Newyddion Archif 2019

I gysylltu â swyddfa wasg Horizon, yna ffoniwch: 01242 507700 os gwelwch yn dda.

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cadarnhau y bydd ei 33 o brentisiaid technegol yn gallu parhau â’u cyrsiau prentisiaeth ar ôl sicrhau cyfleoedd hyfforddi gyda chwmnïau peirianneg ac ynni blaenllaw eraill.

Ers gohirio Prosiect Wylfa Newydd ym mis Ionawr 2019, mae Horizon wedi bod yn gweithio i sicrhau dyfodol ei 33 o brentisiaid er mwyn iddynt allu cwblhau eu hastudiaethau a gorffen eu rhaglenni prentisiaeth.  
 
Bydd y mwyafrif nawr yn parhau â’u hyfforddiant gydag EDF Energy, gan weithio tuag at Brentisiaeth Gradd EDF neu Brentisiaeth Peirianneg a Chynnal a Chadw Lefel 3. Yn EDF byddant yn cael profiad gwerthfawr o’r diwydiant yn gweithio ar Hinkley Point C ac yn aros yn y sector niwclear. 
 
Bydd y rheini nad ydynt yn ymuno ag EDF, ond sy’n awyddus i aros yn y sector ynni, yn parhau â’u hyfforddiant yng Nghanolfan STeM newydd sbon Coleg Menai, sydd o'r radd flaenaf, ac yn cael profiad gwaith yn Doosan Babcock, sydd â chontractau cynnal a chadw gydag EDF. Mae un prentis hefyd wedi dewis ymuno â FirstHydro a bydd yn gweithio yn safle hydrodrydanol Dinorwig.
 
Ar gyfer nifer o brentisiaid, peirianneg awyrofod oedd eu cyfeiriad dewisol a byddant nawr yn ymuno â Babcock International.  Yn sgil y cynllun hwn, byddant yn aros yng ngogledd Cymru, lle byddant yn cael cyfle i weithio gydag awyrennau Hawk yn RAF y Fali.
 
Dywedodd Sasha Davies, Pennaeth Ymgysylltu â Rhanddeiliaid (Cymru) yn Pŵer Niwclear Horizon: “Roedd hi’n bwysig i ni ein bod ni’n dod o hyd i gyfleoedd i’n prentisiaid gwych barhau â’u hastudiaethau mewn rolau tebyg. Er ein bod yn gohirio Prosiect Wylfa Newydd am y tro, roedd sicrhau bod ein prentisiaid yn gallu parhau â’u datblygiad gyrfa yn hanfodol ar gyfer cyflawni ein hymrwymiad i gefnogi peirianwyr lleol y dyfodol. Rydyn ni wrth ein bodd bod y 33 bellach wedi dod o hyd i gynlluniau newydd.
“Rydyn ni’n siŵr y byddan nhw’n llwyddo fel peirianwyr ifanc gan fod eu hymrwymiad a’u hymroddiad wedi creu argraff ar dîm Horizon ers tro. Pob lwc iddyn nhw yn y dyfodol. Rydyn ni’n dal i obeithio y byddan nhw, ryw ddydd, yn gweithio yma yn Wylfa Newydd ar Ynys Môn”.
 
Ym mis Ionawr 2019, yn sgil penderfyniad gan ei riant gwmni, Hitachi, Ltd, yn seiliedig ar ei ystyriaethau masnachol fel buddsoddwr sector preifat, cyhoeddodd Horizon ei fod yn gohirio ei raglen datblygu niwclear. Yn dilyn hyn, aeth Horizon ati i atal y mwyafrif helaeth o’i weithgareddau datblygu, yn cynnwys y rheini yn Wylfa Newydd. Mae Horizon yn parhau i ymgysylltu’n agos â Llywodraeth y DU ynghylch model cyllido diwygiedig ar gyfer niwclear newydd ac mae wedi cymryd camau i gadw’r opsiwn i ailgydio yn y datblygiad yn y dyfodol. 
 
Dysgwch ragor am Pŵer Niwclear Horizon ac Wylfa Newydd drwy fynd i www.horizonnuclearpower.com, ffonio 0800 954 9516 neu e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Ben Russell – 07580 948106 neu ben.russell@horizonnuclearpower.com.
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Sefydlwyd Horizon yn 2009 yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth y DU y byddai ynni niwclear newydd yn elfen graidd o’r cymysgedd trydan yn y dyfodol.  Prynwyd y cwmni gan Hitachi, Ltd ddiwedd 2012.
 
 • Mae Horizon yn berchen ar ddau o’r wyth safle sydd wedi’u dynodi yn y DU ar gyfer adeiladu newydd yn y Datganiad Polisi Cenedlaethol ar Gynhyrchu Ynni Niwclear a hyd at fis Ionawr 2019, roedd wedi bod yn datblygu ei brif safle, Wylfa Newydd ar Ynys Môn, yng ngogledd Cymru. Roedd Horizon wedi bwriadu darparu o leiaf 5,700MW o gapasiti cynhyrchu pŵer newydd i’r DU - digon i roi pŵer i tua 11 miliwn o gartrefi - ar draws y ddau safle, gyda gwaith ar Oldbury yn Ne Swydd Gaerloyw yn dilyn Wylfa Newydd. Byddai dau Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch y DU (UK ABWR) Hitachi-GE wedi cael eu lleoli ar y ddau safle, gyda'r naill a’r llall yn cynhyrchu tua 1,430MW.
 
 • Yn dilyn y penderfyniad i ohirio ei weithgareddau, mae Horizon wedi penderfynu atal bron bob un o’i weithgareddau datblygu ac, yn anffodus, ymgymryd â rhaglen ddiswyddo ar raddfa fawr, gan leihau'r gweithlu cadarn o tua 370 o weithwyr i nifer fach iawn o staff.  Ffocws y staff hynny fydd yn aros yn Horizon fydd cadw’r safleoedd mewn cyflwr datblygadwy, parhau i gysylltu â’n rhanddeiliaid a’n cymunedau oedd yn bwriadu lletya’r cyfleusterau ac ymgysylltu’n agos â Llywodraeth y DU ar fodel cyllido diwygiedig neu amgen.
 
 

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn gwahodd pobl leol i gwrdd â’r tîm yn ei Gymhorthfa Agored nesaf ddydd Llun 18 Mawrth.

Does dim angen trefnu apwyntiad ar gyfer y sesiwn galw heibio, a fydd yn cael ei chynnal rhwng 1pm a 6.30pm yn Neuadd Bentref Cemaes.  Bydd tîm Horizon ar gael i siarad â phobl leol ac i ateb unrhyw gwestiynau am Brosiect Wylfa Newydd.
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Materion Allanol Cymru yn Horizon: “Mae ein Cymorthfeydd Agored yn ffordd wych i ni gwrdd â phobl leol a siarad â nhw am Brosiect Wylfa Newydd.  Rydyn ni’n gwybod bod gan rai pobl gwestiynau o hyd yn dilyn y penderfyniad diweddar i ohirio’r prosiect, felly rydyn ni’n annog pawb sydd eisiau gwybod mwy i ddod i gwrdd â’r tîm”.
 
Mae rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd ar gael yn www.horizonnuclearpower.com, neu drwy ffonio 0800 954 9516, anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com neu ddilyn Horizon ar Twitter @horizonnuclear ac Instagram ‘horizonnuclear’.
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   
   

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi y bydd ei Gymhorthfa Agored nesaf yn cael ei chynnal ddydd Llun 18 Chwefror yn Neuadd Bentref Cemaes.

Does dim angen trefnu apwyntiad ar gyfer y sesiwn galw heibio, a fydd yn cael ei chynnal rhwng 1pm a 7pm.  Bydd tîm Horizon yno i siarad â phobl leol am y Prosiect ac i ateb unrhyw gwestiynau.
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Materion Allanol Cymru yn Horizon: “Er bod y penderfyniad wedi cael ei wneud i ohirio Prosiect Wylfa Newydd, byddwn yn dal i gynnal ein Cymhorthfa Agored fisol ym mis Chwefror.   Rydyn ni'n ymwybodol iawn fod gan bobl leol gwestiynau o hyd am y penderfyniad diweddar a byddwn ni yno i helpu i’w hateb.”
 
Mae rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd ar gael yn www.horizonnuclearpower.com, neu drwy ffonio 0800 954 9516, anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com neu ddilyn Horizon ar Twitter @horizonnuclear ac Instagram ‘horizonnuclear’.
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.
   

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi heddiw y bydd yn atal ei raglen i ddatblygu gorsafoedd niwclear yn y DU, yn dilyn penderfyniad gan ei riant gwmni Hitachi, Ltd. Mae Horizon yn datblygu gorsaf niwclear Wylfa Newydd ar Ynys Môn yng Ngogledd Cymru ac mae ganddo ail safle yn Oldbury on Severn yn Ne Swydd Gaerloyw.


Mae’r cwmni wedi rhoi gwybod i Lywodraeth y DU am y penderfyniad a wnaed yng nghyfarfod Bwrdd Hitachi ar 17eg Ionawr i beidio â bwrw ymlaen â’r rhaglen gyfredol o weithgareddau.

Dywedodd Duncan Hawthorne, Prif Weithredwr Pŵer Niwclear Horizon:

“Rydyn ni wedi dod yn ein blaenau’n dda ar bob agwedd o ddatblygiad y prosiect, gan gynnwys dyluniad y DU o’n hadweithydd a oedd wedi cael ei brofi, datblygu’r gadwyn gyflenwi ac yn enwedig adeiladu sefydliad galluog iawn o bobl dalentog ac ymrwymedig. 

“Rydyn ni wedi bod mewn trafodaethau agos gyda Llywodraeth y DU, ar y cyd â Llywodraeth Japan, ar yr ochr ariannu a’r trefniadau masnachol cysylltiedig ar gyfer ein prosiect ers blynyddoedd. Mae’n ddrwg iawn gennyf ddweud er gwaethaf ymdrechion gorau pawb a fu’n ymwneud â’r gwaith, nid ydym wedi gallu dod i gytundeb sy’n bodloni pawb dan sylw.

“O ganlyniad byddwn yn atal y gwaith o ddatblygu prosiect Wylfa Newydd, yn ogystal â’r gwaith sy’n ymwneud ag Oldbury, nes bydd modd dod o hyd i ateb. Yn y cyfamser, byddwn yn cymryd camau i leihau ein presenoldeb ond byddwn yn cadw’r opsiwn i ailgydio yn y datblygiad yn y dyfodol.”
 
Wrth drafod effeithiau’r penderfyniad hwn, dywedodd Mr Hawthorne:

“Yn amlwg bydd hyn yn cael effaith fawr ar bawb sy’n ymwneud â’n prosiect. Byddwn yn ceisio lleihau hyn cymaint ag y bo modd wrth i ni symud i’r cam nesaf a byddwn yn dechrau ymgynghori â’n staff ar unwaith ynghylch y goblygiadau. Staff sydd wedi dangos doniau, gwytnwch a phenderfyniad eithriadol i fynd â’r prosiect cymhleth a chyffrous hwn i’r cam yma.

“Byddwn hefyd yn ymgysylltu’n agos â nifer o randdeiliaid rhyngwladol ac yn y DU sydd wedi cefnogi datblygiad y prosiect yn gryf, yn enwedig cymuned Ynys Môn yng Nghymru a gynrychiolir gan Gyngor Sir Ynys Môn a Llywodraeth Cymru a’r cynrychiolwyr allweddol o amgylch Oldbury.”

Dywedodd Mr Hawthorne fod ynni niwclear yn dal yn hollbwysig er mwyn darparu’r ynni fforddiadwy a charbon isel sicr sydd ei angen ar y DU. 

“Fel y dangoswyd wrth i ni gwblhau’r Asesiad Dyluniad Generig ar gyfer Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch y DU, rwyf yn ffyddiog y gall y dechnoleg chwarae rhan bwysig i helpu i fynd i’r afael â’n hanghenion ynni a diwallu ein targedau o ran newid yn yr hinsawdd.  Wylfa Newydd ar Ynys Môn ydy’r safle gorau o hyd ar gyfer datblygu gorsaf niwclear yn y DU ac rydyn ni’n dal wedi ymrwymo i barhau i gyfathrebu â’r Llywodraeth a’n rhanddeiliaid allweddol eraill ynghylch y dewisiadau ar gyfer y dyfodol yn y naill safle a’r llall.”
 
- DIWEDD -
 
I gael gwybod rhagor cysylltwch â:
 
Horizon:
Ben Russell - 01242 713604 / 07580 948 106 / ben.russell@horizonnuclearpower.com
 
Phillippa Burgess - 01242 507702 / 07393802219 / phillippa.burgess@horizonnuclearpower.com
 
Richard Foxhall (Cyfryngau Cymraeg /Cymru a lleol) - 07807 769265 / richard.foxhall@horizonnuclearpower.com.
 
Hitachi:
Yoshimasa Doi – +44 (0)1628 585384 / Yoshimasa.doi@hitachi-eu.com
Kelly Smith – +44 (0)1628 585379 neu Kelly.smith@hitachi-eu.com
 
 
 
 
Nodiadau i olygyddion:
 
Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd. ym mis Tachwedd 2012. Mae’r cwmni yn datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd niwclear newydd i gynhyrchu o leiaf 5,800MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd ei safleoedd yn cyflogi hyd at 850 o bobl pan fyddan nhw’n weithredol gyda gweithluoedd adeiladu o hyd at 9.
 
Adnoddau Cyfryngau -  https://www.horizonnuclearpower.com/adnoddau-cyfryngau
 
 

Bydd Pŵer Niwclear Horizon yn cynnal ei Gymhorthfa Agored gyntaf yn 2019 ddydd Llun 21 Ionawr yn Neuadd Bentref Cemaes.

Rhwng 1pm a 7pm, bydd aelodau'r cyhoedd yn cael eu gwahodd i ddod draw i gwrdd â thîm Horizon a chael mwy o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd.  Mae croeso i bawb alw heibio felly does dim angen trefnu apwyntiad.
 
Mae’r Cymorthfeydd Agored, a gynhelir ar y trydydd dydd Llun o bob mis, yn gyfle i bobl weld yr wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect a gofyn unrhyw gwestiynau a allai fod ganddynt i aelodau o’r tîm. 
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Materion Allanol Cymru: “Wrth i ni aros am y penderfyniad ar ein Gorchymyn Cydsyniad Datblygu yng nghyswllt y cais cynllunio ac edrych ymlaen at ddechrau'r gwaith mawr arall, mae 2019 yn argoeli i fod yn flwyddyn arwyddocaol ar gyfer Wylfa Newydd. 
 
“Mae’r sesiynau galw heibio hyn yn rhoi’r cyfle i bobl leol siarad ag aelod o’r tîm bob mis a thrafod unrhyw ran o’r prosiect. Os na fyddwch chi'n gallu galw draw i’n Cymhorthfa Agored, mae ein tîm hefyd yn ymweld â phentrefi ar draws Ynys Môn yn ein cerbyd cymunedol bob wythnos, felly cadwch lygad allan ar Twitter i ddarganfod ble fydd y bws”.
 
Mae rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd ar gael yn www.horizonnuclearpower.com, neu drwy ffonio 0800 954 9516, anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com neu ddilyn Horizon ar Twitter @horizonnuclear ac Instagram ‘horizonnuclear’.
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.