NEWYDDION HORIZON - 05.02.2018

Hwb Newydd i Arweinyddiaeth Horizon

5ed Chwefror 2018 - mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi heddiw ei fod yn penodi Gwen Parry-Jones OBE, un o’r arweinwyr mwyaf profiadol ac uchaf eu parch yn y diwydiant niwclear yn y DU, yn Gyfarwyddwr Gweithrediadau Niwclear newydd.

Bydd Gwen yn gwbl gyfrifol am brif ddatblygiad Horizon, Wylfa Newydd ar Ynys Môn, gan gynnwys y gwaith o ddatblygu’r safle a’r tîm sy’n tyfu ar yr ynys. Bydd hefyd yn chwarae rhan hollbwysig yn y gwaith o gynnal a hyrwyddo’r cysylltiadau hollbwysig gyda rhanddeiliaid yn lleol, yn rhanbarthol ac ar draws Cymru.

Mae gan Gwen bron i 30 mlynedd o brofiad yn y diwydiant niwclear, gan gynnwys fel Cyfarwyddwyr Datblygu Cynhyrchu a Chyfarwyddwr Diogelwch a Sicrwydd yn EDF Energy, yn ogystal â Chyfarwyddwr Gorsaf yng Ngorsaf Bŵer Niwclear Heysham 1, y ferch gyntaf i ddal y swydd hon. Dechreuodd ei gyrfa niwclear yng ngorsaf Wylfa Magnox sydd drws nesaf i safle Wylfa Newydd Horizon.

Yn wreiddiol o Ynys Môn, astudiodd a gweithiodd Gwen yno am nifer o flynyddoedd cyn i’w gyrfa ei harwain hi oddi ar yr ynys. Yn ei rôl newydd bydd hi’n symud yn ôl i Ynys Môn yn amser llawn, gan weithio gyda’r tîm lleol, sy’n cynnwys 21 o brentisiaid o'r ynys ac o Ogledd Cymru. Bydd hi’n dechrau gyda Horizon ddechrau mis Ebrill.
Dywedodd Duncan Hawthorne, Prif Weithredwr Horizon: “Mae penodi Gwen yn hwb arall i’r tîm ffantastig sydd gennym yma yn Horizon ac mae’n brawf o’n twf parhaus fel sefydliad. Bydd ei sgiliau a’i phrofiad yn hanfodol wrth i ni barhau i symud ymlaen yn dda gyda Wylfa Newydd ac wrth i ni baratoi Horizon i fod yn weithredwr niwclear blaenllaw newydd. Edrychaf ymlaen at weithio gyda hi i ddarparu'r prosiect hollbwysig hwn a'i fanteision.”

Dywedodd Gwen: “Roedd hwn yn gyfle rhy dda i’w golli i mi - y cyfle i ymuno â thîm talentog sy’n tyfu, gan adeiladu math newydd unigryw o gwmni niwclear, a chyflawni prosiect trawsnewidiol ar yr ynys lle ges i fy magu. Yn ogystal  â dod â phŵer sicr, fforddiadwy, glân a mawr ei angen i’r DU bydd Wylfa Newydd hefyd yn dod â chyfleoedd enfawr ar gyfer tair cenhedlaeth o bobl ar Ynys Môn a’r ardal. Bydd bod yn rhan o hyn wir yn gyffrous ac alla i ddim aros tan cael dechrau.”

Mae Greg Evans, a oedd yn arfer bod yn Gyfarwyddwr Gweithrediadau, wedi ysgwyddo swyddogaeth newydd fel Cyfarwyddwr Gweithredol, Gweithrediadau gyda chyfrifoldebau arweinyddiaeth ychwanegol ar draws y rhaglen a’r timau technegol, yn ogystal â pharhau i oruchwylio paratoadau'r cwmni ar gyfer y gwaith cynhyrchu.

Daw’r penodiad wrth i Horizon barhau i symud ymlaen yn gadarn gyda phob agwedd ar ei brosiect, gyda thechnoleg yr adweithydd, yr ABWR, wedi mynd drwy’r Asesiad Dyluniad Generig gan y rheoleiddwyr niwclear ddiwedd y llynedd, a pharatoadau ar waith i gyflwyno’r prif gais cynllunio yn ystod rhan gyntaf 2018.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
           
Ben Russell
Ffôn Symudol: +44 (0) 7580 948 106
ben.russell@horizonnuclearpower.com
 
 
Nodiadau i Olygyddion:
 
Gair am Pŵer Niwclear Horizon
Cafodd Pŵer Niwclear Horizon ei greu yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Cafodd ei brynu gan Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) o Japan ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,400MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi hyd 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda gweithlu adeiladu o hyd at 9,000.
 
Gair am Gwen:
Yn wreiddiol o Ynys Môn enillodd Gwen radd Anrhydedd mewn Ffiseg o Brifysgol Manceinion, cyn cael Gradd Meistr o Goleg Prifysgol Gogledd Cymru (Prifysgol Bangor erbyn hyn) mewn Bancio a Chyllid. Dechreuodd wedyn ar ei gyrfa fel ffisegydd niwclear yng ngorsaf Wylfa Magnox yn 1989 cyn ysgwyddo rôl peiriannydd gweithrediadau yn y Safle, un o’r merched cyntaf i wneud hynny yn sector niwclear sifil y DU.  
 
Treuliodd Gwen nifer o flynyddoedd yn gweithio ei ffordd i fyny’r busnes cynhyrchu ynni niwclear, gan gynnwys treulio amser yn UDA a Chanada, gan ddychwelyd i'r DU i weithio mewn amrywiol swyddi technegol a masnachol. Daeth hi’n Rheolwr Offer ar gyfer Adweithydd Dŵr Gwasgeddedig Sizewell B yn Suffolk cyn mynd ymlaen i fod yn Gyfarwyddwr Gorsaf gydag Adweithydd Nwy Uwch Heysham 1 yn Swydd Gaerhirfryn. Gwen oedd y ferch gyntaf yn y DU i ddal y naill swydd a’r llall a hi ydy’r unig ferch yn y DU o hyd sydd wedi ysgwyddo’r swydd drwyddedig o Gyfarwyddwr Gorsaf. 
 
Parhaodd Gwen â'i gyrfa ar lefel Cyfarwyddwr, gan ddal rôl Cyfarwyddwr Diogelwch a Sicrwydd ar gyfer EDF Energy, gan gynghori, rheoleiddio a goruchwylio asedau cynhyrchu niwclear, ynni adnewyddadwy, nwy a glo. Bu wedyn yn Gyfarwyddwr Datblygu Cynhyrchu ar gyfer EDF Energy tan fis Rhagfyr 2017. Mae hi hefyd wedi gwasanaethu fel aelod o’r Diwydiant ar Fwrdd Awdurdod yr Heddlu Niwclear Sifil, gan gynghori’r Heddlu Niwclear Sifil.  
 
Mae hi’n Gymrawd o'r Sefydliad Ffiseg a chafodd ei anrhydeddu am ei gwaith yn y maes Gwyddoniaeth a Thechnoleg gydag OBE yn 2016.