NEWYDDION HORIZON - 12.01.2018

Horizon yn lansio ymgynghoriad ynghylch ardaloedd ar gyfer lliniaru er lles bywyd gwyllt a gofynion tir cyn cyflwyno’r prif gais am yr orsaf bŵer

Bydd Pŵer Niwclear Horizon yn ymgynghori ynghylch creu ardaloedd ecolegol newydd a chynefinoedd gwlyptir i helpu i leihau effeithiau posibl adeiladu Wylfa Newydd, ynghyd ag addasu ffiniau tir, rhwng 16 Ionawr ac 16 Chwefror.
 
Mae Horizon bellach bron wedi gorffen y gwaith o baratoi ei brif gais ar gyfer Wylfa Newydd, sef Gorchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO). Fel rhan o’r gwaith helaeth hwn mae Horizon wedi canfod bod angen rhai ardaloedd ychwanegol o dir ac mae angen y tir hwn am y rhesymau canlynol:
  • Creu neu wella safleoedd gwlyptir ledled Ynys Môn, a fyddai, yn ogystal â gwneud iawn am unrhyw effaith bosibl y gallai’r adeiladu ei chael ar Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) Tre’r Gof, sydd o fewn ffiniau ei safle, yn gwella  ecoleg y gwlyptir mewn mannau eraill ar yr ynys. Ar hyn o bryd mae Horizon yn edrych ar nifer o safleoedd rhwng Cemaes ac Amlwch ac i’r gogledd o Langefni
  • Ar gyfer dwy ardal liniaru ecolegol newydd er mwyn lleihau effeithiau’r cynlluniau i glirio’r safle ar fywyd gwyllt, a mân newidiadau i’n cysylltiad ag is-orsaf y grid cenedlaethol yn Ardal Datblygu Wylfa Newydd
  • Terfynau’r gorchymyn a gadarnhawyd (ffin yr holl dir sydd ei angen i wneud y gwaith) ar gyfer yr adrannau newydd o’r A5025 rhwng safle Horizon a’r Fali, a mân addasiadau i ffiniau’r Cyfleusterau arfaethedig Oddi ar Safle’r Orsaf Bŵer yn Llanfaethlu a Chanolfan Logisteg ym Mharc Cybi.
Mae Horizon yn cynnal ymgynghoriad ar yr agweddau hyn rhwng dydd Mawrth 16 Ionawr a dydd Gwener 16 Chwefror 2018. Bydd hyn yn rhoi cyfle i bobl leol gyflwyno eu hadborth cyn cyflwyno’r prif gais ar gyfer yr orsaf bŵer yn ystod Gwanwyn 2018.
 
Dywedodd Sasha Davies, Pennaeth Datblygu Strategol Cymru Horizon: “Fel un o brosiectau adeiladu mwyaf Ewrop, rydyn ni’n ymwybodol iawn bod adeiladu a gweithredu gorsaf pŵer niwclear yn brosiect tymor hir sy’n cynnwys ei heriau a’i effeithiau ei hun. Mae'r addasiadau hyn i’n cynigion ni’n cynnwys helpu i reoli unrhyw effaith ar yr ecoleg ar ein safle ac yn agos ato, ac mae’n rhan o’n hymrwymiad sylfaenol ni i fod yn amgylcheddol gyfrifol dros oes ein prosiect.
 
“Fel rhan o’r gwaith hwn rydyn ni wedi bod yn gweithio’n agos gyda Chyngor Sir Ynys Môn a Chyfoeth Naturiol Cymru ar gynnig i greu ardaloedd newydd o wlyptir ar Ynys Môn yn ogystal â gwella rhai sydd eisoes yn bodoli. Rydyn ni’n credu y bydd y mesurau pwysig hyn, ynghyd â dwy ardal ecolegol wrth ymyl y safle, yn helpu i ddiogelu a gwarchod bywyd gwyllt Ynys Môn wrth i ni adeiladu a gweithredu Wylfa Newydd.
 
“Mae gwrando ar farn trigolion am y cynigion hyn yn sicrhau ein bod yn parhau i roi Ynys Môn a Gogledd Cymru wrth galon yr hyn rydyn ni’n ei wneud, er mwyn i ni allu sicrhau manteision cadarnhaol am genedlaethau i ddod. Rydyn ni'n edrych ymlaen at gael cwrdd â phobl a chlywed eu sylwadau dros yr wythnosau nesaf.” 
 
Mae Horizon yn cynnal nifer o ddigwyddiadau a sesiynau galw heibio ar Ynys Môn ac yng Ngogledd Cymru.
 
DYDD GWENER 19 IONAWR 1pm – 4pm, Neuadd Goffa Amlwch, Amlwch
DYDD SADWRN 20 IONAWR 10am – 1pm, Neuadd y Dref Llangefni, Llangefni
DYDD SADWRN 20 IONAWR 4pm – 7pm, Neuadd Bentref Cemaes, Cemaes
DYDD MAWRTH 23 IONAWR 10am – 1pm, Neuadd Bentref Llanfachraeth, Llanfachraeth
DYDD MAWRTH 23 IONAWR 4pm – 7pm Gwesty The Valley Anglesey, y Fali
DYDD MERCHER 24 IONAWR 10am – 12pm Llyfrgell Conwy, Stryd y Castell
DYDD MERCHER 24 IONAWR 2pm – 5:30pm Canolfan Siopa Deiniol, Bangor
DYDD GWENER 26 IONAWR 2pm – 7pm Neuadd Bentref Cemaes, Cemaes
 
Bydd rhagor o wybodaeth ar gael am y cynigion pan fydd yr ymgynghoriad yn agor ddydd Mawrth 16 Ionawr. Gall unrhyw un sy’n methu dod i ddigwyddiad, neu sydd eisiau gwybod rhagor, edrych ar wefan ymgynghori Horizon yn www.horizonnuclearpower.com/ymgynghoriad. Mae rhagor o fanylion hefyd ar gael drwy ffonio llinell Radffon Horizon ar 0800 954 9516 a thrwy anfon e-bost i’r cyfeiriad ymholiadau, ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.