NEWYDDION HORIZON - 12.02.2018

Cyfle i wybod mwy am Wylfa Newydd yn y Gymhorthfa Agored nesaf ar 19 Chwefror

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi y bydd ei Gymhorthfa Agored nesaf yn cael ei chynnal ddydd Llun 19 Chwefror yn Neuadd Bentref Cemaes.
Mae’r Cymorthfeydd Agored, sydd wedi bod yn mynd rhagddynt ers deng mlynedd bellach, yn rhoi’r cyfle i bobl sydd â diddordeb ym Mhrosiect Wylfa Newydd alw heibio, cwrdd â'r tîm a gofyn cwestiynau.
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhanddeiliaid yn Horizon: “Ydy mae’n gynnar yn y flwyddyn, ond rydyn ni’n gwneud llawer o gynnydd yn Wylfa Newydd. Rydyn ni wrthi’n paratoi i gyflwyno ein cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu i’r Arolygiaeth Gynllunio, ac rydyn ni hefyd bron â gorffen ein hymgynghoriad ar ardaloedd lliniaru i fywyd gwyllt, yn ogystal â ddiweddaru ffiniau’r tir.”
 
Dim ond wythnosau sydd i fynd nes byddwn ni’n cyflwyno ein cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu i’r Arolygiaeth Gynllunio. Ar ben hyn, rydyn ni’n dod i ddiwedd ein hymgynghoriad ar dir ychwanegol sydd ei angen ar gyfer y Prosiect.
 
“Mae ein Cymorthfeydd Agored yn gyfle gwych i alw heibio a chael gwybod beth fydd ar y gweill i Wylfa Newydd a’r tîm sy’n gysylltiedig â’i ddatblygu dros yr ychydig fisoedd nesaf.  Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os ydych chi’n awyddus i wybod mwy am ein gwaith, dewch yn llu i gwrdd â’r tîm”.
 
Mae rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd ar gael yn www.horizonnuclearpower.com, neu drwy ffonio 0800 954 9516, anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com neu ddilyn Horizon ar Twitter @horizonnuclear ac Instagram ‘horizonnuclear’.
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
  • Cafodd Pŵer Niwclear Horizon ei greu yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
     
  • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.