content/news/news_details.php

NEWYDDION HORIZON - 18.12.2018

Gŵyl y gwledda...Cinio Nadolig yn dod â hwyl yr Ŵyl i drigolion Caergybi

Daeth hwyl yr Ŵyl yn gynnar i Gaergybi ddoe, wrth i drigolion hŷn a phlant meithrin eistedd i lawr gyda’i gilydd i fwynhau cinio Nadolig, diolch i rodd gan Pŵer Niwclear Horizon.

Mae’r Lunch Club Fundraising Group wedi bod yn darparu cinio Nadolig am ddim i bensiynwyr lleol dros y 14 mlynedd diwethaf yng Nghanolfan Gymunedol Gwelfor, ond oherwydd y cynnydd mewn prosiectau cymunedol eraill, roedd y tîm o wirfoddolwyr yn disgwyl rhagor o westeion eleni o Glwb Cinio Gwelfor a grŵp Mens Sheds Morlo.
 
Roedd y gwirfoddolwyr wedi gwneud cais i Gynllun Buddsoddi Cymunedol Horizon am gymorth ariannol i allu cynnal y cinio Nadolig eleni.  Roedd y cais wedi llwyddo ac roedd dros 80 o bobl hŷn wedi mwynhau twrci a chanu carolau.
 
Eleni daeth plant o Feithrinfa Morlo at y grŵp, gan eu bod wedi bod yn ymweld â chartrefi gofal lleol i wneud gwaith rhwng y cenedlaethau gyda’r preswylwyr.  Roedden nhw hefyd wedi cael mwynhau’r cinio Nadolig, a gafodd ei weini gan wirfoddolwyr lleol, gan gynnwys y Cynghorydd Robert Llewelyn Jones – Pencampwr Pobl Hŷn Cyngor Sir Ynys Môn – a staff o Horizon.
 
Dywedodd Veronica Huband, Ysgrifennydd y Lunch Club Fundraising Group: “Mae nifer o’r bobl hŷn a ddaw i’n grŵp yn wynebu nifer o anfanteision, fel salwch neu anabledd, colli cymar, unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol.  Mae'r clwb cinio wedi bod yn ffordd wych o ddod â’r gymuned at ei gilydd dros ginio poeth mewn awyrgylch croesawgar a dathlu’r Nadolig gyda ffrindiau.
 
“Hoffem ddiolch i dîm Horizon am eu rhodd caredig ac am ein helpu ni ar y diwrnod.  Fydden ni ddim wedi gallu cynnal y cinio Nadolig heb y cymorth ariannol, felly rydyn ni’n ddiolchgar dros ben.”
 
Dywedodd Gwen Parry-Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol, Datblygiadau Gweithredol yn Pŵer Niwclear Horizon: “Mae'r Nadolig yn amser i roi ac felly rydyn ni wrth ein bodd ein bod wedi gallu dod â rhywfaint o hwyl yr Ŵyl i Glwb Cinio Gwelfor.  Mae'r gwirfoddolwyr yn gweithio’n ddiflino i ddod a’r gymuned gyda'i gilydd a darparu cefnogaeth sydd wir ei hangen i rai o’r rheini sydd fwyaf agored i niwed mewn cymdeithas, felly roedden ni’n falch iawn o allu eu helpu i ddathlu’r Nadolig.”
 
I gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun Buddsoddi Cymunedol a sut i wneud cais, ewch i, www.horizonnuclearpower.com/cefnogir-gymuned.
 
Dysgwch ragor am Pŵer Niwclear Horizon a’r cynigion ar gyfer Wylfa Newydd drwy fynd i www.horizonnuclearpower.com/hafan, ffonio 0800 954 9516 neu anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.  I gael yr wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch @horizonnuclear ar Twitter ac Instagram.
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
  • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd Horizon gan Hitachi, Ltd ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,800MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi hyd at 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda gweithlu adeiladu o hyd at 9,000.
     
  • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.