Dolenni Defnyddiol

Os ydych chi’n awyddus i gael rhagor o wybodaeth am ddiwydiant niwclear y Deyrnas Unedig, am y cyrff rheoleiddio, neu am randdeiliaid Horizon, ewch i’r gwefannau isod am ragor o fanylion:


Y Llywodraeth
Yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd (DECC)
Adran o lywodraeth y DU sy’n gyfrifol am lunio polisïau’n gysylltiedig â chynhyrchu ynni, datgomisiynu niwclear a newid yn yr hinsawdd.

Y Swyddfa  Datblygu Niwclear (OND)
Swyddfa o fewn yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd sy’n gyfrifol am ddatblygu rhaglen adeiladu niwclear newydd y Llywodraeth yn ddiogel.

Llywodraeth Cymru
Llywodraeth Cymru yw’r Llywodraeth ddatganoledig i Gymru.

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA)
Adran o lywodraeth y DU sy’n gyfrifol am bolisïau a rheoliadau'n ymwneud â’r amgylchedd, bwyd a materion gwledig.

Cyrff Cyhoeddus anadrannol
Yr Awdurdod Datgomisynu Niwclear (NDA)
Yn gyfrifol am ddatgomisiynu cyfleusterau niwclear sifil.

Rheoleiddwyr
Y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear (ONR)
Mae’r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear yn gyfrifol am reoleiddio’r diwydiant niwclear a’i ddal i gyfrif ar ran y cyhoedd.

Diogelwch Niwclear Sifil (ONR-CNS)
Rhaglen Diogelwch Niwclear Sifil y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear yw rheoleiddiwr diogelwch diwydiant niwclear sifil y DU.

Asiantaeth yr Amgylchedd (EA)
Asiantaeth yr Amgylchedd sy’n gyfrifol am reoleiddio’r ffordd y mae safleoedd niwclear yn rheoli ac yn gwaredu gwastraff ymbelydrol a gwastraff arall er mwyn diogelu pobl a’r amgylchedd.

Cyfoeth Naturiol Cymru
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn dwyn ynghyd waith Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru, yn ogystal â rhai o swyddogaethau Llywodraeth Cymru.

Asiantaeth Diogelu’r Amgylchedd yn yr Alban (SEPA)
Asiantaeth Diogelu’r Amgylchedd yn yr Alban (SEPA) yw’r rheoleiddiwr amgylcheddol yn yr Alban. Prif rôl yr Asiantaeth yw diogelu a gwella’r amgylchedd.

Cymdeithasau Masnach y DU 
Cymdeithas y Diwydiant Niwclear (NIA)
Cymdeithas fasnach diwydiant niwclear sifil Prydain. Mae’n cynrychioli bron i 60,000 o weithwyr niwclear y DU mewn dros 260 o gwmnïau sy’n aelodau.

Cymdeithas Niwclear y Byd (WNA)
Cymdeithas fasnach fyd-eang sy’n cynrychioli pobl a sefydliadau yn y diwydiant ynni niwclear.

Sefydliadau rhyngwladol
Foratom
Cymdeithas Fasnach y Diwydiant Niwclear yn Ewrop.

Cymdeithas Gweithredwyr Niwclear y Byd (WANO)
Sefydliad di-elw sy’n annog rhannu arferion gorau yn y Diwydiant Niwclear.

Yr Asiantaeth Ynni Atomig Ryngwladol (IAEA)
Sefydliad rhyngwladol annibynnol sy’n darparu cymorth i hyrwyddo arferion diogel yn y diwydiant niwclear yn fyd-eang.

Sgiliau a Hyfforddiant 
Yr Academi Sgiliau Genedlaethol, Niwclear (NSAN)
Sefydlwyd yr Academi i sicrhau bod gan y Diwydiant Niwclear yn y DU a’i Gadwyn Gyflenwi y gweithlu medrus, cymwys a diogel sydd ei angen arnynt i ddelio â rhaglen niwclear y DU nawr ac i’r dyfodol.

Cogent
Corff sgiliau’r diwydiant yn y DU ar gyfer busnesau cemegol, fferyllol, niwclear, olew a nwy, petroliwm a pholymer.

Dolenni pwysig eraill 
Hitachi, Ltd.
Mae Hitachi, Ltd., gyda’i bencadlys yn Tokyo, Japan, yn un o brif gwmnïau offer electronig y byd, ac mae’n cyflogi oddeutu 320,000 o bobl ledled y byd.
 
Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd.
Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd. (Hitachi-GE) yw darparwyr technoleg adweithyddion Horizon ac, felly, hwy yw prif gontractwr Haen 1 Horizon.

Yr Arolygiaeth Gynllunio
Corff annibynnol sy’n ystyried ceisiadau am brosiectau seilwaith o bwys cenedlaethol, gan gynnwys gorsafoedd pŵer niwclear newydd.

The Planning Inspectorate 
Corff annibynnol sy’n archwilio ceisiadau ar gyfer prosiectau seilwaith o bwysigrwydd cenedlaethol, gan gynnwys adeiladu gorsafoedd niwclear newydd.

Ynys Ynni Môn
Rhaglen sy’n cael ei rhedeg gan Gyngor Sir Ynys Môn i hyrwyddo Ynys Môn fel canolfan ragoriaeth ar gyfer ymchwil a datblygu, cynhyrchu, a gwasanaethau ym maes ynni.

Grŵp Cyswllt Prosiect Wylfa (PLG)
Fforwm ar gyfer cynrychiolwyr grwpiau a sefydliadau cymunedol i gael yr wybodaeth ddiweddaraf gan Horizon am y cynlluniau i adeiladu gorsaf bŵer niwclear newydd yn Wylfa.

Wylfa Magnox
Magnox sy’n rhedeg yr orsaf pŵer niwclear bresennol yn Wylfa ar arfordir gogleddol Ynys Môn, rhwng Caergybi ac Amlwch.