wrthsefyll dŵr.   Mewn astudiaeth ymchwil ryngwladol ddiweddar dan arweiniad Sefydliad Meteoregol Brenhinol yr Iseldiroedd - ( ‘A high-end sea level rise probabilistic projection including rapid Antarctic ice sheet mass loss’, Environmental Research Letters [2017]https://phys.org/news/2017-04-sea-metres.html#jCp) - amcangyfrifir y gallai cefnforoedd godi 3 metr erbyn y flwyddyn 2100, ac mae hyn llawer yn is na lefel sylfaenol Wylfa Newydd. Cynhelir asesiadau llawn o'r perygl o lifogydd ayyb fel rhan o’r broses cydsyniad ar gyfer ein cais.

Mae prosesau a gweithdrefnau ar gyfer rheoli, prosesu a gwaredu tanwydd sydd wedi cael ei ddefnyddio a gwastraff ymbelydrol wedi cael eu datblygu dros yr 50 mlynedd diwethaf.  Mae gennym ddealltwriaeth dda iawn ohonynt ac maent yn amodol ar gymeradwyaeth a chraffu Rheoleiddiol.  Rydym wedi bod yn delio â nhw’n llwyddiannus ar yr ynys ers dros 40 mlynedd eisoes.
Bydd Gwastraff Lefel Isel Iawn, yn unol â’r drefn ar hyn o bryd, yn cael ei anfon i safleoedd tirlenwi trwyddedig a bydd Gwastraff Lefel Isel yn cael ei anfon i'r Storfa Gwastraff Lefel Isel Cenedlaethol yn Drigg.

I ddechrau, bydd Gwastraff Lefel Ganolraddol a thanwydd sydd wedi cael ei ddefnyddio’n cael eu storio’n ddiogel ar safle Wylfa Newydd hyd nes y gellir eu hanfon i'r Cyfleuster Gwaredu Daearegol arfaethedig yn unol â’r cynnig gan Lywodraeth y DU.   Ar hyn o bryd, yn unol a pholisi Llywodraeth y DU, mae’n rhaid i ni ddarparu lle i storio'r rhain ar y safle am hyd at 140 o flynyddoedd ar ôl i'r safle orffen cynhyrchu. Unwaith eto, nid yw newid yn yr hinsawdd yn peri risg gredadwy yn y cyswllt hwn.

Byddaf yn gofyn i fy Nghynorthwyydd Gweithredol gysylltu â chi yn y man i drefnu cyfarfod. Mae croeso i chi ymweld â fy swyddfa.

Yn gywir,

Greg Evans,
Cyfarwyddwr Gweithrediadau
Pŵer Niwclear Horizon Cyf

 


 
 

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi dechrau chwilio am y bobl fwyaf talentog drwy lansio ei gynllun prentisiaeth 2018.

Dyma’r drydedd flwyddyn yn olynol i’r Cynllun Prentisiaeth Dechnegol gael ei gynnal, ac mae’n cael ei ddarparu mewn partneriaeth â Grŵp Llandrillo Menai. Bydd hyd at 12 o recriwtiaid newydd yn ymuno â’r 21 prentis technegol sydd yn Horizon eisoes.
 
Mae’r cynllun tair blynedd yn cael ei lansio yn ystod cyfnod cyffrous i’r Prosiect wrth i’r tîm weithio tuag at gyflwyno ei Orchymyn Cydsyniad Datblygu – y caniatâd sydd ei angen i adeiladu Wylfa Newydd – i Arolygiaeth Gynllunio Llywodraeth y DU. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn ymuno â thîm Horizon fis Medi 2018, a bydd cyfle iddynt ddatblygu eu gwybodaeth dechnegol ac ymarferol yn un o brosiectau ynni mwyaf cyffrous Ewrop.
 
Mae prentisiaid presennol Horizon wedi mwynhau rhaglen lawn dop o theori, gweithgareddau ymarferol a gweithgareddau allgyrsiol yn ystod eu prentisiaethau. Ochr yn ochr â’u hastudiaethau, maent wedi teithio i Japan i gydweithio â phrentisiaid Hitachi, wedi ymweld â ffatrïoedd rhai o weithgynhyrchwyr mwyaf blaengar y DU, wedi gweithio gydag ysgolion lleol, ac wedi cynrychioli Horizon mewn digwyddiadau cymunedol fel Sioe Môn.
 
Dywedodd Greg Evans, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Horizon: “Rydyn ni’n falch o gael agor y broses ymgeisio ar gyfer ein trydydd Cynllun Prentisiaeth Dechnegol, ac rydyn ni’n gobeithio cael llawer o geisiadau eto eleni gan bobl greadigol ac uchelgeisiol sydd â’u bryd ar dechnoleg.
 
“Fel busnes, mae Horizon yn meddwl ei bod yn bwysig iawn cefnogi pobl dalentog a’u helpu nhw i ddechrau ar eu gyrfaoedd yn y sector ynni, neu ailhyfforddi pobl sydd â phrofiad mewn sectorau eraill. Bydd ein prentisiaid technegol yn elwa ar gyfleusterau ac arbenigedd o’r radd flaenaf yn Grŵp Llandrillo Menai, sy'n parhau i gael cefnogaeth gennym ni. Pob lwc i bawb sy’n ymgeisio eleni.”
 
Dywedodd Dafydd Evans, Prif Weithredwr Grŵp Llandrillo: “Rydyn ni’n falch iawn o weithio mewn partneriaeth â Phŵer Niwclear Horizon i sicrhau bod gan bobl y cyfleoedd hyfforddi sydd eu hangen arnynt i symud yn eu blaenau yn y sector ynni sy’n datblygu yn yr ardal. Bydd y garfan newydd hon o brentisiaid yn ymuno â ni ar adeg gyffrous iawn, wrth i’n Canolfan Beirianneg newydd o’r radd flaenaf agor yn gynnar yn 2019."
 
Dywedodd Aeron Morgan, prentis yn Horizon: “Dwi wastad wedi bod eisiau bod yn beiriannydd ac roeddwn i wrth fy modd pan gefais gynnig y brentisiaeth. Dwi wedi mwynhau'r cynllun yn fawr hyd yma. Mae’n bwysig dysgu am y theori y tu ôl i bynciau fel electroneg, ond dwi'n hoffi’r gwaith ymarferol sy'n cael ei wneud ochr yn ochr â hynny yn fawr iawn, lle rydyn ni’n defnyddio ein gwybodaeth ar brosiectau go iawn.
 
“Mae Wylfa Newydd yn brosiect diddorol a chymhleth i weithio arno, ac mae'n rhoi cyfle i brentisiaid weithio gyda rhai o’r peirianwyr gorau a chael hyfforddiant ymarferol o safon uchel. Bydden i’n annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn pynciau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg - STEM - i wneud cais.”
 
Mae modd gwneud cais ar-lein yn https://www.horizonnuclearpower.com/gyrfaoedd/cynllun-prentisiaeth-dechnegol rhwng 29 Ionawr a 26 Chwefror 2018.
 
- DIWEDD -
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Fran Tindall – 07580 948147 neu Fran.Tindall@horizonnuclearpower.com
 
Mae rhagor o wybodaeth am gynlluniau sgiliau a phrentisiaethau’r diwydiant niwclear ar gael yn:
 • Cafodd Pŵer Niwclear Horizon ei greu yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
 
 
 

Bydd Cymhorthfa Agored gyntaf Pŵer Niwclear Horizon yn cael ei chynnal ddydd Llun 22 Ionawr yn Neuadd Bentref Cemaes.

Caiff pobl leol eu gwahodd i gwrdd â'r tîm rhwng 1pm a 7pm i gael rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd. Mae croeso i bawb alw heibio i'r sesiwn - does dim angen trefnu apwyntiad.
 
O fis Chwefror ymlaen bydd y digwyddiadau’n cael eu cynnal ar y trydydd dydd Llun o bob mis yn Neuadd Bentref Cemaes. Bydd y wybodaeth, y dogfennau, y mapiau a’r delweddau diweddaraf ar gael i’w gweld ym mhob sesiwn. 
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon: “Mae 2018 eisoes yn profi i fod yn flwyddyn brysur arall i ni yma yn Horizon wrth i ni barhau gyda’n paratoadau i gyflwyno ein Gorchymyn Cydsyniad Datblygu - y caniatâd sydd ei angen arnom i adeiladu Wylfa Newydd - i Lywodraeth y DU.  
 
“Fel rhan o’r paratoadau hyn, rydyn ni wedi mireinio manylion ein cynlluniau ac rydyn ni’n ymgynghori ar y diweddariadau hyn tan 16 Chwefror. Os hoffai unrhyw un gael rhagor o wybodaeth am hyn neu ddysgu mwy am y Prosiect, bydd ein tîm wrth law i ateb eich cwestiynau yn ystod ein cymhorthfa agored”.
 
Mae rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd ar gael yn www.horizonnuclearpower.com/hafan, neu drwy ffonio 0800 954 9516, anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com neu ddilyn Horizon ar Twitter @horizonnuclear ac Instagram ‘horizonnuclear’.

Bydd Pŵer Niwclear Horizon yn ymgynghori ynghylch creu ardaloedd ecolegol newydd a chynefinoedd gwlyptir i helpu i leihau effeithiau posibl adeiladu Wylfa Newydd, ynghyd ag addasu ffiniau tir, rhwng 16 Ionawr ac 16 Chwefror.

 
Mae Horizon bellach bron wedi gorffen y gwaith o baratoi ei brif gais ar gyfer Wylfa Newydd, sef Gorchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO). Fel rhan o’r gwaith helaeth hwn mae Horizon wedi canfod bod angen rhai ardaloedd ychwanegol o dir ac mae angen y tir hwn am y rhesymau canlynol:
 • Creu neu wella safleoedd gwlyptir ledled Ynys Môn, a fyddai, yn ogystal â gwneud iawn am unrhyw effaith bosibl y gallai’r adeiladu ei chael ar Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) Tre’r Gof, sydd o fewn ffiniau ei safle, yn gwella  ecoleg y gwlyptir mewn mannau eraill ar yr ynys. Ar hyn o bryd mae Horizon yn edrych ar nifer o safleoedd rhwng Cemaes ac Amlwch ac i’r gogledd o Langefni
 • Ar gyfer dwy ardal liniaru ecolegol newydd er mwyn lleihau effeithiau’r cynlluniau i glirio’r safle ar fywyd gwyllt, a mân newidiadau i’n cysylltiad ag is-orsaf y grid cenedlaethol yn Ardal Datblygu Wylfa Newydd
 • Terfynau’r gorchymyn a gadarnhawyd (ffin yr holl dir sydd ei angen i wneud y gwaith) ar gyfer yr adrannau newydd o’r A5025 rhwng safle Horizon a’r Fali, a mân addasiadau i ffiniau’r Cyfleusterau arfaethedig Oddi ar Safle’r Orsaf Bŵer yn Llanfaethlu a Chanolfan Logisteg ym Mharc Cybi.
Mae Horizon yn cynnal ymgynghoriad ar yr agweddau hyn rhwng dydd Mawrth 16 Ionawr a dydd Gwener 16 Chwefror 2018. Bydd hyn yn rhoi cyfle i bobl leol gyflwyno eu hadborth cyn cyflwyno’r prif gais ar gyfer yr orsaf bŵer yn ystod Gwanwyn 2018.
 
Dywedodd Sasha Davies, Pennaeth Datblygu Strategol Cymru Horizon: “Fel un o brosiectau adeiladu mwyaf Ewrop, rydyn ni’n ymwybodol iawn bod adeiladu a gweithredu gorsaf pŵer niwclear yn brosiect tymor hir sy’n cynnwys ei heriau a’i effeithiau ei hun. Mae'r addasiadau hyn i’n cynigion ni’n cynnwys helpu i reoli unrhyw effaith ar yr ecoleg ar ein safle ac yn agos ato, ac mae’n rhan o’n hymrwymiad sylfaenol ni i fod yn amgylcheddol gyfrifol dros oes ein prosiect.
 
“Fel rhan o’r gwaith hwn rydyn ni wedi bod yn gweithio’n agos gyda Chyngor Sir Ynys Môn a Chyfoeth Naturiol Cymru ar gynnig i greu ardaloedd newydd o wlyptir ar Ynys Môn yn ogystal â gwella rhai sydd eisoes yn bodoli. Rydyn ni’n credu y bydd y mesurau pwysig hyn, ynghyd â dwy ardal ecolegol wrth ymyl y safle, yn helpu i ddiogelu a gwarchod bywyd gwyllt Ynys Môn wrth i ni adeiladu a gweithredu Wylfa Newydd.
 
“Mae gwrando ar farn trigolion am y cynigion hyn yn sicrhau ein bod yn parhau i roi Ynys Môn a Gogledd Cymru wrth galon yr hyn rydyn ni’n ei wneud, er mwyn i ni allu sicrhau manteision cadarnhaol am genedlaethau i ddod. Rydyn ni'n edrych ymlaen at gael cwrdd â phobl a chlywed eu sylwadau dros yr wythnosau nesaf.” 
 
Mae Horizon yn cynnal nifer o ddigwyddiadau a sesiynau galw heibio ar Ynys Môn ac yng Ngogledd Cymru.
 
DYDD GWENER 19 IONAWR 1pm – 4pm, Neuadd Goffa Amlwch, Amlwch
DYDD SADWRN 20 IONAWR 10am – 1pm, Neuadd y Dref Llangefni, Llangefni
DYDD SADWRN 20 IONAWR 4pm – 7pm, Neuadd Bentref Cemaes, Cemaes
DYDD MAWRTH 23 IONAWR 10am – 1pm, Neuadd Bentref Llanfachraeth, Llanfachraeth
DYDD MAWRTH 23 IONAWR 4pm – 7pm Gwesty The Valley Anglesey, y Fali
DYDD MERCHER 24 IONAWR 10am – 12pm Llyfrgell Conwy, Stryd y Castell
DYDD MERCHER 24 IONAWR 2pm – 5:30pm Canolfan Siopa Deiniol, Bangor
DYDD GWENER 26 IONAWR 2pm – 7pm Neuadd Bentref Cemaes, Cemaes
 
Bydd rhagor o wybodaeth ar gael am y cynigion pan fydd yr ymgynghoriad yn agor ddydd Mawrth 16 Ionawr. Gall unrhyw un sy’n methu dod i ddigwyddiad, neu sydd eisiau gwybod rhagor, edrych ar wefan ymgynghori Horizon yn www.horizonnuclearpower.com/ymgynghoriad. Mae rhagor o fanylion hefyd ar gael drwy ffonio llinell Radffon Horizon ar 0800 954 9516 a thrwy anfon e-bost i’r cyfeiriad ymholiadau, ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.