content/news/news_details.php

NEWYDDION HORIZON - 10.04.2019

Prentisiaid Horizon i barhau â’u cyrsiau peirianneg

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cadarnhau y bydd ei 33 o brentisiaid technegol yn gallu parhau â’u cyrsiau prentisiaeth ar ôl sicrhau cyfleoedd hyfforddi gyda chwmnïau peirianneg ac ynni blaenllaw eraill.
Ers gohirio Prosiect Wylfa Newydd ym mis Ionawr 2019, mae Horizon wedi bod yn gweithio i sicrhau dyfodol ei 33 o brentisiaid er mwyn iddynt allu cwblhau eu hastudiaethau a gorffen eu rhaglenni prentisiaeth.  
 
Bydd y mwyafrif nawr yn parhau â’u hyfforddiant gydag EDF Energy, gan weithio tuag at Brentisiaeth Gradd EDF neu Brentisiaeth Peirianneg a Chynnal a Chadw Lefel 3. Yn EDF byddant yn cael profiad gwerthfawr o’r diwydiant yn gweithio ar Hinkley Point C ac yn aros yn y sector niwclear. 
 
Bydd y rheini nad ydynt yn ymuno ag EDF, ond sy’n awyddus i aros yn y sector ynni, yn parhau â’u hyfforddiant yng Nghanolfan STeM newydd sbon Coleg Menai, sydd o'r radd flaenaf, ac yn cael profiad gwaith yn Doosan Babcock, sydd â chontractau cynnal a chadw gydag EDF. Mae un prentis hefyd wedi dewis ymuno â FirstHydro a bydd yn gweithio yn safle hydrodrydanol Dinorwig.
 
Ar gyfer nifer o brentisiaid, peirianneg awyrofod oedd eu cyfeiriad dewisol a byddant nawr yn ymuno â Babcock International.  Yn sgil y cynllun hwn, byddant yn aros yng ngogledd Cymru, lle byddant yn cael cyfle i weithio gydag awyrennau Hawk yn RAF y Fali.
 
Dywedodd Sasha Davies, Pennaeth Ymgysylltu â Rhanddeiliaid (Cymru) yn Pŵer Niwclear Horizon: “Roedd hi’n bwysig i ni ein bod ni’n dod o hyd i gyfleoedd i’n prentisiaid gwych barhau â’u hastudiaethau mewn rolau tebyg. Er ein bod yn gohirio Prosiect Wylfa Newydd am y tro, roedd sicrhau bod ein prentisiaid yn gallu parhau â’u datblygiad gyrfa yn hanfodol ar gyfer cyflawni ein hymrwymiad i gefnogi peirianwyr lleol y dyfodol. Rydyn ni wrth ein bodd bod y 33 bellach wedi dod o hyd i gynlluniau newydd.
“Rydyn ni’n siŵr y byddan nhw’n llwyddo fel peirianwyr ifanc gan fod eu hymrwymiad a’u hymroddiad wedi creu argraff ar dîm Horizon ers tro. Pob lwc iddyn nhw yn y dyfodol. Rydyn ni’n dal i obeithio y byddan nhw, ryw ddydd, yn gweithio yma yn Wylfa Newydd ar Ynys Môn”.
 
Ym mis Ionawr 2019, yn sgil penderfyniad gan ei riant gwmni, Hitachi, Ltd, yn seiliedig ar ei ystyriaethau masnachol fel buddsoddwr sector preifat, cyhoeddodd Horizon ei fod yn gohirio ei raglen datblygu niwclear. Yn dilyn hyn, aeth Horizon ati i atal y mwyafrif helaeth o’i weithgareddau datblygu, yn cynnwys y rheini yn Wylfa Newydd. Mae Horizon yn parhau i ymgysylltu’n agos â Llywodraeth y DU ynghylch model cyllido diwygiedig ar gyfer niwclear newydd ac mae wedi cymryd camau i gadw’r opsiwn i ailgydio yn y datblygiad yn y dyfodol. 
 
Dysgwch ragor am Pŵer Niwclear Horizon ac Wylfa Newydd drwy fynd i www.horizonnuclearpower.com, ffonio 0800 954 9516 neu e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Ben Russell – 07580 948106 neu ben.russell@horizonnuclearpower.com.
 
Nodiadau i olygyddion:
 
  • Sefydlwyd Horizon yn 2009 yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth y DU y byddai ynni niwclear newydd yn elfen graidd o’r cymysgedd trydan yn y dyfodol.  Prynwyd y cwmni gan Hitachi, Ltd ddiwedd 2012.
 
  • Mae Horizon yn berchen ar ddau o’r wyth safle sydd wedi’u dynodi yn y DU ar gyfer adeiladu newydd yn y Datganiad Polisi Cenedlaethol ar Gynhyrchu Ynni Niwclear a hyd at fis Ionawr 2019, roedd wedi bod yn datblygu ei brif safle, Wylfa Newydd ar Ynys Môn, yng ngogledd Cymru. Roedd Horizon wedi bwriadu darparu o leiaf 5,700MW o gapasiti cynhyrchu pŵer newydd i’r DU - digon i roi pŵer i tua 11 miliwn o gartrefi - ar draws y ddau safle, gyda gwaith ar Oldbury yn Ne Swydd Gaerloyw yn dilyn Wylfa Newydd. Byddai dau Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch y DU (UK ABWR) Hitachi-GE wedi cael eu lleoli ar y ddau safle, gyda'r naill a’r llall yn cynhyrchu tua 1,430MW.
 
  • Yn dilyn y penderfyniad i ohirio ei weithgareddau, mae Horizon wedi penderfynu atal bron bob un o’i weithgareddau datblygu ac, yn anffodus, ymgymryd â rhaglen ddiswyddo ar raddfa fawr, gan leihau'r gweithlu cadarn o tua 370 o weithwyr i nifer fach iawn o staff.  Ffocws y staff hynny fydd yn aros yn Horizon fydd cadw’r safleoedd mewn cyflwr datblygadwy, parhau i gysylltu â’n rhanddeiliaid a’n cymunedau oedd yn bwriadu lletya’r cyfleusterau ac ymgysylltu’n agos â Llywodraeth y DU ar fodel cyllido diwygiedig neu amgen.
 
 
Horizon apprentices