content/news/news_details.php

NEWYDDION HORIZON - 18.06.2020

Horizon yn croesawu adroddiad sy’n dangos pwysigrwydd niwclear tuag at sero-net

Heddiw, mae Pŵer Niwclear Horizon wedi croesawu adroddiad annibynnol ‘Nuclear for Net Zero’ gan Energy Systems Catapult sy’n amlinellu’r rôl y gall niwclear ei chwarae wrth helpu i sicrhau bod y DU yn cyflawni ei nodau newid hinsawdd.
 
Mae'r adroddiad, sy'n seiliedig ar ddadansoddiad system gyfan cynhwysfawr, gan y cwmni twf ac ynni glân Catapult, yn dangos y byddai dull optimaidd o gyflawni system ynni sero-net yn cynnwys cyfran sylweddol o gapasiti niwclear newydd. Gan ddechrau gydag o leiaf 10GW (yn ychwanegol at Hinkley Point C) o adeiladau newydd o gynlluniau adweithyddion parod – fel technoleg ABWR Horizon sydd wedi’i brofi’n drwyadl – mae'r adroddiad yn mynd ymlaen i ddisgrifio sut gall niwclear chwarae rhan fawr wrth sbarduno twf yr economi hydrogen a darparu gwres i ardaloedd, gan roi'r sector wrth wraidd datgarboneiddio dwfn ar draws y DU.
 
Wrth ymateb i’r adroddiad, dywedodd Prif Weithredwr Horizon, Duncan Hawthorne: “Mae'r adroddiad hwn yn dangos unwaith eto sut gall ac y dylai niwclear, ochr yn ochr â thechnolegau glân eraill, fod yn rhan o ddyfodol carbon isel y DU. Mae'r dadansoddiad hefyd, yn gywir, yn nodi'r her i'r diwydiant o ran lleihau costau, ac rydym yn hyderus – o ystyried ein cynlluniau profedig a'n partneriaid sy'n arwain yn y maes yn fyd-eang – y gallwn wireddu hynny."
 
“Mae hefyd yn mynd at wraidd pam ein bod yn benderfynol o geisio sicrhau bod ein datblygiad yn Wylfa Newydd yn ailddechrau. Bydd Wylfa Newydd gweithredol yn darparu digon o drydan glân i fodloni’r holl alw am bŵer yng Nghymru, yn ddomestig ac yn ddiwydiannol. Byddai hyn, i bob pwrpas, yn gwneud cyflenwad trydan Cymru yn Sero-Net erbyn dechrau 2030au, gan gyflawni addewid Llywodraeth y DU ddegawdau yn gynnar, a hefyd helpu i ymateb i ddatganiad Llywodraeth Cymru o Argyfwng Newid Hinsawdd.”
“Mae darparu cam mor sylweddol tuag at gyrraedd ein nodau newid hinsawdd cenedlaethol, tra’n rhoi hwb economaidd enfawr i Ynys Môn, Gogledd Cymru a’r DU, yn dangos pam na ddylem roi’r gorau i Wylfa Newydd.”
 
Diwedd
 
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
          
Ben Russell
07580 948 106
ben.russell@horizonnuclearpower.com


Ifer Gwyn
07909 906 443
ifer.gwyn@horizonnuclearpower.com 
 

Nodiadau i Olygyddion:
 
§  Gair am Pŵer Niwclear Horizon
 
 
1.     Sefydlwyd Horizon yn 2009 yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth y DU y byddai ynni niwclear newydd yn elfen graidd o'r gymysgedd trydan yn y dyfodol. Prynwyd y cwmni gan Hitachi, Ltd. ddiwedd  2012 ac mae’n berchen ar ddau o’r wyth safle a ddynodwyd yn y DU ar gyfer adeiladau newydd yn y Datganiad Polisi Cenedlaethol ar gyfer Cynhyrchu Pŵer Niwclear[1]. Hyd at Ionawr 2019, roedd wrthi’n datblygu ei brif safle, Wylfa Newydd ar Ynys Môn, gyda’r bwriad o ddarparu o leiaf 5,400MW o gapasiti pŵer newydd i’r DU – digon i roi pŵer i tua 10 miliwn o gartrefi – ar draws y ddau safle, gydag Oldbury yn Ne Sir Gaerloyw yn dilyn Wylfa Newydd. Byddai'r ddau safle wedi gweld dau Uwch Adweithydd Berwi Dŵr Hitachi-GE (UK ABWRs), gyda’r ddau yn cynhyrchu tua 1,350MW yr un.
 
2.     Ym mis Ionawr 2019, yn dilyn penderfyniad gan ei rhiant-gwmni, Hitachi, Ltd., cyhoeddodd Horizon y byddai’n rhoi’r gorau i’w raglen datblygu niwclear ac mae bellach wedi stopio mwyafrif helaeth ei weithgareddau datblygu[2]. Roedd hyn yn dilyn saith mlynedd o fuddsoddiad sylweddol iawn gan Hitachi a gwaith manwl ar draws pob maes datblygu, a olygai bod Horizon wrthi’n paratoi ar gyfer yr adeilad niwclear newydd nesaf i’w adeiladu yn y DU.
 
3.     Yr elfen olaf angenrheidiol i symud o’r cam datblygu i’r cam adeiladu oedd cytuno ar y cyllido a’r ariannu ar gyfer Wylfa Newydd. Ym mis Mehefin 2018, gwnaeth yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a’r Strategaeth Ddiwydiannol[3] ddatganiad gerbron y Senedd yn cyhoeddi bod y Llywodraeth a Horizon yn dechrau trafodaethau ffurfiol gyda’r posibilrwydd o HMG yn cymryd cyfran ecwiti uniongyrchol yn y prosiect. Yn anffodus, er gwaethaf ymdrechion gorau pob parti, gan weithredu o fewn eu cyfyngiadau penodol eu hunain (e.e. sefyllfa fasnachol, cyfyngiadau ar y fantolen, y polisi presennol etc.), nid oedd yn bosibl dod i gytundeb a oedd yn gweithio i bob ochr. Arweiniodd hynny, yn y pen draw, at y penderfyniad i atal gweithgareddau gan nad oedd y prosiect wedi'i ariannu'n llawn.
 
4.     Yn dilyn y penderfyniad i atal y gwaith, parhaodd Horizon i fynd ar drywydd yr amodau sy'n angenrheidiol i gefnogi ailgychwyn y prosiect, gan gynnwys model cyllido sy'n ymgorffori'r gwersi a ddysgwyd o gam blaenorol datblygiad y prosiect yn llawn.