content/news/news_details.php

NEWYDDION HORIZON - 25.09.2020

Llythyr agored gan Duncan Hawthorne, Prif Swyddog Gweithredol, Pŵer Niwclear Horizon i gymunedau Ynys Môn a Gogledd Cymru.

Wythnos diwethaf bu i Hitachi, Ltd. wneud y penderfyniad anodd i roi’r gorau i’w weithgareddau datblygu niwclear yn y DU.

Rwy’n ysgrifennu i ddiolch i’r cymunedau, y sefydliadau a’r unigolion yng Ngogledd Cymru sydd wedi gweithio gyda Pŵer Niwclear Horizon i ddatblygu gorsaf bŵer Wylfa Newydd ar Ynys Môn dros nifer o flynyddoedd, ac i ailadrodd ymrwymiad Horizon i chwilio am ragor o opsiynau ar gyfer y safle yn y dyfodol.

Ni chafodd penderfyniad Hitachi ei wneud yn ysgafn, ac rwy’n gwybod ei fod yn siom enfawr i’r rheini a oedd eisiau gweld y prosiect yn llwyddo, gan ddod â dyfodol disglair o swyddi, sgiliau, buddsoddiad a datgarboneiddio.

Dros y blynyddoedd rydym wedi bod yn ddigon ffodus i gael gweithio’n agos gyda Llywodraeth leol a chenedlaethol yng Nghymru, cynghorau cymuned, ysgolion, colegau, undebau llafur, y sector busnes a llu o sefydliadau eraill gan gynnwys rheoleiddwyr, sefydliadau amgylcheddol a darparwyr gwasanaethau cyhoeddus hanfodol.

Hoffwn ddiolch i Aelod Seneddol newydd Ynys Môn, Virginia Crosbie, sydd wedi gweithio’n ddiflino i ddatblygu’r rhagolygon i Wylfa Newydd ers etholiad cyffredinol 2019. Hoffwn gydnabod yn arbennig ymdrech barhaus, yr herio adeiladol a’r cymorth a gafwyd gan Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn, y Cynghorydd Llinos Medi Huws, aelodau’r Cyngor a’r cabinet yn cynnwys y Cynghorydd Carwyn Jones deilydd y portffolio Prosiectau Mawr a Datblygu Economaidd, Rhun ap Iorwerth AS, y cyn-Aelod Seneddol Albert Owen, ac yn genedlaethol Ken Skates AS, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru.

Wrth fynd ar drywydd ein amcanion rydym wedi cael llawer iawn o gefnogaeth a chydweithrediad proffesiynol. Nid ydym yn cymryd hynny’n ganiataol. Mae pawb sydd wedi bod yn rhan o hyn wedi cael eu cymell gan yr awydd i sicrhau y byddai datblygiad ar raddfa Wylfa Newydd yn cael ei reoli’n gyfrifol mewn partneriaeth â’r gymuned a fyddai’n gartref iddo, a dod â manteision I genedlaethau i ddod.

Rwyf yn credu y byddem wedi cyflawni hynny, ond doedd pethau ddim i fod y tro yma. Rwyf hefyd yn credu nad dyma ddiwedd y stori.

Mae’r achos dros ddatblygu niwclear yn y DU yn mynd yn gryfach nid yn wannach. Mae hyd a lled y manteision economaidd rhanbarthol yn drawsnewidiol, ac ar hyn o bryd, gyda heriau’r pandemig sy’n ein hwynebu ni I gyd, mae angen hynny mwy nag erioed o’r blaen. Yn y cyfamser, mae’r Deyrnas Unedig wedi ymrwymo i fod yn economi allyriadau hinsawdd sero-net ac mae hyn yn galw am weithredu amrywiol ac uchelgeisiol sy’n dechrau heddiw.

Safle Wylfa Newydd yw’r gorau yn y DU o hyd, os nad Ewrop cyfan, ar gyfer datblygu pŵer niwclear newydd. A rhyngom ni a chynrychiolwyr cymunedol Gogledd Cymru rydym wedi dysgu cymaint dros y degawdau o ran sut mae cydweithredu i gyflawni prosiect ar raddfa fawr sydd â manteision i bob ochr.

Ni allaf ddweud heddiw beth fydd y camau nesaf. Yr hyn gallaf ei ddweud yw y byddaf i a’m tîm yn Horizon yn gwneud ein gorau glas, gyda’n rhanddeiliaid a’n cefnogwyr, i wneud yn siŵr y bydd hi’n dal yn bosibl gallu manteisio ar y cyfleoedd mae Wylfa Newydd yn eu cynrychioli.

Diolch yn fawr
 
Duncan Hawthorne
Prif Swyddog Gweithredol
Pŵer Niwclear Horizon