content/news/news_details.php

NEWYDDION HORIZON - 24.05.2017

Cyhoeddi cynlluniau diweddaraf gorsaf bŵer Wylfa Newydd ar gyfer ymgynghoriad

Mae pobl ledled Gogledd Cymru’n cael gwahoddiad i roi eu barn am y cynigion diweddaraf ar gyfer Wylfa Newydd, gorsaf bŵer newydd gwerth biliynau o bunnoedd ar Ynys Môn.
Mae trydydd ymgynghoriad ffurfiol Pŵer Niwclear Horizon yn dechrau heddiw, 24 Mai, ac mae’n dod i ben ar 22 Mehefin, gan roi cyfle i bobl leisio eu barn am ddiweddariadau i’r prosiect. 
 
Mae’r cwmni’n cyflwyno cynllun mwy cryno ar gyfer gorsaf bŵer. Mae hefyd yn awgrymu ble a sut y gall reoli effeithiau’r cyfnod adeiladu yn y ffordd orau, a sicrhau manteision tymor hir i'r gymuned.
 
Mae’r diweddariadau a’r newidiadau allweddol i’r prosiect a ddisgrifir yn yr ymgynghoriad yn cynnwys y canlynol:
 
 • ardal lai’n cael ei chymryd gan y brif orsaf bŵer, gyda mwy o adeiladau a chyfleusterau’n cael eu rhannu rhwng y ddau adweithydd
 • campws unigol yn llety dros dro i weithwyr, yn cael ei reoli’n ofalus, ar y safle adeiladu
 • penodi Cydlynydd yr Iaith a’r Diwylliant Cymraeg i sicrhau bod gwarchodaeth i’r iaith a’i diwylliant, a’u hyrwyddo, yn parhau wrth galon datblygiad Horizon
 • cefnogi datblygiad Gwasanaeth Cyflogaeth a Sgiliau i gyfeirio pobl o bob cwr o’r rhanbarth at swyddi sydd ar gael yn Wylfa Newydd
 • cefnogaeth i raglen o fuddsoddiadau cyfalaf ar gyfer y pum ysgol uwchradd ar yr ynys er mwyn gwella cyfleusterau gwyddoniaeth a thechnoleg a helpu i hybu diddordeb disgyblion mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) fel pynciau
 • cyllid i gefnogi rhaglen o fuddsoddiadau cyfalaf er mwyn darparu tai fforddiadwy newydd, yn canolbwyntio i ddechrau ar gynyddu’r stoc dai o amgylch yr orsaf bŵer ac yn Amlwch gerllaw
 • sefydlu cronfa dwristiaeth i gefnogi mentrau marchnata a sgiliau a hyfforddiant ar gyfer y rhai yn y sector twristiaeth.
 
Dywedodd Duncan Hawthorne, Prif Weithredwr Pŵer Niwclear Horizon: “Yn nhrydydd cam yr ymgynghoriad rydyn ni’n canolbwyntio ar y meysydd sydd wedi newid neu ble mae cynigion newydd. 
 
“I wneud y prosiect yma'r gorau y gall fod, rhaid gallu buddsoddi ynddo, ei adeiladu, a chyflwyno gorsaf bŵer weithredol sy’n flaengar yn fyd-eang. Hefyd rhaid i Wylfa Newydd fod yn ychwanegiad i’w groesawu at y gymuned, ychwanegiad y gall Ynys Môn a’r rhanbarth ehangach fod yn falch ohono.
 
“Bydd y newidiadau rydyn ni’n eu cynnig yn galluogi i ni wneud ein hamserlen adeiladu’n fwy effeithlon, lleihau nifer y gweithwyr adeiladu y bydd arnom eu hangen o’r tu allan a rhoi cartref dros dro iddynt, a thorri nifer y safleoedd datblygu y bydd arnom eu hangen. 
 
“Ochr yn ochr â hyn, rydyn ni wedi ymrwymo’n llwyr o hyd i fod yn gymydog da i gymunedau Ynys Môn, yn enwedig y rhai yng ngogledd yr Ynys Môn a fydd yn gartref i'r orsaf bŵer. Mae hyn yn cynnwys creu cyfleoedd i gwmnïau lleol a gyrfaoedd tymor hir o ansawdd uchel yng Ngogledd Cymru, yn enwedig i bobl ifanc sydd mewn addysg ar hyn o bryd. Rydyn ni’n edrych ymlaen at glywed barn pobl am y cynlluniau diweddaraf hyn wrth i ni lunio ein cais yn derfynol.”
 
Mae campws unigol fel llety dros dro i weithwyr yn lleihau nifer yr adeiladau llety ar draws Gogledd Ynys Môn. Byddai’n cael ei adeiladu mewn camau ac yn creu tua 2,500 o welyau i ddechrau, a gallai ddarparu hyd at 4,000 o welyau pe bai angen. Hefyd mae Horizon yn cyfuno ei adeiladau cefnogi hanfodol a pharhaol oddi ar y safle, gan gynnwys garej a chyfleusterau rheoli ategol, i fod mewn un lleoliad.
 
Bydd y cwmni’n rhannu ei gynlluniau wedi’u diweddaru mewn arddangosfeydd cyhoeddus mewn neuaddau tref a phentref, gwestai a chanolfannau cymunedol ledled y rhanbarth. Bydd y wybodaeth, unwaith eto, ar gael ar-lein yn ogystal ag yn swyddfeydd y cyngor ac mewn llyfrgelloedd lleol. I sicrhau bod yr ymgynghoriad yn cyrraedd mwy fyth o bobl, bydd Horizon hefyd yn ymweld â chymunedau, gweithleoedd a digwyddiadau lleol ym mws yr ymgynghoriad, fel bod pobl yn cael cyfarfod aelodau tîm Wylfa Newydd a thrafod y cynlluniau diweddaraf.
 
Bydd digwyddiadau Horizon yn cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol:
Arddangosfeydd cyhoeddus
Dydd Sadwrn 27 Mai 10am - 1pm Neuadd y Dref Llangefni
Dydd Mawrth 30 Mai 1pm - 7pm Neuadd Bentref Llanfaethlu
Dydd Mercher 31 Mai 1pm - 7pm Gwesty The Valley Anglesey
Dydd Gwener 2 Mehefin 1pm - 7pm Neuadd Bentref Cemaes
Dydd Sadwrn 3 Mehefin 10am - 1pm Neuadd Goffa Amlwch
Dydd Sadwrn 10 Mehefin 10am - 1pm Canolfan Gymunedol Rhosybol, Yr Ysgol
Dydd Llun 19 Mehefin 1pm - 7pm Neuadd Bentref Cemaes
 Bydd bws ymgynghoriad Horizon allan o gwmpas y lle mewn lleoliadau ledled Gogledd Cymru ar y dyddiadau canlynol:
Digwyddiadau bws yr ymgynghoriad
Dydd Mawrth 6 Mehefin 4pm – 7pm Maes Parcio’r Douglas Inn, Tregele
Dydd Mercher 7 Mehefin 4pm – 7pm Maes Parcio Gwesty Holland, Llanfachraeth
Dydd Iau 8 Mehefin 4pm - 7pm Cei Conwy
Dydd Llun 12 Mehefin 4pm - 7pm Maes Parcio Tesco Extra, Bangor
Dydd Mawrth 13 Mehefin 4pm - 7pm Sgwâr y Castell, Biwmares
Dydd Mercher 14 Mehefin 10am-1pm Maes Parcio Lower Hill Street, Stryd Newry, Caergybi
Dydd Mercher 14 Mehefin 4pm - 7pm Maes Parcio Canolfan Hamdden Caergybi
Dydd Gwener 16 Mehefin 4pm - 7pm Sgwâr y Castell, Caernarfon
Dydd Sadwrn 17 Mehefin 8am-1pm Marchnad y Ffermwyr Ynys Môn, Ysgol David Hughes, Porthaethwy
Dydd Mawrth 20 Mehefin 4pm – 7pm Maes Parcio’r Douglas Inn, Tregele
 

Hefyd bydd gwybodaeth ar gael o ddydd Mercher 24 Mai ymlaen ar wefan ymgynghoriad y cwmni yn www.horizonnuclearpower.com/consultation a bydd posib cyflwyno sylwadau ar-lein yno. Hefyd mae posib cysylltu â Horizon ar 0800 954 9516 neu drwy anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.   
 
-DIWEDD-
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
 • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
   
 • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.