NEWYDDION HORIZON - 18.12.2017

Croeso cynnes ar stryd fawr Amlwch diolch i Horizon

Mae rhodd gan Bŵer Niwclear Horizon wedi helpu Cwmni Cymunedol Amlwch Cyf i brynu system wresogi newydd sy’n arbed ynni ar gyfer Siop Gymunedol Amlwch, gan ei helpu i wasanaethu'r gymuned drwy gydol y flwyddyn.
Gwnaeth Cwmni Cymunedol Amlwch Cyf gais llwyddiannus am gyllid drwy gynllun Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd Horizon yn gynharach eleni. Mae’r rhoddion wedi galluogi'r grŵp i newid system wresogi bresennol y siop gymunedol am ddau bwmp gwresogi aer i aer ynni effeithlon - gan gadw’r siop yn gynnes, lleihau ôl troed carbon a lleihau costau rhedeg.
 
Agorwyd Siop Gymunedol Amlwch, sydd ar Stryd y Frenhines, gan Gwmni Cymunedol Amlwch Cyf ym mis Chwefror 2017 ac mae’n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr o’r dref. Mae’r siop yn adnodd gwerthfawr i’r gymuned leol, nid yn unig drwy werthu cynnyrch gwych ond hefyd drwy hybu treftadaeth Amlwch.  Mae’r tîm yn annog ailddefnyddio, ailgylchu a chynaliadwyedd ac mae’n rhan bwysig o gymuned Amlwch.
 
Unwaith bydd y siop wedi’i sefydlu’n iawn, bydd yn dod yn gwbl hunangynhaliol gyda’r arian dros ben yn cael ei ddefnyddio i gefnogi gweithgareddau a digwyddiadau cymunedol. Gobeithir y bydd y rhoddion cyntaf yn cael eu dosbarthu ar 1af Mawrth 2018. Gan weithio ochr yn ochr â'r Ganolfan Byd Gwaith a Cyfle Cymru, bydd cyfleoedd hyfforddi achrededig yn cael eu darparu i wirfoddolwyr er mwyn iddynt ennill profiad a magu hyder, a hefyd datblygu sgiliau newydd i’w trosglwyddo wedyn i’r gweithle.
 
Dywedodd Carli Evans-Thau, Ysgrifennydd Cwmni Cymunedol Amlwch Cyf: “Rydyn ni’n eithriadol ddiolchgar i Horizon am ein helpu ni i wella’r gwresogi yn y siop. Bydd y pympiau gwres newydd yn gwneud yr adeilad yn llawer rhatach ac yn fwy effeithlon i'w redeg, fel ein bod yn gallu rhoi unrhyw arian ychwanegol tuag at weithgareddau cymunedol.
 
“Fe wnaethon ni agor y siop i geisio cymryd lle rhai o’r busnesau sydd wedi gadael y dref yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Roedd y trigolion angen rhywle i brynu cynhyrchion lleol fforddiadwy, felly mae Siop Gymunedol Amlwch yn darparu’r gwasanaeth hwnnw, ond hefyd mae wedi dod yn ganolfan boblogaidd i bobl leol a thwristiaid. Mae’n bwysig cofio fodd bynnag na fyddai siop gymunedol yma o gwbl heb y tîm brwd o wirfoddolwyr a’r cyfranwyr hael.”
 
Dywedodd Delyth Owen, Swyddog Cynnwys y Gymuned yn Horizon: “Rydyn ni’n falch o gefnogi'r siop ac rydyn ni’n cydnabod bod mentrau cymunedol fel hyn yn gwbl hanfodol i’r dref. Rydyn ni’n meddwl ei bod yn bwysig iawn cefnogi busnesau cymunedol gydag effeithlonrwydd adnoddau ac ynni a bydd gosod y system wresogi newydd yn y siop yn helpu’r sefydliad i wneud hynny.”
 
Mae rhagor o wybodaeth am gynllun Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd Horizon ar gael ar ei wefan: www.horizonnuclearpower.com/cefnogir-gymuned..
 
I gael gwybod mwy am Bŵer Niwclear Horizon, ewch i www.horizonnuclearpower.com, anfonwch e-bost at ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com, ffoniwch 0800 954 9516, neu dilynwch Horizon ar Twitter @horizonnuclear ac Instagram ‘horizonnuclear’.
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
  • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
     
  • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.