Dolenni Defnyddiol

Os ydych chi’n awyddus i gael rhagor o wybodaeth am ddiwydiant niwclear y Deyrnas Unedig, am y cyrff rheoleiddio, neu am randdeiliaid Horizon, ewch i’r gwefannau isod am ragor o fanylion:


Y Llywodraeth
Yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd (DECC)
Adran o lywodraeth y DU sy’n gyfrifol am lunio polisïau’n gysylltiedig â chynhyrchu ynni, datgomisiynu niwclear a newid yn yr hinsawdd.

Y Swyddfa  Datblygu Niwclear (OND)
Swyddfa o fewn yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd sy’n gyfrifol am ddatblygu rhaglen adeiladu niwclear newydd y Llywodraeth yn ddiogel.

Llywodraeth Cymru
Llywodraeth Cymru yw’r Llywodraeth ddatganoledig i Gymru.

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA)
Adran o lywodraeth y DU sy’n gyfrifol am bolisïau a rheoliadau'n ymwneud â’r amgylchedd, bwyd a materion gwledig.

Cyrff Cyhoeddus anadrannol
Yr Awdurdod Datgomisiynu Niwclear (NDA)
Yn gyfrifol am ddatgomisiynu cyfleusterau niwclear sifil.

Rheoleiddwyr
Y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear (ONR)
Mae’r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear yn gyfrifol am reoleiddio’r diwydiant niwclear a’i ddal i gyfrif ar ran y cyhoedd.

Diogelwch Niwclear Sifil (ONR-CNS)
Rhaglen Diogelwch Niwclear Sifil y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear yw rheoleiddiwr diogelwch diwydiant niwclear sifil y DU.

Asiantaeth yr Amgylchedd (EA)
Asiantaeth yr Amgylchedd sy’n gyfrifol am reoleiddio’r ffordd y mae safleoedd niwclear yn rheoli ac yn gwaredu gwastraff ymbelydrol a gwastraff arall er mwyn diogelu pobl a’r amgylchedd.

Cyfoeth Naturiol Cymru
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn dwyn ynghyd waith Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru, yn ogystal â rhai o swyddogaethau Llywodraeth Cymru.

Asiantaeth Diogelu’r Amgylchedd yn yr Alban (SEPA)
Asiantaeth Diogelu’r Amgylchedd yn yr Alban (SEPA) yw’r rheoleiddiwr amgylcheddol yn yr Alban. Prif rôl yr Asiantaeth yw diogelu a gwella’r amgylchedd.

Cymdeithasau Masnach y DU 
Cymdeithas y Diwydiant Niwclear (NIA)
Cymdeithas fasnach diwydiant niwclear sifil Prydain. Mae’n cynrychioli bron i 60,000 o weithwyr niwclear y DU mewn dros 260 o gwmnïau sy’n aelodau.

Cymdeithas Niwclear y Byd (WNA)
Cymdeithas fasnach fyd-eang sy’n cynrychioli pobl a sefydliadau yn y diwydiant ynni niwclear.

Sefydliadau rhyngwladol
Foratom
Cymdeithas Fasnach y Diwydiant Niwclear yn Ewrop.

Cymdeithas Gweithredwyr Niwclear y Byd (WANO)
Sefydliad di-elw sy’n annog rhannu arferion gorau yn y Diwydiant Niwclear.

Yr Asiantaeth Ynni Atomig Ryngwladol (IAEA)
Sefydliad rhyngwladol annibynnol sy’n darparu cymorth i hyrwyddo arferion diogel yn y diwydiant niwclear yn fyd-eang.

Sgiliau a Hyfforddiant 
Yr Academi Sgiliau Genedlaethol, Niwclear (NSAN)
Sefydlwyd yr Academi i sicrhau bod gan y Diwydiant Niwclear yn y DU a’i Gadwyn Gyflenwi y gweithlu medrus, cymwys a diogel sydd ei angen arnynt i ddelio â rhaglen niwclear y DU nawr ac i’r dyfodol.

Cogent
Corff sgiliau’r diwydiant yn y DU ar gyfer busnesau cemegol, fferyllol, niwclear, olew a nwy, petroliwm a pholymer.

Dolenni pwysig eraill 
Hitachi, Ltd.
Mae Hitachi, Ltd., gyda’i bencadlys yn Tokyo, Japan, yn un o brif gwmnïau offer electronig y byd, ac mae’n cyflogi oddeutu 320,000 o bobl ledled y byd.
 
Hitachi-GE
Hitachi-GE yw darparwyr technoleg adweithyddion Horizon ac, felly, hwy yw prif gontractwr Haen 2 Horizon.

Yr Arolygiaeth Gynllunio 
Corff annibynnol sy’n archwilio ceisiadau ar gyfer prosiectau seilwaith o bwysigrwydd cenedlaethol, gan gynnwys adeiladu gorsafoedd niwclear newydd.

Ynys Ynni Môn
Rhaglen sy’n cael ei rhedeg gan Gyngor Sir Ynys Môn i hyrwyddo Ynys Môn fel canolfan ragoriaeth ar gyfer ymchwil a datblygu, cynhyrchu, a gwasanaethau ym maes ynni.

Grŵp Cyswllt Prosiect Wylfa Newydd (PLG)
Fforwm ar gyfer cynrychiolwyr grwpiau a sefydliadau cymunedol i gael yr wybodaeth ddiweddaraf gan Horizon am ein cynlluniau ar gyfer Wylfa Newydd.

Wylfa Magnox
Magnox sy’n rhedeg yr orsaf pŵer niwclear bresennol yn Wylfa ar arfordir gogleddol Ynys Môn, rhwng Caergybi ac Amlwch.